- o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2749 Warszawa, 3 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Piotra Chmielowskiego. (-) Romuald Ajchler; (-) Leszek Aleksandrzak; (-) Marek Balt; (-) Anna Bańkowska; (-) Piotr Chmielowski; (-) Jacek Czerniak; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Tomasz Garbowski; (-) Tadeusz Iwiński; (-) Dariusz Joński; (-) Tomasz Kamiński; (-) Adam Kępiński; (-) Krystyna Łybacka; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Leszek Miller; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Cezary Olejniczak; (-) Artur Ostrowski; (-) Stanisława Prządka; (-) Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Jerzy Wenderlich; (-) Bogusław Wontor; (-) Stanisław Wziątek; (-) Zbyszek Zaborowski; (-) Ryszard Zbrzyzny.

2 (projekt) Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931) art. 37g otrzymuje brzmienie: Art. 37g. Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione: 1) pojazdy uprzywilejowane wykonujące zadania określone w art. 53 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.); 2) pojazdy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Inspekcji Transportu Drogowego; 3) pojazdy drogowej spółki specjalnego przeznaczenia podczas wykonywania jej zadań spółki jako zarządcy autostrady; 4) pojazdy spółki, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację, bądź wyłącznie eksploatację autostrady podczas wykonywania zadań jako zarządcy autostrady; 5) pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony należące do podmiotów prawnych lub fizycznych oraz zatrudnionych pracowników wykonujących usługi w pasie autostrady na podstawie umowy z zarządcą autostrady, w szczególności w zakresie obsługi MOP, stacji benzynowych oraz lokali gastronomicznych; 6) pojazdy mechaniczne należące do podmiotów prawnych lub fizycznych, które zawarły z zarządcą autostrady umowę na obsługę infrastruktury autostrady. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Uzasadnienie 1. Potrzeba i cel wydania ustawy. Przedstawienie rzeczywistego stanu w normowanej dziedzinie. Wykazanie różnicy między stanem dotychczasowym a projektowanym. Przedstawienie skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Celem przedłożonego projektu ustawy jest poszerzenie katalogu pojazdów mechanicznych zwolnionych od opłat za wjazd na autostradę o pojazdy należące do firm wykonujących usługi

3 na terenie autostrady a także należących do podmiotów lub osób fizycznych,które zawarły z zarządcą autostrady umowy na obsługę infrastruktury autostrady. Projekt uwzględnia uwagi zgłoszone przez BAS i BL do podobnego projektu poselskiego zgłoszonego w bieżącej kadencji. Zdaniem Biura Analiz Sejmowych ( np. pismo z dnia r. nr BAS-WAPEiM-2820/12) przedmiot projektu ustawy dotyczy materii regulowanej postanowieniami dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, która stanowi, że państwa członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzać opłaty za przejazd lub opłaty za korzystanie z infrastruktury w transeuropejskiej sieci drogowej lub na pewnych odcinkach tej sieci oraz innych dodatkowych odcinkach sieci drogowej. Wg BAS przedmiot projektu dotyczy także decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr /UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Przedmiotowa dyrektywa zawiera przepisy pozwalające na wdrożenie nowelizacji ustawy. Zgodnie z art.6 ust. 2a wymienionej dyrektywy państwa członkowskie mogą przewidzieć za korzystanie z infrastruktury drogowej obniżone stawki opłat za przejazd lub zwolnić z opłat wybrane grupy pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg. Natomiast wg art. 6 ust. 2b zwolnienia są możliwe w stosunku do pojazdów wykorzystywanych okazjonalnie nie do przewozu towarów. W obu przypadkach obniżki i zwolnienia muszą przestrzegać zachowanie zasad antydyskryminacyjnych (art. 7 ust.4). Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie w art. 37g zwolnień z opłat o wymienione dwie grupy pojazdów: 1/ pojazdy należące do podmiotów wykonujących usługi na terenie autostrady a także osób przez nie zatrudnionych. Wymienione podmioty i osoby po zawarciu stosownej umowy z zarządcą danego odcinka autostrady uzyskiwałaby dokument umożliwiający korzystanie z maksymalnie np. dwóch bezpłatnych wjazdów i wyjazdów z autostrady leżących najbliżej miejsca zamieszkiwania i wykonywanej pracy. W przypadku braku elektronicznego systemu poboru opłat wjazd i wyjazd następowałby na identycznych zasadach jak w przypadku pojazdów GDKiA. W przypadku elektronicznego poboru system komputerowy wyłącznie odnotowywałby wjazd i wyjazd z autostrady; 2/ pojazdy wykorzystywane do wykonywania usług infrastrukturalnych na autostradzie przez podmioty prawne lub fizyczne, które wygrały przetarg w oparciu o umowę z operatorem danego odcinka autostrady. Dotyczy to pojazdów niezbędnych do prowadzenia napraw, remontów i utrzymywania w należytej kondycji technicznej infrastruktury autostrady. Obecnie podmioty te już w dokumentacji przetargowej kalkulują liczbę wjazdów i wyjazdów, co niewątpliwie wpływa na wartość przedstawianej w przetargu oferty. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłoby zwolnienie tych podmiotów z opłat autostradowych. Wprowadzenie projektu w życie przyniesie korzystne skutki gospodarcze i organizacyjne oraz pozytywnie wpłynie na wzajemne kontakty zarządcy autostrady oraz wymienionych podmiotów i pracowników. 2. Wskazanie źródeł finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4 Projektowana ustawa ma symboliczny wpływ na budżet państwa, zaś na budżety jednostek samorządu terytorialnego nie wpłynie w ogóle. Wdrożenie ustawy pomniejszy przychody Krajowego Funduszu Drogowego i tym samym wpływy do budżetu państwa. Skutki te powinny być zrekompensowane przez ten Fundusz poprzez zwiększenie wpływów lub pomniejszenie kosztów. 1/ Propozycja zawarta w art. 37 g pkt 5 projektu uprości system rozliczeń pomiędzy wykonawcami usług na terenie pasa autostrady a operatorami poszczególnych odcinków. W przypadku zwolnienia z opłat osób dojeżdżających do miejsca wykonywanych usług (pracy) skutki finansowe dla budżetu państwa będą znikome i polegać będą na obniżeniu przychodów operatora odcinka autostrady. Na jeden obiekt infrastrukturalny np. stację benzynową liczba bezpłatnych wjazdów na pas autostrady wzrośnie o 10 na dobę, co może skutkować obniżeniem przychodu operatora o 100 zł na dobę. 2/ W przypadku natomiast nowego pkt 6 w art. 37g to jego zapis umożliwia bezpłatny wjazd dla podmiotów, które zawarły umowy usługowe z operatorem autostrady. Skutki wdrożenia tego przepisu będą jednakże neutralne dla stron, gdyż koszty wjazdu (wyjazdu) na autostradę będą stanowić część kosztową oferty przetargowej podwyższając jej wartość. 3. Przedstawienie założeń projektów podstawowych aktów wykonawczych. Projekt nie przewiduje wydania aktów wykonawczych. 4. Oświadczenie o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. Zakładając, że w stosunku do projektu obowiązuje dyrektywa 1999/62 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. to należy stwierdzić, że projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. W przypadku gdyby ta dyrektywa nie obowiązywała to wnioskodawcy oświadczają, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji w stosunku do projektu. W stosunku do projektu nie przeprowadzono konsultacji.

5 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIURO ANALIZ S~MOWYCH KANCELARII SEJMU BAS-W APEiM-29/14 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Chmielowski) Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: I. Przedmiot projektu Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 37g ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, ze zmianami; dalej: ustawa). Wnioskodawcy proponują rozszerzenie zwolnienia od opłat za przejazd, polegające na dodaniu do katalogu objętych nim kategorii pojazdów: "pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony należące do podmiotów prawnych lub fizycznych oraz zatrudnionych pracowników wykonujących usługi w pasie autostrady na podstawie umowy z zarządcą autostrady, w szczególności w zakresie obsługi MOP, stacji benzynowych oraz lokali gastronomicznych" oraz "pojazdy mechaniczne należące do podmiotów prawnych lub fizycznych, które zawarły z zarządcą autostrady umowę na obsługę infrastruktury autostrady." ogłoszenia. Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem Przedmiot projektu ustawy dotyczy materii regulowanej postanowieniami dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z r., s. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, s. 372, ze zmianami;

6 dalej: dyrektywa). Art. 7 ust. l dyrektywy stanowi, że "państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić opłaty za przejazd lub opłaty za korzystanie z infrastruktury w transeuropejskiej sieci drogowej lub na pewnych odcinkach tej sieci oraz na innych dodatkowych odcinkach ich sieci autostrad, które nie stanowią części transeuropejskiej sieci drogowej (...)". Zaliczenie danego odcinka drogi do transeuropejskiej sieci drogowej wynika z decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 71ipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. UE L 204 z r., s. 1). Dyrektywa ma zastosowanie m.in. do opłat za przejazd i za korzystanie z infrastruktury, jakimi obłożone są pojazdy objęte jej regulacją (art. l akapit l dyrektywy). Określone w dyrektywie reguły pobierania opłat za przejazd obejmują także kwestie dopuszczalności wprowadzenia zwolnienia z obowiązku ich wnoszenia. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy państwa mogą wprowadzić zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat w określonych enumeratywnie sytuacjach. Przypadki te zostały wskazane wart. 7 ust. 4 in jine w związku z art. 6 ust. 2 lit. a i b dyrektywy. W myśl postanowień dyrektywy państwa członkowskie mogą stosować zwolnienia np. w stosunku do pojazdów wykorzystywanych dla potrzeb obronnych kraju lub obrony cywilnej oraz pojazdów wykorzystywanych przez straż pożarną i inne służby ratunkowe oraz przez policję, jak również pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg. Zwolnieniem mogą zostać objęte także pojazdy, które jedynie okazjonalnie poruszają się po drogach publicznych państw członkowskich, w których są zarejestrowane, wykorzystywane przez osoby ft.zyczne lub prawne, których podstawową działalnością nie jest przewóz towarów pod warunkiem, że przewozy wykonywane tymi pojazdami nie zakłócają konkurencji oraz z zastrzeżeniem zgody ze strony Komisji. Należy dodać, że pojęcie "pojazd" w rozumieniu art. 2 lit. d dyrektywy oznacza "pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, który jest przeznaczony lub wykorzystywany do drogowego przewozu towarów i którego maksymalna dopuszczalna masa całkowita wynosi ponad 3,5 tony". III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Oceny pod względem zgodności z prawem UE wymagają kategorie pojazdów, które, zgodnie z projektem, objęte mają być zwolnieniem od opłat. Należy na wstępie zauważyć, że zasadniczo dyrektywa wyklucza dowolne wyłącżanie określonych kategorii pojazdów z systemu pobierania opłat przez państwa członkowskie. W jej postanowieniach wyraźnie wskazane zostały takie kategorie, które mogą zostać objęte zwolnieniami z obowiązku uiszczania opłat lub obniżonymi stawkami opłat za przejazd lub korzystanie z infrastruktury (art. 7 ust. 4 w związku z art. 6 ust. 2 dyrektywy, por. także motywy l O i 11 preambuły dyrektywy). Czyniąc powyższe zastrzeżenie należy jednak odnotować, że zakaz zwolnień dotyczyć może wyłącznie zagadnień objętych

7 zakresem regulacji dyrektywy. W szczególności nie dotyczy on zatem takich kategorii pojazdów, które nie są pojazdami w rozumieniu art. 2 lit. d dyrektywy. Wobec tych ustaleń należy uznać, ze zwolnienie z opłat pierwszej kategorii pojazdów, o których mowa w projekcie ("pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony..."), nie narusza postanowień dyrektywy, ponieważ odnosi się do pojazdów, które nie mieszczą się w zakresie definicji z art. 2 lit. d dyrektywy. Wątpliwości budzi natomiast druga kategoria, obejmująca pojazdy w rozumieniu przywołanej definicji: "pojazdy mechaniczne należące do podmiotów prawnych lub fizycznych, które zawarły z zarządcą autostrady umowę na obsługę infrastruktury autostrady". W związku z tym konieczne jest rozważenie, czy pojazdy, o których mowa w projektowanym art. 37g ustawy, objęte są zakresem zwolnień, które określone zostały wart. 7 ust. 4 w związku z art. 6 ust. 2 dyrektywy. W szczególności należy ustalić, czy kategoria ta odpowiada kategoriom "pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg" ( art. 6 ust. 2 a in fine) albo "pojazdów, które jedynie okazjonalnie poruszają się po drogach publicznych" ( art. 6 ust. 2 b in principia). Odnosząc do siebie zakresy wskazanych kategorii należy stwierdzić, że projektowane zwolnienie obejmuje m.in. pojazdy, które poruszają się po drogach publicznych regularnie. W związku z tym wykluczone jest kwaliftkowanie tego zwolnienia na gruncie art. 6 ust. 2 b in principia. Ponadto, projektowane zwolnienie odnosi się do pojazdów, które- należąc do podmiotów związanych z zarządcą autostrady umową na obsługę infrastruktury autostrady - nie są wykorzystywane do utrzymania dróg, lecz do innych, realizowanych przez te podmioty celów (np. świadczenia usług transportowych). Projektowane zwolnienie nie mieści się zatem w zakresie art. 6 ust. 2 a in fine. Wobec tego przedłożone przepisy należy uznać za niezgodne z art. 7 ust. 4 w związku z art. 6 ust. 2 dyrektywy. IV. Konkluzja Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowymjest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. SzefKancelarii Sejmu QP»t~ Lech Czapla

8 .. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BAS-WAPEiM-30/14 BIURO ANALIZ S~MOWYCH KANCELARII SEJMU \Vm'szawa, 22 stycznła 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Chmielowski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 37g ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, ze zmianami; dalej: ustawa). Wnioskodawcy proponują rozszerzenie zwolnienia od opłat za przejazd, polegające na dodaniu do katalogu objętych nim kategorii pojazdów: "pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony należące do podmiotów prawnych lub fizycznych oraz zatrudnionych pracowników wykonujących usługi w pasie autostrady na podstawie umowy z zarządcą autostrady, w szczególności w zakresie obsługi MOP, stacji benzynowych oraz lokali gastronomicznych" oraz "pojazdy mechaniczne należące do podmiotów prawnych lub fizycznych, które zawarły z zarządcą autostrady umo:wę na obsługę infrastruktury autostrady." Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. SzefKancelarii Sejmu ~~~ Lech Czapla

9 Piotr Chmielowski Poseł na Sejm RP Warszawa, dnia S maja 2014 r. SEKRETJ..i1łAT MARSZ.l..ŁKA S'~=JMU RP c~~~&~~ 1 WPŁYNĘŁO Pani Ewa KOPACZ Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek Odpowiadając na pismo Pana Marszałka Cezarego Grabarczyka z dnia 6 Jutego 2014 r. znak: GMS-Wp /14 w sprawie odniesienia się do opinii Biura Analiz Sejmowych z dnia 22 stycznia 2014 r. odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym uprzejmie wyjaśniam co następuje. 1. Z przedmioto~ej opinii wynika (strona 3), że Biuro nie ma uwag co do zgodności z prawem Unii Europejskiej (Dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) projektowanego zapisu pkt S w art. 37g ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym { 11 Wobec tych ustaleń należy uznać, ż e zwolnienie z opłat pierwszej kategorii pojazdów, o których mowa w projekcie, nie narusza postanowień dyrektywy, ponieważ odnosi się do pojazdów, które nie mieszczą się w zakresie z art. 2 lit. d dyrektywy."). 2. Wątpliwości Biuro ma natomiast do zapisu pkt 6 w art. 37g ustawy stwierdzając : "Wątpliwości budzi natomiast druga kategoria, obejmująca pojazdy w rozumieniu przywołanej definicji: pojazdy mechaniczne należące do podmiotów prawnych lub fizycznych, które zawarły z zarządcą autostrady umowę na obsługę infrastruktury autostrady." Dalej Biuro Analiz Sejmowych podaje, że konieczne jest ustalenie czy ta druga kategoria pojazdów {z pktu 6) odpowiada kategoriom pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg, czy poruszają się one po drogach okazjonalnie, czy też regularnie. 3. Pomimo tych rozbieżnych uwag konkludując opinię Biuro stwierdza, że projekt jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Uważam, że konkluzja ta nie wynika z dokonanej analizy Dyrektywy. W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Marszałek o nadanie projektowi ustawy numeru druku sejmowego oraz o skierowanie go do właściwej Komisji, gdzie w trakcie prac legislacyjnych uwagi Biura Analiz Sejmowych będą rozważone. Przedstawiciel wnioskodawców

10 Piotr Chmielowski Warszawa, dnia?.?lipca 2014 r. Poseł na Sejm RP SEKRETARIAT MARSZAŁKA SSJMU RP k~~»91 WPŁYNĘŁO Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Nawiązując do opinii Biura Analiz Sejmowych z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym- w załączeniu przedstawiam autopoprawkę konsumującą uwagi Biura. Równocześnie wnoszę o wycofanie projektu ustawy z Komisji Ustawodawczej, gdyż po złożeniu autopoprawki usunięte zostały przeszkody do nadania projektowi ustawy numeru druku sejmowego. Załącznik :autopoprawka Przedstawiciel wnioskodawców: Poseł na Sejm RP Piotr Chmielowski

11 Warszawa, dniaę?.iipca 2014 r. Autopoprawka do projektu ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym W art. 37g skreśla się pkt 6 w brzmieniu: 116) Pojazdy mechaniczne należące do podmiotów prawnych lub fizycznych, które zawarły z zarządcą autostrady umowę na obsługę infrastruktury a~tostrady." Uzasadnienie autopoprawki (art. 36 w zw. z art. 34 reg. Sejmu) 1. Potrzeba dokonania autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych z dnia 22 stycznia 2014 r. (oraz pisma BAS z dnia 21 maja 2014 r) i związana jest z niezgodnością z prawem Unii Europejskiej projektowanego pktu 6 w art. 37g ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Równocześnie z opinii BAS wynika, że projektowany pkt S w art. 37g jest niesprzeczny z prawem Unii. W takiej sytuacji wnioskodawcy rezygnują z przepisu uznanego za niezgodny z prawem unijnym podtrzymując poparcie co do pozostałej części projektu ustawy.. 2. Autopoprawka nie wpłynie na obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 3. W związku z nowym brzmieniem art. 37g projektu ustawy nie zachodzi potrzeba przedstawiania założeń do wydania aktów wykonawczych. 4. Wnioskodawcy oświadczają, że autopoprawka nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. s. W stosunku do autopoprawki wnioskodawcy nie przeprowadzili konsultacji. Przedstawiciel wnioskodawców:

12 ,. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII- SEJMU BAS-W APEiM-1831/14 Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w wersji uwzględniającej autopoprawkę (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Chmielowski) Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: I. Przedmiot projektu Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 37g ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, ze zmianami; dalej: ustawa). Wnioskodawcy proponują rozszerzenie zwolnienia od opłat za przejazd, polegające na dodaniu do katalogu objętej nim kategorii pojazdów: "pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony należące do podmiotów prawnych lub fizycznych oraz zatrudnionych pracowników wykonujących usługi w pasie autostrady na podstawie umowy z zarządcą autostrady, w szczególności w zakresie obsługi MOP, stacji benzynowych oraz lokali gastronomicznych." ogłoszenia. Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem Przedmiot projektu ustawy dotyczy materii regulowanej postanowieniami dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z r., s. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, s. 372, ze zmianami; dalej: dyrektywa). Art. 7 ust. l dyrektywy stanowi, że "państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić opłaty za przejazd lub opłaty za korzystanie z

13 infrastruktury w transeuropejskiej sieci drogowej lub na pewnych odcinkach tej sieci oraz na innych dodatkowych odcinkach ich sieci autostrad, które nie stanowią części transeuropejskiej sieci drogowej (...)". Zaliczenie danego odcinka drogi do transeuropejskiej sieci drogowej wynika z decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. UE L 204 z r., s. 1). Dyrektywa ma zastosowanie m.in. do opłat za przejazd i za korzystanie z infrastruktury, jakimi obłożone są pojazdy objęte jej regulacją (art. l akapit l dyrektywy). Określone w dyrektywie reguły pobierania opłat za przejazd obejmują także kwestie dopuszczalności wprowadzenia zwolnienia z obowiązku ich wnoszenia. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy państwa mogą wprowadzić zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat w określonych enumeratywnie sytuacjach. Przypadki te zostały wskazane wart. 7 ust. 4 in fine w związku z art. 6 ust. 2 lit. a i b dyrektywy. W myśl postanowień dyrektywy państwa członkowskie mogą stosować zwolnienia np. w. stosunku do pojazdów wykorzystywanych dla potrzeb obronnych kraju lub obrony cywilnej oraz pojazdów wykorzystywanych przez straż pożarną i inne służby ratunkowe oraz przez policję, jak również pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg. Zwolnieniem mogą zo~tać objęte także pojazdy, które jedynie okazjonalnie poruszają się po drogach publicznych państw członkowskich, w których są zarejestrowane, wykorzystywane przez osoby fizyczne lub prawne, których podstawową działalnością nie jest przewóz towarów pod warunkiem, że przewozy wykonywane tymi pojazdami nie zakłócają konkurencji oraz z zastrzeżeniem zgody ze strony Komisji. Należy dodać, że pojęcie "pojazd" w rozumieniu art. 2 lit. d dyrektywy oznacza "pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, który jest przeznaczony lub wykorzystywany do drogowego przewozu towarów i którego maksymalna dopuszczalna masa całkowita wynosi ponad 3,5 tony". Ill. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Oceny pod względem zgodności z prawem UE wymaga kategoria pojazdów, która, zgodnie z projektem, objęta ma być zwolnieniem od opłat. Należy na wstępie zauważyć, że zasadniczo dyrektywa wyklucza dowolne wyłączanie określonych kategorii pojazdów z systemu pobierania opłat przez państwa członkowskie. W jej postanowieniach wyraźnie wskazane zostały takie kategorie, które mogą zostać objęte zwolnieniami z obowiązku uiszczania opłat lub obniżonymi stawkami opłat za przejazd lub korzystanie z infrastruktury (art. 7 ust. 4 w związku z art. 6 ust. 2 dyrektywy, por. także motywy 10 i 11 preambuły dyrektywy). Czyniąc powyższe zastrzeżenie należy jednak odnotować, że zakaz zwolnień dotyczyć może wyłącznie zagadnień objętych zakresem regulacji dyrektywy. W szczególności nie dotyczy on zatem takich kategorii pojazdów, które nie są pojazdami w rozumieniu art. 2lit. d dyrektywy.

14 Wobec tych ustaleń nale.ży uznać, że zwolnienie z opłat kategorii pojazdów, o których mowa w projekcie ("pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony... "), nie narusza postanowień dyrektywy, ponieważ odnosi się do pojazdów, które nie mieszczą się w zakresie definicji z art. 21it. d dyrektywy. IV. Konkluzja Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w wersji uwzględniającej autopoprawkę nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Sz,Kancelarii Sejmu (Jelu ~~k Lech Czapla

15 .,.. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BAS-W APEiM-1832/14 BIURO ANALIZ SfJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w wersji uwzględniającej autopoprawkę (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Chmielowski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 37g ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, ze zmianami; dalej: ustawa). Wnioskodawcy proponują rozszerzenie zwolnienia od opłat za przejazd, polegające na dodaniu do katalogu objętej nim kategorii pojazdów: "pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony należące do podmiotów prawnych lub fizycznych oraz zatrudnionych pracowników wykonujących usługi w pasie autostrady na podstawie umowy z zarządcą autostrady, w szczególności w zakresie obsługi MOP, stacji benzynowych oraz lokali gastronomicznych." Projekt nie zawiera przepisów mających na. celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Szef Kancelarii Sejmu deu"~ Lech Czapla

16 PIERWSZV PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia j września 2014 r. BSA III-D21-287/14 $EKRETAAJAT Z-CY SZEFA KS ~ dz. t u u utn th l>ata wpływu... ~.. ~.~ ~lit Pan Adam PODGÓRSKI Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu W odpowiedzi na pismo z dnia 28 sierpnia 2014 r., GMS-WP /14 uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 231istopada 2002 r. O.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 499) nie uznaje za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wraz z autopoprawką.

KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/ Warszawa

KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/ Warszawa KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 18.10. 2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 320 Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Druk nr 320 Warszawa, 22 lutego 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 320 Warszawa, 22 lutego 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 281 Warszawa, 28 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

- o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4357 Warszawa, 10 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2119 Warszawa, 9 stycznia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r.

Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4413 Warszawa, 1 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 308 Warszawa, 24 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1199 Warszawa, 31 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2020 Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

- o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 612 Warszawa, 14 marca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3256 Warszawa, 5 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 243 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r.

Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1783 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r.

Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2057 Warszawa, 21 sierpnia 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 759 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 285 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/ Warszawa

KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/ Warszawa KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1200 Warszawa, 15 listopada 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1348 Warszawa, 22 marca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r.

Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 130 Warszawa, 21 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 480 Warszawa, 12 marca 2008 r.

Druk nr 480 Warszawa, 12 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 480 Warszawa, 12 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 404 Warszawa, 18 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2610 Warszawa, 6 czerwca 2014 r.

Druk nr 2610 Warszawa, 6 czerwca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2610 Warszawa, 6 czerwca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Ryszarda Zbrzyznego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Ryszarda Zbrzyznego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3300 Warszawa, 4 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1670 Warszawa, 23 stycznia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r.

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR -020-4/20 14 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 322 Warszawa, 25 listopada 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

- o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4398 Warszawa, 24 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r.

Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. Druk nr 1672 Warszawa, 22 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-100-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

- o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1469 Warszawa, 28 października 2008 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1421 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1421 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1421 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-85-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r.

Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r. Druk nr 919 Warszawa, 24 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-60-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r.

Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1702 Warszawa, 4 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 17 Warszawa, 17 listopada 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony w VI kadencji w dniu 25 stycznia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

- o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 263 Warszawa, 9 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

...-------._. Do druku nr 115 SEJM. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY. Pan Marek Kuchciński

...-------._. Do druku nr 115 SEJM. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY. Pan Marek Kuchciński -- r-...-------._ SEJM BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. Do druku nr 115 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1293 Warszawa, 1 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. Druk nr 3105 Warszawa, 20 maja 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ENM- 020-2 - 2010 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos S.A.

- o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos S.A. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 24 Warszawa, 17 listopada 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony w VI kadencji w dniu 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

- o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 497 Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia,

- o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-94-06 Do druku nr 856 Warszawa, 7 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W ślad za pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r.

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2367 Warszawa, 16 lipca 2009 r.

Druk nr 2367 Warszawa, 16 lipca 2009 r. Druk nr 2367 Warszawa, 16 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-114-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3207 Warszawa, 15 czerwca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

- o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2211 Warszawa, 25 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1370).

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1370). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji Druk nr 1370-A Warszawa, 26 listopada 2008 r. Pan Bronisław Komorowski

Bardziej szczegółowo

Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r.

Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 767 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1134 Warszawa, 30 września 2008 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r.

Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r. Druk nr 2023 Warszawa, 25 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-107-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1353 Warszawa, 5 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2254 Warszawa, 3 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

- o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3002 Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1532 Warszawa, 16 maja 2013 r.

Druk nr 1532 Warszawa, 16 maja 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1532 Warszawa, 16 maja 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 762 Warszawa, 26 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

- o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1304 Warszawa, 17 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2924 Warszawa, 2 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r.

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-76-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2029 Warszawa, 20 maja 2009 r.

Druk nr 2029 Warszawa, 20 maja 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2029 Warszawa, 20 maja 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

- o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 637 Warszawa, 11 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

- o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1303 Warszawa, 17 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1671 Warszawa, 21 stycznia 2009 r.

Druk nr 1671 Warszawa, 21 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1671 Warszawa, 21 stycznia 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 718 Warszawa, 20 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-31-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1170 Warszawa, 22 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 605 Warszawa, 22 kwietnia 2008 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony, na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 523 Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 806 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r.

Druk nr 806 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. Druk nr 806 Warszawa, 24 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-9-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 754 Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Magdalenę Kochan. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4389 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r.

Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1894 Warszawa, 12 lutego 2009 r. Pan Bronisaw Komorowski Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

- o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 341 Warszawa, 14 lutego 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

- o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3278 Warszawa, 9 lipca 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 243 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r.

Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 181 Warszawa, 18 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

- o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan. Marek Kuchciński

Pan. Marek Kuchciński ,. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU BAS-W APEiM-185/15 Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Pan Do druku nr 71 Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - o systemie ubezpieczeń społecznych. Warszawa, dnia 25 października 2012 rok

- o zmianie ustawy - o systemie ubezpieczeń społecznych. Warszawa, dnia 25 października 2012 rok Warszawa, dnia 25 października 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

- o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 387 Warszawa, 12 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach

- o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1317 Warszawa, 10 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Druk nr 912 Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-35-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2950 Warszawa, 13 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 610 Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

Druk nr 610 Warszawa, 12 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 610 Warszawa, 12 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 129 Warszawa, 21 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Druk nr 2856 Warszawa, 18 lutego 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach NKK-020-1-10 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Druk nr 3476 Warszawa, 20 marca 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury INF-020-10-15 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r.

Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r. Druk nr 2368 Warszawa, 16 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-115-2009 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Ustawodawcza wnosi projekt ustawy:

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Ustawodawcza wnosi projekt ustawy: Druk nr 1740 Warszawa, 5 grudnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Ustawodawczej UST 020-01/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 747 Warszawa, 10 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 779 Warszawa, 6 lipca 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 891. Warszawa, 20 listopada 2012 r. BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Do druku nr 891. Warszawa, 20 listopada 2012 r. BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Do druku nr 891 BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY Warszawa, 20 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

- o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 784 Warszawa, 1 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2792 Warszawa, 27 sierpnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo