METODY MINIMALIZACJI OBJĘTOŚCI NADDATKÓW OBRÓBKOWYCH ODLEWÓW ŻELIWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY MINIMALIZACJI OBJĘTOŚCI NADDATKÓW OBRÓBKOWYCH ODLEWÓW ŻELIWNYCH"

Transkrypt

1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 45, t. 14, rok 2012 ISSN X METODY MINIMALIZACJI OBJĘTOŚCI ODLEWÓW ŻELIWNYCH Andrzej Gessner 1a, Krzysztof Mrozek 1b 1 Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska a b Streszczenie W opracowaniu przedstawiono problematykę minimalizacji objętości naddatków obróbkowych odlewów żeliwnych przy użyciu dwóch metod. Pierwsza z nich polega na minimalizacji naddatków obróbkowych dla każdego odlewu osobno. Metoda druga Globalna Minimalizacja Naddatków Obróbkowych oparta jest na planowaniu obróbki dla wszystkich odlewów korpusowych wchodzących w skład maszyny równocześnie. Obie metody są przedmiotem zgłoszeń patentowych i wykorzystują nowoczesne metody inżynierii odwrotnej takie jak skanowanie 3D i fotogrametria. Powodem podjęcia prezentowanej tematyki są wciąż rosnące koszty obróbki mechanicznej, która obok odlewnictwa jest głównym procesem produkcyjnym korpusów obrabiarek. Dotychczasowe wyniki wstępnych badań symulacyjnych i laboratoryjnych z zastosowaniem metody indywidualnej minimalizacji naddatków obróbkowych pokazały, że zagadnienie warte jest dalszych badań i weryfikacji praktycznej. Mniejsza objętość naddatków obróbkowych wpływa nie tylko na skrócenie czasu obróbki, ale bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie narzędzi oraz ograniczenie poboru energii. Zastosowanie nowoczesnych technik bezdotykowego skanowania 3D i fotogrametrii pozwoli na znaczne uproszczenie procesu planowania obróbki, która w większości firm produkcyjnych opiera się na konwencjonalnych metodach trasowania każdego odlewu z osobna. Prezentowane przez autorów metody minimalizacji naddatków obróbkowych odlewów żeliwnych mogą znacząco wpłynąć na poprawę szybkości i jakości procesów przygotowawczych obróbki mechanicznej. Wstępne wyniki badań dały pozytywne wyniki, ponadto kilka firm przemysłowych wyraziło zainteresowanie wynikami i wdrożeniem prezentowanego zagadnienia. METHODS OF MACHINING ALLOWANCES MINIMIZATION OF IRON CASTINGS Summary The paper presents problems of machining allowances minimization by means of two minimization methods. The intention of the first one is that machining for each body cast should be planned separately. The second method Global Minimization of Machining Allowances consists in machining planned and optimized globally for the whole bodies included in the machine. Both methods are secured by patent and are founded by the use of rapid and modern methods of reverse engineering, such as 3D scanning and photogrammetry. The reason for taking the proposed subject matter is still growing cost of mechanical working which, next to the casting, is the main process of machine bodies production. The results of the minimization of machining allowances research based on individual calculations for each cast separately have shown so far that the machining allowances minimization matter is worthy of further research and practical verification. The smaller volume of machine cutting coat will not only shorten the treatment time, but also directly translate into tool wear and energy consumption reduction. By the use of a non-contact three-dimensional surface scanning system and photogrammetry, the treatment planning process will greatly simplify, which so far was based on tedious and very time-consuming method of manual body cast marking-out. 185

2 METODY MINIMALIZACJI OBJĘTOŚCI NADDATKÓW Proposed by the authors machining allowances minimization methods may contribute to the preparatory process of machining. Preliminary optimization results let us have optimistic outlook for the future even more there are machine companies interested in the proposed technology. 1. WSTĘP W dzisiejszych czasach rozwój obrabiarek opiera się głównie na poprawie wydajności i dokładności ich pracy [1, 2]. Coraz częściej nowoczesne maszyny wyposażane są w szybkie elektrowrzeciona o prędkości obrotowej rzędu kilkudziesięciu tysięcy obr./min., co przy współpracy z dynamicznymi napędami ruchów posuwowych pozwala na prowadzenie tzw. obróbki szybkościowej (HSM High Speed Machining) [3]. Niestety poprawa dynamiki maszyny często wpływa na pogorszenie jej stabilności [4, 5]. To zmusiło konstruktorów do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie elementów korpusowych. Współcześnie korpusy obrabiarek wykonywane są głównie z żeliwa szarego, stali oraz polimerobetonu. Z tych trzech materiałów zdecydowanie najczęściej wykorzystuje się żeliwo [6]. Mimo iż posiada ono dziesięciokrotnie mniejszą wartość logarytmicznego dekrementu tłumienia niż polimerobeton, to charakteryzuje się bardzo dobrą skrawalnością oraz daje możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów. Odlewy żeliwne wykonywane w formach piaskowych wymagają stosowania naddatków obróbkowych rzędu od trzech do nawet kilkunastu milimetrów w zależności od kształtu i wymiarów gabarytowych przedmiotu [7]. Często zdarza się, że producent obrabiarek otrzymuje odlewy o naddatkach dochodzących do 15 mm. Z jednej strony wynika to z asekuracyjnego podejścia odlewni, zaś z drugiej podyktowane jest względami ekonomicznymi bowiem cena odlewu rośnie wraz z jego masą. Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia producenta obrabiarek. Wraz ze wzrostem objętości naddatków rosną koszty obróbki korpusu wynikające z większego zużycia narzędzi i energii oraz pracochłonności. W odpowiedzi na rosnące ceny obróbki mechanicznej autorzy pragną zaprezentować dwie metody minimalizacji naddatków obróbkowych. Pierwsza z nich prowadzona jest indywidualnie dla każdego odlewu, druga natomiast - metoda globalna, oparta jest na planowaniu obróbki dla wszystkich odlewów korpusowych wchodzących w skład danej maszyny równocześnie. Obie metody są przedmiotem zgłoszeń patentowych i wykorzystują nowoczesne technologie inżynierii odwrotnej. 2. ANALIZA WIELKOŚCI W wydawnictwach książkowych o tematyce obrabiarkowej sprzed kilku lat można przeczytać, że odlewany korpus obrabiarki po procesie wyżarzania odprężającego powinien zostać wysezonowany przez okres około roku [3]. W dzisiejszych czasach niejednokrotnie okres jednego miesiąca, jaki jest potrzebny na dostarczenie odlewów do firmy obrabiarkowej od momentu zamówienia, staje się zbyt długi. Po wykonaniu i dostarczeniu odlewów do odbiorcy istnieje konieczność zaplanowania obróbki mechanicznej. Obecnie jest to pracochłonny i długotrwały proces trasowania wykonywany dla każdego odlewu z osobna. Ta technologia nie daje żadnych możliwości minimalizacji naddatków obróbkowych. Zdarza się nawet tak, że źle wytrasowany odlew uniemożliwi wykonanie z niego gotowego korpusu. Autorzy proponują zastąpienie przestarzałej już technologii trasowania odlewów nowoczesną technologią pomiaru wizyjnego. Za pomocą takich urządzeń pomiarowych jak TRITOP oraz GOM Atos (rys. 1, 2) istnieje możliwość zeskanowania odlewów oraz uzyskania trójwymiarowych modeli wirtualnych w krótkim czasie [8, 9]. Zastosowanie odpowiedniej obróbki otrzymanych skanów pozwala na porównanie ich z modelami konstrukcyjnymi poszczególnych części korpusowych. Nakładając na siebie idealną bryłę wykonaną przez konstruktora oraz część otrzymaną w wyniku pomiaru można uzyskać mapę kolorową odchyłek dodatnich (nadlewy, pochylenia odlewnicze, niedoczyszczenie odlewu z masy formującej, itd.), ujemnych (niedolewy) oraz błędów wynikających np. z błędnie wykonanych lub złożonych rdzeni formujących. 186

3 Andrzej Gessner, Krzysztof Mrozek Kolejnym krokiem jest przesunięcie baz obróbkowych w takim kierunku, aby iloczyn powierzchni obrabianych i grubości warstwy przeznaczonej do obróbki dążył do minimum. Bazy te można przesuwać w zakresie ograniczonym konstrukcyjnie. Rys. 1. Urządzenie pomiarowe TRITOP Rys. 2. Urządzenie pomiarowe GOM Atos Mając odpowiednio przygotowany model 3D rzeczywistego odlewu korpusu obrabiarki, można zrezygnować z planowania obróbki na stole traserskim na rzecz technologii wykorzystujących wspomaganie komputerowe. Daje to między innymi możliwość minimalizacji naddatków obróbkowych. 3. METODA INDYWIDUALNEJ MINIMALIZACJI OBJĘTOŚCI Zgodnie z tą metodą każdy odlew jest poddawany procesowi minimalizacji naddatków obróbkowych indywidualnie. Jego naddatki dzieli się na trzy grupy zgodne z kierunkami osi kartezjańskiego układu współrzędnych. Każda grupa kierunkowa przedstawiana jest jako iloczyn powierzchni obrabianych oraz odpowiadającego jej naddatku (rys. 3). Rys. 4. Odlewy komponentowe frezarki ogólnego przeznaczenia Na rys. 4 przedstawiono odlewy poddane procesowi minimalizacji objętości naddatków obróbkowych. Na poniższych wykresach zaprezentowano wyniki, jakie udało się uzyskać tą metodą (rys. 5). Rys. 3. Przekrój sań osi Z tokarki NC w miejscu mocowania prowadnicy osi X oraz wózka prowadnicy osi Z z oznaczeniem bazy i naddatków obróbkowych oraz niektórych wymiarów 187

4 METODY MINIMALIZACJI OBJĘTOŚCI NADDATKÓW Rys. 7. Zespół powiązanych ze sobą odlewów Rys. 5. Wyniki indywidualnej minimalizacji objętości naddatków obróbkowych 4. METODA GLOBALNEJ MINIMALIZACJI OBJĘTOŚCI Globalna minimalizacja naddatków obróbkowych różni się od minimalizacji indywidualnej tym, że po zeskanowaniu wszystkich odlewów składających się na daną maszynę tworzy się zespół wirtualny połączony łańcuchem wymiarowym. Następnie sumaryczna wielkość naddatków obróbkowych wszystkich odlewów poddawana jest minimalizacji przy uwzględnieniu ograniczeń konstrukcyjnych (rys. 6, 7, 8). Rys. 6. Schemat połączenia poszczególnych korpusów zespołu obrabiarki za pomocą wybranych wymiarów bazowych: a) równomierny rozkład naddatków obróbkowych, b), c) przykładowe przesunięcie naddatków oraz baz obróbkowych Prezentowana metoda wpłynie nie tylko na obszar obróbki mechanicznej, lecz również na technologię montażu maszyny. Proces jednoczesnego planowania Rys. 6. Przekrój łoża frezarki wraz ze zorientowanym wzglę- dem niego stołem obróbki mechanicznej dla wszystkich odlewów wchodzących w skład maszyny wprowadzi duże udogodnienia dla procesu montażu, najważniejsze bowiem powierzchnie poszczególnych części wymiarowane będą od jednej bazy całego zespołu. 188

5 Andrzej Gessner, Krzysztof Mrozek Oznaczone jaśniejszym kolorem powierzchnie obrabiane (rys. 4) pokazują jak bardzo skomplikowanym procesem jest trasowanie korpusów maszyn. Obie prezentowane metody przyczynią się nie tylko do ograniczenia objętości wiórów, ale sprawią, że proces planowania obróbki stanie się prostszy i mniej wrażliwy na powstanie błędów. 5. PODSUMOWANIE bezpośrednio wpływają na ograniczenie kosztów produkcji komponentów obrabiarkowych. Metoda globalna charakteryzuje się większą efektywnością, jednakże jej praktyczne zastosowanie jest uzasadnione tylko w obszarze maszyn wielkogabarytowych. Wadą przedstawionych metod jest trudność ich zautomatyzowania oraz wysoki koszt zakupu pomiarowych systemów wizyjnych niezbędnych do uzyskania modeli 3D obrabianych odlewów. Obie metody minimalizacji naddatków obróbkowych Literatura 1. Parus A., Chodźko M., Hoffman M.: Eliminacja drgań samowzbudnych z zastosowaniem aktywnego uchwytu obróbkowego. Modelowanie Inżynierskie 2011, nr 42, t. 11, s Berg M., Keller S.: MAHO. Training literature. CNC 432. AG Pfronten, Kosmol J.: Model cieplny elektrowrzeciona. Modelowanie Inżynierskie 2010, nr 39, t. 8, s Schulz H.: High-speed machining. Annals of the CIRP 1992, 41, 2, p Ehmann K., Kapoor S., Devor R., Lazoglu I.: Machining process modeling. Journal of Manufacturing Science and Engineering 1997, 119, p Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. Warszawa: WNT, Norma PN-H/ Odlewy z żeliwa szarego Tolerancje wymiarowe, naddatki na obróbkę skrawaniem i odchyłki masy. 8. Cuypers W., Van Gestel N., Voet A., Kruth J. P., Mingneau J., Bleys P.: Optical measurement techniques for mobile and large-scale dimensional metrology. Optics and Lasers in Engineering 2009, 47, p Wieczorowski M., Ruciński M., Koteras R.: Application of optical scanning for measurement of castings and cores. Archives of Foundry Engineering 2010, 10, p

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.22 Porównanie wyników badań metrologicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błędy, metody kompensacji Paweł TUREK 1 Wojciech MODRZYCKI 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Wytwarzanie produktów o

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH

NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH 201 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 1 Zbigniew Plutecki, Sławomir Szymaniec, Janusz Smykała Politechnika Opolska, Opole NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH A NEW METHOD

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny mgr inż. Krzysztof Białas-Heltowski Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Rozprawa doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA OPERATORA Z SYSTEMEM NADZORU WYTWARZANIA KONCEPCJA WDROŻENIA W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH. Streszczenie

INTEGRACJA OPERATORA Z SYSTEMEM NADZORU WYTWARZANIA KONCEPCJA WDROŻENIA W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.460 Dr inż. Przemysław OBORSKI, dr inż. Piotr SZULEWSKI (Politechnika Warszawska): INTEGRACJA OPERATORA Z SYSTEMEM NADZORU WYTWARZANIA KONCEPCJA WDROŻENIA W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW - NOWE OBSZARY PRAC BADAWCZYCH

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW - NOWE OBSZARY PRAC BADAWCZYCH 25 Stefan Sieradzki, Damian Kardas ENERGOSERWIS S.A. PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH I TRANSFORMATORÓW - NOWE OBSZARY PRAC BADAWCZYCH DESIGNING AND MANUFACTURING OF ELECTRIC MACHINES AND

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013 Artykuł na s. 94 ROCZNIK 86 NR 2 LUTY

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa.

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa. Dr inż. Elżbieta Jacniacka Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin E-mail: e.jacniacka@pollub.pl Dr inż. Leszek Semotiuk Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOKŁADNOŚCI POZYCJONOWANIA CENTRUM FREZARSKIEGO DMG DMU 50. Streszczenie RESEARCH OF POSITIONING ACCURACY OF THE DMG DMU50 MILLING CENTER

BADANIE DOKŁADNOŚCI POZYCJONOWANIA CENTRUM FREZARSKIEGO DMG DMU 50. Streszczenie RESEARCH OF POSITIONING ACCURACY OF THE DMG DMU50 MILLING CENTER DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.456 Dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk; mgr inż. Piotr KUPIŃSKI (Politechnika Świętokrzyska): BADANIE DOKŁADNOŚCI POZYCJONOWANIA CENTRUM FREZARSKIEGO DMG DMU 50 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZROBOTYZOWANE STANOWISKO WERYFIKACJI PROCESÓW OBRÓBKI

ZROBOTYZOWANE STANOWISKO WERYFIKACJI PROCESÓW OBRÓBKI MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 52, ISSN 1896-771X ZROBOTYZOWANE STANOWISKO WERYFIKACJI PROCESÓW OBRÓBKI Andrzej Burghardt 1a, Krzysztof Kurc 1b, Magdalena Muszyńska 1c, Dariusz Szybicki 1d 1 Katedra Mechaniki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIKI WIZYJNEJ W AUTOMATYZACJI POMIARÓW GEOMETRII I PODNOSZENIU JAKO CI WYROBÓW WYTWARZANYCH W PRZEMY LE MOTORYZACYJNYM

ZASTOSOWANIE TECHNIKI WIZYJNEJ W AUTOMATYZACJI POMIARÓW GEOMETRII I PODNOSZENIU JAKO CI WYROBÓW WYTWARZANYCH W PRZEMY LE MOTORYZACYJNYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 256 Mechanika 2013 S awomir wi o Instytut Technik Wytwarzania ZASTOSOWANIE TECHNIKI WIZYJNEJ W AUTOMATYZACJI POMIARÓW GEOMETRII I PODNOSZENIU JAKO CI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 CoroMill 176 innowacja we frezowaniu

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 ROCZNIK 86 NR 7 LIPIEC 2013 METROLOGIA

Bardziej szczegółowo

4. STRUKTURA I FUNKCJE PROGRAMU KOPUTEROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS... 104 4.1. Struktura programu komputerowego

4. STRUKTURA I FUNKCJE PROGRAMU KOPUTEROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS... 104 4.1. Struktura programu komputerowego POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Arkadiusz Gola METODYKA DOBORU PODSYSTEMU OBRABIAREK W ELASTYCZNYM SYSTEMIE PRODUKCYJNYM CZĘŚCI KLASY KORPUS Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki High Speed Machining przy produkcji części samolotu DREAMLINER Boeing 787

Wykorzystanie techniki High Speed Machining przy produkcji części samolotu DREAMLINER Boeing 787 POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Włodzimierz Adamski Wykorzystanie techniki High Speed Machining przy produkcji części samolotu DREAMLINER Boeing 787 VII Forum ProCax Podlesice 13-16 Listopada 2008 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012 Artykuł promocyjny na s. 938 ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego płacić więcej?

Dlaczego płacić więcej? ISSN 2081-7002 numer 2/2013 www.e-obrobkametalu.pl Dlaczego płacić więcej? Ta sama produktywność oraz trwałość narzędzia za mniejszą cenę z płytkami Nadeszła efektywność w kosztach TURNING LINE CNMG 1204..

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ. POLITECHNIA GDAŃSA WYDZIAŁ MECHANICZNY ATEDRA MECHANII I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ PODCZAS FREZOWANIA SZYBOŚCIOWEGO SMUŁYMI NARZĘDZIAMI Z WYORZYSTANIEM ZMIENNEJ PRĘDOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN Mateusz MUSIAŁ, Krzysztof CHRAPEK, Mateusz GŁÓWKA Streszczenie: W artykule opisano przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO EKSPLORACJI WYBRANYCH DANYCH PRODUKCYJNYCH ORAZ JEGO TESTOWANIE W ODLEWNI

SYSTEM DO EKSPLORACJI WYBRANYCH DANYCH PRODUKCYJNYCH ORAZ JEGO TESTOWANIE W ODLEWNI KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 1 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2008 ZENON IGNASZAK *, ROBERT SIKA ** SYSTEM DO EKSPLORACJI WYBRANYCH DANYCH PRODUKCYJNYCH ORAZ JEGO

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów Stefan PRADELOK 1 Adam RUDZIK 2 Grzegorz POPRAWA 2 Wisła, 28-29 maja 2015 r. EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

www.walter-tools.com Artykuł na s. 278 Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 4/2013

www.walter-tools.com Artykuł na s. 278 Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 4/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 4/2013 Obejrzyj zwiastun: www.walter-tools.com

Bardziej szczegółowo