Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich"

Transkrypt

1 Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich ustalone uchwałą nr UZ/63/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. Postanowienia ogólne pomniejszana wysokość odszkodowania zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków; 1 9) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek 1. Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów morskich, zwane ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Woddalej ogólnymi warunkami, mają zastosowanie do umów nej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podsta- Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwany dalej PZU SA, z oso- wie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich bami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organiza- powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; cyjnymi nie będącymi osobami prawnymi. 10) kradzież zabór mienia po uprzednim pokonaniu na- 2. Użyte w niniejszych ogólnych warunkach określenia ozna- leżytych zabezpieczeń za pomocą siły i narzędzi; czają: 11) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko 1) Ubezpieczający osobę fizyczną, prawną lub jed- albo powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej nostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną za- sile; wierającą umowę ubezpieczenia; 12) piorun gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmo- 2) Ubezpieczony osobę fizyczną, prawną lub jednostkę sferze działające bezpośrednio na przedmiot ubezpieorganizacyjną nie będącą osobą prawną, na rachunek czenia, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzektórej została zawarta umowa ubezpieczenia. W ubez- nia; pieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 13) rozbój zabór ubezpieczonego mienia z zastosowakosztów leczenia za granicą kapitana i członków za- niem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub łogi oraz ubezpieczeniu rzeczy osobistych członków osoby uprawnionej do przebywania na jachcie, bądź załogi Ubezpieczonymi są kapitan i członkowie załogi groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z dojachtu. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności Ubezpieczonym jest Armator jachtu; dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczo- 3) Armator osobę fizyczną, prawną lub jednostkę orga- nego mienia; nizacyjną nie będącą osobą prawną, która w imieniu 14) siła wyższa zjawisko zewnętrzne o charakterze nadwłasnym uprawia żeglugę jachtem własnym lub cudzym; zwyczajnym, niezależne od woli, którego nie można prze- 4) kapitan jachtu osobę sprawującą kierownictwo jachtu; widzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec; 5) jacht oznacza morską jednostkę pływającą dowol- 15) standardowe wyposażenie jachtu wyposażenie pokłanego typu, o dowolnym napędzie, właściwie obsa- dowe, sygnalizacyjne, nawigacyjne, kotwiczne, ratunkodzoną załogą oraz innymi uczestnikami pływania bez we i przeciwpożarowe określone w dokumencie rejestrakwalifikacji żeglarskich lub motorowodnych, w liczbie cji, dokumencie bezpieczeństwa, świadectwie zdolności nie przekraczającej 12 osób, której przeznaczenie do żeglugowej. W przypadku braku informacji o standardocelów rekreacyjnych, sportowych, szkoleniowych (jacht wym wyposażeniu jachtu w dokumentach, o których rekreacyjny) lub prowadzenia działalności gospodar- mowa w zdaniu poprzednim, za standardowe wyposaczej (jacht komercyjny nie będący jachtem rekreacyj- żenie jachtu przyjmuje się wyposażenie zalecane w przenym) zostało określone w dokumencie rejestracyjnym; pisach o bezpieczeństwie żeglugi morskiej; 6) dokumenty bezpieczeństwa dokument rejestracyj- 16) strata całkowita rzeczywista stratę jachtu wskutek ny, karta bezpieczeństwa, świadectwo zdolności żeglu- kradzieży, rozboju, zatonięcia lub całkowitego zniszczegowej wystawione przez uprawnione ograny admini- nia jachtu; stracji morskiej lub żeglugi śródlądowej, lub raport 17) strata całkowita konstruktywna szkodę, której całkoeksperta uznanego przez PZU SA stwierdzający, że wity koszt naprawy powypadkowej przekracza albo jest jacht spełnia określone przepisami wymagania w zakre- równy sumie ubezpieczenia jachtu; sie budowy i bezpieczeństwa; 18) sztorm wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,2 m/sek. 7) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku wy- ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Woddajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteoro- nej (IMiGW); logii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku bra- 19) transport drogowy przewóz jachtu z lub do miejsca ku stacji pomiarowej IMiGW wystąpienie deszczu na- przechowywania lub postoju, miejsca pływania lub wywalnego stwierdza się na podstawie stanu faktyczne- konywania naprawy powypadkowej po załadunku na go i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź środek transportu; w bezpośrednim sąsiedztwie; 20) wartość rzeczywista wartość przedmiotu ubezpie- 8) franszyza redukcyjna ustaloną w umowie ubezpie- czenia w dniu objęcia ochroną z uwzględnieniem stopnia czenia wartość kwotową lub procentową, o jaką będzie zużycia; Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 21) wybuch gwałtowne zmiany stanu równowagi układu mienionych w ust. 6). Następstwa nieszczęśliwych wypadz jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub ków, koszty leczenia za granicą i rzeczy osobiste członpary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania ków załogi mogą być ubezpieczone wyłącznie razem się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych z ubezpieczeniem jacht-casco (ubezpieczenie komplektego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody sowe). za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych na- 8. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres eksploaczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmia- tacji jachtu lub okres wyłączenia z eksploatacji, w strefie wyrach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy mienionej w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane Strefy eksploatacji lub wyłączenia z eksploatacji obejmują: przez wybuch uważa się również szkody powstałe wsku- Strefa I a) morskie wody wewnętrzne i wody morskie tek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub do 20 mil morskich liczonych od linii podaparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; stawowej morza terytorialnego Rzeczy- 22) wypadek drogowy kolizję środka transportu prze- pospolitej Polskiej (RP) oraz wożącego jacht z innym środkiem transportu, osoba- b) wyłączenie z eksploatacji na obszarze RP. mi, zwierzętami, przedmiotami a także wywrócenie się Strefa II a) zakres terytorialny eksploatacji i wyłącze- środka transportu; nia z eksploatacji jak w strefie I oraz 23) okres eksploatacji jachtu czas pływania jachtu b) Morze Bałtyckie wraz z cieśninami Kattegat po wodach morskich, czas towarzyszenia (asysty), i Skagerrak oraz holowania oraz wodowanie, podnoszenie z wody, c) wyłączenie z eksploatacji poza granicami RP. postój w portach, na przystaniach itp.; Strefa III a) zakres terytorialny eksploatacji i wyłącze- 24) okres wyłączenia z eksploatacji czas postoju w zi- nia z eksploatacji jak w strefie II oraz mowiskach, warsztatach naprawczych, stoczniach re- b) europejskie wody morskie: Kanał Kiloński, montowych lub w innych przeznaczonych do tego Morze Północne, Morze Norweskie, Ocean celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach pos- 0 Atlantycki na wschód od południka 12 dł. toju bądź czas przechowywania jachtu. geogr. zach. oraz na południe od równoleż- 0 nika 60 szer. geogr. płn. i na północ od rów- 0 noleżnika 33 szer. geogr. płn., Morze Śród- Przedmiot i zakres ubezpieczenia ziemne, Morze Marmara, Morze Czarne. 2 Strefa IV wszystkie wody morskie świata. 9. Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia PZU SA wypłaca 1. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie odszkodowania lub świadczenia za szkody rzeczowe i na niniejszych ogólnych warunków PZU SA udziela ochrony osobie w granicach sum ubezpieczenia lub sum gwaranubezpieczeniowej w zakresie ryzyk związanych z posia- cyjnych określonych w polisie lub innym dokumencie ubezdaniem i eksploatacją na wodach morskich jachtów rekrea- pieczenia dla każdego z ryzyk wymienionych w ust. 6. cyjnych i komercyjnych, z zastrzeżeniem ust W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpiecza- 2. Jachty komercyjne objęte mogą być umową ubezpiecze- jący, za zgodą PZU SA, może podwyższyć sumę ubeznia na podstawie niniejszych ogólnych warunków, z zasto- pieczenia. Podwyższenie sumy pociąga za sobą obosowaniem dodatkowych warunków szczególnych. wiązek opłaty dodatkowej składki, liczonej począwszy 3. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową jachty za- od dnia podwyższenia sumy ubezpieczenia. rejestrowane w rejestrach prowadzonych przez właściwe organy administracji żeglugi morskiej i śródlądowej lub inne uprawnione podmioty i spełniające wymogi bezpie- Wyłączenia generalne czeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie żeglugi morskiej. odpowiedzialności PZU SA 4. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową jachty w okresie 3 ich eksploatacji na wodach morskich jak również w okre- 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta- sie wyłączenia z eksploatacji. łych: 5. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą PZU SA oraz 1) w strefie eksploatacji jachtu lub wyłączenia z eksploazapłatą dodatkowej składki, jachty mogą być objęte tacji nie objętej ubezpieczeniem, chyba że wyjście ochroną ubezpieczeniową również na czas udziału w re- jachtu poza granice strefy określonej w polisie lub gatach, wyścigach lub zawodach sportowych. innym dokumencie ubezpieczenia nastąpiło w wyni- 6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące przedmio- ku siły wyższej; ty i zakresy: 2) w okresie eksploatacji jachtu niezgodnej z jego przez- 1) JACHTY OD RYZYKA USZKODZENIA, ZNISZCZE- naczeniem, bez ważnych dokumentów bezpieczeńst- NIA I UTRATY (JACHT-CASCO); wa lub wskutek eksploatacji niezgodnie z obowiązują- 2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ ARMATORA JACH- cymi przepisami bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem 4; TU (OC ARMATORA); 3) podczas kierowania jachtem przez osobę nie posia- 3) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW dającą wymaganych uprawnień żeglarskich lub mo- KAPITANA I CZŁONKÓW ZAŁOGI (NNW); torowodnych; 4) KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ KAPITANA 4) wskutek działania lub zaniechania kapitana lub człon- I CZŁONKÓW ZAŁOGI; ków załogi jachtu będących w stanie nietrzeźwości 5) RZECZY OSOBISTE KAPITANA I CZŁONKÓW albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem ZAŁOGI. środków odurzających, substancji psychotropowych 7. Odpowiedzialność cywilna Armatora może zostać ubezpie- lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów czona jako samodzielne ryzyko (bez pozostałych ryzyk wy- o przeciwdziałaniu narkomanii; 2

3 5) wskutek nienależytego zabezpieczenia jachtu przed 2. Za osprzęt jachtu uważa się przedmioty służące do stałedziałaniem sił przyrody; go lub tymczasowego zamocowania części takielunku, oma- 6) w środkach płatniczych, papierach wartościowych, sztowania i ożaglowania (np. bloki, ściągacze, szekle itp.). biżuterii, dokumentach, zbiorach filatelistycznych, nu- 3. Ponadstandardowe wyposażenie zamontowane na jachcie mizmatycznych i przedmiotach o wartości kolekcjo- oraz silnik przyczepny (zaburtowy) mogą być objęte ubeznerskiej; pieczeniem na podstawie wniosku Ubezpieczającego 7) w zapasach eksploatacyjnych lub konsumpcyjnych zawierającego oddzielnie zadeklarowane wartości tego jachtu; wyposażenia lub silnika przyczepnego. 8) na skutek wieku, zużycia, zgnicia lub korozji, zmian 4. Ubezpieczeniem jacht-casco objęte są szkody w jachtach konstrukcyjnych wykonanych bez opinii eksperta powstałe w okresie eksploatacji jachtu oraz w okresie oraz zmian w projekcie technicznym, konstrukcji wyłączenia z eksploatacji. jachtu, o których Ubezpieczający wiedział lub po- 5. Ubezpieczenie jacht-casco na czas udziału w regatach winien wiedzieć; lub innych zawodach sportowych pokrywa szkody w jach- 9) na skutek przechowywania na jachcie materiałów tach powstałe wyłącznie w czasie uczestniczenia w rei przedmiotów wybuchowych, łatwo zapalnych lub gatach lub zawodach sportowych w następstwie zdamateriałów i przedmiotów niebezpiecznych, z wyłącze- rzeń wymienionych w ust. 7 pkt 1 10, ust. 8 i 9. niem standardowego wyposażenia jachtu. 6. Na wniosek Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem posta- 2. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA nie obejmuje: nowień ust. 5, ubezpieczenie jacht-casco może być za- 1) kar, grzywien, utraconych korzyści; warte w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub peł- 2) zdarzeń, związanych z posiadaniem lub eksploatacją nym. jachtu, będących następstwem zobowiązań zaciągnię- 7. Podstawowy zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmutych przez Armatora, wynikających z zawartych przez je szkody powstałe wskutek: niego umów (odpowiedzialność kontraktowa). PZU SA 1) zdarzeń zaistniałych podczas otaklowywania lub może objąć ochroną ubezpieczeniową wskazane zda- roztaklowywania jachtu, załadunku lub wyładunku rzenia na pisemny wniosek Armatora, po uprzednim jachtu, jego wyposażenia, osprzętu, zapasów konzapoznaniu się z treścią umowy, którą Armator za- sumpcyjnych oraz paliwa; warł lub zamierza zawrzeć, lub po przedłożeniu do- 2) wywrócenia się lub zatonięcia jachtu; datkowych informacji, o które zapytuje PZU SA 3) utknięcia jachtu na mieliźnie, jego wyrzucenia na i opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniowej; brzeg lub uderzenia w przeszkodę podwodną; 3) szkód zaistniałych podczas regat, wyścigów lub za- 4) zderzenia jachtu z inną jednostką pływającą; wodów sportowych, z zastrzeżeniem 2 ust. 5. 5) uderzenia jachtu o nabrzeże lub inne obiekty stałe 3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody i wy- lub pływające; datki spowodowane: 6) ognia lub wybuchu; 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątko- 7) upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego wym, wojną domową, zamieszkami społecznymi, roz- pokładu na jacht; ruchami, strajkami, lokautami i niepokojami spo- 8) siły wyższej; łecznymi; 9) huraganu, sztormu, uderzenia piorunu, deszczu na- 2) konfiskatą, aresztem bądź zatrzymaniem jachtu przez walnego, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu; władze państwowe lub żeglugowe; 10) działania fali wywołanej nadmierną szybkością prze- 3) aktami terroru i sabotażu; chodzących jednostek pływających (kolizja bez kon- 4) oddziaływaniem energii jądrowej, skażeniem radio- taktu); aktywnym. 11) zagarnięcia jachtu przez rozbójników morskich. 4. W przypadku Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną 8. PZU SA odpowiada również za szkody będące naswyłączenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 4, mają zas- tępstwem: tosowanie wyłącznie wtedy gdy okoliczności, o których mo- 1) wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba i zespołu wa w tych wyłączeniach miały wpływ na zajście wypadku napędowego lub pęknięcia wału napędowego jachubezpieczeniowego. tu, z wyłączeniem kosztów naprawy lub wymiany 4 części wadliwych i pękniętego wału. Odpowiedzialność PZU SA z tego tytułu nie dotyczy szkód powsta- 1. PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe z winy łych w silniku, akumulatorach, urządzeniach elekumyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, trycznych i elektronicznych oraz w ich połączeniach; jednak PZU SA odpowiada za szkody spowodowane 2) błędu żeglarskiego lub nawigacyjnego oraz błędu zaniedbaniem lub błędem nautycznym Ubezpieczające- w obsłudze urządzenia na jachcie, pod warunkiem, go będącego kapitanem jachtu objętego ubezpieczeniem. że popełniony został przez członka załogi posiada- 2. PZU SA odpowiada za szkody spowodowane z winy jącego wymagane uprawnienia żeglarskie lub mokapitana, innego członka załogi lub pilota. torowodne; 3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do ubezpieczenia NNW 3) wadliwej naprawy dokonanej przez stocznię lub osoi kosztów leczenia za granicą kapitana i członków załogi. by posiadające odpowiednie kwalifikacje. 9. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także stratę całkowitą rzeczywistą wskutek zaginięcia jachtu. Za czas wys- Ubezpieczenie jacht- casco tarczający dla uznania, że jacht zaginął bez wieści jest 5 okres trzech miesięcy liczony od daty ostatniej informacji o miejscu pobytu jachtu. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jacht-casco są jachty wraz 10. Rozszerzony zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuze standardowym wyposażeniem i osprzętem. je szkody będące następstwem zdarzeń i okoliczności 3

4 wymienionych w ust. 7, 8 i 9 (zakres podstawowy) oraz 2) utrzymania niezbędnej załogi w zagranicznym porcie szkody w jachcie, wyposażeniu i osprzęcie jachtu, pow- w przypadku: stałe: a) przeprowadzania za granicą naprawy powypadko- 1) I wariant podczas transportu drogowego wskutek wej jachtu, ognia, uderzenia piorunu, huraganu, deszczu nawal- b) straty całkowitej rzeczywistej jachtu, nego oraz wypadku drogowego, jakiemu uległ środek c) wejścia jachtu na mieliznę lub wyrzucenia jachtu transportu pod warunkiem, że jacht przewożony był na brzeg; na odpowiednim środku transportu i właściwie przy- 3) powrotu członków załogi do RP w przypadku: gotowany do transportu drogowego; albo a) straty całkowitej jachtu, 2) II wariant wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju b) przedłużającej się naprawy jachtu za granicą. lub umyślnego uszkodzenia jachtu przez osoby trze- 6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 PZU SA zwraca za cie pod warunkiem, że jacht był należycie zabezpie- okres do 30 dni postoju w zagranicznym porcie, do wyczony lub znajdował się w strzeżonym miejscu posto- sokości maksymalnie 50% sumy kwot odpowiadających ju lub przechowywania, przy czym: za należyte za- obowiązującym w dniu zajścia zdarzenia limitom diet bezpieczenie jachtu uważa się zabezpieczenie go i kosztów pobytu w hotelu w danym porcie, ustalonym w w taki sposób, aby dostęp osób niepowołanych do rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów wnętrza jachtu lub pomieszczenia, w którym jest prze- w odniesieniu do każdego członka załogi uczestnicząchowywany, wyprowadzenie jachtu z strzeżonego cego w rejsie. miejsca postoju lub przechowywania oraz wymonto- 7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 3 PZU SA zwraca wanie silnika, elementów wyposażenia i osprzętu w wysokości ceny biletu kolejowego II klasy do granicy było niemożliwe bez użycia narzędzi mechanicznych. RP, a jeżeli powrót koleją jest niemożliwy, ceny biletu Za strzeżone miejsce postoju lub przechowywania porównywalnej klasy innego możliwego środka transporuważa się teren dozorowany przez całą dobę. tu w odniesieniu do każdego członka załogi uczestni- 11. Pełny zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuje szko- czącego w rejsie. dy będące następstwem zdarzeń wymienionych w ust. 7, 8. W każdej szkodzie częściowej stosuje się franszyzę 8, 9, a także szkody powstałe podczas transportu dro- redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpiegowego oraz wskutek kradzieży i rozboju, o których mo- czenia, z wyłączeniem jej stosowania w odniesieniu do wa w ust. 10 pkt 1 i 2. straty całkowitej oraz wydatków i kosztów określonych 12. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia możliwe jest w ust. 4, ust. 5 pkt 2 i 3 oraz w 25. rozszerzenie zakresu zawartej umowy ubezpieczenia, 9. PZU SA nie odpowiada za szkody: pod warunkiem przedstawienia ubezpieczonego jachtu 1) będące skutkiem naturalnego zużycia jachtu; do oględzin przez przedstawiciela PZU SA. 2) w silniku, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, 6 akumulatorach oraz ich połączeniach powstałe wskutek sztormu, deszczu nawalnego lub huraganu, chyba 1. PZU SA wypłaca odszkodowanie za stratę całkowitą że doszło do całkowitego zanurzenia jachtu; (rzeczywistą albo konstruktywną) albo szkodę częścio- 3) w żaglach i pokrowcach ochronnych uszkodzonych wą jachtu w granicach określonej w umowie ubezpie- przez wiatr lub zerwanych w czasie zakładania lub czenia sumy ubezpieczenia. składania, chyba że szkoda była następstwem zła- 2. Odszkodowanie za stratę całkowitą wypłaca się w wy- mania drzewc, do których żagle były zamocowane sokości: lub nastąpiła podczas utknięcia jachtu na mieliźnie, 1) całkowitej sumy ubezpieczenia w przypadku straty wyrzucenia na brzeg lub uderzenia o przeszkodę całkowitej rzeczywistej; podwodną, zderzenia z inną jednostką pływającą, 2) całkowitej sumy ubezpieczenia pomniejszonej o war- uderzenia o nabrzeże, obiekty stałe lub pływające; tość sprzedaży pozostałości w przypadku straty cał- 4) polegające na utracie kotwic, chyba że szkoda powstakowitej konstruktywnej. ła na skutek utknięcia jachtu na mieliźnie; 3. Odszkodowanie za szkodę częściową ustala się na pod- 5) powstałe wskutek zmian w konstrukcji jachtu dokostawie faktur lub rachunków za przeprowadzoną napra- nanych bez nadzoru uprawnionych rzeczoznawców. wę lub na podstawie przedstawionej przez Ubezpiecza- 10. Odpowiedzialność PZU SA z tytułu szkód w żaglach, jącego i zweryfikowanej przez PZU SA kalkulacji kosztów masztach, drzewcach i otaklowaniu powstałych w czanaprawy w zakresie uszkodzeń stwierdzonych w proto- sie udziału jachtu w regatach lub zawodach sportowych kóle powypadkowym sporządzonym przez PZU SA lub z przyczyn wymienionych w 5 ust. 7 pkt 8 i 9 oraz 5 na jego zlecenie przez niezależnego eksperta. ust. 8 pkt 2 i 3 ograniczona jest do wysokości 2/3 po- 4. PZU SA pokrywa, w granicach sumy ubezpieczenia jacht- niesionej szkody, z wyłączeniem stosowania franszyzy casco, następujące koszty, o ile poniesione były w związku redukcyjnej. z zaistniałym zdarzeniem objętym ubezpieczeniem: 1) holowania lub transportu uszkodzonego jachtu z miejsca wypadku do miejsca naprawy; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2) oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie, nawet (OC Armatora) jeżeli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń; 3) koszty ratownictwa PZU SA zwraca również poniesione za pisemną zgodą 1. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PZU SA lub jego przedstawiciela inne koszty, np.: Armatora, PZU SA odpowiada za szkody rzeczowe i szko- 1) postoju w zagranicznym porcie w okresie przeprowa- dy na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku dzania za granicą naprawy powypadkowej jachtu z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, za które Armator w zakresie niezbędnym do kontynuowania rejsu; ponosi odpowiedzialność stosownie do przepisów prawa. 4

5 2. W ramach sumy gwarancyjnej określonej w 17 ust Jeżeli nieszczęśliwy wypadek, objęty ubezpieczeniem PZU SA zwraca także poniesione przez Ubezpiecza- zwiększył istniejący wcześniej trwały uszczerbek na zdrojącego koszty podniesienia lub usunięcia wraku ubez- wiu tego samego organu, narządu lub układu podstapieczonego jachtu, o ile obowiązek taki został nałożony wę do wyliczenia świadczenia stanowi stopień uszczerbprzez właściwe władze administracyjne. ku na zdrowiu wynikający z różnicy pomiędzy procen- 3. W każdej szkodzie rzeczowej stosuje się franszyzę re- tami trwałego uszczerbku na zdrowiu po i przed wydukcyjną, w wysokości określonej w umowie ubezpie- padkiem. czenia. 7. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał jednorazowe świadczenie 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzial- z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i w następstwie ności za szkody: tego samego wypadku zmarł przed upływem 2 lat, 1) wyrządzone kapitanowi lub członkom załogi jachtu; uprawnionym przysługuje świadczenie z tytułu śmierci 2) wyrządzone osobom zatrudnionym przez Armatora Ubezpieczonego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą lub kapitana jachtu w czasie wykonywania przez nie należną z tytułu jego śmierci a kwotą uprzednio wypłaobowiązków służbowych; coną Ubezpieczonemu z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 3) wyrządzone podczas wykonywania przez jacht holo- 8. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się, w przypadku wań komercyjnych, jak również związanych z uprawia- niewskazania przez Ubezpieczonego imiennie osoby niem narciarstwa i lotniarstwa wodnego; uprawnionej, członkom rodziny zmarłego w następującej 4) wyrządzone w środowisku naturalnym, spowodowane kolejności: jego zanieczyszczeniem, o ile nie były skutkiem zda- 1) małżonek; rzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia 2) dzieci; jacht-casco. 3) rodzice; 4) inni ustawowi spadkobiercy zmarłego. 9. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek: wypadków (NNW) kapitana i członków załogi 1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego 8 lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażą- cego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśli- w danych okolicznościach względom słuszności; wych wypadków kapitana oraz osób, które w danym rej- 2) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego sie stanowią załogę ubezpieczonego jachtu, w liczbie przestępstwa lub samobójstwa; zgodnej z dokumentami bezpieczeństwa i zgodnie z aktual- 3) zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego. ną listą załogi sporządzoną przez Armatora dla danego rejsu. 2. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego kapitana i członków załogi Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zwichnię- 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty niezbędnego lecie stawów oraz naderwanie ścięgien spowodowane nagłym czenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą, napięciem mięśni, jeżeli zdarzenia te miały miejsce pod- w czasie uczestnictwa w rejsie, musiał bezzwłocznie podczas trwania rejsu. dać się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem 4. Ubezpieczenie NNW obejmuje również następstwa za- lub nagłym zachorowaniem. chorowań na choroby tropikalne (żółta febra, trąd, czerwonka 2. Za nagłe zachorowanie uważa się powstały w sposób pełzakowa itp.) lub choroby wywołane zarazkami, paso- nagły, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, żytami oraz jadami roślin i zwierząt strefy podzwrotni- stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpiekowej, pod warunkiem, że Ubezpieczony w dniu zacho- czonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. rowania posiadał aktualne szczepienia, zalecane w rejo- 3. Za koszty leczenia uważa się poniesione za granicą nie żeglugi strefy podzwrotnikowej. koszty: 5. W ramach ubezpieczenia NNW PZU SA wypłaca: 1) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub pielęgniars- 1) w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stwier- kiej, zaleconych przez lekarza, badań, zabiegów ambudzonego przed upływem dwóch lat od zaistnienia latoryjnych i operacji; nieszczęśliwego wypadku w orzeczeniu lekarskim wy- 2) zakupu niezbędnych lekarstw lub środków opatrundanym na zlecenie PZU SA świadczenie w wyso- kowych przepisanych przez lekarza; kości kwoty stanowiącej taki procent sumy ubezpiecze- 3) pobytu w szpitalu. nia określonej w polisie, w jakim Ubezpieczony doznał 4. Ubezpieczenie obejmuje również poniesione w związku trwałego uszczerbku; Procent trwałego uszczerbku na z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zdrowiu określają lekarze orzekający wskazani przez następujące, uzasadnione i udokumentowane koszty: PZU SA, na podstawie obowiązującej Tabeli norm oceny 1) transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA. nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium Na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego za granicą; PZU SA udostępni Tabelę norm oceny procentowej 2) transportu Ubezpieczonego z zagranicy do kraju, jetrwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA do wglądu. żeli transport ten jest zalecony przez lekarza i za 2) w przypadku śmierci jednorazowe świadczenie w wy- pisemną zgodą PZU SA; sokości 100% sumy ubezpieczenia, w oparciu o akt 3) przejazdu i utrzymania za granicą osoby towarzyzgonu. szącej Ubezpieczonemu w związku z transportem do 5

6 kraju, jeżeli transport ten jest zalecony przez lekarza 5. Jeżeli Ubezpieczający działał przez przedstawiciela, oboi za pisemną zgodą PZU SA; wiązek określony w ust. 2 ciąży również na przedsta- 4) transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju. wicielu i obejmuje także okoliczności jemu znane. 5. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA nie obejmuje kosztów 6. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na rzecz osoby poniesionych na: trzeciej obowiązek określony w ustępach poprzedzają- 1) zabiegi fizykoterapeutyczne i rehabilitacyjne; cych spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na 2) pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach; Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział 3) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przy- o zawarciu umowy na jego rzecz. wrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót na 7. W razie naruszenia obowiązku określonego w ust. 2 5 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; PZU SA może odstąpić od umowy, zachowując prawo do 4) leczenie spowodowane zatruciem alkoholem, narkoty- pełnej składki ubezpieczeniowej. kami; 8. Jeżeli niezawiadomienie lub niezgodne z rzeczywistością 5) operacje plastyczne. zawiadomienie PZU SA o okolicznościach wymienionych 6. PZU SA nie zwraca również kosztów leczenia poniesio- w ust. 2 nastąpiło bez winy Ubezpieczającego lub Ubeznych w następstwie: pieczonego, PZU SA nie może od umowy odstąpić, lecz 1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpiecza- ma prawo do odpowiednio zwiększonej składki ubezpiejącego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie ra- czeniowej. żącego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowia- 9. Prawo odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli PZU SA nie da w danych okolicznościach względom słuszności; skorzysta z niego w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym 2) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego, dowiedział się o okoliczności uzasadniającej prawo odstąprzestępstwa lub samobójstwa; pienia. 3) zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego PZU SA obowiązany jest na żądanie wydać Ubezpiecza- Ubezpieczenie rzeczy osobistych jącemu polisę stwierdzającą zawarcie umowy ubezpiekapitana i członków załogi czenia Przed wydaniem polisy PZU SA obowiązany jest wydać Ubezpieczającemu na jego żądanie tymczasowy doku- 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy osobiste ka- ment stwierdzający zawarcie umowy. pitana i członków załogi zniszczone, uszkodzone lub utra- 3. Polisa powinna zawierać: cone podczas trwania rejsu w wyniku zdarzeń objętych 1) oznaczenie jednostki PZU SA; ochroną w ramach ubezpieczenia jacht-casco. 2) oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia; 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę i szkody częścio- 3) oznaczenie niebezpieczeństw objętych umową ubezwe w rzeczach osobistych kapitana i członków załogi, za pieczenia; które uważa się przedmioty codziennego użytku, zwycza- 4) określenie czasu, na który zawarto umowę ubezpiejowo uznawane za przydatne w czasie rejsu, np. odzież, czenia; środki higieny osobistej oraz przedmioty takie jak: zegarek, 5) sumę ubezpieczenia; aparat fotograficzny, gitara, kieszonkowy kalkulator itp. 6) miejsce i datę wystawienia polisy; 3. Wysokość odszkodowania za utracone całkowicie lub 7) podpis. częściowo rzeczy osobiste lub koszty ich naprawy ustala 4. Polisa jest wystawiona na imiennie określonego Ubezpiesię z uwzględnieniem stopnia ich zużycia. czającego (polisa imienna). 5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej prawo domagania się od PZU SA wydania polisy Zawarcie umowy ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczającemu. Dopóki polisa znajduje 11 się w jego posiadaniu, może on rozporządzać prawami wynikającymi z umowy. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wypełnio- 6. Obowiązki Ubezpieczającego związane z wykonaniem nego przez Ubezpieczającego wniosku o ubezpieczenie, umowy ubezpieczenia przechodzą na Ubezpieczonego zawierającego informacje niezbędne do oceny ryzyka z chwilą wydania mu polisy; nie dotyczy to jednak oboi wystawienia polisy. wiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej. 2. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający 7. W zakresie ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia za obowiązany jest podać do wiadomości PZU SA wszelkie granicą kapitana i członków załogi, zarzut mający wpływ okoliczności, które są lub powinny mu być znane, a mogą na odpowiedzialność PZU SA może on podnieść również mieć wpływ na ocenę niebezpieczeństwa oraz na decyzję przeciwko Ubezpieczonemu. PZU SA o przyjęciu i warunkach ubezpieczenia. 3. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy okoliczności 13 powszechnie znanych oraz okoliczności, które powinny 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli w chwili jej być znane PZU SA. zawarcia szkoda objęta ubezpieczeniem już nastąpiła lub 4. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia nie istniała możliwość jej powstania; PZU SA zachowuje od uzyskania dodatkowych informacji mających wpływ na jednak prawo do opłaty stornowej, chyba że zawierając formę oferty ubezpieczeniowej i związanych z ocena umowę wiedział o okolicznościach powodujących jej nieryzyka. PZU SA zastrzega sobie także prawo do żądania ważność. od Ubezpieczającego dodatkowych informacji, jeżeli uzna, 2. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się, jeżeli ubezpieże dotychczas otrzymane nie są wystarczające do pra- czeniem objęto okres poprzedzający zawarcie umowy, widłowej oceny ryzyka. chyba że stan rzeczy znany był obu stronom w chwili 6

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW TUiR WARTA S.A. Warszawa, sierpień 2007 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów (zwane dalej OWUJ) mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/42/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/383/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców ustalone uchwałą nr UZ/562/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011

Bardziej szczegółowo

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się Ogólne warunki ubezpieczenia minicasco ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ RYBACKICH TUiR WARTA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ RYBACKICH TUiR WARTA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ RYBACKICH TUiR WARTA S.A. Warszawa, sierpień 2007 Ogólne Warunki Ubezpieczeń Rybackich TUiR WARTA S.A. Przedmiot ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9

Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej 8. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ergo Hestii 9 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Umowa ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia. i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani-

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia. i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani- Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą ustalone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Postanowie ogólne. Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/117/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/117/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce Nr U010/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów AUTOCASCO

Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów AUTOCASCO Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów AUTOCASCO 2 Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA WSPÓLNE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE 2 4 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo