Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport"

Transkrypt

1 Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie Raport Opracowanie dr Piotr Mikiewicz Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej Instytut Pedagogiki Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław, 2012

2 spis treści Wstęp: Dlaczego warto badać aktywność społeczną młodzieży?... 3 I. Badanie aktywności społecznej młodzieży w Oławie podstawowej informacje... 7 II. W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają swój świat społeczny 10 III. Czy młodzież interesuje się problemami społecznymi 16 IV. Gotowość do zaangażowania się różne działania o charakterze publicznym. 22 V. Aktywność społeczna młodzieży 26 VI. Dlaczego warto pomagać innym i angażować się w działalność społeczną Podsumowanie Aneks 33 Literatura wykorzystana

3 Wstęp: Dlaczego warto badać aktywność społeczną młodzieży? Jednym z najważniejszych zagadnień w analizach funkcjonowania współczesnych społeczeństw jest problematyka tzw. Kapitału społecznego. Termin ten, upowszechniony w połowie lat 90-tych XX wieku, robi obecnie oszałamiającą karierę stając się jednym z podstawowych elementów myślenia o świecie społecznym, nie tylko wśród naukowców, ale też wśród praktyków. Dość powiedzieć, że właśnie w życie wchodzi Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego dla Polski przygotowana przez Rząd. Powszechnie uważa się, że poziom kapitału społecznego jest odpowiedzialny (nie wyłącznie, ale w znaczącym stopniu) za poziom zamożności mieszkańców, efektywność gospodarczą, efektywność edukacyjną, jakość życia ludzi. Jak pokazują badania Roberta Putnama i Davida Halperna, tam gdzie poziom kapitału społecznego jest wyższy, tam występuje mniejsza przestępczość, ludzie są zdrowsi, mniej jest problemów socjalnych (również z młodzieżą). Kapitał społeczny mówiąc najogólniej, odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mają zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowanie działań (Putnam 1995: 258). Pojęcie kapitału społecznego przyjęło się i zadomowiło w szerokim dyskursie publicznym i naukowym. Najczęstsze zastosowania wiążą kapitał społeczny ze spójnością i współpracą w ramach społeczności. Jedna z najbardziej wpływowych organizacji na świecie, jaką jest Bank Światowy tak oto definiuje interesującą nas kategorię: Kapitał społeczny odnosi się do instytucji, związków oraz norm, które kształtują jakość i ilość grupowych interakcji społecznych. (...) Kapitał społeczny nie jest tylko sumą instytucji które podtrzymują społeczność jest to klej, który trzyma je razem (Bank Światowy 1999 za Smith, 2001). Podczas gdy kapitał fizyczny odnosi się do obiektów fizycznych a kapitał ludzki odnosi się do właściwości jednostek, kapitał społeczny odnosi się do związków (połączeń) pomiędzy jednostkami - sieci społecznych oraz norm wzajemności i lojalności, które wyrastają z nich. W tym znaczeniu kapitał społeczny jest blisko związany z tym, co niektórzy nazywają cnotą obywatelską. Różnica polega na tym, że kapitał społeczny zwraca uwagę na fakt, że cnota obywatelska jest najpotężniejsza kiedy jest zakorzeniona (osadzona) w czułą sieć obustronnych stosunków społecznych. Społeczeństwo wielu cnotliwych ale izolowanych jednostek nie posiada wysokiego kapitału społecznego (Putnam, 2000, s. 19). 3

4 Przy takim zdefiniowaniu, zajmując się kapitałem społecznym bierzemy pod uwagę gęstość sieci społecznych, w które zaangażowani są ludzie; głębokość zaangażowania w formalne, społeczne działania; członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach. Tak rozumiany kapitał społeczny może być rozpatrywany w wymiarze małe zaangażowanie vs duże zaangażowanie. Analizy skupiają się wówczas na liczeniu ilości kontaktów społecznych, częstości członkostwa w organizacjach formalnych, czasu poświęcanego na spotkania z innymi ludźmi. Kapitał społeczny działa w pięciu wymiarach. Po pierwsze, kapitał społeczny pozwala obywatelom łatwiej rozwiązywać zbiorowe problemy. Ludzie często mogą być lepsi (efektywniejsi), jeżeli współpracują, przy czym każdy wykonuje swoją część zadania. Ale każda jednostka zyskuje więcej poprzez uchylanie się od odpowiedzialności, mając nadzieję, że inni zrobią, co należy w jej imieniu (...). Rozwiązaniem tego dylematu jest instytucjonalny mechanizm zapewniający zgodność z oczekiwanym przez zbiorowość zachowaniem. Normy społeczne i sieci, które je wzmacniają, dostarczają takiego mechanizmu (Putnam, 2005, s. 288). Po drugie, kapitał społeczny naoliwia koła, które umożliwiają wspólnotom rozwijać się spokojniej. Tam, gdzie ludzie ufają sobie i są lojalni oraz gdzie są podmiotem powtarzalnych interakcji ze współobywatelami, każdorazowy biznes i społeczna transakcja jest mniej kosztowana (...) (Putnam, 2005, s. 288). Jest to najczęściej powtarzany argument na rzecz pozytywnych wpływów kapitału społecznego, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki. Zaufanie, wynikające z pewności przestrzegania norm przez wszystkich, obniża koszty transakcji. Po trzecie, wskazuje się na rolę kontaktów społecznych w budowaniu świadomości wspólnoty losów. Chodzi tu o uświadomienie ludziom, że nie są izolowanymi podmiotami ze swoimi własnymi problemami. Ludzie, którzy mają aktywne i zaufane połączenia z innymi czy to z członkami rodziny, przyjaciółmi, lub kolegami kręglistami rozwijają lub podtrzymują takie cechy charakteru, które są dobre dla społeczności. Ci, którzy się angażują, są bardziej tolerancyjni, mniej cyniczni, i bardziej wyczuleni / pełni wyrozumiałości (emphatic) na niepowodzenia innych. Jeżeli ludzie nie mają kontaktów z innymi, nie mają możliwości testowania prawdziwości swoich poglądów, czy to podczas codziennych zwyczajnych konwersacji, czy to podczas formalnych dyskusji. Bez takiej możliwości ludzie częściej dają się ponieść swoim najgorszym impulsom (...) (Putnam, 2005, s. 288). 4

5 Po czwarte, sieci, które konstytuują kapitał społeczny służą również jako kanały przepływu pomocnych informacji, które umożliwiają osiągnięcie celów. Dzięki sieciom powiązań ludzie uzyskują informacje na temat pracy, możliwości inwestowania, opiece medycznej itp. Po piąte, kapitał społeczny działa również poprzez psychologiczne i biologiczne procesy usprawniania ludzkiego życia. Zebrane dowody wskazują, że ludzie, którzy posiadają bogaty kapitał społeczny lepiej radzą sobie z traumami i lepiej znoszą choroby (Putnam, 2005, s. 289). Gęste kontakty społeczne wydają się być lepszym remedium na problemy psychiczne niż prozac. Możliwość przedyskutowania problemów z przyjaciółmi i emocjonalne wsparcie z ich strony stanowią naturalne (społeczne) lekarstwo na choroby, które można określić mianem cywilizacyjnych, i które biorą swoje źródło w izolacji i osamotnieniu jednostki. Głównym wskaźnikiem kapitału społecznego jest poziom zgeneralizowanego zaufania oraz gotowość do partycypacji w działaniach na rzecz dobra publicznego. W Polsce poziom tak rozumianego kapitału społecznego jest na jednym z najniższych poziomów wśród krajów europejskich. Jak wskazuje Janusz Czapiński, realizujący cyklicznie badania pt. Diagnoza Społeczna, w Polsce mamy rodzinę i naród, a nie mamy społeczeństwa. Na skutek specyficznych uwarunkowań społecznych i politycznych wytworzyła się w Polsce tzw. próżnia socjologiczna, zdiagnozowana już pod koniec lat 70- tych przez Stefan Nowaka. Polacy nie ufają obcym, zamykając się w kręgu najbliższej rodziny. Nie potrafią kooperować, działać w obrębie tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Od czasu zmiany ustrojowej w 1989 roku wiele wysiłku uczyniono w Polsce by odtworzyć te więzi i stworzyć społeczeństwo obywatelskie. Niestety nie jest to proces łatwy względnie łatwo można zmienić system polityczny i gospodarczy, ale niezwykle trudno zmienić ludzką mentalność, kształtowaną przez wieki. Z pokolenia na pokolenie, w procesach socjalizacji rodzinnej, przekazywany jest ten wzór ograniczonego zaufania do innych i braku gotowości do działań wspólnotowych. Nasza aktywność ma raczej charakter akcyjny, jednorazowy, pokazowy lub co najwyżej publicznościowy. Raczej przyglądamy się innym i oceniamy ich działania. Wymienione tu charakterystyki funkcjonowania współczesnego społeczeństwa polskiego stanowią dostateczne uzasadnienie dla podjęcia wysiłku diagnozowania aktywności społecznej młodzieży. Młode pokolenie z jednej strony odtwarza wzorce przekazywane przez dorosłych, z drugiej zawsze wnosi nową siłę witalną i wychowując się w zmienionych warunkach społecznych może dokonywać zmian. Czy pod względem 5

6 aktywności społecznej możemy mówić o zmianie pokoleniowej i kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego? 6

7 I. Badanie aktywności społecznej młodzieży w Oławie podstawowe informacje W celu odpowiedzi na tak zarysowane pytanie zrealizowano badanie wśród młodych ludzi w Oławie. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o ankietę audytoryjną przeprowadzoną w szkołach. W badaniu wzięło udział 717 uczniów z 5 szkół mieszczących się w Oławie 2 gimnazjów oraz 3 szkół ponadgimnazjalnych. W gimnazjach badanie przeprowadzono w drugich klasach i wzięło w nim udział 206 uczniów, a w szkołach ponadgimanzjalnych było to 511 uczniów klas drugich. Informacje o badanej grupie Rys. 1. Struktura badanych ze względu na typ szkoły 7

8 Rys. 2 Struktura badanych ze względu na płeć Rys. 3. Struktura badanych ze względu na miejsce zamieszkania 8

9 Rys. 4. Struktura badanych ze względu na wykształcenie ojca Główne pytania badawcze, stanowiące podstawę konstrukcji narzędzi pomiarowych to: 1. Jak młodzi ludzie postrzegają swój świat społeczny? 2. Czy młodzież interesuje się problemami społecznymi? 3. Czy młodzież jest aktywna społecznie? 4. Co młodzież sądzi o aktywności społecznej? Pytaliśmy zarówno o postrzeganie świata, w którym żyją młodzi ludzie, o ich postawy wobec aktywności społecznej, ale też o faktyczne działania. W efekcie uzyskano obraz aktywności społecznej, który prezentujemy w niniejszym raporcie. Badanie zrealizowano we wrześniu 2011 roku. 9

10 II. W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają swój świat społeczny Aktywność społeczna zależy w dużym stopniu od tego jak odbiera się świat, w którym żyją jednostki. Jednym z podstawowych wskaźników kapitału społecznego jest poziom zaufania do innych i gotowość współpracy. Im bardziej sobie ufamy tym łatwiej wchodzimy w kontakty i jesteśmy gotowi do pomocy innym. Zapytaliśmy młodych ludzi czy ich zdaniem ludzie w ich miejscowości są otwarci czy raczej nieufni Rys. 5. Jacy są ludzie w Twojej miejscowości? Połowa badanych uważa, że żyje w otoczeniu ludzi życzliwych i otwartych. Tylko 17% uważa, że ludzie są generalnie nieufni. Ważne jednak, że jedna trzecia respondentów ma na ten temat przynajmniej niejasne odczucia. Trudno w tym momencie wskazać, czy bardziej pozytywne czy negatywne. Generalnie jest to wskaźnik przyjaznej atmosfery społecznej w Oławie i jej okolicach. 10

11 Rys. 6. Czy ludzie są otwarci czy nieufni w zależności od płci Nie notujemy znaczących różnic w postrzeganiu mieszkańców Oławy przez chłopców i dziewczęta. Można jedynie zauważyć, że nieznacznie większy odsetek dziewcząt niż chłopców postrzega świat społeczny jako przyjazny. Jest to stosunek 52,3% wśród dziewcząt w stosunku do 48,5% wśród chłopców. Odpowiednio też większy odsetek chłopców twierdzi że ludzie są nieufni 18,8% w stosunku do 13,6 wśród dziewcząt. Rys. 7. Odpowiedź na pytanie czy ludzie są otwarci, czy raczej nieufni, w zależności od miejsca zamieszkania 11

12 Uczniowie mieszkający na wsi, postrzegają swój świat zdecydowanie bardziej pozytywnie. Aż 60,3% z nich twierdzi, że ludzie są otwarci i życzliwi, podczas gdy wśród mieszkańców miast, jest to 50,8%. Jednocześnie wśród uczniów ze wsi zdecydowanie więcej osób niż wśród młodzieży miejskiej wyraźnie stwierdza, że ludzie są nieufni. Jest to stosunek 25,7% do 12,5%. Za to wśród młodzieży miejskiej jest zdecydowanie więcej niezdecydowanych pod tym względem tu odpowiedź trudno powiedzieć wybrało 36,7% respondentów a wśród młodzieży wiejskiej tylko 14%. Możne zatem przypuszczać, mieszkając na wsi młodzi ludzie mają większą tendencję do polaryzacji postaw i postrzegają świat jednoznacznie pozytywnie lub jednoznacznie negatywnie. Tymczasem w mieście trudniej jest o takie rozstrzygnięcia. Sprawdziliśmy również jak rozkładają się odpowiedzi na to pytanie ze względu na wykształcenie ojca respondentów. Tutaj widzimy zaskakujący wynik, że im wyższe wykształcenie tym większa proporcja osób postrzegających świat społeczny jako nieprzyjazny a ludzi diagnozując jako nieufnych. Rys. 8. Czy ludzie są otwarci czy nieufni w zależności od wykształcenia ojca Obraz świata w którym żyjemy warunkuje nasze własne postawy. Można by przypuszczać, że postrzegając ludzi wokół siebie jako jednak bardziej otwartych i życzliwych niż nieufnych, można by przypuszczać, że młodzi ludzie sami również będą uważać, że warto ludziom ufać. Zapytaliśmy o to wprost. 12

13 Rys. 9. Czy ludziom można ufać, czy trzeba być ostrożnym? Aż 76% pytanych uważa, że trzeba być ostrożnym! Tylko 15% uważa, że ludziom generalnie można ufać. Tylko 9% respondentów jest niezdecydowanych. Zgadza się to z ogólnopolskimi danymi np. z Diagnozy Społecznej. Taki stan nie sprzyja podejmowaniu aktywności społecznej. Tym bardziej jest to niepokojące w kontekście faktu, że odpowiedzi udzielają młodzi ludzie. Można wszakże zauważyć, że wraz z wiekiem poziom zaufania jeszcze się obniża. Wśród gimnazjalistów jest nieco więcej optymistycznie nastawionych do ludzi respondentów niż w szkołach ponadgimnazjalnych. Rys. 10. Odpowiedzi na pytanie czy ludziom można ufać w zależności od szkoły (dane w %) 13

14 Nieco bardziej ufne są dziewczęta niż chłopcy. Jest to różnica 9 punktów procentowych 19% dziewcząt (a więc niemal jedna piąta) uważa, że ludziom można ufać, a tylko 9,3% chłopców tak twierdzi. Rys. 11. Opinie o tym czy ludziom można ufać w zależności od płci respondentów Środowisko lokalne bardzo mocno warunkuje postrzeganie świata. W małych społecznościach, na wsi, tradycyjnie spodziewamy się większego poziomu zaufania. Ludzie w takich miejscowościach mają możliwość znać większość mieszkańców, silniej działa kontrola społeczna, stąd może wynikać większe zaufanie do innych. Rys. 12. Odpowiedź na pytanie czy ludziom można ufać w zależności od miejsca zamieszkania 14

15 Ponownie widzimy, że mieszkańcy wsi wydają się być bardziej otwarci niż młodzież miejska. Jedna czwarta uczniów mieszających na wsi (25,7%) zgodziło się ze stwierdzeniem, że ludziom można ufać. Wśród uczniów mieszkających w mieście jest to tylko 9,4%. Innym czynnikiem, który zwykle warunkuje poziom zaufania jest poziom wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym większa otwartość na innych. Rys. 13. Odpowiedź na pytanie czy ludziom można ufać w zależności od wykształcenia ojca Analizując rozkłady odpowiedzi na pytanie o zgeneralizowane zaufanie w uzależnieniu od wykształcenia rodziców w tym przypadku biorąc pod uwagę przede wszystkim wykształcenie ojca widzimy, że generalnie im wyższe wykształcenie rodzica tym nieco wyższy poziom zaufania. Nie jest to jednak wyraźna liniowa zależność. Widzimy nawet, że wśród osób wywodzących się z rodzin, gdzie ojciec posiada wykształcenie wyższe magisterskie, nikt nie wskazał, że ludziom można ufać. 15

16 III. Czy młodzież interesuje się problemami społecznymi Podstawą aktywności społecznej, oprócz generalnych postaw i obserwacji na temat atmosfery społecznej w miejscu zamieszkania, jest również zainteresowanie funkcjonowaniem świata wokół nas. Czy młodzież w ogóle refleksyjnie obserwuje swoje otoczenie to najbliższe i to dalsze? Zadaliśmy pytanie o zainteresowanie kilkoma sferami klasycznie uznawanymi za pole działalności obywatelskiej. Na wykresach poniżej przedstawiono rozkłady wypowiedzi na temat poziomu zainteresowania poszczególnymi wymiarami życia społecznego. Rys. 14. Problemy społeczności lokalnych Rys. 15. Problemy dotyczące Polski 16

17 Rys. 16. Polityka w innych krajach Rys. 17. Jakość życia mniejszości narodowych i etnicznych Rys. 18. Zasiłki dla bezrobotnych 17

18 Rys. 19. Prawa pracownicze Rys. 20. Środowisko naturalne Rys. 21. Traktowanie i godne życie zwierząt 18

19 Przyglądając się tym wynikom, widać, że młodzi ludzie nie interesują się kwestiami życia społeczności w której żyją, polityką, prawami pracowniczymi. W każdym przypadku od 50% do 60% respondentów wyraża swój brak zainteresowania. Najwięcej zainteresowania przykuwają kwestie związane ze środowiskiem naturalnym oraz jakością życia zwierząt. Z punktu widzenia znaczenia aktywności społecznej młodzieży, najważniejsze wydaje się zainteresowanie (w tym przypadku jego brak) społecznością lokalną. Dlatego też sprawdziliśmy w jaki sposób odpowiedzi na to pytanie różnicują się w zależności od różnych parametrów statusu społecznego płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia rodziców. Dla większej przejrzystości połączono skrajne kategorie i opracowano trójstopniową zmienną porządkową małe zainteresowanie, średnie zainteresowanie oraz duże zainteresowanie. Rozkład tej zmiennej wygląda następująco: Rys. 22. Zainteresowanie młodzieży problemami społeczności lokalnej Jak widzimy sytuacja nie jest zupełnie beznadziejna, gdyż ponad 40% wyraża średnie zainteresowanie, chociaż tylko 12% badanych interesuję się tymi problemami w znacznym stopniu. Kluczowe jest jednak, że prawie połowa badanych nie interesuje się lub interesuje się problemami społeczności lokalnej w nikłym stopniu. Analizując ten problem pod kontem zróżnicowania płciowego zauważymy, że nie ma istotnych statystycznie różnic między nimi w zakresie zainteresowania społecznością lokalną. 19

20 Rys. 23. Zainteresowanie problemami społeczności lokalnej w zależności od płci respondenta Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania zaobserwujemy już istotne statystycznie różnice, chociaż siła tej zależności nie jest bardzo wysoka (Vc = 0,172, V Kramera = 0,175). Rys. 24. Zainteresowanie problemami społeczności lokalnej w zależności od miejscowości zamieszkania 20

21 Uczniowie mieszkający w mieście wydają się być bardziej zainteresowani problemami społeczności lokalnej. W tej grupie aż 44,4% młodych ludzi wyraża zainteresowanie tą problematyką, podczas gdy wśród uczniów wiejskiego pochodzenia jest to tylko 24,4%. Większe znaczenie wydaje się mieć zróżnicowanie ze względu na wykształcenie ojca badanych uczniów (Vc = 0,382; V Kramera = 0,292). (patrz rys. 25) Rys. 25. Zainteresowanie problemami społeczności lokalnej w zależności od poziomu wykształcenia ojca Bliższa charakterystyka tego związku nie jest łatwa, ale wydaje się, że im wyższe wykształcenie rodziców, tym niższe zainteresowanie problemami społeczności lokalnej. Czy można stad wysnuć wniosek, że podnoszenie wykształcenia nie jest drogą do zwiększania świadomości społecznej? Należy tu poczynić istotne zastrzeżenie dotyczące momentu w procesie rozwoju badanych osób. Są to uczniowie w wieku 13 lub 17 lat, w okresie fazy kryzysu tożsamości i dopiero w trakcie kreowania spójnego światopoglądu. Podobne badania przeprowadzone we Wrocławiu pokazały podobne zależności możemy zatem mówić tu raczej o funkcji wieku niż innych czynnik społecznych. 21

22 IV. Gotowość do zaangażowania się w różne działania o charakterze publicznym Próbując zdiagnozować postawy wobec aktywności społecznej młodych ludzi, zapytaliśmy ich o gotowość do zaangażowania się w hipotetyczne działania w tzw. sferze działalności obywatelskiej. Rys. 26. Wsparcie kandydata lub partii w kampanii politycznej Rys. 27. Zapisać się do partii politycznej Rys. 28. Zapisać się do związku zawodowego 22

23 Rys. 29. Wystartować w lokalnych wyborach Rys. 30. Wziąć udział w wiecu przeciwko złemu prawu Rys. 31. Przyłączyć się do grupy protestujących 23

24 Rys. 32. Podjąć bezpłatną pracę jako wolontariusz Rys. 33. Napisać do gazety w ważnej sprawie Analiza rozkładów odpowiedzi na pytania o potencjalną aktywność społeczną pokazuje ciekawą prawidłowość. Można powiedzieć, że młodzież nie akceptuje zinstytucjonalizowanych form życia politycznego. Nastolatkowie nie widzą siebie popierających jakiegoś kandydata w wyborach, nie chcą się zapisywać do partii czy sami startować w lokalnych wyborach samorządowych. Natomiast więcej akceptacji budzi możliwość protestu przeciwko złemu prawu, przyłączenia się do grupy protestujących, czy napisanie do gazety w ważnej sprawie. Jest to wyraz typowej w naszym kraju aktywności społecznej, która jest raczej akcyjna i motywowana doraźnymi problemami. Jest to też wyraz zjawiska, które nazywam aktywnością publicznościową. Sami nie będąc gotowymi do uczestniczenia w procesach tworzenia prawa, do kreowania lokalnej i poza-lokalnej sfery społecznej, obserwujemy działania innych i dajemy wyraz swojemu niezadowoleniu, jeżeli coś dzieje się nie po naszej myśli. Młodzi ludzie wyraźnie przejmują postawy pokoleń starszych, zrażonych do polityków i polityki. Widzimy zatem schemat: polityka, zwłaszcza instytucjonalna NIE, ale inne formy aktywności publicznej są do zaakceptowania być może jest to obszar potencjalnych działań pedagogicznych. Potwierdza to odpowiedź na kolejne pytanie dotyczące generalnej oceny działalności społecznej. 24

25 Rys. 34. Opinie o działalności społecznej Młodzi ludzie mają raczej pozytywne opinie na temat działalności społecznej tylko 5% respondentów odpowiedziało, że wolontariat to strata czasu. Tym niemniej ważne jest, że tylko 27% wzięłoby w czymś takim udział. Połowa badanych uważa, że to dobra idea, ale nie młodzi ludzie nie są gotowi sami działać na rzecz innych. Jest to dosyć typowy syndrom aktywności publicznościowej przyglądania się z boku działalności innych. Rys. 35. Opinia o działalności społecznej w podziale na rodzaj szkoły (dane w %) 25

26 V. Aktywność społeczna młodzieży Bezpośrednim wskaźnikiem aktywności społecznej jest przynależność do jakiejś organizacji działającej na rzecz dobra publicznego. Zapytaliśmy młodych ludzi wprost o to, czy należą do stowarzyszeń, klubów czy innych form NGO. Rys. 36. Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji pozarządowej stowarzyszenia, koła, klubu itp.? Tylko 16% młodych ludzi działa społecznie. Jest to poziom uczestnictwa porównywalny z wynikami ogólnopolskimi. Podstawowe organizacje, do których należą młodzi ludzie to Organizacje kościelne Kluby i organizacje sportowe Związek Harcerstwa Polskiego Koła naukowe Polski Komitet Pomocy Społecznej Co ciekawe 26% pytanych doświadczyło pracy jako wolontariusz Rys. 37. Czy pracowałeś kiedyś jako wolontariusz? 26

27 Rys. 38. Odpowiedź na pytanie o to czy młody człowiek udzielał się jako wolontariusz w zależności od rodzaju szkoły (dane w %) Jak widać na rysunku nr 38 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rzadziej udzielają się jako wolontariusze. Widzimy, zatem, że poziom aktywności społecznej, i tak niewielki, spada jeszcze wraz z wiekiem. Głównym polem aktywności jest obszar pomocy zwierzętom konkretnie praca w schronisku dla zwierząt. W dalszej kolejności znajdują się akcje ogólnopolskie zwłaszcza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i często wskazywana akcja Dziewczynka z zapałkami. Dużą role odgrywają tu też działania we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. (patrz rys. 39) 27

28 Rys.39. Główne pola aktywności wolontariackiej młodzieży w Oławie 28

29 VI. Dlaczego warto pomagać innym i angażować się w działalność społeczną W przeprowadzonej ankiecie zadano pytanie o motywacje do działalności społecznej i wspierania innych. Zapytaliśmy ogólnie, czy warto pomagać innym. Rys. 40. Generalna opinia czy warto pomagać Jak widać na rysunku nr 40 zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że warto pomagać innym. Obserwujemy tu zadziwiające zderzenie przekonań lub też wartości z praktyką społeczną. Ponownie możemy to potraktować jako dowód na aktywność publicznościową. Idąc tym tropem zadaliśmy szereg pytań testujących motywację do działalności społecznej. Uczniowie mogli zaznaczyć na skali od 1 do 5 jak bardzo zgadzają się poszczególnymi twierdzeniami dotyczącymi aktywności społecznej: a) Pomoc innym jest ważna w każdych okolicznościach. b) Pracując jako wolontariusz mogę rozwijać własne zainteresowania. c) Mam możliwość spotykania się z fajnymi ludźmi podobnymi do mnie. d) Pracując jako wolontariusz lub angażując się w działanie organizacji pozarządowych mam możliwość nauki przydatnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. e) Taki epizod zawsze może przydać się w cv. 29

30 Tabela poniżej obrazuje wyniki średnie oraz dominanty Tabela nr 1. Wyniki średnie wskazań w pytaniu o motywy podejmowania aktywności społecznej Twierdzenie średnia dominanta Pomoc innym jest ważna w każdych okolicznościach 4,32 5 Pracując jako wolontariusz mogę rozwijać własne 3,46 3 zainteresowania Mam możliwość spotykania się z fajnymi ludźmi podobnymi do 3,8 3 mnie Pracując jako wolontariusz lub angażując się w działanie 3,72 4 organizacji pozarządowych mam możliwość nauki przydatnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi Taki epizod zawsze może przydać się w cv. 3,75 5 Największą aprobatę zyskały wypowiedzi o konieczności pomocy w każdych okolicznościach być może jest to zdanie zbyt artefaktyczne, moralnie obligujące do akceptacji. Z drugiej strony najwięcej 5, czyli maksymalnej zgody ze twierdzeniem doczekało się zdanie mówiące o przydatności epizodu pracy społecznej w CV. Stosunkowo małym poparciem cieszyły się twierdzenia o pracy społecznej jako sposobie rozwijania własnych zainteresowań i możliwości spotkań z podobnymi sobie. Można zatem domniemywać, że wśród młodych ludzi dominuje przekonanie o pracy społecznej jako swego rodzaju poświęceniu, moralnie jak najbardziej słuszne, czasami się opłacające, chociaż nie koniecznie interesujące i rozwijające. 30

31 Podsumowanie Informacje zebrane w badaniu dają obraz aktywności społecznej młodzieży. Aktywność społeczna pojmujemy tutaj wąsko, jako uczestnictwo w działaniach sfery demokracji lokalnej, czy inaczej w obszarze działań na rzecz dobra publicznego. Jest to podstawowy wskaźnik jakości kapitału społecznego lokalnej społeczności, zatem wyższy poziom aktywności społecznej młodzieży mógłby być tu predykatorem poprawy jakości funkcjonowania struktur społecznych w przyszłości. Obraz uzyskany w badaniu nie napawa optymizmem. Generalnie można stwierdzić, że badanie potwierdziło ogólnopolskie tendencje w kierunku braku aktywności społecznej. Co niepokojące, młodzież, zwykle podejrzewana raczej o naiwną ufność i wiarę w ludzi, podziela generalne opinie występujące w społeczeństwie, że należy być ostrożnym i nie ufać innym. Tymczasem ten brak zaufania działa antyrozwojowo i powoduje wzrost kosztów działań w sferze publicznej. Aktywność w sferze publicznej, konkretnie udział w działaniach organizacji pozarządowych może być znakomitą okazją to nauki różnorakich kompetencji, w ten sposób przyczyniając się do uzupełnienia pracy szkoły i rodziny. Może też prowadzić do poznawania mechanizmów życia publicznego i przyczyniać do podnoszenia generalnego poczucia zaufania. Mechanizm kreowania kapitału społecznego, być może nawet bardziej niż inne formy kapitałów, podlega zasadzie Mateusza tzn. im kto ma mniej, tym mniej będzie miał, zaś ten, który już posiada, pomnaża swoje posiadanie. Działa tu mechanizm błędnego koła nie ufając nie angażujemy się w działania w sferze publicznej i w ten sposób pogłębiamy brak zaufania. Zaangażowanie młodych ludzi, zaszczepienie im wartości społeczeństwa obywatelskiego może być tu najlepszą strategią. Z analiz przytoczonych w niniejszym opracowaniu wyłania się kilka szczególnie interesujących i wartych dalszej eksploracji. 1. Większość respondentów uważa, że ludzie w ich miejscowości są otwarci i życzliwi. Oni sami jednak uważają, że trzeba być ostrożnym i nie można ufać ludziom. Jest tak zarówno wśród młodszych jak i wśród starszych. Skąd ta różnica? 2. Tylko/aż? 26% młodych ludzi udziela się jako wolontariusz. ALE większość uważa, że działania społeczne to dobra sprawa. Skąd ta rozbieżność? Co robić, żeby zwiększyć aktywność? 3. Młodzież nie akceptuje polityki instytucjonalnej również na poziomie lokalnym. Czy to dobrze, czy źle? 31

32 Badanie przeprowadzone przez Instytut Edukacji Społecznej miało charakter eksploracyjny i nie daje wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania społecznego młodzieży w Oławie. Wyniki tu przedstawione należy traktować jako punkt startu do bardziej pogłębionych diagnoz, wzbogaconych o elementy badań jakościowych obserwacji, wywiadów, etnografii by zrozumieć funkcjonowanie młodych ludzi w konkretnym kontekście społecznym. Ufamy jednak, że i ten skromny wkład analityczny przyda się w pracach lokalnych instytucji pracujących z młodymi ludźmi. 32

33 Aneks Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie (wzór ankiety) Instytut Edukacji Społecznej od kilku lat prowadzi działania na rzecz młodzieży w Oławie. Poniższa ankieta ma na celu zebranie informacji o aktywności młodych ludzi w Oławie aby na tej podstawie przygotować programy działań jak najlepiej dopasowane do Waszych potrzeb. Chcemy dowiedzieć się, co sądzicie o działalności organizacji pozarządowych i pracy jako wolontariusz, w jakich obszarach waszym zdaniem warto szczególnie się zaangażować. Bardzo prosimy o szczere wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa i jej wyniki będą analizowane w zgodzie z obowiązującymi zasadami etyki badawczej. 1. Wyraź swoją opinię - czy w miejscowości, w której mieszkasz ludzie są wobec siebie otwarci i życzliwi, czy raczej ostrożni i nieufni? a) otwarci, życzliwi b) nieufni c) nie mam zdania, trudno powiedzieć 2. Czy twoim zdaniem ludziom generalnie można ufać, czy też trzeba być ostrożnym i nieufnym? a) można ufać b) trzeba być ostrożnym c) nie wiem, trudno powiedzieć 3. Jak bardzo interesujesz się? Problemami Twojej społeczności lokalnej W ogóle się nie interesuję Nie bardzo się interesuję Trochę się interesuję Średnio się interesuję Bardzo się interesuję Problemami dotyczącymi Polski Polityką w innych krajach Jakością życia mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych itp. w Polsce Zasiłkami dla bezrobotnych Prawami pracowniczymi Środowiskiem naturalnym Traktowaniem i godnym życiem zwierząt 33

34 4. Określ, czy byłbyś gotów/ była gotowa teraz lub w przyszłości podjąć się następujących działań: Wspomóc partię albo jej kandydata podczas kampanii wyborczej Zapisać się do partii politycznej Zapisać się do związku zawodowego Wystartować w wyborach lokalnych Wziąć udział w wiecu albo demonstracji przeciwko prawu, które uważam za niesprawiedliwe Przyłączyć się do jakiejś grupy protestujących Podjąć bezpłatną pracę jako wolontariusz Napisać do gazety w jakiejś ważnej sprawie Na pewno nie Prawdopodobnie nie Prawdopodobnie tak Na pewno tak 5. Co generalnie sądzisz o działaniach na rzecz innych ludzi (np. działaniach w stowarzyszeniach i fundacjach) w Twojej społeczności lokalnej? a) Bardzo dobra idea, chętnie wzięłabym /wziąłbym w czymś takim udział. b) Dobra idea, ale nie jestem gotowa/gotów sam w nich uczestniczyć. c) Nie mam zdania na ten temat. d) Wolontariat to strata czasu. 6. Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji pozarządowej stowarzyszenia, koła, klubu itp.? TAK jakiej?... NIE 7. Czy udzielałaś(eś) się jako wolontariusz? TAK NIE 8. Jeżeli tak to jakiego rodzaju działanie to było? Czego dotyczyło? Kto zainteresował cię aktywnością społeczną? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. a) Rodzice b) Rówieśnicy c) Nauczyciele d) Ksiądz / katecheta e) Media 34

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO EMILIA KOROLCZUK KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH A ROZWÓJ LOKALNY. ANALIZA PROBLEMATYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY NAREWKA. RAPORT Z BADAŃ. BIAŁYSTOK 2013 1 SPIS TREŚCI..2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo