Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego mieszkalnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego mieszkalnictwa"

Transkrypt

1 Anna Szelągowska * Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego mieszkalnictwa Wstęp Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą w dobie kryzysu zaufania niewykorzystany w Polsce potencjał kapitału społecznego jest barierą w rozwoju procesu finansowania potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych. Kreowanie zaufania, stanowiącego główny atrybut kapitału społecznego, może pozytywnie wpłynąć na dobrobyt społeczeństwa. Wymaga to jednak wielopłaszczyznowych działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Artykuł powstał w ramach pracy naukowej finansowanej ze środków budżetowych na naukę w latach jako projekt badawczy nr N N pt. Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego. 1. Kryzys zaufania w teorii i praktyce Druga dekada XXI wieku to nie tylko okres słabej koniunktury gospodarczej, dużego ryzyka i wątpliwości względem realizowanej przez rządy wielu państw polityki gospodarczej. To przede wszystkim okres potęgującego się kryzysu zaufania wykształconego na światowym kryzysie finansowym dotykającym (w mniejszym lub większym stopniu) niemalże wszystkich obszarów życia gospodarczego. W obliczu nawarstwiających się problemów makroekonomicznych jesteśmy świadkami powolnego upadku społeczeństwa opartego na zaufaniu. Jak wskazuje M. Wieruszowska, kryzys zaufania, społeczeństwo braku zaufania to znamienna cecha współczesności, a zatem czynnik zagrażający demokracji [Wieruszowska, 2002, s. 74]. Kryzys zaufania dotyczy trzech aspektów: zaufania do siebie, zaufania do innych ludzi i zaufania do instytucji. Genezy instytucjonalnego kryzysu zaufania upatruje się w traktowaniu jednostki jako podmiotu niegodnego zaufania, co przejawia * Dr hab., Katedra Inwestycji i Nieruchomości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162, Warszawa

2 286 Anna Szelągowska się nasyceniem życia przemocą instytucji, roszczących sobie prawo, by być jedynym autorytetem władnym ustanawiać standardy dobrego postępowania [Bauman, 2012, s. 40]. Jednakże zjawisko kryzysu zaufania na szczeblu jednostka-instytucja rodzi o wiele większe konsekwencje niż na szczeblu: jednostka-jednostka czy jednostka-społeczeństwo (zaufanie poziome). Zaufanie do władzy i instytucji (czyli tzw. zaufanie pionowe) częstokroć nie koreluje z zaufaniem poziomym. Jego brak prowadzi do niepokojów społecznych, buntów, demonstracji, strajków i długotrwałego spadku autorytetu tych podmiotów w oczach społeczeństwa. Zaufanie traktowane jako kategoria teoretyczna, stanowi ważny temat toczącej się dyskusji na temat subiektywnych struktur działań społecznych. Jest ono przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. O interdyscyplinarności zaufania, jako kategorii badawczej, świadczyć może wielość definicji tego pojęcia. Najczęściej definicje zaufania odzwierciedlają chęć bycia wrażliwym na potrzeby innych opartą na pozytywnych doświadczeniach, wynikających z działań lub zamiarów drugiej strony [Rousseau i in., 1998, ss ]. Inna z definicji traktuje zaufanie jako stan odnoszący się do pewnych pozytywnych oczekiwań dotyczących czyichś motywów działania w stosunku do kogoś w sytuacji pewnego ryzyka [Ishaya, Macaulay, 1999]. Jak zatem podkreślone zostało w powyższej definicji zaufaniu nieodłącznie towarzyszy ryzyko. Według definicji Hosmera zaufanie to zależność osoby, grupy czy firmy od dobrowolnie zaakceptowanego obowiązku w stosunku do drugiej osoby, grupy czy firmy aby rozpoznać oraz chronić prawa i interesy zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcie oraz wymianę ekonomiczną [Hosmer, 2009, s. 380]. Według P. Sztompki zaufanie, na które składają się przekonanie i oparte na nim działanie, jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych przyszłych działań innych ludzi [Sztompka, 1999, s. 25]. Zaufanie, mające wymiar relacji, osobowości i kultury, oparte jest na trzech filarach [Sztompka, 2007, ss ]: rachunek zaufania (ocena wiarygodności adresata zaufania), wiarygodność immanentna (reputacja adresata zaufania, jego aktualne osiągnięcia, wizerunek, rekomendacje, referencje), wiarygodność wymuszona (egzekwowanie wiarygodności przez adresata zaufania, egzekwowanie wiarygodności przez agendy zewnętrzne, samoograniczenie możliwości działania, okoliczności zewnętrzne skłaniające do zaufania).

3 Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego 287 Ponadto, jak wskazuje P. Sztompka, na skutek istnienia znacznej asymetrii między zdobywaniem a traceniem reputacji i zaufania nieporównywalnie łatwiej można je stracić niż raz stracone odzyskać [Sztompka, 2007, s. 177]. Wiarygodność poruszana jest w definicji zaufania także przez R. Hardina, który prezentuje trzy podejścia do definiowania zaufania [Hardin, 2006, ss ]. Według autora ufać komuś to znaczy wierzyć, że osobą tą kierują dobre intencje oraz, że jest zdolna do tego, czego się od niej oczekuje. Przedstawione przez Hardina podejścia rozróżniają właśnie te dobre intencje wobec osoby ufającej. Pierwsze podejście zakłada, że dla osoby, której zaufano, korzystne jest utrzymywanie relacji z ufającym, co stanowi zachętę do bycia wiarygodnym. W dwóch pozostałych podejściach tłumaczy się wiarygodność osoby zaufanej bądź to poprzez moralne zobowiązanie, bądź też poprzez psychologiczne lub charakterologiczne skłonności do tego, by okazać się godnym zaufania. Wszystkie trzy przedstawione teorie zaufania Hardina opierają się na ocenie wiarygodności osoby potencjalnie zaufanej. A. Giddens w swojej koncepcji późnej nowoczesności definiował zaufanie jako wiarę, że świat materialny i społeczny łącznie z podstawowymi parametrami jaźni i tożsamości społecznej, są takie, jakie się jawią [Giddens, 2008, s. 65]. W swych wcześniejszych publikacjach traktował on zaufanie jako oparte na zawierzeniu, które równoważy niewiedzę lub brak informacji, poleganie na osobach lub systemach abstrakcyjnych [Giddens, 2002, s. 318]. Giddens dokonał podziału zaufania na dwie kategorie [Giddens, 2007, ss ]: aktywne traktowane jako mechanizm solidarności społecznej w społeczeństwach postindustrialnych i sieciowych, oparte jest na akceptacji symboli władzy ustanowionych zwyczajowo lub przez tradycję, pasywne traktowane jako cecha tradycyjnych społeczeństw i klasycznych państw, oparte jest na monitorowaniu uczciwości drugiej osoby w sposób otwarty i ciągły. Mając na uwadze przedstawione w pierwszej części tego opracowania definicje zaufania, można stwierdzić, że zaufanie to przekonanie, że czyjeś słowa, informacje, czyny, umiejętności, zdolności itp. są prawdziwe, dobre, wartościowe i pożyteczne. Społeczeństwo obdarzając instytucje, polityków i rząd zaufaniem wierzy, że spełnią one jego oczekiwania i że wywiążą się z podjętych uprzednio zobowiązań. Zaufanie jest postrzegane w literaturze przez wielu autorów również jako kluczowy

4 288 Anna Szelągowska czynnik relacji [Badaracco, 1991, ss ; Bennett, 1996, ss ; Hamel, 1991, ss ; Hart i in., 1997, ss ; Kumar, 1996, ss ]. Chociaż przytoczone definicje zaufania znacznie się różnią między sobą, to jednak wspólnym elementem je scalającym jest to, że występuje między jednostkami, a zatem charakteryzuje się ono interpersonalnością. Zaufaniu towarzyszy ryzyko, co oznacza, że wiąże się ono z obawą o uczciwość obu stron. Kolejnym atrybutem zaufania jest jego dobrowolność, co oznacza, że nie można kogoś zmusić do zaufania. Zaufanie ma cechy dynamicznego postępowania ponieważ wzrasta, zostaje przerwane i spada. Zaufanie wykształcone na przeszłych doświadczeniach jest trampoliną do przyszłości. Do lepszej przyszłości. 2. Zaufanie jako fundament kapitału społecznego w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Zaufanie jest najważniejszym składnikiem kapitału społecznego. Jak zauważa R.D. Putman, kluczową ideą teorii kapitału społecznego jest to, że odnosi się on do cech szczególnego zorganizowania, takich jak sieci obywatelskiego zaangażowania, normy wzajemności i społeczne zaufanie, ułatwiających, ku obopólnej korzyści, wielopłaszczyznową koordynację i współpracę [Putman, 1995, s. 56]. Takie podejście pokazuje, że społeczeństwo może zrzeszać się w pewne struktury organizacyjne, których celem będzie zaspokajanie określonych potrzeb. Kapitał społeczny, bazujący na określonych cechach społecznych generuje się nie z inicjatywy pojedynczego gospodarstwa domowego, lecz wymaga akceptacji przez daną grupę społeczną przyjętych lub wypracowanych wcześniej norm, zwyczajów, regulacji i mechanizmów. Adaptując to do sfery finansowania potrzeb mieszkaniowych można stwierdzić, że zamożne gospodarstwa domowe inicjując proces finansowego zaangażowania się w zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych są inspiratorami długotrwałego działania na rzecz poprawy warunków i komfortu życia lokalnej społeczności. Wysiłek zbiorowy społeczności poniesiony na poprawę warunków mieszkaniowych słabiej uposażonych i mniej zaradnych gospodarstw domowych skutkować może tworzeniem się wśród tej ostatniej grupy określonych struktur organizacyjnych, do których przynależność zwiększa ich aktywność w życiu społecznym (w tym m.in. wpływa na wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy). Współpraca na poziomie mikro

5 Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego 289 bardzo często przenosi się poza utworzone wspólnoty, stowarzyszenia lub organizacje i wzmacnia solidarność nie tylko danej grupy społecznej, ale i całego społeczeństwa. 3. Wykorzystanie potencjału kapitału społecznego w procesie finansowania niskoczynszowego mieszkalnictwa Biorąc pod uwagę niewykorzystany w naszym kraju potencjał kapitału społecznego, szczególnego znaczenia nabiera tu zaangażowanie zamożnych gospodarstw domowych, jak również podmiotów gospodarczych, w proces współfinansowania potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych. Jedną z form uczestnictwa w tym procesie może być przekazywanie określonego procenta podatku dochodowego na cele budownictwa społecznego lub skorzystanie z odpowiedniej ulgi podatkowej (lub ulgi inwestycyjnej w przypadku podmiotów gospodarczych zaangażowanych w finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego). Wymagałoby to jednak wprowadzenia stosownych regulacji prawno-podatkowych uprawniających do takiego odpisu albo do ulgi z tytułu współfinansowania procesu budowy mieszkań dla niezamożnych gospodarstw domowych. Wykorzystanie tego rodzaju instrumentów podatkowych dałoby obopólne korzyści. Zamożna część społeczeństwa, która dobrowolnie chciałaby zaangażować się w finansową pomoc na szczeblu lokalnym dla niezamożnych gospodarstw domowych decydowałaby o przeznaczeniu części środków z podatku dochodowego na konkretny cel. Z kolei lokalne władze miałaby możliwość budowy nowych lub adaptacji starych zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na cele budownictwa społecznego. Inwestycje w ten subsektor rynku nieruchomości przyniosłyby wymierne korzyści dla gmin i ich mieszkańców. Wykorzystanie siły tkwiącej w kapitale społecznym przełożyłoby się na poprawę sprawności funkcjonowania zarówno jednostek samorządu terytorialnego (w tym przede wszystkim wydziałów gospodarki komunalnej/mieszkalnictwa komunalnego), jak i innych podmiotów z sektora ekonomii społecznej zaangażowanych w proces zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Współpraca między gminami/miastami a podmiotami ekonomii społecznej i gospodarstwami domowymi pobudza rozwój kapitału społecznego i przyczynia się do rozwoju gospodarczego i lepszego dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń. Pozytywne efekty takiej współpracy przekładają się na wzrost poziomu zaufania społeczeństwa do lokal-

6 290 Anna Szelągowska nych władz i instytucji i służą poprawie wymiany informacji na drodze urząd-mieszkaniec. Wypracowane w jednej gminie lub przez jedno miasto wzory współpracy pomiędzy władzami miast a podmiotami ekonomii społecznej mogą być transferowane do innych gmin lub miast rozprzestrzeniając pozytywną atmosferę zaufania społecznego. Zaangażowanie obywateli w proces finansowania potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych wyznaczałoby wówczas nowy paradygmat w metodologii finansowania budownictwa społecznego. Wzrost zaangażowania obywateli w realizację lokalnej polityki mieszkaniowej wpływa na większą dbałość społeczeństwa o wspólne dobro. Wspólne cele, przy akceptacji realizowanej przez lokalne władze polityki, ułatwiają komunikację społeczną i zmniejszają poziom niezadowolenia społecznego nie doprowadzając do powstania kryzysu zaufania. Kapitał społeczny musi zatem bazować na wielopłaszczyznowym zaufaniu do przyjętej strategii, polityki, celów i zadań władz lokalnych, regionalnych i krajowych, a także do instytucji i organizacji uczestniczących w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 4. Korzyści z wykorzystania kapitału społecznego w finansowaniu niskoczynszowego budownictwa mieszkaniowego Korzyści z wykorzystania kapitału społecznego w niskoczynszowym mieszkalnictwie mają nie tylko ostateczni beneficjenci jakimi są niezamożne gospodarstwa domowe. Współprzyczynianie się zamożnych obywateli oraz podmiotów gospodarczych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tej grupy mieszkańców wpływa na poprawę wizerunku ulicy/osiedla/dzielnicy miasta poprzez poprawę stanu istniejących zasobów mieszkaniowych, poprawę lokalnej infrastruktury w przypadku budowy nowych wielorodzinnych budynków z niskoczynszowymi mieszkaniami oraz wzrostu wielu udogodnień dla całej lokalnej społeczności. Pojawia się zatem określona wartość dodana. Współfinansowanie potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych powinno bazować na zaufaniu zamożnych gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych do niezamożnych gospodarstw domowych od których oczekuje się wywiązania się z określonych zobowiązań co do dbałości o przydzielone zasoby mieszkaniowe i do uczestniczenia w lokalnym życiu społecznym. Działania takie służą zmniejszaniu wykluczenia społecznego. Co więcej, w rezultacie takich działań w grupie niezamożnych gospodarstw domowych

7 Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego 291 wzrasta świadomość przynależności do danej społeczności lokalnej, co powinno prowadzić do wzrostu ich odpowiedzialności, wiarygodności, motywacji, poczucia obowiązku, pragmatyzmu, dbałości o jakość życia swojego i innych mieszkańców, umiejętności współpracy i rozwiązywania problemów itd. Prowadzi to do wniosku, że zaufanie społeczne stanowi fundament kształtowania się kultury obywatelskiej. Ponadto, zaufanie, jako wartość społeczna, jest fundamentem niskich kosztów transakcyjnych współżycia społecznego. Prawidłowo wykorzystany kapitał społeczny powinien skutkować poprawą warunków życia niezamożnych gospodarstw domowych i stopniową poprawą ich sytuacji finansowej. Poczucie przynależności do danej grupy społecznej, ich akceptacji i tolerancji powoduje, że wzrasta zaufanie tychże gospodarstw do otaczającego ich świata. Zaczyna tworzyć się określona kultura zaufania społecznego, która ma szerokie zastosowanie m.in. na rynku finansowym. Jeśli założymy, że sytuacja finansowa analizowanych niezamożnych gospodarstw domowych ulegnie poprawie do tego stopnia, że będą one mogły korzystać z pożyczek i kredytów bankowych, wówczas zasadniczego znaczenia nabiera pojęcie ich wiarygodności w oczach dawców kapitału. Banki wierzą bowiem, że kredytobiorcy zwrócą im w terminie należne raty wraz odsetkami, klienci banków liczą na to, że banki nie zmienią warunków kredytowania na ich niekorzyść i że powierzone bankom oszczędności nie stracą na swej wartości i będą bezpiecznie ulokowane. Kredytobiorcy kupujący na kredyt mieszkania ufają, że banki nie zajmą obciążonej hipoteką nieruchomości. Banki ufają innym bankom udzielającym im na rynku międzybankowym pożyczek, a inwestorzy ufają, że nie stracą na swych inwestycjach. Przedsiębiorcy z jednej strony ufają bankom kredytującym ich inwestycje, że nie wstrzymają finansowania i że nie doprowadzą do ich upadłości, z drugiej zaś, że wyprodukowane dobra i usługi znajdą nabywców i przyczynią się do dynamicznego rozwoju działalności. Państwo ufa, że sytuacja gospodarcza będzie się stale poprawiała, nakłady inwestycyjne będą rosły, wpływy z podatków będą coraz większe, deficyt budżetowy będzie malał a tempo wzrostu PKB i dochód narodowy będą charakteryzować się długookresową tendencją wzrostową. Reasumując, należy podkreślić, że w Polsce istnieją warunki dla rozwoju kapitału społecznego i jego wykorzystania w finansowaniu niskoczynszowego mieszkalnictwa. Jednakże w dobie kryzysu zaufania niewykorzystany w Polsce potencjał kapitału społecznego jest barierą w

8 292 Anna Szelągowska rozwoju procesu finansowania potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych. Polskie społeczeństwo niejednokrotnie udowodniło, że potrafi jednoczyć siły i wspomagać finansowo innych obywateli będących w potrzebie. Nie mamy więc do czynienia z kryzysem zaufania na szczeblu poziomym. Kryzys zaufania tworzy się między rządem a społeczeństwem, które nie ma wystarczających bodźców o charakterze fiskalnym do angażowania się w finansowanie potrzeb mieszkaniowych na szerszą skalę. Zakończenie W dobie coraz większej nieprzewidywalności zjawisk gospodarczych i niepewności co do dalszych zmian na rynkach finansowych coraz większego znaczenia nabiera kwestia kryzysu zaufania publicznego. Zaufanie jest zarazem bezcenne i ryzykowne, fundamentalne, ale i kruche. Bez zaufania nie ma lewarownia. Bez zaufania nie rozwijałby się rynek mieszkaniowy, rynek kapitałowy i jego instytucje. Potrzeby ludzkie nie mogłyby być zaspokojone. Jednakże utrata zaufania prowadzi do kryzysu zaufania objawiającego się deficytem informacji, spóźnionymi reakcjami, utratą kontroli nad sytuacją gospodarczą, zagrożeniem ważnych interesów społecznych, a w skrajnych przypadkach wzrostem napięcia społecznego, zbiorową paniką i buntem społeczeństwa. Z tego względu kapitał społeczny uznać należy za siłę napędową przemian zachodzących w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Literatura 1. Badaracco J.L. (1991), The Knowledge Link: How Firms Compete Through Strategic Alliances. Harvard Business School Press, Boston, MA. 2. Bauman Z. (2012), Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa. 3. Bennett J.L. (1996), Building Relationships for Technology Transfer. Communications of the ACM 1996, No. 39 (9). 4. Giddens A, (2007), Europe in the Global Age, London School of Economic, Cambridge. 5. Giddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa. 6. Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

9 Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego Hamel G. (1991), Competition for Competence and Inter-Partner Learning within International Strategic Alliances. Strategic Management Journal 1991, No Hardin R. (2006), Trust, Polity Press, Cambridge. 9. Hart P., Saunders C. (1997), Power and Trust: Critical Factors in the Adoption and Use of Electronic Data Interchange. Organization Science 1997, No. 8 (1). 10. Hosmer L.T. (1995), Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics. Academy of Management Review 1995, No. 20(2). 11. Ishaya T, Macaulay L (1999), The role of trust in virtual teams. (Newsletter). 12. Kumar N. (1996), The Power of Trust in Manufacturer-Retailer Relationships. Harvard Business Review 1996, No. 74: Putman R.D. (1995), Bowling Alone: America s Declining Social Capital, Journal of Democracy 1995, No Rousseau D., Sitkin S., Burt R., Camerer C. (1998), Not so Different after all: A Cross Discipline View of Trust, Academy of Management Review 1998, No. 23(3). 15. Sztompka P. (1999), Trust. A Sociological Theory, Cambridge University Press. 16. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków Wieruszowska M. (red.) (2002), Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Przejawy, struktury, zróżnicowania, IRWIR PAN, Warszawa. Streszczenie Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą w dobie kryzysu zaufania niewykorzystany w Polsce potencjał kapitału społecznego jest barierą w rozwoju procesu finansowania potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych. Autorka prezentuje rolę kryzysu zaufania w teorii i praktyce, zwracając uwagę na definicje zaufania. W drugiej części artykułu przedstawia możliwości wykorzystania kapitału społecznego w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych. Kreowanie zaufania, stanowiącego główny atrybut kapitału społecznego, może pozytywnie wpłynąć na dobrobyt społeczeństwa. Wymaga to jednak wielopłaszczyznowych działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Słowa kluczowe kapitał społeczny, budownictwo społeczne

10 294 Anna Szelągowska Social capital and financing of low-income households housing needs in case of trust crisis (Summary) The aim of this article is to put forward the following hypothesis: during the crisis of the trust non-used potential of the social capital is a barrier to lowincome housing needs financing in Poland. Author presents the role of trust crisis in theory and practice pointing out definitions of the trust. In the second part of this paper author presents the possibilities of using social capital to financing housing needs. Trust creation, as a basic attribute of the social capital can have positive influence on the social well-being. However, it needs multifaceted acts at the local, regional and national level. Keywords social capital, social housing

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kapitał społeczny i zaufanie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo barierą rozwoju społecznego i gospodarczego miast

Mieszkalnictwo barierą rozwoju społecznego i gospodarczego miast P o l s k a A k a d e m i a N a u k Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Grzegorz Węcławowicz Mieszkalnictwo barierą rozwoju społecznego i gospodarczego miast Prezentacja na VI Forum Mieszkalnictwa

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

KIERUNEK SOCJOLOGIA. Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia KIERUNEK SOCJOLOGIA Zagadnienia na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 1. Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii K_W25 Posiada pogłębioną wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy.

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. VI konferencja Krakowska, Kraków 17-18.06.2013 r. Dlaczego trzeba szukać nowej nazwy

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI?

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 82-102 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Summary Development of Culture Industry A Chance for Malopolska

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Foryś Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński WYZWANIA

dr hab. Iwona Foryś Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński WYZWANIA WYZWANIA DLA POLSKIEGO POŚREDNIKA I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI W DOBIE GLOBALIZACJI I PRZEMIAN GOSPODARCZYCH Warszawa, 19 marzec 2012 1 Przesłanki wyboru tematu: Rynek nieruchomości jest rynkiem lokalnym ale

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Praca powstała na bazie informacji pochodzących z publikacji

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnego najmu jako instrument socjalnej pomocy mieszkaniowej?

Rynek prywatnego najmu jako instrument socjalnej pomocy mieszkaniowej? Rynek prywatnego najmu jako instrument socjalnej pomocy mieszkaniowej? dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Konferencja Mieszkanie ze wsparciem jedyna droga

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Wiele definicji, np.:

Wiele definicji, np.: KRYZYS FINANSOWY Wiele definicji, np.: - zaburzenie funkcjonowania rynków finansowych, któremu towarzyszą zazwyczaj spadek cen aktywów oraz upadłości dłużników i pośredników, co powoduje niezdolność rynków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego

Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego Aleksandra Szunke Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Bankowości i Rynków Finansowych aleksandra.szunke@ue.katowice.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny a przedsiebiorczość społeczna

Kapitał społeczny a przedsiebiorczość społeczna Kapitał społeczny a przedsiebiorczość społeczna dr Agnieszka Rymsza Nowy Sącz, 3.12.2010 Konferencja: " Kooperacja: mocny kapitał społeczny sprzyja innowacyjności" Plan wystąpienia I. Kapitał społeczny.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 Wprowadzenie 9 1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 1.1. Model prostej struktury organizacyjnej 14 1.2. Organiczność

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI

GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI GDYNIA moje miasto GDYNIA k Centrum SAktywnościf Seniora [ ^ PPNT Gdynia " Pomorski Park fz n v * ila Naukowo-Technologiczny innowacjespołeczne.gdynia 1. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych 1 Konsument jako podmiot strategii: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Sprawne Państwo Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne (

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne ( Rozwój lokalny, a Program LEADER Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Trener FAOW Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej Dr Irena Herbst Dlaczego wspierać ekonomię społeczną O poziomie życia społeczeństw decyduje nie tylko kapitał fizyczny, ale także kapitał ludzki i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich Czym jest KARTA? Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort

Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort Barbara Liberda prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Konferencja Długoterminowe oszczędzanie Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw. UWM mgr inż. Wojciech Dereszewski

dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw. UWM mgr inż. Wojciech Dereszewski dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. nadzw. UWM mgr inż. Wojciech Dereszewski CEL: Wskazanie barier i możliwości rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej kobiet REALIZACJA CELU: studium literatury przedmiotu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Czynniki determinujące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w państwach Unii Europejskiej

Czynniki determinujące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w państwach Unii Europejskiej Andrzej Karpowicz Doctoral Studies in Management and Economics Kolegium Gospodarki Światowej SGH Promotor: Prof. zw. dr hab. Jerzy Żyżyński Czynniki determinujące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ Katedra Ekonomii Koło Naukowe Cash Flow Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. mgr Monika Mordzak Dr. Rafał Wójcikowski

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA I WARSZAWY

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA I WARSZAWY Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 117-135 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase

Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase Nowa ekonomia instytucjonalna wywodzi się od artykułu Ronalda Coase a The Nature of the Firm, w którym wprowadzone zostało do analizy ekonomicznej pojęcie kosztów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do drugiego wydania... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa do drugiego wydania... XI Wykaz skrótów... XIII Spis treści Przedmowa do drugiego wydania............................... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zasadnicze zagadnienia teorii finansów publicznych... 1 1. Podstawowe pojęcia i koncepcje teorii

Bardziej szczegółowo