Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich"

Transkrypt

1 Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich ustalone uchwałą nr UZ/63/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 r. Postanowienia ogólne pomniejszana wysokość odszkodowania zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków; 1 9) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek 1. Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów morskich, zwane ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Woddalej ogólnymi warunkami, mają zastosowanie do umów nej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podsta- Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwany dalej PZU SA, z oso- wie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich bami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organiza- powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; cyjnymi nie będącymi osobami prawnymi. 10) kradzież zabór mienia po uprzednim pokonaniu na- 2. Użyte w niniejszych ogólnych warunkach określenia ozna- leżytych zabezpieczeń za pomocą siły i narzędzi; czają: 11) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko 1) Ubezpieczający osobę fizyczną, prawną lub jed- albo powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej nostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną za- sile; wierającą umowę ubezpieczenia; 12) piorun gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmo- 2) Ubezpieczony osobę fizyczną, prawną lub jednostkę sferze działające bezpośrednio na przedmiot ubezpieorganizacyjną nie będącą osobą prawną, na rachunek czenia, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzektórej została zawarta umowa ubezpieczenia. W ubez- nia; pieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 13) rozbój zabór ubezpieczonego mienia z zastosowakosztów leczenia za granicą kapitana i członków za- niem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub łogi oraz ubezpieczeniu rzeczy osobistych członków osoby uprawnionej do przebywania na jachcie, bądź załogi Ubezpieczonymi są kapitan i członkowie załogi groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z dojachtu. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności Ubezpieczonym jest Armator jachtu; dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczo- 3) Armator osobę fizyczną, prawną lub jednostkę orga- nego mienia; nizacyjną nie będącą osobą prawną, która w imieniu 14) siła wyższa zjawisko zewnętrzne o charakterze nadwłasnym uprawia żeglugę jachtem własnym lub cudzym; zwyczajnym, niezależne od woli, którego nie można prze- 4) kapitan jachtu osobę sprawującą kierownictwo jachtu; widzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec; 5) jacht oznacza morską jednostkę pływającą dowol- 15) standardowe wyposażenie jachtu wyposażenie pokłanego typu, o dowolnym napędzie, właściwie obsa- dowe, sygnalizacyjne, nawigacyjne, kotwiczne, ratunkodzoną załogą oraz innymi uczestnikami pływania bez we i przeciwpożarowe określone w dokumencie rejestrakwalifikacji żeglarskich lub motorowodnych, w liczbie cji, dokumencie bezpieczeństwa, świadectwie zdolności nie przekraczającej 12 osób, której przeznaczenie do żeglugowej. W przypadku braku informacji o standardocelów rekreacyjnych, sportowych, szkoleniowych (jacht wym wyposażeniu jachtu w dokumentach, o których rekreacyjny) lub prowadzenia działalności gospodar- mowa w zdaniu poprzednim, za standardowe wyposaczej (jacht komercyjny nie będący jachtem rekreacyj- żenie jachtu przyjmuje się wyposażenie zalecane w przenym) zostało określone w dokumencie rejestracyjnym; pisach o bezpieczeństwie żeglugi morskiej; 6) dokumenty bezpieczeństwa dokument rejestracyj- 16) strata całkowita rzeczywista stratę jachtu wskutek ny, karta bezpieczeństwa, świadectwo zdolności żeglu- kradzieży, rozboju, zatonięcia lub całkowitego zniszczegowej wystawione przez uprawnione ograny admini- nia jachtu; stracji morskiej lub żeglugi śródlądowej, lub raport 17) strata całkowita konstruktywna szkodę, której całkoeksperta uznanego przez PZU SA stwierdzający, że wity koszt naprawy powypadkowej przekracza albo jest jacht spełnia określone przepisami wymagania w zakre- równy sumie ubezpieczenia jachtu; sie budowy i bezpieczeństwa; 18) sztorm wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,2 m/sek. 7) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku wy- ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Woddajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteoro- nej (IMiGW); logii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku bra- 19) transport drogowy przewóz jachtu z lub do miejsca ku stacji pomiarowej IMiGW wystąpienie deszczu na- przechowywania lub postoju, miejsca pływania lub wywalnego stwierdza się na podstawie stanu faktyczne- konywania naprawy powypadkowej po załadunku na go i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź środek transportu; w bezpośrednim sąsiedztwie; 20) wartość rzeczywista wartość przedmiotu ubezpie- 8) franszyza redukcyjna ustaloną w umowie ubezpie- czenia w dniu objęcia ochroną z uwzględnieniem stopnia czenia wartość kwotową lub procentową, o jaką będzie zużycia; Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 21) wybuch gwałtowne zmiany stanu równowagi układu mienionych w ust. 6). Następstwa nieszczęśliwych wypadz jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub ków, koszty leczenia za granicą i rzeczy osobiste członpary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania ków załogi mogą być ubezpieczone wyłącznie razem się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych z ubezpieczeniem jacht-casco (ubezpieczenie komplektego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody sowe). za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych na- 8. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres eksploaczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmia- tacji jachtu lub okres wyłączenia z eksploatacji, w strefie wyrach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy mienionej w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane Strefy eksploatacji lub wyłączenia z eksploatacji obejmują: przez wybuch uważa się również szkody powstałe wsku- Strefa I a) morskie wody wewnętrzne i wody morskie tek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub do 20 mil morskich liczonych od linii podaparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; stawowej morza terytorialnego Rzeczy- 22) wypadek drogowy kolizję środka transportu prze- pospolitej Polskiej (RP) oraz wożącego jacht z innym środkiem transportu, osoba- b) wyłączenie z eksploatacji na obszarze RP. mi, zwierzętami, przedmiotami a także wywrócenie się Strefa II a) zakres terytorialny eksploatacji i wyłącze- środka transportu; nia z eksploatacji jak w strefie I oraz 23) okres eksploatacji jachtu czas pływania jachtu b) Morze Bałtyckie wraz z cieśninami Kattegat po wodach morskich, czas towarzyszenia (asysty), i Skagerrak oraz holowania oraz wodowanie, podnoszenie z wody, c) wyłączenie z eksploatacji poza granicami RP. postój w portach, na przystaniach itp.; Strefa III a) zakres terytorialny eksploatacji i wyłącze- 24) okres wyłączenia z eksploatacji czas postoju w zi- nia z eksploatacji jak w strefie II oraz mowiskach, warsztatach naprawczych, stoczniach re- b) europejskie wody morskie: Kanał Kiloński, montowych lub w innych przeznaczonych do tego Morze Północne, Morze Norweskie, Ocean celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach pos- 0 Atlantycki na wschód od południka 12 dł. toju bądź czas przechowywania jachtu. geogr. zach. oraz na południe od równoleż- 0 nika 60 szer. geogr. płn. i na północ od rów- 0 noleżnika 33 szer. geogr. płn., Morze Śród- Przedmiot i zakres ubezpieczenia ziemne, Morze Marmara, Morze Czarne. 2 Strefa IV wszystkie wody morskie świata. 9. Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia PZU SA wypłaca 1. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie odszkodowania lub świadczenia za szkody rzeczowe i na niniejszych ogólnych warunków PZU SA udziela ochrony osobie w granicach sum ubezpieczenia lub sum gwaranubezpieczeniowej w zakresie ryzyk związanych z posia- cyjnych określonych w polisie lub innym dokumencie ubezdaniem i eksploatacją na wodach morskich jachtów rekrea- pieczenia dla każdego z ryzyk wymienionych w ust. 6. cyjnych i komercyjnych, z zastrzeżeniem ust W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpiecza- 2. Jachty komercyjne objęte mogą być umową ubezpiecze- jący, za zgodą PZU SA, może podwyższyć sumę ubeznia na podstawie niniejszych ogólnych warunków, z zasto- pieczenia. Podwyższenie sumy pociąga za sobą obosowaniem dodatkowych warunków szczególnych. wiązek opłaty dodatkowej składki, liczonej począwszy 3. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową jachty za- od dnia podwyższenia sumy ubezpieczenia. rejestrowane w rejestrach prowadzonych przez właściwe organy administracji żeglugi morskiej i śródlądowej lub inne uprawnione podmioty i spełniające wymogi bezpie- Wyłączenia generalne czeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie żeglugi morskiej. odpowiedzialności PZU SA 4. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową jachty w okresie 3 ich eksploatacji na wodach morskich jak również w okre- 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta- sie wyłączenia z eksploatacji. łych: 5. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą PZU SA oraz 1) w strefie eksploatacji jachtu lub wyłączenia z eksploazapłatą dodatkowej składki, jachty mogą być objęte tacji nie objętej ubezpieczeniem, chyba że wyjście ochroną ubezpieczeniową również na czas udziału w re- jachtu poza granice strefy określonej w polisie lub gatach, wyścigach lub zawodach sportowych. innym dokumencie ubezpieczenia nastąpiło w wyni- 6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące przedmio- ku siły wyższej; ty i zakresy: 2) w okresie eksploatacji jachtu niezgodnej z jego przez- 1) JACHTY OD RYZYKA USZKODZENIA, ZNISZCZE- naczeniem, bez ważnych dokumentów bezpieczeńst- NIA I UTRATY (JACHT-CASCO); wa lub wskutek eksploatacji niezgodnie z obowiązują- 2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ ARMATORA JACH- cymi przepisami bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem 4; TU (OC ARMATORA); 3) podczas kierowania jachtem przez osobę nie posia- 3) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW dającą wymaganych uprawnień żeglarskich lub mo- KAPITANA I CZŁONKÓW ZAŁOGI (NNW); torowodnych; 4) KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ KAPITANA 4) wskutek działania lub zaniechania kapitana lub człon- I CZŁONKÓW ZAŁOGI; ków załogi jachtu będących w stanie nietrzeźwości 5) RZECZY OSOBISTE KAPITANA I CZŁONKÓW albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem ZAŁOGI. środków odurzających, substancji psychotropowych 7. Odpowiedzialność cywilna Armatora może zostać ubezpie- lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów czona jako samodzielne ryzyko (bez pozostałych ryzyk wy- o przeciwdziałaniu narkomanii; 2

3 5) wskutek nienależytego zabezpieczenia jachtu przed 2. Za osprzęt jachtu uważa się przedmioty służące do stałedziałaniem sił przyrody; go lub tymczasowego zamocowania części takielunku, oma- 6) w środkach płatniczych, papierach wartościowych, sztowania i ożaglowania (np. bloki, ściągacze, szekle itp.). biżuterii, dokumentach, zbiorach filatelistycznych, nu- 3. Ponadstandardowe wyposażenie zamontowane na jachcie mizmatycznych i przedmiotach o wartości kolekcjo- oraz silnik przyczepny (zaburtowy) mogą być objęte ubeznerskiej; pieczeniem na podstawie wniosku Ubezpieczającego 7) w zapasach eksploatacyjnych lub konsumpcyjnych zawierającego oddzielnie zadeklarowane wartości tego jachtu; wyposażenia lub silnika przyczepnego. 8) na skutek wieku, zużycia, zgnicia lub korozji, zmian 4. Ubezpieczeniem jacht-casco objęte są szkody w jachtach konstrukcyjnych wykonanych bez opinii eksperta powstałe w okresie eksploatacji jachtu oraz w okresie oraz zmian w projekcie technicznym, konstrukcji wyłączenia z eksploatacji. jachtu, o których Ubezpieczający wiedział lub po- 5. Ubezpieczenie jacht-casco na czas udziału w regatach winien wiedzieć; lub innych zawodach sportowych pokrywa szkody w jach- 9) na skutek przechowywania na jachcie materiałów tach powstałe wyłącznie w czasie uczestniczenia w rei przedmiotów wybuchowych, łatwo zapalnych lub gatach lub zawodach sportowych w następstwie zdamateriałów i przedmiotów niebezpiecznych, z wyłącze- rzeń wymienionych w ust. 7 pkt 1 10, ust. 8 i 9. niem standardowego wyposażenia jachtu. 6. Na wniosek Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem posta- 2. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA nie obejmuje: nowień ust. 5, ubezpieczenie jacht-casco może być za- 1) kar, grzywien, utraconych korzyści; warte w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub peł- 2) zdarzeń, związanych z posiadaniem lub eksploatacją nym. jachtu, będących następstwem zobowiązań zaciągnię- 7. Podstawowy zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmutych przez Armatora, wynikających z zawartych przez je szkody powstałe wskutek: niego umów (odpowiedzialność kontraktowa). PZU SA 1) zdarzeń zaistniałych podczas otaklowywania lub może objąć ochroną ubezpieczeniową wskazane zda- roztaklowywania jachtu, załadunku lub wyładunku rzenia na pisemny wniosek Armatora, po uprzednim jachtu, jego wyposażenia, osprzętu, zapasów konzapoznaniu się z treścią umowy, którą Armator za- sumpcyjnych oraz paliwa; warł lub zamierza zawrzeć, lub po przedłożeniu do- 2) wywrócenia się lub zatonięcia jachtu; datkowych informacji, o które zapytuje PZU SA 3) utknięcia jachtu na mieliźnie, jego wyrzucenia na i opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniowej; brzeg lub uderzenia w przeszkodę podwodną; 3) szkód zaistniałych podczas regat, wyścigów lub za- 4) zderzenia jachtu z inną jednostką pływającą; wodów sportowych, z zastrzeżeniem 2 ust. 5. 5) uderzenia jachtu o nabrzeże lub inne obiekty stałe 3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody i wy- lub pływające; datki spowodowane: 6) ognia lub wybuchu; 1) działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątko- 7) upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego wym, wojną domową, zamieszkami społecznymi, roz- pokładu na jacht; ruchami, strajkami, lokautami i niepokojami spo- 8) siły wyższej; łecznymi; 9) huraganu, sztormu, uderzenia piorunu, deszczu na- 2) konfiskatą, aresztem bądź zatrzymaniem jachtu przez walnego, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu; władze państwowe lub żeglugowe; 10) działania fali wywołanej nadmierną szybkością prze- 3) aktami terroru i sabotażu; chodzących jednostek pływających (kolizja bez kon- 4) oddziaływaniem energii jądrowej, skażeniem radio- taktu); aktywnym. 11) zagarnięcia jachtu przez rozbójników morskich. 4. W przypadku Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną 8. PZU SA odpowiada również za szkody będące naswyłączenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 4, mają zas- tępstwem: tosowanie wyłącznie wtedy gdy okoliczności, o których mo- 1) wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba i zespołu wa w tych wyłączeniach miały wpływ na zajście wypadku napędowego lub pęknięcia wału napędowego jachubezpieczeniowego. tu, z wyłączeniem kosztów naprawy lub wymiany 4 części wadliwych i pękniętego wału. Odpowiedzialność PZU SA z tego tytułu nie dotyczy szkód powsta- 1. PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe z winy łych w silniku, akumulatorach, urządzeniach elekumyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, trycznych i elektronicznych oraz w ich połączeniach; jednak PZU SA odpowiada za szkody spowodowane 2) błędu żeglarskiego lub nawigacyjnego oraz błędu zaniedbaniem lub błędem nautycznym Ubezpieczające- w obsłudze urządzenia na jachcie, pod warunkiem, go będącego kapitanem jachtu objętego ubezpieczeniem. że popełniony został przez członka załogi posiada- 2. PZU SA odpowiada za szkody spowodowane z winy jącego wymagane uprawnienia żeglarskie lub mokapitana, innego członka załogi lub pilota. torowodne; 3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się do ubezpieczenia NNW 3) wadliwej naprawy dokonanej przez stocznię lub osoi kosztów leczenia za granicą kapitana i członków załogi. by posiadające odpowiednie kwalifikacje. 9. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także stratę całkowitą rzeczywistą wskutek zaginięcia jachtu. Za czas wys- Ubezpieczenie jacht- casco tarczający dla uznania, że jacht zaginął bez wieści jest 5 okres trzech miesięcy liczony od daty ostatniej informacji o miejscu pobytu jachtu. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jacht-casco są jachty wraz 10. Rozszerzony zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuze standardowym wyposażeniem i osprzętem. je szkody będące następstwem zdarzeń i okoliczności 3

4 wymienionych w ust. 7, 8 i 9 (zakres podstawowy) oraz 2) utrzymania niezbędnej załogi w zagranicznym porcie szkody w jachcie, wyposażeniu i osprzęcie jachtu, pow- w przypadku: stałe: a) przeprowadzania za granicą naprawy powypadko- 1) I wariant podczas transportu drogowego wskutek wej jachtu, ognia, uderzenia piorunu, huraganu, deszczu nawal- b) straty całkowitej rzeczywistej jachtu, nego oraz wypadku drogowego, jakiemu uległ środek c) wejścia jachtu na mieliznę lub wyrzucenia jachtu transportu pod warunkiem, że jacht przewożony był na brzeg; na odpowiednim środku transportu i właściwie przy- 3) powrotu członków załogi do RP w przypadku: gotowany do transportu drogowego; albo a) straty całkowitej jachtu, 2) II wariant wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju b) przedłużającej się naprawy jachtu za granicą. lub umyślnego uszkodzenia jachtu przez osoby trze- 6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 PZU SA zwraca za cie pod warunkiem, że jacht był należycie zabezpie- okres do 30 dni postoju w zagranicznym porcie, do wyczony lub znajdował się w strzeżonym miejscu posto- sokości maksymalnie 50% sumy kwot odpowiadających ju lub przechowywania, przy czym: za należyte za- obowiązującym w dniu zajścia zdarzenia limitom diet bezpieczenie jachtu uważa się zabezpieczenie go i kosztów pobytu w hotelu w danym porcie, ustalonym w w taki sposób, aby dostęp osób niepowołanych do rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów wnętrza jachtu lub pomieszczenia, w którym jest prze- w odniesieniu do każdego członka załogi uczestnicząchowywany, wyprowadzenie jachtu z strzeżonego cego w rejsie. miejsca postoju lub przechowywania oraz wymonto- 7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 3 PZU SA zwraca wanie silnika, elementów wyposażenia i osprzętu w wysokości ceny biletu kolejowego II klasy do granicy było niemożliwe bez użycia narzędzi mechanicznych. RP, a jeżeli powrót koleją jest niemożliwy, ceny biletu Za strzeżone miejsce postoju lub przechowywania porównywalnej klasy innego możliwego środka transporuważa się teren dozorowany przez całą dobę. tu w odniesieniu do każdego członka załogi uczestni- 11. Pełny zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuje szko- czącego w rejsie. dy będące następstwem zdarzeń wymienionych w ust. 7, 8. W każdej szkodzie częściowej stosuje się franszyzę 8, 9, a także szkody powstałe podczas transportu dro- redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpiegowego oraz wskutek kradzieży i rozboju, o których mo- czenia, z wyłączeniem jej stosowania w odniesieniu do wa w ust. 10 pkt 1 i 2. straty całkowitej oraz wydatków i kosztów określonych 12. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia możliwe jest w ust. 4, ust. 5 pkt 2 i 3 oraz w 25. rozszerzenie zakresu zawartej umowy ubezpieczenia, 9. PZU SA nie odpowiada za szkody: pod warunkiem przedstawienia ubezpieczonego jachtu 1) będące skutkiem naturalnego zużycia jachtu; do oględzin przez przedstawiciela PZU SA. 2) w silniku, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, 6 akumulatorach oraz ich połączeniach powstałe wskutek sztormu, deszczu nawalnego lub huraganu, chyba 1. PZU SA wypłaca odszkodowanie za stratę całkowitą że doszło do całkowitego zanurzenia jachtu; (rzeczywistą albo konstruktywną) albo szkodę częścio- 3) w żaglach i pokrowcach ochronnych uszkodzonych wą jachtu w granicach określonej w umowie ubezpie- przez wiatr lub zerwanych w czasie zakładania lub czenia sumy ubezpieczenia. składania, chyba że szkoda była następstwem zła- 2. Odszkodowanie za stratę całkowitą wypłaca się w wy- mania drzewc, do których żagle były zamocowane sokości: lub nastąpiła podczas utknięcia jachtu na mieliźnie, 1) całkowitej sumy ubezpieczenia w przypadku straty wyrzucenia na brzeg lub uderzenia o przeszkodę całkowitej rzeczywistej; podwodną, zderzenia z inną jednostką pływającą, 2) całkowitej sumy ubezpieczenia pomniejszonej o war- uderzenia o nabrzeże, obiekty stałe lub pływające; tość sprzedaży pozostałości w przypadku straty cał- 4) polegające na utracie kotwic, chyba że szkoda powstakowitej konstruktywnej. ła na skutek utknięcia jachtu na mieliźnie; 3. Odszkodowanie za szkodę częściową ustala się na pod- 5) powstałe wskutek zmian w konstrukcji jachtu dokostawie faktur lub rachunków za przeprowadzoną napra- nanych bez nadzoru uprawnionych rzeczoznawców. wę lub na podstawie przedstawionej przez Ubezpiecza- 10. Odpowiedzialność PZU SA z tytułu szkód w żaglach, jącego i zweryfikowanej przez PZU SA kalkulacji kosztów masztach, drzewcach i otaklowaniu powstałych w czanaprawy w zakresie uszkodzeń stwierdzonych w proto- sie udziału jachtu w regatach lub zawodach sportowych kóle powypadkowym sporządzonym przez PZU SA lub z przyczyn wymienionych w 5 ust. 7 pkt 8 i 9 oraz 5 na jego zlecenie przez niezależnego eksperta. ust. 8 pkt 2 i 3 ograniczona jest do wysokości 2/3 po- 4. PZU SA pokrywa, w granicach sumy ubezpieczenia jacht- niesionej szkody, z wyłączeniem stosowania franszyzy casco, następujące koszty, o ile poniesione były w związku redukcyjnej. z zaistniałym zdarzeniem objętym ubezpieczeniem: 1) holowania lub transportu uszkodzonego jachtu z miejsca wypadku do miejsca naprawy; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2) oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie, nawet (OC Armatora) jeżeli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń; 3) koszty ratownictwa PZU SA zwraca również poniesione za pisemną zgodą 1. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PZU SA lub jego przedstawiciela inne koszty, np.: Armatora, PZU SA odpowiada za szkody rzeczowe i szko- 1) postoju w zagranicznym porcie w okresie przeprowa- dy na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku dzania za granicą naprawy powypadkowej jachtu z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, za które Armator w zakresie niezbędnym do kontynuowania rejsu; ponosi odpowiedzialność stosownie do przepisów prawa. 4

5 2. W ramach sumy gwarancyjnej określonej w 17 ust Jeżeli nieszczęśliwy wypadek, objęty ubezpieczeniem PZU SA zwraca także poniesione przez Ubezpiecza- zwiększył istniejący wcześniej trwały uszczerbek na zdrojącego koszty podniesienia lub usunięcia wraku ubez- wiu tego samego organu, narządu lub układu podstapieczonego jachtu, o ile obowiązek taki został nałożony wę do wyliczenia świadczenia stanowi stopień uszczerbprzez właściwe władze administracyjne. ku na zdrowiu wynikający z różnicy pomiędzy procen- 3. W każdej szkodzie rzeczowej stosuje się franszyzę re- tami trwałego uszczerbku na zdrowiu po i przed wydukcyjną, w wysokości określonej w umowie ubezpie- padkiem. czenia. 7. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał jednorazowe świadczenie 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzial- z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i w następstwie ności za szkody: tego samego wypadku zmarł przed upływem 2 lat, 1) wyrządzone kapitanowi lub członkom załogi jachtu; uprawnionym przysługuje świadczenie z tytułu śmierci 2) wyrządzone osobom zatrudnionym przez Armatora Ubezpieczonego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą lub kapitana jachtu w czasie wykonywania przez nie należną z tytułu jego śmierci a kwotą uprzednio wypłaobowiązków służbowych; coną Ubezpieczonemu z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 3) wyrządzone podczas wykonywania przez jacht holo- 8. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się, w przypadku wań komercyjnych, jak również związanych z uprawia- niewskazania przez Ubezpieczonego imiennie osoby niem narciarstwa i lotniarstwa wodnego; uprawnionej, członkom rodziny zmarłego w następującej 4) wyrządzone w środowisku naturalnym, spowodowane kolejności: jego zanieczyszczeniem, o ile nie były skutkiem zda- 1) małżonek; rzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia 2) dzieci; jacht-casco. 3) rodzice; 4) inni ustawowi spadkobiercy zmarłego. 9. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek: wypadków (NNW) kapitana i członków załogi 1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego 8 lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażą- cego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśli- w danych okolicznościach względom słuszności; wych wypadków kapitana oraz osób, które w danym rej- 2) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego sie stanowią załogę ubezpieczonego jachtu, w liczbie przestępstwa lub samobójstwa; zgodnej z dokumentami bezpieczeństwa i zgodnie z aktual- 3) zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego. ną listą załogi sporządzoną przez Armatora dla danego rejsu. 2. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego kapitana i członków załogi Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zwichnię- 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty niezbędnego lecie stawów oraz naderwanie ścięgien spowodowane nagłym czenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą, napięciem mięśni, jeżeli zdarzenia te miały miejsce pod- w czasie uczestnictwa w rejsie, musiał bezzwłocznie podczas trwania rejsu. dać się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem 4. Ubezpieczenie NNW obejmuje również następstwa za- lub nagłym zachorowaniem. chorowań na choroby tropikalne (żółta febra, trąd, czerwonka 2. Za nagłe zachorowanie uważa się powstały w sposób pełzakowa itp.) lub choroby wywołane zarazkami, paso- nagły, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, żytami oraz jadami roślin i zwierząt strefy podzwrotni- stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpiekowej, pod warunkiem, że Ubezpieczony w dniu zacho- czonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. rowania posiadał aktualne szczepienia, zalecane w rejo- 3. Za koszty leczenia uważa się poniesione za granicą nie żeglugi strefy podzwrotnikowej. koszty: 5. W ramach ubezpieczenia NNW PZU SA wypłaca: 1) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub pielęgniars- 1) w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stwier- kiej, zaleconych przez lekarza, badań, zabiegów ambudzonego przed upływem dwóch lat od zaistnienia latoryjnych i operacji; nieszczęśliwego wypadku w orzeczeniu lekarskim wy- 2) zakupu niezbędnych lekarstw lub środków opatrundanym na zlecenie PZU SA świadczenie w wyso- kowych przepisanych przez lekarza; kości kwoty stanowiącej taki procent sumy ubezpiecze- 3) pobytu w szpitalu. nia określonej w polisie, w jakim Ubezpieczony doznał 4. Ubezpieczenie obejmuje również poniesione w związku trwałego uszczerbku; Procent trwałego uszczerbku na z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zdrowiu określają lekarze orzekający wskazani przez następujące, uzasadnione i udokumentowane koszty: PZU SA, na podstawie obowiązującej Tabeli norm oceny 1) transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA. nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium Na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego za granicą; PZU SA udostępni Tabelę norm oceny procentowej 2) transportu Ubezpieczonego z zagranicy do kraju, jetrwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA do wglądu. żeli transport ten jest zalecony przez lekarza i za 2) w przypadku śmierci jednorazowe świadczenie w wy- pisemną zgodą PZU SA; sokości 100% sumy ubezpieczenia, w oparciu o akt 3) przejazdu i utrzymania za granicą osoby towarzyzgonu. szącej Ubezpieczonemu w związku z transportem do 5

6 kraju, jeżeli transport ten jest zalecony przez lekarza 5. Jeżeli Ubezpieczający działał przez przedstawiciela, oboi za pisemną zgodą PZU SA; wiązek określony w ust. 2 ciąży również na przedsta- 4) transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju. wicielu i obejmuje także okoliczności jemu znane. 5. Ochrona ubezpieczeniowa PZU SA nie obejmuje kosztów 6. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na rzecz osoby poniesionych na: trzeciej obowiązek określony w ustępach poprzedzają- 1) zabiegi fizykoterapeutyczne i rehabilitacyjne; cych spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na 2) pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach; Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział 3) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przy- o zawarciu umowy na jego rzecz. wrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót na 7. W razie naruszenia obowiązku określonego w ust. 2 5 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; PZU SA może odstąpić od umowy, zachowując prawo do 4) leczenie spowodowane zatruciem alkoholem, narkoty- pełnej składki ubezpieczeniowej. kami; 8. Jeżeli niezawiadomienie lub niezgodne z rzeczywistością 5) operacje plastyczne. zawiadomienie PZU SA o okolicznościach wymienionych 6. PZU SA nie zwraca również kosztów leczenia poniesio- w ust. 2 nastąpiło bez winy Ubezpieczającego lub Ubeznych w następstwie: pieczonego, PZU SA nie może od umowy odstąpić, lecz 1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpiecza- ma prawo do odpowiednio zwiększonej składki ubezpiejącego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie ra- czeniowej. żącego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowia- 9. Prawo odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli PZU SA nie da w danych okolicznościach względom słuszności; skorzysta z niego w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym 2) usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego, dowiedział się o okoliczności uzasadniającej prawo odstąprzestępstwa lub samobójstwa; pienia. 3) zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego PZU SA obowiązany jest na żądanie wydać Ubezpiecza- Ubezpieczenie rzeczy osobistych jącemu polisę stwierdzającą zawarcie umowy ubezpiekapitana i członków załogi czenia Przed wydaniem polisy PZU SA obowiązany jest wydać Ubezpieczającemu na jego żądanie tymczasowy doku- 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy osobiste ka- ment stwierdzający zawarcie umowy. pitana i członków załogi zniszczone, uszkodzone lub utra- 3. Polisa powinna zawierać: cone podczas trwania rejsu w wyniku zdarzeń objętych 1) oznaczenie jednostki PZU SA; ochroną w ramach ubezpieczenia jacht-casco. 2) oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia; 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę i szkody częścio- 3) oznaczenie niebezpieczeństw objętych umową ubezwe w rzeczach osobistych kapitana i członków załogi, za pieczenia; które uważa się przedmioty codziennego użytku, zwycza- 4) określenie czasu, na który zawarto umowę ubezpiejowo uznawane za przydatne w czasie rejsu, np. odzież, czenia; środki higieny osobistej oraz przedmioty takie jak: zegarek, 5) sumę ubezpieczenia; aparat fotograficzny, gitara, kieszonkowy kalkulator itp. 6) miejsce i datę wystawienia polisy; 3. Wysokość odszkodowania za utracone całkowicie lub 7) podpis. częściowo rzeczy osobiste lub koszty ich naprawy ustala 4. Polisa jest wystawiona na imiennie określonego Ubezpiesię z uwzględnieniem stopnia ich zużycia. czającego (polisa imienna). 5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej prawo domagania się od PZU SA wydania polisy Zawarcie umowy ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczającemu. Dopóki polisa znajduje 11 się w jego posiadaniu, może on rozporządzać prawami wynikającymi z umowy. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wypełnio- 6. Obowiązki Ubezpieczającego związane z wykonaniem nego przez Ubezpieczającego wniosku o ubezpieczenie, umowy ubezpieczenia przechodzą na Ubezpieczonego zawierającego informacje niezbędne do oceny ryzyka z chwilą wydania mu polisy; nie dotyczy to jednak oboi wystawienia polisy. wiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej. 2. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający 7. W zakresie ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia za obowiązany jest podać do wiadomości PZU SA wszelkie granicą kapitana i członków załogi, zarzut mający wpływ okoliczności, które są lub powinny mu być znane, a mogą na odpowiedzialność PZU SA może on podnieść również mieć wpływ na ocenę niebezpieczeństwa oraz na decyzję przeciwko Ubezpieczonemu. PZU SA o przyjęciu i warunkach ubezpieczenia. 3. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy okoliczności 13 powszechnie znanych oraz okoliczności, które powinny 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli w chwili jej być znane PZU SA. zawarcia szkoda objęta ubezpieczeniem już nastąpiła lub 4. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia nie istniała możliwość jej powstania; PZU SA zachowuje od uzyskania dodatkowych informacji mających wpływ na jednak prawo do opłaty stornowej, chyba że zawierając formę oferty ubezpieczeniowej i związanych z ocena umowę wiedział o okolicznościach powodujących jej nieryzyka. PZU SA zastrzega sobie także prawo do żądania ważność. od Ubezpieczającego dodatkowych informacji, jeżeli uzna, 2. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się, jeżeli ubezpieże dotychczas otrzymane nie są wystarczające do pra- czeniem objęto okres poprzedzający zawarcie umowy, widłowej oceny ryzyka. chyba że stan rzeczy znany był obu stronom w chwili 6

7 zawierania umowy; jeżeli w tej chwili stan rzeczy był zna- 3. Wysokość składki jest uzależniona od: ny tylko jednej ze stron, umowa nie wiąże strony nieświa- 1) przedmiotu i zakresu ubezpieczenia; domej. 2) okresu ubezpieczenia; 3. Wysokość opłaty stornowej określa umowa ubezpie- 3) strefy żeglugi; czenia. 4) uczestnictwa w regatach; 14 5) wysokości obniżki zgodnie z taryfą składek, wynikającej z: Ubezpieczający może w każdej chwili odstąpić od umowy, a) ilości jachtów zgłoszonych do ubezpieczenia na dopóki nie rozpoczął się stan niebezpieczeństwa przewi- okres 12 miesięcy, dzianego w umowie; obowiązany jest jednak zapłacić opłatę b) bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w PZU SA stornową. powyżej 2 lat. 4. Składka powinna być zapłacona równocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia a jeżeli wydano polisę rów- Okres ubezpieczenia nocześnie z wydaniem polisy Zapłata składki następuje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU SA, w formie bezgotówkowej. Na 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej okres ubezpieczenia wniosek Ubezpieczającego zapłata składki może być rozrozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki łożona na raty. lub jej pierwszej raty i trwa jeden rok, chyba że umowę 6. Jeżeli zapłata składki albo raty składki jest dokonywana ubezpieczenia zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się krótkoterminowe). datę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy ra- 2. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: chunek PZU SA pod warunkiem, że na rachunku Ubez- 1) wraz z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa pieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych została zawarta; środków. Jeżeli zapłata składki lub jej raty dokonywana 2) z chwilą wykreślenia jachtu z rejestru; jest w formie przekazu pocztowego, za datę zapłaty uwa- 3) z chwilą wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia ża się datę stempla pocztowego. W innym przypadku za jacht-casco za stratę całkowitą jachtu (konstruktywną datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku PZU SA albo rzeczywistą); pełną, wymagalną kwotą składki lub jej raty określoną 4) z chwilą oddania jachtu w czarter bez uprzedniej zgo- w umowie ubezpieczenia lub fakturze wystawionej do dy PZU SA jeżeli umowa ubezpieczenia nie stanowi umowy ubezpieczenia. inaczej; 7. Jeżeli PZU SA ponosił odpowiedzialność z tytułu zawartej 5) jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpieczenia nie umowy ubezpieczenia jeszcze przed zapłaceniem składki zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpie- lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie czenia, z momentem zbycia przedmiotu ubezpiecze- zostały opłacone w ustalonym terminie, PZU SA ma prania; wo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natych- 6) z dniem doręczenia oświadczenia PZU SA o wypowie- miastowym, zawiadamiając o tym Ubezpieczającego i jeddzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy- nocześnie zachowując prawo żądania zapłaty składki za padku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona okresu, na który przypadała niezapłacona składka. w terminie; 8. W razie opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, 7) z upływem 7 dni od dnia otrzymania od PZU SA pisma jeżeli rata (poza pierwszą) nie została opłacona w ustaz wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki wysła- lonym terminie, PZU SA po upływie terminu płatności tej ranego po upływie terminu jej płatności z pouczeniem, ty może wezwać Ubezpieczającego do jej zapłaty, z zagroże brak zapłaty w terminie 7 dni spowoduje ustanie żeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzyodpowiedzialności; mania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje usta- 8) z dniem wypowiedzenia umowy w przypadkach określo- nie odpowiedzialności PZU SA. W takim przypadku brak nych w niniejszych ogólnych warunkach; opłaty zaległej raty we wskazanym terminie spowoduje 9) z dniem odstąpienia od umowy w przypadkach określo- ustanie odpowiedzialności i rozwiązanie umowy z upłynych w niniejszych ogólnych warunkach. wem 7 dni od daty otrzymania tego wezwania przez Ubez- 3. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej pieczającego. przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa 9. Jeżeli płatność składki została rozłożona na raty, w przyubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki padku wypłaty odszkodowania za stratę całkowitą jedza okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. nostki raty składki z tytułu ubezpieczenia jacht-casco i OC Armatora, których termin płatności przypada po dniu wypłaty odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne Składka ubezpieczeniowa i płatne w dniu wypłaty odszkodowania Składka obliczana jest od sum ubezpieczenia: casco jachtu, NNW, kosztów leczenia oraz rzeczy osobistych członków załogi, oraz sumy gwarancyjnej OC Armatora. 2. Składkę oblicza się za okres ubezpieczenia i ustala się zgodnie z obowiązująca taryfą PZU SA. Składka nie podlega indeksacji. Suma ubezpieczenia Suma gwarancyjna Łączna suma ubezpieczenia jacht-casco określana przez Ubezpieczającego odpowiada: 7

8 1) sumie ubezpieczanie jacht-casco równej wartości jachtu 2. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest jacht, przejście wraz ze standardowym wyposażeniem i osprzętem praw z umowy ubezpieczenia na jego nabywcę wymaga w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia (wartość ubezpie- zgody PZU SA. czenia) oraz 3. Jeżeli jacht w chwili zbycia znajdował się w podróży, 2) dodatkowej sumie ubezpieczenia dla ponadstan- a prawa z umowy ubezpieczenia nie przeszły na nabywcę dardowego wyposażenia jachtu. Dodatkowa suma statku, umowa pozostaje w mocy do chwili przycumowaubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rzeczy- nia statku w pierwszym porcie, do którego statek zawinął. wistej ponadstandardowego wyposażenia. 4. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przenie- 2. Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia OC Armatora na sione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, umowa każde zdarzenie ubezpieczeniowe określona jest w umo- ubezpieczenia rozwiązuje się, co nie zwalnia PZU SA od wie ubezpieczenia. W przypadku jej braku w umowie odpowiedzialności za szkody powstałe przed zbyciem ubezpieczenia przyjmuje się, że wysokość sumy gwa- przedmiotu ubezpieczenia. rancyjnej równa jest sumie ubezpieczenia jacht-casco. 5. Równocześnie z przeniesieniem praw z umowy ubezpie- 3. Suma ubezpieczenia NNW kapitana i członków załogi na czenia na nabywcę przechodzą na niego obowiązki, które każde zdarzenie w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ciążyły na zbywcy. każdego Ubezpieczonego określona jest w umowie ubez- 6. PZU SA może przeciwstawić nabywcy zarzuty, które by mu pieczenia, jednak nie może przekroczyć złotych. przysługiwały z umowy ubezpieczenia przeciwko zbywcy. 4. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą ka- 7. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia stwierdzonej pitana i członków załogi w odniesieniu do każdego Ubez- polisą następuje przez przeniesienie polisy. Do przeniepieczonego, wynosi równowartość w złotych kwoty sienia polisy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu USD w odniesieniu do każdego zdarzenia w okre- morskiego o przenoszeniu konosamentu imiennego. sie ubezpieczenia, obliczoną według średniego kursu 8. Przepisy ust. 1 7 nie ograniczają prawa Ubezpieczają- NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy. cego do przeniesienia wierzytelności z umowy ubezpie- 5. Suma ubezpieczenia rzeczy osobistych kapitana i człon- czenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego o przelewie ków załogi w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego wierzytelności; dotyczy to również wierzytelności przyszłej. odpowiada wartości ubezpieczenia przedmiotów ubez- pieczenia rozumianej jako kwotę, na której utratę narażony jest Ubezpieczony w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia, Obowiązki Ubezpieczającego. łącznie z kosztami ubezpieczenia, nie więcej Postępowanie w razie powstania szkody jednak niż złotych w odniesieniu do każdego zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest wyż- 1. Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie po powzięsza od wartości ubezpieczenia, umowa nie ma skutku praw- ciu wiadomości zgłosić PZU SA każdą istotną zmianę nego co do nadwyżki sumy ponad wartość ubezpieczenia. niebezpieczeństwa, na jakie jest narażony przedmiot ubez- 7. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest pieczenia. niższa od wartości ubezpieczenia PZU SA odpowiada za 2. PZU SA może odstąpić od umowy, jeżeli Ubezpieczający szkody w stosunku, w jakim pozostaje suma do wartości bez uzasadnionej przyczyny opóźnia się z zawiadomieubezpieczenia. niem go o zmianie niebezpieczeństwa. Prawo to PZU SA 8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie mają zastosowania do ubezpie- może wykonać w terminie 7 dni od dnia, w którym doczenia OC Armatora, NNW i kosztów leczenia za granicą. wiedział się o tym, że Ubezpieczający dopuścił się zwłoki. 9. Na wniosek Ubezpieczającego suma gwarancyjna w ubez- 3. Jeżeli zmiana niebezpieczeństwa została spowodowana pieczeniu OC Armatora może zostać podwyższona, po przez Ubezpieczającego albo za jego zgodą, PZU SA zapłaceniu przez Ubezpieczającego dodatkowej składki. może odstąpić od umowy albo żądać zapłaty składki dodatkowej 18 za zwiększone niebezpieczeństwo, chyba że zmiany niebezpieczeństwa dokonano we wspólnym inte- 1. PZU SA odpowiada za szkody z każdego zdarzenia obję- resie PZU SA i Ubezpieczającego albo w celu ratowania tego ubezpieczeniem do wysokości sum ubezpieczenia życia ludzkiego. lub sumy gwarancyjnej. 4. Jeżeli zmiana niebezpieczeństwa nastąpiła bez zgody 2. Za szkody wynikłe z kilku następujących po sobie wy- Ubezpieczającego, umowa ubezpieczenia pozostaje w mopadków objętych ubezpieczeniem PZU SA odpowiada cy, jednak PZU SA może żądać zapłaty dodatkowej stosownie do ust. 1, nawet jeżeli łączna suma szkód prze- składki za zwiększone niebezpieczeństwo. kracza sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną. 5. Jeżeli PZU SA na skutek zmiany niebezpieczeństwa ko- 3. Jeżeli po częściowym uszkodzeniu przedmiotu ubezpie- rzysta z prawa odstąpienia od umowy, powinien zawiadoczenia następuje jego strata całkowita, za którą PZU SA mić Ubezpieczającego o swojej decyzji w ciągu trzech dni od odpowiada, odszkodowanie należne Ubezpieczonemu dnia, w którym dowiedział się o zmianie niebezpieczeństwa; z tytułu szkód częściowych ogranicza się do wydatków w braku takiego zawiadomienia może żądać jedynie zaponiesionych przez niego na naprawę przedmiotu ubez- płaty dodatkowej składki za zwiększone niebezpieczeństwo. pieczenia lub w związku z uszkodzeniami. 6. Jeżeli PZU SA odstąpił od umowy z powodu zmiany niebezpieczeństwa, zachowuje prawo do całej składki umówionej, a odpowiada tylko za szkody powstałe przed Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia zmianą niebezpieczeństwa Prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione 1. Ubezpieczający jest obowiązany niezwłocznie, nie później tylko na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. niż w ciągu 3 dni, zawiadomić PZU SA o każdym wy- 8

9 padku dotyczącym przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli wy- tępne mu rozsądne środki w celu ratowania przedmiotu padek może stanowić podstawę do roszczenia odszko- ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejdowawczego z umowy ubezpieczenia. szenia jej rozmiarów, a także zabezpieczyć roszcze- 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w ust. 1 PZU SA nia odszkodowawcze wobec osób odpowiedzialnych za może potrącić z odszkodowania ubezpieczeniowego szkodę. kwotę, o którą szkoda uległaby zmniejszeniu, gdyby PZU SA 2. Ubezpieczający powinien przy stosowaniu tych środbył o niej należycie zawiadomiony. ków kierować się wskazówkami PZU SA, o ile je otrzymał Jeżeli Ubezpieczający rozmyślnie lub wskutek rażącego 1. W razie zajścia zdarzenia, za którego skutki PZU SA może niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, ponosić odpowiedzialność, Ubezpieczający obowiązany jest: PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody 1) zawiadomić o szkodzie PZU SA lub najbliższego eksper- powstałe z tego powodu. ta PZU SA niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powzięcia wiadomości o szkodzie; 25 2) o wypadku morskim zawiadomić niezwłocznie izbę 1. PZU SA obowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu morską lub inny właściwy organ administracji morskiej; wszelkie niezbędne i celowe wydatki poniesione w celu 3) w przypadku kradzieży z włamaniem lub rozboju, po- zachowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkożaru na jachcie oraz uszkodzenia go w wyniku wy- dzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, ustalenia charakteru padku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy, i rozmiarów szkody, sporządzenia dyspaszy, sprzedaży zawiadomić niezwłocznie Policję; przedmiotu ubezpieczenia oraz inne wydatki poniesione 4) sporządzić protokół szkodowy i zabezpieczyć dowody zgodnie ze wskazówkami PZU SA. o istotnym znaczeniu dla ustalenia przebiegu zdarzeń 2. Zwrot wydatków wymienionych w ust. 1 następuje ponad i skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych wo- sumę ubezpieczenia, do wysokości 50% sumy ubezpiebec osób odpowiedzialnych za szkodę; czenia oraz w takim stosunku, w jakim suma ubezpie- 5) nie dokonywać żadnych zmian stanu faktycznego spo- czenia pozostaje do wartości ubezpieczenia. wodowanego zdarzeniem, chyba że jest to konieczne dla zapobieżenia zwiększeniu się szkody; 6) udzielić PZU SA wyjaśnień, dostarczyć dowody i dokumenty Wypłata odszkodowania lub świadczenia. potrzebne do ustalenia okoliczności wypadku Rozpatrywanie skarg i zażaleń i rozmiaru szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu poszkodowany wy- 1. W razie zajścia szkody objętej ubezpieczeniem PZU SA stąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, może żądać od Ubezpieczającego udzielenia mu wszel- Ubezpieczający obowiązany jest bezzwłocznie najpóźniej kich wiadomości oraz przedstawienia dokumentów i innych w terminie 7 dni zawiadomić o tym PZU SA. Ubezpie- dowodów niezbędnych do ustalenia okoliczności wypadku, czający jest obowiązany dostarczyć PZU SA orzeczenie szkody i jej rozmiarów. sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co 2. PZU SA wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terdo wniesienia środka odwoławczego. minie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szko- 3. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 dzie. W przypadku szkód z ubezpieczenia jacht-casco niezbędne jest do ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz szkód rzeczowych z ubezpieczenia OC Armatora z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. świadczenie należne z umowy ubezpieczenia następuje 23 poprzez zwrot wydatków poniesionych na przywrócenie stanu poprzedniego lub na naprawienie uszkodzonego 1. Decyzję odnośnie wyboru wykonawcy i miejsca naprawy przedmiotu ubezpieczenia. jachtu Ubezpieczający jest obowiązany podjąć w porozu- 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności mieniu z PZU SA. koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA 2. W przypadku jeżeli uszkodzony jacht znajduje się na albo wysokość odszkodowania lub świadczenia okazało terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczający nie się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno powinien podejmować naprawy uszkodzonego jachtu być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy przed przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoli- PZU SA, chyba że oględziny takie nie zostaną przepro- czności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkowadzone w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiado- dowania lub świadczenia PZU SA powinien wypłacić mienia o szkodzie lub 14 dni, jeżeli niezbędne było po- w terminie przewidzianym w ust.1. wołanie eksperta, z zastrzeżeniem 22 ust. 1 pkt PZU SA jest zobowiązany: 3. W wyjątkowych przypadkach, gdy skontaktowanie się 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia loz ekspertem PZU SA było niemożliwe i Ubezpieczający sowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w termilub Ubezpieczony podjęli decyzję co do sposobu i miejsca nie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do dokonania naprawy powypadkowej jachtu, PZU SA może poinformowania o tym Ubezpieczającego lub Ubezpiepodjąć decyzję o zwrocie poniesionych udokumento- czonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi wanych wydatków, jeżeli będzie to uzasadnione okoli- z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowacznościami sprawy. nia dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 24 zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania lub świadczenia, a także do poinfor- 1. W razie zajścia wypadku powodującego szkodę Ubez- mowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie pieczający obowiązany jest zastosować wszelkie dos- lub w inny sposób, na który osoba te wyraziła zgodę, 9

10 jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowie- e) protokół policyjny oraz postanowienie prokuratury dzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania lub w przypadku kradzieży z włamaniem lub rozboju, świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego pożaru na jachcie oraz uszkodzenia go w wyniku wyprowadzenia postępowania; padku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy, 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 nie wypłaci f) rachunki lub faktury za przeprowadzoną naprawę odszkodowania lub świadczenia, do zawiadomienia jachtu, wycena eksperta powołanego w uzgodnieniu pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczy- z PZU SA lub dokonana przez Armatora kalkulacja nach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości kosztów naprawy powypadkowej jachtu w zakresie lub w części, a także do wypłacenia bezspornej części uszkodzeń stwierdzonych w protokóle powypadkoodszkodowania lub świadczenia; wym sporządzonym przez PZU SA, 3) jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje g) oświadczenia osób będących świadkami zdarzenia, lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgło- h) wszystkie dokumenty otrzymane od wnoszącego szonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisem- roszczenie do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, nie osoby występującej z roszczeniem, w terminach, Armatora lub kapitana jachtu; o których mowa w ust. 2 i 3, wskazując na okoliczności 2) w ubezpieczeniu NNW: oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą a) pisemne zgłoszenie wypadku przez poszkodowanelub częściową odmowę wypłaty odszkodowania lub go, potwierdzone przez kapitana jachtu i Armatora, świadczenia oraz do pouczenia tej osoby o możliwości określające: datę, miejsce, okoliczności i przyczynę dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; wypadku oraz opis obrażeń spowodowanych wy- 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, padkiem, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu z umowy b) sporządzony przez Armatora protokół dotyczący wyubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzo- padku śmiertelnego oraz dane osoby uprawnionej do nych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub otrzymania świadczenia, wysokości odszkodowania lub świadczenia; osoby te c) wpisy do dziennika jachtowego dotyczące wypadku, mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA d) dokumenty uzasadniające zgłoszone roszczenia: świaudostępnionych informacji, a także sporządzenia na dectwa lekarskie, zaświadczenia szpitalne, karty choswój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich roby, zdjęcia rentgenowskie, na podstawie których, po zgodności z oryginałem przez PZU SA; przeprowadzonym na zlecenie PZU SA badaniu le- 5) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, karskim, wydane zostanie orzeczenie ustalające stooraz poszkodowanemu lub uprawnionemu z umowy pień trwałego inwalidztwa, ubezpieczenia, informacji i dokumentów, o których mo- e) akt zgonu lub, w razie zaginięcia Ubezpieczonego na wa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej; morzu, orzeczenie sądu o uznaniu zaginionego Ubez- 6) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, upraw- pieczonego za zmarłego, nionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowane- f) orzeczenie izby morskiej i postanowienie prokuratora go, do udostępnienia posiadanych przez siebie infor- w przypadku wypadku śmiertelnego członka załogi; macji związanych z wypadkiem lub zdarzeniem będą- 3) w ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą: cym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA a) diagnozę lekarską dotyczącą leczenia lub hospitalioraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń lo- zacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszsowych, jak również wysokości odszkodowania lub częśliwym wypadkiem Ubezpieczonego, świadczenia. b) wpisy do dziennika jachtowego dotyczące wypadku 5. Dokumentami potrzebnymi do ustalenia odpowiedzial- lub nagłego zachorowania Ubezpieczonego, ności PZU SA są: c) rachunki, faktury i dowody poniesienia opłat za: do- 1) w ubezpieczeniach jacht-casco i OC Armatora: raźną pomoc lekarską lub pielęgniarską, zalecone a) protokół powypadkowy sporządzony przez kapita- przez lekarza badania, zabiegi ambulatoryjne i opena jachtu w chwili wypadku, potwierdzony przez racje, pobyt w szpitalu, zakupione niezbędne lekarstwa Armatora i eksperta PZU SA (jeżeli wypadek miał i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza, miejsce za granicą), określający: datę, miejsce, d) rachunki, faktury i dowody poniesienia opłat za tranokoliczności i przyczynę powstania szkody, zakres sport Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub nagłeuszkodzeń oraz szacunkową wysokość przewidy- go zachorowania do szpitala lub ambulatorium za grawanych kosztów naprawy, nicą, zalecony przez lekarza transport chorego Ubezb) wpisy do dziennika jachtowego dotyczące wy- pieczonego do kraju lub transport zwłok Ubezpieczopadku, nego do kraju, c) zdjęcia uszkodzeń ubezpieczonego jachtu oraz uszko- e) bilety lub rachunki za przejazdy osoby towarzydzeń spowodowanych przez ubezpieczony jacht szącej, zgodnie z zaleceniem lekarskim, Ubezpieczow innych jednostkach pływających lub innych uszko- nemu transportowanemu do kraju; dzeń spowodowanych przez ubezpieczony jacht 4) w ubezpieczeniu rzeczy osobistych: w innych obiektach stałych lub pływających, a) protokół sporządzony na okoliczność zdarzenia przez d) protokół powypadkowy sporządzony przez osobę kapitana jachtu, potwierdzony przez Armatora, określadokonującą transportu jachtu w chwili zaistnienia jący: datę, miejsce, okoliczności i przyczynę powstaszkody podczas transportu lądowego, potwierdzo- nia szkody, zakres uszkodzeń oraz szacunkową wyny przez przewoźnika, Armatora i powołanego sokość przewidywanych kosztów naprawy, a w przyeksperta PZU SA, określający: datę, miejsce, oko- padku kradzieży z włamaniem lub rozboju dodatkowo liczności i przyczynę powstania szkody, zakres protokół policji, uszkodzeń oraz szacunkową wysokość przewidy- b) wykaz utraconych lub zniszczonych rzeczy osowanych kosztów naprawy, bistych sporządzony przez poszkodowanego i pot- 10

11 wierdzony przez osobę kierującą jachtem lub Arma- 3. Zrzeczenie się przez Ubezpieczającego, bez zgody PZU SA, tora, określający datę ich nabycia oraz wartość w dniu praw przysługujących mu wobec osób trzecich z tytułu wypadku, poniesionych szkód zwalnia PZU SA w odpowiednim przy czym PZU SA zastrzega sobie prawo do żądania stosunku od obowiązku wypłaty odszkodowania ubezpiedokumentacji uzupełniającej, jeżeli na podstawie otrzyma- czeniowego. nych informacji nie będzie możliwa jednoznaczna ocena 4. Z zastrzeżeniem 27 ust. 4, PZU SA, który zapłacił zaistniałej sytuacji. odszkodowanie ubezpieczeniowe za stratę całkowitą w wy- 6. Wypłata odszkodowania lub świadczenia następuje w zło- sokości pełnej sumy ubezpieczenia, może żądać od Ubeztych. Kwoty wyrażone w walutach obcych zostaną przeli- pieczającego przeniesienia na niego wszelkich praw do czone na złote, według średniego kursu NBP walut obcych przedmiotu ubezpieczenia; jeżeli jednak suma ubezpieobowiązującego w dniu uznania zasadności roszczenia czenia była niższa od wartości ubezpieczenia, PZU SA przez PZU SA. może żądać przeniesienia praw tylko w odpowiednim 7. Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia jacht-casco stosunku. i OC Armatora w odniesieniu do szkód rzeczowych następu- je z potraceniem franszyzy redukcyjnej określonej w polisie. Podwójne ubezpieczenie W razie zajścia wypadku objętego ubezpieczeniem, PZU SA 30 może przez zapłatę pełnej sumy ubezpieczenia bez 1. Jeżeli ubezpieczono przedmiot ubezpieczenia od tego względu na wysokość powstałej szkody zwolnić się od samego niebezpieczeństwa na ten sam okres u dwóch wszelkich dalszych zobowiązań wynikających z umowy lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przeubezpieczenia, w szczególności od obowiązku zwrotu wyższają wartość ubezpieczenia, albo jeżeli z innych kosztów zachowania przedmiotu ubezpieczenia lub przy- względów suma odszkodowań, które należne byłyby wrócenia go do poprzedniego stanu. odrębnie od każdego z tych ubezpieczycieli, przekracza- 2. Ubezpieczający może zakreślić PZU SA stosowny termin łaby szkodę podlegającą wyrównaniu (ubezpieczenie do złożenia oświadczenia, czy korzysta z uprawnienia wielokrotne), Ubezpieczający może żądać od każdego z tych przewidzianego w ust.1. ubezpieczycieli zapłaty odszkodowania zgodnie z zawar- 3. Mimo zapłaty pełnej sumy ubezpieczenia PZU SA obo- tą z nim umową, jednak nie może otrzymać od nich wiązany jest zwrócić ponadto przypadające na niego łącznie odszkodowania przewyższającego szkodę. stosownie do postanowień 25 ust. 1 wydatki, jakie Ubez- 2. W stosunkach wzajemnych między ubezpieczycielami pieczający poniósł lub zobowiązał się ponieść do chwi- udział w odszkodowaniu ponoszony przez każdego z nich li otrzymania zawiadomienia od PZU SA, że korzysta określa się w proporcji między odszkodowaniem, które z uprawnienia przewidzianego w ust.1. musiałby zapłacić, gdyby był jedynym ubezpieczycielem, 4. PZU SA, który zapłacił pełną sumę ubezpieczenia, nie a sumą odszkodowań, które obciążałyby każdego z tych może żądać przeniesienia na niego praw do przedmiotu ubezpieczycieli, zgodnie z zawartą umową. ubezpieczenia. 3. W razie świadomego zawarcia ubezpieczenia wielokrotne- 5. Przepisy Kodeksu morskiego w zakresie abandonu przed- go Ubezpieczający powinien niezwłocznie zawiadomić miotu ubezpieczenia znajdują odpowiednie zastosowanie. o tym zainteresowanych ubezpieczycieli, informując ich o treści zawartych umów ubezpieczenia. Umyślne naruszenie tego obowiązku przez Ubezpieczającego pozba- Postępowanie przy powołaniu ekspertów wia go prawa do odszkodowania Zarówno Ubezpieczający jak i PZU SA mogą powoływać Postanowienia końcowe ekspertów w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody. 2. W razie rozbieżności w opiniach ekspertów Ubezpieczający 31 jak i PZU SA mogą powołać eksperta opiniującego, 1. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być wprowa- który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i dzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowłasnej oceny stanu faktycznego wydaje opinię. we lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych 3. Każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 1 ponosi warunkach. koszty eksperta, którego powołał. Koszty trzeciego eksper- 2. Wszelkie zmiany warunków umowy ubezpieczenia dokota (opiniującego) ponoszone są po połowie. nywane będą w formie pisemnej. 3. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu Roszczenia regresowe z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia 29 pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących wykonywania przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi 1. Z chwilą zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego prze- lub zażalenia oraz właściwym do ich rozpatrzenia jest chodzą na PZU SA do wysokości zapłaconej przez jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której niego sumy wszelkie prawa przysługujące Ubezpiecza- skarga lub zażalenie dotyczy. W przypadku skargi lub jącemu wobec osób trzecich z tytułu wyrządzenia szkód, zażalenia dotyczących likwidacji szkód, jednostką właściza które wypłacono odszkodowanie ubezpieczeniowe. wą do ich rozpatrzenia jest Regionalne Centrum Likwi- 2. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć PZU SA dacji Szkód właściwe ze względu na miejsce likwidacji wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności szkody. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez pośrednictwem jednostki, której działania skarga lub PZU SA. zażalenie dotyczy. 11

12 4. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na nia lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub Armatora lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. zażalenia. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami 5. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy Kodeksu morskiego, w zak- Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu resie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wyz umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia padków i kosztów leczenia za granicą przepisy Koskargi do Rzecznika Ubezpieczonych. deksu cywilnego, oraz inne stosowne przepisy prawa 6. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpiecze- polskiego. nia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości 8. Ogólne warunki mają zastosowanie do umów ubezpieogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszka- czenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2012 r PZU SA-6543/V

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ustalone Uchwałą Nr UZ/63/2008 Zarządu PZU SA z dnia 31 stycznia 2008 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ustalone Uchwałą Nr UZ/63/2008 Zarządu PZU SA z dnia 31 stycznia 2008 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich Ustalone Uchwałą Nr UZ/63/2008 Zarządu PZU SA z dnia 31 stycznia 2008 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia jachtów morskich,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich Załącznik nr 15 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich 1) Szczegółowy zakres ubezpieczenia. 1. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczenie casco jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego (CASCO).

2. Ubezpieczenie casco jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego (CASCO). SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Politechniki Gdańskiej część A ubezpieczenie jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego 1) Szczegółowy zakres ubezpieczenia. Załącznik nr 12 do SIWZ Załącznik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/62/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Beata Gojdź, Małgorzata Michalska. Ubezpieczenie jachtów w morskich

Beata Gojdź, Małgorzata Michalska. Ubezpieczenie jachtów w morskich Beata Gojdź, Małgorzata Michalska Ubezpieczenie jachtów w morskich Bardzo długi tytuł prezentacji tytuł tytuł tytuł tytuł Ubezpieczenie jachtów morskich Konferencja Bezpieczna praktyka żeglarska PZU SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OWU: OWU:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OWU: OWU: OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA JACHTÓW MORSKICH ustalone uchwałą nr UZ/63/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2008 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych,

1. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych, Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ WZORCA UMOWY RODZAJ INFORMACJI. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 3, 4, 5

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ WZORCA UMOWY RODZAJ INFORMACJI. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 3, 4, 5 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NNW GETIN NOBLE BANK RODZAJ INFORMACJI 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń

Ogólne Warunki Ubezpieczenia jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń Ogólne Warunki Ubezpieczenia jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń 1 Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi jachtów śródlądowych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo