ROZWAANIA NA TEMAT MODELOWANIA I SYMULACJI ODZIEY NA WIRTUALNYM MANEKINIE ADAPTUJCYM SI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWAANIA NA TEMAT MODELOWANIA I SYMULACJI ODZIEY NA WIRTUALNYM MANEKINIE ADAPTUJCYM SI"

Transkrypt

1 Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1038 Włókiennictwo, z AGNIESZKA CICHOCKA Doktorat łczony COTUTELLE Laboratoire GEnie et Materiaux TEXtiles(GEMTEX) ENSAIT de Roubaix USTL Université des Sciences et Technologies de Lille I Katedra Odzieownictwa Politechnika Łódzka ROZWAANIA NA TEMAT MODELOWANIA I SYMULACJI ODZIEY NA WIRTUALNYM MANEKINIE ADAPTUJCYM SI Promotorzy: prof. Pascal Bruniaux prof. Vladan Koncar prof. Iwona Frydrych Recenzenci: prof. Dominique Adolphe prof. Abdelah Ghenaim Prezentowana praca wpisuje si w strategi reorganizacji łacucha produkcji odziey zwizanego z sektorem tekstylnym i odzieowym. Głównym celem pracy jest rozwinicie i przedstawienie nowego sposobu projektowania wyrobów odzieowych celem zredukowania czasu oraz kosztów produkcji wyrobów. Przeanalizowano dwa rynki produkcji odziey, pierwszy tzw. prêtà-porter zwizany z masow produkcj odziey oraz drugi charakteryzujcy tzw. mass customization, czyli szycie odziey na miar. Biorc pod uwag wpływ globalizacji, obserwujemy przyspieszenie produkcji odziey, unikajc podrabiania i kopiowania modeli oraz wymuszanie cigłego odwieania kolekcji wyrobów odzieowych w bardzo krótkich okresach czasu. Ponadto cykl produkcyjny towarów czsto odbywa si w znacznych odległociach od biura projektowego, a wic komunikacja oraz przesyłanie danych zapisanych numerycznie z wykorzystaniem łcz internetowych jest dzi obligatoryjna. Analiza sektora odzieowego pokazuje konieczno ewoluowania w kierunku rzeczywistoci wirtualnej 3D korelujcego z potrzebami przemysłu inspirowanymi poprzez inicjowane kampanie pomiarów antropometrycznych w rónych krajach. Co wicej metody opracowywania wzorców typów budowy człowieka sugeruj prac z wykorzystaniem manekinów wirtualnych 3D zachowujc przy tym morfologi sylwetki ludzkiej celem uniknicia zwrotów wyrobów nie nadajcych si do sprzeday. Ta potrzeba

2 20 Agnieszka Cichocka przekształciła pojcie tabeli wymiarów w projekt posegregowanych morfotypów sylwetek ludzkich. Aby odpowiedzie podanym kryteriom, metody pracy w sektorze odzieowym winny ulec zmianie, projektanci winni zaadaptowa si do pracy w nowym wiecie wirtualnym 3D, poprzez Internet. Przedstawiamy oryginalny pomysł projektowania odziey wirtualnej w 3D na manekinie zdolnym adaptowa si do nowych zadanych wymiarów. Pierwszy rozdział przedstawia analiz bada naukowych w rónych dziedzinach odpowiadajcych prezentowanej pracy, tzn. antropometria, biometria oraz sposoby dokonywania pomiarów, zamysł projektowania odziey wirtualnej cile zwizanej z przymierzaniem odziey w 3D. Drugi rozdział został powicony modelowaniu sylwetki ludzkiej konkretyzujc i projektujc morfotyp manekina adaptujcego si. Trzeci rozdział przedstawia model odziey wirtualnej 3D zwizanej z opisywanym w poprzednim rozdziale manekinem. Proponowany, sparametryzowany model luzów kontroluje sposób układania si odziey oraz komfortu uytkowego wyrobu. W zamyle globalnym pracy model ten poprzedza model odziey. Aplikacja modelu odziey zorientowanego na proces mass customization, pozwoliła na precyzyjne dopasowanie parametrów luzów, wykorzystujc technik przetwarzania obrazów. Ostatni rozdział przedstawia nasze rozwaania dotyczce rozcigania na przykładzie dynamicznego modelu odziey, z wykorzystaniem nieliniowego modelu tkaniny, którego wartoci parametrów obliczone zostały, wykorzystujc metod algorytmów genetycznych zaadaptowan odpowiednio do procesu identyfikacyjnego. WPROWADZENIE Praca opisuje nowy koncept modelu odziey rozpatrywanego w otoczeniu 3-wymiarowym, całkowicie numerycznym. Generowanie szablonów jest punktem wyjciowym, rozpoczynajcym proces konfekcjonowania odziey, który to etap, generalnie wykonuje wysoko wykwalifikowany technolog (rysownik szablonów). W tradycyjnym schemacie wytwarzania szablonów metod rczn, sposób dokonywania pomiarów antropometrycznych ciała ludzkiego wymaga duo czasu jak równie wiedzy o anatomii ciała ludzkiego, który jest zarazem elementem fundamentalnym dla osoby wykonujcej szablony, ze wzgldu na dokładno i precyzje wykonania powstałych szablonów. A do dzi proces kreowania był zatwierdzany poprzez liczne, precyzyjne przymiarki, powtarzane w procesie drapowania na drewnianym lub rzeczywistym manekinie, który wymagał eksperckiej wiedzy i dowiadczenia. Dlatego te w zalenoci od rónego poziomu kompetencji osób wykonujcych szablony oraz wprowadzanych subiektywnych modyfikacji, ta procedura moe pochłania duo czasu, aby otrzyma zadowalajce efekty. Jednoczenie, skracanie czasu kreowania produktów odzieowych stało si jednym z czynników priorytetowych w aktualnych

3 Rozwaania na temat modelowania i symulacji odziey na wirtualnym manekinie 21 tendencjach produkcji skłaniajcych si ku produkcji krótkoseryjnej. Długi proces projektowania moe stanowi przeszkod dla przyszłoci produkcji odziey. Obecna tendencja wzrostowa koniecznoci produkcji jednostkowej oraz szybszego wytwarzania produktu, w celu zredukowania czasu inicjowania, prowadzi do generowania nowych programów oraz materiałów dla obecnych rynków, bdcych na fali. Praca ta moe by rozpatrywana jako nowe podejcie do pomysłu metodologicznego dostpnego dla kadego uytkownika, który zamierza wygenerowa odzie dopasowan w 3D, która jest jednoczenie adaptowalna przemysłowo. W tym kontekcie, pracowalimy nad rónymi segmentami ciała ludzkiego, czy to kobiety czy to mczyzny, wyróniajc elementy ciała tors, koczyny górne (rce) oraz dolne (nogi). Opracowywana odzie podstawowa (spodnie, koszula) moe by wykorzystywana uniwersalnie do opracowywania innych modeli zwanych pochodnymi modelu podstawowego. Moliwo automatycznego adaptowania si w funkcji danej osoby lub otoczenia poprzez parametry odpowiednio dobrane, poczwszy od dynamicznego modelu luzów, prowadzi do poszerzenia pomysłu projektowania w innych kategoriach odziey, w innej klasie, uwzgldniajc t sam segmentacj (klasyfikacja odziey na kamizelki, marynarki, płaszcze ). Proponowana metodyka moe by zastosowana w dziedzinie personalizacji masowej, poniewa proces jest nie tylko szybki, ale równie ekstremalnie precyzyjny. Elaboracja oraz przymiarki wirtualne modeli odziey s dokonywane w kadym momencie, na rónych platformach programu, nie stanowi to problemu przy przenoszeniu danych. Bazujc na rozwiniciu nowej metodologii praca znajduje swoj oryginalno poprzez aspekt adaptacyjny procesu. Inna interesujca cz pracy koncentruje si na zastosowanej technice definiowania wartoci parametrów modelu luzów w przestrzeni otoczenia trójwymiarowego. Technika ta opiera si na analizie oraz przetwarzaniu obrazu, odległoci pomidzy ciałem ludzkim oraz odzie, fundamentalnymi danymi dla optymizacji układalnoci odziey. Strategiczna ewolucja parametrów pozwoliła na zaadaptowanie tego problemu w prezentowan koncepcj kreowania odziey. Aby zweryfikowa poprawno przyjtej tezy przetestowano trzy metody, pozwalajce oblicza wartoci luzu przestrzennego w fazie przymiarki statycznej. Opieraj si one na wymiarach otrzymanych w wyniku odwróconego pomysłu projektowania odziey. ROZDZIAŁ 1 Rozdział 1 prezentuje stan wiedzy w dziedzinie modelowania oraz symulacji numerycznej manekinów, jak równie i odziey w otoczeniu wirtualnej rzeczywistoci 3D. Aby modelowa numerycznego manekina 3D, wskazana jest wiedza o morfologii ciała ludzkiego w celu poprawnego zdefiniowania punktów

4 22 Agnieszka Cichocka antropometrycznych uytecznych dla rozpatrywanego sektora, który dotyczy odzieownictwa. Pocztek rozdziału, prowadzi nas do poszukiwania optymalnego sposobu pomiaru ciała ludzkiego, poniewa szybko oraz precyzja, a take nietrwało, danych otrzymanych metod tradycyjn stanowiło wane kryterium dla dalszego przebiegu procesu. Przeanalizowano dwa modele ciała ludzkiego. Model morfotypu adaptatujcego si, ma na celu odtworzy morfologi osoby poddanej pomiarowi niezalenie od poszukiwanego rozmiaru, uzyskanego z tabel rozmiarów. Pojcie morfotypu jest wszechobecne i konieczne, aby uzyska rezultat korelujcy z potrzebami przemysłu wytwarzajcego odzie masow (prêt-à-porter). Wyniki kampanii pomiarowej populacji francuskiej orientuj rozwój na now strategi. Drugi rodzaj modelu ciała ludzkiego ma mniej ogranicze, z wyjtkiem precyzji, poniewa powinien on stanowi doskonały obraz wymiarowanego ciała, które przeniesione zostało w otoczenie umoliwiajce modelowanie powierzchniowe 3D, a zadedykowany sektorowi mass customization (szycie na miar). Celem tej czci było zdefiniowanie struktury projektowania w funkcji realnych potrzeb przemysłu. W oparciu o analiz bibliograficzn wzgldnie najnowsz zdefiniowano strategi projektowania nowego procesu. Liczne prace naukowe wskazuj, i wirtualna przymiarka jest realizowana na kocu procesu projektowania odziey. W celu znalezienia optymalnego rozwizania porównano sposoby postrzegania tej kwestii przez badaczy, jak równie widzianej od strony przemysłowej. Oczekiwania przemysłu optuj za natychmiastow weryfikacj projektów. Prezentowane osignicia naukowe pokazuj, e niewielka liczba badaczy, na pocztku procesu umoliwia kreowanie odziey bezporednio na modelu ciała ludzkiego, który nazywamy równie numerycznym krawcem. Aby sprosta temu wyzwaniu naleało umieci dwa wane punkty. Pierwszym punktem strategicznym w tym kontekcie bada jest teza, i model luzów stanowi integraln cz modelu odziey w sposób asocjacyjny. Te parametry definiuj podstawowe pojcia zwizane z noszeniem oraz dopasowaniem produktu. Drugi punkt podkrela przejcie pomidzy rodowiskiem 2D i 3D, nazywany rozwiniciem szablonów 3D na płaszczynie 2D, co wicej, które powinno by asocjacyjne, dokładne i bra pod uwag odkształcenia rzeczywiste materiału. Proces projektowania wyrobów odzieowych przedstawia rysunek 1.

5 Rozwaania na temat modelowania i symulacji odziey na wirtualnym manekinie 23 Rys. 1. Schemat globalny procesu projektowania ROZDZIAŁ 2 Rozdział drugi koncentruje si na modelowaniu ciała człowieka, definiujc go jako model morfotypu adaptacyjnego. Krótkie wprowadzenie przedstawia globalny model projektowania. Nastpnie zaprezentowana metoda opisuje po kolei etapy kreowania poprzez tworzenie manekina, odwzorowujc tułów oraz nogi. Kwesti problemow było przedstawienie pachwin i krocza miejsca połczenia tułowia i koczyn dolnych jako efekt braku danych ze wzgldu na tzw. stref zacienion, która powstaje, w tym miejscu, podczas procesu numeryzacji skanowania. Zaproponowano ekstrapolacj tej strefy w funkcji powizanych z ni elementów powierzchni. Kolejn trudnoci okazało si

6 24 Agnieszka Cichocka przyłczenie członków górnych rk, ze wzgldu na ich mobilno w funkcji zmian wielkoci biustu, jak równie niełatwym było zdefiniowanie strefy pod pachami, która równie jest stref zacienion i bardzo złoon do precyzyjnego zobrazowania. Pomimo tych trudnoci, wyniki wskazuj, i zachowujemy poprawno morfologiczn zeskanowej sylwetki ludzkiej, nadajc parametrom wartoci zawyone, zwizane z ewolucj rozmiaru sylwetki człowieka. Rozdział ten przedstawia główne załoenia techniki modelowania ciała człowieka, wychodzc od pojcia pomiarów ciała ludzkiego zwizanych z jego analiz morfologiczn, jak równie poprzez techniki pomiarowe 3D manualne lub zautomatyzowane powizane z rónymi narzdziami pomiarowymi. Przegld literatury pokazuje istotno punktów i linii antropometrycznych dla dalszego cigu pracy. Kolejna cz pracy koncentruje si na zdefiniowaniu koncepcji manekina adaptacyjnego oraz nieadaptacyjnego, z wpływem na proces tworzenia i przeznaczenia odziey zorientowanej na (prêt-à-porter) lub szycie na miar (mass customisation). Model manekina do produkcji masowej prêt-à-porter jest bardzo ukierunkowany, poniewa pozwala on zdefiniowa na nim model odziey. To prowadzi nas do pracy z konturami morfologicznymi o przeznaczeniu odzieowym lub konturów czysto morfologicznych, w celu respektowania estetyki tworzonego manekina. Wyniki naszego modelu morfotypu manekina adaptacyjnego zostały przedstawione na poniszym rysunku. Widzimy, i w funkcji wzrostu wyraonego w mm (1640, 1800, 1800 i 1640) oraz w funkcji obwodów klatki piersiowej w mm (910, 910, 1000 i 1000), kontrola procesu kreowania morfologii manekina jest zgodna z manekinem uzyskanym w wyniku skanowania, nawet tak znaczcej narzuconej deformacji. Rys.2. Morfotyp manekina sparametryzowany

7 Rozwaania na temat modelowania i symulacji odziey na wirtualnym manekinie 25 Manekin ten jest przeznaczony sektorowi odziey produkcji masowej prêt-àporter dla kadego typu odziey oprócz sektora odziey noszonej blisko ciała, gdzie wartoci luzów s równe zero lub s negatywne jak np. gorseciarstwo. W tym szczególnym przypadku konieczne jest wzicie pod uwag ewolucji klatki piersiowej kobiety. Ponadto idea kreowania moe by łatwo zaadaptowana dla mczyzn. Dodatkowo, jej zalet jest kontynuacja idei przewodzcych kampanii wymiarujcych populacj. ROZDZIAŁ 3 Rozdział ten przedstawił now technik kreowania i modelowania odziey bezporednio na manekinie umieszczonym w rzeczywistoci wirtualnej. Praca ta pokazuje główne załoenia modelowania odziey oraz przedstawia trudno jego wykreowania na ciele ludzkim w przestrzeni trójwymiarowej, poniewa konieczne jest wzicie pod uwag licznych aspektów póniejszej weryfikacji i akceptacji modelu. Umieszczenie w procesie kreowania rónych sprze zwrotnych kontrolujcych, jak wskazuje schemat globalny na rysunku 1, jest kategoryczne. Dostrzegamy, i model luzów jest delikatniejszy w parametryzacji ze wzgldu na interakcje pomidzy rónymi szablonami oraz na fakt, i niewielu badaczy poruszyło ten problem. Co wicej pojcie projektowania wkracza do procesu akceptacji, który stanowi kryterium subiektywne. Jednake raz zdefiniowane powoduje, i parametry s okrelone dla kadego typu osobnika, zmieniajcego si według proponowanej metodologii. W tym naley oprze si na modelu morfotypu manekina adaptacyjnego. Poniszy rysunek pokazuje, i zadana zmiana wzrostu manekina oddziałuje na prezentowan odzie spodnie, w sposób automatyczny adaptuje je w funkcji zmiany wielkoci manekina. Co wicej proponowane nowe szablony maj zalet by przesłane do produkcji natychmiastowo dziki moliwoci importowania do innych kompatybilnych modułów CAD. Równie inne modele odziey powstałe na bazie tej metodologii bd miały moliwo zaadaptowania si do wymiarów manekina po dokonaniu zmian wartoci wymiarów. Poniszy rysunek podkrela, i ta reguła przywodzi nas do stopniowania adaptujcego si, bdcego w funkcji wymiaru wzrostu (lewa strona) lub wymiaru wzrostu i obwodu (prawa strona).

8 26 Agnieszka Cichocka Rys. 3. Odzie automatyczna interaktywna z ewolucj morfotypu manekina adaptacyjnego Rys. 4. Stopniowanie automatyczne szablonów Wybór punktów oraz konturów kluczowych dla modelu ciała człowieka stanowił mdre rozwizanie dla idei szkieletu jako suportu dla odziey, moe słuy podobnie innym modelom podstawowym analizowanej odziey. Róne przykłady odziey zostały wybrane, aby móc pracowa z odzie przeznaczon

9 Rozwaania na temat modelowania i symulacji odziey na wirtualnym manekinie 27 dla rónych segmentów ciała człowieka. Techniki kreowania odziey prêt-àporter oraz mass customisation mog by podobne, oprócz wyboru wielkoci parametrów luzów, poniewa ta druga wymaga wicej precyzji, o czym wiadcz operacje specjalnie wniesione do pracy. Umieszczenie sprze zwrotnych w przypadku modelu luzów lub modelu odziey pozwoliły potwierdzi cało procesu modelowania. Stało si jasne równie, e test dynamiczny jest równie sprzeniem zwrotnym, który pozwala kontrolowa wspomniane modele w funkcji zakładanych celów. Wielkie wyzwanie zostało podjte, które umoliwia dokonanie stopniowania automatycznego poprzez zastosowanie morfotypu manekina adaptacyjnego. ROZDZIAŁ 4 W rozdziale przedstawiono innowacyjny model tkaniny bazujcy na modelu rozcigania bi-kierunkowym, zawierajcym 2 sprzenia zwrotne, łczce 2 modele rozcigania jednokierunkowego właciwe dla kierunku osnowy i wtku, integrujce jednoczenie pojcie cinania tkanin. E 1 Submodel 1 : H(s) osnowa S 1 FB 1 FB 2 E 2 Submodel 2 : H (s) watek S 2 Rys. 5. Model globalny tkaniny Korzyci tej analizy jest moliwo zidentyfikowania wszystkich parametrów modelu globalnego, wychodzc od jednokierunkowych testów rozcigania. Technologia optymalizacji oparta na metodzie Algorytmów Genetycznych wskazuje ograniczenia, dlatego została zaadaptowana, aby otrzyma precyzyjne wyniki identyfikacji i przede wszystkim unikn kompensacji parametrycznej. Wyniki wydaj si bardzo obiecujce dla przemysłu.

10 28 Agnieszka Cichocka PODSUMOWANIE I WNIOSKI W odzieownictwie jest na porzdku dziennym, i projektowanie szablonów oraz planowanie procesu projektowania jest procesem intuicyjnym zalenym zasadniczo od kompetencji i dowiadczenia projektanta. Z tego wzgldu wielce trudnym jest modelowanie jego metodologii pracy, który definiuje proste zdanie znajomo swojego zawodu. Co wicej, w momencie zakoczenia procesu projektowania odziey proces elaboracji modelu nie jest ju wymagany. Podsumowujc, wiedza nabyta poprzez dowiadczenia nie jest wic zapamitywana. Analiza metod przemysłowych konstruowania szablonów jest realizowana przez technologa pracujcego przede wszystkim na płaszczynie (2D), zazwyczaj wykorzystujc program CAD. Zbdnym wydaje si nadmienienie, i proces ten jest trudny i pracochłonny. Co wicej, do czsto wystpuj problemy na płaszczynie komunikacji pomidzy projektantami i technologami wskutek błdów interpretacji, które pojawiaj si w trakcie procesu analizowania rysunków urnalowych modelu odziey. Istnieje równie technika drapowania, bardzo złoona, która zawiera w sobie pojcie luzów 3D, układalno odziey, dopasowania odziey. T metod stosuj najwiksi projektanci, poniewa przedstawia ona nie tylko szlachetno zawodu, ale równie pozwala uzyska lepsze rezultaty. Wiele praktyki oraz kompetencji wymaga równie metoda kreowania odziey bezporednio na manekinie. Zawód ten jest generalnie skierowany do haute couture, poniewa kreowanie z uyciem tej metody jest drogie i wiedzie ku odziey szytej na miar. Nasz schemat globalny modelowania procesu projektowania odziey opiera si na metodologii stosujcej programy działajce w 3D. Ten pomysł moe pomóc rozwiza nieporozumienia pomidzy projektantem i technologiem, wpływajc wspólnie w sposób interaktywny na model 3D. Midzy innymi, rzeczywisto wirtualna 3D stanowi jedyn moliwo zapamitania sposobu wykonywania zawodu, realizowanej przez człowieka. Co wicej, biorc pod uwag fakt, i metoda 3D jest uznana za najbardziej dostosowan, która pozwala wiernie odda proporcje ciała ludzkiego nasz globalny model projektowania został strategicznie zorientowany w kierunku tego pomysłu. W zwizku z tym konieczne jest łczenie umiejtnoci i wiedzy bardzo zrónicowanej, któr znajdujemy poprzez prac. Co wicej, te wymagania mog stanowi przeszkod w wykonywaniu tego zawodu. Pierwszy rozdział pokazuje, e wszyscy ludzie róni si kształtem. Produkcja masowa miała na celu zgrupowanie ludzi i utworzenie klas populacji. Dostrzegamy jednak, i wymieszanie etniczne, ewolucja człowieka, mondializacja oraz liczne czynniki prowadz do klasyfikacji bardziej dokładnej. Praca morfologiczna kieruje nas na pojcie morfotypu człowieka powizanego z tabelami wymiarów. cilej, klasyfikacja typów, podobnie jak odzieownictwo, wprowadza podklasy dopracowane wzgldem segmentacji ciała ludzkiego. Oczywicie, mówic

11 Rozwaania na temat modelowania i symulacji odziey na wirtualnym manekinie 29 o morfologii ciała ludzkiego nie mona zapomina o antropometrii. Jednoczenie wane stało si podkrelenie wagi wspólnej płaszczyzny człowiek-odzie, analizujc luzy odziey poprzez włczenie odczu konsumenta zwizanych z noszeniem, dopasowaniem odziey. Dostrzegamy, i precyzyjne dopasowanie luzów moe prowadzi do produktów mass-customization. Drugi rozdział wyjania wielkie strategie przyszłoci odzieownictwa stawiajce czoło problemowi mondializacji. Równie, priorytetem jest zaprojektowanie manekina wirtualnego 3D dla wielkiej dystrybucji, który integruje pojcia E-commerce. Manekiny te powinny mie moliwo adaptowania si i zachowywa róne morfologie, współpracujc jednoczenie z danymi midzynarodowych kampanii pomiarowych. Nie naley jednak zaniedbywa rynków bdcych na fali takich jak mass-customization, z tego wzgldu zaproponowalimy podobn strategi projektowania manekina dla tego sektora. Trzeci rozdział wyjania krok po kroku, w jaki sposób, wychodzc od manekinów adaptujcych si lub nie, moliwe jest wykreowanie odziey w przestrzeni trójwymiarowej. Koncepcja modelu zaprezentowana na pocztku rozdziału została zdefiniowana poprzez róne sprzenia zwrotne, aby zatwierdza kolejno róne fazy projektowania. W pierwszym etapie naleało rozway przemysłow metod projektowania szablonów i rozkładania na płasko elementów odziey 3D, porównujc j przy pomocy jednego obserwatora z naszymi spostrzeeniami,. Spostrzegamy, i wektor luzów stanowi priorytet procesu dopasowania. Nastpny etap akceptacji rozkładania na płasko szablonów, stosujc estymator, pozwolił kontrolowa łatwo odkształcenia. Narzdzie to jest konieczne do zdefiniowania właciwej tkaniny ze wzgldu na znaczc warto wydłuenia lub umiejscowienie zaszewki we właciwym miejscu, aby skompensowa efekty ciskania (fałdy). Ostatecznie szablony s aprobowane poprzez ich zachowanie dynamiczne, podczas wirtualnej przymiarki. Prawd jest, e ten etap wymaga nie tylko znajomoci zawodu, lecz równie prowadzenia analizy intuicyjnej podczas obserwacji 3D układalnoci odziey. Osoba obserwujca powinna mie dowiadczenie, aby zaaprobowa produkt w wiecie wirtualnym, co predysponuje nielicznych. Rozdział ten pokazuje, e numeryczny krawiec stał si moliwy, i który wiedzie w kierunku koncepcji masscustomization. Powstał on na bazie technik projektowania bliskich technikom sektora prêt à porter, co wicej wykorzystuje te same narzdzia. W ramach tej pracy dopracowalimy model luzów jako potrzeb konsumenta aby posiada odzie, która jest doskonale dopasowana do danej sylwetki. Kocowy rozdział przedstawia nasze rozwaania z dziedziny symulacji numerycznej tkaniny koniecznej do realizacji przymiarki wirtualnej. Dostrzegamy, e modele stosowane w przemyle s generalnie modelami liniowymi i trudna do zdefiniowania jest wic parametryzacja modelu tkaniny. Wydało si nam praktycznym ewoluowa w kierunku modelu nieliniowego, zajmujcego si podmodelem rozcigania. W naszym przypadku integruje on interakcje kontaktu

12 30 Agnieszka Cichocka nici powstałego na skutek ich przeplatania si. Aby rozwiza wielk trudno identyfikacji parametrów podmodelu, unikajc zjawiska kompensacji parametrycznej zastosowalimy Algorytmy Genetyczne wraz z metod zaadaptowan do procesu identyfikacji i pomiaru. Jako podsumowanie naley stwierdzi, i prezentowana strategia globalna moe by ceniona przez przemysł, poniewa jest nowatorska. Niewielu badaczy pracuje nad bezporednim kreowaniem odziey na manekinie wirtualnym. Modelowanie globalne jest konieczne. Modelowanie szeregowe umoliwia połczenie ich i zautomatyzowanie procesu tworzenia od manekina a do produktu finalnego, tzn. rónych szablonów. Nie tylko koszt kreowania obniy si znaczco, ale równie umiejtnoci wykonywania tego zawodu zostan zapisane. Nieporozumienia pomidzy projektantem i technologiem stan si przeszłoci, a take mog wpłyn na ograniczenie liczby potencjalnego personelu zatrudnianego w biurach projektowych. Komunikacja midzynarodowa poprawi si poprzez transfer danych 3D, wykorzystujc strony internetowe. Oczywicie lista zalet nie została wyczerpana. Przyszłe badania bd kontynuowa prac, w celu utworzenia bazy danych wyrobów odzieowych (pancerz 3D) oraz przetestowania naszej metody na produktach innej klasyfikacji (np. okrycia wierzchnie). Moliwe jest równie poszerzenie obszaru bada, pozycjonujc si w zwizku z płaszczyzn oddziaływania człowiek-odzie- rodowisko. Wyzwanie stanowi powizanie kaskadowe odpowiednich modeli adaptujcych si kierujcych biurami projektowymi pracujcymi nad czci człowiek-odzie oraz sektor sprzeday przez Internet, który zajmuje cz człowiek-odzie w danym otoczeniu, tzn. w butiku wirtualnym. Zalet tego wirtualnego łacucha importowania VRML jest moliwo wzrostu potencjału kreowania do 5 i jak wskazuj badania prowadzone w sektorze meblarskim wykreowania inteligentnej płaszczyzny integrujcej baz styli korelujcych z potrzebami konsumentów. LITERATURA [1] Résultats de la Campagne Nationale de Mensuration, Conférence de presse, Salon PRET á PORTER PARIS, le 2 février [2] S. Kim & Ch. K. Park: Parametric Body Model Generation for Garment Drape Simulation, Fibers and Polymers, Vol.5, No. l, pp , [3] Polska Norma P-84500, Pomiary ciała ludzkiego (Mesurage du corps humain) ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakoci 26 lutego 1982 r. (Dz. Norm i Miar nr 6/1982, poz.14) i obowizujca od l stycznia [4] L. Chi & R. Kennon: Body scanning of dynamic posture, International Journal of Clothing Science and Technology, vol. 18, No. 3, pp , [5] TC2 [6] Lectra tcm pdf [7] CAESAR

13 Rozwaania na temat modelowania i symulacji odziey na wirtualnym manekinie 31 [8] I. Douros, L. Dekker & B.F. Buxton: Reconstruction of the surface of the human body from 3D scanner data using B-splines, Proceedings of the International Society of Optical Engineering, Vol. 3640, pp , [9] P.R.M. Jones, P.Li, K. Brooke-Wavell & G.M. West: Format for human body modeling from 3-D body scanning, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 7 No. l, pp. 7-16, [10] X. Ju, N. Werghi & J.P. Siebert: Automatic segmentation of 3d human body scans, Proc. IASTED Int. Conf. on Computer Graphics and Imaging 2000 (CGIM 2000), Las Vegas, USA, [11] Z. B. Azouz, M. Rioux, C. Shu & R. Lepage: Analysis of Human Shape Variation Using Volumetric Techniques, 17th Annual Conference on Computer Animation and Social Agents (CASA2004). Geneva, Switzerland. July 7-9, [12] E. Paquet & H. L. Viktor: Anthropometric Calibration of Virtual Mannequins through Cluster Analysis and Content-based Retrieval of 3-D Body Scans IMTC Instrumentation and Measurement Technology Conference Ottawa, Canada, May [13] D. E. Goldberg: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Reading MA Addison Wesley, [14] J. Holland: Outline for a logical theory of adaptive systems, Journal of the Association of Computing Machinery, pp , [15] R. Laurent: Modélisation et identification de systems complexes, These de docteur és sciences, U.S.T.L.F.A., Villeneuve d'ascq. France, CONTRIBUTION TO THE MODELLING AND SIMULATION OF CLOTHING ON AN ADAPTIVE MANNEQUIN Summary This work is part of a reorganizing strategy of the manufacturing chain for the textile clothing. The main objective is to develop a new concept of clothing creation to reduce time and costs of product development. Two industrial markets have been analyzed, the ready-to-wear (Mass production) and the ready to measure (mass customization). We notice that the effects of globalization lead to produce quickly in order to avoid copying and require constant renewal of collections in a very short time. The production is no longer local, it is now imperative to communicate the data in digital form through the Internet. This analysis of the clothing making business shows the need to evolve to a 3D virtual world correlated with industrial needs raised at the international measurement campaigns. The latter advised to work with 3D virtual models within the morphologies of the human body to prevent the return of unsold cloths. This need has transformed the concept of table size in the concept of high morphotypes

14 32 Agnieszka Cichocka segmentation. To meet all these criteria, methods of work must be changed, designers must adapt to the modern world of virtual 3D internet. Also, we propose a concept of creating clothing virtual 3D model adaptive morphotypes. The first chapter presents the state of the art of the subject in the different areas representative of the study, ie: anthropometry, biometrics and means of measurement, design virtual clothing heavily virtual. The second chapter is devoted to modelling of the human body through the implementation and development of an adaptive model morphotypes. The third chapter provides a model of 3D virtual clothing associated with the previous model. An ease model is integrated upstream of the global model to control the well being and the drape of garment. Orientation of the application into a mass customization process has led to precisely adjusted ease parameters using the tools of image treatment. The last chapter represents our contribution to the extension of the clothing dynamic model through the establishment of a non-linear fabric model with the parameters value calculated by genetic algorithms using a suitable methodology to identify the process. Laboratory GEMTEX ENSAIT de Roubaix, France Department of Clothing Engineering Technical University of Lodz, Poland

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie analizy obcie posturalnych w projektowaniu stanowisk pracy w technologii CAD.

Wspomaganie analizy obcie posturalnych w projektowaniu stanowisk pracy w technologii CAD. Wspomaganie analizy obcie posturalnych w projektowaniu stanowisk pracy w technologii CAD. Jerzy Grobelny Instytut Organizacji i Zarzdzania Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie. Obcienia układu ruchu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej Anna Fabijańska Nr albumu: 109647 Streszczenie pracy magisterskiej nt.: Algorytmy segmentacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Symulacja cieek klinicznych w rodowisku PowerDesigner i SIMUL8

Symulacja cieek klinicznych w rodowisku PowerDesigner i SIMUL8 Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 1, No. 2/2010 Marta LIGNOWSKA Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa E-mail: marta.lignowska@wat.edu.pl Symulacja cieek klinicznych w rodowisku

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach

Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach Materiały. Konferencji Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech24 Zakopane -4 stycznia 24 Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach P. Sewastjanow, L. Dymowa

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych AMME 2003 12th Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych P. Ociepka, J. wider Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Psychologia Spoeczna 2016 tom 11 3 (38) 339 355 Skala motywacji zewntrznej i wewntrznej do pracy Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Instytut Psychologii, Uniwersytet lski w Katowicach Work Extrinsic

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Przenieś Swoją Mapę na Wyższy Poziom Spis Treści 2 CZYM JEST MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI? 3 JAKIE SĄ OGRANICZENIA? Problem Wąskiego Gardła Problem Współzależności

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Temat: Problem najkrótszych cieek w grafach waonych, cz. I: Algorytmy typu label - setting.

Temat: Problem najkrótszych cieek w grafach waonych, cz. I: Algorytmy typu label - setting. Temat: Problem najkrótszych cieek w grafach waonych, cz. I: Algorytmy typu label - setting.. Oznaczenia i załoenia Oznaczenia G = - graf skierowany z funkcj wagi s wierzchołek ródłowy t wierzchołek

Bardziej szczegółowo

INTERACTIVE ELECTRONIC TECHNICAL MANUAL FOR MACHINERY SYSTEMS WITH THE USE OF AUGMENTED REALITY

INTERACTIVE ELECTRONIC TECHNICAL MANUAL FOR MACHINERY SYSTEMS WITH THE USE OF AUGMENTED REALITY Mgr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska INTERAKTYWNA DOKUMENTACJA MASZYN I URZĄDZEŃ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi Agnieszka Wierzbicka, Elbieta Biller, Andrzej Półtorak Zakład Techniki w ywieniu, Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ rodzaju obróbki

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM

IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM Artykuł zawiera opis eksperymentu, który polegał na uyciu algorytmu genetycznego przy wykorzystaniu kodowania

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w roku akademickim 2016/2017

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w roku akademickim 2016/2017 Pieczęć Jednostki TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do realizacji w roku akademickim 2016/2017 L.p. Kierunek i rodzaj studiów Specjalność Opiekun Temat pracy Opis zakresu pracy Słowa kluczowe 1 Włókiennictwo II

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki

... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki Ireneusz Mrozek Wydział Informatyki Proces wykonujcy si program Proces jednostka pracy systemu zarzdzan przez system operacyjny. W skład procesu wchodz: - program; - dane - zawarto rejestrów, stosu; -

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11. Wzorce projektowe czynnociowe Iterator TemplateMethod

WYKŁAD 11. Wzorce projektowe czynnociowe Iterator TemplateMethod WYKŁAD 11 Wzorce projektowe czynnociowe Iterator TemplateMethod Behavioral Design Pattern: Iterator [obj] Zapewnia sekwencyjny dostp do elementów agregatu bez ujawniania jego reprezentacji wewntrznej.

Bardziej szczegółowo

Standardy danych w tagu EPC

Standardy danych w tagu EPC Standardy danych w EPC Strona: 1 Standardy danych w tagu EPC W elektronicznym noniku danych, jakim jest tag EPC (Electronic Produkt Code), bdzie zapisany tylko numer identyfikacyjny. Bdzie to jeden z poniszych

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie algorytmów rekurencyjnych

Projektowanie algorytmów rekurencyjnych C9 Projektowanie algorytmów rekurencyjnych wiczenie 1. Przeanalizowa działanie poniszego algorytmu dla parametru wejciowego n = 4 (rysunek 9.1): n i i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DWUSTAWNEJ REGULACJI TEMPERATURY POWIERZCHNI WALCA STALOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RUCHOMYCH WZBUDNIKÓW

ALGORYTMY DWUSTAWNEJ REGULACJI TEMPERATURY POWIERZCHNI WALCA STALOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RUCHOMYCH WZBUDNIKÓW Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1124 ELEKTRYKA, z. 124 2012 ANDRZEJ FRĄCZYK, JACEK KUCHARSKI, PIOTR URBANEK Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Piotr Pachół WODGiK Katowice Metadane standardy (historia) 2003.02.26 opublikowanie standardu ISO 15836:2003 Information and documentation

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych kinematyka równoległa, symulacja, model numeryczny, sterowanie mgr inż. Paweł Maślak, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, dr inż. Krzysztof Chrapek Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Wst p do metod numerycznych. Dawid Rasaªa. January 9, 2012. Dawid Rasaªa Metody numeryczne 1 / 9

Metody numeryczne. Wst p do metod numerycznych. Dawid Rasaªa. January 9, 2012. Dawid Rasaªa Metody numeryczne 1 / 9 Metody numeryczne Wst p do metod numerycznych Dawid Rasaªa January 9, 2012 Dawid Rasaªa Metody numeryczne 1 / 9 Metody numeryczne Czym s metody numeryczne? Istota metod numerycznych Metody numeryczne s

Bardziej szczegółowo

Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP

Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP Warszawa, 2004-05-09 IEEE - The Institute for Electrical and Electronics Engineering - Instytut inynierii elektrycznej i elektronicznej SPMP - Software Project Management Plan

Bardziej szczegółowo