Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport"

Transkrypt

1 Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport Opracowanie dr Piotr Mikiewicz Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej Instytut Pedagogiki Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław, 2012

2 spis treści Wstęp: Dlaczego warto badać aktywność społeczną młodzieży?... 3 I. Badanie aktywności społecznej młodzieży w Oławie podstawowej informacje... 7 II. W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają swój świat społeczny 10 III. Czy młodzież interesuje się problemami społecznymi 16 IV. Gotowość do zaangażowania się różne działania o charakterze publicznym. 22 V. Aktywność społeczna młodzieży 26 VI. Dlaczego warto pomagać innym i angażować się w działalność społeczną Podsumowanie Aneks 33 Literatura wykorzystana

3 Wstęp: Dlaczego warto badać aktywność społeczną młodzieży? Jednym z najważniejszych zagadnień w analizach funkcjonowania współczesnych społeczeństw jest problematyka tzw. Kapitału społecznego. Termin ten, upowszechniony w połowie lat 90-tych XX wieku, robi obecnie oszałamiającą karierę stając się jednym z podstawowych elementów myślenia o świecie społecznym, nie tylko wśród naukowców, ale też wśród praktyków. Dość powiedzieć, że właśnie w życie wchodzi Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego dla Polski przygotowana przez Rząd. Powszechnie uważa się, że poziom kapitału społecznego jest odpowiedzialny (nie wyłącznie, ale w znaczącym stopniu) za poziom zamożności mieszkańców, efektywność gospodarczą, efektywność edukacyjną, jakość życia ludzi. Jak pokazują badania Roberta Putnama i Davida Halperna, tam gdzie poziom kapitału społecznego jest wyższy, tam występuje mniejsza przestępczość, ludzie są zdrowsi, mniej jest problemów socjalnych (również z młodzieżą). Kapitał społeczny mówiąc najogólniej, odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mają zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowanie działań (Putnam 1995: 258). Pojęcie kapitału społecznego przyjęło się i zadomowiło w szerokim dyskursie publicznym i naukowym. Najczęstsze zastosowania wiążą kapitał społeczny ze spójnością i współpracą w ramach społeczności. Jedna z najbardziej wpływowych organizacji na świecie, jaką jest Bank Światowy tak oto definiuje interesującą nas kategorię: Kapitał społeczny odnosi się do instytucji, związków oraz norm, które kształtują jakość i ilość grupowych interakcji społecznych. (...) Kapitał społeczny nie jest tylko sumą instytucji które podtrzymują społeczność jest to klej, który trzyma je razem (Bank Światowy 1999 za Smith, 2001). Podczas gdy kapitał fizyczny odnosi się do obiektów fizycznych a kapitał ludzki odnosi się do właściwości jednostek, kapitał społeczny odnosi się do związków (połączeń) pomiędzy jednostkami - sieci społecznych oraz norm wzajemności i lojalności, które wyrastają z nich. W tym znaczeniu kapitał społeczny jest blisko związany z tym, co niektórzy nazywają cnotą obywatelską. Różnica polega na tym, że kapitał społeczny zwraca uwagę na fakt, że cnota obywatelska jest najpotężniejsza kiedy jest zakorzeniona (osadzona) w czułą sieć obustronnych stosunków społecznych. Społeczeństwo wielu cnotliwych ale izolowanych jednostek nie posiada wysokiego kapitału społecznego (Putnam, 2000, s. 19). 3

4 Przy takim zdefiniowaniu, zajmując się kapitałem społecznym bierzemy pod uwagę gęstość sieci społecznych, w które zaangażowani są ludzie; głębokość zaangażowania w formalne, społeczne działania; członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach. Tak rozumiany kapitał społeczny może być rozpatrywany w wymiarze małe zaangażowanie vs duże zaangażowanie. Analizy skupiają się wówczas na liczeniu ilości kontaktów społecznych, częstości członkostwa w organizacjach formalnych, czasu poświęcanego na spotkania z innymi ludźmi. Kapitał społeczny działa w pięciu wymiarach. Po pierwsze, kapitał społeczny pozwala obywatelom łatwiej rozwiązywać zbiorowe problemy. Ludzie często mogą być lepsi (efektywniejsi), jeżeli współpracują, przy czym każdy wykonuje swoją część zadania. Ale każda jednostka zyskuje więcej poprzez uchylanie się od odpowiedzialności, mając nadzieję, że inni zrobią, co należy w jej imieniu (...). Rozwiązaniem tego dylematu jest instytucjonalny mechanizm zapewniający zgodność z oczekiwanym przez zbiorowość zachowaniem. Normy społeczne i sieci, które je wzmacniają, dostarczają takiego mechanizmu (Putnam, 2005, s. 288). Po drugie, kapitał społeczny naoliwia koła, które umożliwiają wspólnotom rozwijać się spokojniej. Tam, gdzie ludzie ufają sobie i są lojalni oraz gdzie są podmiotem powtarzalnych interakcji ze współobywatelami, każdorazowy biznes i społeczna transakcja jest mniej kosztowana (...) (Putnam, 2005, s. 288). Jest to najczęściej powtarzany argument na rzecz pozytywnych wpływów kapitału społecznego, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki. Zaufanie, wynikające z pewności przestrzegania norm przez wszystkich, obniża koszty transakcji. Po trzecie, wskazuje się na rolę kontaktów społecznych w budowaniu świadomości wspólnoty losów. Chodzi tu o uświadomienie ludziom, że nie są izolowanymi podmiotami ze swoimi własnymi problemami. Ludzie, którzy mają aktywne i zaufane połączenia z innymi czy to z członkami rodziny, przyjaciółmi, lub kolegami kręglistami rozwijają lub podtrzymują takie cechy charakteru, które są dobre dla społeczności. Ci, którzy się angażują, są bardziej tolerancyjni, mniej cyniczni, i bardziej wyczuleni / pełni wyrozumiałości (emphatic) na niepowodzenia innych. Jeżeli ludzie nie mają kontaktów z innymi, nie mają możliwości testowania prawdziwości swoich poglądów, czy to podczas codziennych zwyczajnych konwersacji, czy to podczas formalnych dyskusji. Bez takiej możliwości ludzie częściej dają się ponieść swoim najgorszym impulsom (...) (Putnam, 2005, s. 288). 4

5 Po czwarte, sieci, które konstytuują kapitał społeczny służą również jako kanały przepływu pomocnych informacji, które umożliwiają osiągnięcie celów. Dzięki sieciom powiązań ludzie uzyskują informacje na temat pracy, możliwości inwestowania, opiece medycznej itp. Po piąte, kapitał społeczny działa również poprzez psychologiczne i biologiczne procesy usprawniania ludzkiego życia. Zebrane dowody wskazują, że ludzie, którzy posiadają bogaty kapitał społeczny lepiej radzą sobie z traumami i lepiej znoszą choroby (Putnam, 2005, s. 289). Gęste kontakty społeczne wydają się być lepszym remedium na problemy psychiczne niż prozac. Możliwość przedyskutowania problemów z przyjaciółmi i emocjonalne wsparcie z ich strony stanowią naturalne (społeczne) lekarstwo na choroby, które można określić mianem cywilizacyjnych, i które biorą swoje źródło w izolacji i osamotnieniu jednostki. Głównym wskaźnikiem kapitału społecznego jest poziom zgeneralizowanego zaufania oraz gotowość do partycypacji w działaniach na rzecz dobra publicznego. W Polsce poziom tak rozumianego kapitału społecznego jest na jednym z najniższych poziomów wśród krajów europejskich. Jak wskazuje Janusz Czapiński, realizujący cyklicznie badania pt. Diagnoza Społeczna, w Polsce mamy rodzinę i naród, a nie mamy społeczeństwa. Na skutek specyficznych uwarunkowań społecznych i politycznych wytworzyła się w Polsce tzw. próżnia socjologiczna, zdiagnozowana już pod koniec lat 70- tych przez Stefan Nowaka. Polacy nie ufają obcym, zamykając się w kręgu najbliższej rodziny. Nie potrafią kooperować, działać w obrębie tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Od czasu zmiany ustrojowej w 1989 roku wiele wysiłku uczyniono w Polsce by odtworzyć te więzi i stworzyć społeczeństwo obywatelskie. Niestety nie jest to proces łatwy względnie łatwo można zmienić system polityczny i gospodarczy, ale niezwykle trudno zmienić ludzką mentalność, kształtowaną przez wieki. Z pokolenia na pokolenie, w procesach socjalizacji rodzinnej, przekazywany jest ten wzór ograniczonego zaufania do innych i braku gotowości do działań wspólnotowych. Nasza aktywność ma raczej charakter akcyjny, jednorazowy, pokazowy lub co najwyżej publicznościowy. Raczej przyglądamy się innym i oceniamy ich działania. Wymienione tu charakterystyki funkcjonowania współczesnego społeczeństwa polskiego stanowią dostateczne uzasadnienie dla podjęcia wysiłku diagnozowania aktywności społecznej młodzieży. Młode pokolenie z jednej strony odtwarza wzorce przekazywane przez dorosłych, z drugiej zawsze wnosi nową siłę witalną i wychowując się w zmienionych warunkach społecznych może dokonywać zmian. Czy pod względem 5

6 aktywności społecznej możemy mówić o zmianie pokoleniowej i kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego? 6

7 I. Badanie aktywności społecznej młodzieży w Oławie podstawowe informacje W celu odpowiedzi na tak zarysowane pytanie zrealizowano badanie wśród młodych ludzi w Oławie. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o ankietę audytoryjną przeprowadzoną w szkołach. W badaniu wzięło udział 717 uczniów z 5 szkół mieszczących się w Oławie 2 gimnazjów oraz 3 szkół ponadgimnazjalnych. W gimnazjach badanie przeprowadzono w drugich klasach i wzięło w nim udział 206 uczniów, a w szkołach ponadgimanzjalnych było to 511 uczniów klas drugich. Informacje o badanej grupie Rys. 1. Struktura badanych ze względu na typ szkoły 7

8 Rys. 2 Struktura badanych ze względu na płeć Rys. 3. Struktura badanych ze względu na miejsce zamieszkania 8

9 Rys. 4. Struktura badanych ze względu na wykształcenie ojca Główne pytania badawcze, stanowiące podstawę konstrukcji narzędzi pomiarowych to: 1. Jak młodzi ludzie postrzegają swój świat społeczny? 2. Czy młodzież interesuje się problemami społecznymi? 3. Czy młodzież jest aktywna społecznie? 4. Co młodzież sądzi o aktywności społecznej? Pytaliśmy zarówno o postrzeganie świata, w którym żyją młodzi ludzie, o ich postawy wobec aktywności społecznej, ale też o faktyczne działania. W efekcie uzyskano obraz aktywności społecznej, który prezentujemy w niniejszym raporcie. Badanie zrealizowano we wrześniu 2011 roku. 9

10 II. W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają swój świat społeczny Aktywność społeczna zależy w dużym stopniu od tego jak odbiera się świat, w którym żyją jednostki. Jednym z podstawowych wskaźników kapitału społecznego jest poziom zaufania do innych i gotowość współpracy. Im bardziej sobie ufamy tym łatwiej wchodzimy w kontakty i jesteśmy gotowi do pomocy innym. Zapytaliśmy młodych ludzi czy ich zdaniem ludzie w ich miejscowości są otwarci czy raczej nieufni Rys. 5. Jacy są ludzie w Twojej miejscowości? Połowa badanych uważa, że żyje w otoczeniu ludzi życzliwych i otwartych. Tylko 17% uważa, że ludzie są generalnie nieufni. Ważne jednak, że jedna trzecia respondentów ma na ten temat przynajmniej niejasne odczucia. Trudno w tym momencie wskazać, czy bardziej pozytywne czy negatywne. Generalnie jest to wskaźnik przyjaznej atmosfery społecznej w Oławie i jej okolicach. 10

11 Rys. 6. Czy ludzie są otwarci czy nieufni w zależności od płci Nie notujemy znaczących różnic w postrzeganiu mieszkańców Oławy przez chłopców i dziewczęta. Można jedynie zauważyć, że nieznacznie większy odsetek dziewcząt niż chłopców postrzega świat społeczny jako przyjazny. Jest to stosunek 52,3% wśród dziewcząt w stosunku do 48,5% wśród chłopców. Odpowiednio też większy odsetek chłopców twierdzi że ludzie są nieufni 18,8% w stosunku do 13,6 wśród dziewcząt. Rys. 7. Odpowiedź na pytanie czy ludzie są otwarci, czy raczej nieufni, w zależności od miejsca zamieszkania 11

12 Uczniowie mieszkający na wsi, postrzegają swój świat zdecydowanie bardziej pozytywnie. Aż 60,3% z nich twierdzi, że ludzie są otwarci i życzliwi, podczas gdy wśród mieszkańców miast, jest to 50,8%. Jednocześnie wśród uczniów ze wsi zdecydowanie więcej osób niż wśród młodzieży miejskiej wyraźnie stwierdza, że ludzie są nieufni. Jest to stosunek 25,7% do 12,5%. Za to wśród młodzieży miejskiej jest zdecydowanie więcej niezdecydowanych pod tym względem tu odpowiedź trudno powiedzieć wybrało 36,7% respondentów a wśród młodzieży wiejskiej tylko 14%. Możne zatem przypuszczać, mieszkając na wsi młodzi ludzie mają większą tendencję do polaryzacji postaw i postrzegają świat jednoznacznie pozytywnie lub jednoznacznie negatywnie. Tymczasem w mieście trudniej jest o takie rozstrzygnięcia. Sprawdziliśmy również jak rozkładają się odpowiedzi na to pytanie ze względu na wykształcenie ojca respondentów. Tutaj widzimy zaskakujący wynik, że im wyższe wykształcenie tym większa proporcja osób postrzegających świat społeczny jako nieprzyjazny a ludzi diagnozując jako nieufnych. Rys. 8. Czy ludzie są otwarci czy nieufni w zależności od wykształcenia ojca Obraz świata w którym żyjemy warunkuje nasze własne postawy. Można by przypuszczać, że postrzegając ludzi wokół siebie jako jednak bardziej otwartych i życzliwych niż nieufnych, można by przypuszczać, że młodzi ludzie sami również będą uważać, że warto ludziom ufać. Zapytaliśmy o to wprost. 12

13 Rys. 9. Czy ludziom można ufać, czy trzeba być ostrożnym? Aż 76% pytanych uważa, że trzeba być ostrożnym! Tylko 15% uważa, że ludziom generalnie można ufać. Tylko 9% respondentów jest niezdecydowanych. Zgadza się to z ogólnopolskimi danymi np. z Diagnozy Społecznej. Taki stan nie sprzyja podejmowaniu aktywności społecznej. Tym bardziej jest to niepokojące w kontekście faktu, że odpowiedzi udzielają młodzi ludzie. Można wszakże zauważyć, że wraz z wiekiem poziom zaufania jeszcze się obniża. Wśród gimnazjalistów jest nieco więcej optymistycznie nastawionych do ludzi respondentów niż w szkołach ponadgimnazjalnych. Rys. 10. Odpowiedzi na pytanie czy ludziom można ufać w zależności od szkoły (dane w %) 13

14 Nieco bardziej ufne są dziewczęta niż chłopcy. Jest to różnica 9 punktów procentowych 19% dziewcząt (a więc niemal jedna piąta) uważa, że ludziom można ufać, a tylko 9,3% chłopców tak twierdzi. Rys. 11. Opinie o tym czy ludziom można ufać w zależności od płci respondentów Środowisko lokalne bardzo mocno warunkuje postrzeganie świata. W małych społecznościach, na wsi, tradycyjnie spodziewamy się większego poziomu zaufania. Ludzie w takich miejscowościach mają możliwość znać większość mieszkańców, silniej działa kontrola społeczna, stąd może wynikać większe zaufanie do innych. Rys. 12. Odpowiedź na pytanie czy ludziom można ufać w zależności od miejsca zamieszkania 14

15 Ponownie widzimy, że mieszkańcy wsi wydają się być bardziej otwarci niż młodzież miejska. Jedna czwarta uczniów mieszających na wsi (25,7%) zgodziło się ze stwierdzeniem, że ludziom można ufać. Wśród uczniów mieszkających w mieście jest to tylko 9,4%. Innym czynnikiem, który zwykle warunkuje poziom zaufania jest poziom wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym większa otwartość na innych. Rys. 13. Odpowiedź na pytanie czy ludziom można ufać w zależności od wykształcenia ojca Analizując rozkłady odpowiedzi na pytanie o zgeneralizowane zaufanie w uzależnieniu od wykształcenia rodziców w tym przypadku biorąc pod uwagę przede wszystkim wykształcenie ojca widzimy, że generalnie im wyższe wykształcenie rodzica tym nieco wyższy poziom zaufania. Nie jest to jednak wyraźna liniowa zależność. Widzimy nawet, że wśród osób wywodzących się z rodzin, gdzie ojciec posiada wykształcenie wyższe magisterskie, nikt nie wskazał, że ludziom można ufać. 15

16 III. Czy młodzież interesuje się problemami społecznymi Podstawą aktywności społecznej, oprócz generalnych postaw i obserwacji na temat atmosfery społecznej w miejscu zamieszkania, jest również zainteresowanie funkcjonowaniem świata wokół nas. Czy młodzież w ogóle refleksyjnie obserwuje swoje otoczenie to najbliższe i to dalsze? Zadaliśmy pytanie o zainteresowanie kilkoma sferami klasycznie uznawanymi za pole działalności obywatelskiej. Na wykresach poniżej przedstawiono rozkłady wypowiedzi na temat poziomu zainteresowania poszczególnymi wymiarami życia społecznego. Rys. 14. Problemy społeczności lokalnych Rys. 15. Problemy dotyczące Polski 16

17 Rys. 16. Polityka w innych krajach Rys. 17. Jakość życia mniejszości narodowych i etnicznych Rys. 18. Zasiłki dla bezrobotnych 17

18 Rys. 19. Prawa pracownicze Rys. 20. Środowisko naturalne Rys. 21. Traktowanie i godne życie zwierząt 18

19 Przyglądając się tym wynikom, widać, że młodzi ludzie nie interesują się kwestiami życia społeczności w której żyją, polityką, prawami pracowniczymi. W każdym przypadku od 50% do 60% respondentów wyraża swój brak zainteresowania. Najwięcej zainteresowania przykuwają kwestie związane ze środowiskiem naturalnym oraz jakością życia zwierząt. Z punktu widzenia znaczenia aktywności społecznej młodzieży, najważniejsze wydaje się zainteresowanie (w tym przypadku jego brak) społecznością lokalną. Dlatego też sprawdziliśmy w jaki sposób odpowiedzi na to pytanie różnicują się w zależności od różnych parametrów statusu społecznego płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia rodziców. Dla większej przejrzystości połączono skrajne kategorie i opracowano trójstopniową zmienną porządkową małe zainteresowanie, średnie zainteresowanie oraz duże zainteresowanie. Rozkład tej zmiennej wygląda następująco: Rys. 22. Zainteresowanie młodzieży problemami społeczności lokalnej Jak widzimy sytuacja nie jest zupełnie beznadziejna, gdyż ponad 40% wyraża średnie zainteresowanie, chociaż tylko 12% badanych interesuję się tymi problemami w znacznym stopniu. Kluczowe jest jednak, że prawie połowa badanych nie interesuje się lub interesuje się problemami społeczności lokalnej w nikłym stopniu. Analizując ten problem pod kontem zróżnicowania płciowego zauważymy, że nie ma istotnych statystycznie różnic między nimi w zakresie zainteresowania społecznością lokalną. 19

20 Rys. 23. Zainteresowanie problemami społeczności lokalnej w zależności od płci respondenta Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania zaobserwujemy już istotne statystycznie różnice, chociaż siła tej zależności nie jest bardzo wysoka (Vc = 0,172, V Kramera = 0,175). Rys. 24. Zainteresowanie problemami społeczności lokalnej w zależności od miejscowości zamieszkania 20

21 Uczniowie mieszkający w mieście wydają się być bardziej zainteresowani problemami społeczności lokalnej. W tej grupie aż 44,4% młodych ludzi wyraża zainteresowanie tą problematyką, podczas gdy wśród uczniów wiejskiego pochodzenia jest to tylko 24,4%. Większe znaczenie wydaje się mieć zróżnicowanie ze względu na wykształcenie ojca badanych uczniów (Vc = 0,382; V Kramera = 0,292). (patrz rys. 25) Rys. 25. Zainteresowanie problemami społeczności lokalnej w zależności od poziomu wykształcenia ojca Bliższa charakterystyka tego związku nie jest łatwa, ale wydaje się, że im wyższe wykształcenie rodziców, tym niższe zainteresowanie problemami społeczności lokalnej. Czy można stad wysnuć wniosek, że podnoszenie wykształcenia nie jest drogą do zwiększania świadomości społecznej? Należy tu poczynić istotne zastrzeżenie dotyczące momentu w procesie rozwoju badanych osób. Są to uczniowie w wieku 13 lub 17 lat, w okresie fazy kryzysu tożsamości i dopiero w trakcie kreowania spójnego światopoglądu. Podobne badania przeprowadzone we Wrocławiu pokazały podobne zależności możemy zatem mówić tu raczej o funkcji wieku niż innych czynnik społecznych. 21

22 IV. Gotowość do zaangażowania się w różne działania o charakterze publicznym Próbując zdiagnozować postawy wobec aktywności społecznej młodych ludzi, zapytaliśmy ich o gotowość do zaangażowania się w hipotetyczne działania w tzw. sferze działalności obywatelskiej. Rys. 26. Wsparcie kandydata lub partii w kampanii politycznej Rys. 27. Zapisać się do partii politycznej Rys. 28. Zapisać się do związku zawodowego 22

23 Rys. 29. Wystartować w lokalnych wyborach Rys. 30. Wziąć udział w wiecu przeciwko złemu prawu Rys. 31. Przyłączyć się do grupy protestujących 23

24 Rys. 32. Podjąć bezpłatną pracę jako wolontariusz Rys. 33. Napisać do gazety w ważnej sprawie Analiza rozkładów odpowiedzi na pytania o potencjalną aktywność społeczną pokazuje ciekawą prawidłowość. Można powiedzieć, że młodzież nie akceptuje zinstytucjonalizowanych form życia politycznego. Nastolatkowie nie widzą siebie popierających jakiegoś kandydata w wyborach, nie chcą się zapisywać do partii czy sami startować w lokalnych wyborach samorządowych. Natomiast więcej akceptacji budzi możliwość protestu przeciwko złemu prawu, przyłączenia się do grupy protestujących, czy napisanie do gazety w ważnej sprawie. Jest to wyraz typowej w naszym kraju aktywności społecznej, która jest raczej akcyjna i motywowana doraźnymi problemami. Jest to też wyraz zjawiska, które nazywam aktywnością publicznościową. Sami nie będąc gotowymi do uczestniczenia w procesach tworzenia prawa, do kreowania lokalnej i poza-lokalnej sfery społecznej, obserwujemy działania innych i dajemy wyraz swojemu niezadowoleniu, jeżeli coś dzieje się nie po naszej myśli. Młodzi ludzie wyraźnie przejmują postawy pokoleń starszych, zrażonych do polityków i polityki. Widzimy zatem schemat: polityka, zwłaszcza instytucjonalna NIE, ale inne formy aktywności publicznej są do zaakceptowania być może jest to obszar potencjalnych działań pedagogicznych. Potwierdza to odpowiedź na kolejne pytanie dotyczące generalnej oceny działalności społecznej. 24

25 Rys. 34. Opinie o działalności społecznej Młodzi ludzie mają raczej pozytywne opinie na temat działalności społecznej tylko 5% respondentów odpowiedziało, że wolontariat to strata czasu. Tym niemniej ważne jest, że tylko 27% wzięłoby w czymś takim udział. Połowa badanych uważa, że to dobra idea, ale nie młodzi ludzie nie są gotowi sami działać na rzecz innych. Jest to dosyć typowy syndrom aktywności publicznościowej przyglądania się z boku działalności innych. Rys. 35. Opinia o działalności społecznej w podziale na rodzaj szkoły (dane w %) 25

26 V. Aktywność społeczna młodzieży Bezpośrednim wskaźnikiem aktywności społecznej jest przynależność do jakiejś organizacji działającej na rzecz dobra publicznego. Zapytaliśmy młodych ludzi wprost o to, czy należą do stowarzyszeń, klubów czy innych form NGO. Rys. 36. Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji pozarządowej stowarzyszenia, koła, klubu itp.? Tylko 16% młodych ludzi działa społecznie. Jest to poziom uczestnictwa porównywalny z wynikami ogólnopolskimi. Podstawowe organizacje, do których należą młodzi ludzie to Organizacje kościelne Kluby i organizacje sportowe Związek Harcerstwa Polskiego Koła naukowe Polski Komitet Pomocy Społecznej Co ciekawe 26% pytanych doświadczyło pracy jako wolontariusz Rys. 37. Czy pracowałeś kiedyś jako wolontariusz? 26

27 Rys. 38. Odpowiedź na pytanie o to czy młody człowiek udzielał się jako wolontariusz w zależności od rodzaju szkoły (dane w %) Jak widać na rysunku nr 38 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rzadziej udzielają się jako wolontariusze. Widzimy, zatem, że poziom aktywności społecznej, i tak niewielki, spada jeszcze wraz z wiekiem. Głównym polem aktywności jest obszar pomocy zwierzętom konkretnie praca w schronisku dla zwierząt. W dalszej kolejności znajdują się akcje ogólnopolskie zwłaszcza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i często wskazywana akcja Dziewczynka z zapałkami. Dużą role odgrywają tu też działania we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. (patrz rys. 39) 27

28 Rys.39. Główne pola aktywności wolontariackiej młodzieży w Oławie 28

29 VI. Dlaczego warto pomagać innym i angażować się w działalność społeczną W przeprowadzonej ankiecie zadano pytanie o motywacje do działalności społecznej i wspierania innych. Zapytaliśmy ogólnie, czy warto pomagać innym. Rys. 40. Generalna opinia czy warto pomagać Jak widać na rysunku nr 40 zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że warto pomagać innym. Obserwujemy tu zadziwiające zderzenie przekonań lub też wartości z praktyką społeczną. Ponownie możemy to potraktować jako dowód na aktywność publicznościową. Idąc tym tropem zadaliśmy szereg pytań testujących motywację do działalności społecznej. Uczniowie mogli zaznaczyć na skali od 1 do 5 jak bardzo zgadzają się poszczególnymi twierdzeniami dotyczącymi aktywności społecznej: a) Pomoc innym jest ważna w każdych okolicznościach. b) Pracując jako wolontariusz mogę rozwijać własne zainteresowania. c) Mam możliwość spotykania się z fajnymi ludźmi podobnymi do mnie. d) Pracując jako wolontariusz lub angażując się w działanie organizacji pozarządowych mam możliwość nauki przydatnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. e) Taki epizod zawsze może przydać się w cv. 29

30 Tabela poniżej obrazuje wyniki średnie oraz dominanty Tabela nr 1. Wyniki średnie wskazań w pytaniu o motywy podejmowania aktywności społecznej Twierdzenie średnia dominanta Pomoc innym jest ważna w każdych okolicznościach 4,32 5 Pracując jako wolontariusz mogę rozwijać własne 3,46 3 zainteresowania Mam możliwość spotykania się z fajnymi ludźmi podobnymi do 3,8 3 mnie Pracując jako wolontariusz lub angażując się w działanie 3,72 4 organizacji pozarządowych mam możliwość nauki przydatnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi Taki epizod zawsze może przydać się w cv. 3,75 5 Największą aprobatę zyskały wypowiedzi o konieczności pomocy w każdych okolicznościach być może jest to zdanie zbyt artefaktyczne, moralnie obligujące do akceptacji. Z drugiej strony najwięcej 5, czyli maksymalnej zgody ze twierdzeniem doczekało się zdanie mówiące o przydatności epizodu pracy społecznej w CV. Stosunkowo małym poparciem cieszyły się twierdzenia o pracy społecznej jako sposobie rozwijania własnych zainteresowań i możliwości spotkań z podobnymi sobie. Można zatem domniemywać, że wśród młodych ludzi dominuje przekonanie o pracy społecznej jako swego rodzaju poświęceniu, moralnie jak najbardziej słuszne, czasami się opłacające, chociaż nie koniecznie interesujące i rozwijające. 30

31 Podsumowanie Informacje zebrane w badaniu dają obraz aktywności społecznej młodzieży. Aktywność społeczna pojmujemy tutaj wąsko, jako uczestnictwo w działaniach sfery demokracji lokalnej, czy inaczej w obszarze działań na rzecz dobra publicznego. Jest to podstawowy wskaźnik jakości kapitału społecznego lokalnej społeczności, zatem wyższy poziom aktywności społecznej młodzieży mógłby być tu predykatorem poprawy jakości funkcjonowania struktur społecznych w przyszłości. Obraz uzyskany w badaniu nie napawa optymizmem. Generalnie można stwierdzić, że badanie potwierdziło ogólnopolskie tendencje w kierunku braku aktywności społecznej. Co niepokojące, młodzież, zwykle podejrzewana raczej o naiwną ufność i wiarę w ludzi, podziela generalne opinie występujące w społeczeństwie, że należy być ostrożnym i nie ufać innym. Tymczasem ten brak zaufania działa antyrozwojowo i powoduje wzrost kosztów działań w sferze publicznej. Aktywność w sferze publicznej, konkretnie udział w działaniach organizacji pozarządowych może być znakomitą okazją to nauki różnorakich kompetencji, w ten sposób przyczyniając się do uzupełnienia pracy szkoły i rodziny. Może też prowadzić do poznawania mechanizmów życia publicznego i przyczyniać do podnoszenia generalnego poczucia zaufania. Mechanizm kreowania kapitału społecznego, być może nawet bardziej niż inne formy kapitałów, podlega zasadzie Mateusza tzn. im kto ma mniej, tym mniej będzie miał, zaś ten, który już posiada, pomnaża swoje posiadanie. Działa tu mechanizm błędnego koła nie ufając nie angażujemy się w działania w sferze publicznej i w ten sposób pogłębiamy brak zaufania. Zaangażowanie młodych ludzi, zaszczepienie im wartości społeczeństwa obywatelskiego może być tu najlepszą strategią. Z analiz przytoczonych w niniejszym opracowaniu wyłania się kilka szczególnie interesujących i wartych dalszej eksploracji. 1. Większość respondentów uważa, że ludzie w ich miejscowości są otwarci i życzliwi. Oni sami jednak uważają, że trzeba być ostrożnym i nie można ufać ludziom. Jest tak zarówno wśród młodszych jak i wśród starszych. Skąd ta różnica? 2. Tylko/aż? 26% młodych ludzi udziela się jako wolontariusz. ALE większość uważa, że działania społeczne to dobra sprawa. Skąd ta rozbieżność? Co robić, żeby zwiększyć aktywność? 3. Młodzież nie akceptuje polityki instytucjonalnej również na poziomie lokalnym. Czy to dobrze, czy źle? 31

32 Badanie przeprowadzone przez Instytut Edukacji Społecznej miało charakter eksploracyjny i nie daje wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania społecznego młodzieży w Oławie. Wyniki tu przedstawione należy traktować jako punkt startu do bardziej pogłębionych diagnoz, wzbogaconych o elementy badań jakościowych obserwacji, wywiadów, etnografii by zrozumieć funkcjonowanie młodych ludzi w konkretnym kontekście społecznym. Ufamy jednak, że i ten skromny wkład analityczny przyda się w pracach lokalnych instytucji pracujących z młodymi ludźmi. 32

33 Aneks Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie (wzór ankiety) Instytut Edukacji Społecznej od kilku lat prowadzi działania na rzecz młodzieży w Oławie. Poniższa ankieta ma na celu zebranie informacji o aktywności młodych ludzi w Oławie aby na tej podstawie przygotować programy działań jak najlepiej dopasowane do Waszych potrzeb. Chcemy dowiedzieć się, co sądzicie o działalności organizacji pozarządowych i pracy jako wolontariusz, w jakich obszarach waszym zdaniem warto szczególnie się zaangażować. Bardzo prosimy o szczere wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa i jej wyniki będą analizowane w zgodzie z obowiązującymi zasadami etyki badawczej. 1. Wyraź swoją opinię - czy w miejscowości, w której mieszkasz ludzie są wobec siebie otwarci i życzliwi, czy raczej ostrożni i nieufni? a) otwarci, życzliwi b) nieufni c) nie mam zdania, trudno powiedzieć 2. Czy twoim zdaniem ludziom generalnie można ufać, czy też trzeba być ostrożnym i nieufnym? a) można ufać b) trzeba być ostrożnym c) nie wiem, trudno powiedzieć 3. Jak bardzo interesujesz się? Problemami Twojej społeczności lokalnej W ogóle się nie interesuję Nie bardzo się interesuję Trochę się interesuję Średnio się interesuję Bardzo się interesuję Problemami dotyczącymi Polski Polityką w innych krajach Jakością życia mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych itp. w Polsce Zasiłkami dla bezrobotnych Prawami pracowniczymi Środowiskiem naturalnym Traktowaniem i godnym życiem zwierząt 33

34 4. Określ, czy byłbyś gotów/ była gotowa teraz lub w przyszłości podjąć się następujących działań: Wspomóc partię albo jej kandydata podczas kampanii wyborczej Zapisać się do partii politycznej Zapisać się do związku zawodowego Wystartować w wyborach lokalnych Wziąć udział w wiecu albo demonstracji przeciwko prawu, które uważam za niesprawiedliwe Przyłączyć się do jakiejś grupy protestujących Podjąć bezpłatną pracę jako wolontariusz Napisać do gazety w jakiejś ważnej sprawie Na pewno nie Prawdopodobnie nie Prawdopodobnie tak Na pewno tak 5. Co generalnie sądzisz o działaniach na rzecz innych ludzi (np. działaniach w stowarzyszeniach i fundacjach) w Twojej społeczności lokalnej? a) Bardzo dobra idea, chętnie wzięłabym /wziąłbym w czymś takim udział. b) Dobra idea, ale nie jestem gotowa/gotów sam w nich uczestniczyć. c) Nie mam zdania na ten temat. d) Wolontariat to strata czasu. 6. Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji pozarządowej stowarzyszenia, koła, klubu itp.? TAK jakiej?... NIE 7. Czy udzielałaś(eś) się jako wolontariusz? TAK NIE 8. Jeżeli tak to jakiego rodzaju działanie to było? Czego dotyczyło? Kto zainteresował cię aktywnością społeczną? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. a) Rodzice b) Rówieśnicy c) Nauczyciele d) Ksiądz / katecheta e) Media 34

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1.

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Małgorzata Fuszara Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Poparcie dla projektu Przede wszystkim interesowało nas, jaki jest stosunek badanych do samego projektu ustawy,

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o wierze i Kościele

Polacy o wierze i Kościele IMAS International Polacy o wierze i Kościele Wrocław, luty/marzec 2009 Doceniamy ważność Kościoła katolickiego i darzymy go zaufaniem. Widzimy działania charytatywne Kościoła a niemalże połowa z nas chce

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r.

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Porządek prezentacji I. Co wiemy w badań? I. Co wiemy z doświadczeń? I. Co robić? II. Co proponuje UE? 2 Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Edukacja jako narzędzie budowania kapitału społecznego - co robić, z kim i jak?

Edukacja jako narzędzie budowania kapitału społecznego - co robić, z kim i jak? Edukacja jako narzędzie budowania kapitału społecznego - co robić, z kim i jak? prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicz Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych, Dolnośląska Szkoła Wyższa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH (na podstawie raportu: I. Białecki, R. Siemieńska : Aspiracje zawodowe uczniów a wyniki egzaminów zewnętrznych) Aspiracje i

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW

Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2012 BS/19/2012

Warszawa, luty 2012 BS/19/2012 Warszawa, luty 2012 BS/19/2012 GOTOWOŚĆ POLAKÓW DO WSPÓŁPRACY W LATACH 2002 2012 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim Opracowano w projekcie Aktywni seniorzy aktywni wolontariusze dofinansowanym w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 w województwie mazowieckim Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014 Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014 POLSKA SZKOŁA AD 2014 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13 w opinii Polaków w grudniu TNS grudzień K.082/ Informacja o badaniu W grudniu roku Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Raport ewaluacyjny numer 1 Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU W KLASACH I-III Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Dzieci w opinii rodziców czują się dobrze i są ogólnie zadowolone z życia, bez względu na to, czy poszły do szkoły, czy zerówki. Rodzice nie zaobserwowali różnic

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/53/2011 OPINIE O OBNIŻENIU SKŁADKI PRZEKAZYWANEJ DO OFE

Warszawa, maj 2011 BS/53/2011 OPINIE O OBNIŻENIU SKŁADKI PRZEKAZYWANEJ DO OFE Warszawa, maj 2011 BS/53/2011 OPINIE O OBNIŻENIU SKŁADKI PRZEKAZYWANEJ DO OFE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Emilia Garncarek mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula. Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Emilia Garncarek mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula. Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki Prof. dr hab. Ewa Malinowska mgr Emilia Garncarek mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki Kapitał ludzki kobiet i mężczyzn wybrane aspekty: Zdrowie Wygląd Kapitał społeczny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 http://www.cbos.pl sekretariat@cbos.pl SEKRETARIAT 629-35 - 69, 628-37

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

FREKWENCJA WYBORCZA MIESZKAŃCÓW WOLI W LATACH (dane pochodzą ze strony internetowej PKW:

FREKWENCJA WYBORCZA MIESZKAŃCÓW WOLI W LATACH (dane pochodzą ze strony internetowej PKW: FREKWENCJA WYBORCZA MIESZKAŃCÓW WOLI W LATACH 2005-2010 (dane pochodzą ze strony internetowej PKW: www.pkw.gov.pl) Przedmiotem analizy w ramach projektu były m.in. dane dotyczące frekwencji wyborczej wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ - 2 - Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Identyfikacja z firmą

Raport miesiąca - Identyfikacja z firmą Raport miesiąca - Identyfikacja z firmą Większość osób w wieku produkcyjnym pracuje, ale każdy z nas może mieć inny stosunek do swojej firmy. Dla jednych chodzenie do pracy to konieczność, nieprzyjemny

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE Gać, 2015 rok Zadanie współfinansowane z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś STRUKTURA WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO A STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY mgr inż. Janusz Trepkowski 1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś 1.1 Formy wykorzystania czasu wolnego. Do najbardziej spotykanych

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat FOTO Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat O BADANIU Badanie uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy zostało przeprowadzone przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły W roku szkolnym 2009/2010 weszło w życie nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo