Projektowanie maszyn dla górnictwa odkrywkowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie maszyn dla górnictwa odkrywkowego"

Transkrypt

1 Projektowanie maszyn dla górnictwa odkrywkowego Maszyny dla potrzeb górnictwa odkrywkowego charakteryzuj¹ siê imponuj¹cymi rozmiarami: d³ugoœæ oko³o 200 metrów, waga ton. Maszyny wykonuje siê wy³¹cznie na indywidualne zamówienie. Czas wykonania urz¹dzenia to oko³o dwóch lat, cena poni ej 2 mln USD. W Polsce takie maszyny wykonuje siê w SKW. Jak? OdpowiedŸ znajd¹ Pañstwo w niniejszym artykule. Struktura procesu projektowego Pe³ne wykorzystanie mo liwoœci zespo³u projektowego firmy SKW realizowane jest w ramach struktury zadaniowej cechuj¹cej siê brakiem formalnej hierarchii organizacyjnej wewn¹trz zespo³u projektantów. Nowoczesny uk³ad organizacyjny, w którym procesy, a nie struktury organizacyjne, determinuj¹ dzia³ania pracowników stawia wysokie wymagania dla personelu co do wszechstronnoœci i wewnêtrznej dyscypliny. Z drugiej strony stwarza bardzo du e mo liwoœci indywidualnego rozwoju, kszta³towania stylu pracy i doboru w³aœciwych i wygodnych narzêdzi. Nadrzêdn¹ rolê czynnika porz¹dkuj¹cego dzia³ania pracowników pe³ni proces projektowy wymuszaj¹cy harmonogramy dzia³añ poszczególnych uczestników procesu. Z kolei wszyscy uczestnicy dzia³aj¹ w ramach okreœlonych procedur, które porz¹dkuj¹ zakresy analiz wytrzyma³oœciowych i projektowych na poszczególnych etapach tego procesu. Punktem wyjœcia do prac analitycznych s¹ za³o enia projektowe, przepisy i normy oraz szereg innych czynników zale nych od etapu prac. W celu prowadzenia powy szych analiz opracowywane s¹ modele konstrukcji dostosowane stopniem szczegó³owoœci do zasobu posiadanej informacji na danym etapie i mo liwoœci posiadanych narzêdzi w postaci oprogramowania. Efektem Rys. 1 39

2 dokonanie integracji posiadanego oprogramowania w sposób umo liwiaj¹cy usankcjonowanie wypracowanych metod dzia³ania oraz procedur analitycznych. Rys. 2 koñcowym prac projektowych na danym etapie jest dokumentacja ilustruj¹ca przyjête rozwi¹zania i uwzglêdniaj¹ca wyniki analiz w czterech podstawowych obszarach: wytrzyma³oœci doraÿnej, trwa³oœci zmêczeniowej, statecznoœci globalnej i lokalnej oraz dynamice. Szczegó³owy opis poszczególnych elementów procesu projektowego zawarto w artykule [1], natomiast na rys.1 przedstawiono ogóln¹ strukturê procesu projektowego konstrukcji noœnych maszyn dla górnictwa odkrywkowego z wyodrêbnieniem podstawowych etapów realizacji obiektu, przedstawieniem u ywanych modeli analitycznych oraz zakresem prac na ka dym z etapów. Rys. 3 Sprawy siê komplikuj¹ W procesie rozwoju typowego biura projektowego, w miarê mo liwoœci finansowych, wzbogacane s¹ zasoby wspomagaj¹cych pracê projektantów narzêdzi programowych, zarówno z grupy programów handlowych, jak i tworzonych indywidualnie. Wobec braku jednolitej formy przygotowania danych czy nawet jednolitej filozofii pracy z programami zachodzi niebezpieczeñstwo, e zgromadzone oprogramowanie, choæ efektywne w odniesieniu do pojedynczych prac, dezorganizuje pracê ca³ego zespo³u projektantów, poch³aniaj¹c si³y na powielanie prac zwi¹zanych z modelowaniem, porównywaniem wyników, testowaniem nowych wersji programów, adaptacj¹ œrodowiska sprzêtowego do nowych programów, eliminacj¹ kolizji programowych itp. W sytuacji kiedy podstawowym narzêdziem projektanta jest oprogramowane stanowisko komputerowe stanowi¹ce now¹ jakoœæ w zakresie opracowywania dokumentacji, celowe jest poszukiwanie innych dróg podniesienia efektywnoœci projektowania ni proste zwiêkszanie nak³adu pracy lub usprawnianie czynnoœci manualnych. Na podstawie kilkuletnich doœwiadczeñ mo na stwierdziæ, e du o czasu poch³ania powielanie pewnych prac wobec niemo noœci przeniesienia wyników uzyskanych w jednym etapie procesu projektowego do nastêpnego b¹dÿ z jednej formy analizy wytrzyma³oœciowej do innej. Ponadto pracoch³onnym etapem dzia³añ jest opracowywanie dokumentacji w koñcowej formie edytorskiej. Trzeba coœ wybraæ Analizuj¹c rozwi¹zania wdro one w innych biurach projektowych, oceniono, e mo liwe s¹ dwie drogi podniesienia efektywnoœci wykorzystania oprogramowania: przejœcie wszystkich uczestników procesu projektowego na jednolity system opracowywania projektów, bazuj¹cy na silnym, zintegrowanym pakiecie (ProEngineer, I-DEAS); Du e jest z³e! Dokonana w po³owie lat 90. lokalizacja du ych systemów CAD na komputery klasy PC zaowocowa³a zainteresowaniem biur projektowych systemami tego typu. Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych zak³adano, e korzyœci z zastosowania silnego narzêdzia modelowania 3D z wszechstronnymi mo liwoœciami sporz¹dzania gotowej dokumentacji warsztatowej i rozleg³ym systemem zarz¹dzania projektem bêd¹ stanowi³y now¹ jakoœæ w zakresie efektywnoœci projektowania. Efekt taki uzyskano niew¹tpliwie w firmach, które w ca³oœci przesz³y na ten system pracy, i to najczêœciej w skojarzeniu z procesem wytwarzania wspomaganym komputerowo (CAM). Z kolei w warunkach firm, które zakupi³y pojedyncze stanowiska wyposa one w du e pakiety projektowe nie uzyskano znacz¹cego przyrostu efektywnoœci. Równoczeœnie napotkano na problemy zwi¹zane ze zintegrowaniem takiego systemu z innymi programami u ytkowanymi w firmie lub te nie potrafiono ukszta³towaæ odpowiedniego stylu pracy z takim pakietem. Przejœcie na jednolity system projektowania bazuj¹cy na pakietach zintegrowanych typu ProEngineer lub I-DEAS wi¹ e siê z powa nym wydatkiem i wymaga d³ugiego okresu wdro enia do momentu osi¹gniêcia efektów adekwatnych do poniesionych kosztów. W sytuacji firmy SKW przewidywano ponadto nastêpuj¹ce trudnoœci z pe³nym wykorzystaniem mo liwoœci takiego pakietu: koniecznoœæ modelowania 3D ju na etapie za³o eñ i projektów koncepcyjnych, co wyd³u a proces przygotowania oferty nie daj¹c znacz¹cego przyrostu jakoœci; otoczenie firmy SKW, zarówno polskie, jak i zagraniczne, nie pos³uguje siê na co dzieñ adnym z tych pakietów, co wymaga koñcowej adaptacji dokumentacji do wymagañ inwestora oraz producenta; znaczn¹ czêœæ opracowywanej dokumentacji w SKW stanowi konstrukcja stalowa, która wymaga pracoch³onnego wymiarowania, oznaczania spoin oraz pozycjonowania, natomiast w ograniczonym stopniu wymagane jest modelowanie 3D. 40

3 Powy sze czynniki skojarzone z wysokim kosztem inwestycji i utrzymania silnego pakietu CAD sprawi³y, e w chwili obecnej nie zdecydowano siê na tak powa n¹ zmianê systemu projektowania. Narzêdzia CAx Wszystkie procedury realizowane w procesie projektowym, niezale nie od etapu, wspomagane s¹ komputerowo. Ró norodnoœæ analiz oraz wymagañ co do ostatecznej formy dokumentowania wyników poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ stosowania szerokiej gamy oprogramowania. Oprogramowanie bêd¹ce w dyspozycji projektantów firmy SKW mo na podzieliæ na 3 grupy: programy standardowe, specjalizowane programy handlowe, specjalistyczne programy jednostkowe. Programy standardowe to powszechnie u ywane, dostêpne w handlu produkty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia grafiki i przetwarzania obrazów, program rysunkowy pe³ni¹cy funkcjê deski kreœlarskiej. Programy tej grupy dostêpne s¹ na ka dym stanowisku projektowym i s³u ¹ do opracowywania dokumentacji w ostatecznej formie. W zwi¹zku z tym, e wielu inwestorów wymaga dostarczenia dokumentacji w formie elektronicznej przy wyborze konkretnych produktów, kierowano siê przede wszystkim ich popularnoœci¹. Z koniecznoœci wybrano wiêc jako edytor i arkusz kalkulacyjny elementy pakietu MS Office, jako program graficzny CorelDraw oraz jako program rysunkowy AutoCAD. Wspóln¹ cech¹ tych programów jest szeroka gama oferowanych funkcji przy jednoczeœnie zadowalaj¹cym poziomie jakoœci realizacji funkcji podstawowych. Ponadto s¹ one bardzo mocno osadzone w œrodowisku MS Windows, co, przynajmniej teoretycznie, integruje je ze sob¹. Podstawowe zadania realizowane z wykorzystaniem powy szego oprogramowania to opracowywanie rysunków warsztatowych, opisów i wykazów materia³owych. Ponadto program rysunkowy spe³nia poprawnie rolê kalkulatora graficznego umo liwiaj¹cego prowadzenie analiz geometrycznych, przygotowanie szkiców i rysunków z³o eniowych oraz wstêpne przygotowanie parametrów geometrycznych do opracowywania modeli obliczeniowych. Program ten znajduje zastosowanie na wszystkich etapach procesu projektowego, praktycznie zastêpuj¹c deskê kreœlarsk¹. Uniwersalnym i wygodnym narzêdziem jest równie arkusz kalkulacyjny wykorzystywany do prowadzenia schematu statecznoœci maszyny a do jego ostatecznej edycji w formie dowodu statecznoœci oraz umo liwiaj¹cy przygotowywanie danych do systemów obliczeniowych. Specjalizowane programy handlowe wykorzystywane w firmie SKW to przede wszystkim systemy analizy wytrzyma³oœciowej oraz modelowania 3D. Pakiety tego typu zainstalowano na wydzielonych, ogólnie dostêpnych stanowiskach komputerowych. MES Ka dy system analizy wytrzyma- ³oœciowej opartej na MES zawiera wydzielone lub zintegrowane modu³y przygotowania danych (preprocesor), analizy numerycznej (solver), oraz wizualizacji i edycji wyników (postprocesor). Du e pakiety obliczeniowe dostêpne na rynku (ANSYS, I-DEAS) oferuj¹ bardzo szeroka gamê mo liwoœci analitycznych w ró nych dziedzinach, niekiedy odleg³ych od zagadnieñ dotycz¹cych analizy strukturalnej stanowi¹cej podstawowe narzêdzie w obliczeniach konstrukcji noœnych maszyn podstawowych. Uzasadnia to wysok¹ cenê zakupu i utrzymania tych pakietów. Ich wad¹ jest pewna zamkniêtoœæ utrudniaj¹ca pozyskiwanie modeli i wyników z innych pakietów. Bior¹c pod uwagê mo liwoœci wspó³pracy z innymi oœrodkami (np. IKEM PWr) w zakresie analiz obliczeniowych, w pewnych szczególnych obszarach zdecydowano siê na wybór programu EMAP oferuj¹cego w za³o eniu du ¹ otwartoœæ na inne systemy MES oraz efektywny import modeli z popularnych systemów 3D. Jako solver wybrano popularny system NASTRAN powszechnie akceptowany przez rzeczoznawców na ca³ym œwiecie. Ponadto program ten œciœle wspó³pracuje z pre- i postprocesorem EMAP. SAS Handlowe pakiety analizy strukturalnej oferuj¹ du e mo liwoœci w zakresie ogólnych zasad wytrzyma³oœci, natomiast nie s¹ ukierunkowane bran owo. Dotyczy to zarówno filozofii wymiarowania (metoda naprê eñ dopuszczalnych lub stanów granicznych), jak i szczegó³owych ustaleñ, zw³aszcza w zakresie trwa³oœci zmêczeniowej. Koniecznoœæ formalnego wykazania poprawnoœci wymiarowania konstrukcji i zgodnoœci z normami specjalistycznymi w procesie dopuszczenia maszyny do eksploatacji, zarówno w Polsce, jak i za granic¹, sprawia, e celowe jest opracowanie specjalistycznych programów jednostkowych dostosowanych œciœle do potrzeb bran owych. W firmie SKW opracowano w pocz¹tkach lat 90. pakiet programów SAS (system analizy statycznej) do obliczeñ wytrzyma³oœciowych belkowych konstrukcji noœnych maszyn podstawowych, obejmuj¹cy nastêpuj¹ce modu³y: edycja i kontrola danych wejœciowych, wizualizacja struktur, analiza numeryczna, superpozycja obci¹ eñ i kojarzenie ich w stany, aktywny edytor wyników z kontrol¹ statecznoœci lokalnej i wymiarowaniem styków œrubowych. Podobne systemy posiada³y w swoim czasie wszystkie znacz¹ce biura projektowe w bran y, zarówno w Polsce, jak i na œwiecie. Pakiet ten, opracowany przez projektantów konstrukcji noœnych, cechuje du a efektywnoœæ, która znakomicie rekompensuje brak uniwersalnoœci. Realizuje on bowiem dok³adnie te funkcje, których potrzebuje projektant, dostarczaj¹c wyników w ostatecznej formie. Rozwijany, udoskonalany i dostosowywany do nowych œrodowisk programowych specjalistyczny program stanowi dzisiaj silne i efektywne narzêdzie. Szczególnie u yteczne jest bezpoœrednie w³¹czenie do pakietu wymagañ bran owych norm projektowych (DIN, ISO, TGL). Podstawow¹ wad¹ programu jest uproszczony interfejs u ytkownika, niewielkie i ma³o efektowne mo liwoœci wizualizacji, zamkniête œrodowisko programowe. Oprogramowanie zintegrowane Celem prac integruj¹cych posiadane narzêdzia projektowe by³o uzyskanie bezpoœredniej transmisji danych pomiêdzy programami w celu maksymal- 41

4 nego wykorzystania ich mo liwoœci. Wykorzystano przy tym w du ym stopniu fakt posiadania kodu Ÿród³owego programu do analizy struktur belkowych SAS oraz szerokie mo liwoœci importu danych, jakie oferuje program EMAP. Komunikacjê pomiêdzy wszystkimi stanowiskami projektowymi oparto na nieskomplikowanej sieci pracuj¹cej w systemie peer-to-peer, która ponadto umo liwia pe³ne wykorzystanie posiadanych urz¹dzeñ peryferyjnych. W efekcie poprzez opracowanie odpowiednich formatów emisji danych z programu do obliczeñ konstrukcji prêtowych uzyskano nastêpuj¹ce dodatkowe mo liwoœci: modeli konstrukcji belkowych opracowanych do analizy zmêczeniowej programem SAS, analiza, z wykorzystaniem programu NASTRAN, globalnej statecznoœci i odpornoœci dynamicznej konstrukcji prêtowych w oparciu o modele opracowane dla celów analizy trwa³oœci zmêczeniowej i statecznoœci lokalnej w programie SAS, wyników powy szych analiz, generowanie programem SAS ekstremalnych, z punktu widzenia wybranego elementu konstrukcji, skojarzeñ obci¹ eñ w celu wykorzystania ich do analiz zmêczeniowych konstrukcji pow³okowych prowadzonych programem NASTRAN, rozk³adu ekstremalnych amplitud naprê eñ w celu oceny trwa³oœci zmêczeniowej konstrukcji pow³okowych, edycja programem AutoCAD rysunków modeli i wyników analizy konstrukcji belkowych. Ponadto oczywiœcie w pe³ni wykorzystywane s¹ wbudowane w programy handlowe mo liwoœci importu i eksportu danych: wykorzystanie rysunków programu AutoCAD do tworzenia obiektów 3D systemu Mechanical Desktop, bezpoœrednie wykorzystanie rysunków stworzonych w programie AutoCAD do tworzenia modeli geometrycznych w programie EMAP, bezpoœrednie wykorzystanie modeli geometrycznych 3D stworzonych w systemie Mechanical Desktop do tworzenia modeli obliczeniowych w programie EMAP. Dlaczego LT Zakup AutoCAD-a LT uzasadniony by³ du ¹ powszechnoœci¹ AutoCAD-a w bran y mechanicznej, a co za tym idzie mo liwoœci¹ wymiany dokumentacji elektronicznej z producentami i klientami. Ponadto wszyscy konstruktorzy posiadali umiejêtnoœæ pracy w tym systemie. W rachubê wchodzi³o wy³¹cznie jednorazowe przejœcie ca³ego zespo³u projektowego na projektowanie wspomagane komputerowo. Zakup kilkunastu stanowisk wraz z oprogramowaniem dla du ego systemu CAD, np. ProEngineer, oznacza³ wydatek znacznie przekraczaj¹cy mo liwoœci finansowe firmy. Cena AutoCAD-a LT i wymagania sprzêtowe s¹ zbli one do typowego pakietu biurowego, np. MS Office, co umo liwia istotne obni enie jednorazowo ponoszonych kosztów. Wstêpnie za³o ono, e posiadany system CAD umo liwi wy³¹cznie opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej w ostatecznej formie edytorskiej. Taka koncepcja wdro enia zak³ada³a wiêc opanowanie narzêdzia rysunkowego, które nie umo liwia pracy w 3D oraz wykorzystania specjalizowanych nak³adek i nie bêdzie narzêdziem projektowym. W ci¹gu dwóch lat intensywnego u ytkowania programu AutoCAD LT stworzono ok rysunków konstrukcyjnych, w du ej czêœci w formacie A0. W oparciu o samodzielnie opracowane biblioteki spoin, stylów wymiarowania, oznaczeñ przekrojów, elementów normowych usprawniono sposób wykonywania dokumentacji, zachowuj¹c tradycyjny jej charakter wypracowany na desce kreœlarskiej i ceniony przez u ytkowników tej dokumentacji. Nale y podkreœliæ, e w czasie u ytkowania programu AutoCAD LT w opisanym powy ej zakresie nie napotkano na adne uci¹ liwe ograniczenia w porównaniu do pe³nej wersji programu AutoCAD. Program wykazywa³ siê du ¹ stabilnoœci¹ pracy na ró norodnym sprzêcie. W praktyce Praktyczne wykorzystywanie mo liwoœci wspó³pracy poszczególnych programów rozpoczêto przy opracowywaniu projektu wstêpnego koparki KW -700 dla KWB Turów. Pe³ne efekty wynikaj¹ce z integracji bêd¹cych w dyspozycji projektantów SKW programów ujawni³y siê przy opracowywaniu projektu wstêpnego zwa³owarki ZGOT dla KWB Be³chatów. Analiza projektowo-wytrzyma³oœciowa nadwozia zwa³owarki wraz z podwoziem przebiega³a w nastêpuj¹cych etapach: 1. Opracowanie projektu koncepcyjnego sylwetki maszyny (AutoCAD). 2. Utworzenie siatki wêz³ów i belek w programie SAS na podstawie rysunku AutoCAD. 3. Utworzenie i kontrola zestawu obci¹ eñ konstrukcji (SAS). 4. Opracowanie koncepcji konstrukcji platformy obrotowej (AutoCAD). 5. Utworzenie modelu geometrycznego i pow³okowego platformy obrotowej w programie EMAP na podstawie zaimportowanych rysunków AutoCAD-a. 6. Analiza konstrukcji nadwozia w zakresie wytrzyma³oœci doraÿnej, zmêczeniowej i statecznoœciowej (program SAS). 7. Edycja programem AutoCAD rysunków modeli utworzonych w programie SAS. 8. Po³¹czenie w programie EMAP modelu belkowego nadwozia z programu SAS z modelem pow³okowym konstrukcji platformy (rys. 2 i 3). 9. Wyznaczenie w programie SAS skojarzenia obci¹ eñ prowadz¹cego do ekstremalnych naprê eñ punktów w³¹czenia nadwozia do platformy i wczytanie ich do programu EMAP. 10. Analiza strukturalna programem NASTRAN w zakresie statycznym, statecznoœciowym i dynamicznym ca³oœciowego modelu belkowo-pow³okowego nadwozia. 11. Wyznaczenie programem EMAP amplitud naprê eñ w konstrukcji platformy dla obci¹ eñ ekstremalnych w celu oceny trwa³oœci zmêczeniowej (rys. 4). 42

5 12. Po³¹czenie modelu belkowopow³okowego nadwozia z modelem pow³okowym konstrukcji stalowej podwozia w celu oceny warunków wspó³pracy obu zespo³ów w rejonie ³o a kulowego (rys. 5). Przejœcie z jednego etapu do drugiego nastêpowa³o w oparciu o automatyczn¹ transmisjê danych i wyników z ingerencj¹ projektanta jedynie w zakresie korygowania modeli w celu poprawienia dok³adnoœci obliczeñ. Nale y podkreœliæ, e poszczególne etapy obejmowa³y z³o one prace projektowo-obliczeniowe maj¹ce na celu doskonalenie konstrukcji i by³y wykonywane przez projektantów konstrukcji stalowych, a programy obliczeniowe by³y tylko narzêdziem projektowym. przyjêto uruchomienie trzech instalacji sieciowych programu Inventor z pakietu AIS i ogólne podniesienie mo liwoœci sprzêtu. Jest to wystarczaj¹ce do kszta³towania wydzielonych z³o onych zespo³ów mechanicznych. Jako podstawowy warunek wyboru pakietu 3D przyjêto maksymaln¹ zgodnoœæ z programem AutoCAD w celu wykorzystania Aktualnie projektowana zwa³owarka ZGOT najwiêksza samojezdna maszyna wykonywana w Polsce. Wybór systemu......modelowania 3D zosta³ w pewnym stopniu zdeterminowany prac¹ projektantów w programie AutoCAD. W celu u³atwienia przep³ywu danych miêdzy systemami wybrano program Mechanical Desktop (produkt firmy Autodesk producenta AutoCAD-a), godz¹c siê na jego mankamenty w zakresie zaawansowanych mo liwoœci modelowania, natomiast zyskuj¹c na efektywnoœci projektantów przy pracy z systemem o podobnej do AutoCAD-a filozofii i interfejsie u ytkownika. Za wdro enie produktów Autodesk w SKW odpowiedzialna jest warszawska firma AutoR autoryzowany diler Autodesk: Teraz AIS! Jako kolejny skok jakoœciowy w sposobie projektowania przyjêto przejœcie do systemu kszta³towania wirtualnego modelu 3D konstrukcji i sprzê enie dokumentacji konstrukcyjnej z modelem. Wdro enie takiego sposobu pracy projektanta wymaga zasadniczej zmiany sprzêtu i oprogramowania i ³¹czy siê z wysokim kosztem. W pierwszym etapie posiadanego oprogramowania do koñcowej (czasoch³onnej) obróbki dokumentacji. Z opinii u ytkowników wynika³o, e program Inventor jest dostatecznie silny jako system 3D (dobre j¹dro, przyjazny interfejs). Ponadto pakiet AIS stanowi atrakcyjne skojarzenie 3 programów do ró nych zastosowañ. Od 2 lat u ytkujemy program Mechanical Desktop jako narzêdzie do modelowania przestrzennego konstrukcji maszynowych. Opracowane modele wykorzystywane s¹ bezpoœrednio do celów analizy MES elementami objêtoœciowymi oraz stanowi¹ punkt wyjœcia do opracowania dokumentacji koñcowej. Inventor ma stanowiæ kontynuacjê tej linii postêpowania. Podsumowanie Przyjêta koncepcja komputerowego wspomagania procesu projektowego wprowadzona w SKW odznacza siê efektywnoœci¹, niskim kosztem inwestycyjnym (ok. 20% kosztów zakupu handlowego systemu zintegrowanego) oraz du ¹ ³atwoœci¹ wdro enia bez naruszania stylu pracy projektantów i struktury procesu projektowego. Zakupione oprogramowanie do analiz strukturalnych zosta³o opanowane przez liczn¹ grupê projektantów, którzy w³¹czyli je do swojego zestawu narzêdzi wspomagaj¹cych projektowanie i twórczo wykorzystane do optymalizacji postaci konstrukcji noœnych. Techniczna realizacja po³¹czeñ programowych miêdzy systemami zrealizowana zosta³a przez projektantów posiadaj¹cych stosowne umiejêtnoœci informatyczne i dobrze znaj¹cych potrzeby wszystkich u ytkowników oprogramowania. Uzyskano w efekcie du e mo liwoœci przenoszenia danych pomiêdzy systemami w ramach ka dego etapu procesu projektowego oraz zapewniono ci¹g³oœæ przenoszenia danych przy przejœciu do kolejnego etapu. Przeprowadzona integracja narzêdzi projektowych, choæ nie jest w pe³ni zgodna z tendencjami œwiatowymi, które narzucaj¹ korzystanie z gotowych systemów analityczno-projektowych, nie zamyka drogi do wdro enia w przysz³oœci handlowego systemu CAD wykorzystuj¹cego posiadane programy jako modu³y dodatkowe. Jaros³aw Dêbliñski, Marek Kowalczyk SKW Biuro Projektowo Techniczne s.c. w Zgorzelcu Literatura [1] Kowalczyk M., Kszta³towanie spawanych konstrukcji noœnych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego ewolucja procesu projektowania., IV Konwersatorium Bezpieczeñstwo oraz Degradacja Maszyn, Œlesin 2000, Wêgiel Brunatny wydanie specjalne. 43

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Informatyczne podstawy projektowania 1 Nazwa modułu w języku angielskim Computer

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na usługa przeprowadzenia szkoleń CNC oraz CAE w ramach Centrum Transferu Technologii Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych**

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Jacek Nowakowski *, Daniel Kaczorowski * Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** 1. Wprowadzenie Jednym z obszarów mo liwego wykorzystania symulacji komputerowej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań 61-625 Poznań, ul. Naramowicka 68 tel. (061) 826 57 69, faks (061) 826 57 69 Rzeczoznawca: Zbigniew Rychter UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych Zamawiający: GETIN LEASING SA

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo