Przestrzenna dokumentacja obiektów muzealnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestrzenna dokumentacja obiektów muzealnych"

Transkrypt

1 WIRTUALNE MUZEUM Przestrzenna dokumentacja obiektów muzealnych Marek Grzyb W niniejszym artykule chciałbym zaprezentować korzyści i problemy, jakie dla archiwizacji i prezentacji obiektów muzealnych niesie optyczny pomiar powierzchni znany pod potoczną nazwą skanowanie 3D. Chciałbym przedstawić jego podstawowe cechy, z których wynikają jego zalety, ale też i problemy. Ideą skonstruowania optoelektronicznych systemów pomiaru powierzchni było skrócenie czasu projektowania oraz projektowanie na podstawie istniejących obiektów, tzw. projektowanie odwrotne. Pierwszą grupą takich urządzeń spełniających kryteria czasu i dokładności pomiaru są systemy oparte na pomiarach wiązką laserową. Druga grupa, powstała dzięki rozwojowi fotografii cy- In this article I wish to present the benefits and problems that the optical surface measurement, commonly known as 3D scanning, brings to archiving and presentation of museum pieces. I would like to show its primary features which result both in its advantages as well as disadvantages. The idea to construct optoelectronic systems of surface measurement was to decrease the engineering time and to do the process basing on existing objects, a so-called reverse engineering. The first group of the tools that meet the criteria of time and accuracy of measurement are laser-based measurement systems. The second group emerged as a result of development in digital photo- 29

2 Chmura punktów powstała po pomiarze powierzchni frowej (zwiększenie rozdzielczości zapisu obrazu), wykorzystuje do pomiarów światło białe. Urządzenia te, zwane potocznie skanerami 3D, znajdują zastosowanie w grafice komputerowej, wzornictwie przemysłowym, antropologii, przemyśle (obuwniczym, odzieżowym), medycynie (ortopedii, protetyce) i wielu innych dziedzinach. W każdym z tych zastosowań liczy się szybki, dokładny i bezdotykowy pomiar oraz w późniejszej fazie możliwość komputerowego dopasowania i modelowania bez konieczności obróbki w fizycznym materiale. Aby takie urządzenia miały sens, ich pomiar musi posiadać wysoką dokładność metryczną. Obecnie precyzja ich pomiaru oscyluje pomiędzy 0,5 a 0,03 mm. Przy szczególnych wymaganiach pomiaru i odpowiedniej kalibracji (małe objętości pomiarowe) dokładność może wynosić nawet 0,01 mm. W obu metodach pomiarowych rezultatem końcowym jest chmura punktów o określonych współrzędnych (x, y, z). Chmurę tę możemy następnie przekształcić w siatkę trójkątów odpowiednią do zastosowań w grafice 3D lub druku 3D. Pomiar taki jest mierzeniem optycznym (bezdotykowym), co jest ważnym argumentem w przypadku obiektów podatnych na uszkodzenia mechaniczne. Jest on oparty na analizie odgięcia serii rzutowanych prążgraphy (increase in resolution of stored image) and uses white light in the measurements. These devices, commonly known as 3D scanners, find their use in computer graphics, industrial design, anthropology, industry (shoe, textile), medicine (orthopaedics, prosthetics) and many other fields. What counts in all these applications is a fast, precise and non-contact measurement as well as, at the further stage, a possibility of computer adjustment and modelling without the need of processing the real material. In order to be of use, the measurement accuracy of this devices needs to be high. Currently their accuracy oscillates between mm. With special requirements of measurement and appropriate calibration (small measurement volume), the accuracy can reach up to 0.01 mm. In both methods of measurements, the final result is a point cloud of set coordinates (x, y, z). The cloud can be further transformed into a triangle mesh which can be used in 3D graphics or 3D printing. It is an optical (non-contact) measurement, which is an important argument in case of objects prone to mechanical damages. It is based on analysis of deflection in series of striped patterns projected onto the object. Lines which are parallel on a flat surface, become deflected on a scanned object according to the object s shape. The 30

3 kowych obrazów na obiekt. Linie, które na powierzchni płaskiej są względem siebie równoległe, na skanowanym obiekcie ulegają ugięciu wynikającemu z ukształtowania obiektu. Ugięcie to jest rejestrowane i przeliczane przez algorytm tworzący opisywaną wcześniej chmurę punktów. Aby obiekt mógł zostać zmierzony ze wszystkich stron, trzeba wykonać kilka pomiarów lub posłużyć się numerycznym stolikiem obrotowym. Każdemu punktowi w chmurze przypisywana jest wartość barwowa (R, G, B) bezpośrednio z wykonywanego w czasie pomiaru zdjęcia, które wykorzystywane jest także jako tekstura dla powstałego później obiektu 3D. Podstawą poprawnego pomiaru jest dobrze widoczne, kontrastowe odwzorowanie rzutowanych na skanowany obiekt biało-czarnych prążków. To wymaganie powoduje duże problemy przy skanowaniu obiektów refleksyjnych, takich jak szkło czy błyszczący metal. W tym przypadku pokrywa się powierzchnię specjalnym proszkiem, który ma za zadanie rozproszyć odbicie światła. Największe zainteresowanie pomiarem 3D wykazują te dziedziny działalności, w których pracę z rzeczywistym obiektem można zastąpić operacjami wykonywanymi na jego cyfrowym odpowiedniku. Jak pisałem na wstępie, skupię się na prezentacji korzyści i zastosowań pomiaru 3D w dokumentacji i prezentacji obiektów muzealnych. Forma cyfrowej dokumentacji 3D nie ogranicza się tylko do inwentaryzacji obiektów, tworzy wirtualną replikę tworząc de facto całkowicie nową jakość. Obiekty materialne odnajdywane są w najrozmaitszych miejscach i w różnym stanie. Na stan zachowania zabytków mają wpływ głównie: materiał, z jakiego zostały wykonane, oraz warunki, w jakich przebywały. Takim przykładem deflection is recorded and converted by an algorithm that creates the point cloud mentioned before. Measuring the object from all sides requires carrying out a few measurements or using a numerical control rotary table. Each point in the cloud is given a colour value (R, G, B) directly from an image captured during the measurements. This photograph is also used as a structure of a 3D object created afterwards. The basis of an accurate measurement is a clear, contrasting representation of black and white stripes projected onto the scanned object. This requirement results in considerable problems with scanning reflective objects, such as glass or shiny metal. In this case their surface is covered with a special powder, which aim is to diffuse the reflection of the light. The largest interest in 3D measurement is shown in those disciplines in which the work with the real object can be replaced with operations made on its digital equivalent. As I have stated in the introduction, I shall focus on the presentation of advantages and applications of 3D measurements in documentation and presentation of museum objects. The form of digital 3D documentation is not limited only to archiving objects, it also creates their virtual replicas, and thus de facto a completely new quality. Material objects are found in many various places and in different condition. The state of preservation of objects depends mainly on the material they are made of and conditions in which they were kept. As an example may serve wooden pieces found in water environment (in oxygen-free conditions), in which, after being extracted, the processes of decay of the organic substance they are made of, take place. Endangered are also metal objects Skan 3D siatka trójkątów 31

4 są obiekty drewniane odnajdywane w środowisku wodnym (w warunkach beztlenowych), gdzie po wydobyciu uruchamiane są procesy rozpadu tworzącej je substancji organicznej. Także zagrożone są obiekty metalowe podlegające procesowi korozji lub ceramiczne niszczone przez krystalizację soli. Dzięki zastosowaniu dokumentacji 3D można zapisać zarówno kształt, jak i barwę, a zapis ten może posłużyć do tworzenia replik obiektów, mimo że oryginalny obiekt uległ już często degradacji. Wykonywanie replik obiektów zabytkowych to jedna z form zachowania oraz popularyzacji tzw. Dziedzictwa Kulturowego. Jest wiele czynników, które powodują, że oryginały muzealiów nie zawsze mogą być pokazywane publicznie, np. zły stan zachowania, ograniczenia konserwatorskie lub niejasne prawa własności. Repliki są w tej sytuacji naturalną formą zastępczą. Ważną kwestią przy realizacji kopii obiektów jest rzeczywiste oddanie kształtu i barwy w sposób nieodróżnialny od oryginału. W tej sytuacji nie powinno dziwić, iż sprawą zasadniczą podczas wykonywania kopii jest odpowiednie odwzorowanie kształtu z oryginału na wykonywaną kopię czy replikę. Najbardziej efektywną drogą do tego celu jest wykonanie bezpośredniego odlewu lub odcisku w plastycznym tworzywie. Niestety, często stan zachowania zabytku oraz wymagania konserwatorskie na to nie pozwalają. Pozostaje nam metoda pomiaru 3D, gdy niemożliwe jest wykonanie kopii metodami kontaktu fizycznego. Dokładny bezdotykowy pomiar optyczny (dokładność rzędu 0,01mm) umożliwia wykonanie cyfrowej kopii zmierzonego obiektu. Taki obiekt pod postacią modelu, zapisany w formie siatki trójkątów, staje się plikiem źródłowym dla programów z rodziny CAD-CAM. Dzięki takiej formie zapisu pomierzonych obiektów można z nich przygotować matrycę służącą do wykonywania kopii skanowanego pierwowzoru. Otwiera to możliwość wykonywania replik obiektów na skalę przemysłową. Wciąż rosnąca precyzja urządzeń, spadek cen i upowszechnienie tzw. druku 3D w oparciu o pliki dokumentacji w formatach CAD-CAM pozwala realizować undergoing the processes of corrosion or ceramic items destroyed by the salt crystallization. Thanks to the application of 3D documentation it it possible to document both shape and colour, and this record can serve to create replicas of objects, despite the partial degradation of the original. Making replicas of historic pieces is one of the forms of preservation and popularization of so-called National Heritage. There are many factors that prevent the original museum objects from being displayed in public, such as bad state of preservation, restrictions of preservation or unambiguous property rights. In such a situation, replicas are the natural substitutes. An important issue related to creating replicas of objects is the accurate representation of shape and colour to make the copy indistinguishable from the original. In this situation it is no wonder that the key issue is the accurate mapping of the original shape onto the copy or replica. The most effective way to do it is to make a direct cast or an imprint in a plastic material. Unfortunately, the state of preservation of a historic piece and conservatory requirements often do not allow that. When making a copy by means involving physical contact is impossible, the only thing left for us is the 3D measurement method. An accurate non-contact optical measurement (accuracy of about 0.01mm) enables making a digital copy of a measured object. Such an object in a form of a model saved as a triangle mesh becomes a source file for CAD-CAM programmes. Thanks to this method of recording measured objects it is possible to prepare a template used for making copies of the scanned original. This opens up a possibility to create replicas of objects on an almost mass scale. Continually growing accuracy of devices, decrease in prices and increased popularity of so-called 3D print based on files in CAD-CAM formats enable the execution of accurate copies of objects in various synthetic and natural materials. It is important that the digital spatial documentation of an object can serve to make a replica a year later or in a few dozen of years. In some Wirtualne muzeum Smithsonian National Museum of Natural History. Źródło: 32

5 precyzyjne kopie obiektów w różnych materiałach, zarówno sztucznych, jak i naturalnych. Co ważne, cyfrowa dokumentacja przestrzenna obiektu może posłużyć do wykonania repliki za rok lub kilkadziesiąt lat. W wyjątkowych sytuacjach kopia może stać się jedynym świadectwem istnienia pierwowzoru, który uległ zniszczeniu lub zaginął. Kopia taka staje się wówczas wyłącznym nośnikiem informacji o zabytku. Z czasem, jak można podejrzewać, sama stanie się zabytkiem, czego przykładem mogą być kopie greckich lub rzymskich posągów. Dzięki możliwości edycji danych, pozyskanych w czasie skanowania przestrzennego, możemy wykorzystać pomiar 3D do rekonstrukcji uszkodzonych lub zniszczonych obiektów zabytkowych. Każdy fragment obiektu można skanować, a potem dokonać wirtualnego połączenia. Taka komputerowa rekonstrukcja może w dalszej kolejności posłużyć do wykonania formy i pełnego odtworzenia. Inną ważną formą cyfrowej rekonstrukcji jest odtwarzanie ubytków, gdzie na bazie zachowanych elementów można dokonać rekonstrukcji nieistniejącej części. Dzięki możliwościom ingerencji (modelowanie 3D) w strukturę modelu obiektu można doprojektować elementy nieistniejące lub brakujące. Także w razie postępującej i nieuchronnej degradacji obiektu muzealnego skanowanie 3D jest najlepszą metodą dokumentacji, często nabierającej wartości muzealnej (porównywalnie i dokumentacja zmienianego w procesie badawczym stanowiska archeologicznego), stając się jedynym nośnikiem informacji o utraconym zabytku. Nośnikiem pozwalającym odtworzyć całość lub niektóre elementy obiektu w formie fizycznych uzupełnień, kopii czy replik. Dzięki skanowaniu 3D ujawniane są wartości służące do tworzenia metrycznych baz danych operujących na seriach. Co istotne, pomiary te mogą być dowolnie uzupełniane bez względu na upływ czasu. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykorzystania skanowania 3D do badań antropometrycznych szczątków ludzkich odkrywanych drogą ekshumacji lub prac archeologicznych. Dokumentacja przestrzenna stała się doskonałym narzędziem badań porównawczych różnych typów znalezisk. Można dzięki niej sprawdzać w wypadku zabytków metalowych czy odlane zostały z tej samej formy, a w przypadku rzeźby zrekonstruować zastosowane techniki rzeźbiarskie. Dysponując tego typu archiwizacją 3D, można sprawdzić, czy zabytek nie pochodzi z kradzieży oraz czy nie jest falsyfikatem. Dzięki przestrzennej formie dokumentacji konserwator zabytków otrzymuje możliwość stałej kontroli obiektów, weryfikacji stanu jego zachowania oraz autentyczności. Komputerowe biblioteki obiektów zabytkowych to bardzo ważna forma katalogowania dóbr kultury. Bazy te oprócz elementów informatycznych, materiałów źródłowych jak dźwięk, fotografia czy dokumentacja techniczna uzupełniane są o przestrzenną dokumentację przy zastosowaniu skanera 3D. Pozwala to wykorzystać dane do różnych celów, zarówno czysto ewidencyjnych, edukacyjnych lub naukowych. Wirtualne muzeum Pod pojęciem wirtualne muzeum kryje się zespół situations a copy may become the only evidence of existence of a damaged or lost original object. Such a copy then becomes the only medium carrying information about the piece. With time, as can be imagined, it will become a historic piece itself, just like for example the copies of Greek or Roman monuments have. Thanks to the possibility to edit data obtained during spatial scanning, we can use the 3D measurement to reconstruct the damaged or broken historic pieces. Each part of the object can be scanned and then virtually combined with the rest. Such a computer reconstruction may next serve to create a form and a complete restoration. Another important form of digital reconstruction is reproduction of lost parts of objects. It is possible to reconstruct the non-existent fragments basing on preserved elements. Thanks to the possibilities of interference (3D modelling) in the structure of the object s model, the nonexistent or missing elements can be produced. What is more, in case of developing and unavoidable degradation of a museum piece, 3D scanning is the best method of documentation, often gaining museum value (comparatively, also a documentation of an archaeological site undergoing changes in the course of a research process), becoming the only device storing information about the lost piece. A medium allowing to recreate the whole or some elements of objects in a form of physical fillings, copies or replicas. 3D scanning reveals the properties that serve to create metric databases operating on series. What is important is that these measurements can be freely supplemented regardless of the lapse of time. This is especially significant in application of 3D scanning in anthropometric research on human remains uncovered by exhumation or archaeological works. Spatial documentation has become a perfect tool for comparative studies on different types of findings. It can be used to find out if different metal pieces were cast from the same form or, in case of sculpture, to reconstruct applied sculpture techniques. This kind of 3D archiving allows to check if the historic object comes from an illegal source or if it is a forgery. Thanks to the spatial form of documentation, art conservators have constant control over the objects, can verify the state of their preservation and authenticity. Computer libraries of historic objects are exceptionally important forms of cataloguing cultural goods. These databases, apart from IT elements, source materials such as sound, photographs or technical documentation are supplemented with spacial documentation made with 3D scanners. This allows to use the data in various ways: simply for registry as well as for educational and scientific purposes. Virtual Museum The notion of Virtual Museum consists of a set of popularizing activities related to electronic means of presenting information about museum objects. These activities are addressed to general public and museum visitors rather than academic circles. The phrase Virtual Museum is used to emphasize the modernization of objects displays and making them more attractive. 33

6 działań o charakterze popularyzatorskim związanych z elektronicznymi sposobami prezentacji informacji o obiektach muzealnych. Głównym adresatem tych działań jest raczej ogół ludzi zwiedzających muzeum niż środowiska naukowe. Wirtualne muzeum jest pojęciem stosowanym dla podkreślenia unowocześnienia i uatrakcyjnienia ekspozycji obiektów. Często pod tym określeniem kryje się wybrana część ekspozycji, która została zdigitalizowana i udostępniona na płytach CD DVD lub na specjalnych stanowiskach, tzw. kioskach multimedialnych. Wirtualna prezentacja w istotny sposób podnosi atrakcyjność oglądanych zbiorów, ale także ich wartość edukacyjną jak i naukową. Tego typu forma ekspozycyjna stanowi bardzo dobre uzupełnienie stałych wystaw. Dzięki oprogramowaniu oglądający może obiekt 3D dowolnie obracać, sterować wielkością poprzez dokonywanie zbliżeń. Może umieścić go w jego naturalnym środowisku, np. w miejscu pochodzenia zabytku, lub umiejscowić go w stworzonym kontekście historycznym. Całość często jest uzupełniana o dodatkowe elementy, takie jak dźwięk lub animacja. Stanowiska multimedialne pełnią często rolę ekwiwalentu dla zabytków, których wystawienie w muzeum jest niemożliwe np. z powodu przeprowadzanej konserwacji. Dzięki wirtualnym rekonstrukcjom możliwe jest przywracanie zabytków, ukazanie ich pierwotnego znaczenia oraz pełnionych funkcji. Możliwe staje się pokazanie rzeczywistego kontekstu wynikającego z miejsca czy czasu pochodzenia, a nie jak często dzisiaj lokalizacji w gablocie muzeum. Powszechniejsze wykorzystanie technik multimedialnych w prezentacji obiektów dziedzictwa kulturowego zmienia sposób myślenia o metodach organizacji wystaw i prezentacji. To one wymuszają (umożliwiają) nowe formy prezentacji informacji o obiektach zabytkowych. Także Internet to ogromna platforma do prezentacji zdigitalizowanych zbiorów. Internetowe wirtualne muzea pozwalają na zapoznanie się z obiektami niezależnie od pory dnia czy fizycznej odległości od rzeczywistego muzeum. Pomiar 3D jest doskonałym narzędziem do realizacji tego typu internetowych prezentacji, zwłaszcza w zakresie wizualizacji zabytków ruchomych. Internet to dobry sposób promocji zbiorów, ale też możliwość rozszerzenia powierzchni prezentacyjnej danej placówki. Duże zainteresowanie tego typu prezentacją obiektów wykazują galerie oraz domy aukcyjne prowadzące aukcje zabytków za pośrednictwem Internetu. To dzięki pomiarowi można przybliżyć wystawiany obiekt, ukazując jego budowę i elementy składowe. Także prezentacje na płytach CD z nagranymi wizualizacjami różnych obiektów: zabytków, obiektów biologicznych, sztuki współczesnej, stają się przedłużeniem muzeum. Odpowiednio reżyserowane umożliwiają dalsze odkrywanie obiektów muzealnych. Płyty takie mogą być wydawane zarówno w formie katalogowej, w formie programów edukacyjnych czy gier komputerowych. Płyty CD mieszczą zarówno wizualizacje obiektów, jak i ich techniczną dokumentację w postaci chmur punktów oraz siatek trójkątów. Obok funkcji czysto edu- It often describes a selected part of an exhibition that has been digitized and released on CD-DVD or made available through special stands, so-called multimedia kiosks. Virtual presentation significantly raises attractiveness of exhibited collections, as well as its educational and scientific value. Such a form of display is a very good supplement of permanent exhibitions. Thanks to the software, the viewer can freely rotate the 3D object or change its size by zooming. The object can be placed in its natural environment, for example its place of origin, or located in its historical context. The whole is often complemented with additional elements, such as sound or animation. Multimedia stands often serve as equivalents of historic objects that cannot be put on display, for example because of being restored. Thanks to virtual reconstructions it is possible to bring back the objects, show their original meaning and performed functions. It is also possible to present the real context of place and time in which the pieces used to function, instead of as it often happens today simply displaying them in a museum showcase. The more common use of multimedia techniques in presentation of cultural heritage objects changes the way of thinking about the methods of organizing exhibitions and displays. It is them that force (and enable) new forms of presenting information about historic objects. The internet is also a great platform for presentation of digitized collections. Virtual Museums online provides the public with access to the objects regardless of the physical distance from the actual museum. 3D measurement is a perfect tool for realization of this sort of online presentations, especially when it comes to visualization of moving objects. The internet makes a good tool for collections promotion, as well as expansion of the institution s exhibition space. Large interest in this type of object display is shown by galleries and auction houses holding online auctions. Thanks to the measurement method presented objects can be zoomed in to show its construction and components. Presentations on CDs, featuring visualizations of various objects: monuments, organic elements, contemporary art also become extensions of a museum. Properly directed, they enable further discoveries of museum objects. The CDs can be released as catalogues or in a form of educational programmes and computer games. CDs can contain both visualizations of objects, as well as their technical documentation in shape of a point cloud or triangle mesh. Apart from serving strictly educational purposes, the media also present scientific values. They often come with traditional publications as supplements, for example to books on typology of certain type of monuments. The uses of optical methods of surface measurement in documentation of museum objects listed here confirm the value of this type of data record. What makes this method significant is the fact that it combines a few important elements. It is a physical measurement method, provides scientific data about objects (revealing the technique of their production and typology) and constitutes a good archiving tool. Moreo- 34

7 kacyjnych spełniają one także rolę nośników wartości naukowych. Często stanowią uzupełnienie tradycyjnych publikacji książkowych, np. pozycji poświęconej typologii danej kategorii zabytków. Wymienione tu zastosowania pomiaru optycznego powierzchni w dokumentacjach obiektów muzealnych pozwalają na potwierdzenie ważności tej formy zapisu informacji o obiekcie. Metoda ta jest szczególna, gdyż łączy kilka ważnych elementów. Jest metodą pomiaru fizycznego, zdobywania informacji naukowych o obiekcie (ujawnienie techniki tworzenia i typologia), a także dobrą metodą archiwizacyjną, ale co dla niej charakterystyczne jej wynik (obiekt 3D) jest ważnym i atrakcyjnym elementem prezentacyjnym. Ta wielowątkowość i mnogość form zastosowania każe stawiać skanowanie 3D na szczycie metod pozyskiwania i archiwizacji informacji o obiektach. Wydaje się, że wraz z jej upowszechnieniem stanie się ona ważnym narzędziem w badaniu i przybliżaniu nam naszego dziedzictwa kulturalnego. ver, what is characteristic of it is that its result (3D object) makes an important and attractive display piece. This multiplicity and variety of uses places 3D scanning on the top of the list of methods for obtaining and storing information about objects. It appears that once it is popularized it will become an important tool in research and dissemination of our cultural heritage. Rekonstrukcja cyfrowa 35

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Image Media Group Sp. z o.o., 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, tel.: 636 70 10, 636 70 17, fax: 838 87 53, www.image.pl Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Przedstawiamy Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Adam Gąska, Magdalena Olszewska 1) OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Streszczenie: Realizacja pomiarów może być dokonywana z

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES

KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES INSPIROWANE DREWNEM INSPIRED BY WOOD KOLEKCJE COLLECTIONS 21,5 x 98,5 TROPHY 2 HASEL 6 THORNO 1 PAGO 20 16 x 98,5 HASEL 6 THORNO 1 PAGO 20 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2015 r. Performance of libraries in 2015 Opracowano na podstawie danych Głównego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF

EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF ==> Download: EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF EXCEL PL PROGRAMOWANIE PDF - Are you searching for Excel Pl Programowanie Books? Now, you will be happy that at this time Excel Pl Programowanie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo