Rozdział I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy określa organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie: 2 Biblioteka - rozumieć przez to należy Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga- Północ m. st. Warszawy, komórka organizacyjna - rozumieć przez to należy działy, oddziały, filie lub samodzielne stanowiska pracy, pion - rozumieć przez to należy zespół komórek organizacyjnych Biblioteki, podległych Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora, pracownik - rozumieć przez to należy wszystkich pracowników Biblioteki, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe, kierownik - rozumieć przez to należy pracownika kierującego działem, oddziałem, filią, odpowiedzialnego za wykonywanie powierzonych im zadań Podstawę prawną wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego stanowi 11 Statutu Biblioteki stanowiącego Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy. 2. Biblioteka działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r., Nr 110, poz. 721 z późn. zmianami), Statutu Biblioteki stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy. Rozdział II Zasady kierowania Biblioteką 1. Dyrektor kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zakres działania, obowiązki i uprawnienia Dyrektora ustalają przepisy prawa i Statut Biblioteki. 3. Dyrektor Biblioteki, którego zakres działania, obowiązki i uprawnienia ustalają przepisy prawa i Statut Biblioteki, zarządza i kieruje jej działalnością, podejmuje decyzje, wydaje zarządzenia decyduje o sprawach pracowniczych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 1. Dyrektor kieruje pracą Biblioteki przy pomocy zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego

2 6 1. Zastępca dyrektora przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych przez Dyrektora Biblioteki. 2. Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności; wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora; zgłaszanie wniosków w sprawach kadrowych; inicjowanie nowych form i metod pracy; zgłaszanie wniosków związanych z rozwojem Biblioteki; kontrolowanie działalności oddziałów i filii; sprawowanie nadzoru nad sprawami merytorycznymi (gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów, prowadzenie katalogów, usługi informacyjne, analiza sprawozdań itp.); inspirowanie i organizowanie form edukacji czytelniczej i informacyjnej; zarządzanie stroną internetową Biblioteki; sprawowanie nadzoru nad sprawami związanymi z reklamą Biblioteki i marketingiem usług bibliotecznych; sprawowanie nadzoru nad organizowanymi imprezami i konferencjami promocyjnymi; opracowywanie sprawozdań statystycznych i opisowych; udział w naradach poświęconych sprawom Biblioteki; sprawowanie nadzoru nad procesem automatyzacji oraz sieciami komputerowymi Biblioteki; sprawowanie nadzoru nad organizacją przetargów na zamówienia publiczne Główny Księgowy odpowiada za politykę finansową Biblioteki oraz kieruje działem finansowo-księgowym. 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: opracowywanie projektu budżetu Biblioteki wraz z załącznikami; prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego; kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; parafowanie projektów pism i zarządzeń Dyrektora w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych; sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami finansowymi, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, nadzór nad sporządzaniem projektów umów w sprawach dotyczących powstania zobowiązań pieniężnych; podpisywanie wraz z Dyrektorem umów, zamówień, zleceń, czeków oraz innych dokumentów bankowych i sprawozdań finansowych; współpraca z działem administracyjno-kadrowym; wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora. 3. Główny Księgowy działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Dyrektora. Podczas nieobecności Głównego Księgowego jego obowiązki pełni zastępca wyznaczony przez Dyrektora na wniosek Głównego Księgowego. Rozdział III Ogólne zasady funkcjonowania i organizacji Biblioteki 8 1. W funkcjonowaniu Biblioteki obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności, w tym w szczególności: a) na czele każdej komórki organizacyjnej stoi kierownik, 2

3 b) pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, c) pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od pracownika wyższego szczebla, obowiązany jest zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego przed wykonaniem tego polecenia. 2. W okresie nieobecności Dyrektora jego funkcję pełni wyznaczony przez niego zastępca. 3. Podczas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, jego funkcję pełni wyznaczony przez Dyrektora zastępca. 9 Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki są działy, oddziały oraz filie biblioteczne, których właściwość miejscowa obejmuje dzielnicę Praga-Północ m. st. Warszawy. 10 Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności: sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem zadań objętych zakresem działalności placówki; sprawowanie nadzoru nad realizacją prac przydzielonych pracownikom zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach i instrukcjach; informowanie przełożonego o sprawach i potrzebach związanych z funkcjonowaniem placówki; sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, regulaminów, przepisów i zasad PBI oraz BHP i PPOŻ; wykonywanie zadań określonych zakresem czynności; wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora. sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej; dbanie o powierzone mienie Obsługa prawna Biblioteki jest wykonywana przez radców prawnych lub adwokatów. 2. Opinii prawnej w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają: projekty zarządzeń Dyrektora dotyczące Regulaminu oraz projekty zarządzeń dotyczące wewnętrznych regulaminów działalności; projekty umów i innych oświadczeń woli które mogą powodować powstanie zobowiązań finansowych Biblioteki wzory pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Dyrektora; inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez: dyrektora, zastępcę dyrektora, lub głównego księgowego. 3. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wzoru umowy lub innego dokumentu, projekt umowy lub dokumentu opracowany na podstawie wzoru nie wymaga parafowania Obsługa Biblioteki w zakresie zamówień publicznych jest wykonywana przez specjalistów ds. zamówień publicznych. 2. W zakresie zamówień publicznych wykonywane są w szczególności następujące zadania: opracowywanie standardów udzielania zamówień publicznych w Bibliotece oraz opracowywanie projektów planów Biblioteki dotyczących udzielania zamówień publicznych; zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych prowadzonych w trybach uproszczonych; prowadzenie analiz efektywności udzielanych zamówień oraz sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych w Bibliotece, gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych; nadzór merytoryczny nad stroną internetową Biblioteki w zakresie zamówień publicznych; współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych; 3

4 sporządzanie opinii prawnych dotyczących udzielania zamówień publicznych Obsługa Biblioteki w zakresie informatyzacji jest wykonywana przez informatyków zatrudnionych w Bibliotece, bądź przez specjalistów lub firmy na podstawie umów cywilno - prawnych. 2. W zakresie informatyzacji wykonywane są w szczególności następujące zadania: zarządzanie bazami danych, w tym ich zabezpieczanie; nadzorowanie instalacji sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz kontrola poprawności jego działania, dbanie o konserwację oprogramowania; organizowanie dostępu do lokalnej sieci komputerowej i jej zabezpieczanie; szkolenie pracowników Biblioteki, prowadzenie praktyk oraz udzielanie konsultacji; badanie efektywności wyszukiwania informacji w bazach oraz funkcjonowania sieci komputerowej; organizowanie dostępu do Internetu; sprawowanie opieki technicznej nad stroną internetową Biblioteki; gromadzenie i przechowywanie dysków dystrybucyjnych; zarządzanie zintegrowanym systemem bibliotecznym Obsługa Biblioteki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może być wykonywana przez : inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przez specjalistyczne firmy zewnętrze. 2. W zakresie bhp wykonywane są w szczególności następujące zadania: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp; bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; przedstawianie rozwiązań techniczno-organizacyjnych w procesie modernizacji i rozwoju Biblioteki zapewniających poprawę bhp; przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy; opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp; ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe; prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; organizowanie szkoleń bhp oraz zapewnianie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników; współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników; współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi; uczestniczenie w pracach komisji ds. bhp oraz w innych zakładowych komisjach Dyrektor może powołać w razie potrzeby komisje lub zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym do wykonania określonych zadań. 2. Organem doradczym i opiniotwórczym Dyrektora jest Komisja złożona z przedstawicieli załogi i związków zawodowych działających w Bibliotece. Wydane przez Komisję opinie nie mają charakteru wiążącego dla Dyrektora Biblioteki. 16 4

5 Szczegółowe kompetencje i zakres odpowiedzialności pracowników ustala Dyrektor w indywidualnych zakresach czynności. Rozdział IV Struktura organizacyjna Biblioteki 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. dział finansowo-księgowy; 2. dział administracyjno-gospodarczy; 3. dział metodyczny i opracowania zbiorów ; 4. oddziały: Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr X; Dzielnicowa Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży ; Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży; Dzielnicowa Wypożyczalnia Kompletów Książek; 5. filie: Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży - nr 4; nr 6; nr 56, nr 77, nr 101, nr 102 Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży - nr 8, nr 59,. Czytelnia Czasopism nr XVIII. 6. samodzielne stanowiska pracy animator kultury, specjalista ds. kadrowo-płacowych, sekretarka Strukturę organizacyjną Biblioteki przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. Rozdział V Tryb pracy Biblioteki 1. Dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy podpisują dokumenty dotyczące zakresu ich działania. 2. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są: pisma do organów administracji publicznej, wewnętrzne akty normatywne, zarządzenia i instrukcje, dokumenty dotyczące udzielania zleceń płatniczych, pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Biblioteki Dla zapewnienia bieżącej i sprawnej działalności Biblioteki podczas nieobecności Dyrektora, wyznaczony zastępca ma prawo podpisywania pism i dokumentów wymienionych w ust Sprawozdania finansowe z działalności Biblioteki podpisują Dyrektor oraz Główny Księgowy. 5. Wszystkie dokumenty w sprawach finansowych, przedstawione Dyrektorowi do podpisu, powinny posiadać kontrasygnatę Głównego Księgowego Pisma przygotowywane do podpisu Dyrektora powinny być parafowane na kopii przez kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej oraz przez kierowników komórek organizacyjnych, z którymi treść pisma była uzgodniona merytorycznie. 2. Pisma dotyczące spraw, które należą do zakresu działania zastępcy dyrektora, powinny być parafowane przez niego. 3. Pracownik przygotowujący projekt pisma parafuje załączoną kopię. 4. Podpisujący pismo odpowiada za merytoryczne załatwienie sprawy. 5

6 20 1. Informacji o sprawach podstawowych, dotyczących całości działań Biblioteki, udziela Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba. 2. Przy udzielaniu wszelkich informacji należy przestrzegać przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej, przestrzegać zasady ochrony danych osobowych i zasady ochrony wszelkiej tajemnicy chronionej prawem oraz nie szkodzić interesom Biblioteki. Rozdział VI Organizacja i zasada wykonywania kontroli wewnętrznej 21 Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy są zobowiązani w ramach realizowanych zadań i kompetencji do sprawowania kontroli w stosunku do pracowników podległych komórek organizacyjnych. 6

7 Załącznik nr 1 Do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Zakresy działania komórek organizacyjnych Rozdział I Zakresy działania działów 1 Dział Finansowo-Księgowy 1. opracowywanie projektów rocznych planów finansowych Biblioteki; 2. przygotowywanie umów, zamówień, zleceń, czeków i innych dokumentów bankowych pod podpis Dyrektora i Głównego Księgowego; 3. prowadzenie rachunkowości Biblioteki; 4. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dokumentów, stanowiących podstawę wydatkowania środków pieniężnych; 5. nadzorowanie pracy kasjera i prowadzenie kontroli kasy; 6. prowadzenie ewidencji umów o dzieło i zleceń; 7. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 8. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z wykonania planu finansowego; 9. sporządzanie sprawozdawczości i informacji ekonomicznych o Bibliotece; 10. prowadzenie spraw związanych ubezpieczeniami pracowniczymi; 11. prowadzenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników i innych świadczeń; 12. opracowywanie projektów instrukcji wewnętrznych dotyczących spraw finansowo-księgowych, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych; 13. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki. 2 Dział Administracji 1. zaopatrywanie Biblioteki w materiały gospodarcze, piśmienne, druki, meble i urządzenia, maszyny i aparaturę, narzędzia i inne zgodnie z potrzebami Biblioteki; 2. prowadzenie inwestycji, kapitalnych remontów oraz remontów i konserwacji pomieszczeń bibliotecznych, mebli i urządzeń, maszyn i sprzętu gospodarczego; 3. administrowanie pomieszczeniami Biblioteki; 4. prowadzenie inwentaryzacji wyposażenia Biblioteki, w tym ksiąg inwentarzowych majątku trwałego; 5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu; 6. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w lokalach bibliotecznych, 7. prowadzenie spraw ubezpieczeń rzeczowych; 8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 3 Dział Metodyczny i Opracowania Zbiorów 1. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru; 2. konsultowanie organizacji bibliotek, wprowadzania procesu automatyzacji oraz form i metod pracy bibliotecznej; 3. uczestniczenie w pracach komisji selekcji księgozbiorów; 4. planowanie, organizacja i nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece (skontrum); 7

8 5. prowadzenie analiz i wycinkowych badań w zakresie działalności placówek oraz współpraca w tej dziedzinie z odpowiednimi instytucjami; 6. prowadzenie działalności dydaktycznej, która obejmuje pracowników biblioteki oraz współdziałanie z instytucjami prowadzącymi szkolenia bibliotekarzy: 7. organizacja praktyk i hospitacji dla słuchaczy szkół i kursów bibliotekarskich; 8. ocena przydatności bieżącej produkcji wydawniczej dla bibliotek; 9. sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie selekcji księgozbiorów bibliotek; 10. opracowanie bibliograficzne i rzeczowe nowości wydawniczych; 11. prowadzenie melioracji katalogu centralnego; 12. współpraca z bibliotekami w zakresie przyjętych zasad opisu bibliograficznego książki oraz tworzenia rekordów wzorcowych; 13. realizowanie zadań z zakresu współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy oraz Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego. Rozdział II Zakresy działania oddziałów 4 a) Dzielnicowa Czytelnia Naukowa X gromadzenie wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i czasopism; prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (dokumentacja wpływów i ubytków), katalogów komputerowych zbiorów, frekwencji czytelników, udostępnionych książek i czasopism oraz opracowanie zbiorów; udostępnianie zbiorów na miejscu; prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej; udostępnianie na miejscu specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych oraz zbiorów specjalnych do celów dydaktycznych; opracowywanie planów pracy i sprawozdań; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. 5 b) Dzielnicowa Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży sprawowanie merytoryczno-organizacyjnego nadzoru wobec placówek będących filiami Biblioteki; udostępnianie księgozbioru podręcznego czytelnikom Biblioteki, w tym filii w obrębie sieci dzielnicowej w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych; gromadzenie wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i czasopism, w tym literatury fachowej z zakresu bibliotekoznawstwa; prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (dokumentacja wpływów i ubytków), katalogów komputerowych zbiorów, frekwencji czytelników, udostępnionych książek i czasopism oraz opracowanie zbiorów; udostępnianie zbiorów na miejscu; prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej; udostępnianie na miejscu specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych oraz zbiorów specjalnych do celów dydaktycznych; opracowywanie planów pracy i sprawozdań; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. przekazywanie bieżącej informacji o zbiorach bibliotek sieci do katalogu centralnego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego; gromadzenie i sporządzanie dokumentów akcesyjnych czasopism; informowanie o funkcjonowaniu, zasobach, usługach informacyjnych i formach pracy placówek sieci; upowszechnianie różnych form czytelnictwa ludzi chorych i niepełnosprawnych. 8

9 6 c) Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży gromadzenie księgozbioru dla dzieci i młodzieży; prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (dokumentacja wpływów i ubytków), katalogów komputerowych zbiorów, frekwencji czytelników, udostępnionych książek i czasopism oraz opracowanie zbiorów; udostępnianie zbiorów na miejscu; prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej; współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami i organizacjami; opracowywanie planów pracy i sprawozdań; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. 7 d) Wypożyczalnia Kompletów Książek inicjowanie rozwoju sieci bibliotecznej w zakładach pracy, domach opieki społecznej, szpitalach itp. na terenie dzielnicy; współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami i organizacjami; wypożyczanie kompletów książek punktom bibliotecznym na terenie dzielnicy; prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (dokumentacja wpływów i ubytków), katalogów komputerowych zbiorów, frekwencji czytelników, udostępnionych książek i czasopism oraz opracowanie zbiorów; udostępnianie zbiorów na miejscu; prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej; Rozdział III Zakresy działania filii 8 Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży realizują ponadto następujące zadania: gromadzenie księgozbioru dla dorosłych i młodzieży; udostępnianie na miejscu specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych oraz zbiorów specjalnych do celów dydaktycznych; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. 9 Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży realizują ponadto następujące zadania: gromadzenie księgozbioru i czasopism dla dzieci i młodzieży; udostępnianie na miejscu specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych oraz zbiorów specjalnych do celów dydaktycznych; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. Czytelnia Czasopism realizuje ponadto następujące zadania: gromadzenie i udostępnianie bieżące gazet i czasopism; prowadzenie punktu bibliotecznego Dzielnicowej Wypożyczalni Kompletów Książek. 10 9

10 Rozdział IV Zakresy działania samodzielnych stanowisk pracy 11 Specjalista ds. kadrowo-płacowych. prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników; przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem do pracy lub rozwiązaniem umów o pracę; przygotowywanie planu zatrudnienia; opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników; przygotowywanie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia; przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem pracowników oraz list płac, decyzji, kart zasiłkowych premii itp.; sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń dla pracowników oraz ewidencji zwolnień lekarskich, czasu pracy i badań okresowych; przeprowadzanie kontroli przestrzegania regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego, zarządzeń i decyzji Dyrektora oraz przepisów i zasad BHP; sporządzanie planu urlopów i nadzór nad jego wykonaniem; wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji, dokonywania wpisów o zatrudnieniu do odpowiednich dokumentów; organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP. 12 Animator kultury: organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych w Bibliotece pod względem merytorycznym i technicznym; sprawowanie nadzoru nad wydarzeniami organizowanymi przez Bibliotekę; diagnozowanie potrzeb, warunków i możliwości animacji środowiska lokalnego miejsca pracy; inicjowanie i projektowanie działalności kulturalnej, stymulowanie współpracy w dziedzinie kulturalno oświatowej; prowadzenie strony internetowej Biblioteki; inicjowanie i prowadzenie spraw związanych z reklamą Biblioteki i marketingiem usług bibliotecznych; współdziałanie ze środowiskami artystycznymi, organizacjami twórców, przedstawicielami nauki oraz z innymi animatorami kultury; gromadzenie informacji oraz opracowywanie analiz z zakresu animacji kultury. 13 Sekretarka: wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności: przyjmuje i wysyła korespondencję, organizuje obieg pism, prowadzi ewidencję opłat pocztowych, prowadzi ewidencję zarządzeń wewnętrznych, podaje do wiadomości zainteresowanych zarządzenia, okólniki, instrukcje, informacje itp.; prowadzenie sekretariatu i wszystkich spraw z nim związanych; prowadzenie spraw ogólno administracyjnych; prowadzi zakup i rozdział znaczków i biletów komunikacji miejskiej; prowadzi ewidencję kontroli zewnętrznych oraz przechowuje protokoły, pisma pokontrolne i odpowiedzi; prowadzi ewidencję skarg i zażaleń oraz sprawozdawczość i analizy w tym zakresie; sporządza maszynopisy; wystawianie i rejestracja delegacji służbowych. 10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy I. Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Bibliotece rozumie się przez to Bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu I. Postanowienia ogólne 1 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ======================================================================

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie ====================================================================== I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej: a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Rozdział I Zadania i struktura organizacyjna Biblioteki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Rozdział I Zadania i struktura organizacyjna Biblioteki REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Rozdział I Zadania i struktura organizacyjna Biblioteki 1 1. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną na terenie dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH III. ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora GBP w Jaktorowie z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie 1 Postanowienia ogólne Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie działa na podstawie ustawy: 1. Dz.U. Nr 114 z dnia 25.10.1991 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX / 58 / 2011 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim z dnia 20.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego BPMiG w Krośnie Odrzańskim. 1 Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Izerka w Świeradowie Zdroju I Postanowienia Ogólne 1 Podstawa prawna stanowiąca o organizacji MBP Izerka w Świeradowie Zdroju Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3 /2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie z dnia 5 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie z dnia 2 stycznia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 21.03.2014r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora BPG Biesiekierz z dnia 18.09.2014 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/10. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie nr 1/10. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie nr 1/10 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie Na podstawie 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2012 Dyrektora MBP w Lęborku z dnia

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2012 Dyrektora MBP w Lęborku z dnia Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2012 Dyrektora MBP w Lęborku z dnia 26.11.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Jarosława Iwaszkiewicza w LĘBORKU l. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach l, ~~łi~~dzenia Nr 1!~Q1.?. Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Su~łkach z dnia c!:i.... 0U?/J.t? r?!.q.y. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZECŁAW

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZECŁAW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZECŁAW I. Postanowienia ogólne Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu zwana dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r. Zarządzenie Nr 25/203 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 9 września 203 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stanisława Staszica W LUBINIE

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stanisława Staszica W LUBINIE STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stanisława Staszica W LUBINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Lubin. 2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Nr 4/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO w ZDUŃSKIEJ WOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO w ZDUŃSKIEJ WOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną do nadania Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2017, Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Gościcinie, z dnia 2.01.2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Klub Myśli Twórczej LAMUS działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w trybie i na zasadach właściwych dla jego nadania.

2 Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w trybie i na zasadach właściwych dla jego nadania. Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora WiMBP w Gdańsku z dnia 25 marca 2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nowohucka Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 20 grudnia 2012 rok

Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 20 grudnia 2012 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7802 UCHWAŁA NR XXX/569/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 20 grudnia 2012 rok w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo