Konferencje i Seminaria 2(56)04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencje i Seminaria 2(56)04"

Transkrypt

1

2 Konferencje i Seminaria 2(56)04 Handel ludźmi zapobieganie i ściganie Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

3 Materiały z seminarium dla posłów Sejmu IV kadencji zorganizowanego 22 marca 2004 r. przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ośrodek Badania Praw Człowieka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Redaktorzy: Jolanta Szymańczak, Andrzej Chodyra Projekt okładki: Janina Knap Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa 2004 Niniejsza publikacja, przygotowana na potrzeby Sejmu i jego organów, nie ma charakteru komercyjnego i jest udostępniana bezpłatnie ISSN Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Studiów i Ekspertyz Druk i oprawa: Wydawnictwo Sejmowe Warszawa, maj

4 Spis treści Wstęp... 5 REFERATY Szkic tekstu na temat zobowiązań państwa wobec ofiar handlu ludźmi, Jyothi Kanics... 9 Ustawodawstwo i najlepsze sposoby postępowania przeciwko handlowi żywym towarem w Europie, Maria Grazia Giammarinaro Problemy prawne i praktyczne wyłaniające się w toku prowadzonych postępowań karnych w sprawach dotyczących handlu ludźmi, Krzysztof Karsznicki Krajowy program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, Piotr Mierecki DYSKUSJA ANEKS Decyzja nr 557, Program działań OBWE w zakresie zwalczania handlu ludźmi Zobowiązania OBWE w zakresie: badania zjawiska, egzekwowania prawa i ścigania sprawców Krajowy program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi Zmiany w prawodawstwie mające na celu skuteczne zwalczanie handlu ludźmi Lista uczestników konferencji

5 4

6 Wstęp Materiały zawarte w niniejszym tomie serii Konferencje i Seminaria Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, stanowią dorobek konferencji zatytułowanej Handel ludźmi zapobieganie i ściganie. Projekt szkoleniowy. Konferencja ta odbyła się pod patronatem honorowym marszałka Sejmu RP, pana Marka Borowskiego w dniu 22 marca 2004 r. Konferencja została zorganizowana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ośrodek Badania Praw Człowieka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Celem konferencji było omówienie zjawiska handlu ludźmi oraz zaprezentowanie programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy publicznych w zakresie zwalczania handlu ludźmi, realizowanego przez Ośrodek Badania Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji udział wzięli posłowie i przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Staży Granicznej, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Parlamentarnej Grupy Kobiet, Ambasad: Białorusi, Bułgarii, Danii, Finlandii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, British Council, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Delegation of the European Commission, OBWE, Centrum Informacyjnego Rady Europy, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Centrum Praw Kobiet, Komitetu Praw Dziecka, Caritas Polska, Fundacji Batorego, Fundacji Helsińskiej, Fundacji La Strada, Fundacji OŚKA, Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią, Stowarzyszenia Ius et Lex, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, Nieć, ITAKA, PSEP, IOM, UNHCR oraz mediów. Prezentowany tom zawiera abstrakty wystąpień, zapis dyskusji uczestników konferencji oraz programy zwalczania handlu (program OBWE i program krajowy). Przekazując niniejszy tom czytelnikom, składamy wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w konferencji. Maj 2004 r. Dr Jacek Głowacki Wicedyrektor 5

7 6

8 REFERATY 7

9 8

10 Punkty wystąpienia przygotowanego przez Jyothi Kanics, kierownik komórki zwalczania handlu ludźmi OBWE/BIDPC [Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka] streszczenie Szkic tekstu na temat zobowiązań państwa wobec ofiar handlu ludźmi Poproszono mnie, bym przedstawiła ogólny zarys obowiązków państwa wobec ofiar handlu ludźmi. Jak wielu z państwa zdaje sobie sprawę, nawet pobieżne przedstawienie praw osób, którymi prowadzi się handel, i które są ofiarami poważnych przestępstw i łamania praw człowieka, zajęłoby znaczniej więcej czasu aniżeli my tu dzisiaj mamy. Dlatego proponuję zarysowanie kilku kluczowych zagadnień związanych z ochroną praw osób, którymi prowadzi się handel, oraz konkretnych zaleceń odnoszących się do Polski aby ta wzięła je pod uwagę przy rozważaniu priorytetów zarysowanych w polskim Narodowym Programie Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi jak również podkreślając dziedziny, w których moje biuro gotowe jest pomagać w ich wdrożeniu. Jako że my tutaj mamy podjąć nową inicjatywę szkoleniową, opracowaną przez Ośrodek Badań Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, pomyślałam, że należałoby podjąć te kwestie w ramach celów osób uczących się, konkretnie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, Jakiego rodzaju wiedza, postawy i kwalifikacje poprawią i zintensyfikują naszą pracę na rzecz promocji i zagwarantowania praw osób będących przedmiotem handlu? Pierwszym celem konferencji i szkoleń często jest zajęcie się problemem nieświadomości istnienia problemu, oraz przekazanie uczestnikom wiedzy jak podjąć ten problem. Jeśli o to chodzi, wydaje mi się oczywiste, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat Polska uświadomiła sobie problem handlu żywym towarem. Świadczy o tym fakt, że tak wielu z nas zebrało się tu dzisiaj. 9

11 Musimy jednak budować na podstawie tej wiedzy, aby wyraźnie odróżnić handel żywym towarem od przypadków szmuglowania, aby śledzić przypadki łamania praw człowieka i popełniania w trakcie tego handlu przestępstw przeciwko jednostce, aby zebrać lepsze dane na temat tego złożonego zjawiska jak również, aby osiągnąć lepsze zrozumienie ram prawnych i politycznych działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi. Jeżeli chodzi o ramy prawne i polityczne, chciałabym zwrócić uwagę państwa na kilka kluczowych zagadnień, którymi trzeba się zająć, aby zapewnić ochronę praw osób, będących przedmiotem handlu, i które powinny być wzięte przez polski rząd pod uwagę przy wdrażaniu Narodowego Programu. Ochrona danych i szacunek dla prywatności Aktualne postanowienia Polskiego Narodowego Programu Odpowiednie normy międzynarodowe i regionalne Zalecane działania Opóźnienie refleksji/prawo tymczasowego pobytu Aktualne postanowienia Polskiego Narodowego Programu Odpowiednie normy międzynarodowe i regionalne Zalecane działania Odszkodowanie/konfiskata majątku Aktualne postanowienia Polskiego Narodowego Programu Odpowiednie normy międzynarodowe i regionalne Zlecane działania Specjalne potrzeby i prawa dzieci Aktualne postanowienia Polskiego Narodowego Programu Odpowiednie normy międzynarodowe i regionalne Zalecane działania Drugim celem konferencji lub zajęć szkoleniowych mogłaby być zmiana postawy. Niestety, często samo uświadomienie sobie problemu nie wystarcza, żeby zmienić postawę danej osoby, a najczęściej zmiana postawy stanowi cel długofalowy. Jakiego rodzaju postawy 10

12 stanowią barierę dla zidentyfikowania i udzielenia pomocy osobom będących przedmiotem handlu? Osoby będące przedmiotem handlu żywym towarem często są traktowane raczej jak nielegalni imigranci i przestępcy aniżeli ofiary przestępstwa, które mają prawa i które zasługują na nasz szacunek i pomoc. Co więcej, w wielu przypadkach jedynie niewinne kobiety i dzieci uważa się za ofiary handlu żywym towarem, wyłączając z tego kobiety, które zdecydowały się na prostytucję, oraz mężczyzn, których sprzedano do pracy przymusowej. Obok zajęcia się tymi stereotypami i związaną z tym dyskryminacją, zmiana naszej postawy oznacza również nadanie priorytetu wysiłkom zwalczania handlu ludźmi. Przed wszystkim oznacza to ustalenie wyraźnej odpowiedzialności za realizację i nadzór nad Polskim Narodowym Programem Przeciwdziałania i Zwalczania Handlu Ludźmi. Dodatkowo, oznacza to podjęcie kroków w celu umieszczenia działań przeciwdziałających takiemu handlowi w głównym nurcie, oraz przyznanie odpowiednich zasobów, zarówno finansowych jak i ludzkich, aby wywiązać się z tych zobowiązań. Głównym celem inicjatywy szkoleniowej, takiej jak ta podejmowana przez Uniwersytet Warszawski, jest wreszcie nie tylko przekazanie wiedzy i zmiana postawy, lecz, co najważniejsze, wyposażenie odpowiednich specjalistów w dodatkowe umiejętności pracy na tym trudnym polu. Postanowienia Polskiego Narodowego Programu Zalecane działania Opracować materiały spełniające określone potrzeby odpowiednich specjalistów Zinstytucjonalizować kursy szkoleniowe Umożliwić nadzór, wymianę, rozwój Wprowadzić Narodowy Mechanizm Kierowania na Konsultacje W jaki sposób nasze zaangażowanie się i ta inicjatywa mogą pomóc nam w osiągnięciu tych celów? 11

13 Maria Grazia Giammarinaro Sędzia Sądu Karnego, Rzym, Włochy Ustawodawstwo i najlepsze sposoby postępowania przeciwko handlowi żywym towarem w Europie Wysiłek włożony w walkę z handlem żywym towarem był wielki zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i narodowym, szczególnie w ciągu ostatnich trzech lat. Przyjęcie Konwencji NZ w sprawie przestępczości zorganizowanej oraz Protokołu o zwalczaniu handlu ludźmi stało się bodźcem do dalszych działań w Europie. Najlepsze doświadczenie w Europie mają te kraje, które przyjęły podejście zorientowane na prawa człowieka. Podejście to bazuje przede wszystkim na najświeższym obrocie spraw w sferze praktyki sądowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestiach praw człowieka, podkreślającej i zwiększającej prawa ofiar w postępowaniu karnym, i na standardach Rady Europy, w szczególności na Zaleceniu RE z roku 1985, dotyczącym ofiar przestępstw i na Zaleceniu nr 11/2000, dotyczącym handlu żywym towarem, które daje wspieraniu ofiar absolutne pierwszeństwo. W Sztrasburgu negocjuje się obecnie Konwencję RE w sprawie handlu żywym towarem. Jednak w strategiach zwalczania handlu żywym towarem ciągle występuje element słabości. Do problemu handlu żywym towarem zwykle podchodzi się w kontekście polityk imigracyjnych. W szczególności, ustawodawstwo i działania narodowe pozostają zwykle pod wpływem nie całkiem jasnego pojmowania różnicy pomiędzy szmuglowaniem a handlowaniem ludźmi. W efekcie, niektóre kraje nie wykazują chęci podjęcia skutecznych kroków, mających na celu ochronę i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi, 12

14 takich kroków jak udzielenie zezwolenia na pobyt i wspieranie działań na rzecz ofiar. Ostatnia Dyrektywa UE w sprawie zezwoleń na krótki pobyt ofiar szmuglu i handlu ludźmi idzie krok dalej, przewidując okres refleksji i zezwolenie na pobyt ofiar, aby umożliwić im dojście do siebie i podjęcie decyzji o współpracy z policją i władzami sędziowskimi. Jednak w Dyrektywie możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt jest ściśle uzależniona od współpracy ofiary w postępowaniu karnym. Niektóre ustawodawstwa narodowe, jak na przykład włoskie, przewidują zezwolenie na pobyt ofiar handlu ludźmi, w powiązaniu ze wsparciem udzielanym przez organizacje pozarządowe, które jest bezwarunkowe, przynajmniej na wczesnym etapie postępowania. Model ten okazał się skuteczny, również i z punktu widzenia śledztwa i postępowania karnego. Inne kraje, zwłaszcza kraje należące do obszaru Paktu Stabilizacyjnego, takie jak Bułgaria, idą w tym samym kierunku. Na szczeblu Unijnym, obok Włoch, należy wspomnieć o doświadczeniu Belgii i Austrii jako o przykładach najlepszych sposobów postępowania, jeżeli chodzi o ochronę i wsparcie ofiar, oparte na ścisłej współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Wniosek jest taki, że przykłady najlepszych sposobów postępowania w krajach europejskich są skoncentrowane na ochronie ludzkich praw ofiar. Szczególnie ważne jest, by polityki zwalczające handel ludźmi zapewniały ofiarom: bezpieczeństwo, możność otrząśnięcia się z urazu, włączając w to pomoc medyczną i psychologiczną, pomoc i zastępstwo prawne w postępowaniu karnym i cywilnym, możliwość integracji społecznej. Z jęz. angielskiego tłumaczyła Maria Chmielewska-Szlajfer 13

15 Krzysztof Karsznicki Ministerstwo Sprawiedliwości Problemy prawne i praktyczne wyłaniające się w toku prowadzonych postępowań karnych w sprawach dotyczących handlu ludźmi Definicja handlu ludźmi a kwalifikacja prawna czynu Zawarta w Protokole uzupełniającym Konwencję NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej definicja handlu ludźmi ma uniwersalny charakter. Obejmuje bowiem bardzo szeroki wachlarz zachowań przestępców, ukierunkowanych na wszelkiego rodzaju wykorzystanie ofiary (nie tylko seksualne). Warto również zwrócić uwagę na to, że w myśl tejże definicji przewiezienie ofiary przez granicę państwa nie jest warunkiem sine qua non dla bytu przestępstwa określanego jako handel ludźmi. Proceder ten jak powszechnie wiadomo odbywa się także na terytorium jednego państwa. W wielu przypadkach ofiara uprowadzona na przykład z Ukrainy do Polski, jest kilkakrotnie sprzedawana wyłącznie na terytorium Polski. Każda taka sprzedaż powinna być uznawana za przestępstwo handlu ludźmi w rozumieniu art. 3 Protokołu oraz art. 253 kodeksu karnego. W zależności od ustaleń poczynionych w śledztwie, do kwalifikacji prawnej zachowań osób zaangażowanych w proceder handlu ludźmi mogą aspirować następujące przepisy: art. 253 kk (handel ludźmi), art. 203 kk(zmuszanie do prostytucji), art ,2 i 3 kk (stręczycielstwo i sutenerstwo), art kk (zwabienie i uprowadzenie ofiary w celu uprawiania prostytucji za granicą). 14

16 W wielu przypadkach możemy mieć do czynienia z kumulatywną kwalifikacją prawną czynu. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce, będących ofiarami handlu ludźmi Artykuł 7 Protokołu uzupełniającego Konwencję NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej nakazuje rozważenie przez Państwa Strony Konwencji podjęcia działań o charakterze legislacyjnym lub innych odpowiednich działań, umożliwiających ofiarom handlu ludźmi pozostanie na jego terytorium na pobyt czasowy lub stały, zależnie od okoliczności. Na podstawie przepisów Ustawy o cudzoziemcach istnieją w Polsce prawne możliwości zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce w ujęciu zaproponowanym w Protokole Dodatkowym. Największym problemem jednak jest brak regulacji prawnych rozwiązujących kwestie finansowe związane z pobytem ofiary w Polsce, przynajmniej na czas trwania postępowania karnego. W takich przypadkach zaleca się nawiązanie kontaktu z organizacją pozarządową La Strada, która wielokrotnie pomogła ofiarom przestępstw organizując im bezpieczne zakwaterowanie w jednym ze schronisk. Ocena prawno-karna czynów popełnionych przez ofiary handlu ludźmi Bardzo często zachowania ofiar handlu ludźmi zawierają znamiona takich przestępstw, jak: nielegalne przekroczenie granicy, posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami itp. Ujawnienie tego typu przypadków bardzo często prowadzi do natychmiastowego przedstawienia zarzutów cudzoziemkom i skierowania przeciwko nim aktu oskarżenia. Takich sytuacji należy unikać. W każdym przypadku dokonywania oceny zachowań ofiary należy zbadać czy nie zachodzi jedna z przesłanek, wymienionych w art kpk umożliwiających wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego ewentualnie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania karnego. 15

17 Czynności procesowe z udziałem ofiar przestępstw przy odbieraniu danych personalnych ofiary należy skorzystać z art kpk, wszystkie czynności procesowe z udziałem ofiary powinien prowadzić ten sam prokurator, w każdym przypadku należy rozważyć przesłuchanie ofiary w obecności biegłego psychologa, ofiara powinna zostać pouczona o przysługujących jej uprawnieniach, w śledztwie powinno nastąpić przesłuchanie ofiary przez sędziego w trybie art kpk, na etapie postępowania sądowego przesłuchanie ofiary mogłoby odbyć się przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (na podstawie art a kpk). Działania prokuratury zmierzające do zajęcia nielegalnych zysków Śledztwo nie powinno się ograniczać wyłącznie do gromadzenia materiału dowodowego pozwalającego na skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Równolegle powinny być prowadzone czynności zmierzające do ustalenia stanu majątkowego sprawców przestępstwa i źródeł ich pochodzenia (nieruchomości, samochody, lokaty bankowe, analiza operacji bankowych). Zadośćuczynienie i odszkodowanie Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny (art kk), Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego (art kk), Powództwo adhezyjne (art. 62 i następne kpk). 16

18 Piotr Mierecki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Krajowy program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi Inicjatywa przygotowania Programu jest rezultatem spotkania Okrągłego Stołu poświęconego problematyce zwalczania handlu ludźmi, które odbyło się za sprawą Fundacji La Strada wiosną 2002 roku. Potrzeba takiego programu wynika także ze zobowiązań międzynarodowych Polski, a w szczególności z faktu podpisania i ratyfikowania Protokołu (dodatkowego do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko zorganizowanej przestępczości międzynarodowej) o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi. Zadaniem Programu jest wdrożenie zaleceń zawartych w tym dokumencie, celem stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi jest dokumentem przygotowanym w MSWiA i przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 września 2003 r. Zadania zapisane w Programie winny być zrealizowane w przeciągu 1,5 roku od akceptacji Programu. Propozycje zawarte w Programie można podzielić na 4 kategorie. Pierwsza ich grupa dotyczy ustanowienia systemu współpracy. Zarządzeniem nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2004 r. powołany został międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (w jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu 17

19 ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Ministerstwa Sprawiedliwości prokuratury i sądów, Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej). Przedmiotem jego prac będzie koordynacja i ocena stanu realizacji Programu oraz przygotowanie propozycji dalszych działań. Powstanie Zespołu, do którego składu zostaną zaproszone także organizacje pozarządowe, powinno ułatwić wymianę informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w problematykę handlu ludźmi, gromadzenie danych statystycznych, inicjowanie badań dotyczących problemu, czy też kampanii w środkach masowego przekazu.. Druga grupę stanowią propozycje zmian w prawodawstwie. Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzenie definicji handlu ludźmi zawartej w Protokole do Konwencji ONZ przeciwko przestępczości zorganizowanej oraz Decyzji ramowej Rady UE w sprawie walki z handlem ludźmi do kodeksu karnego. Inne przewidywane przedsięwzięcia to nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i wprowadzenie wizy pobytowej dla ofiar handlu ludźmi współpracujących z właściwymi władzami oraz ratyfikacja Protokołu fakultatywnego do Konwencji Praw Dziecka NZ dot. handlu dziećmi, prostytucji i pornografii dziecięcej. Trzecia, najobszerniejsza grupa, to propozycje zmierzające do podniesienia skuteczności działań. Mieści się w tym konieczność wprowadzenia problematyki handlu ludźmi do szkolenia podstawowego funkcjonariuszy służb policyjnych oraz organizacji szkoleń specjalistycznych dla praktyków prawa zaangażowanych w zwalczanie handlu ludźmi. Przewiduje się powołanie w Komendzie Głównej Policji jednostki odpowiedzialnej za koordynację działań dot. zwalczania handlu ludźmi oraz powołanie odpowiednich zespołów lub stanowisk w komendach policji niższego szczebla. Celem wzmocnienia współpracy międzynarodowej planuje się systematyczne organizowanie spotkań ekspertów z krajów pochodzenia, tranzytowych i docelowych dla wymiany informacji nt. zachodzących zmian. 18

20 Ostatnia grupa propozycji związana jest z zagadnieniem najistotniejszym z punktu widzenia godności i praw człowieka, a mianowicie wzmocnieniem ochrony ofiary i świadka. W tej części programu wskazano potrzebę stworzenia listy organizacji i ośrodków zdolnych i uprawnionych do niesienia pomocy ofiarom handlu ludźmi, przeszkolenia pracowników służb socjalnych oraz opracowania i wdrożenia programów reintegracji społecznej ofiar. Przede wszystkim jednak podkreślono potrzebę przygotowania systemu wsparcia ofiar łączącego wysiłek instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych i posiadającego stałe źródło finansowania. Obecnie część zadań zapisanych w Programie została już zrealizowana, inne są w trakcie realizacji. Każda z instytucji zaangażowanych we wdrożenie Programu czyni to w ramach swoich zadań i kompetencji i w oparciu o własne środki finansowe. Z chwilą zakończenia realizacji Programu Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi przedstawi Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie ze swych prac i przedstawi propozycje dalszych działań. 19

21 20

22 DYSKUSJA 21

23 22

24 22 marca 2004 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, pod patronatem honorowym marszałka Sejmu RP, Marka Borowskiego, odbyła się konferencja otwierająca program Handel ludźmi zapobieganie i ściganie. Projekt szkoleniowy, zorganizowana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ośrodek Badania Praw Człowieka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Parlamentarnej Grupy Kobiet, Ambasad: Białorusi, Bułgarii, Danii, Finlandii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, British Council, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Delegation of the European Commission, OBWE, Centrum Informacyjnego Rady Europy, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Centrum Praw Kobiet, Komitetu Praw Dziecka, Caritas Polska, Fundacji Batorego, Fundacji Helsińskiej, Fundacji La Strada, Fundacji OŚKA, Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią, Stowarzyszenia Ius et Lex, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, ITAKA, PSEP, IOM, UNHCR oraz mediów. 23

25 Dyrektor Projektu z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Lasocik: Witam państwa na konferencji otwierającej projekt szkoleniowy dotyczący zwalczania handlu ludźmi, realizowany przez Uniwersytet Warszawski. Oddam teraz głos pani posłance Katarzynie Piekarskiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłanka Katarzyna Piekarska: Witam państwa w imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na naszą dzisiejszą konferencję. Jest mi szczególnie miło, że są tu dziś z nami nasi przyjaciele zza granicy, goście. Witam przedstawicieli Ambasady Amerykańskiej pana Camerona Muntera, a także panie Marię Gianmmarinaro oraz Jyothi Kanics. Witam także dzisiejszych prelegentów znanego obrońcę praw człowieka, pana prof. Andrzeja Rzeplińskiego, który od dawna współpracuje z naszą Komisją, pana dr Zbigniewa Lasocika, który jest pomysłodawcą naszego spotkania, a także inne osoby. Są też wśród nas posłowie. Witam posłankę Mirę Kątną, znaną obrończynię praw dziecka. Cieszę się, że możemy dziś podyskutować o niezwykle istotnym problemie, bo jak szacuje Organizacja Narodów Zjednoczonych na całym świecie sprzedaje się rocznie od 700 tys. do 2 mln osób. Szacuje się też, że z krajów Europy Środkowej i Wschodniej uprowadza się rocznie około 175 tys. kobiet. Są to ogromne liczby, a z nimi wiążą się ogromne pieniądze. Dzisiejsza konferencja otwiera projekt szkoleniowy realizowany przez Centrum Badania Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest podniesienie standardu pracy formacji, które w codziennej praktyce stykają się z handlem ludźmi. Myślę o policji, Straży Granicznej, prokuraturze i w konsekwencji o sądach. Projekt jest finansowany przez Departament Stanu USA. W ostatnich latach 24

26 rząd Stanów Zjednoczonych intensywnie angażuje się w zwalczanie handlu ludźmi. Efektywność eliminowania handlu ludźmi zależy od kilku czynników: prawidłowego rozpoznania zjawiska na przykład najczęściej jest to wycinek działalności zorganizowanych grup przestępczych prawidłowej oceny skali zjawiska, regulacji prawnych, które umożliwiają skuteczne zwalczanie zjawiska, ale nie poprzez pozbywanie się ofiar z kraju, tylko poprzez zagwarantowanie im prawa czasowego pobytu, o ile jest to konieczne do wyjaśnienia sprawy. Są to również rozwiązania o charakterze strukturalnym, które umożliwią działania adekwatne do wagi problemu. Będziemy dziś o tym mówić i postulować pewne zmiany w tym zakresie. Poza tym niezmiernie istotne jest właściwe przygotowanie kadr wszystkich służb, które zajmują się ściganiem handlu ludźmi i co ważne stykają się z ofiarami. Problem zwalczania handlu ludźmi jest w Polsce obecny od dawna. Jest w Polsce grupa osób, które reprezentują różne instytucje i od dawna zajmują się tym problemem, między innymi poprzez oddziaływanie na praktykę działania instytucji publicznych myślę o stworzeniu w ostatnim czasie wytycznych dla prokuratorów. To przekonanie władz o randze problemu zaowocowało przyjęciem w ubiegłym roku niezwykle ważnego, Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Jest to tym bardziej ważne, że 1 maja br. staniemy się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja i jej efekty, a także postulaty, które będziemy dziś formułować pod adresem władz legislacyjnych, władzy wykonawczej, sądowniczej, przyczynią się do efektywniejszego zwalczania tego zjawiska. Tyle tytułem krótkiego wstępu. Pozwolę sobie teraz oddać głos panu dr Zbigniewowi Lasocikowi pomysłodawcy naszego dzisiejszego spotkania i poprosić go o współprowadzenie konferencji. Dyrektor Projektu z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW dr Zbigniew Lasocik: Jeszcze raz witam państwa 25

27 na konferencji w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Badań Praw Człowieka, który ten projekt będzie realizować. Tak liczną państwa obecność traktujemy jako ważny kredyt zaufania dla nas i projektu, który chcemy realizować, bo jak powiedziała pani przewodnicząca istotnie jest to rodzaj inwestycji placówki naukowej w praktykę. Chcemy wesprzeć instytucje, które są odpowiedzialne za eliminowanie handlu ludźmi. Tym, co nas tu dziś zgromadziło, jest ranga problemu, a także wyzwania, przed którymi staje Polska. Jest mi niezmiernie miło, że projekt, który będziemy realizować, jest finansowany przez Departament Stanu USA. Dlatego stosowne, właściwe i dla nas wszystkich pożyteczne będzie, jeśli poprosimy o kilka zdań pana Camerona Muntera chargé d affaires Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Chargé d affaires Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce Cameron Munter: Cieszę się, że możemy rozpocząć projekt, który będzie pełnić ogromną rolę w zwalczaniu handlu ludźmi. Ambasada Stanów Zjednoczonych bardzo się cieszy, że ma możliwość współpracy z dr Zbigniewem Lasocikiem i jego zespołem zajmującym się prawami człowieka w Uniwersytecie Warszawskim, który ciężko pracował, by ten projekt stworzyć. Chciałbym podziękować panu marszałkowski Markowi Borowskiemu za objęcie patronatu nad tą konferencją i pani posłance Katarzynie Piekarskiej, przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Myślę, że poparcie państwa dla tej konferencji potwierdza, że jest to problem istotny dla wszystkich. Handel ludźmi, to straszne zjawisko, piętno naszych czasów. Dotyczy on zwłaszcza kobiet i dzieci. Ludzie, którzy poszukują lepszego życia, są oszukiwani a następnie zniewalani. W ubiegłym roku w swoim wystąpieniu prezydent George W. Busch potępił handel ludźmi mówiąc:...zło tkwi w eksploatacji najbardziej niewinnych i bezbronnych istot ludzkich. Polska w tej chwili znajduje się w unikalnej sytuacji, ponieważ zarówno jest państwem, z którego pochodzą ofiary, jak i państwem tranzytowym. Wkrótce Polska stanie się główną granicą Unii Europej- 26

28 skiej. Dlatego też rola Polski w zwalczaniu tego zjawiska staje się coraz bardziej istotna. Faktem jest, że rząd polski bardzo jasno ustosunkował się do tego problemu. W ubiegłym roku przyjęto Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Był to pierwszy krok w kierunku koordynowania prac różnych służb, agencji i urzędów, które biorą udział w zwalczaniu handlu ludźmi. Wdrażanie tego projektu ma ogromne znaczenie dla intensyfikacji wysiłków zmierzających do zapobiegania temu zjawisku w Polsce. Gratulujemy tej inicjatywy. Dziś, dzięki wdrażaniu tego projektu, będziemy chcieli podkreślić najważniejsze aspekty działań zapobiegawczych. Będzie to szkolenie, głównie w obszarze prawnym. Handlarze na ogół starają się nie dopuścić do kontaktu między ofiarami a służbami prokuratorskimi czy prawnymi z danego kraju. Wiem, że podczas tego szkolenia odpowiednie służby zdobędą doświadczenia niezbędne w takich kontaktach. Przestępcy nie zatrzymują się na granicach krajowych i na tych granicach nie mogą koncentrować swoich wysiłków wszyscy pracownicy służb ścigających ten proceder. W przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej należy zadać sobie kluczowe pytania dotyczące międzynarodowego handlu ludźmi w jaki sposób możemy zbudować mosty łączące poszczególne agencje i służby w regionie, w jaki sposób możemy się upewnić, że ofiara, która zostanie uratowana w jednym kraju, może bezpiecznie wrócić do innego kraju i do życia w społeczności, w jaki sposób możemy stworzyć bliższe więzi między poszczególnymi agencjami, służbami i ustawodawcami, aby zmaksymalizować te dwa wysiłki. Mówiąc krótko jak można lepiej współpracować, żeby nie dopuszczać do handlu ludźmi. Myślę, że Stany Zjednoczone będą w tych staraniach postrzegane jako jeden z przyjaciół i sojuszników. Przez cały czas będziemy stać u waszego boku w momencie integracji z Europą i w zwalczaniu tych spraw, które dotyczą nas globalnie. Wiem, że będzie o tym mowa dziś i w trakcie realizacji projektu. 27

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp RAPORT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska 1. Wstęp Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym w mniejszym lub większym stopniu praktycznie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi

Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi Stan prawny na dzień 26 listopada 2011 roku Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi Opracował: Cezary Skwara Sędzia Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. kwartalnik policyjny. CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim

W NUMERZE. kwartalnik policyjny. CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim kwartalnik policyjny CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat: (22)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia dla Polski Opracowanie pod redakcją: Przemysława Bryksy, Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz Departament

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bojarski. Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

Łukasz Bojarski. Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA Łukasz Bojarski Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA Warszawa 2003 Raport wydano w ramach projektu: Działania na rzecz poprawy dostępu do wymiaru

Bardziej szczegółowo

Anna Chęć Alina Kula

Anna Chęć Alina Kula Raport z monitoringu 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE PATRYCJA MICKIEWICZ KATARZYNA WENCEL GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH Wprowadzenie Bezdomność i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 1 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE EUROPA BEZ KORUPCJI III Miêdzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna Warszawa, 10 grudnia 2012 r. WARSZAWA 2013 2 EUROPA BEZ KORUPCJI CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo