BADANIE WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH I FIZYCZNYCH OWOCÓW WYBRANYCH ODMIAN GRUSZY NA PODSTAWIE MODELI NUMERYCZNYCH UZYSKANYCH ZA POMOCĄ SKANERA 3D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH I FIZYCZNYCH OWOCÓW WYBRANYCH ODMIAN GRUSZY NA PODSTAWIE MODELI NUMERYCZNYCH UZYSKANYCH ZA POMOCĄ SKANERA 3D"

Transkrypt

1 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 577, 2014, 3 12 BADANIE WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH I FIZYCZNYCH OWOCÓW WYBRANYCH ODMIAN GRUSZY NA PODSTAWIE MODELI NUMERYCZNYCH UZYSKANYCH ZA POMOCĄ SKANERA 3D Andrzej Anders, Piotr Markowski, Zdzisław Kaliniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Streszczenie. Celem pracy była ocena przydatności zbudowanych za pomocą skanera 3D modeli numerycznych owoców gruszy odmiany Bonkreta Williamsa oraz Konferencja do określania ich właściwości geometrycznych i fizycznych. Dodatkowo porównano utworzone modele owoców gruszy z aktualnie stosowanymi przybliżonymi sposobami opisu kształtu polegającymi na aproksymacji owoców do prostych brył geometrycznych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń stwierdzono, że stosując skaner 3D do skanowania obiektów przestrzennych uzyskuje się dużą dokładność pomiarów pola powierzchni i objętości owoców w porównaniu z obliczeniami pola powierzchni i objętości wykonanymi na przybliżonych wzorach matematycznych. Wartość współczynnika determinacji wymiarów owoców gruszy w funkcji ich masy zawierała się w zakresie od 0,58 do 0,95 i od 0,54 do 0,93 odpowiednio dla owoców odmiany Bonkreta Williamsa oraz Konferencja. Najniższą wartość współczynnika determinacji odnotowano dla długości owoców w funkcji ich masy dla obydwu badanych przypadków. Utworzone za pomocą skanera 3D modele owoców mogą posłużyć do przeprowadzenia dokładnych obliczeń ich właściwości geometrycznych. Słowa kluczowe: owoce, grusza, Bonkreta Williamsa, Konferencja, cechy geometryczne, skanowanie 3D WSTĘP Jednym z podstawowych celów przemysłu spożywczego jest wdrażanie nowych produktów i stosowanie nowoczesnych procesów technologicznych [Czernyszewicz 2011]. Wprowadzanie do produkcji nowych artykułów spożywczych wymaga przeprowadzania badań i doświadczeń na surowcach rolniczych [Datta i Halder 2008, Ciurzyńska i in. 2011, Adres do korespondencji Corresponding author: Andrzej Anders, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, ul. M. Oczapowskiego 11, Olsztyn,

2 4 A. Anders, P. Markowski, Z. Kaliniewicz Piotrowski i Godlewska 2011]. Koszt takich badań i doświadczeń jest duży. Dlatego też, tam gdzie jest to możliwe, należy zastępować prowadzenie badań na produktach spożywczych, badaniami wykonywanymi na modelach numerycznych [Wiktor i in. 2012]. Mając gotowy model numeryczny, można określić np. właściwości geometryczne produktu oraz przejść do etapu projektowania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Dotychczasowe modele produktów roślinnych np. owoców, warzyw i nasion oparte były na tradycyjnych, regularnych, dobrze opisanych matematycznie kształtach (np. cylinder, kula, prostopadłościan, stożek itp.) [Frączek i Wróbel 2006]. W rzeczywistości kształt owoców nie jest dopasowany do wymienionych brył geometrycznych, w związku z tym trudne jest dokładne odwzorowanie ich kształtu, a uzyskane w ten sposób modele mają małą przydatność w procesach projektowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym. W związku z tym trwają poszukiwania nowych metod numerycznych, wykorzystujących nowoczesne narzędzia informatyczne (komputery o dużych mocach obliczeniowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem) do precyzyjnego odwzorowania kształtu materiałów biologicznych. Coraz częściej geometria obiektów spożywczych jest symulowana za pomocą programów do komputerowego wspomagania projektowania (CAD) lub programów przeznaczonych do numerycznej mechaniki płynów (CFD) [Verboten i in. 2004]. Do opisu kształtu produktów rolniczych stosowane są także systemy wizyjne [Jancsók i in. w 2001, Sabliov i in. 2002, Scheerlinck i in. 2004], a także metody matematycznego modelowania kształtu [Mieszkalski i in. 2008, Mieszkalski 2013]. Pomimo stosowania zaawansowanych technik komputerowych w dalszym ciągu istnieje problem uzyskania dokładnego odwzorowania kształtu z uwzględnieniem występujących anatomicznych nieprawidłowości produktu roślinnego. Uzyskanie dokładnego kształtu obiektu jest procesem żmudnym i trudnym, zwłaszcza dla produktów o nieregularnych kształtach. Niewiele jest publikacji z wynikami badań odnośnie analizy kształtu i oszacowania wymiarów dla takich produktów. Poszukując nowych metod dokładnego odwzorowania kształtu badanych obiektów, stosuje się skaner 3D [Rahmi i Ferruh 2009, Anders i in. 2012]. Urządzenie to pozwala na dokładne określenie właściwości geometrycznych np. owoców, a uzyskany model numeryczny zapisany w pamięci komputera w postaci chmury punktów wykorzystany może być w procesach projektowania i symulacji komputerowej. Od wielu lat prowadzone są badania w celu uzyskania modeli numerycznych produktów rolniczych i spożywczych, które mogłyby być wykorzystane w symulacji komputerowej wybranych procesów technologicznych. Jancsók i inni [2001] zbudowali model 3-D owoców gruszy odmiany Konferencja, a Scheerlinck [2004] przedstawił przestrzenny model owocu truskawki bez szypułki. Obydwaj autorzy użyli komputerowego systemu wizyjnego służącego do opisu kształtu. System ten składał się z CCD kamery, lampy pierścieniowej o mocy W oraz obrotowego stolika, na którym można było zamocować badany owoc. Kontury badanego owocu z uzyskanych ośmiu obrazów stanowiły podstawę budowy modelu 3D. System wymagał wykonania kalibracji wymiarów konturów owoców oraz rozdzielczości i dopiero na tej podstawie możliwe było budowanie modelu geometrycznego 3-D gruszki i truskawki. Ostateczne przygotowanie modelu wymagało zastosowania metody elementów skończonych w specjalistycznym oprogramowaniu i było czasochłonne. Goni i inni [2007] opisali metodę rekonstrukcji nieregularnych produktów spożywczych, do badań wybierając owoce jabłoni oraz porcje mięsa. W trakcie rekonstrukcji kształtów próbek musieli przed akwizycją obrazów przekrojów wykonać cięcie każdej próbki na Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

3 Badanie właściwości geometrycznych i fizycznych owoców wybranych odmian gruszy... 5 plastry. Jako końcowy efekt zastosowanej metody uzyskano przestrzenny model badanej próbki, jednakże metoda ta była metodą niszczącą. Nawara i Krzysztofik [2007] zbudowali stanowisko badawcze i opracowali metodykę przygotowywania prób do przeprowadzenia pomiarów metodą wideo-komputerową parametrów geometrycznych, takich jak: długość, szerokość, grubość oraz objętość bulw ziemniaka. Przeprowadzili badania na odmianie Salto, a otrzymane wyniki porównali z pomiarami wykonanymi suwmiarką i wagą hydrostatyczną. Zaproponowana przez autorów metoda pomiarów nie pozwalała jednak na obliczenie pola powierzchni. Mieszkalski i inni [2008] zaprezentowali model matematyczny owocu mandarynki, wykorzystując równania parametryczne. Zmierzono owoce rzeczywiste oraz wygenerowany komputerowo model. Z przeprowadzonej analizy statystycznej wykonanych pomiarów wynikało, że model matematyczny najlepiej odwzorowuje objętość, pole powierzchni oraz pola powierzchni rzutów owocu. Mieszkalski [2013] przedstawił model matematyczny korzeni pietruszki korzeniowej, który był reprezentowany przez powierzchnię parametryczną, krzywe przestrzenne i krzywe Béziera. W proponowanych modelach matematycznych można zmieniać wartości parametrów decydujących o podstawowych właściwościach geometrycznych (średnicę i długość korzenia) oraz o kształcie korzenia, co pozwala na wygenerowanie dowolnych (w ramach gatunku), pod względem kształtu i podstawowych wymiarów, brył, jednakże modele te nie odwzorowują dokładnie rzeczywistego ich kształtu i powierzchni. Owoce gruszy są często wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym. Posiadają kształt, który trudniej jest aproksymować do znanych brył geometrycznych, jak to ma miejsce np. dla owoców jabłoni, śliwy czy wiśni. Utworzenie modelu numerycznego za pomocą skanera 3D oraz późniejszy pomiar parametrów geometrycznych badanego obiektu przy stale spadających cenach tych urządzeń pozwala na szybsze i dokładniejsze wykonanie badań surowców pochodzenia roślinnego w porównaniu do metod wyżej opisanych. Celem pracy było opracowanie modeli numerycznych owoców gruszy odmian Bonkreta Williamsa oraz Konferencja otrzymanych za pomocą skanera 3D i ocena ich dopasowania do rzeczywistego kształtu owoców wybranych odmian. Dla tak sformułowanego celu pracy postanowiono dodatkowo porównać wyznaczone modele numeryczne owoców gruszy z aktualnie stosowanymi sposobami przybliżonego opisu kształtu przez aproksymację do prostych brył geometrycznych. MATERIAŁ I METODY Do badań użyto owoce gruszy odmian Bonkreta Williamsa oraz Konferencja, przechowywanych w pomieszczeniu o stałej temperaturze 20 C oraz wilgotności powietrza około 60%. Owoce zakupiono w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Pozorty w Olsztynie. Kształt obydwu odmian różni się znacząco. Owoce Konferencji mają kształt wydłużony, a owoce Bonkrety są krótsze i bardziej pękate. Skanowanie 3D owoców wykonano na laserowym skanerze firmy Nextengine w Katedrze Maszyn Roboczych i Metodologii Badań na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Gęstość skanowania wynosiła 387 punktów na cm 2 (2500 punktów cal 2 ). Skanowane owoce umieszczano na obrotowym stoliku. Do badań wybrano po 50 sztuk gruszek odmiany Bonkreta Williamsa oraz odmiany Konferencja (rys. 1). Dla każdego owocu wykonano siedem skanów bocznych oraz po nr 577, 2014

4 6 A. Anders, P. Markowski, Z. Kaliniewicz Rys. 1. Fig. 1. Przykładowe modele owoców gruszy uzyskane po skanowaniu 3D: a) odmiana Bonkreta Williamsa, b) odmiana Konferencja Sample models of pear fruits obtained after scanning 3D: a) Williams pear cultivar, b) Conference cultivar jednym skanie górnej i dolnej części owocu. W gotowych modelach owoców za pomocą oprogramowania Scanstudio HD PRO firmy Nextengine (NextEngine User Manual 2010) zmierzono długość, szerokość, grubość, pole powierzchni oraz objętość. Dokładność wykonanych pomiarów wymiarów liniowych wynosiła 0,127 mm. Średnicę zastępczą owoców D g [mm] oraz kulistość ϕ [%] obliczono na podstawie wzorów (1) i (2) [Mohsenin 1986]: D L W T 1/3 [mm] (1) g gdzie: L długość owocu [mm], W szerokość owocu [mm], T grubość owocu [mm]. D g % (2) L Do oszacowania pola powierzchni przyjęto formułę (3) [McCabe i in. 1986]: A D [cm 2 ] (3) o 2 g Objętość owoców V o [cm 3 ] obliczano ze wzoru (4): 3 V o D g [cm 3 ] (4) 6 Każdy z badanych owoców zważono na wadze elektronicznej Radwag PS 0/C/2 z dokładnością 0,001 g. Obliczenia statystyczne wykonano z wykorzystaniem programu Statistica 10, przyjmując poziom istotności α = 0,05. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

5 Badanie właściwości geometrycznych i fizycznych owoców wybranych odmian gruszy... 7 WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA Uzyskane w procesie skanowania 3D modele owoców gruszy odmian Bonkreta Williamsa i Konferencja pozwoliły na wykonanie pomiarów wymiarów liniowych i określenie cech geometrycznych. Średnia długość badanych owoców Bonkrety Williamsa wynosiła 81,80 ±7,45 mm i była o około 10% mniejsza od średniej długości owoców gruszy odmiany Konferencja (tab. 1). Z kolei średnia szerokość owoców Bonkrety Williamsa wynosiła 63,68 ±4,49 mm i była o około 8% większa od szerokości owoców odmiany Konferencja. Średnia grubość owoców Bonkrety Williamsa była o około 8% większa od średniej grubości owoców Konferencji. Kulistość owoców wyrażona procentowym wskaźnikiem podobieństwa do kuli w przypadku owoców gruszy odmian Bonkrety Wiliamsa i Konferencja wynosiła odpowiednio 84,05 ±3,75 i 74,35 ±4,28%. Średnie pole powierzchni owoców pierwszej analizowanej odmiany, obliczone na podstawie skanowania 3D, było o około 7,5% większe od średniego pola powierzchni owoców Konferencji. Średnia objętość owoców Bonkrety Williamsa była o około 13% większa od średniej objętości owoców Konferencji. Pozostałe wymiary owoców gruszy oraz wyniki obliczeń na podstawie wzorów umieszczonych w pracy przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Zestawienie wyników obliczeń statystycznych cech geometrycznych i fizycznych owoców gruszy odmian Bonkreta Williamsa i Konferencja Table 1. Summary of the statistical calculations results of the Williams bon chrétien pear and the Conference pear fruits geometric and physical features Odmiana Cultivar Średnia Mean Bonkreta Williamsa Williams pear Zakres Range Odchylenie standardowe Standard deviation Średnia Mean Konferencja Conference pear Zakres Range Odchylenie standardowe Standard deviation Długość L Lenght L [mm] 81,80 29,01 7,45 91,03 44,48 9,76 Szerokość W Width W [mm] 63,68 18,38 4,49 58,90 14,21 4,10 Grubość T Thickness T [mm] 62,02 18,69 4,19 57,19 14,07 3,85 Masa m Mass m [g] 142,33 113,52 29,15 123,79 106,97 24,76 Pole powierzchni A Surface area A [cm 2 ] 139,02 76,24 19,44 129,29 79,22 18,39 Objętość V Volume V [cm 3 ] 144,90 113,54 29,37 125,71 106,98 25,17 Średnica zastępcza D g Geometric mean diameter D g [mm] 68,58 17,91 4,74 67,37 18,07 4,76 Kulistość ϕ Sphericity ϕ [%] 84,05 17,55 3,75 74,35 20,01 4,28 Pole powierzchni obliczone na podstawie wzoru (3) A o The surface area calculated from the formula (3) A o [cm 2 ] 148,45 74,97 20,32 143,30 77,46 20,20 Objętość obliczona na podstawie wzoru (4) V o The volume calculated from the formula (4) V o [cm 3 ] 171,27 125,58 34,74 162,49 132,86 34,26 Gęstość Bulk Density [kg m 3 ] 981,91 22,74 5,75 984,89 47,65 8,83 nr 577, 2014

6 8 A. Anders, P. Markowski, Z. Kaliniewicz Wymiary owoców gruszy w funkcji ich masy dla odmiany Bonkreta Williamsa oraz Konferencji przedstawiono na rysunkach 2 i 3. Zależność wymiarów opisano funkcją liniową. Współczynnik determinacji dla długości owoców gruszy odmiany Bonkreta Williamsa wynosił 0,5817, podczas gdy dla pozostałych wymiarów oraz obliczonej średnicy zastępczej owocu od 0,9177 do 0,9469. Dla owoców odmiany Konferencja współczynnik 90 y = 54, ,195*x; R 2 = 0,5817 y = 46, ,1585*x; R 2 = 0,9469 Wymiar Dimension [mm] y = 42, ,1493*x; R 2 = 0,9367 y = 42, ,1377*x; R 2 = 0,9177 Rys. 2. Fig Długość Lenght Szerokość Width Grubość Thickness D g Średnica zastępcza Geometric mean diameter Wymiary owoców gruszy w funkcji ich masy dla odmiany Bonkreta Williamsa Williams bon chrétien pear fruits dimensions as their weight function y = 55, ,2898*x; R 2 = 0,5396 Wymiar Dimension [mm] Rys. 3. Fig y = 44, ,1852*x; R 2 = 0,9264 y = 40, ,1526*x; R 2 = 0,8460 y = 39, ,1428*x; R 2 = 0,8427 Długość Lenght Szerokość Width Grubość Thickness D g Średnica zastępcza Geometric mean diameter Wymiary owoców gruszy w funkcji ich masy dla odmiany Konferencja Conference pear fruits dimensions as their weight function Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

7 Badanie właściwości geometrycznych i fizycznych owoców wybranych odmian gruszy... 9 determinacji długości owoców wynosił 0,5396, a dla szerokości, grubości i średnicy zastępczej od 0,8427 do 0,9264. Zależność pola powierzchni w funkcji masy dla badanych owoców gruszy przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Średnie pole powierzchni owoców gruszy odmiany Bonkreta Williamsa obliczone na podstawie wzorów jest o około 6% większe od pola powierzchni 190 Pole powierzchni Surface area [cm 2 ] y = 51, ,6792*x; R 2 = 0,9495 y = 44, ,6641*x; R 2 = 0,9916 Rys. 4. Fig A Skanowane Scanned A o Obliczone Calculated Pole powierzchni owoców gruszy w funkcji masy dla odmiany Bonkreta Williamsa Williams bon chrétien pear fruits area as their weight function 200 Pole powierzchni Surface area [cm 2 ] y = 45, ,7877*x; R 2 = 0,9320 y = 38, ,7357*x; R 2 = 0,9807 Rys. 5. Fig A Skanowane Scanned A o Obliczone Calculated Pole powierzchni owoców gruszy w funkcji masy dla odmiany Konferencja Conference pear fruits area as their weight function nr 577, 2014

8 10 A. Anders, P. Markowski, Z. Kaliniewicz określonego za pomocą skanera 3D, a dla odmiany Konferencja różnica ta jest ponad dwukrotnie większa i wynosi około 14%. Objętość owoców gruszy w funkcji ich masy przedstawiono na rysunkach 6 i 7. Średnia objętość owoców gruszy odmiany Bonkreta Wiliamsa obliczona na podstawie wzorów jest o około 26% większa od średniej objętości określonej za pomocą skanera 3D, a dla odmiany Konferencja różnica ta wynosi około 36% y = 5, ,1614*x; R 2 = 0, Objętość Volume [cm 3 ] y = 1, ,0068*x; R 2 = 0, Rys. 6. Fig V Skanowana Scanned V o Obliczona Calculated Objętość owoców gruszy w funkcji masy dla odmiany Bonkreta Williamsa Williams bon chrétien pear fruits volume as their weight function y = 3, ,3379*x; R 2 = 0,9347 Objętość Volume [cm 3 ] y = 0, ,0157*x; R 2 = 0,9980 Rys. 7. Fig Objętość owoców gruszy w funkcji masy dla odmiany Konferencja Conference pear fruits volume as their weight function V Skanowana Scanned V o Obliczona Calculated Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

9 Badanie właściwości geometrycznych i fizycznych owoców wybranych odmian gruszy WNIOSKI 1. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wynika, że stosując skaner 3D uzyskuje się dużą dokładność pomiarów pola powierzchni i objętości owoców w porównaniu z obliczeniami pola powierzchni i objętości wykonanymi na wzorach. 2. Najniższą wartość współczynnika determinacji R 2 (0,54 i 0,58 odpowiednio dla owoców gruszy odmiany Konferencja i Bonkreta Williamsa) odnotowano dla długości owoców gruszy w funkcji ich masy w przypadku obydwu badanych odmian. 3. Uzyskane za pomocą skanera 3D modele owoców mogą posłużyć do przeprowadzenia dokładniejszych obliczeń ich właściwości geometrycznych, uniezależniając proces badania od czasu. Model owocu nie ulega wpływom zewnętrznych czynników powodujących jego deformację i uszkodzenie. LITERATURA Anders A., Kaliniewicz Z., Markowski P., Zastosowanie skanera 3D do pomiarów cech geometrycznych produktów spożywczych na przykładzie pieczywa typu kajzerka i minikajzerka. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2, Ciurzyńska A., Janowicz M., Piotrowski D., Pomarańska-Łazuka W., Sitkiewicz I., Lenart A., Właściwości rekonstrukcyjne suszonych próżniowo truskawek. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 569, Czernyszewicz E., Znaczenie wybranych obszarów zarządzania w produkcji owoców. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 569, Datta A.K., Halder A., Status of food process modeling and where do we go from here (synthesis of the outcome from brainstorming). Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 7, Frączek J., Wróbel M., Metodyczne aspekty oceny kształtu nasion. Inżynieria Rolnicza 12 (87), Goni S.M., Purlis E., Salvadori V.O., Three-dimensional reconstruction of irregular foodstuffs. Journal of Food Engineering 82, Jancsoḱ P., Clijmans L., Nicolai B.M., De Baerdemaeker J., Investigation of the effect of shape on the acoustic response of Conference pears by finite element modelling. Postharvest Biology and Technology 23, Mieszkalski L., Matematyczne modelowanie kształtu korzenia pietruszki. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1, Mieszkalski L., Anders A., Sołoducha H.K., Modelowanie brył owoców na przykładzie owoców mandarynki. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2, McCabe W.L., Smith J.C., Harriot P., Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw- Hill Book Company, New York. Mohsenin N.N., Physical properties of plant and animal materials. Gordon and Breach Science Public, New York. Nawara P., Krzysztofik B., Pomiar metodą wideo-komputerową parametrów geometrycznych bulw ziemniaka. Acta Agrophysica 9 (2), NextEngine User Manual, (data dostępu: ). Piotrowski D., Godlewska A., Wpływ metody suszenia próżniowego na proces rehydracji wysuszonych truskawek. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 569, nr 577, 2014

10 12 A. Anders, P. Markowski, Z. Kaliniewicz Rahmi U., Ferruh E., Potential use of 3-dimensional scanners for food process modeling. Journal of Food Engineering 93, Sabliov C.M., Bolder D., Keener K.M., Farkas B.E., Image processing method to determine surface area and volume of axi-symmetric agricultural products. International Journal of Food Properties 5, Scheerlinck N., Marquenie D., Jancsok P.T., Verboven P., Moles C.G., Banga J.R., Nicolai B.M., A model-based approach to develop periodic thermal treatments for surface decontamination of strawberries. Postharvest Biology and Technology 34, Verboven P., De Baerdemaeker J., Nicolai B.M., Using computational fluid dynamics to optimize thermal processes. In: Richardson P. (ed.), Improving the Thermal Processing of Foods. CRC Press, Boca Raton, FL, Wiktor A., Łuczywek K., Witrowa-Rajchert D., Modelowanie matematyczne kinetyki suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego liści bazylii. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 570, EVALUATION OF GEOMETRIC AND PHYSICAL PROPERTIES OF CHOSEN PEAR CULTIVARS BASED ON NUMERICAL MODELS OBTAINED BY A 3D SCANNER Summary. The objective of this study was to assess the usefulness of numerical models of the Williams bon chrétien pear and the Conference pear cultivars fruits obtained by the application of a 3D scanner in determining their geometric attributes and physical properties. Additionally, the obtained pear fruits models were compared with the presently employed ways of shape description involving the approximation of the fruit shape to simple geometric units. Based on the taken measurements and conducted calculations, it was concluded that the application of a 3D scanner for scanning spatial objects allows for a higher accuracy of the surface area and volume measurements of the fruits, as compared to the calculations of the surface area and volume based on approximate mathematical formulas. The value of the coefficient of determination for the pear fruit dimensions as functions of their mass ranged from 0.58 to 0.95 and from 0.54 to 0.93 for the Williams bon chrétien pear and the Conference pear cultivars fruits, respectively. The lowest value of the coefficient of determination was noted for the fruit lengths as functions of their mass in both investigated cultivars. Fruit models developed with a 3D scanner can serve to obtain more accurate calculations of their geometric attributes. Key words: fruits, Williams pear, Conference pear, geometric features, 3D scanning Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

ZASTOSOWANIE SKANERA 3D DO MONITOROWANIA KSZTAŁTU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA PRZYKŁADZIE PIECZYWA

ZASTOSOWANIE SKANERA 3D DO MONITOROWANIA KSZTAŁTU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA PRZYKŁADZIE PIECZYWA I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 3(138) S. 7-14 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ZASTOSOWANIE SKANERA 3D DO MONITOROWANIA KSZTAŁTU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI. Wstęp. Materiał i metody

MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI. Wstęp. Materiał i metody InŜynieria Rolnicza 3/2006 Bronisława Barbara Kram Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI Wstęp Streszczenie Określono wpływ wilgotności

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GEOMETRII ŹDŹBŁA MISKANTA OLBRZYMIEGO

ANALIZA GEOMETRII ŹDŹBŁA MISKANTA OLBRZYMIEGO Inżynieria Rolnicza 7(95)/27 ANALIZA GEOMETRII ŹDŹBŁA MISKANTA OLBRZYMIEGO Janusz Kolowca Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Akademia Rolnicza w Krakowie Streszczenie. Przeprowadzono badania

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW ROZPOZNAWANIA OBRAZU W BADANIACH NAUKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU ZIEMNIAK-99

WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW ROZPOZNAWANIA OBRAZU W BADANIACH NAUKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU ZIEMNIAK-99 Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW ROZPOZNAWANIA OBRAZU W BADANIACH NAUKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU ZIEMNIAK-99 Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO I KĄTA NATURALNEGO USYPU NASION ŁUBINU ODMIANY BAR I RADAMES

BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO I KĄTA NATURALNEGO USYPU NASION ŁUBINU ODMIANY BAR I RADAMES Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO I KĄTA NATURALNEGO USYPU NASION ŁUBINU ODMIANY BAR I RADAMES Bronisława Barbara Kram Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WILGOTNOŚCI NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I GEOMETRYCZNE ZIARNA ŻYTA ODMIANY SŁOWIAŃSKIE

WPŁYW WILGOTNOŚCI NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I GEOMETRYCZNE ZIARNA ŻYTA ODMIANY SŁOWIAŃSKIE Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 WPŁYW WILGOTNOŚCI NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I GEOMETRYCZNE ZIARNA ŻYTA ODMIANY SŁOWIAŃSKIE Elżbieta Kusińska, Zbigniew Kobus, Rafał Nadulski Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH ZESZYT 577

ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH ZESZYT 577 ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH ZESZYT 577 WARSZAWA 2014 ADVANCES OF AGRICULTURAL SCIENCES PROBLEM ISSUES ISSUE 577 WARSAW 2014 ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH Zeszyt 577 Wydział

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Mathematical modeling of the shape of the seed of white mustard (Sinapis alba L.)

Mathematical modeling of the shape of the seed of white mustard (Sinapis alba L.) 62 POSTĘPY TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO 1/2015 Prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH InŜynieria Rolnicza 14/2005 Sławomir Francik Katedra InŜynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SIŁY NISZCZĄCEJ OKRYWĘ ORZECHA WŁOSKIEGO

ANALIZA SIŁY NISZCZĄCEJ OKRYWĘ ORZECHA WŁOSKIEGO Inżynieria Rolnicza 11(109)/2008 ANALIZA SIŁY NISZCZĄCEJ OKRYWĘ ORZECHA WŁOSKIEGO Tomasz Hebda, Sławomir Francik Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Instytut Techniczny,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING)

OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING) Mirosław Wendeker, Michał Biały, Adam Majczak 1) OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING) Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI BRYKIETÓW Z BIOMASY ROŚLINNEJ WYTWORZONYCH W ŚLIMAKOWYM ZESPOLE ZAGĘSZCZAJĄCYM

OCENA JAKOŚCI BRYKIETÓW Z BIOMASY ROŚLINNEJ WYTWORZONYCH W ŚLIMAKOWYM ZESPOLE ZAGĘSZCZAJĄCYM Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OCENA JAKOŚCI BRYKIETÓW Z BIOMASY ROŚLINNEJ WYTWORZONYCH W ŚLIMAKOWYM ZESPOLE ZAGĘSZCZAJĄCYM Ignacy Niedziółka, Andrzej Zuchniarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym JÓZEF FLIZIKOWSKI ADAM BUDZYŃSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym Streszczenie: W pracy usystematyzowano

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU

OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU Joanna Rut, Katarzyna Szwedziak, Marek Tukiendorf Zakład Techniki Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Jerzy Domański Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników

Bardziej szczegółowo

METODA REKONSTRUKCJI 3D NASION W APLIKACJI TYPU CAD

METODA REKONSTRUKCJI 3D NASION W APLIKACJI TYPU CAD Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 METODA REKONSTRUKCJI 3D NASION W APLIKACJI TYPU CAD Marek Wróbel Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. Zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO

KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO Adam J. Lipiński Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE MODELOWANIE KSZTAŁTU PODSTAWOWYCH CZĘŚCI MORFOLOGICZNYCH CEBULI CUKROWEJ (Allium cepa L.)

MATEMATYCZNE MODELOWANIE KSZTAŁTU PODSTAWOWYCH CZĘŚCI MORFOLOGICZNYCH CEBULI CUKROWEJ (Allium cepa L.) 40 POSTĘPY TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO 1/2016 Prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie MATEMATYCZNE MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Raport z przeprowadzonych badań Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Spis treści Spis treści... 2 1.Cel badań... 3 2. Skanowanie 3D pozyskanie geometrii... 3 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA

WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 WPŁYW OKRESU PRZECHOWYWANIA NA STRATY MASY BULW ZIEMNIAKA PODCZAS OBIERANIA Barbara Krzysztofik, Piotr Nawara Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia Rolnicza w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM 117/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE

Bardziej szczegółowo

KAMIKA Instruments PUBLIKACJE. TYTUŁ Pomiar kształtu i uziarnienia mikrosfer. AUTORZY Stanisław Kamiński, Dorota Kamińska, KAMIKA Instruments

KAMIKA Instruments PUBLIKACJE. TYTUŁ Pomiar kształtu i uziarnienia mikrosfer. AUTORZY Stanisław Kamiński, Dorota Kamińska, KAMIKA Instruments KAMIKA Instruments PUBLIKACJE TYTUŁ Pomiar kształtu i uziarnienia mikrosfer. AUTORZY Stanisław Kamiński, Dorota Kamińska, KAMIKA Instruments DZIEDZINA Pomiar kształtu cząstek PRZYRZĄD 2DiSA SŁOWA KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków 1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MARCHWI

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MARCHWI Inżynieria Rolnicza 6/06 Beata Ślaska-Grzywna Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MARCHWI Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA

ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA Zdzisław Kaliniewicz, Krzysztof Konrad Jadwisieńczak Katedra Maszyn Roboczych i Procesów

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH Postępowanie nr 56/A/DZZ/5 PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noży styczno-obrotowych

Bardziej szczegółowo

OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ

OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ Inżynieria Rolnicza 9(107)/08 OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek, Andrzej Zuchniarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

CECHY GEOMETRYCZNE ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN ZBÓŻ

CECHY GEOMETRYCZNE ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN ZBÓŻ Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007 CECHY GEOMETRYCZNE ZIARNA WYBRANYCH ODMIAN ZBÓŻ Tomasz Hebda Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Akademia Rolnicza w Krakowie Piotr Micek Katedra Żywienia Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(1) 2002, 85-90 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy sitowej materiału ziarnistego poddanego mieleniu w młynie kulowym oraz

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SIŁOWNIKÓW UDAROWYCH Z NASTAWIANĄ OBJĘTOŚCIĄ KOMORY

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SIŁOWNIKÓW UDAROWYCH Z NASTAWIANĄ OBJĘTOŚCIĄ KOMORY 3-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 123 Piotr CZAJKA, Tomasz GIESKO Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SIŁOWNIKÓW UDAROWYCH Z NASTAWIANĄ OBJĘTOŚCIĄ KOMORY Słowa kluczowe Siłownik

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Deta Łuczycka, Antoni Szewczyk, Krzysztof Pruski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD

ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD EWA SZPYRKA 1, STANISŁAW SADŁO 2, MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KĄTA ZAOSTRZENIA NOŻA NA PRZEBIEG CIĘCIA WYBRANYCH WARZYW KORZENIOWYCH

WPŁYW KĄTA ZAOSTRZENIA NOŻA NA PRZEBIEG CIĘCIA WYBRANYCH WARZYW KORZENIOWYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/21 WPŁYW KĄTA ZAOSTRZENIA NOŻA NA PRZEBIEG CIĘCIA WYBRANYCH WARZYW KORZENIOWYCH Rafał Nadulski, Karolina Strzałkowska Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Inżynieria Rolnicza 2(1)/28 APLIKACJE KOMPUTEROWE DO OCENY WYBRANYCH PARAMETRÓW SENSORYCZNYCH PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Katarzyna Szwedziak Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Zakres zmienności i współzależność cech owoców typu soft flesh mieszańców międzygatunkowych Capsicum frutescens L. Capsicum annuum L.

Zakres zmienności i współzależność cech owoców typu soft flesh mieszańców międzygatunkowych Capsicum frutescens L. Capsicum annuum L. NR 240/241 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 PAWEŁ NOWACZYK LUBOSŁAWA NOWACZYK Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Zakres zmienności i współzależność cech owoców typu soft flesh

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Agnieszka Prusak, Stanisława Roczkowska-Chmaj

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KSZTAŁTU POCZĄTKOWEGO CZĄSTEK NA SKURCZ SUSZARNICZY W CZASIE SUSZENIA MIKROFALOWEGO PRZY OBNIśONYM CIŚNIENIU

WPŁYW KSZTAŁTU POCZĄTKOWEGO CZĄSTEK NA SKURCZ SUSZARNICZY W CZASIE SUSZENIA MIKROFALOWEGO PRZY OBNIśONYM CIŚNIENIU InŜynieria Rolnicza 3/2006 Klaudiusz Jałoszyński, Marian Szarycz Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu WPŁYW KSZTAŁTU POCZĄTKOWEGO CZĄSTEK NA SKURCZ SUSZARNICZY W CZASIE SUSZENIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA GRANULOWANEJ MIESZANKI PASZOWEJ NA WYTRZYMAŁOŚĆ KINETYCZNĄ GRANUL I WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA GRANULOWANEJ MIESZANKI PASZOWEJ NA WYTRZYMAŁOŚĆ KINETYCZNĄ GRANUL I WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA GRANULOWANEJ MIESZANKI PASZOWEJ NA WYTRZYMAŁOŚĆ KINETYCZNĄ GRANUL I WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Marek Rynkiewicz Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW InŜynieria Rolnicza 6/2006 Beata Ślaska-Grzywna Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie porowatości złóż nasion

Oznaczanie porowatości złóż nasion Marek Wróbel Wykorzystanie elementów komputerowej analizy obrazu OZNACZANIE POROWATOŚCI ZŁÓŻ NASION W pracy przedstawiono metodę oznaczania porowatości złoża roślinnych materiałów ziarnistych. Metoda oparta

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADÓW PODSTAWOWYCH CECH FIZYCZNYCH ZIAREN GRYKI I ŁUSZCZYN RZODKWI ŚWIRZEPY W ASPEKCIE MODELOWANIA PROCESÓW ROZDZIELCZYCH

ANALIZA ROZKŁADÓW PODSTAWOWYCH CECH FIZYCZNYCH ZIAREN GRYKI I ŁUSZCZYN RZODKWI ŚWIRZEPY W ASPEKCIE MODELOWANIA PROCESÓW ROZDZIELCZYCH Zdzisław Kaliniewicz, Piotr Markowski, Tadeusz Rawa Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ANALIZA ROZKŁADÓW PODSTAWOWYCH CECH FIZYCZNYCH ZIAREN GRYKI

Bardziej szczegółowo

b) Obliczyć pole trójkąta o bokach a, b, c. Dla kolejnych a, b, c równych:

b) Obliczyć pole trójkąta o bokach a, b, c. Dla kolejnych a, b, c równych: Zadanie 1. a) Czworościan foremny. Oblicz: powierzchni wielościanu b) Obliczyć pole trójkąta o bokach a, b, c. Dla kolejnych a, b, c równych: a b c 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10 9 10 11 10 11 12

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności realizacji procesu inżynierii odwrotnej obiektu przestrzennego

Ocena dokładności realizacji procesu inżynierii odwrotnej obiektu przestrzennego Ocena dokładności realizacji procesu inżynierii odwrotnej obiektu przestrzennego Andrzej Werner Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka Streszczenie: W artykule zostały zaprezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPUTEROWY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW TRAKCYJNYCH KÓŁ NAPĘDOWYCH

PROGRAM KOMPUTEROWY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW TRAKCYJNYCH KÓŁ NAPĘDOWYCH Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 PROGRAM KOMPUTEROWY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW TRAKCYJNYCH KÓŁ NAPĘDOWYCH Artur Szafarz, Zbigniew Błaszkiewicz Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Adam Gąska, Magdalena Olszewska 1) OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Streszczenie: Realizacja pomiarów może być dokonywana z

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres ćwiczenia

Cel i zakres ćwiczenia MIKROMECHANIZMY I MIKRONAPĘDY 2 - laboratorium Ćwiczenie nr 5 Druk 3D oraz charakteryzacja mikrosystemu Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest charakteryzacja geometryczna wykonanego w ćwiczeniu 1

Bardziej szczegółowo

Raport z badań dotyczący

Raport z badań dotyczący Raport z badań dotyczący testów palności drewna sosnowego zabezpieczonego preparatem DELTA Hydrolasur 5.10. Zleceniodawca: CHEMAR S.C. J. Heliński i Spółka Brużyczka Mała 49 95-070 Aleksandrów Łódzki Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krzywych i powierzchni

Modelowanie krzywych i powierzchni 3 Modelowanie krzywych i powierzchni Modelowanie powierzchniowe jest kolejną metodą po modelowaniu bryłowym sposobem tworzenia części. Jest to też sposób budowy elementu bardziej skomplikowany i wymagający

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE MODELOWANIE KSZTAŁTU OWOCÓW ŚLIWY (Prunus domestica L.)

MATEMATYCZNE MODELOWANIE KSZTAŁTU OWOCÓW ŚLIWY (Prunus domestica L.) 38 POSTĘPY TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO /015 Prof. dr hab. inż. Leszek MIESZKALSKI Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie MATEMATYCZNE MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GĘSTOŚCI WYBRANYCH SORTYMENTÓW SUROWCA DRZEWNEGO ROBINII AKACJOWEJ

ANALIZA GĘSTOŚCI WYBRANYCH SORTYMENTÓW SUROWCA DRZEWNEGO ROBINII AKACJOWEJ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Artur Kraszkiewicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ANALIZA GĘSTOŚCI WYBRANYCH SORTYMENTÓW SUROWCA

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA Paweł KAŁDUŃSKI, Łukasz BOHDAL ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA Streszczenie W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej badania zmian grubości

Bardziej szczegółowo

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation 2009 Z Corporation Zasada działania Przylegające do powierzchni markery nakładane są w sposób losowy Kamery CCD śledzą punkty referencyjne i za pomocą triangulacji (rozłożenia powierzchni na zbiór trójkątów)

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU W SZACOWANIU WARTOŚCI TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE CIĄGNIKA ROLNICZEGO Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN PRZY POMOCY PROGRAMU HERBICYD-2

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN PRZY POMOCY PROGRAMU HERBICYD-2 Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN PRZY POMOCY PROGRAMU HERBICYD-2 Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA RÓWNOMIERNOŚĆ DOZOWANIA I WYSIEWU NASION PSZENICY KOŁECZKOWYM ZESPOŁEM WYSIEWAJĄCYM

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA RÓWNOMIERNOŚĆ DOZOWANIA I WYSIEWU NASION PSZENICY KOŁECZKOWYM ZESPOŁEM WYSIEWAJĄCYM Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA RÓWNOMIERNOŚĆ DOZOWANIA I WYSIEWU NASION PSZENICY KOŁECZKOWYM ZESPOŁEM WYSIEWAJĄCYM Piotr Markowski, Tadeusz Rawa, Adam Lipiński Katedra Maszyn

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE IV TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE IV TECHNIKUM. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE IV TECHNIKUM. I. Podstawowe pojęcia statystyki. 1. Sposoby prezentowania danych, interpretacja wykresów. 2. Mediana i dominanta. 3. Średnia arytmetyczna

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r.

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r. Karolina Żurek 17 czerwiec 2010r. Skanowanie laserowe to metoda pomiaru polegająca na przenoszeniu rzeczywistego kształtu trójwymiarowego obiektu do postaci cyfrowej. Bezpośrednim produktem skanowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu. 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Pomiary wymiarów zewnętrznych Opracował:

Bardziej szczegółowo

METODYCZNE ASPEKTY OCENY RZETELNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ NA PRZYKŁADZIE POMIARÓW CECH GEOMETRYCZNYCH NASION FASOLI. Stanisław Konopka, Piotr Markowski

METODYCZNE ASPEKTY OCENY RZETELNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ NA PRZYKŁADZIE POMIARÓW CECH GEOMETRYCZNYCH NASION FASOLI. Stanisław Konopka, Piotr Markowski Acta Agroph., 2016, 23(3), 421-432 METODYCZNE ASPEKTY OCENY RZETELNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ NA PRZYKŁADZIE POMIARÓW CECH GEOMETRYCZNYCH NASION FASOLI Stanisław Konopka, Piotr Markowski Katedra Maszyn Roboczych

Bardziej szczegółowo