Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej"

Transkrypt

1 PRACE ORYGINALNE Andrzej URBANIK Robert CHRZAN Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej Application of computed tomography (CT) examination for forensic medicine Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik Dodatkowe słowa kluczowe: TK medycyna sądowa wirtualna autopsj Additional key words: CT forensic medicine virtual autopsy Celem badania jest prezentacja własnych doświadczeń w zastosowaniu pośmiertnych badań TK dla potrzeb medycyny sądowej. Przy pomocy 16-rzędowego aparatu TK wykonano badania 181 zwłok. Uzyskane w czasie akwizycji dane obrazowe opracowywano przy pomocy dedykowanych programów. Analizowano obrazy z przekrojów poprzecznych, wielopłaszczyznowych rekonstrukcji oraz rekonstrukcji trójwymiarowych. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalały na łatwiejsze wykonywanie klasycznej autopsji czyniąc ją dokładniejszą. Obraz badania TK zapisany w postaci cyfrowej pozwala na ocenę zwłok w dowolnym momencie, niezależnie od następowego rozkładu czy też kremacji. W miarę możliwości badanie TK powinno poprzedzać klasyczną autopsję. The aim of the study is to present a own experiences in usage of post mortem CT examination for forensic medicine. With the help of 16-slice CT scanner 181 corpses were examined. Obtained during acquisition imaging data are later developed with dedicated programmes. Analyzed images were extracted from axial sections, multiplanar reconstructions as well as 3D reconstructions. Gained information helped greatly when classical autopsy was performed by making it more accurate. A CT scan images recorded digitally enable to evaluate corpses at any time, despite processes of putrefaction or cremation. If possible CT examination should precede classical autopsy. Adres do korespondencji: Katedra Radiologii UJ CM Kraków, ul. Kopernika 19 Tel.: , Fax: Pierwszą informacją o odkryciu przez W. Roentgena nowego rodzaju promieniowania był artykuł Ernsta Lecheta zamieszczony w wiedeńskim dzienniku Die Presse w dniu 5 stycznia 1896 Roku [23], napisany na podstawie komunikatu Roentgena - Uber eine neue Art von Strahlen -Vorlaufige Mitteilung (O nowym rodzaju promieni tymczasowy komunikat) złożonego 28 grudnia 1895 roku w Towarzystwie Fizyczno-Medycznym w Wurzburgu (Niemcy). Już w tym pierwszym doniesieniu, odkrywca przewidywał, że promienie X (nazwane później promieniami rentgenowskimi) będą użyteczne w znajdowaniu i lokalizacji kul w ciele pacjenta. Zasugerował tym samym użyteczność nowej metody dla potrzeb medycyny sądowej. Pod koniec stycznia 1896 to hipotetyczne zastosowanie zostało zrealizowane w praktyce [45]. Krakowski dziennik Czas z dnia 23 stycznia 1896, przekazał informacje z Wiednia według której Z Wiednia telegrafują nam: prof. Mosetig robił przy dwóch operacyach doświadczenia z promieniami Roentgena, które wydały doskonałe rezultaty. Obrazy fotograficzne okazują z największą dokładnością i wyraźnie uszkodzenie lewej ręki spowodowane postrzałem z rewolweru i zupełnie wyraźnie wskazują miejsca w których kula utkwiła [9]. Dla potrzeb praktyki sądowej, po raz pierwszy badanie rtg wykonał 7 lutego 1896 John Cox, profesor fizyki Uniwersytetu McGill w Montrealu (Ryc. 1). Na podstawie uzyskanego obrazu radiologicznego zlokalizowano kulę w kończynie dolnej (kula została następnie usunięta chirurgicznie) i na tej podstawie skazano na 14 lat więzienia niejakiego Georga Holdera za usiłowanie zabójstwa [8]. Jednak po raz pierwszy taką procedurę stwierdzenie obecności kuli w wyniku badania rtg i jej następowe usunięcie zastosował prof. Artur Wright, fizyk z uniwersytetu Yale. 27 stycznia 1896 wykonał (pierwszy raz w USA) serie badań rtg. Wśród badanych obiektów był martwy zając, którego uczony kupił na targu. W wyniku badania rtg Wright stwierdził obecność kuli w ciele denata (potwierdzoną w czasie autopsji) i na tej podstawie mógł ustalić przyczynę śmierci [12]. W ten sposób wyznaczył jedną z podstawowych procedur stosowanych do chwili obecnej w medycynie sądowej. We wrześniu 1896, nowojorskie wydawnictwo American Technical Book Co. wydało książkę X-ray, jeden z pierwszych podręczników radiologii autorstwa Williama Mortona [27]. Interesujący był krótki rozdział na temat wykrywania ciał obcych w ciele ludzkim i medyczno-prawnych aspektów w tym zakresie. Morton pozwolił sobie nawet na daleko idące spekulacje na temat śmierci prezydenta J.A. Garfielda postrzelonego w zamachu w Stwierdził, że gdyby wtedy było możliwe wykonanie zdjęcia rtg, udało by się zlokalizować i usunąć kulę co Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 229

2 Rycina 1 Fotografia pierwszego badania rtg (7 lutego 1896) dla potrzeb medycyny sądowej. Photography of the first X ray examination for forensic medicine (7 February 1896). Rycina 3 Badanie rtg zwłok ludzkich. X-ray examination of human corpses. Rycina 2 Proces sądowy z powództwa cywilnego J. Smitha przeciwko dr W.W. Grantowi. J. Smith s lawsuit filed against doctor W. W. Grant. mogłoby uratować życie rannego (nieudaną próbę lokalizacji kuli podjął wtedy wynalazca telefonu, G. Bell stosując urządzenie własnej konstrukcji). Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że w 1901, ranny w zamachu, prezydent USA, W. McKinley odmówił (w porozumieniu z osobistym lekarzem) wykonania badania rtg (oferował to słynny wynalazca T.A. Edison). Tradycyjnymi metodami nie znaleziono kuli i ofiara zamachu zmarła z powodu infekcji [12]. Wyniki badań radiologicznych zaczęto także używać jako materiału dowodowego w sprawach z powództwa cywilnego. Po raz pierwszy miało to miejsce w Denver (USA) w listopadzie 1896 (Ryc. 2). Na podstawie zdjęć rtg wykonanych niejakiemu J. Smithowi, udowodniono błąd w sztuce znanemu chirurgowi dr W. Grantowi (jeden z założycieli American College of Surgeon i wykonawca pierwszej w USA appendektomii) [29]. Stwierdzono, że nie rozpoznał on złamania kości udowej, nie podjął leczenia a skutkiem tego było, po zrośnięciu niezaopatrzonych odłamów, skrócenie kończyny dolnej chorego. Prawie jednocześnie zaczęto także wykonywać badania rtg zwłok ludzkich. (Ryc. 3). Z tego okresu najbardziej znaczące były zdjęcia rentgenowskie wykonane ofiarom pożaru jaki wydarzył się w wielkiej sali tanecznej w Paryżu w roku Uzyskane w ten sposób radiogramy posłużyły, po raz pierwszy, do identyfikacji zwłok [4]. Kolejnymi istotnymi osiągnięciami było, w roku 1896, zastosowanie przez T. Angerera [13] radiograficznego obrazu nadgarstka do określenia wieku osobnika a także wewnątrzustnych zdjęć rtg dla potrzeb identyfikacyjnych przez E. Koeninga [10] (Ryc. 4). Warto także odnotować system do identyfikacji osobniczej, na podstawie antropologicznej oceny zdjęć rtg, którego autorem był B. Levinsohn w 1899 [26]. Ciekawe próby zastosowania promieni rtg w daktyloskopii podjęli D. Walsh w 1897 [53] i H. Beclere w 1918 [2]. Zaproponowali technikę polegającą na pokrywaniu opuszków palców odpowiednio azotanem bizmutu (Bi(No3)3) lub czterotlenkiem ołowiu (Pb3O4) i wykonywaniu zdjęć rtg (Ryc. 5). Można stwierdzić, że na początku XX wieku radiologia znalazła trwałe miejsce przy identyfikacji zwłok, w daktyloskopii, ustalaniu przyczyn śmierci, dokumentowaniu obrażeń (szczególnie układu kostnego) a także w ocenie postrzałów. Przewrót, jakim stało się w radiologii wprowadzenie tomografii komputerowej w 1972 roku do praktyki diagnostycznej nie ominął także medycyny sądowej. Zanim jednak wykonano badanie TK zwłok ludzkich, w roku 1976, w Kanadzie, przy pomocy tej techniki zbadano mumię egipską [17]. Pierwsze badanie TK dla potrzeb sądowych zostało wykonane w 1977 roku w celu oceny postrzału głowy [54]. Nowa metoda wykazała swoją przydatność a w roku 1982 ukazały się dwa ciekawe artykuły omawiające zastosowanie badania TK w medycynie sądowej [3,34]. Jednym z pierwszych i szeroko analizowanych zastosowań nowej techniki była ocena ran postrzałowych [7,35]. Można stwierdzić, że od wprowadzenia tomografii komputerowej w 1977 roku, radiologia sądowa zmieniła całkowicie swoje obli- cze a stało się to jeszcze bardziej ewidentne po wprowadzeniu w 1989 roku techniki spiralnej pozwalającej na tworzenie wiarygodnych trójwymiarowych rekonstrukcji. Współczesne podstawy radiologii sądowej stworzyły liczne prace Rieperta publikowane od 1989 [31,32] a następnie, w latach 90., przez Steina i wsp. [37,38] a także Kargera [23]. W tym samym czasie Richard Dirnhofer z Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Bernie, nawiązał kontakt z Uniwersyteckim Zakładem Radiologii kierowanym przez prof. Petera Vocka i miejską policją tego miasta. Ścisła współpraca pomiędzy medykami sądowymi i radiologami polegała na wykonywaniu badań TK zwłok, przeprowadzaniu sekcji a następnie konfrontowaniu wyników. Badania TK i autopsje były uzupełniane kompleksową dokumentacją fotograficzną. W dalszej kolejności włączono także wykonywanie badań MR. W 2003 roku omówiono uzyskane wyniki i na ich podstawie ogłoszono projekt, który początkowo nazywano w różny sposób: skalpel free autopsy, digital autopsy, Image guided minima invasive autopsy aż wreszcie wprowadzono nazwę Virtopsy (nazwa jest chroniona patentem a została zarejestrowana przez R. Dirnhoffera) na określenie wirtualnej autopsji [11]. Ważną postacią w zespole z Berna był prof. Michael Thali, który od roku 2010 jest dyrektorem Zakładu Medycyny Sądowej w Zurichu. Jest autorem bądź współautorem 169 artykułów oraz dwóch podręczników [40,41,42]. Podręcznik Brogdon s Forensic Radiology (którego jest współautorem) jest podstawowym dziełem dla wszystkich zajmujących się radiologią sądową [4]. Ciekawą postacią w środowisku radiologii/ medycyny sądowej jest profesor radiologii Hermann Vogel z Hamburga. Posiada wielką kolekcję obrazów z badań radiologicznych dotyczącą kryminalistyki, działań wojennych czy przemocy w relacjach społecznych bądź rodzinnych. Wielkim powodzeniem na całym świecie cieszą się jego wystawy. W roku 2007 taka wystawa, zorganizowana przez Katedrę Radiologii UJ CM, odbyła się w Krakowie. Jest współautorem atlasu A Radiologic Atlas of Abuse, Torture, Terrorism, and Inflicted Trauma podstawowego dzieła w tym zakresie [5]. 230 A. Urbanik i wsp.

3 Rycina 4 Zdjęcie rtg wewnątrzustne (Koening) dla potrzeb identyfikacji zwłok. Intraoral X-ray (Koening) for identification of human corpses. Rycina 5 Badanie rtg palca dla potrzeb daktylografii. X-ray image of a finger for dactyloscopy. Aktualnie, w ramach projektu Virtopsy, dokumentacja zwłok odbywa się z zastosowaniem laserowego skanowania powierzchni zwłok, trójwymiarowej fotogrametrii, badań TK i MR oraz angiografii TK [11]. Poszczególne techniki wykorzystywane są w zależności od wskazań. Z badań obrazowych, najczęściej wykonywane jest badanie TK. Wobec takiego zapotrzebowania, w wielu ośrodkach medycyny sądowej, tworzone są osobne pracownie tomografii komputerowej gdzie wykonuje się wyłącznie badania zwłok ludzkich przed właściwą autopsją. W Polsce, pierwsze udokumentowane badanie dla potrzeb lokalizacji kuli w ciele pacjenta pochodzi z roku 1900 a wykonał je w Warszawie dr Władysław Szteyner. Przedstawił przypadek 16 letniego młodzieńca, który postrzelił się z rewolweru w Rycina 6 Zdjęcie przeglądowe miednicy pierwsze polskie badanie rtg wykonane dla potrzeb medycyny sądowej. Plain X-ray of the pelvis the first Polish X-ray examination performed for forensic medicine. brzuch. Na zaprezentowanym radiogramie uwidoczniono cień kuli pomiędzy 11 i 12 żebrem, którą następnie wydobyto z przepony po wycięciu 12 żebra [39]. W 1920, krakowski radiolog Henryk Wachtel opublikował ciekawy artykuł w którym omawiał użycie promieni rentgenowskich do usuwania pocisków z ciała ludzkiego - dotyczyło to praktyki wojskowej [52]. Po raz pierwszy w Polsce, całkowicie dedykowane medycynie sądowej badanie rtg wykonano w roku 1930, w Krakowie przy użyciu aparatu znajdującego się w Katedrze Anatomii UJ (Ryc. 6). Badanie wykonał doc. Tadeusz Rogalski na zlecenie Sądu Apelacyjnego w celu ustalenia sprawcy postrzału ze skutkiem śmiertelnym (w czasie autopsji nie znaleziono kuli). W tym celu dokonano ekshumacji zwłok w 1,5 roku po pochówku i wykonano serię zdjęć rtg szczątków znajdujących się w trumnie. Opisał to Stefan Ryglicki, asystent krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej: na ostatniem zdjęciu, obejmującem okolice miednicy, stwierdzono wśród części miękkich na wysokości lewego stawu biodrowego pocisk, kształtem odpowiadający pociskowi browningowemu, skierowany ku dołowi i na zewnątrz. Kulę powyższą wyjęto następnie bez trudu wobec dokładnego określenia miejsca jej położenia z zachowanych jeszcze częściowo lewych mięśni pośladkowych. Pocisk okazał się kulą z broni krótkiej automatycznej, kal. 7,35, o pancerzu stalowym a dokładnie widoczne ślady od gwintów lufy bez trudu pozwoliły na stanowcze określenie, z jakiej broni w danym przypadku i przez którego z napastników pocisk powyższy wystrzelono. Autor dodał: nie znam opisu podobnego przypadku w naszej literaturze choć odpowiedniego materjału znalazłoby się dosyć [33]. Również w Polsce, badania TK zwłok ludzkich zostały poprzedzone badaniami mumii egipskich pierwszy raz w Krakowie w 1995 roku [16]. Z kolei, latach w Katedrze Radiologii CM UJ zbadano kilkanaście mumii jako element unikalnego w skali światowej, kompleksowego, wielodyscyplinarnego badania mumii ludzi i zwierząt podjętego przez zespół egiptologów z krakowskiego Muzeum Archeologii [46,47,48]. Użyto wtedy najnowszych technik TK tzn. rekonstrukcji 3D oraz wirtualnej endoskopii (Ryc. 7a i b). W roku 2008, w ramach przeprowadzonego śledztwa w sprawie katastrofy w Gibraltarze (wydarzyła się 4 lipca 1943), oddział katowicki Instytutu Pamięci Narodowej zlecił Katedrze Radiologii CM UJ wykonanie diagnostyki radiologicznej szczątków generała Władysława Sikorskiego. Badania takie wykonano (cyfrowe zdjęcia radiograficzne i tomografia komputerowa) (Ryc. 8a i b). Ich wyniki [48] posłużyły medykom sądowym z Krakowskiego Zakładu Medycyny Sadowej w przeprowadzonej bezpośrednio po tym autopsji. Nawiązana w ten sposób współpraca pozwoliła wprowadzić w Krakowie badania TK wykonywane przez radiologów jako poprzedzające właściwą autopsję, przeprowadzaną przez medyków sądowych w wybranych przypadkach sądowych. Podsumowaniem pierwszego okresu wykonywania badań TK zwłok dla potrzeb medycyny sądowej był artykuł Post-mortem CT examination own experiences z roku 2009, pierwsza tego typu publikacja radiologiczna w Polsce [49]. Pozytywne doświadczenia z okresu uzyskane w czasie wykonywania badań TK w Katedrze Radiologii UJ CM, pozwoliły na uruchomienie w roku 2012 pierwszych w Polsce, wydzielonych pracowni tomografii komputerowych w Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy a następnie w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Celem pracy jest przedstawienie własnych doświadczeń w badaniach TK zwłok, które przeprowadzono w latach Materiał i metoda Na zlecenie Zakładu Medycyny Sądowej CMUJ, w Krakowie w latach w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Katedra Radiologii CM UJ) wykonano 181 badań TK zwłok ludzkich. Czas pomiędzy śmiercią Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 231

4 Rycina 7a Badanie TK (rekonstrukcja w płaszczyźnie strzałkowej) głowy mumii egipskiej. CT examination (sagittal plane reconstruction) of an Egyptian Mummy s head. Rycina 8 a Badanie TK (rekonstrukcja 3D) klatki piersiowej gen. W. Sikorskiego. CT examination (3D reconstruction) of General W. Sikorski s thorax. Rycina 7b Badanie TK (rekonstrukcja 3 D) głowy mumii egipskiej. CT examination (3D reconstruction) of the Egyptian Mummy s head. Rycina 8 b Badania TK (rekonstrukcja 3D) okolicy udowej gen. W. Sikorskiego. CT examination (3D reconstruction) of General W. Sikorski corpse s thigh area. a badaniem wynosił do 24 godzin. Zwłoki dostarczano umieszczone w dwóch (jeden w drugim) szczelnie zamkniętych workach. Aby sprawdzić bezpieczeństwo pod względem epidemiologicznym, w trakcie przygotowań do projektu, ze zwłok pobierano materiał do badań mikrobiologicznych - nie uzyskano wyników wskazujących na jakiekolwiek zagrożenie. Pośmiertne badania obrazowe przeprowadzano przy pomocy wielorzędowego aparatu TK Somatom 16 (Siemens) w następujących protokołach: Badanie głowy: Akwizycja: 120 kv, 100mAs, 16 x 0,75 mm, skok 0,55 Rekonstrukcje: - grubość warstwy i odstęp rekonstrukcji 3 mm, kernel H30s, okno mózgowe W 80j.H., C 35j.H., - grubość warstwy i odstęp rekonstrukcji 1,5 mm, kernel H30s, okno mózgowe W 80j.H., C 35j.H., - Grubość warstwy i odstęp rekonstrukcji 0,7 mm, kernel H60s, okno kostne W 1500j.H., C 450 j.h., Badanie tułowia: Akwizycja: 120 kv, 140 mas, 16 x 0,75 mm, skok 1,0 Rekonstrukcje: - grubość warstwy i odstęp rekonstrukcji 5 mm, kernel B3lf, okno narządy jamy brzusznej W 300 j.h., C 40 j.h., - grubość warstwy i odstęp rekonstrukcji 1,5 mm, kernel B3lf, okno narządy jamy brzusznej W 300 j.h., C 40 j.h., - grubość warstwy i odstęp rekonstrukcji 1,5 mm, kernel B3lf, okno narządy jamy brzusznej W 1500 j.h., C 450 j.h., 232 A. Urbanik i wsp.

5 Dane obrazowe były wtórnie opracowywane przy pomocy dedykowanego programu komputerowego. Analiza obrazów obejmowała ocenę skanów wykonanych w płaszczyźnie poprzecznej a także rekonstrukcje wielopłaszczyznowe (MPR) i trójwymiarowe (3D). W zależności od wyboru tzw. granicy odcięcia (treshold) oceniano ciało ludzkie w różnym zakresie tkanek je budujących. W ten sposób możliwe było przedstawianie powierzchni ciała lub np. tylko układu kostnego. Bezpośrednio po badaniu radiologicznym wykonywano klasyczne sekcje zwłok które były pilotowane obrazami z badania TK - obrazy TK oglądano w czasie sekcji na ekranie monitora komputerowego. Następnie porównywano wyniki obu procedur przeprowadzanych na tych samych zwłokach. Przyczynami śmierci były odpowiednio: Wypadki komunikacyjne - 62 (w tym 11 lotnicze) Rany kłute - 26 Postrzały - 23 ( tym 7 w głowę) Wypadki w pracy - 21 (w tym 11 przygniecenie i 10 upadki z wysokości) Urazy głowy (zabójstwa) - 11 Zabójstwa (inne przyczyny niż rany kłute i uraz głowy) - 11 Powieszenie - 6 Śmierć w pożarze - 5 Śmierć wskutek wybuchu (granat, mina, bomba własnej konstrukcji) - 4 Utonięcia - 3 Śmierć w lawinie - 3 Upadek z dużej wysokości (wypadki w górach) - 3 Inne przyczyny (zgon nagły, rany zadane piłą elektryczną, wypadek w czasie uprawiania saneczkarstwa) - 3 Wyniki W pierwszym etapie przetwarzania danych obrazowych wykonywano rekon- Rycina 9 Badanie TK (rekonstrukcja 3D) miękkich tkanek głowy - spalone tkanki miękkie twarzy. CT examination (3D reconstruction) of head s soft tissues burned facial soft tissues. Rycina 10 Badanie TK (rekonstrukcja 3D) miękkich tkanek szyi bruzda wisielcza. CT examination (3D reconstruction) of cervical soft tissues a strangulation fissure. Rycina 11 a Badanie TK (rekonstrukcja 3D) całego ciała; prezentacja w oknie tkanek miękkich. CT examination (3D reconstruction) of the whole body, the soft tissues window presentation. Rycina 11 b Badanie TK (rekonstrukcja 3D) całego ciała; prezentacja w oknie kostnym. CT examination (3D reconstruction) of the whole body, the bone window presentation. Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 233

6 strukcje tak aby można było uwidocznić powierzchnie ciała i w ten sposób uzyskać obraz zwłok jak na stole sekcyjnym. Pozwala to na wstępną ocenę zmian powierzchni ciała. Możliwe jest przede wszystkim uwidocznienie ran i wszelkiego rodzaju zmian na powierzchni ciała (Ryc.9, Ryc.10). Te wirtualne oględziny traktowano jako wstępną i orientacyjną ocenę ciała (Ryc. 11a). W przypadku potrzeby uzyskiwano analogiczne rekonstrukcje z zastosowaniem okna kostnego (Ryc.11b). Jakość uzyskanych w ten sposób obrazów jest ściśle zależna od zastosowanych parametrów zarówno akwizycji jak i rekonstrukcji. Oczywiście obrazy w opcji rekonstrukcji trójwymiarowej są jedynie elementem analizy w skład której wchodziły obrazy wyjściowe wykonane w przekrojach poprzecznych a także rekonstrukcje wielopłaszczyznowe (Ryc. 11c, Ryc. 11d). Wykorzystywana do tej pory, w medycynie sądowej, klasyczna radiografia służyła głównie do oceny układu kostnego. Tomografia komputerowa jest w tym zakresie znacznie dokładniejszym narzędziem. Pozwala na ocenę kości zarówno na przekrojach poprzecznych (obrazy wyjściowe), ale także na rekonstrukcjach w dowolnych płaszczyznach i wzdłuż krzywizn oraz w formie przestrzennych prezentacji, również dynamicznych. Jest to szczególnie użyteczne w ocenie mechanizmu powstawania obrażeń. Dodatkowo, wykorzystywano możliwość zmiany tzw. okna rekonstrukcyjnego co umożliwiało bardziej precyzyjną ocenę struktury kostnej. W przypadku materiału własnego najczęściej wykorzystywano możliwości rekonstrukcyjne w analizie wypadków komunikacyjnych a także wypadków w pracy (Ryc. 12, Ryc. 13, Ryc. 14, Ryc. 16, Ryc. 17). Osobną grupą były urazy, głównie czaszki powstałe wskutek działań przestępczych (Ryc. 18). Również i w tym przypadku możliwości TK okazały się nieocenione. W jednym przypadku zastosowano technikę Rycina 11 c Badanie TK (przekrój poprzeczny) uwidocznienie rozległej rany okolicy pachy. CT examination (axial section) visualization of a vast injury of an armpit area. Rycina 11 d Badanie TK (rekonstrukcja w płaszczyźnie czołowej) uwidocznienie rozległej rany okolicy pachy. CT examination (coronal reconstruction) - visualization of a vast injury of an armpit area. Rycina 12 Badanie TK (przekrój poprzeczny) złamanie czaszki; obecność powietrza wewnątrzczaszkowo. CT examination (axial section) fracture of the skull; presence of an intracranial air. Rycina 13 Badanie TK (rekonstrukcja 3D) wieloodłamowe złamanie czaszki. CT examination (3D reconstruction) comminuted fracture of the skull. 234 A. Urbanik i wsp.

7 Rycina 14 Badanie TK (rekonstrukcja 3D) wieloodłamowe złamania miednicy. CT examination (3D reconstruction) - comminuted fracture of the pelvis. Rycina 15 Badanie TK (przekrój poprzeczny) wieloodłamowe złamania miednicy; odma otrzewnowa i podskórna. CT examination (axial section) comminuted fracture of the pelvis; peritoneal and subcutaneous emphysema. Rycina 16 Badanie TK (rekonstrukcja 3D) wieloodłamowe złamania w obrębie kończyn dolnych. CT examination (3D reconstruction) - comminuted fracture of the lower limbs. Rycina 17 Badanie TK (rekonstrukcja 3D) wieloodłamowe złamania podudzia. CT examination (3D reconstruction) - comminuted fracture of the shin. tzw. szybkiego modelowania (rapid prototyping). Polega ona na tworzeniu fizycznych modeli elementów ciała na podstawie danych obrazowych uzyskanych w czasie badania TK. Innymi słowy, dane obrazowe z aparatu TK sterują pracą odpowiedniego urządzenia, które wykonuje model z tworzywa sztucznego. Najczęściej stosuje się technikę stereolitografii w którym urządzenie nanosi kolejne warstwy żywicy tworząc model [51]. W omawianym przypadku model stereolitograficzny pozwolił na ustaleniu narzędzia przestępstwa (Ryc. 19). Badanie TK układu kostnego pozwoliło na identyfikacje niewielkich urazów trudnych do uwidocznienia w czasie autopsji. Wykonanie badania TK kręgosłupa szyjnego przed sekcją, w przypadku ofiar wypadków komunikacyjnych, pozwalało na łatwiejszą ocenę obrażeń w tym zakresie. Osobnym problemem jest ocena stanu wyrostków poprzecznych, szczególnie kręgów lędźwiowych (Ryc. 20). W przypadku ofiar wypadków komunikacyjnych ulegają one często oderwaniu co w czasie autopsji jest trudne do identyfikacji i wymaga rozległego preparowania tkanek miękkich. W badaniu TK określenie tego faktu jest stosunkowo łatwe a może być istotne przy określaniu momentu i mechanizmu śmierci. Stwierdzono jednak, że w przypadku oceny uszkodzeń żeber, stosunkowo często, interpretacja obrazów TK nie była łatwa i jednoznaczna i wymagała analizy wielu obrazów (Ryc. 21). Klasyczna radiografia spowodowała przełom w wykrywaniu i ocenie ciał obcych w ciele ludzkim umożliwiając znaczący rozwój medycyny sądowej. Tomografia komputerowa stanowi kolejny krok do przodu. Pozwala Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 235

8 Rycina 18 Badanie TK (rekonstrukcja 3D) destrukcja czaszki po postrzale. CT examination (3D reconstruction) - destruction of the cranium (skull) after a shot. Rycina 19 Model czaszki wykonany techniką modelowania medycznego na podstawie badania TK. A model of the skull made with rapid prototyping technique based on CT examination. Rycina 20 Badanie TK (rekonstrukcja w płaszczyźnie czołowej) złamane wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych. CT examination (coronal reconstruction) - fracture of the lumbar transverse processes. Rycina 21 Badanie TK (rekonstrukcja 3D) - wielopoziomowe złamania żeber. CT examination (3D reconstruction) multilevel fractures of the ribs. zidentyfikować bardzo małe ciała obce, również takie, które bardzo słabo osłabiają promienie rentgenowskie na przykład odłamki szkła. Pozwala także ma precyzyjną ocenę przestrzenną ich położenia. W przypadku ciał obcych a szczególnie kul (Ryc. 22) czy też odłamków istotne jest określenie kanału przebiegu spowodowanego przez ciało obce. W wielu sytuacjach, w kryminalistyce, ma to podstawowe znaczenie w ustaleniu miejsca oddania strzału. Tomografia komputerowa pozwala na uwidocznienie kanałów przelotowych bez konieczności preparowania tkanek miękkich (Ryc. 23). Pozwala również na identyfikacje kanałów powstałych po użyciu broni białej kiedy dowodem jest jedynie kanał w tkankach miękkich (Ryc. 24a i b). Największą przydatność wykazuje badanie TK w ocenie narządów miąższowych i tkanek miękkich. Ich ocena nie jest możliwa przy pomocy klasycznej radiografii. Z kolei w czasie klasycznej biopsji konieczne jest rozpreparowanie struktur miękkich w celu identyfikacji w ich obrębie zmian. W badanym materiale, w czasie badania TK stwierdzono następujące, przykładowe, zmiany patologiczne w narządach i tkankach miękkich: - krwiaki mózgowe, krew w komorach, rozerwanie tkanki mózgowej (Ryc. 25), - odma opłucnowa, śródpiersiowa, podskórna (Ryc. 26), - odma opłucnowa ze złamaniem żeber (Ryc. 27), - stłuczenie płuca z obecnością powietrza w sercu (Ryc. 28), - rozerwanie serca (Ryc. 29), - pęknięcie aorty z obecnością krwi w jamie opłucnej (Ryc. 30), - obecność powietrza w jamie otrzewnej i zaotrzewnowo (Ryc. 31), - krwiak podtorebkowy nerki (Ryc. 32), - krwiak pomiędzy śledzioną i nerką, pęknięta śledziona (Ryc. 33) - rozerwanie powłok ciała, pęknięcie jelit, odma otrzewnowa (Ryc. 34). Badanie TK okazało się także przydatne do oceny zwłok po utonięciu. Pozwoliło oceniać zarówno drogi oddechowe i tkankę 236 A. Urbanik i wsp.

9 Rycina 22 Badanie TK (przekrój poprzeczny) - pocisk w obrębie mózgu. CT examination (axial section) bullet in the brain area. Rycina 23 Badanie TK (przekrój poprzeczny) kanał po postrzale; w jego obrębie fragmenty kostne. CT examination (axial section) a bullet canal, with a bone fragments inside. Rycina 24 a Badanie TK (przekrój poprzeczny) kanał po ranie kłutej zadanej nożem w ścianie klatki piersiowej po stronie lewej. CT examination (axial section) a canal of a stab wound inflicted by a knife in a rib cage wall from the left side. Rycina 24 b Badanie TK (rekonstrukcja 3D) kanał po ranie kłutej zadanej nożem w ścianie klatki piersiowej po stronie lewej. CT examination (3D reconstruction) - a canal of a stab wound inflicted by a knife in a rib cage wall from the left side. płucną (Ryc. 35) a także określać czy utonięcie było przyczyną śmierci (obecność płynu w zatokach obocznych nosa) czy też utopiono osobę wcześniej pozbawioną życia (Ryc. 36). W ocenianym materiale znalazła się także grupa osób, których ciała uległy, w różnym stopniu, spaleniu prezentując różnorodne objawy jak destrukcje narządów i kości, utratę tłuszczu ze skóry i tkanki podskórnej czy też obecność krwiaków przymózgowych (Ryc. 40). Uszkodzenia wskutek działania wysokiej temperatury dotyczyła ofiar pożarów a także osób biorących udział w wypadkach komunikacyjnych (przede wszystkich lotniczych), w których doszło do zapalenia pojazdu. Wszystkie rozpoznania radiologiczne zostały potwierdzone w czasie autopsji. Dyskusja W przedstawionym artykule autorzy używają określenia radiologia sądowa przez analogię do terminu medycyna sądowa. Należy jednak zwrócić uwagę, że funkcjonuje także pojęcie tanatologia (od greckiej nazwy śmierci thanatos) jako dyscyplina zajmująca się badaniem zagadnień dotyczących śmierci. W przypadku kiedy dzieje się to dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości jest to tanatologia sądowa [30]. Z tego powodu, być może, dla technik radiologicznych wykorzystywanych do badania zwłok ludzkich byłaby właściwa nazwa radiologia tanatologiczna. Sekcja zwłok jest podstawową procedurą stosowana w medycynie sądowej. Pierwsze publiczne sekcje zaczął wykonywać od 1306 roku, w Bolonii, lekarz Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 237

10 Rycina 25 Badanie TK (przekrój poprzeczny) rozerwanie tkanki mózgowej, krwawienie wewnątrzczaszkowe, krew w komorach mózgu. CT examination (axial section) torn brain tissue, intracranial bleeding, blood in the ventricles. Rycina 26 Badanie TK (przekrój poprzeczny) odma opłucnowa, śródpiersiowa, podskórna. CT examination (axial section) - pneumothorax, mediastinal emphysema, subcutaneous emphysema. Rycina 27 Badanie TK (przekrój poprzeczny) odma opłucnowa, złamania żeber. CT examination (axial section) - pneumothorax, fractures of the ribs. Rycina 28 Badanie TK (przekrój poprzeczny) stłuczenie płuca, powietrze w sercu. CT examination (axial section) lung contusion, air in the heart. Mondino de Luzzi (w czasie pierwszej sekcji wykorzystano ciało skazańca). Dopiero jednak w XVI wieku, sekcje zaczęto przeprowadzać powszechnie. Całkiem późno bo w XIX wieku, Rudolf Virchow przedstawił koncepcję całościowej techniki sekcyjnej, którą określił jako in tabula [55]. Na przełomie XIX i XX wieku poszczególni patolodzy zaprezentowali swoje własne techniki: Rokitansky in situ [6], Zenker en bloc [18], Letulle en masse [25]. Mimo upływu czasu, techniki te dalej są stosowane w praktyce. Zmianie nie uległ także zasadniczy schemat postępowania, w wyniku którego podstawowym źródłem informacji o zwłokach jest protokół sekcyjny. W przypadku ogólnej oceny zwłok, podstawową metodą są konwencjonalne oględziny połączone z wykonaniem dokumentacji fotograficznej. Wśród nowych możliwości pozwalających na odwzorowanie powierzchni ciała, stosowane są fotometria 3D oraz laserowe skanowanie powierzchniowe. [41,44] Tomografia komputerowa daje również możliwość prezentacji powierzchni ciała ludzkiego ale dokładność zależy od rozdzielczości skanowania i może nie być wystarczająca. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład bardzo małych ran kłutych, można uwidocznić zmianę na powierzchni posługując się techniką TK ale ocena obrazów rekonstrukcyjnych wspomagana jest analizą skanów poprzecznych, która w takim przypadku ujawni kanał kłuty. Ocena układu kostnego dla potrzeb medycyny sądowej to oprócz identyfikacji ciał obcych, najstarsze zastosowanie promieni rentgenowskich. Badania rtg zwłok wykonywane są obecnie rutynowo we wszystkich zakładach medycyny sadowej, które posiadają do swojej dyspozycji aparaty do 238 A. Urbanik i wsp.

11 Rycina 29 Badanie TK (przekrój poprzeczny) rozerwanie serca. CT examination (axial section) torn heart muscle. Rycina 30 Badanie TK (przekrój poprzeczny) pęknięta aorta, krew w jamie opłucnej. CT examination (axial section) ruptured descending aorta, blood in the pleural cavity. Rycina 31 Badanie TK (przekrój poprzeczny) powietrze w jamie otrzewnej i zaotrzewnowo. CT examination (axial section) - air in the peritoneal cavity and retroperitoneal. Rycina 32 Badanie TK (przekrój poprzeczny) krwiak podtorebkowy prawej nerki. CT examination (axial section) subcapsular hematoma of the right kidney. radiografii. W niektórych z nich dodatkowo są na wyposażeniu aparaty z ramieniem C do fluoroskopii. Zabezpiecza to podstawowe potrzeby w ocenie układu kostnego. Jednak zastosowanie TK pozwala w zdecydowany sposób poprawić możliwości diagnostyczne. Przede wszystkim możliwe jest przetwarzanie danych obrazowych (postprocesing) co pozwala na dowolną prezentacje badanych elementów, tworzenie rekonstrukcji oraz stosowanie okien filtrujących pozwalających na ocenianie surowych danych w wybranym aspekcie. W wielu przypadkach dopiero w badaniu TK można uwidocznić niewielkie uszkodzenia struktur kostnych, które mogłyby być przeoczone w czasie sekcji. W przypadku rozległych uszkodzeń rozfragmentowanie kości dedykowane programy komputerowe pozwalają odtworzyć stan przed urazem [44]. Spostrzeżenia własne pokrywają się z rezultatami prac pochodzącymi z wiodących ośrodków [11,14,40]. W wybranych przypadkach, kiedy analizuje się wybrane elementy kostne, przydatna jest technika mikrotk [43]. Przedstawiając wyniki stwierdzono wysoką przydatność w wykrywaniu ciał obcych w obrębie zwłok. W większości przypadków, znalezienie ciał obcych w czasie klasycznej autopsji jest bardzo trudne, ponieważ konieczne jest rozległe preparowanie tkanek miękkich. Jest to wykonywane na wyczucie i nawet pomoc w postaci fluoroskopii nie gwarantuje sukcesu. Badanie TK pozwala na wyznaczenie punktów orientacyjnych dzięki, którym takie poszukiwanie jest znacznie łatwiejsze. Ocena tkanek z tkwiącymi w nich ciałami obcymi, bez konieczności preparowania pozwala na lepszą ocenę skutków działania ciał obcych a przez to mechanizmu śmierci. Próba takiej oceny po wypreparowaniu tkanek staje się bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. Precyzyjne określenie położenia ciała obcego może Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 239

12 Rycina 33 Badanie TK (przekrój poprzeczny) krwiak pomiędzy śledzioną i nerką, pęknięta śledziona. CT examination (axial section) haematoma between the spleen and the kidney, ruptured spleen. Rycina 34 Badanie TK (przekrój poprzeczny) rozerwanie powłok ciała, pęknięcie jelit, odma otrzewnowa. CT examination (axial section) common integuments burst, ruptured intestines, pneumoperitoneum. Rycina 35 Badanie TK (przekrój poprzeczny) płyn w pęcherzykach płucnych po utonięciu. CT examination (axial section) fluid in the alveoli after drowning. Rycina 36 Badanie TK (przekrój poprzeczny) płyn w zatokach szczękowych po utonięciu. CT examination (axial section) Fluid within maxillary sinuses (Sinus maxillaries) after drowning. mieć jeszcze inny, istotny aspekt czyni autopsje bardziej bezpieczną ograniczając narażenie medyka sądowego na niespodziewany uraz na przykład w spotkaniu z ostrym odłamkiem. Badanie TK pozwala łatwo uwidocznić ciała obce o wysokim stopniu osłabienia promieniowania rentgenowskiego (elementy metalowe) ale także o znacznie niższym jak dla przykładu odłamki szkła. Z kolei identyfikacja różnego rodzaju implantów medycznych umieszczonych w procesie leczenia, pozwala na identyfikacje ale także może stanowić dowód w przypadku nieprawidłowo wykonanej procedury. Tomografia komputerowa pozwala na uwidocznienie kanałów przelotowych bez konieczności preparowania tkanek miękkich. Pozwala również na identyfikacje kanałów powstałych po użyciu broni białej kiedy dowodem jest jedynie kanał w tkankach miękkich. Stosunkowo wysoka rozdzielczość kontrastowa badania TK pozwala w trudnych przypadkach na identyfikacje kanału i określeniu jego przebiegu. Spostrzeżenia te pokrywają się z rezultatami prac z tego zakresu [28,42] Jak wcześniej stwierdzono, w badaniu TK wyraźnie widoczne są obiekty nie tylko o wysokim stopniu osłabienia promieniowania rentgenowskiego ale także o bardzo niskim jak obszary wypełnione powietrzem. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku odmy o różnej lokalizacji, rozedmy, embolii tętnic płucnych czy innych patologicznych przestrzeni powietrznych. Tą przydatność badania TK w wykrywaniu przestrzeni powietrznych podkreślają autorzy wielu prac [1,21]. Należy zwrócić uwagę, że przy pomocy 240 A. Urbanik i wsp.

13 Rycina 37 Badanie TK (przekrój poprzeczny) spalone powłoki klatki piersiowej i kończyny górnej. CT examination (axial section) burned shell of the chest and upper limb. Rycina 38 Badanie TK (przekrój poprzeczny) spalona kość ramienna, powietrze w jamie szpikowej. CT examination (axial section) burned humerus, air in the marrow cavity. Rycina 39 Badanie TK (przekrój poprzeczny) - ofiara pożaru (krwiak przymózgowy). CT examination (axial section) - the victim of fire (cerebral haematoma). techniki TK można również wykonywać obrazowanie naczyń krwionośnych zwłok. Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniej procedury a także odpowiednio przygotowanych środków kontrastowych [15] Wspomniana wysoka rozdzielczość kontrastowa a przez to tkankowa pozwoliła przy zastosowaniu TK obrazować narządy miąższowe i tkanki miękkie co dało całkiem nową jakość w radiologii sądowej [11,14,22,37,40,41]. Wykonując badanie TK można otrzymać kompleksowy obraz całego ciała a posiadane dane obrazowe (tzw. row data) umożliwiają dowolne przekształcenia postprocesingowe pozwalające na dowolną prezentację zarówno przestrzenną jak i tkankową badanych zwłok. Aktualnie stosowane aparaty TK dają możliwość wykonania badania całego obszaru zwłok w krótkim czasie. W ten sposób, następująca po etapie diagnostycznym, klasyczna autopsja może być sterowana danymi uzyskanymi ze skanowania. Znaczy to, że otrzymuje się w badaniu TK obraz całych zwłok co eliminuje lub w bardzo dużej mierze ogranicza, możliwość przeoczenia zmian. W ten sposób, przed klasyczną autopsją medyk sądowy ma pełny obraz zwłok. Wyłania się jedynie problem oceny zmian. Medycy sądowi nie posiadają odpowiedniej wiedzy do interpretacji obrazów TK. Zresztą, w świetle obowiązującego w Polsce prawa nie mają uprawnień do opisywania badań TK. Takie uprawnienia posiada lekarz, specjalista radiolog. O ile opis zwłok w krótkim czasie po śmierci nie sprawia problemów to ocena zwłok w stanie rozkładu może stanowić trudność dla radiologa. Trzeba także zwrócić uwagę na fakt występowania specyficznych objawów w przypadku zdarzeń, które nie dotyczą pacjentów - np. spalenie ciała. W takich przypadkach niezbędna jest dodatkowa wiedza. Dlatego, jedynym rozsądnym wyjściem jest tworzenie zespołów składających się ze specjalistów radiologii i medyków sądowych. Biorąc pod uwagę własne doświadczenia należy stwierdzić, że wirtualna autopsja TK powinna być stosowana w jak najszerszym zakresie przed klasyczną sekcją. Pozwala bowiem zaplanować optymalnie pracę medyka sądowego a minimalizując niebezpieczeństwo przeoczenia zwiększyć jej jakość. W roku 2012 czołowi eksperci medycyny sądowej w Wielkiej Brytanii (zespół pod kierownictwem prof. Guy Rutty z Uniwersytetu w Leicester) zaproponowali aby wirtualna autopsja została uznana oficjalnie za rutynową procedurę pomocniczą dla klasycznej autopsji a w szczególnych przypadkach ją zastępowała. W opublikowanym raporcie stwierdzono potrzebę funkcjonowania 30 regionalnych centrów w których byłaby możliwość wykonywania badań TK i w których pracowaliby radiolodzy i patolodzy. Zalecono także opracowanie zasad finansowania przez UK National Health System [19]. Na coraz bardziej istotną rolę tomografii komputerowej w medycynie sądowej zwracano już wcześniej uwagę ciekawy jest artykuł z roku 2006 pt Does imaging technology overcome problems of conventional postmortem examination? A trial of computed tomography imaging for postmortem examination [19]. Bardzo istotną zaletą wirtualnej autopsji TK jest brak uszkodzenia zwłok co jest następstwem klasycznej procedury. Obraz zwłok jest zapisany i przechowywany w postaci cyfrowej stąd istnieje możliwość dowolnej liczby odtworzeń a także weryfikacji i konsultacji przez wielu specjalistów. Umożliwia to ocenę ciała w przypadku braku zgody rodziny a także w sytuacjach kiedy sekcja nie może być wykonana wobec zastrzeżeń natury religijnej. Chociaż radiologia pełni ważną role w medycynie sądowej, nie zawsze jest wystarczająco zauważana i wykorzystywana w praktyce. Ilustracją tego może być artykuł przeglądowy Dziś i jutro tatanologii sądowo-lekarskiej z roku 2007 [30]. Omówiono w nim zarówno rolę techniki sekcyjnej jak i toksykologii, serohematologii oraz genetyki sądowo-lekarskiej. Nie wspomniano jednak o stosowanych metodach radiologicznych. Ale już w artykule z roku 2010, Ewolucja techniki sekcyjnej od Virchowa do Virtopsy [36] poświęcono cały rozdział technice wirtualnej autopsji co pozwala mieć nadzieję, że radiologia, w tym tomografia komputerowa, będzie szerzej wykorzystywana w Polsce dla potrzeb medycyny sądowej. Wnioski Badanie TK pozwala na otrzymanie wielu rodzajów obrazów (wyjściowe w Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 5 241

14 przekrojach poprzecznych, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe, rekonstrukcje trójwymiarowe) całego ciała co ułatwia analizę jego struktury. Badanie TK pozwala w najlepszy sposób identyfikować i lokalizować ciała obce a w przypadku postrzałów określać przebieg kanałów postrzałowych. Wykonanie badania TK przed klasyczną autopsją, czyni ją znacznie łatwiejszą oraz dokładniejszą. Obraz badania TK zapisany w postaci cyfrowej pozwala na ocenę zwłok w dowolnym momencie, niezależnie od następowego rozkładu czy też kremacji W miarę możliwości badanie TK powinno poprzedzać klasyczną autopsję. W wybranych, trudnych, przypadkach (szczególnie kryminalnych), pośmiertne badanie TK może być złotym standardem. Podziękowanie Autorzy dziękują zespołowi Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie a szczególnie prof. Małgorzacie Kłys, dr Krzysztofowi Woźniakowi oraz dr Arturowi Moskale, za współpracę przy realizacji programu pośmiertnych badań TK. Piśmiennictwo 1. Aghayev E., Yen K., Sonnenschein M. et al.: Pneumomediastinum and soft tissue emphysema of the neck in postmortem CT and MRI: a new vital sign in hanging? Forensic Sci. Int. 2005, 153, Beclere H.: La radiographe antropometric du pouce (superpositione des empreites digitales, du sequelette et de l ongle). C. R. Acad. Sci. 1918, 167, Bratzke H., Scheneider V., Dietz W.: Radiographic investigation during medico-legal autopsies. Rofo. Fortschr. Geb. Roentgenstr. Nuklearmed. 1982, 136, Brogdon G., Thali M., Viner M.: Brogdon s Forensic Radiology. CRC Press, Boca Raton Brogdon B.G., Vogel H., McDowell J.: A radiologic atlas of abuse, torture, terrorism, and inflicted trauma. CRC Press, Boca Raton Chiari H.: Pathologisch-anatomische Sektiontechnik. Berlin Clasen R.A., Torack R.M.: Computerized tomography and neuropatologists: two viewpoints. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 1982, 41, Cox J., Kirkpatrick R.C.: The new photography with report of case in which a bullet was photographed in the leg. Montreal Med. J. 1896, 24, Czas, 23 stycznia Dewing S.B.: Modern radiology in historical perspectives. Thomas CC, Springfield Dirnhoffer R., Jackowski C., Vock P. et al.: Virtopsy: minimally invasive, imaging-guided virtual autopsy. Radiographic 2006, 26, Eckert W.C.: The history of the forensic applications in radiology. Am. J. Forensic Med. Pathol. 1984, 5, Goodman P.C.: The new light: discovery and introduction of the X-ray. Am. J. Roentgenol. 1995, 165, Grabherr S., Stephan B.A., Buck U. et al.: Virtopsy radiology in forensic medicine. Imaging Decisions 2007, 1, Grabherr S., Doenz F., Steger B., et al.: Multi-phase post-mortem CT angiography: development of a standardized protocol. Int. J. Legal Med. 2011,125, Gregorczyk A., Hydzik A., Moczulska K. i wsp.: Obraz TK mumii egipskiej z okresu XXI dynastii. Prz. Lek. 1994, 51, Harwood-Nash D.C.: Computed tomography of ancient Egyptian mummies. JCAT 1978, 3, Hauser G.: Die Zenkersche Sektionstechnik. Jena Hayakawa M., Yamamoto S., Motani H. et al.: Does imaging technology overcome problems of conventional postmortem examination? A trial of computed tomography imaging for postmortem examination. Int. J. Legal Med. 2006, 120, Jackowski C., Thali M., Sonnenschein M. et al.: Visualization and quantification of air embolism structure by processing postmortem MSCT data. J. Forensic Sci. 2004, 49, Jackowski C., Schweitzer W., Thali M. et al.: Virtopsy: postmortem imaging of the human heart in situ using MSCT and MRI. Forensic Sci. Int. 2005, 149, Karger B.: Morphological findings in the brain after experimental gunshots using radiology, pathology and histology. Int. J. Legal Med. 1998, 111, Lechet E.: Uber eine neue Art von Strahlen -Vorlaufige Mitteilung. Die Presse, 5 stycznia Letulle M.: La pratique des autopsies. Paris Levinsohn B.: Beitraz zur feststellung der identitaet. Arch. Krim. Antropo. 1899, 2, Morton W.: X-ray. American Technical Book Co, Nowy Jork Oehmichen M., Gehl H., Meissner C. et al.: Forensic pathological aspects of postmortem imaging of gunshot injury to the head: documentation and biometric data. Acta Neuropathol. 2003, 105, Pear B.L.: 1896 the first year of X-rays in Colorado. Am. J. Roentgenol. 1995, 165, Raszeja S.: Dziś i jutro tanatologii sądowo-lekarskiej. Arch. Med. Sąd. Krym. 2007, 57, Riepert T., Rittnert C.: Roentgen identification of unknown cadavers with advanced postmortem changes. Z. Rechtsmed. 1989, 102, Riepert T., Schultes A., Grass H. et al.: Autopsie und postmortale Computertomographie ein prospectiver Vergleich. Rechtsmedizin 2001, 11, Ryglicki S.: Przyczynek do zastosowania promieni Roentgena w medycynie sądowej. Czas. Sąd. Lek. 1930, 4, Schmidt G., Kallieris D.: Use of radiographs in the forensic autopsy. Forensic Sci. Int. 1982, 19, Schunacher M., Oechmichen M., Konig H.G. et al.: Intravital and postmortal CT examinations in cerebral gunshot injuries. Rofo. Fortschr. Geb. Roentgenstr. Nuklearmed. 1983, 139, Skowronek R., Chowaniec Cz.: Ewolucja techniki sekcyjnej od Virchowa do Virtopsy. Arch. Med. Sąd. Krym. 2010, 60, Stein K.: Computed tomography in forensic pathology, what is normal findings in cadaver. Forensic Sci. Int. 2003, 136, Stein K., Bahner L., Merkel J. et al.: Detection of gunshot residues in routine CTs. Int. J. Legal Med. 2000, 114, Szteyner W.: Kula wyjęta z przepony i rentgenogram, na którym widać cień tej kuli. Pam. Tow. Lek. Warsz. 1900, 96, Thali M., Yen K., Schweitzer W. et al.: Virtopsy, a new imaging horizon in forensic pathology: virtual autopsy by postmortem multislice computed tomography (MSCT) and magnetic resonance imaging (MRI) a feasibility study. J. Forensic Sci. 2003, 48, Thali M., Dirnhofer R., Vock P.: The Virtopsy approach: 3D optical and radiological scanning and reconstruction in forensic medicine. CRC Press, Boca Raton Thali M., Yen K., Vock P. et al.: Image-guided virtual autopsy findings of gunshot victims performed with multi-slice computed tomography and magnetic resonance imaging and subsequent correlation between radiology and autopsy findings. Forensic Sci. Int. 2003, 138, Thali M., Taubenreuther U., Karolczak M. et al.: Forensic microradiology: micro-computed tomography (micro-ct) and analysis of patterned injuries inside of bone. J. Forensic Sci. 2003, 48, Thali M., Braun M., Buck U. et al.: Virtopsy: scientific documentation, reconstruction and animation in forensic: individual and real 3D data based geometric approach including optical body/object surface and radiological CT/MRI scanning. J. Forensic Sci. 2005, 50, The New Photographic Discovery (report from Vienna: film of rewolver shot in hand of man), Lancet 1896, 147, Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W. i wsp.: Badanie radiologiczne mumii egipskich - doświadczenia własne. Pol. Prz. Radiol. 2001, 66, Urbanik A.: Comprehensive radiological examination of the mummy. Results of interdisciplinary examination of the Egyptian mummy of Aset-iri-khet-es from the Archeological Musem in Cracow. Polska Akademia Umiejętności, Kraków Urbanik A.: Kompleksowa opinia opracowana zgodnie z postanowieniem Instytutu pamięci Narodowej - Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Aneks: Badania radiologiczne. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna, Kraków Urbanik A., Chrzan R., Woźniak K. i wsp.: Postmortem CT examination own experiences. Pol. J. Rad. 2009, 74, Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W. et al.: CT investigation of mummies` heads. Riv. di Neuroradiol. 2001, 14, Urbanik A., Miechowicz M., Chrzan R.: Zastosowanie stereolitografii do wytwarzania modeli medycznych. Pol. J. Rad. 2005, 70, Wachtel H.: Operowanie pocisków uwięźniętych przy pomocy prześwietlania promieniami Roentgena. Lek. Wojsk. 1920, 20, Walsch D.: Skin pictures with X-rays. Br. Med. J. 1897, 27, Wullenweber R., Schneider V., Grumme T.: Computertomographische Untersuchungen bei Schaedel-Schuss-Verletzungen. Z. Rechtsmed 1977, 80, Virchow R.: Die Sektions-Technik im Leichenhause des Charite-Krankenhauses. Berlin A. Urbanik i wsp.

Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej?

Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej? ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 124-130 PRACE POGLĄDOWE Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik 1, Paweł Kopacz, Małgorzata Kłys Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Woźniak Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum AUTOREFERAT

Krzysztof Woźniak Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum AUTOREFERAT Krzysztof Woźniak Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum AUTOREFERAT Kraków 2013 1 Autoreferat 1. Imię i nazwisko Krzysztof Jerzy Woźniak 2. Posiadane dyplomy, stopnie

Bardziej szczegółowo

archiwum medycyny sądowej i kryminologii

archiwum medycyny sądowej i kryminologii archiwum medycyny sądowej i kryminologii Kwartalnik 2008 Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii tom 58, nr 4 Regulamin ogłaszania prac 1. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii przyjmuje

Bardziej szczegółowo

5 Ultrasonografia klatki piersiowej

5 Ultrasonografia klatki piersiowej 5 Ultrasonografia klatki piersiowej DOUGLAS R. HAMILTON, ASHOT SARGYSAN, SCOTT A. DULCHAVSKY Tłum. Dąbrówka Sokołowska-Dąbek Cele Wprowadzenie do ultrasonografii klatki piersiowej. Przedstawienie techniki

Bardziej szczegółowo

VIII Seminarium Kryminalistyczne Wielka nauka w małych sprawach (Jesionka, 16-18 maja 2012 roku)

VIII Seminarium Kryminalistyczne Wielka nauka w małych sprawach (Jesionka, 16-18 maja 2012 roku) VIII Seminarium Kryminalistyczne Wielka nauka w małych sprawach (Jesionka, 16-18 maja 2012 roku) W dniach 16-18 maja 2012 roku w Jesionce niedaleko Zielonej Góry odbyło się już po raz ósmy, organizowane

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

archiwum medycyny sądowej i kryminologii

archiwum medycyny sądowej i kryminologii archiwum medycyny sądowej i kryminologii Kwartalnik 2009 Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii tom 59, nr 4 Regulamin ogłaszania prac 1. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii przyjmuje

Bardziej szczegółowo

DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13

DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13 NUMER 22-23 JESIEŃ 2014 ISSN 2080-7775 KWARTALNIK NAUKOWY ZAKŁADU GENETYKI MOLEKULARNEJ I SĄDOWEJ DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13 WYWIAD Z DR. CHRISTOPHEREM PHILLIPSEM EDYTORIAL DRODZY CZYTELNICY!

Bardziej szczegółowo

archiwum medycyny sądowej i kryminologii

archiwum medycyny sądowej i kryminologii Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (1): 1 16 DOI: 10.5114/amsik.2015.51602 archiwum medycyny sądowej i kryminologii Praca oryginalna Original paper Dorota Lorkiewicz-Muszyńska 1, Agnieszka Przystańska 2, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji Dental Studio*

Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji Dental Studio* Czas. Stomatol., 2006, LIX, 11, 783-798 2006 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Tworzenie zintegrowanych obrazów fuzyjnych za pomocą narzędzia własnego projektu moduł Fuzja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Angiografia TK w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych. CT Angiography in Diagnosing Intracranial Aneurysms

Angiografia TK w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych. CT Angiography in Diagnosing Intracranial Aneurysms PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 2, 349 358 ISSN 1230 025X KRZYSZTOF KOWALEWSKI 1, MAREK SĄSIADEK 1, 2 Angiografia TK w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych CT Angiography in Diagnosing

Bardziej szczegółowo

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii finansowany ze środków własnych Towarzystwa

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii finansowany ze środków własnych Towarzystwa PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2013 tom 63, nr 2 kwiecień-czerwiec www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW: 4 Index Copernicus (2011): 6,31 Organ Polskiego

Bardziej szczegółowo

Twarzą w twarz. KWARTALNIK NAUKOWY ZAKŁADU GENETYKI MOLEKULARNEJ I SĄDOWEJ Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum Katedra Medycyny Sądowej

Twarzą w twarz. KWARTALNIK NAUKOWY ZAKŁADU GENETYKI MOLEKULARNEJ I SĄDOWEJ Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum Katedra Medycyny Sądowej Genetyka numer 13/14 wiosna 2012 KWARTALNIK NAUKOWY ZAKŁADU GENETYKI MOLEKULARNEJ I SĄDOWEJ Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum Katedra Medycyny Sądowej Twarzą w twarz Przestępcy, wiedząc,

Bardziej szczegółowo

Cervical spine injuries in victims of road accidents in cases evaluated in Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences

Cervical spine injuries in victims of road accidents in cases evaluated in Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences Żaba Orzecznictwo C i wsp. Lekarskie Obrażenia 2010, kręgosłupa 7(2): 89-93 szyjnego ofiar wypadków drogowych na podstawie przypadków opiniowanych... 89 Obrażenia kręgosłupa szyjnego ofiar wypadków drogowych

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Arterioskleroza i jej wersje Krążąca referencja, perspektywizm i ontologiczna frakcyjność*

Arterioskleroza i jej wersje Krążąca referencja, perspektywizm i ontologiczna frakcyjność* 17 Krzysztof Abriszewski, Łukasz Afeltowicz Instytut Filozofii UMK Toruń ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA 3 (181-182), 2009 PL ISSN 0044 1619 Arterioskleroza i jej wersje Krążąca referencja, perspektywizm i ontologiczna

Bardziej szczegółowo

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych ISSN 1734 5251 Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych Ireneusz W. Kojder, Dariusz Jeżewski, Marek Lickendorf Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej propozycje własnych

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S R O C Z N I K I

A N N A L E S R O C Z N I K I ISSN 1427-440X A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E P o m o r s k i U n i w e

Bardziej szczegółowo

Joanna Chowańska. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Joanna Chowańska. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Joanna Chowańska ZASADNOŚĆ STOSOWANIA RÓŻNYCH POZYCJI PRZY BADANIU METODĄ TOPOGRAFII POWIERZCHNIOWEJ

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 13

Studia Medyczne Tom 13 Studia Medyczne Tom 13 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 13 Q U A R T E R L Y j a n u a ry m a r c h Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2012 tom 62, nr 3 lipiec-wrzesień www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Index Copernicus (2011): 6,31 Organ

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2011 tom 61, nr 1 styczeń-marzec www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW: 6 Index Copernicus

Bardziej szczegółowo

Oględziny miejsca katastrofy lotniczej. Wybrane problemy identyfikacji ofiar 1

Oględziny miejsca katastrofy lotniczej. Wybrane problemy identyfikacji ofiar 1 Elżbieta Żywucka Kozłowska*, Kazimiera Juszka** Oględziny miejsca katastrofy lotniczej. Wybrane problemy identyfikacji ofiar 1 Niewielka liczba katastrof i wypadków lotniczych w porównaniu z katastrofami

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie orzekania w zaburzeniach psychicznych po urazach czaszkowo-mózgowych

Problemy w zakresie orzekania w zaburzeniach psychicznych po urazach czaszkowo-mózgowych 98 Problemy w zakresie orzekania w zaburzeniach psychicznych po urazach czaszkowo-mózgowych Problems of jurisdiction in cases of psychiatric disturbances after head brain injury Tomasz Zyss Klinika Psychiatrii

Bardziej szczegółowo