Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG"

Transkrypt

1 Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku

2 Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG SPOŁECZNY POLSKIEGO LNG ISTOTA I CELE ETAP I ETAP PRZYGOTOWANIA Identyfikacja interesariuszy Identyfikacja obszarów zaangażowania ETAP II ETAP SŁUCHANIA Pierwsza sesja dialogowa ETAP III i IV - IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY ORAZ OPRACOWANIE ODPOWIEDZI SPÓŁKI ETAP V ETAP ODPOWIADANIA Druga sesja dialogowa Odpowiedzi Spółki na zgłoszone oczekiwania interesariuszy: Obszar Ochrona Środowiska Obszar Bezpieczeństwo i Edukacja Obszar Polityka Lokalna Strona 56 OPINIA NIEZALEŻNEGO AUDYTORA ZAŁĄCZNIKI: 1. Zasady sesji dialogowej 2. Wykaz zagregowanych zobowiązań Polskiego LNG 2

3 DIALOG SPOŁECZNY POLSKIEGO LNG ISTOTA I CELE Budowa w Świnoujściu terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest jedną z największych prowadzonych obecnie w Polsce inwestycji infrastrukturalnych. Jej rozmiar, charakter i złożoność powodują, że wpływa ona na życie mieszkańców Świnoujścia, a w szczególności dzielnicy Warszów, w której jest zlokalizowana. W naturalny sposób rodzi to rozmaite oczekiwania społeczności lokalnej wobec inwestora. Odpowiedzialna za inwestycję spółka Polskie LNG jest tego w pełni świadoma. Dlatego podjęła decyzję, by współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami prowadzić w sposób odpowiedzialny, rzetelny i usystematyzowany. Tym samym zdecydowała się na przyjęcie modelu współpracy, w którym inwestor najpierw poznaje oczekiwania interesariuszy, na wszystkie odpowiada i dopiero na tej podstawie podejmuje (w ścisłej współpracy z poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w procesie) decyzje w zakresie ewentualnego zaangażowania i wsparcia. Taki model współpracy nazywamy jest Dialogiem Społecznym. Dialog Społeczny Polskiego LNG S.A. to nowatorskie i strategiczne narzędzie pozwalające w transparentny i efektywny sposób realizować zadania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie tego narzędzia pozwala Spółce na budowę trwałych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w szczególności ze społecznością lokalną, a także na zidentyfikowanie i wdrożenie odpowiednich programów angażowania kluczowych interesariuszy. Realizacja projektu została podzielona na pięć etapów: Etap 1 zakończony w 2012 roku, obejmował wykonany przez wyspecjalizowaną firmę doradczą audyt prowadzonej przez Spółkę komunikacji. Na tym etapie odbyła się również identyfikacja interesariuszy Spółki oraz określenie stopnia ich zaangażowania w relacje ze Spółką (tzw. mapowanie interesariuszy). Etap 2 to zaangażowanie kluczowych interesariuszy w dialog społeczny, co wyraziło się zwłaszcza w formie przeprowadzonej w marcu 2013 r. pierwszej sesji dialogowej. Interesariusze mogli podczas niej zgłosić wszelkie oczekiwania wobec Spółki. Etap 3 polegał na przeanalizowaniu zgłoszonych przez interesariuszy oczekiwań wobec Spółki. Etap 4 to przygotowanie odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania oraz opracowanie planu przyszłych działań. 3

4 Etap 5 komunikacja odpowiedzi Spółki podczas drugiej sesji dialogowej oraz prezentacja planu działań przyszłych w tym zwłaszcza utworzenia Funduszu Inicjatyw Lokalnych Polskie LNG zarządzanego przez wyłonioną przez interesariuszy Radę; podsumowanie i ocena przebiegu projektu. Cel: Dialog społeczny umożliwi PLNG działanie w sposób przejrzysty, podejmowanie decyzji lepiej dostosowanych do zmieniających się oczekiwań społecznych, a społeczności lokalnej pozwoli na lepsze zrozumienie intencji Spółki oraz procesu budowy terminalu LNG. Realizacja projektu przyniesie obopólne korzyści zarówno dla Spółki, jak jej otoczenia społecznego. Korzyści dla Spółki: pełna identyfikacja kluczowych dla projektu interesariuszy oraz nawiązanie z nimi otwartej, proaktywnej komunikacji na zasadach partnerskich; zbudowanie konsensusu wokół działań Spółki, wprowadzenie współodpowiedzialności społeczności lokalnej za wypracowane w drodze sesji dialogowych wspólnych rozwiązań; zbudowanie pozycji PLNG S.A. jako ważnego dla Świnoujścia partnera i uczestnika życia lokalnego; możliwość doskonalenia strategii rozwoju firmy, z uwzględnieniem wartości etycznych; podejmowanie realnych zobowiązań w odpowiedzi na wspólne oczekiwania lokalnej społeczności; stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla pracowników i lokalnej społeczności. Korzyści dla partnerów społecznych: ciągła, ujęta w konkretne ramy interakcja z ważnym przedsiębiorstwem działającym w lokalnej społeczności; realny wpływ na sposób działania Polskiego LNG; równy dostęp do informacji, w tym zobowiązań podejmowanych przez Polskie LNG; możliwość monitorowania stopnia realizacji zobowiązań podjętych przez Polskie LNG. 4

5 Dialog Społeczny to zasadnicza zmiana filozofii komunikacji Spółki z interesariuszami, w której decyzje o działaniach podejmowane są po uwzględnieniu oczekiwań partnerów społecznych wobec firmy. Proces Dialogu Społecznego Polskiego LNG został zrealizowany w oparciu o międzynarodowy Standard AA1000 Zaangażowanie interesariuszy (ang. Accountability Stakeholder Engagement Standard), który w formie konkretnych wytycznych wskazuje, w jaki sposób angażować kluczowych partnerów w rozwój inwestycji. Zarówno Standard AA1000, jak i prowadzone według niego projekty dialogu społecznego są rozwiązaniami powszechnie stosowanymi na całym świecie jako elementy strategicznego zarządzania projektami infrastrukturalnymi zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 5

6 ETAP I ETAP PRZYGOTOWANIA Identyfikacja interesariuszy Interesariusze (ang. stakeholders) to podmioty, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego działalności. Inaczej rzecz ujmując, są to osoby i instytucje, których aktywność może mieć wpływ na powodzenie firm, organizacji i przedsięwzięć. Należą do nich właściciele, pracownicy, klienci, dostawcy, kooperanci, społeczności lokalne, urzędy, itd. Chcąc zaangażować interesariuszy w dialog społeczny, należy ich przede wszystkim zidentyfikować. Później - poznać ich sposób myślenia na temat firmy i wiązanych z nią oczekiwań. W przypadku budowy terminalu LNG w Świnoujściu określenie podmiotów zainteresowanych inwestycją odbyło się poprzez analizę dotychczasowej polityki komunikacyjnej firmy PLNG, jej dokumentów wewnętrznych, dokumentów zewnętrznych oraz w drodze wywiadów przeprowadzonych przez niezależną firmę doradczą z 22 pracownikami PLNG odpowiedzialnymi za kluczowe dla projektu obszary merytoryczne. Zidentyfikowani w drodze wywiadów interesariusze zewnętrzni (w liczbie 100) zostali podzieleni na następujące grupy: 1. Właściciel (przedstawiciele Skarbu Państwa), 2. Klienci (obecni i potencjalni), 3. Dostawcy (dostawcy materiałów, usług, firmy doradcze, kancelarie prawne, banki, instytucje ubezpieczeniowe), 4. Partnerzy biznesowi (osoby odpowiedzialne za projekty składowe, Główny Realizator Inwestycji), 5. Pracownicy (członkowie rady nadzorczej spółki, zarząd, menedżerowie, obecni i potencjalni pracownicy różnych szczebli), 6. Władze i regulatorzy rynku (np. ministerstwa, przedstawiciele administracji, instytucje publiczne), 7. Media (rozumiane jako środki masowego komunikowania prasa, TV, radio, media internetowe), 8. NGO i grupy nacisku (organizacje pozarządowe, proekologiczne, społeczne, stowarzyszenia, środowiska kulturalne), 9. Społeczności lokalne (sąsiedzi inwestycji, władze lokalne, instytucje oświaty, lokalne instytucje, lokalni liderzy opinii), 10. Środowiska naukowe i akademickie (szkoły wyższe, studenci, naukowcy), 11. Partnerzy ponadnarodowi (instytucje finansujące inwestycję, strona niemiecka). 6

7 Kolejnym krokiem w procesie identyfikacji interesariuszy była analiza listy wyodrębnionych podmiotów z uwzględnieniem dwóch kryteriów: Zainteresowania, przez które rozumie się stopień, w jakim Spółka jest ważna dla interesariusza albo dany interesariusz jest faktycznie zainteresowany działaniami Spółki i realizowanymi przez nią projektami, Wpływu, czyli siły z jaką interesariusz ma możliwość efektywnie oddziaływać na Spółkę. Powstała w ten sposób swoista mapa, która podzieliła interesariuszy na grupy wymagające różnego podejścia ze strony Spółki do angażowania ich w dialog społeczny. Wśród kluczowych grup wymagających bezpośredniego angażowania znaleźli się: właściciel, obecni klienci, firmy doradcze, Sponsorzy Projektów Składowych, Główny Realizator Inwestycji, rada nadzorcza, zarząd, kadra menedżerska, obecni pracownicy, ministerstwa, media, organizacje z sektora pozarządowego (NGO), władze lokalne, lokalni liderzy opinii. Z kolei kluczowe grupy interesariuszy wymagające włączania i współpracy to: uczelnie, instytucje finansujące, potencjalni klienci, kancelarie prawne, banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje publiczne, sąsiedzi inwestycji, instytucje lokalne. Grupy wymagające informowania to: studenci, dostawcy materiałów i usług, potencjalni pracownicy, ogólnopolskie organizacje proekologiczne, zaś grupy wymagające monitorowania i angażowania pośredniego to: środowiska naukowe, strona niemiecka, lokalne organizacje proekologiczne. Poniżej została przedstawiona matryca służąca do mapowania grup interesariuszy ze względu na kryterium wpływu i zaangażowania: 7

8 Identyfikacja obszarów zaangażowania W ramach przygotowań do sesji dialogowych, a więc do bezpośredniego kontaktu z interesariuszami konieczne stało się przeanalizowanie potencjalnych zagadnień, jakie mogłyby być przedmiotem dyskusji a jednocześnie polem budowania właściwych relacji z zainteresowanymi podmiotami. Na podstawie rekomendacji pracowników PLNG, z uwzględnieniem zapisanej w Standardzie AA 1000APS zasady istotności, zostały zdefiniowane trzy obszary angażowania interesariuszy: Ochrona środowiska. Z uwagi na to, że według Raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie realizacja oraz eksploatacja inwestycji w postaci terminalu LNG nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie środowiskowe, jej proekologiczny charakter może być wykorzystany jako obszar integrujący różne grupy interesariuszy. Bezpieczeństwo i edukacja. Bezpieczeństwo jest tu rozumiane szeroko, jako: BHP w Spółce, która ze względu na najwyższe standardy w tym względzie może być źródłem tzw. dobrych praktyk. Bezpieczeństwo terminalu. Zastosowane technologie a także doświadczenia inwestorów wyniesione z innych tego typu realizacji na świecie wskazują na to, że zlokalizowanie inwestycji w pobliżu osiedli mieszkaniowych jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wpływ na bezpieczeństwo w mieście. Spółka poprzez bliską współpracę z Państwową Strażą Pożarną, Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu oraz Komendą Miejską Policji, wyrażającą się m.in. w udzielaniu wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, wzmacnia stan bezpieczeństwa publicznego. Budowa terminalu LNG ma charakter innowacyjny. Innowacyjna jest technologia, jaka znajdzie w nim zastosowanie. Propagowanie wiedzy na ten temat może być czynnikiem spajającym działalność Spółki i rozmaitych instytucji edukacyjnych. Polityka lokalna. Inwestycja na trwałe wpisuje się w krajobraz Świnoujścia, dlatego Polskie LNG chce zbudować dobre relacje z lokalną społecznością, aby na stałe stać się uczestnikiem rozwoju miasta oraz partnerem merytorycznym istotnych dla społeczności lokalnej wydarzeń. 8

9 ETAP II ETAP SŁUCHANIA Pierwsza sesja dialogowa w ramach Etapu Słuchania odbyła się 13 marca 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, Filia nr 2 Warszów, przy ul. Sosnowej 18, o godz Głównym celem spotkania było zidentyfikowanie oczekiwań interesariuszy wobec firmy Polskie LNG. Spośród 100 zidentyfikowanych interesariuszy Spółki w pierwszej sesji dialogowej uczestniczyło 62 reprezentantów interesariuszy zewnętrznych oraz 9 reprezentantów interesariuszy wewnętrznych (Polskie LNG S.A.). Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych reprezentowali takie grupy jak: środowiska naukowe i akademickie, społeczności lokalne, NGO/grupy nacisku, władze i regulatorzy, media, partnerzy biznesowi oraz dostawcy. INTERESARIUSZ GRUPA PODGRUPA Akademia Morska w Szczecinie Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Orła Białego w Świnoujściu Środowiska naukowe oraz akademickie Społeczności lokalne Społeczności lokalne Uczelnie wyższe Oświata Oświata Hotel Gala Społeczności lokalne Lokalni liderzy opinii Izba Gospodarcza Gazownictwa Władze i regulatorzy Instytucje publiczne Jacht Klub Marynarki Wojennej Kotwica" NGO / grupy nacisku Organizacje kulturalne/ wolontariackie/społeczne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu Społeczności lokalne Lokalne instytucje Komenda Miejska Policji w Świnoujściu Społeczności lokalne Lokalne instytucje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Społeczności lokalne Lokalne instytucje Miejski Dom Kultury w Świnoujściu filia nr 2 Warszów NGO / grupy nacisku Organizacje kulturalne/ wolontariackie/społeczne Mieszkańcy Warszowa Społeczności lokalne Sąsiedzi MKS Flota Świnoujście" NGO / grupy nacisku Organizacje kulturalne/ wolontariackie/społeczne Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu (Fort Gerharda) NGO / grupy nacisku Organizacje kulturalne / wolontariackie/społeczne 9

10 OGP Gaz-System S.A. Partnerzy biznesowi Sponsorzy Projektów Składowych Ochotnicza Straż Pożarna w Karsiborzu Społeczności lokalne Lokalne instytucje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Klienci Obecni klienci Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie o/świnoujście NGO / grupy nacisku Organizacje kulturalne / wolontariackie/społeczne Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu Społeczności lokalne Oświata Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie Społeczności lokalne Sąsiedzi Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich oddział Świnoujście NGO / grupy nacisku Organizacje kulturalne / wolontariackie/społeczne Szkoła Podstawowa Nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego w Świnoujściu Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 1 w Świnoujściu Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 3 w Świnoujściu Społeczności lokalne Społeczności lokalne Społeczności lokalne Oświata Oświata Oświata Świnoujska Organizacja Turystyczna NGO / grupy nacisku Organizacje kulturalne / wolontariackie/społeczne Uniwersytet Szczeciński Środowiska naukowe i akademickie Uczelnie wyższe Urząd Miasta Świnoujście Społeczności lokalne Władze lokalne Urząd Morski w Szczecinie Partnerzy biznesowi Sponsorzy Projektów Składowych Urząd Regulacji Energetyki Władze i regulatorzy Instytucje publiczne WOPR Świnoujście Społeczności lokalne Lokalne instytucje WS Atkins Polska Sp. z o.o. Dostawcy Dostawcy materiałów i usług Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Społeczności lokalne Władze lokalne Zarząd Osiedla Warszów" Społeczności lokalne Sąsiedzi Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wincentego Witosa w Świnoujściu Zespól Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu Społeczności lokalne Społeczności lokalne Oświata Oświata 10

11 Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu Społeczności lokalne Oświata W ramach pierwszej części spotkania, prowadzonej przez niezależnego moderatora, jej uczestnicy zostali zapoznani z definicją dialogu, celami sesji dialogowej, z przebiegiem procesu, przyjętymi zasadami sesji dialogowej, a także uzyskali szereg informacji na temat terminalu LNG w Świnoujściu. W tej części spotkania, przeprowadzonego w sali głównej Miejskiego Ośrodka Kultury, uczestniczyli przedstawiciele spółki Polskie LNG, moderatorzy oraz wszyscy zaproszeni goście. Druga część sesji dialogowej miała formę warsztatów również prowadzonych przez niezależnych moderatorów. Zbierano podczas nich zgłaszane przez interesariuszy oczekiwania, uwagi i problemy. Warsztaty odbyły się w trzech grupach (Ochrona środowiska, Bezpieczeństwo i edukacja, Polityka lokalna), przynależność do których była swobodnym wyborem uczestników. Interesariusze mieli przy tym możliwość zmiany grupy warsztatowej już w trakcie zajęć. Spółka, jeśli tylko było to możliwe, na bieżąco udzielała kompetentnych odpowiedzi na pojawiające się pytania. Zgodnie z procesem mapowania kwestii istotnych dla projektu terminalu LNG i jego interesariuszy w obszarze CSR, prace w grupach koncentrowały się na trzech tematach, a mianowicie: Ochrona środowiska, Bezpieczeństwo i edukacja, Polityka lokalna. W ramach trzeciej części sesji dialogowej uczestnicy spotkali się ponownie w sali głównej, gdzie moderatorzy przedstawili efekty prac każdej z grup. Ponadto uczestnicy spotkania zostali poinformowani o dalszym przebiegu prac projektowych i planach Spółki na najbliższe miesiące. Przebieg spotkania był na bieżąco kontrolowany przez dwóch niezależnych audytorów z zespołu Business Watch. Jednym z elementów ewaluacji spotkania była ankieta, którą wypełniali jego uczestnicy. Umożliwiła ona ocenę kwestii organizacyjnych i merytorycznych oraz wyrażenie swobodnych opinii związanych z przebiegiem sesji. 11

12 ETAP III i IV IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY ORAZ OPRACOWANIE ODPOWIEDZI SPÓŁKI Po zakończeniu pierwszej sesji dialogowej opracowana została lista 75 oczekiwań wyjściowych zgłoszonych przez uczestników spotkania. W podziale na poszczególne obszary tematyczne lista wyglądała następująco: Ochrona środowiska 18 oczekiwań wyjściowych; Bezpieczeństwo i edukacja 18 oczekiwań wyjściowych; Polityka lokalna 39 oczekiwań wyjściowych. Wszystkie zgłoszone oczekiwania zostały przez Spółkę odnotowane, a ich kompletność potwierdzona przez interesariuszy. Dokument ten został następnie (w dniach 4-12 kwietnia 2013 r.) rozesłany w formie pisemnej do interesariuszy. Spółka poprosiła o ponowną weryfikację kompletności listy i ewentualne uzupełnienie kwestii pominiętych. W odpowiedzi listę oczekiwań uzupełniono o 8 pozycji. Ostatecznie więc spółka odnotowała i uwzględniła 83 oczekiwania wyjściowe, które następnie poddane zostały procesowi agregacji. Proces ten przebiegał pod nadzorem audytora, którego zadaniem było zweryfikowanie, czy żadne z oczekiwań nie zostanie pominięte. Z uwagi na to, że część oczekiwań wyjściowych była zbieżna lub dotyczyła analogicznych tematów, wiele z nich zostało zagregowanych. W efekcie powstała lista 56 zagregowanych oczekiwań, zweryfikowanych przez audytora. Finalna lista zagregowanych oczekiwań była punktem wyjścia do opracowania przez Spółkę odpowiedzi (z terminem realizacji i miernikami wykonania poszczególnych projektów) oraz zorganizowania drugiej sesji dialogowej. 12

13 ETAP V ETAP ODPOWIEDZI Druga sesja dialogowa Druga sesja dialogowa w ramach Etapu Odpowiadania odbyła się również w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, Filia nr 2 Warszów, przy ul. Sosnowej 18 w dniu 30 września 2013 roku. Jej główne cele to: Zapoznanie uczestników spotkania z projektem i harmonogramem prac; Prezentacja działań podejmowanych przez PLNG w ostatnich miesiącach; Przedstawienie odpowiedzi do zagregowanych oczekiwań, zgłoszonych przez interesariuszy w trakcie pierwszej sesji dialogowej; W ramach pierwszej części sesji moderator przypomniał uczestnikom spotkania definicję dialogu, cele sesji dialogowej, przebieg procesu oraz przyjęte zasady sesji dialogowej. Ponadto przedstawiono szczegółową informację na temat zaangażowania firmy Polskie LNG w inicjatywy społeczne, z której wynikało, że w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 września 2013 r. spółka Polskie LNG zrealizowała w sumie 39 inicjatyw w ramach polityki lokalnej na łączną kwotę około miliona złotych (ok. 967 tys. zł). W części drugiej i trzeciej spotkania reprezentant Spółki przedstawił stanowisko i odpowiedzi Spółki na oczekiwania, zgłoszone przez interesariuszy w obszarach: Ochrona Środowiska (7 pozycji), Bezpieczeństwo i Edukacja (11 pozycji), Polityka Lokalna (38 pozycji). Odpowiedzi Spółki na oczekiwania interesariuszy w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA OCZEKIWANIE 1 Dbałość o bezpieczeństwo w wymiarze technicznym, technologicznym i ekologicznym (w szerszym wymiarze dbałości o środowisko naturalne) i realizacja projektów wprowadzających w życie ideę zrównoważonego rozwoju (w kontekście ochrony środowiska, zwłaszcza środowiska wodnego) oraz wprowadzanie w życie ewentualnych rekompensat związanych z ograniczaniem dostępu do plaży i zmiany jej struktury. 13

14 Polskie LNG S.A. deklaruje dalszą troskę o środowisko naturalne na każdym etapie realizacji inwestycji, pozwalającą zachować wysokie walory przyrodnicze na najcenniejszych terenach Świnoujścia, poprzez: sprawowanie ciągłego nadzoru przyrodniczego, który pozwala na rejestrowanie zmian oraz reagowanie na występujące zagrożenia dla środowiska naturalnego, poprzez służby ochrony środowiska w ramach Spółki; monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, grzybów, porostów, fauny bezkręgowej i kręgowej, prowadzony na obszarze pasa 100 m od granic inwestycji; dalszą realizację zadań ochronnych tj. wykonanie prac poza terenem inwestycji, w obszarze Natura 2000 Wolin i Uznam, które stanowią formę rekompensaty za straty, jakie poniosła przyroda z powodu wyłączenia z jej powierzchni biotopu; monitoring środowiska gruntowo-wodnego, emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym opadu pyłu), które mogłyby oddziaływać na pogorszenie jakości powietrza w środowisku poza placem budowy oraz poziomu dźwięku emitowanego z placu budowy na terenach chronionych akustycznie tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej; prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami głównie odpadami typu budowlanego; Polskie LNG S.A. deklaruje dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców we wskazanym w Oczekiwaniu wymiarze technicznym, technologicznym i ekologicznym. Poruszana problematyka bezpieczeństwa ma dwa aspekty. Pierwszy dotyczy zapewnienia ochrony na etapie prowadzenia inwestycji. Drugi podejmowanych i planowanych działań, które przygotowują inwestycję do bezpiecznej eksploatacji. Sam proces przygotowania terminalu do eksploatacji, także w aspekcie eliminacji ew. zagrożeń, jest prowadzony zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. To jest obligatoryjny wymóg i takie działania są wymagane odpowiednimi zapisami i pozostają w gestii odpowiednich podmiotów, władz i służb. W ramach kontraktu Główny Realizator Inwestycji jest zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych prawem dokumentów oraz zezwoleń na eksploatację zgodnie z polskim prawem. W zakresie bezpieczeństwa obiektu Polskie LNG S.A. korzysta ponadto z doradztwa firm, które budowały i eksploatują terminale w Europie terminal w Świnoujściu nie będzie odbiegał od przyjętych najwyższych standardów w UE. 14

15 Ciągły nadzór przyrodniczy, który pozwala na rejestrowanie zmian oraz reagowanie na występujące zagrożenia. Stały monitoring warunków gruntowo-wodnych, emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, jak i biotycznych. Publikacja wniosków z prowadzonych monitoringów na stronie internetowej Spółki. Nadzór przyrodniczy działanie ciągłe do końca trwania inwestycji. W czasie eksploatacji monitoring porealizacyjny. OCHRONA ŚRODOWISKA OCZEKIWANIE 2 Rozwiązanie kwestii wzrostu poziomu wód w sąsiadującym lesie i obumierania drzewostanu. Odpowiedź Polskiego LNG: W ramach działań prospołecznych Polskie LNG zrealizuje projekt związany z regulacją stosunków wodnych na terenach bezpośrednio sąsiadujących z terminalem LNG, z powodu niezadowalającego stanu technicznego urządzeń wodnych na terenach sąsiadujących z inwestycją. Projekt będzie miał na celu: zapewnienie odpływu nadmiaru wód powierzchniowych z terenu na wschód od ul. Ku Morzu na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.; zapobiegnie w przyszłości sytuacji, jaka miała miejsce w 2011 roku, kiedy na skutek długo utrzymujących się opadów deszczu i złego stanu rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Ku Morzu wody powierzchniowe nie miały zapewnionego odpływu z zalanego terenu lasu. Stworzenie systemu zapewniającego odpływ wody powierzchniowej z terenu leśnego bezpośrednio sąsiadującego z terminalem LNG wzdłuż ulicy Ku Morzu. 15

16 Termin jest uzależniony od harmonogramu przebudowy ulicy Ku Morzu po oddaniu terminalu LNG do eksploatacji. Jeżeli przebudowa ul. Ku Morzu uzyska wszystkie wymagane zgody instytucjonalne, rozpoczęcie prac przewidziane jest na 2015 rok, a zakończenie jesienią 2016 roku. Aktualizacja informacji: Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia dokumentacji - ok kwiecień 2014r. Prace z tym związane będą realizowane w etapie II - przebudowa układu drogowego ul. Ku Morzu. OCHRONA ŚRODOWISKA OCZEKIWANIE 3 Udostępnienie informacji na temat bezpośredniego wpływu inwestycji na otoczenie, m.in. wpływu falochronu na zmiany prądów morskich i z tym związane piaski naniesione na dno (utrudniające obecnie żeglugę i wodowanie jachtów); systemu monitoringu środowiska, w szczególności powietrza i gleby; wpływu zwiększonego ruchu statków na terenie portu po uruchomieniu terminala. W kwestii wpływu falochronu na zmiany prądów nanoszących piach na dno morskie, co utrudnia żeglugę, należy podkreślić, że za utrzymanie toru wodnego Szczecin Świnoujście odpowiada Urząd Morski w Szczecinie, który jest też inwestorem budowy falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Kwestia monitoringu środowiska została omówiona w części OCHRONA ŚRODOWISKA OCZEKIWANIE 1. Wyniki prowadzonych monitoringów będą publikowane na stronie internetowej PLNG. Najważniejsze informacje nt. wpływu terminalu LNG na środowisko naturalne są na bieżąco aktualizowane w zakładce pt. Terminal a środowisko (http://www.polskielng.pl/?id=880). Kwestia zwiększonego ruchu statków na terenie portu po uruchomieniu terminalu została poddana analizie wykonanej przez niezależną firmę doradczą Ernst&Young na zlecenie PLNG dot. Wpływu terminalu LNG i infrastruktury towarzyszącej na otoczenie społecznogospodarcze w województwie zachodniopomorskim. Analiza wykazała, że ilość statków planowana do rozładunku na Terminalu LNG będzie uzależniona od ilości kontrahentów, czyli zapotrzebowania rynku na usługę regazyfikacji gazu skroplonego. Docelowo liczba metanowców zawijająca rocznie do portu w wariancie podstawowym (5 mld m 3 ) i przy około 65% wykorzystaniu terminalu może wynieść około

17 Szczegółowe wyniki analizy Wpływ terminalu LNG i infrastruktury towarzyszącej na otoczenie społeczno-gospodarcze w województwie zachodniopomorskim dot. wpływu inwestycji na transport morski zostaną opublikowane na stronie internetowej PLNG. Coroczna aktualizacja informacji nt. wpływu terminalu LNG na środowisko naturalne oraz wyników monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na glebę i powietrze na stronie internetowej Spółki w zakładce Terminal i środowisko. Przedstawienie fragmentu analizy Wpływ terminalu LNG i infrastruktury towarzyszącej na otoczenie społeczno-gospodarcze w województwie zachodniopomorskim dot. wpływu inwestycji na transport morski np. na stronie internetowej. Aktualizacja informacji na stronie w powyższych tematach do r (podsumowanie roku 2013) Wyniki prowadzonych monitoringów zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przez RDOŚ do końca I kwartału każdego roku. Czyli za 2013 r do 31 marca 2013 roku. UWAGA: Po zakończonej sesji dialogowej Urząd Morski w Szczecinie przysłał dodatkową informację odnoszącą się do powyższego oczekiwania i odpowiedzi udzielonej przez Spółkę (mail od Pani Ewy Wieczorek z dnia 7 października 2013 roku): Z analiz przedprojektowych oraz dokumentacji projektowej wynika, że budowa nowego falochronu dla portu zewnętrznego nie ma istotnego wpływu na zmianę prądów morskich i nie ma negatywnego wpływu na ruch rumowiska w tym rejonie. OCHRONA ŚRODOWISKA OCZEKIWANIE 4 Udostępnienie informacji na temat ewentualnej aktywności PLNG we wnioskowaniu o przesunięcie granic obszaru Natura Nie ma w obecnej chwili planów wnioskowania o przesuniecie granic obszaru Natura Planowane ewentualne rozszerzenie funkcjonalności terminalu, które będzie wiązało się z rozbudową o trzeci zbiornik i ewentualną instalację do przeładunku LNG na mniejsze jednostki będzie się mieścić w obszarze obecnej inwestycji. 17

18 OCHRONA ŚRODOWISKA OCZEKIWANIE 5 Rozważenie możliwości współpracy ze Stacją Morską w Międzyzdrojach Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie edukacji ekologicznej skierowanej do szerokiego społeczeństwa oraz ciągłego monitoringu wszystkich komponentów środowiskowych, na które bezpośrednio lub pośrednio ma wpływ terminal LNG. W szczególności: monitoring ilościowy i jakościowy powietrza m.in. pod kątem zapylenia, składu chemicznego powietrza w wybranych punktach oraz analiza ciągła składu chemicznego wody morskiej zarówno w punktach stałych brzegowych, jak i poprzez pomiary na otwartym morzu. Mając takie możliwości badawcze, Stacja Morska US jako niezależna placówka potwierdzałaby wyniki monitoringu środowiskowego oraz na bieżąco informowałaby o wszystkich parametrach poprzez informację wizualną (tablica świetlna). Ochrona środowiska oraz edukacja z zakresu zachowań proekologicznych jest ważnym elementem działalności PLNG. Wsparcie finansowe Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanej w odległości ok. 10 km na zachód od terminalu LNG, będzie uzupełnieniem realizowanego już przez Spółkę ciągłego monitoringu wszystkich komponentów środowiskowych, na które bezpośrednio lub pośrednio może wpływać terminal LNG. Jednocześnie działanie będzie realizacją celu nr 3 Troska o środowisko naturalne i promowanie zachowań proekologicznych określonego w Polityce Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Polskie LNG S.A. PLNG skontaktuje się z reprezentantami Stacji Morskiej z prośbą o złożenie wniosku o dofinansowanie Stacji Morskiej wraz ze szczegółowym opisem zasad współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. Podjęcie rozmów w tym obszarze z Uniwersytetem Szczecińskim. Kontakt ze Stacją Morską do końca 2013 roku. OCHRONA ŚRODOWISKA OCZEKIWANIE 6 Zintegrowanie systemu monitoringu delty Świny po uruchomieniu terminala i stworzenie wspólnego systemu (m.in. dla PLNG, Gaz-System, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). W ramach prowadzonej działalności PLNG nie ma możliwości i kompetencji do prowadzenia zintegrowanego monitoringu środowiska dla innych podmiotów, w tym organów ochrony przyrody. 18

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniczne i organizacyjne dla GRI i Nadzoru Inwestorskiego Terminal LNG w Świnoujściu

Zagadnienia techniczne i organizacyjne dla GRI i Nadzoru Inwestorskiego Terminal LNG w Świnoujściu Zagadnienia techniczne i organizacyjne dla GRI i Nadzoru Inwestorskiego Terminal LNG w Świnoujściu Podział projektowo/wykonawczy Część lądowa: Polskie LNG realizacja w zakresie wszystkich obiektów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska

Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska Plan współpracy z zainteresowanymi stronami Luty 2014 roku UWAGA: Niniejszy plan współpracy z zainteresowanymi stronami został przygotowany dla celów udostępnienia

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska

Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska Plan współpracy z zainteresowanymi stronami Lipiec 2015 roku UWAGA: Niniejszy plan współpracy z zainteresowanymi stronami został przygotowany dla celów udostępnienia

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny dr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy HISTORIA Dyrektywa Seveso I Dyrektywa Seveso II Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska

Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska Projekt Terminalu LNG Świnoujście, Polska Plan współpracy z zainteresowanymi stronami Marzec 2013 UWAGA Niniejszy plan współpracy z zainteresowanymi stronami został przygotowany dla celów udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Instytucje ochrony środowiska w Polsce. Stanowienie prawa i ustawy Polityka ekologiczna państwa Instytucje ochrony środowiska Organizacje pozarządowe

Instytucje ochrony środowiska w Polsce. Stanowienie prawa i ustawy Polityka ekologiczna państwa Instytucje ochrony środowiska Organizacje pozarządowe Instytucje ochrony środowiska w Polsce Stanowienie prawa i ustawy Polityka ekologiczna państwa Instytucje ochrony środowiska Organizacje pozarządowe Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko OBSZAR TEMATYCZNY 2.2 Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ FIRMA DOBRZE WIDZIANA Edycja II (2010 roku) i Edycja III (2011 rok) I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana jest Business Centre Club jako Partner

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Pierwszy terminal LNG w Polsce Świnoujście 2014. Debata gimnazjalistów Świnoujście, 8 grudnia 2009 1

Pierwszy terminal LNG w Polsce Świnoujście 2014. Debata gimnazjalistów Świnoujście, 8 grudnia 2009 1 Pierwszy terminal LNG w Polsce Świnoujście 2014 Debata gimnazjalistów Świnoujście, 8 grudnia 2009 1 Gaz ziemny nośnik energii i surowiec Gaz ziemny jest niezbędny w naszym codziennym życiu. Używamy go

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD.

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016 WZC ZPT z dn.07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 w terenie

Natura 2000 w terenie Antoni Marczewski Natura 2000 w terenie Fot. W. Stepaniuk Doświadczenia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP Założone w 1991 Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Projekty finansowane ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity

Plan komunikacji w ramach projektu CAF. Urzędu Gminy Sorkwity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

KONTROLE PROJEKTÓW UNIJNYCH,

KONTROLE PROJEKTÓW UNIJNYCH, KONTROLE PROJEKTÓW UNIJNYCH, REALIZOWANYCH W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM, WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH PRIORYTETÓW VI-VIII PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Centrum Unijnych Projektów Transportowych kwiecień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Przedsięwzięcia ZIT WOF Priorytet inwestycyjny UE Oś priorytetowa RPO WM Nazwa przedsięwzięcia ZIT Alokacja środków UE na ZIT (EUR) Tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 1. Cel procedury: identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych, zapobieganie zagrożeniom środowiska i awariom środowiskowym oraz zapewnienie gotowości i odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie komunikacji w procesie inwestycyjnym

Rola i znaczenie komunikacji w procesie inwestycyjnym Rola i znaczenie komunikacji w procesie inwestycyjnym Małgorzata Polkowska Dyrektor Rzecznik Prasowy Warszawa,16 marca 2016 r. Jakie znaczenie ma komunikacja dla procesu Istotność komunikacji inwestycyjnego?

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska.

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska. Informacja o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń, zastosowanych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku 1. Oznaczenie prowadzącego zakład i

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo