2. Aktywacja (przyłączenie) do sieci Era wynosi 19 zł netto (23,18 zł. brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Aktywacja (przyłączenie) do sieci Era wynosi 19 zł netto (23,18 zł. brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku."

Transkrypt

1 GSMONLINE.PL Era zmodyfikowała kolejne trzy promocje Regulamin promocji "Aktywacja bez telefonu" w sieci Era: I Opis oferty 1. W okresie od r. jednakże nie dłużej niż do r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: abonament telefoniczny w cenie 1 zł netto (1,22 zł brutto) przez 6 kolejnych pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia, w którym nastąpiła aktywacja karty SIM. Po upływie 6 Cykli rozliczeniowych obowiązuje pełna stawka za abonament podana w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych PTC. 2. Aktywacja (przyłączenie) do sieci Era wynosi 19 zł netto (23,18 zł. brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. 3. W promocji dostępne są taryfy: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP. 4. Abonent nie może zmienić taryfy na taryfę niższą lub inną niż oferowane w niniejszej promocji w ciągu 12 pełnych Cykli rozliczeniowych począwszy od daty aktywacji. 5. Cesja nie powoduje utraty upustu promocyjnego. Operator zastrzega sobie prawo do określenia warunków koniecznych do przeprowadzenia cesji. 6. Zawieszenie karty SIM powoduje utratę prawa do promocyjnego upustu. 7. Abonent nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie w trakcie trwania Umowy. 8. Karta SIM oferowana w niniejszej promocji działa w każdym telefonie operatora sieci Era oraz w każdym innym telefonie nie posiadającym blokady karty SIM. Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era: przedstawi dwa dokumenty ze zdjęciem stwierdzające tożsamość i dokument potwierdzający wiarygodność płatniczą, taki jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu, karta kredytowa, dokumenty poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty itp. (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w punktach sprzedaży i obsługi sieci Era, a także na stronach internetowych oraz zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 pełnych Cykli rozliczeniowych. II. Promocyjna taryfikacja danych

2 1. Przedmiot promocji 1.1. Promocyjna taryfikacja danych, czyli możliwość wyboru promocyjnego sposobu naliczania opłaty za każde 500kB przesyłanych danych w usługach WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) Usługi objęte niniejszą Promocją mogą być wykorzystane jedynie na terenie Polski Usługi świadczone w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych (GPRS) dostępne są z telefonów i urządzeń z funkcją pakietowej transmisji danych GPRS. 2. Czas trwania promocji 2.1. Promocja obowiązuje od dnia 6 lipca 2004 roku do 5 stycznia 2005 roku (włącznie) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zarówno przedłużenia czasu trwania promocji, jak i wcześniejszego jej zakończenia Przedłużenie czasu promocji zostanie zakomunikowane uczestnikom promocji najpóźniej w dniu kończącym okres promocji poprzez zamieszczenie komunikatu w magazynie abonenckim "Twoja Era" lub przesłanie komunikatu SMS o przedłużeniu promocji, lub w inny dostępny sposób Wcześniejsze zakończenie promocji zostanie zakomunikowane uczestnikom promocji najpóźniej na miesiąc przed planowanym zakończeniem promocji poprzez zamieszczenie komunikatu w magazynie abonenckim "Twoja Era" oraz przesłanie komunikatu SMS o zakończeniu promocji, lub w inny dostępny sposób. 3. Opłaty za korzystanie z usługi 3.1. Opłaty w ramach Promocyjnej taryfikacji danych będą naliczane z dołu i wyszczególnione na fakturze za usługi telekomunikacyjne Ceny netto zwiększane są o podatek VAT. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 22%, z tym że zwolnione z VAT są: Usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy, Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury Abonent za przesyłanie danych w usługach WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) ponosi opłatę 0,59 PLN netto za każde rozpoczęte 500kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B W okresie trwania Promocji Abonent nie ma możliwości rezygnacji z wyboru nowego sposobu naliczania opłaty za przesyłane dane w usługach WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) i powrotu do standardowego sposobu naliczania i opłat, zgodnego z aktualnym planem taryfowym Abonenta. 4. Inne postanowienia 4.1. Po zakończeniu okresu promocji, promocyjna taryfikacja danych będzie obowiązywać uczestników promocji aż do czasu dezaktywacji. W takim przypadku dezaktywacja usługi oznaczać będzie powrót do standardowego sposobu naliczania i opłat za wykorzystanie usługi WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet), zgodnego z aktualnym planem taryfowym Abonenta.

3 4.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ważnego od dnia 1 października 2003 roku, oraz obowiązującego Cennika Usług. III Postanowienia ogólne 1. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 pełnych Cykli rozliczeniowych. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł. netto (120,78 zł. brutto). 2. PTC operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 3. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 4. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 5. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez operatora. IV. Warunki oferty 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych na 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 PLN. 2. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu umowy. 3. Abonent przyjmuje na siebie:

4 3.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych; 3.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem 4. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 3.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupił w niniejszej promocji samą aktywację wynosi 400 zł dla wszystkich taryf. Kara umowna będzie pomniejszana w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi do 6 miesiąca od daty aktywacji Abonent zapłaci 100% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 7 a końcem 9 miesiąca od daty aktywacji, Abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości 80% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 10 miesiąca a końcem okresu obowiązywania umowy, Abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości 60% kary umownej. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki usług. 5. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania. rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w 17 ust. 7, 8, 9 i 10 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową. utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 6 i ppkt W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 12 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty SIM, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 6.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem. Regulamin Oferty Promocyjnej "WIĘCEJ I TANIEJ II" - 12 miesięcy w sieci Era: I. Opis oferty

5 1. W okresie od r. do jej odwołania, jednakże nie dłużej niż do r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ERA. Opłata za przyłączenie w niniejszej promocji wynosi 49 zł (59,78 zł brutto) dla wszystkich taryf. Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. Karta SIM oferowana w niniejszej promocji działa w każdym telefonie operatora sieci Era oraz w każdym innym telefonie nie posiadającym blokady karty SIM. TARYFY W promocji dostępne są taryfy: Nowa Era Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP. a. W promocji nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę inną niż te oferowane w niniejszej promocji w ciągu pierwszych 12 miesięcy. b. Zmiana taryfy w okresie trwania umowy terminowej, w obrębie taryf dostępnych w promocji, nie powoduje utraty promocyjnego abonamentu (w tym dodatkowego pakietu minut) oraz promocyjnego połączenia do wybranej strefy numeracyjnej sieci stacjonarnej. PROMOCYJNE TARYFY NOWA ERA MOJA: a. Podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji, Klienci otrzymają przez okres 12 pierwszych, pełnych Cykli rozliczeniowych abonament w specjalnej promocyjnej cenie oraz dodatkowy pakiet minut w wysokości równej pakietowi bezpłatnych minut otrzymanych w ramach wybranej przez Abonenta taryfy. (patrz tabela poniżej). Moja 40 Medium Moja 80 Medium Moja 140 VIP Moja 240 VIP Moja 500 VIP Pakiet bezpłatnych minut (wliczonych w Abonament) Pakiet promocyjnych minut do wykorzystania na połączenia wewnątrzsieciowe Abonament promocyjny 35 zł (42,70 zł z VAT) 55 zł (67,10 zł z VAT) 95 zł (115,90 zł z VAT) 155 zł (189,10 zł z VAT) 285 zł (347,70 zł z VAT) b. Dodatkowy pakiet minut można wykorzystać na krajowe połączenia z numerami Era, z wyłączeniem numerów: , , , , , , , połączeń typu faks i dane (w tym także połączeń z numerami: , ), Numerów Premium, Numerów bezpłatnych, połączeń przekierowanych od dnia wystawienia pierwszej faktury.

6 c. Cena za promocyjny pakiet minut zawiera się w abonamencie za Cykl rozliczeniowy, którego pakiet dotyczy. d. Minuty wliczone w abonament oraz z pakietu promocyjnego są wymieniane na SMS-y. e. Minuty z promocyjnego pakietu będą wykorzystywane przed minutami zawartymi w abonamencie w taryfach Nowa Era Moja dostępnych w promocji. PROMOCYJNE POŁĄCZENIA KRAJOWE DO WYBRANEJ STREFY NUMERACYJNEJ SIECI STACJONARNYCH Krajowe połączenia do jednej wybranej strefy numeracyjnej sieci stacjonarnych po 0,29 zł netto za minutę (0,35 zł z VAT) niezależnie od wybranej taryfy do dnia (włącznie). a. Minimalna opłata za połączenie do wybranej strefy bez względu na długość trwania połączenia wynosi 1 grosz netto (1,22 grosze z VAT). b. Wybrany numer kierunkowy może być aktywowany w momencie podpisywania umowy tylko w salonie lub sklepie firmowym (korzystanie z wybranego numeru kierunkowego musi zostać potwierdzone jego zapisaniem w zawieranej z Klientem umowie) lub poprzez TeleEra (tel: ) od dnia c. Nie ma możliwości zmiany wybranego promocyjnego numeru kierunkowego. d. W trakcie trwania umowy zawartej na warunkach niniejszej promocji klient może dodatkowo korzystać z usługi "Rozmowy lokalne", określonej w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych PTC i na warunkach tam wskazanych. Numer kierunkowy wybrany w ramach usługi "Rozmowy lokalne" musi być numerem innym niż numer wybrany w ramach oferty promocyjnej. e. Połączenia do wybranej strefy numeracyjnej pomniejszają pulę pakietu bezpłatnych minut. f. Abonent może wybrać tylko jedną z usług: Taniej po godzinach lub promocyjne połączenia krajowe do wybranej strefy numeracyjnej sieci stacjonarnych. 2. PTC zastrzega sobie, że upusty promocyjne na abonament, dodatkowy pakiet minut oraz połączenia krajowe do wybranej strefy numeracyjnej zostaną przyznane w ciągu 48 godzin od dnia aktywacji. 3. Po okresie promocyjnym opłaty za abonament oraz połączenia krajowe do wybranej strefy numeracyjnej będą naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych. 4. Abonent nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie w trakcie trwania Umowy. 5. Każde inne zawieszenie karty SIM powoduje utratę prawa do promocyjnego upustu. 6. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu. Operator zastrzega sobie prawo do określenia warunków koniecznych do przeprowadzenia cesji. 7. Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era:

7 przedstawi dwa dokumenty ze zdjęciem stwierdzające tożsamość i dokument potwierdzający wiarygodność płatniczą, taki jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu, karta kredytowa, dokumenty poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty itp. (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w punktach sprzedaży i obsługi sieci Era, a także na stronach internetowych oraz zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 pełnych Cykli rozliczeniowych. II. Promocyjna taryfikacja danych 1. Przedmiot promocji 1.1. Promocyjna taryfikacja danych, czyli możliwość wyboru promocyjnego sposobu naliczania opłaty za każde 500kB przesyłanych danych w usługach WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) Usługi objęte niniejszą Promocją mogą być wykorzystane jedynie na terenie Polski Usługi świadczone w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych (GPRS) dostępne są z telefonów i urządzeń z funkcją pakietowej transmisji danych GPRS. 2. Czas trwania promocji 2.1. Promocja obowiązuje od dnia 6 lipca 2004 roku do 5 stycznia 2005 roku (włącznie) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zarówno przedłużenia czasu trwania promocji, jak i wcześniejszego jej zakończenia Przedłużenie czasu promocji zostanie zakomunikowane uczestnikom promocji najpóźniej w dniu kończącym okres promocji poprzez zamieszczenie komunikatu w magazynie abonenckim "Twoja Era" lub przesłanie komunikatu SMS o przedłużeniu promocji, lub w inny dostępny sposób Wcześniejsze zakończenie promocji zostanie zakomunikowane uczestnikom promocji najpóźniej na miesiąc przed planowanym zakończeniem promocji poprzez zamieszczenie komunikatu w magazynie abonenckim "Twoja Era" oraz przesłanie komunikatu SMS o zakończeniu promocji, lub w inny dostępny sposób. 3. Opłaty za korzystanie z usługi 3.1. Opłaty w ramach Promocyjnej taryfikacji danych będą naliczane z dołu i wyszczególnione na fakturze za usługi telekomunikacyjne Ceny netto zwiększane są o podatek VAT. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 22%, z tym że zwolnione z VAT są: Usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy, Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury Abonent za przesyłanie danych w usługach WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) ponosi opłatę 0,59 PLN netto za każde rozpoczęte 500kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B W okresie trwania Promocji Abonent nie ma możliwości rezygnacji z wyboru nowego sposobu naliczania opłaty za przesyłane dane w usługach WAP (APN:erawap)

8 i Internet (APN:erainternet) i powrotu do standardowego sposobu naliczania i opłat, zgodnego z aktualnym planem taryfowym Abonenta. 4. Inne postanowienia 4.1. Po zakończeniu okresu promocji, promocyjna taryfikacja danych będzie obowiązywać uczestników promocji aż do czasu dezaktywacji. W takim przypadku dezaktywacja usługi oznaczać będzie powrót do standardowego sposobu naliczania i opłat za wykorzystanie usługi WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet), zgodnego z aktualnym planem taryfowym Abonenta W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ważnego od dnia 1 października 2003 roku, oraz obowiązującego Cennika Usług. III. Postanowienia ogólne 1. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto). 2. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 3. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 4. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. 5. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł. 6. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 7. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia Warunków Oferty Promocyjnej. IV. Czas trwania Umowy 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego

9 okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 2. Abonent przyjmuje na siebie: zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych; zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupił w niniejszej promocji samą aktywację wynosi 400 zł dla wszystkich taryf. Kara umowna będzie pomniejszana w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi do 6 miesiąca od daty aktywacji Abonent zapłaci 100% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 7 a końcem 9 miesiąca od daty aktywacji, Abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości 80% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 10 miesiąca a końcem okresu obowiązywania umowy, Abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości 60% kary umownej. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki usług. 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w 17 ust. 7, 8, 9 i 10 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 12 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem. Regulamin Oferty Promocyjnej "WIĘCEJ I TANIEJ II" - 24 miesiące w sieci Era:

10 I. Opis oferty 1. W okresie od r. do jej odwołania, jednakże nie dłużej niż do r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ERA. Opłata za przyłączenie, w niniejszej promocji wynosi 49 zł (59,78 zł brutto) dla wszystkich taryf. Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. Karta SIM oferowana w niniejszej promocji działa w każdym telefonie operatora sieci Era oraz w każdym innym telefonie nie posiadającym blokady karty SIM. PROMOCYJNE TELEFONY Klient nie ma obowiązku zakupić telefonu w niniejszej promocji. Lp. MODEL TELEFONU CENA* NETTO w złotych 1 Era MDA II Nokia Nokia 3510i Nokia Nokia Nokia Nokia Motorola C Motorola E Motorola V Sagem MY X Samsung SGH-C Samsung X Samsung E Siemens A Siemens C Siemens MC Sony Ericsson T Sony Ericsson P TARYFY W promocji dostępne są taryfy: Nowa Era Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP. a. W promocji nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę z niższym abonamentem zgodnie z Cennikiem usług lub na taryfę inną niż te oferowane w niniejszej promocji w ciągu pierwszych 24 miesięcy począwszy od daty aktywacji. b. Zmiana taryfy na wyższą jest możliwa, jednak w przypadku zmiany taryfy z Medium na

11 VIP nie powoduje przyznania usługi Naliczania 1s/1s po cenie promocyjnej. Klient może uruchomić usługę odpłatnie, zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC. c. Zmiana taryfy w okresie trwania umowy terminowej w obrębie taryf dostępnych w promocji nie powoduje utraty promocyjnego abonamentu (w tym dodatkowego pakietu minut) oraz promocyjnego połączenia do wybranej strefy numeracyjnej sieci stacjonarnej. PROMOCYJNE TARYFY NOWA ERA MOJA: a. Podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji, Klienci otrzymają przez okres 24 pierwszych, pełnych Cykli rozliczeniowych abonament w specjalnej promocyjnej cenie oraz dodatkowy pakiet minut w wysokości równej pakietowi bezpłatnych minut otrzymanych w ramach wybranej przez Abonenta taryfy (patrz tabela poniżej). Moja 40 Medium Moja 80 Medium Moja 140 VIP Moja 240 VIP Moja 500 VIP Pakiet bezpłatnych minut wliczonych w Abonament Pakiet promocyjnych minut do wykorzystania na połączenia wewnątrzsieciowe Abonament promocyjny 35 zł (42,70 zł z VAT) 55 zł (67,10 zł z VAT) 95 zł (115,90 zł z VAT) 155 zł (189,10 zł z VAT) 285 zł (347,70 zł z VAT) b. Dodatkowy pakiet minut można wykorzystać na krajowe połączenia z numerami Era, z wyłączeniem numerów: , , , , , , , połączeń typu faks i dane (w tym także połączeń z numerami: , ), Numerów Premium, Numerów bezpłatnych, połączeń przekierowanych od dnia wystawienia pierwszej faktury. c. Cena za promocyjny pakiet minut zawiera się w abonamencie za Cykl rozliczeniowy, którego pakiet dotyczy. d. Minuty wliczone w abonament oraz z pakietu promocyjnego są wymieniane na SMS-y. e. Minuty z promocyjnego pakietu będą wykorzystywane przed minutami zawartymi w abonamencie w taryfach Nowa Era Moja dostępnych w promocji. USŁUGA NALICZANIE 1s/1s a. W promocji w ramach abonamentu dla taryf Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od daty aktywacji karty SIM, opłaty za rozmowy krajowe będą naliczane co 1 sekundę od początku połączenia. b. Usługę Naliczanie 1s/1s na warunkach promocyjnych można aktywować wyłącznie w momencie zawierania Umowy.

12 PROMOCYJNE POŁĄCZENIA KRAJOWE DO WYBRANEJ STREFY NUMERACYJNEJ SIECI STACJONARNYCH Krajowe połączenia do jednej wybranej strefy numeracyjnej sieci stacjonarnych po 0,29 zł netto za minutę (0,35 zł VAT) niezależnie od wybranej taryfy do dnia (włącznie). a. Minimalna opłata za połączenie do wybranej strefy bez względu na długość trwania połączenia wynosi 1 grosz netto (1,22 grosze z VAT). b. Wybrany numer kierunkowy może być aktywowany w momencie podpisywania umowy tylko w salonie lub sklepie firmowym (korzystanie z wybranego numeru kierunkowego musi zostać potwierdzone jego zapisaniem w zawieranej z Klientem umowie) lub poprzez TeleEra (tel: ) od dnia c. Nie ma możliwości zmiany wybranego promocyjnego numeru kierunkowego. d. W trakcie trwania umowy zawartej na warunkach niniejszej promocji klient może dodatkowo korzystać z usługi "Rozmowy lokalne", określonej w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych PTC i na warunkach tam wskazanych. Numer kierunkowy w ramach usługi "Rozmowy lokalne" musi być numerem innym niż numer wybrany w ramach oferty promocyjnej. e. Połączenia do wybranej strefy numeracyjnej pomniejszają pulę pakietu bezpłatnych minut. f. Abonent może wybrać tylko jedną z usług: Taniej po godzinach lub promocyjne połączenia krajowe do wybranej strefy numeracyjnej sieci stacjonarnych. 2. PTC zastrzega sobie, że upusty promocyjne na abonament, dodatkowy pakiet minut, połączenia krajowe do wybranej strefy numeracyjnej oraz jednosekundowe naliczanie zostaną przyznane w ciągu 48 godzin od dnia aktywacji. 3. Po okresie promocyjnym opłaty za abonament, połączenia krajowe do wybranej strefy numeracyjnej oraz usługę Naliczanie 1s/1s będą obowiązywały zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych. 4. Abonent nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie w trakcie trwania Umowy. 5. Każde inne zawieszenie karty SIM powoduje utratę prawa do promocyjnego upustu. 6. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu. Operator zastrzega sobie prawo do określenia warunków koniecznych do przeprowadzenia cesji. 7. Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) i/lub z nabyciem aparatu telefonicznego, w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era: przedstawi dwa dokumenty ze zdjęciem stwierdzające tożsamość i dokument potwierdzający wiarygodność płatniczą, taki jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu, karta kredytowa, dokumenty poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty itp. (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w punktach sprzedaży i obsługi sieci Era, a także na stronach internetowych oraz zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas

13 oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. II. Promocyjna taryfikacja danych 1. Przedmiot promocji 1.1. Promocyjna taryfikacja danych, czyli możliwość wyboru promocyjnego sposobu naliczania opłaty za każde 500kB przesyłanych danych w usługach WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) Usługi objęte niniejszą Promocją mogą być wykorzystane jedynie na terenie Polski Usługi świadczone w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych (GPRS) dostępne są z telefonów i urządzeń z funkcją pakietowej transmisji danych GPRS. 2. Czas trwania promocji 2.1. Promocja obowiązuje od dnia 6 lipca 2004 roku do 5 stycznia 2005 roku (włącznie) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zarówno przedłużenia czasu trwania promocji, jak i wcześniejszego jej zakończenia Przedłużenie czasu promocji zostanie zakomunikowane uczestnikom promocji najpóźniej w dniu kończącym okres promocji poprzez zamieszczenie komunikatu w magazynie abonenckim "Twoja Era" lub przesłanie komunikatu SMS o przedłużeniu promocji, lub w inny dostępny sposób Wcześniejsze zakończenie promocji zostanie zakomunikowane uczestnikom promocji najpóźniej na miesiąc przed planowanym zakończeniem promocji poprzez zamieszczenie komunikatu w magazynie abonenckim "Twoja Era" oraz przesłanie komunikatu SMS o zakończeniu promocji, lub w inny dostępny sposób. 3. Opłaty za korzystanie z usługi 3.1. Opłaty w ramach Promocyjnej taryfikacji danych będą naliczane z dołu i wyszczególnione na fakturze za usługi telekomunikacyjne Ceny netto zwiększane są o podatek VAT. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 22%, z tym że zwolnione z VAT są: Usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy, Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury Abonent za przesyłanie danych w usługach WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) ponosi opłatę 0,59 PLN netto za każde rozpoczęte 500kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B W okresie trwania Promocji Abonent nie ma możliwości rezygnacji z wyboru nowego sposobu naliczania opłaty za przesyłane dane w usługach WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet) i powrotu do standardowego sposobu naliczania i opłat, zgodnego z aktualnym planem taryfowym Abonenta. 4. Inne postanowienia 4.1. Po zakończeniu okresu promocji, promocyjna taryfikacja danych będzie obowiązywać uczestników promocji aż do czasu dezaktywacji. W takim przypadku dezaktywacja usługi oznaczać będzie powrót do standardowego sposobu naliczania i

14 opłat za wykorzystanie usługi WAP (APN:erawap) i Internet (APN:erainternet), zgodnego z aktualnym planem taryfowym Abonenta W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ważnego od dnia 1 października 2003 roku, oraz obowiązującego Cennika Usług. III. Postanowienia ogólne 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era. 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto). 4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł. 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 9. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia Warunków Oferty Promocyjnej. IV. Czas trwania Umowy 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego

15 okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 2. Abonent przyjmuje na siebie: 2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych; 2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla Abonenta, który zakupił w niniejszej promocji aktywację wynosi 900 zł dla wszystkich taryf. Kara umowna będzie pomniejszana w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi do 12 miesiąca od daty aktywacji Abonent zapłaci 100% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 13 a końcem 18 miesiąca od daty aktywacji abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości 80% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 19 miesiąca a końcem okresu obowiązywania umowy abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości 60% kary umownej. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu usług. 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w 17 ust. 7, 8, 9 i 10 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem. Informacja o zasadach usunięcia blokady karty SIM (tzw. SIM LOCK) w telefonie: Jeśli usunięcie blokady nastąpi w ciągu 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji karty SIM, jednorazowa opłata wynosi 500 zł netto (610 zł brutto). Jeśli usunięcie blokady nastąpi po upływie 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji karty SIM, PTC nie pobiera żadnych opłat. Cena jest taka sama dla wszystkich rodzajów aparatów

16 telefonicznych nabytych w związku z niniejszą promocją.

25% upustu na opłatę abonamentową od dnia aktywacji przez 12 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych. Modele telefonów TAKAjakTY L TAKAjakTY M

25% upustu na opłatę abonamentową od dnia aktywacji przez 12 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych. Modele telefonów TAKAjakTY L TAKAjakTY M GSMONLINE.PL Era przedłużyła promocję "Najtańszy abonament" 2003-12-01 Warunki oferty promocyjnej "Najtańszy abonament" w sieci Era: I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 1 grudnia 2003 roku do wyczerpania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfa Era Fun w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfa Era Fun w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era Warunki Oferty Promocyjnej Taryfa Era Fun w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od 09.07.2007 r. do wyczerpania zapasów

Bardziej szczegółowo

Nowy Pakiet Biznes 230. Nowy Pakiet Biznes ,00 zł netto 146,40 zł z VAT. 230,00 zł netto 280,60 zł z VAT. 229 zł netto 279,38 z VAT

Nowy Pakiet Biznes 230. Nowy Pakiet Biznes ,00 zł netto 146,40 zł z VAT. 230,00 zł netto 280,60 zł z VAT. 229 zł netto 279,38 z VAT Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: 10 numerów za grosz w sieci Era Kod promocji B_WWW_10NR10_1 Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma Warunki Oferty Promocyjnej W Nowej Firmie najtaniej w sieci Era Kod systemowy B_NF_NAJ_I Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

Upust na Abonament przez dwa pierwsze pełne Cykle Rozliczeniowe przy wyborze taryf Firma 700, Firma 445, Firma 325, Firma 215, Firma 115

Upust na Abonament przez dwa pierwsze pełne Cykle Rozliczeniowe przy wyborze taryf Firma 700, Firma 445, Firma 325, Firma 215, Firma 115 Warunki Oferty Promocyjnej Witamy: Zawsze najtaniej do wszystkich III w sieci Era Kod promocji B_PN_NDW_IX Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

Kod systemowy B_NF_0_ZL Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era

Kod systemowy B_NF_0_ZL Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era I. Opis Oferty Warunki Oferty Promocyjnej Rozmawiaj za grosze w Nowej Firmie w Sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_0_ZL Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

Nowa Firma 410. Nowa Firma gr netto (1 gr z VAT) 1 zł netto (1,22 zł z VAT) za każdy numer. Nowa Firma zł netto (1,22 zł z VAT)

Nowa Firma 410. Nowa Firma gr netto (1 gr z VAT) 1 zł netto (1,22 zł z VAT) za każdy numer. Nowa Firma zł netto (1,22 zł z VAT) I. Opis oferty Warunki Oferty Promocyjnej Rozmawiaj za grosze w Nowej Firmie w Sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_ROZ Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

Upust na Abonament przez dwa pierwsze pełne Cykle Rozliczeniowe przy wyborze taryf Firma 700, Firma 445, Firma 325, Firma 215, Firma 115

Upust na Abonament przez dwa pierwsze pełne Cykle Rozliczeniowe przy wyborze taryf Firma 700, Firma 445, Firma 325, Firma 215, Firma 115 Warunki Oferty Promocyjnej Przenieś swój biznes do Ery III w sieci Era Kod promocji B_PN_EBIZNES_IX Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix

Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix (Promocja nr 1) nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era (dalej oferta Tak Tak Fon ) I. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Biznesu 140. Abonament miesięczny 5 zł netto za usługę

Pakiet dla Biznesu 140. Abonament miesięczny 5 zł netto za usługę Warunki Oferty Promocyjnej Internet w telefonie w Pakietach dla Biznesu w sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_PDB_INTERNET Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era I. Opis oferty

Bardziej szczegółowo

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410 500 300 205 135 75 -

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410 500 300 205 135 75 - Warunki Oferty Promocyjnej W Nowej Firmie Najtaniej dla Klientów PKO Banku Polskiego w sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_NAJ_KK_II Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix w Sklepie Internetowym Era oraz Telesklepie

Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix w Sklepie Internetowym Era oraz Telesklepie Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix w Sklepie Internetowym Era oraz Telesklepie (Promocja nr 1) nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci

Bardziej szczegółowo

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410.

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410. Warunki Oferty Promocyjnej Internet w telefonie dla firm w Sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_INTERNET Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ E-PROMOCJA: TARYFA FIRMOWA TELEFON STACJONARNY II

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ E-PROMOCJA: TARYFA FIRMOWA TELEFON STACJONARNY II WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ EPROMOCJA: TARYFA FIRMOWA TELEFON STACJONARNY II 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia 2013 roku do odwołania niniejszej oferty promocyjnej, jednak nie dłużej niż

Bardziej szczegółowo

Nowa Firma 410. Nowa Firma 600. Upust na Abonament 10% upustu na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe - Nowa Firma gr netto. 1 zł netto za każdy numer

Nowa Firma 410. Nowa Firma 600. Upust na Abonament 10% upustu na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe - Nowa Firma gr netto. 1 zł netto za każdy numer Warunki Oferty Promocyjnej WITAMY: Korzyści maksymalne dla firm w Sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_W_NF_Z_TEL; B_W_NF_INTERNET_300MB; B_W_NF_INTERNET_2.5GB Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM Regulamin Promocji "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM:

GSMONLINE.PL. Promocja Nowe Taryfy w Plusie V w sieci Plus GSM Regulamin Promocji Nowe Taryfy w Plusie V w sieci Plus GSM: GSMONLINE.PL Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM 2005-05-11 Regulamin Promocji "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" obejmuje

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Abonenta: *

Biuro Obsługi Abonenta: * Warunki Oferty Promocyjnej 10 numerów za grosz w sieci Era Kod promocji B55/08 Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 2 kwietnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Firma bez granic ( Oferta)

Warunki Oferty Promocyjnej Firma bez granic ( Oferta) ( Oferta) Kody Promocji: B_T2_NF_Z_TEL, B_T2_NF_100MB, B_T2_NF_300MB, B_T2_NF_2.5GB, B_T2_NF_Z_TEL_36, B_T2_NF_100MB_36, B_T2_NF_300MB_36, B_T2_NF_2.5GB_36 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 22 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ELASTYCZNA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów

Bardziej szczegółowo

1 LG L3100 1,00 619,00 30,00. 2 Motorola C200 1,00 189,00 30,00. 3 Motorola C550 1,00 329,00 30,00. 4 Motorola C651 1,00 379,00 30,00

1 LG L3100 1,00 619,00 30,00. 2 Motorola C200 1,00 189,00 30,00. 3 Motorola C550 1,00 329,00 30,00. 4 Motorola C651 1,00 379,00 30,00 GSMONLINE.PL Promocja "Nowa Okazja w Mix III 36 (30)" w sieci Plus 2006-04-20 Regulamin Promocji "Nowa Okazja w Mix III 36 (30)" w sieci Plus: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja "Nowa Okazja w Mix III

Bardziej szczegółowo

400 800 - krajów Unii Europejskiej** w stosunku 1:1 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych (44640)

400 800 - krajów Unii Europejskiej** w stosunku 1:1 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych (44640) Warunki Oferty Promocyjnej Oferta bez telefonu w T-Mobile na 24 miesiące (dalej Warunki ) Oferta T-Mobile Polska S.A. operatora T-mobile (dalej operator ) Kody Promocji: w tabeli 1.3 1. Opis oferty 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYMIANA TELEFONU z dostawą do Klienta

WYMIANA TELEFONU z dostawą do Klienta WYMIANA TELEFONU z dostawą do Klienta Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era ( zwanej dalej Operatorem) dla obecnych Abonentów sieci Era określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Jedyny mix na piątkę w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Warunki Oferty Promocyjnej Jedyny mix na piątkę w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era Warunki Oferty Promocyjnej Jedyny mix na piątkę w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1 W okresie od 07.07.2008 r. do wyczerpania zapasów

Bardziej szczegółowo

WYMIANA TELEFONU Biznes z dostawą do Klienta (I/10)

WYMIANA TELEFONU Biznes z dostawą do Klienta (I/10) WYMIANA TELEFONU Biznes z dostawą do Klienta (I/10) Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (zwanej dalej Operatorem lub Era ) dla obecnych Abonentów biznesowych sieci

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna )

Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Warunki Oferty Promocyjnej Dwa razy więcej w sieci Era ( Oferta promocyjna ) Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era KODY PROMOCJI: P_2011_2XMIN_24; P_2011_2XMIN_36; P_2011_RODZINA_24;

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Negocjuj z T-Mobile ( Oferta )

Warunki Oferty Promocyjnej Negocjuj z T-Mobile ( Oferta ) ( Oferta ) Kody Promocji: B_T1_NEG_25, B_T1_NEG_50, B_T1_NEG_75, B_T1_NEG_100 1. Opis Oferty 1.1. W okresie od dnia 02 stycznia 13 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

800 - Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych. 10 zł 0 zł. sieci komórkowych (44640)

800 - Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych. 10 zł 0 zł. sieci komórkowych (44640) Warunki Oferty Promocyjnej Oferta bez telefonu w T-Mobile na 24 miesiące (dalej Warunki ) Oferta T-Mobile Polska S.A. operatora T-mobile (dalej operator lub t-mobile ) Kody Promocji: w tabeli 1.3 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej W

Warunki Oferty Promocyjnej W Warunki Oferty Promocyjnej W Pakiecie dla Firm (5) w sieci Era Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era 1. Niniejsze Warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.

Bardziej szczegółowo

Do 250 MB za 0 zł, do 1 GB za 10 zł Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w T-Mobile w Polsce Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce 4,99 zł 1,99 zł

Do 250 MB za 0 zł, do 1 GB za 10 zł Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w T-Mobile w Polsce Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce 4,99 zł 1,99 zł Warunki Ofert Promocyjnych Oferta bez telefonu w T-Mobile (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S. A. operatora T-Mobile (dalej Operator ) Kod Promocji: w tabelce pkt.1.3 1. Opis oferty 1.1.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Abonenta: 602 900 000**

Biuro Obsługi Abonenta: 602 900 000** Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Najtańsze telefony w Firmie w sieci Era Kod promocji B93/08 I. Opis oferty Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 1. W okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM 12 od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM 12 od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM 12 od 26.07 obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 12 od 26.07 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM 12 od 26.07

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

Zestaw/Taryfa Rodzina 20 Rodzina 40 Rodzina 60 Rodzina 80 Rodzina 140. 39,90 zł 59,90 zł 79,90 zł 99,90 zł 139,90 zł

Zestaw/Taryfa Rodzina 20 Rodzina 40 Rodzina 60 Rodzina 80 Rodzina 140. 39,90 zł 59,90 zł 79,90 zł 99,90 zł 139,90 zł Warunki Oferty Promocyjnej Urodzinowa oferta z gwarancją najniższej ceny telefonu w T-Mobile. (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Oferta specjalna tylko dla Klientów T-Mobile

Warunki Oferty Promocyjnej Oferta specjalna tylko dla Klientów T-Mobile Warunki Oferty Promocyjnej Oferta specjalna tylko dla Klientów T-Mobile Kody Promocji: B_KT_T5_NF_L_BR, B_KT_T5_NF_M_BR 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 30 stycznia 2012 r. do wyczerpania zapasów

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto)

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto) Regulamin Promocji RODZINA PLUSA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja RODZINA PLUSA ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) i obejmuje: a. osoby fizyczne zatrudnione na podstawie

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT Załącznik cenowy taryf Usługi krajowe Opłata Abonamentowa Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych 85 8 103,70

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od 29.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 26.07 obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 26.07 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Promocyjny abonament za Zestaw w 24 cyklach rozliczeniowych z aktywną opcją f@ktura 59,90 zł 79,90 zł 99,90 zł 119,90 zł

Promocyjny abonament za Zestaw w 24 cyklach rozliczeniowych z aktywną opcją f@ktura 59,90 zł 79,90 zł 99,90 zł 119,90 zł Warunki Oferty Promocyjnej Świąteczna super oferta z telefonem w T-Mobile. (dalej Warunki) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kod Promocji: w tabelce Opis oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową 1 Minuta połączenia do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych i SMS do krajowych sieci komórkowych MMS do

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ WIELE MOŻLIWOŚCI OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKóW I RODZIN PRACOWNIKóW GRUPY PROCTER&GAMBLE

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ WIELE MOŻLIWOŚCI OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKóW I RODZIN PRACOWNIKóW GRUPY PROCTER&GAMBLE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ WIELE MOŻLIWOŚCI OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKóW I RODZIN PRACOWNIKóW GRUPY PROCTER&GAMBLE Kody Promocji: B_KK_T6_NF_GG 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 28 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Promocyjny abonament za Zestaw przez 24 miesiące z aktywną opcją 19,9 zł z VAT 29,9 zł z VAT

Promocyjny abonament za Zestaw przez 24 miesiące z aktywną opcją 19,9 zł z VAT 29,9 zł z VAT Warunki Oferty Promocyjnej Wyjątkowa okazja na 24 miesiące z telefonem w T-Mobile (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. operatora T-Mobile (dalej Operator ) Kod Promocji: P_TEL_OK_V3_24

Bardziej szczegółowo

Promocyjny abonament za Zestaw przez 24 miesiące z aktywną opcją f@ktura 19,90 zł z VAT 29,90 zł z VAT. Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce

Promocyjny abonament za Zestaw przez 24 miesiące z aktywną opcją f@ktura 19,90 zł z VAT 29,90 zł z VAT. Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce Warunki Oferty Promocyjnej WyjątkoWa okazja na 24 miesiące z telefonem W t-mobile (dalej Warunki ) Oferta T-Mobile Polska S.A. operatora T-mobile (dalej operator ) Kody Promocji: P_TEL_OK_V3_24 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Promocyjny abonament za Zestaw przez 24 miesiące z aktywną opcją 19,90 zł z VAT 29,90 zł z VAT

Promocyjny abonament za Zestaw przez 24 miesiące z aktywną opcją 19,90 zł z VAT 29,90 zł z VAT Warunki Oferty Promocyjnej Wyjątkowa okazja na 24 miesiące z telefonem w T-Mobile (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. operatora T-Mobile (dalej Operator ) Kod Promocji: P_TEL_OK_V3_24

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Wyjątkowy Stan Darmowy w LongPlay 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart M z Nielimitowanymi rozmowami do wszystkich na 12 miesięcy dla Abonentów Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart M z Nielimitowanymi rozmowami do wszystkich na 12 miesięcy dla Abonentów Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart M z Nielimitowanymi rozmowami do wszystkich na 12 miesięcy dla Abonentów Heyah Kody Promocji: P_PAK_HEY_M_12 Ogólne warunki oferty: 1. W okresie od 25.01.2016r. do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 08.01.2013 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) Strona 1 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej internet mobilny lte 4g dla Ciebie i rodziny urządzenie na raty W t-mobile usługi bankowe na 36 lub 48 miesięcy

Warunki Oferty PrOmOcyjnej internet mobilny lte 4g dla Ciebie i rodziny urządzenie na raty W t-mobile usługi bankowe na 36 lub 48 miesięcy Warunki Oferty PrOmOcyjnej internet mobilny lte 4g dla Ciebie i rodziny urządzenie na raty W t-mobile usługi bankowe na 36 lub 48 miesięcy 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 21.09.2015 roku do wyczerpania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej LongPlay bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Kod oferty 11/T001 Obowiązuje od dnia 08.01.2013 1

Kod oferty 11/T001 Obowiązuje od dnia 08.01.2013 1 Warunki Ofert Promocyjnych Oferta bez telefonu w T-Mobile (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S. A. operatora T-Mobile (dalej Operator ) Kod Promocji: w tabelce pkt.1.3 1. Opis oferty 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL MNP obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL MNP obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn r. Regulamin Oferty Promocyjnej Wyjątkowy Stan darmowy w LP TEL MNP obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia

Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od 16.03.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011 Ogólne warunki skorzystania z 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Dynamiczna oferta bez telefonu

Warunki Oferty Promocyjnej Dynamiczna oferta bez telefonu Warunki Oferty Promocyjnej Dynamiczna oferta bez telefonu Kody Promocji:B_PF1_119_SIMO, B_PF1_89_SIMO, B_PF1_64_SIMO, B_PF1_39_SIMO, B_PF1_19_SIMO 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 20 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

54640 stosunku 1:10. Do 250 MB za 0 Bezp. Internet T-Mobile 250MB. zł, do 1 GB za 10 zł Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w T-Mobile w Polsce

54640 stosunku 1:10. Do 250 MB za 0 Bezp. Internet T-Mobile 250MB. zł, do 1 GB za 10 zł Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w T-Mobile w Polsce Warunki Oferty Promocyjnej Oferta bez telefonu w T-Mobile SKLEP INTERNETOWY (dalej Warunki ) Oferta T-Mobile Polska S.A. operatora T-mobile (dalej operator ) Kody Promocji: w tabeli 1.3 1. Opis oferty

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji Mixuj na Święta. Zobowiązania 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mixuj na Święta. Zobowiązania 50 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Ekstra Rozmowy w Firmie (24) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od 04.12.2012 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah Czas trwania Oferty: W okresie od 17.11.2014 do wycofania niniejszej oferty (dalej Oferta ) przez T-Mobile Polska S.A. (dalej Operator ) lub wyczerpania

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r.

Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Oferta Promocyjna Play Premium obowiązuje od 16 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla osób, które w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Kody promocji: MIGR_TT_FON_1_24, MIGR_TT_FON_1_36

Kody promocji: MIGR_TT_FON_1_24, MIGR_TT_FON_1_36 Warunki Oferty promocyjne przeniesienie numeru telefonicznego z systemu Tak Tak w sieci Era do oferty Tak Tak Fon z taryfą Happy w Era Mix zwane dalej Warunkami Oferty Promocyjnej sprzedaż kanałem telefonicznym.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Oferta z telefonem na 24 miesiące, 18 rat w T-Mobile

Warunki Oferty Promocyjnej Oferta z telefonem na 24 miesiące, 18 rat w T-Mobile Warunki Oferty Promocyjnej Oferta z telefonem na 24 miesiące, 18 rat w T-Mobile I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty Kody Promocji: w tabelce 1. Opis oferty 1.1. W okresie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zestaw Rodzina 20 Rodzina 40 Rodzina 60 Rodzina 80 Rodzina 140 Rodzina 170. Grupa 2 osobowa w promocyjnej cenie 9 zł miesięcznie

Zestaw Rodzina 20 Rodzina 40 Rodzina 60 Rodzina 80 Rodzina 140 Rodzina 170. Grupa 2 osobowa w promocyjnej cenie 9 zł miesięcznie Warunki Oferty Promocyjnej Gwiazdka w T-Mobile, 3x50%. Oferta z telefonem w T- Mobile (dalej Warunki) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: P_TEL_PRE_S_24,

Bardziej szczegółowo