ŻYCIORYS ZAWODOWY. rachunkowość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYCIORYS ZAWODOWY. rachunkowość"

Transkrypt

1 ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Kaczmarek 2. Imię: Marcin 3. Data urodzenia: 28 kwietnia 1971r. 4. Narodowość: polska 5. Stan cywilny: żonaty 6. Wykształcenie : Instytucja Uniwersytet Szczeciński Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) do Uzyskane stopnie lub dyplomy: Tytuł magistra ekonomii specjalność rachunkowość Instytucja Uniwersytet Szczeciński Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) do Uzyskane stopnie lub dyplomy: Doktor nauk ekonomicznych 7. Znajomość języków obcych : (Od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka) Język obcy Czytanie Mowa Pisanie angielski Członkostwo w organizacjach zawodowych: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; Stowarzyszenie FIMA. 9. Inne umiejętności: (np. pisanie komputerowe, itp.) Biegła obsługa komputera, znajomość systemów finansowo-księgowych; Certyfikat Ministerstwa uprawniający do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego; Ukończone szkolenia z zakresu: o administracji systemu klasy ERP firmy SAP R/3, o Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości, o kurs pedagogiczny; Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej. 10. Obecne miejsce pracy: Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Instytucie Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 11. Zasadnicze kwalifikacje: Szeroka wiedza z zakresu rachunkowości i finansów publicznych od strony teoretycznej oraz praktycznej.

2 12. Przebieg pracy zawodowej z uwzględnieniem doświadczenia: Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków aktualnie Szczecin Uniwersytet Asystent od 2004 Pracownik naukowo-dydaktyczny w Szczeciński Katedra / Instytut Rachunkowości roku Adiunkt Katedrze a następnie Instytucie Rachunkowości. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń oraz laboratoriów między innymi z: rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości, rachunkowości budżetowej, rachunkowości skomputeryzowanej, rachunkowości małych firm, rachunkowości podatkowej, standardów sprawozdawczości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, etyki i norm wykonywania zawodu przez Rzeszów/Wa rszawa Rzeszów/Wa rszawa Ecoenergy sp. z o.o. Ecoenergy sp. z o.o Wałcz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Warszawa Centrum Rozwoju Administracji Warszawa Europejski Instytut Administracji Publicznej Warszawa Europejski Instytut Administracji Publicznej 2009 Warszawa Ministerstwo, Departament Reformy Publicznych biegłego rewidenta, itp. Kontakty z klientami, księgowość, nadzór nad działem handlowym i biurem przedsiębiorstwa Specjalista ds. handlu wewnętrznego Członek zarządu Reprezentowanie spraw przedsiębiorstwa w kontaktach krajowych i zagranicznych. docent Ekspert ds. wdrożenia budżetu zadaniowego Ekspert ds. wdrożenia budżetu zadaniowego Ekspert ds. wdrożenia budżetu zdaniowego Ekspert ds. wdrożenia budżetu zadaniowego, rachunkowości zadaniowej Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej. Szkolenia i wdrożenia budżetowania zadaniowego w sektorze rządowym Szkolenia i wdrożenia budżetowania zadaniowego w sektorze rządowym Szkolenia i wdrożenia budżetowania zadaniowego oraz rachunkowości zadaniowej, rachunku kosztów w sektorze rządowym Konsultacje i doradztwo w zakresie rachunkowości zadaniowej obejmującej ewidencję wydatków budżetowych, metody podziału wydatków (kosztów) pośrednich i ich przypisanie do zadań. 2

3 Woj. Zachodniopo morskie aktualnie Uniwersytet Szczeciński Szczecin Dr Marcin Kaczmarek Doradztwo i Szkolenia 2010 Warszawa Ministerstwo Departament Reformy Publicznych Warszawa Komenda Główna Biuro Chojnice Starostwo Powiatowe Warszawa Komenda Główna Warszawa Komenda Główna Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Specjalista w Wdrożenia budżetowania projekcie: zadaniowego, rachunkowości Wdrażanie usprawnień zarządczych zadaniowej w zakresie wydatków, rachunku kosztów, rachunkowości w zarządczej w wybranych gminach i Jednostkach powiatach województwa Samorządu zachodniopomorskiego. Terytorialnego na terenie województwa zachodniopomorsk iego Właściciel Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa i szkoleń w zakresie budżetu zadaniowego, w tym szczególnie księgowości wydatków. Ekspert ds. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wdrożenia budżetu propozycji i założeń wprowadzenia zadaniowego i pełnej rachunkowości ora ewidencji rachunkowości wydatków w układzie zadaniowym zadaniowej przez dysponentów. Kierownik projektu naukowoprzemysłowego w ramach konsorcjum SECURUS w zakresie budżetowania zadaniowego oraz kosztów. Kierownik zespołu wdrażającego budżet zadaniowy w jednostce samorządu terytorialnego Zastępca Naczelnika Wydziału Księgowości w Biurze Komendy Głównej Główny Specjalista Wydział Rachunkowości Wdrażanie w modelu optymalizacji organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami. Wdrażanie zaawansowanego modelu rachunku kosztów na potrzeby budżetowania zadaniowego Wdrożenie procedury budżetowania zadaniowego, tj. planowania, ewidencji księgowej, sprawozdawczości wewnętrznej i ewaluacji. Pełnienie obowiązków głównego księgowego w jednostce budżetowej. Koordynator do spraw budżetowania zadaniowego oraz wdrażania controllingu w. Ekspert Przygotowanie ekspertyzy, p.t.: Opracowanie modelu usprawniającego funkcjonowanie obsługi finansowo-księgowej placówek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych. 3

4 Warszawa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa Ministerstwo Ekspert, zespołu członek Przygotowanie ekspertyzy pod tytułem: Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w przekroju regionalnym w latach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych Ekspert trener Szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego pod tytułem: Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi 4

5 13. Inne: Prawo jazdy kategorii B ; Odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi za pomoc dzieciom niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem, rehabilitacji społecznej, leczniczej (psycho-motorycznej); Brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa ; Członek klubu strzeleckiego Fair Play Szczecin. Złota odznaka strzelecka Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego; Pozostałe: uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych, ratownik WOPR, członek (druh) Ochotniczej Straży Pożarnej w sekcji ratownictwa wodnego, płetwonurek Divemaster PADI, LOK płetwonurek 3-go stopnia (specjalizacje: nurek ratownik, podlodowy, kurs pierwszej pomocy EFR); Poświadczenie bezpieczeństwa na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych dla danych ściśle tajnych (do 2016r.), tajnych (do 2018r.) oraz poufnych (do 2021 r.). 14. Biogram Dr Marcin Kaczmarek jest pracownikiem Instytutu Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje jako wykładowca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych z zakresu rachunkowości. W swojej karierze zawodowej był specjalistą do spraw sprzedaży oraz członkiem zarządu i właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o profilu handlowym. Wykonywał również obowiązki zastępcy głównego księgowego oraz wdrażał controlling (budżet zadaniowy, pomiar dokonań, zarządzanie strategiczne i operacyjne, kontrola zarządcza) w Komendzie Głównej (dysponent drugiego i trzeciego stopnia). W latach dr M. Kaczmarek wdrażał nowoczesne narzędzia zarządzania w samorządach, w ramach projektu, który był realizowany przez zespół Pani Profesor Teresy Lubińskiej w ramach projektu pt. Wdrażanie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Projektem objęto 30% powiatów oraz 10% gmin województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu wdrażany był między innymi budżet zadaniowy, w tym metody ewaluacji zadań oraz koncepcja ewidencji księgowej wydatków w układzie zadaniowym, której dr M. Kaczmarek był pomysłodawcom. W okresie dr M. Kaczmarek zaangażowany był w projekt badawczo-rozwojowy w ramach Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego SECURUS, w którym udział brały: Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Warszawska, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami, Corpo Flota sp. z oo. Projekt koncentrował się, zgodnie z jego założeniami, na zagadnieniach optymalizacji rozwiązań w sferze organizacji i zarządzania, rachunkowości, zarządzania flotą transportową oraz kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomościami znajdującymi się w trwałym zarządzie. Obszar badawczy, którym kierował M. Kaczmarek dotyczył opracowania i wdrożenia w 5

6 Komendzie Głównej koncepcji rachunkowości budżetowej, rachunku kosztów oraz narzędzi pomiaru dokonań. Zainteresowania teoretyczne i praktyczne M. Kaczmarka obejmują: rachunkowość, sprawozdawczość finansową, politykę bilansową, oszustwa księgowe, rachunkowość budżetową, budżet zadaniowy, kontrolę zarządczą, pomiar dokonań, sprawność i skuteczność realizacji zadań publicznych. Prace naukowe dotyczą metodologii oraz wdrożenia budżetowania zadaniowego w jednostkach podsektora rządowego oraz samorządowego. Dr M. Kaczmarek jest doradcą i konsultantem jednostek sektora finansów publicznych. W latach zajmował się szkoleniami oraz ulepszaniem budżetu zadaniowego w zakresie rachunkowości oraz struktury zadań, celów i mierników w między innymi: Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Samorządowych Kolegiach Odwoławczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innych. Szczególny obszar pracy dr M. Kaczmarka jest związany z stworzeniem koncepcji i wytycznych dotyczących organizacji rachunkowości, alokacji, ewidencji księgowej, sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych oraz kosztów w budżecie zadaniowym. Na zlecenie Ministerstwa opracował ekspertyzę dotyczącą propozycji i założeń do wprowadzenia pełnej rachunkowości oraz ewidencji wydatków w układzie zadaniowym przez dysponentów. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotował ekspertyzę pt. Opracowanie modelu usprawniającego funkcjonowanie obsługi finansowo-księgowej placówek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych. Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego współuczestniczył w opracowaniu ekspertyzy pod tytułem: Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w przekroju regionalnym w latach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych. M. Kaczmarek organizuje lub uczestniczy jako trener w szkoleniach z zakresu: rachunkowości, metodologii budżetowania zadaniowego, rachunkowości i sprawozdawczości wydatków w ujęciu zadaniowym, nowoczesnych narzędzi alokacji wydatków budżetu zadaniowego, efektywności i skuteczności zadań publicznych, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem. 6

7 15. Publikacje za lata : 1. Założenia systemu informatycznego spełniającego warunki budżetowania zadaniowego, Problemy współczesnej rachunkowości, Zeszyty naukowe nr 522, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 20, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s Koncepcja wyceny i ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym, finanse 2009 Teoria i praktyka, Finanse Publiczne II, Zeszyty Naukowe nr 547, Ekonomiczne problemy usług nr 37, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009 r., s Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi jako determinanta rozwoju rachunkowości zadaniowej, Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, Zeszyty naukowe nr 545, Finanse, rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 19, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s Księgowe i informatyczne narzędzia nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym, Marcin Kaczmarek, w: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii I polityki gospodarczej po kryzysie subprime, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2010, s Directives for the Use of Informatic Tools in Budgeting Through Goals in Public Finance Sector Units, Marcin Kaczmarek, ARRAY Development, Ottawa, Canada, Journal of Internet Banking and Commerce, 2010 r. vol 15, no 3, s Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w rachunkowości budżetowej oraz analizy potrzeb informacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak i M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, s Finanse samorządu terytorialnego, red. D. A. Hałaburda, rozdział 2. Wybrane zagadnienia z zakresu budżetu zadaniowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010, s Koncepcja ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym, Zeszyty naukowe nr 606, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 27 Współczesne funkcje rachunkowości, Szczecin 2010, s Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu za-daniowym, Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. Problematy-ka zasobów i przekształceń red. R. Walkowiak, R. Lewandowski, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie 2010, s Rachunkowość w budżetowaniu zadaniowym koncepcja i aspekty wdrożeniowe, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin 2011, s Marcin Kaczmarek, Budżet zadaniowy. Aspekty finansowo-księgowe publikacja książkowa, Miesięcznik Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Infor Ekspert, 2011 r. Publikacja 127 stronicowa. 12. Rachunkowość zadaniowa jako narządzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu za-daniowym, w: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. Stanisław Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011, s Koncepcja ewidencji księgowej wydatków w ujęciu zadaniowym dla jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia, w: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2 2011, Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Gdańsk 2011, s

8 14. Controlling as a tool of performance budget, International Conference on management of Police through logistics in EU member countries best practices and trends of development, Conference Materials, Polish EU Presidency 2011, National Police Headquaters, Jachranka 2011, s Księgowe uwarunkowania wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego, Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty naukowe nr 625 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32,Szczecin, Uniwersytet Szczeciński 2011 s Aspekty wdrożeniowe zarządzania przez zadania w, Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a Controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252 Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami Wrocław 2012., s Międzynarodowe doświadczenia dotyczące modeli rachunkowości w [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Analiza procesów działalności [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Analiza czynników kosztotwórczych [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012 Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Badania ankietowe mające na celu analizę zapotrzebowania na informacje pochodzące z systemu rachunkowości budżetowej, rachunkowości zadaniowej, rachunku kosztów, oraz w zakresie rachunkowości zarządczej [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Analiza aktualnego systemu informacji księgowej a w szczególności: planów kont, rozliczania kosztów, ewidencji księgowej wydatków oraz kosztów [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Analiza aktualnego systemu informacji księgowej a w szczególności: planów kont, rozliczania kosztów, ewidencji księgowej wydatków oraz kosztów[w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR

9 23. Opracowanie Activity Based Management, Activity Based Costing, Activity Based Budgeting. [w:model organizacji zarządzania w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami], Warszawa, 2012, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Opracowanie modelu usprawniającego funkcjonowanie obsługi finansowo-księgowej placówek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012., Ekspertyza na zlecenie Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych. 25. Optymalizacja modelu rachunku kosztów w [w: Modernizacja ] Warszawa, 2013, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Szczeciński, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami, Corpo Flota Publikacja sfinansowana ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki realizacji Projektu Rozwojowego OR Opracowanie modelu rachunkowości, w: Modernizacja, red. G. Rydlewski, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, Warszawa Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w przekroju regionalnym w latach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków strukturalnych. Współautor. 28. Koncepcja rachunkowości na potrzeby budżetowania zorientowanego na zadania w sektorze finansów publicznych, Uniwersytet Szczeciński 2013, Rozprawa habilitacyjna. 9

10 Lista szkoleń w latach : Lp. Nazwa szkolenia Termin realizacji szkolenia 1. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla służb logistycznych 2. Szkolenie z zakresu budżetu zadaniowego dla służb merytorycznych w 3. Szkolenie z zakresu zasad obiegu dokumentów, kwalifikacji dowodów księgowych oraz wydatków strukturalnych dla słuzb logistycznych 4. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Prokuratorii Generalnej 5. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Najwyższej Izby Kontroli 6. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Wojskowych Słuzb Logistycznych 7. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Izb Skarbowych 8. Szkolenie (Kurs) z zakresu rachunkowości budżetowej dla głównych księgowych 9. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Izb Skarbowych 10. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego dla Krajowego Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 11. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego w 12. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego w 13. Szkolenie z zakresu budżetowania zadaniowego w służbach logistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 14. Szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego pod tytułem: Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi Dane zlecającego szkolenie 25 stycznia 2012 Komenda Główna 19 marca 2012 Komenda Główna 23 kwietnia 2012 Komenda Główna 25 maja 2012 Prokuratoria Generalna 6 lipca 2012 Najwyższa Izba Kontroli 12 lipca 2012 Akademia i Rachunkowości 12 września 2012 Centrum Edukacji Ministerstwa Od 1 września do 30 września 2012 (140 godzin) Polski Instytut Dyplomacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych 19 października 2012 Izba Skarbowa w Poznaniu 14 grudnia 2012 KRUS Koszalin 17 stycznia 2013 Komenda Wojewódzka Gdańsk 29 stycznia 2013 Komenda Wojewódzka Olsztyn 9-10 luty 2013 Szkoła Główna Szkoły Pożarniczej w Warszawie Lipiec 2013 Na zlecenie Ministerstwa 10

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Mariusz Andrzejewski Kraków 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident

Mariusz Andrzejewski Kraków 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident Mariusz Andrzejewski 2009-02-13 doktor nauk ekonomicznych biegły rewident Zakres zainteresowań: Finanse przedsiębiorstw, System podatkowy, Rynek kapitałowy (giełda, IPO, nadzór właścicielski) Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973 r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

15 styczeń 1972 r. żonaty, 2 dzieci

15 styczeń 1972 r. żonaty, 2 dzieci CURRICULUM VITAE DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko Data urodzenia Sytuacja rodzinna WOJCIECH NARUĆ 15 styczeń 1972 r. żonaty, 2 dzieci W SKRÓCIE Wykształcenie wyższe, mgr ekonomii, doktorant Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE УДК 657 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE K. Winiarska,

Bardziej szczegółowo

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY informator KURSY I SZKOLENIA ARTYSTYCZNE CAD, GRAFIKA UŻYTKOWA I PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH OFERTA KURSU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA BIURO ZARZĄDU: UL. M.KONOPNICKIEJ 2-4, 2-800 KALISZ, INFOLINIA 0 801 500 200 www.eurogrupa.pl, www.certyfikacja.com.pl,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo