Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy określa organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie: 2 Biblioteka - rozumieć przez to należy Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga- Północ m. st. Warszawy, komórka organizacyjna - rozumieć przez to należy działy, oddziały, filie lub samodzielne stanowiska pracy, pion - rozumieć przez to należy zespół komórek organizacyjnych Biblioteki, podległych Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora, pracownik - rozumieć przez to należy wszystkich pracowników Biblioteki, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe, kierownik - rozumieć przez to należy pracownika kierującego działem, oddziałem, filią, odpowiedzialnego za wykonywanie powierzonych im zadań Podstawę prawną wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego stanowi 11 Statutu Biblioteki stanowiącego Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy. 2. Biblioteka działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r., Nr 110, poz. 721 z późn. zmianami), Statutu Biblioteki stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy. Rozdział II Zasady kierowania Biblioteką 1. Dyrektor kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zakres działania, obowiązki i uprawnienia Dyrektora ustalają przepisy prawa i Statut Biblioteki. 3. Dyrektor Biblioteki, którego zakres działania, obowiązki i uprawnienia ustalają przepisy prawa i Statut Biblioteki, zarządza i kieruje jej działalnością, podejmuje decyzje, wydaje zarządzenia decyduje o sprawach pracowniczych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 1. Dyrektor kieruje pracą Biblioteki przy pomocy zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego

2 6 1. Zastępca dyrektora przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych przez Dyrektora Biblioteki. 2. Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności; wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora; zgłaszanie wniosków w sprawach kadrowych; inicjowanie nowych form i metod pracy; zgłaszanie wniosków związanych z rozwojem Biblioteki; kontrolowanie działalności oddziałów i filii; sprawowanie nadzoru nad sprawami merytorycznymi (gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów, prowadzenie katalogów, usługi informacyjne, analiza sprawozdań itp.); inspirowanie i organizowanie form edukacji czytelniczej i informacyjnej; zarządzanie stroną internetową Biblioteki; sprawowanie nadzoru nad sprawami związanymi z reklamą Biblioteki i marketingiem usług bibliotecznych; sprawowanie nadzoru nad organizowanymi imprezami i konferencjami promocyjnymi; opracowywanie sprawozdań statystycznych i opisowych; udział w naradach poświęconych sprawom Biblioteki; sprawowanie nadzoru nad procesem automatyzacji oraz sieciami komputerowymi Biblioteki; sprawowanie nadzoru nad organizacją przetargów na zamówienia publiczne Główny Księgowy odpowiada za politykę finansową Biblioteki oraz kieruje działem finansowo-księgowym. 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: opracowywanie projektu budżetu Biblioteki wraz z załącznikami; prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami; opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego; kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; parafowanie projektów pism i zarządzeń Dyrektora w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych; sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami finansowymi, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, nadzór nad sporządzaniem projektów umów w sprawach dotyczących powstania zobowiązań pieniężnych; podpisywanie wraz z Dyrektorem umów, zamówień, zleceń, czeków oraz innych dokumentów bankowych i sprawozdań finansowych; współpraca z działem administracyjno-kadrowym; wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora. 3. Główny Księgowy działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Dyrektora. Podczas nieobecności Głównego Księgowego jego obowiązki pełni zastępca wyznaczony przez Dyrektora na wniosek Głównego Księgowego. Rozdział III Ogólne zasady funkcjonowania i organizacji Biblioteki 8 1. W funkcjonowaniu Biblioteki obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności, w tym w szczególności: a) na czele każdej komórki organizacyjnej stoi kierownik, 2

3 b) pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, c) pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od pracownika wyższego szczebla, obowiązany jest zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego przed wykonaniem tego polecenia. 2. W okresie nieobecności Dyrektora jego funkcję pełni wyznaczony przez niego zastępca. 3. Podczas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, jego funkcję pełni wyznaczony przez Dyrektora zastępca. 9 Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki są działy, oddziały oraz filie biblioteczne, których właściwość miejscowa obejmuje dzielnicę Praga-Północ m. st. Warszawy. 10 Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności: sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem zadań objętych zakresem działalności placówki; sprawowanie nadzoru nad realizacją prac przydzielonych pracownikom zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach i instrukcjach; informowanie przełożonego o sprawach i potrzebach związanych z funkcjonowaniem placówki; sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, regulaminów, przepisów i zasad PBI oraz BHP i PPOŻ; wykonywanie zadań określonych zakresem czynności; wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora. sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej; dbanie o powierzone mienie Obsługa prawna Biblioteki jest wykonywana przez radców prawnych lub adwokatów. 2. Opinii prawnej w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają: projekty zarządzeń Dyrektora dotyczące Regulaminu oraz projekty zarządzeń dotyczące wewnętrznych regulaminów działalności; projekty umów i innych oświadczeń woli które mogą powodować powstanie zobowiązań finansowych Biblioteki wzory pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Dyrektora; inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez: dyrektora, zastępcę dyrektora, lub głównego księgowego. 3. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wzoru umowy lub innego dokumentu, projekt umowy lub dokumentu opracowany na podstawie wzoru nie wymaga parafowania Obsługa Biblioteki w zakresie zamówień publicznych jest wykonywana przez specjalistów ds. zamówień publicznych. 2. W zakresie zamówień publicznych wykonywane są w szczególności następujące zadania: opracowywanie standardów udzielania zamówień publicznych w Bibliotece oraz opracowywanie projektów planów Biblioteki dotyczących udzielania zamówień publicznych; zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych prowadzonych w trybach uproszczonych; prowadzenie analiz efektywności udzielanych zamówień oraz sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych w Bibliotece, gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych; nadzór merytoryczny nad stroną internetową Biblioteki w zakresie zamówień publicznych; współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych; 3

4 sporządzanie opinii prawnych dotyczących udzielania zamówień publicznych Obsługa Biblioteki w zakresie informatyzacji jest wykonywana przez informatyków zatrudnionych w Bibliotece, bądź przez specjalistów lub firmy na podstawie umów cywilno - prawnych. 2. W zakresie informatyzacji wykonywane są w szczególności następujące zadania: zarządzanie bazami danych, w tym ich zabezpieczanie; nadzorowanie instalacji sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz kontrola poprawności jego działania, dbanie o konserwację oprogramowania; organizowanie dostępu do lokalnej sieci komputerowej i jej zabezpieczanie; szkolenie pracowników Biblioteki, prowadzenie praktyk oraz udzielanie konsultacji; badanie efektywności wyszukiwania informacji w bazach oraz funkcjonowania sieci komputerowej; organizowanie dostępu do Internetu; sprawowanie opieki technicznej nad stroną internetową Biblioteki; gromadzenie i przechowywanie dysków dystrybucyjnych; zarządzanie zintegrowanym systemem bibliotecznym Obsługa Biblioteki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może być wykonywana przez : inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przez specjalistyczne firmy zewnętrze. 2. W zakresie bhp wykonywane są w szczególności następujące zadania: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp; bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; przedstawianie rozwiązań techniczno-organizacyjnych w procesie modernizacji i rozwoju Biblioteki zapewniających poprawę bhp; przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy; opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp; ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe; prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; organizowanie szkoleń bhp oraz zapewnianie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników; współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników; współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi; uczestniczenie w pracach komisji ds. bhp oraz w innych zakładowych komisjach Dyrektor może powołać w razie potrzeby komisje lub zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym do wykonania określonych zadań. 2. Organem doradczym i opiniotwórczym Dyrektora jest Komisja złożona z przedstawicieli załogi i związków zawodowych działających w Bibliotece. Wydane przez Komisję opinie nie mają charakteru wiążącego dla Dyrektora Biblioteki. 16 4

5 Szczegółowe kompetencje i zakres odpowiedzialności pracowników ustala Dyrektor w indywidualnych zakresach czynności. Rozdział IV Struktura organizacyjna Biblioteki 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. dział finansowo-księgowy; 2. dział administracyjno-gospodarczy; 3. dział metodyczny i opracowania zbiorów ; 4. oddziały: Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr X; Dzielnicowa Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży ; Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży; Dzielnicowa Wypożyczalnia Kompletów Książek; 5. filie: Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży - nr 4; nr 6; nr 56, nr 77, nr 101, nr 102 Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży - nr 8, nr 59,. Czytelnia Czasopism nr XVIII. 6. samodzielne stanowiska pracy animator kultury, specjalista ds. kadrowo-płacowych, sekretarka Strukturę organizacyjną Biblioteki przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. Rozdział V Tryb pracy Biblioteki 1. Dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy podpisują dokumenty dotyczące zakresu ich działania. 2. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są: pisma do organów administracji publicznej, wewnętrzne akty normatywne, zarządzenia i instrukcje, dokumenty dotyczące udzielania zleceń płatniczych, pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Biblioteki Dla zapewnienia bieżącej i sprawnej działalności Biblioteki podczas nieobecności Dyrektora, wyznaczony zastępca ma prawo podpisywania pism i dokumentów wymienionych w ust Sprawozdania finansowe z działalności Biblioteki podpisują Dyrektor oraz Główny Księgowy. 5. Wszystkie dokumenty w sprawach finansowych, przedstawione Dyrektorowi do podpisu, powinny posiadać kontrasygnatę Głównego Księgowego Pisma przygotowywane do podpisu Dyrektora powinny być parafowane na kopii przez kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej oraz przez kierowników komórek organizacyjnych, z którymi treść pisma była uzgodniona merytorycznie. 2. Pisma dotyczące spraw, które należą do zakresu działania zastępcy dyrektora, powinny być parafowane przez niego. 3. Pracownik przygotowujący projekt pisma parafuje załączoną kopię. 4. Podpisujący pismo odpowiada za merytoryczne załatwienie sprawy. 5

6 20 1. Informacji o sprawach podstawowych, dotyczących całości działań Biblioteki, udziela Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba. 2. Przy udzielaniu wszelkich informacji należy przestrzegać przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej, przestrzegać zasady ochrony danych osobowych i zasady ochrony wszelkiej tajemnicy chronionej prawem oraz nie szkodzić interesom Biblioteki. Rozdział VI Organizacja i zasada wykonywania kontroli wewnętrznej 21 Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy są zobowiązani w ramach realizowanych zadań i kompetencji do sprawowania kontroli w stosunku do pracowników podległych komórek organizacyjnych. 6

7 Załącznik nr 1 Do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Zakresy działania komórek organizacyjnych Rozdział I Zakresy działania działów 1 Dział Finansowo-Księgowy 1. opracowywanie projektów rocznych planów finansowych Biblioteki; 2. przygotowywanie umów, zamówień, zleceń, czeków i innych dokumentów bankowych pod podpis Dyrektora i Głównego Księgowego; 3. prowadzenie rachunkowości Biblioteki; 4. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dokumentów, stanowiących podstawę wydatkowania środków pieniężnych; 5. nadzorowanie pracy kasjera i prowadzenie kontroli kasy; 6. prowadzenie ewidencji umów o dzieło i zleceń; 7. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 8. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z wykonania planu finansowego; 9. sporządzanie sprawozdawczości i informacji ekonomicznych o Bibliotece; 10. prowadzenie spraw związanych ubezpieczeniami pracowniczymi; 11. prowadzenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników i innych świadczeń; 12. opracowywanie projektów instrukcji wewnętrznych dotyczących spraw finansowo-księgowych, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych; 13. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki. 2 Dział Administracji 1. zaopatrywanie Biblioteki w materiały gospodarcze, piśmienne, druki, meble i urządzenia, maszyny i aparaturę, narzędzia i inne zgodnie z potrzebami Biblioteki; 2. prowadzenie inwestycji, kapitalnych remontów oraz remontów i konserwacji pomieszczeń bibliotecznych, mebli i urządzeń, maszyn i sprzętu gospodarczego; 3. administrowanie pomieszczeniami Biblioteki; 4. prowadzenie inwentaryzacji wyposażenia Biblioteki, w tym ksiąg inwentarzowych majątku trwałego; 5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu; 6. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w lokalach bibliotecznych, 7. prowadzenie spraw ubezpieczeń rzeczowych; 8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 3 Dział Metodyczny i Opracowania Zbiorów 1. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru; 2. konsultowanie organizacji bibliotek, wprowadzania procesu automatyzacji oraz form i metod pracy bibliotecznej; 3. uczestniczenie w pracach komisji selekcji księgozbiorów; 4. planowanie, organizacja i nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji zbiorów w Bibliotece (skontrum); 7

8 5. prowadzenie analiz i wycinkowych badań w zakresie działalności placówek oraz współpraca w tej dziedzinie z odpowiednimi instytucjami; 6. prowadzenie działalności dydaktycznej, która obejmuje pracowników biblioteki oraz współdziałanie z instytucjami prowadzącymi szkolenia bibliotekarzy: 7. organizacja praktyk i hospitacji dla słuchaczy szkół i kursów bibliotekarskich; 8. ocena przydatności bieżącej produkcji wydawniczej dla bibliotek; 9. sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie selekcji księgozbiorów bibliotek; 10. opracowanie bibliograficzne i rzeczowe nowości wydawniczych; 11. prowadzenie melioracji katalogu centralnego; 12. współpraca z bibliotekami w zakresie przyjętych zasad opisu bibliograficznego książki oraz tworzenia rekordów wzorcowych; 13. realizowanie zadań z zakresu współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy oraz Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego. Rozdział II Zakresy działania oddziałów 4 a) Dzielnicowa Czytelnia Naukowa X gromadzenie wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i czasopism; prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (dokumentacja wpływów i ubytków), katalogów komputerowych zbiorów, frekwencji czytelników, udostępnionych książek i czasopism oraz opracowanie zbiorów; udostępnianie zbiorów na miejscu; prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej; udostępnianie na miejscu specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych oraz zbiorów specjalnych do celów dydaktycznych; opracowywanie planów pracy i sprawozdań; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. 5 b) Dzielnicowa Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży sprawowanie merytoryczno-organizacyjnego nadzoru wobec placówek będących filiami Biblioteki; udostępnianie księgozbioru podręcznego czytelnikom Biblioteki, w tym filii w obrębie sieci dzielnicowej w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych; gromadzenie wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i czasopism, w tym literatury fachowej z zakresu bibliotekoznawstwa; prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (dokumentacja wpływów i ubytków), katalogów komputerowych zbiorów, frekwencji czytelników, udostępnionych książek i czasopism oraz opracowanie zbiorów; udostępnianie zbiorów na miejscu; prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej; udostępnianie na miejscu specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych oraz zbiorów specjalnych do celów dydaktycznych; opracowywanie planów pracy i sprawozdań; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. przekazywanie bieżącej informacji o zbiorach bibliotek sieci do katalogu centralnego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego; gromadzenie i sporządzanie dokumentów akcesyjnych czasopism; informowanie o funkcjonowaniu, zasobach, usługach informacyjnych i formach pracy placówek sieci; upowszechnianie różnych form czytelnictwa ludzi chorych i niepełnosprawnych. 8

9 6 c) Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży gromadzenie księgozbioru dla dzieci i młodzieży; prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (dokumentacja wpływów i ubytków), katalogów komputerowych zbiorów, frekwencji czytelników, udostępnionych książek i czasopism oraz opracowanie zbiorów; udostępnianie zbiorów na miejscu; prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej; współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami i organizacjami; opracowywanie planów pracy i sprawozdań; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. 7 d) Wypożyczalnia Kompletów Książek inicjowanie rozwoju sieci bibliotecznej w zakładach pracy, domach opieki społecznej, szpitalach itp. na terenie dzielnicy; współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami i organizacjami; wypożyczanie kompletów książek punktom bibliotecznym na terenie dzielnicy; prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych (dokumentacja wpływów i ubytków), katalogów komputerowych zbiorów, frekwencji czytelników, udostępnionych książek i czasopism oraz opracowanie zbiorów; udostępnianie zbiorów na miejscu; prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej; Rozdział III Zakresy działania filii 8 Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży realizują ponadto następujące zadania: gromadzenie księgozbioru dla dorosłych i młodzieży; udostępnianie na miejscu specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych oraz zbiorów specjalnych do celów dydaktycznych; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. 9 Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży realizują ponadto następujące zadania: gromadzenie księgozbioru i czasopism dla dzieci i młodzieży; udostępnianie na miejscu specjalistycznego oprogramowania do celów dydaktycznych oraz zbiorów specjalnych do celów dydaktycznych; prowadzenie praktyki dla pracowników Biblioteki i dla innych skierowanych, szkolących się w zawodzie. Czytelnia Czasopism realizuje ponadto następujące zadania: gromadzenie i udostępnianie bieżące gazet i czasopism; prowadzenie punktu bibliotecznego Dzielnicowej Wypożyczalni Kompletów Książek. 10 9

10 Rozdział IV Zakresy działania samodzielnych stanowisk pracy 11 Specjalista ds. kadrowo-płacowych. prowadzenie ewidencji i akt osobowych pracowników; przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem do pracy lub rozwiązaniem umów o pracę; przygotowywanie planu zatrudnienia; opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników; przygotowywanie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia; przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem pracowników oraz list płac, decyzji, kart zasiłkowych premii itp.; sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń dla pracowników oraz ewidencji zwolnień lekarskich, czasu pracy i badań okresowych; przeprowadzanie kontroli przestrzegania regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego, zarządzeń i decyzji Dyrektora oraz przepisów i zasad BHP; sporządzanie planu urlopów i nadzór nad jego wykonaniem; wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji, dokonywania wpisów o zatrudnieniu do odpowiednich dokumentów; organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP. 12 Animator kultury: organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych w Bibliotece pod względem merytorycznym i technicznym; sprawowanie nadzoru nad wydarzeniami organizowanymi przez Bibliotekę; diagnozowanie potrzeb, warunków i możliwości animacji środowiska lokalnego miejsca pracy; inicjowanie i projektowanie działalności kulturalnej, stymulowanie współpracy w dziedzinie kulturalno oświatowej; prowadzenie strony internetowej Biblioteki; inicjowanie i prowadzenie spraw związanych z reklamą Biblioteki i marketingiem usług bibliotecznych; współdziałanie ze środowiskami artystycznymi, organizacjami twórców, przedstawicielami nauki oraz z innymi animatorami kultury; gromadzenie informacji oraz opracowywanie analiz z zakresu animacji kultury. 13 Sekretarka: wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności: przyjmuje i wysyła korespondencję, organizuje obieg pism, prowadzi ewidencję opłat pocztowych, prowadzi ewidencję zarządzeń wewnętrznych, podaje do wiadomości zainteresowanych zarządzenia, okólniki, instrukcje, informacje itp.; prowadzenie sekretariatu i wszystkich spraw z nim związanych; prowadzenie spraw ogólno administracyjnych; prowadzi zakup i rozdział znaczków i biletów komunikacji miejskiej; prowadzi ewidencję kontroli zewnętrznych oraz przechowuje protokoły, pisma pokontrolne i odpowiedzi; prowadzi ewidencję skarg i zażaleń oraz sprawozdawczość i analizy w tym zakresie; sporządza maszynopisy; wystawianie i rejestracja delegacji służbowych. 10

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi.

UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi. UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od 1.01.2011r.

Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od 1.01.2011r. Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od 1.01.2011r. Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Bardziej szczegółowo