iu. 0s. zoit tl 2,o -.3.zei L Fundacja dla Wolno5ci ul Mokotowska 50/10 Do,a Monragna tro c)3.zci!- 3l l I 12.20t I : !53.8t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iu. 0s. zoit tl 2,o -.3.zei L Fundacja dla Wolno5ci ul Mokotowska 50/10 Do,a Monragna tro c)3.zci!- 3l l2 2010 I 12.20t I 51 658.7: !53.8t 51504."

Transkrypt

1 Fundacja dla Wolno5ci ul Mokotowska 50/10 n! dzic'i 31 grudni{ 20ll r, I Wdolci niemat rialnc i pra\re II RTeczosc!kq\r h! e III NaleznoSci dllgolciminone iv ln sllcje dlqotemnno$t V. Dlnsoteanino$rozliczenia mied4,okreso$r I Zllasy rtcczo$lch nklyrv6w obroto*),ch ll. NalcTnoici krclkoremrino\ III hq stycje krotkotcnninowc 3l l I 12.20t I 098.9( 1098,,l I I 098.9t 4J t.143, :!53.8t r 2 PozosLale akiala nnanso$! C- Kr6tkoterminowc rozlic2rnia miedzyokresolye 3 r89,2! ) ,7 591 lt t l ll. fundusz 2 nklualizacji \\,(ceny Ill Wlnrk nnanso$l nctio za rck obroto*l I Nadtq2ka pztchodfiv nad kostlami t+) 2 Nadw\7lr koszro$ nrd orzvdrodamr I Zobowiqzania dhgolenailowe z rytutu kredytdw i pozyczck ll. Zoboli4zania kf6lkotcrninono i inndgze specjalne I KEdyry ipo2tczki 2 Ime zobowi4zania I FnndrszesFcjahE lll Reze^r) na zobowi?zanla IV. Rozlicz-chia mildzyokesowc I Rozliczenia mitdzlokrcsole pzychod6s t1144. t?? ,7 5tl iu. 0s. zoit tl 2,o -.3.zei L (' BIURO RACHUNKOWE Wactava srqpdak, )otanta 9knypczak s c Warszawa,!1. llaluszowa 11 N Ter E1 07,\nroDlAdano[icz Do,a Monragna tro c)3.zci!-

2 Fl'ndncja dla wolnosci ul. Mokotowska 50/10 RACI{TJNEK \1YNIK6IV 2r okri\ od I stycznia 20rl r. da 31grtrdnir20ll r, POZYC]A i r it t2l0rl \. Prrychodl z {lzialalnoici statntorvei 26t28.1,(0 J Skladki bol(o okreilone shttnsnr Il hrne Dzvchod! okjciloneslaturco 4t ,64 B. Koszly rcalizrcji adan stlhrtowych ,5' r84 5ri8,60 Wynik ffnansow D! dtjdhlno6.i st,(utolrcj (A-R) 6t 7t7,1! D, Ror,rr rnminisrricr jne I Ztrzycic nalcndarv i energii lv. Wtnagrodzenir oiz uhenriercnia spoleche i inne SrvradcTeDra VI. l'otostale koszrv rudzaio11 ri 78?J I ll7.0r 2 753, ,00 l0 074, E. Pozostalc peychody oprr.cljnc 0,0( 0,01 F. Pozosialc kos?-ty opdacyjne 0,4i 10,61 I 050,5r, Dln'ik linansony brutto na calol{szratcic dzi{lntnoici (c-t)+d-f+c-h) 33084,6a 551'l,96 t, Zysli i sihr nlilayczajne 0,0( 0,0t I Zyski nad^d'czajic (+) ll Stra6 nad^lvczailre c) K. WJnik linansorey ogdleh (l-jl 1308,1,6: ll. \inil. 0,0( 2,0t finansos] Detro (K-Ll 3J 081,6i 55189,9r l. RdzD ica ^!i9kzaj4ca pzl,chody roku naqpbego (+) ll. Rdbica2w,qkyaj4ca koszq/ okn Dastepneso c) ll084 6: i5189,9( /{.03.?.?t'L BIURO RACHUNKOWE Wectawa Sbryrdak, J'tanta SkRy$zak s.c Wa6zawa. ur. Raluszowa 11 NIP I REGON: r Ter O. oj. 2,\ tl 7{..O3-7-.\?-

3 FUNDACJA DLA WOLNOSCI Warszawa ul. Mokoforrska 50/10 INFORMACJA DODATKOWA do spraryozdan ja fi nrnsowego za okr s od 1 styczni. 201 r. do 3t grudnir 2011 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO L Fundacja dla Wolnoici zsiedzib? w Warszawie p zy ul. Mokorowst(icj 50/10 zosrala zarejeslro,,vana 23 grudnia 2004 r. w SEdzie Rejono$Tm dla m. sr. Warszaq,, XX Wydzial Cospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweso, pod numerem KRS W dniu 20 kwietnia 2009 r. Fundacja zostala zareiestro\\'anajako o anizacja pozyrku publiczrego. Fundacja nie prowadzi odplatnej dzialalnosci shrutowej. czas tn{ania Fundacji jest nicoznaczony. Przedm iotem dzialalnosci Fudacj i j esrl a) dezenie do roz-woju spoleczerislwa opafiego na kryteriun r6wnosci oraz z\,valczanie wykluczenia spolecznego, b.) popularyzowanie kulturalnej j spolecznej akt'\'nosci obylvarelskiej popsez orgjrizaris i rvspjeranie nlicjat),w poszerzaj4cych wiedz9 i propaguj4cych przesrrzeganie praw cz{owieka oraz innych praw i obowiazk6w oblwateli, c) popularyzowanie i dazenie do przestrzegania wolnosci wypowiedzi, wolno(ci uosrgpu oo intbnnacji oraz \lolnosci dostgpu do ksztaioenra, d) popularyzorvanie inteetacji europejskiej oraz wiedzy na remat zagaddiei zwi4zanych z procesami giobalnyni. 2. Roczre sprawozdanie finansowe sporz4dzolo za okes od 1 sqrcznia 20ll r. do 3l grudnia 20lt r. Sprawozdanie to nie podlcga obowi4zkowi badaniaprez bieglego rewidenta. 3. Roczne sprawozdanie lidansowe sporqdzono przy zalozediu konq/nuowania dzialalnojci puez Fundacje przez co najmnicj i2 kolejnych rniesigcy i dluzej. 4. Metody qyceny najati(u oraz przychod6w i l(oszt6w Aklylva i paq va \rycenione zosraly wedlug zasad okre(ionych 1\r ustawie z 29 wrzesnia 1994 o t.achunkowaici (Dz.U r. Nf 76, poz. 694, z p6zniejszyni zmianami). przy c4,mj Srodki tnvale wykaz'urane s4 wedlug cen nabycia. Amo$yzacja ujeta w kosztach zgodnie z planen amofyzacji, naliczanajest merod4 liniow4 poczynaj4c od miesieca, w k6rym przyjelo jrodki rru,ale do eksploatacji. Skladniki maj4tku o wadosci nieprzekraczaj4cej 3.500,00 pln zaliczane se do koszr6w w momencie przyjqcia do uzytkowania. Naleznosci i zobowiezania krajowe $ykazane sq rv kwocje nomhalnej. Nalearosci i zobowiazania u)aa2one w walucic obcej uyceniare s4 w ci?gu rot(rl obrorowego po Srcdnim kursie NBP ogloszonyr w oslatrim dniu roboczyn poprzedzaj4cyn dzieri przeprowadzenia operacji. Naleznoici zobowiezan ia vyrazone wwahcie obcej na dzieri bilansowynie \lyst9puje. Srodki pienigzn w walucie obcej wyceniane byly w ciqgu foku obrorowego x,edtug kxrs6w slosowanych w dniu dokonania opemcji przcz bank prowadz4cy Echunck waluiowy. Srodki pieniqzne lvwalucie obcej wycenione zostaly na dziei bilanso\aywedfug Sfedniego krrsu ogloszonego przez NBp Nadwyzke jemnych r6znic kukowych nad dodarnimi usralon4 na dziei bilansowy wykazano w rachunku zysk6w isrrarjako koszty finansowe. f: 5. W roku obrotorym nie }lyst4pib zmiany meiod ksiegowosci i wyceny majetku 6. Po dniu bilansowynie wystapib zdarzenia nicuwzgl9dnion w sprawozdaniu finansowyn 4 tr. u.,\ U1

4 DODATKOWE INFORMACJE I WYJASN]ENIA L WyjaSnicnia do bilansu l. Wykaz znian waftosci majetku trwa{ego Gprzgr konputerouy) 1x ci4gu roku obrorowego (w pln); wartoii poczetkowal grupa masz)rny, ulzadzcnia i aparaty ogolnego zastosowania zmniejszenia ,00 0, _00 ogoi m 4.448,00 0,00 0, ,00 srupa maszyry, urzedzenraparag' ()g6lnego zastosowan ,00 0, ,00 og6]em ,00 0, ,00 grupa stan na poczelek roku maszyly, urzqdzenia i aparabr ()96ln go zastosowania 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Fundacja nic posiada grunt6w u4tko.\tranych wiec4dcie. 3. Fundacja u4tkuje lokal, bedqcy siedziba Fundacji, na podstawie umoq), najmu. 4. Nie wyst puja zobo\riazania wobec budzelu paristrva lub gminy z qrulu uzyskania prawa wlasnosci bud)nk6w i budovli. 5. l'undacja nie udzielala i nie otrzymata zadnych glvarancii i por9cze6. 6. Nalemosc; dlugoterminowe stanowi kaucja za lokal bgdacy sicdzibq Fundacji.?. Zosta{ dokonany odpisy akiualizuj4cy nale2nosci - odpisano pr7-edavlrion4 naleznodi. v kwocie 12,96 PLN. 8. Kr6tkotenninowe rozliczenia mifdzyokresolve w kwocie 6.366,62 PLN stanowi4 poniesione w okr sie sprawozdawcttn koszq, dotyczqce nast9pnego foku obfotowego. 9- Fundusz statutowy Fundacj i wlrosi L000,00 PLN i nie byl zwigkszany x' ciagu roku obrorowego. t0. Zobowi4zania dtugotenninowc nie wystapily. 11. Zobowiqzania warunkowe i zabezpieczone na rnaj4tl-u Fundacji nie wystepily. l2 Nie /o.tab Jr$or,/one re7eruy na zobo\rre,/dnia. rl /2. \'q 2t1

5 II. l y.iasnienia do rach nku wynik6rv 1. Przychody z dziataliosci slalutowej slano$,iq otzymane ifodki pionigzne od nastgpujecych podnio!6rv (w PLN): - Fundacja im. Stefana BalorEgo - Fu'rdacja Roz\roju Systemu Edukacji - Slclla Pola s - Cruz Vermelha Portuguesa - Agencja Rozvoja Turizmu, Kultury, Remesla, Umenia a Harm6nie (ART KRUCH) - Cyprus Youlh Clubs Organization Antalya Genqlik ve Egitinr Demegi - Centir Social Parcquial Cristo Rei - Akzente Salzbufg htemationale Jugendgemeinschatudi nsie e.v. Festival of Friends e.v. -Proyecto Hombre: Cenlro Espanolde Solida dad -YMCA and KFUK Island - Lietuvos Gajq l-yga No$,egian Peace Council Associacio PROA - Fondaci6n Escuela dc Solidaridad Centro lnfolnazioni e Serr'izi per il Volontariato (Cisvol cre'nona) wplaty 1% podatku -Ministerstwo Pracy i Polilyki Spotccznej (zwrol) , , t, ,15 3.6',72, ,42 2.',780, ,08 2_034,95 2.O01, , , ,',75 I.502, t6 r.289,31 164,95 553,51 :49,19 320,00.5',70,20-886,54 2. Koszq, realizacji zadan statutowlch dob'cz4 3 obszar6w dzialalnosci Fundacii (v/ PLN): Program Mlodziez w Dzialaniu Etnoliga Tiszert dlawolnosci i22.303,81 s9.750, ,50 I t4, Koszly administracyjne z podzialem wedlug rodzaju smnowi4 (w PLN): Zuzycie material6w i energii energia iwoda nraterialy biurowe m ared aly remontowe i inne Uslugi obce: ksiegowosa czlnsz i eksploatacja biu.a telekonunikacja, internct i pees),lki prowizje bankowe Podatki i oplaty oplaq, s4dowe Swiadczeni: na rzecz pracow k6w skladki ZUS Pozostale przychody operacyjne sianowi4 zaokreglenia (w PLN) l.t ,68 I81, , ,',7.919,18 797,17 241,', rj.522, , Pozostale koszty operacyjne stanow;q (w PLN): Koszryupomnienia r7,60 /"4. D\ lt4

6 Odpisana przedawniona naleznosi ZaokrAglenia t2,96 0,05 '1. 8. Puychody finansowe stanoui? (w PLN): Odsetki od *odk6w na rachunkach bankowych 65,94. Koszq' finansowe stano$ia (w PtN): Nadwyd<a ujemnych r6znic kursowych nad dodarnimi 1.050,56. (dodatnie roznice kursowe w),niosly , ujem ne r62nice kursor,le w),niosly 3.a?4,9I ) Zyski i sfaq, nadzwyczaine nie ivystepily. Rozliczenie pozycji r6zniacych wlnik finansowy bruuo od dochodr ul,kazanego w zeznaniu podatkolvym (w PLN): 55.t9t,96 PEychodyuj9te w ksiegach niepodlegajece opodatkowaniu, w lym: r62nica zwilkszajqca przychody z poprzedniego roku dodatnie r6arice ku$owe naliczone na dzieri 3l I slomo ujemnych r62nic kursolf,ch naliczonych na dzien 3l.I Koszq/ uzyskania przychod6w nieuigte q ksiegach : skladki ZUS za grudzief 20I 0 r. zaplacone w s$,czn iu 20I I r. Koszty n iestanowi4ce koszt6w uzyskania przych od6w, w tyn : koszfy dzialalnosci statuto$'ej w bi zecym roku skladki ZUS za grudziei 201I r. zaplacone w styczniu 2012 r. odpi.ale tr/cddwnrone naleaojci zaokr 4glen:i ujcmne r6znice kufsowe naliczone na dzieri 3l stomo ujemnych r6znic ku$owych haliczonych na dziei , ,65-0, ,36 -t29, ,46 r84.568,60 t29,36 I3,01 25, ,58 Dochdd zwolniony, przeznaczony m dziaialnost statutowa Doch6d podlegaj 4cy opodatkowaniu 13,01 ProwadzAcy ksi9gi: BIURO RACiIUNKOWE Lkchh Skaypeak, Jolatt Skdype.k s.c Wa.6zawa, ui, RailszoM 11 NIP: , REGON Te!?? ri ZaIzAd. AntoniAdamowicz Krzysztof Jarym owicz Dora Morlagna 414

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008

Wychowankom Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Zukowie za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 , STO'IVARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPELNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM ;PECJALNEGOOSRODKASZKOlNO.WYCHOWA~ZEGO Zukowo, dn. 9 marca 009 r., 83-330 Lukowo. ul. Gdynska NIP 589186393, Regon 193081419 t I 058/681

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A I N F O R M A C J A D O D A T K O W A FUNDACJI OŚRODKA KARTA, 02-536 WARSZAWA ul. NARBUTTA 29 Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych Podstawowy przedmiot działalności to: wydawanie książek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) Dane identyfikujące jednostkę: Fundacja Pomocy Młodzieży I Dzieciom Niepełnosprawnym Hej, Koniku! Dalej zwana Fundacja Hej, Koniku! Nr

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo