PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT"

Transkrypt

1 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013

2 Jak w praktyce stosować zmienione przepisy podatkowe? ZAPEWNIJ SOBIE UNIKALNE KOMPENDIUM zawierajace omówienie wszystkich zmian w podatkach: Zyskaj pewność, że nie narazisz się na konflikt ze skarbówką! Skorzystaj z wiedzy doświadczonych ekspertów: =U ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do Informacje i zamówienia tel ,

3 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013

4 Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Bogdan Świąder Wydawca Grzegorz Cherbetko Korekta Zespół ISBN: Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa, tel , faks DTP: INFO DATA CONSULTING Zbigniew Korzański Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materia łów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez wiedzy i zgody innym podmiotom.

5 Spis treści PKWIU stosuje się do celów gospodarczych i podatkowych... 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ()... 7 Sekcja A Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo Sekcja B Produkty górnictwa i wydobywania Węgiel kamienny i węgiel brunatny (Lignit) Ropa naftowa i gaz ziemny Rudy metali Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie Sekcja C Produkty przetwórstwa przemysłowego Artykuły spożywcze Napoje Wyroby tytoniowe Wyroby tekstylne Odzież Skóry i wyroby ze skór wyprawionych Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania Papier i wyroby z papieru Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej Chemikalia i wyroby chemiczne Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Metale Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne Urządzenia elektroniczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego Maszyny i urządzenia, gdzie indziej Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), przyczepy i naczepy Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Meble Pozostałe wyroby Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń Sekcja D Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych Sekcja E Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami Sekcja F Obiekty budowlane i roboty budowlane Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych; usługi naprawy pojazdów samochodowych Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa Transport lądowy i rurociągowy Transport wodny

6 Spis treści 51 Transport lotniczy Magazynowanie i usługi wspomagające transport Usługi pocztowe i kurierskie Sekcja I Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne Usługi związane z zakwaterowaniem Usługi związane z wyżywieniem Sekcja J Usługi w zakresie informacji i komunikacji Usługi związane z działalnością wydawniczą Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych Usługi telekomunikacyjne Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane Usługi w zakresie informacji Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi związane z funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego Usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne Sekcja L Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości Sekcja M Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego Usługi firm centralnych (Head Offices); usługi doradztwa związane z zarządzaniem Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań i analiz technicznych Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Usługi weterynaryjne Sekcja N Usługi administrowania i usługi wspierające Wynajem i dzierżawa Usługi związane z zatrudnieniem Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane Usługi detektywistyczne i ochroniarskie Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej Sekcja O Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych Usługi administracji publicznej i obrony narodowej, usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych Sekcja P Edukacja Usługi w zakresie edukacji Sekcja Q Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej Usługi w zakresie opieki zdrowotnej Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania Sekcja R Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne Usługi kulturalne i rozrywkowe Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury Usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją Sekcja S Pozostałe usługi Usługi świadczone przez organizacje członkowskie Usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego Pozostałe usługi indywidualne Sekcja T Usługi gospodarstw domowych Usługi świadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Różnorodne wyroby produkowane i usługi świadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby własne Sekcja U Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

7 stosuje się do celów gospodarczych i podatkowych Polska klasyfikacja wyrobów i usług z 2008 roku ma zastosowanie do wszystkich ustaw podatkowych. To klasyfikacja produktów pochodzenia krajowego oraz importowanych, która obowiązuje w systemie gospodarczym. Od 1 stycznia 2011 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ( 2008) stosowana jest przy rozliczaniu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Od 1 marca 2009 r. klasyfikacja ta była już stosowana do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy. Klasyfikacja została opracowana głównie na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu określonych decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp., narzędzi ewidencyjnych. jest jedną z klasyfikacji, które są stosowane w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Obejmuje zarówno usługi, jak i wyroby. Jest klasyfikacją siedmiopoziomową. Grupowania siódmego poziomu stworzone zostały do potrzeb wyłącznie krajowych. Stosowanie do celów VAT ma zastosowanie do identyfikacji towarów oraz świadczonych usług, gdy przepisy ustawy o VAT powołują symbole statystyczne. Struktura klasyfikacji oparta jest na statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej NACE, Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA). Zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji Nomenklatury Scalonej CN. Trzeba pamiętać, że towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych VAT, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej () podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie o VAT lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Obecna stawka podstawowa w wysokości 23% i obniżona 8% oraz stawka ryczałtowa 3% dla usług taksi obowiązują przez okres przejściowy. Z art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz ze zm.) wynika, że stawka podatku wynosi 22%. Z kolei art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą ( ), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3% na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o VAT. Nie stosuje się jednak tych stawek, gdyż w okresie są one wyższe. Na podstawie art. 146a ustawy o VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.: 1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 23%; 2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, wynosi 8%; 3) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1 ustawy, wynosi 4%. Natomiast stawka 5% jest stosowana bez okresów przejściowych od 1 stycznia 2011 r. na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT. Do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%. Stawka 0% jest też określona w stosunku do niektórych usług wyszczególnionych w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu wykonawczym. Podobnie jest w przypadku zwolnień z podatku, które są zawarte przede wszystkim w art. 43 ustawy o VAT i przepisach rozporządzenia wykonawczego. Obniżone stawki do wysokości 0%, 5%, 8% oraz zwolnienia, które nie zostały wskazane w ustawie, można odnaleźć w przepisach rozporządzania ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.). Podwyższone o 1 pkt procentowy stawki VAT (z 22 proc. na 23 proc. i z 7 proc. na 8 proc.) miały obowiązywać przez 3 lata, czyli do 31 grudnia 2013 r. Tak się jednak nie stanie. Wiadomo już teraz, że art. 146a ustawy o VAT zostanie znowelizowany pod koniec tego roku. Rząd przyjął aktualizację Programu konwergencji oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata i podjął decyzję o utrzymaniu do końca 2016 roku aktualnych stawek VAT. Oznacza to, że nie będzie w tym okresie powrotu do poprzedniego poziomu, czyli 7 i 22% oraz 3% dla usług taksi. Do obniżki dojdzie najwcześniej w 2017 roku. Niniejsza publikacja pozwala na sprawdzenie, jaka stawka VAT obowiązuje na konkretną dostawę towaru lub świadczenie usług. W prosty sposób można sprawdzić jej wysokość przez odszukanie odpowiedniego symbolu. Książka 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT jest narzędziem przydatnym osobom, które klasyfikują wykonywane czynności i przyporządkowują je do odpowiednich wartości. Znajduje się tutaj wykaz towarów i usług, do których należy stosować podstawowe i obniżone stawki podatku oraz zwolnienia. 5

8 stosuje się do celów gospodarczych i podatkowych W niniejszej publikacji dokonano przyporządkowania symbolu z nazwą grupowania i powiązania CN-2007 do konkretnych stawek podatku od towarów i usług, które wynikają z ustawy lub rozporządzenia wykonawczego. Użyte w kolumnach tabel sformułowania: ustawa i rozporządzenie oznaczają odpowiednio ustawę z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz ze zm.) i rozporządzanie ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.). 6

9 Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług () (Dz.U. z 26 listopada 2008 r.) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (), stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2. W ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się równolegle Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług () wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług () (Dz.U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785). 3. Do celów: 1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, 3) (uchylony) do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług () wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług () (Dz.U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.). 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług () (Dz.U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785). 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ZAŁĄCZNIK ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG ( 2008) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji. 1.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ( 2008) składa się z: niniejszych zasad metodycznych, uwag do poszczególnych sekcji, schematu klasyfikacji, kluczy powiązań , Zasady metodyczne stanowią integralną część niniejszej klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu. 1.4 Schemat klasyfikacji stanowi wykaz grupowań i obejmuje: symbole grupowań, nazwy grupowań, symbole grupowań Nomenklatury Scalonej (CN 2007) dla wyrobów. 1.5 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ( 2008) została opracowana głównie na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu określonych decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych. 2. Miejsce polskiej klasyfikacji wyrobów i usług ( 2008) w systemie klasyfikacji statystycznych 2.1 Klasyfikacje gospodarcze są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania, jak i do prezentowania danych statystycznych. Wyróżnia się dwa główne rodzaje stosowanych w statystyce klasyfikacji gospodarczych: 7

10 Rozporządzenie Rady Ministrów System powiązań statystycznych klasyfikacji gospodarczych Zasięg klasyfikacji Klasyfikacja Klasyfikacja produktów Nomenklatury Klasyfikacja towarów (system kodowy) działalności (wyroby + usługi) pochodne produktów w handlu zagranicznym Międzynarodowy ISIC CPC HS (ONZ) (Własny system kodowy poszczególnych klasyfikacji) Unii Europejskiej (UE) (Jednolity system kodowy) Krajowy Polska Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności Centralna Klasyfikacja Produktów Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów YYYY WWWWW HHHH HH NACE Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej CPA Klasyfikacja Produktów wg Działalności Lista PRODCOM CN Nomenklatura Scalona YY.YX YY.YX.ZZ YY.YX.ZZ.PP HHHH HH CC PKD Polska Klasyfikacja Działalności Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PRODPOL Nomenklatura do badania produktów przemysłowych do sprawozdawczości bieżącej i rocznej CN Nomenklatura Scalona (Jednolity system kodowy spójny YY.YX.A YY.YX.ZZ. N YY.YX.ZZ-PP.SS.KK HHHH HH CC z europejskim) ( A w symbolu znak alfabetyczny) klasyfikacje działalności przeznaczone do klasyfikowania działalności podmiotów gospodarczych i innych jednostek stosowane przy przedstawianiu struktury i wewnętrznych powiązań gospodarki, klasyfikacje produktów przeznaczone do klasyfikowania efektów działalności jednostek organizacyjnych stosowane są do przedstawiania danych statystycznych związanych z wytwarzaniem, obrotem i zużyciem produktów. 2.2 Obowiązujący system gospodarczych klasyfikacji statystycznych wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów obejmuje: Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007), Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług ( 2008) Nomenklaturę Scaloną (CN), wprowadzaną corocznie rozporządzeniem Komisji Europejskiej. 2.3 Miejsce 2008 w systemie, powiązanie z innymi klasyfikacjami systemu międzynarodowego szerzej omówione w dalszej części przedstawiono w postaci schematu poniżej. 2.4 Klasyfikacje statystyczne są ze sobą zharmonizowane. Wyróżnia się zharmonizowanie klasyfikacji tego samego rodzaju w ramach systemów: ONZ, UE, krajowych oraz zharmonizowanie klasyfikacji różnego rodzaju, czyli np. klasyfikacji działalności z klasyfikacjami produktów. 2.5 Klasyfikacje tego samego rodzaju zachowują wzajemne powiązania pojęciowe, zakresowe i w większości przypadków kodowe, a wyróżniają się przede wszystkim rozwiniętą strukturą (rozbudowaną szczegółowością). Dotyczy to odpowiednio zharmonizowania ISIC, NACE i PKD oraz kolejno zharmonizowania CPC, CPA i, a także zharmonizowania HS, CN. 3. Struktura polskiej klasyfikacji wyrobów i usług 3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ( 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 3.2 Grupowania poziomu pierwszego «sekcje» oznaczone są symbolami jednoliterowymi. Grupowania poziomu drugiego «działy» oznaczone są symbolami dwucyfrowymi. Grupowania poziomu trzeciego «grupy» oznaczone są symbolami trzycyfrowymi. Grupowania poziomu czwartego «klasy» oznaczone są symbolami czterocyfrowymi. Grupowania poziomu piątego «kategorie» oznaczone są symbolami pięciocyfrowymi. Grupowania poziomu szóstego «podkategorie» oznaczone są symbolami sześciocyfrowymi. 8

11 Klasyfikacja Grupowania poziomu siódmego «pozycje» oznaczone są symbolami siedmiocyfrowymi. 3.3 Struktura grupowań 2008, ich symbole i sposób zapisu, ogólne nazwy grupowań poszczególnych szczebli są następujące: 3.4 Dla pierwszych czterech poziomów 2008 przyjęto (analogicznie jak w CPA 2008) jako kryterium podziału produktów ich pochodzenie zdefiniowane przez PKD 2007 (NACE Rev.2). W efekcie powoduje to, że każdy produkt będący wyrobem lub usługą powinien być przyporządkowany wyłącznie do jednego rodzaju działalności zaliczonego do określonej sekcji, działu, grupy i klasy. Podział produktów na tych poziomach odpowiada zatem podziałowi działalności przyjętemu w NACE Rev.2 oraz PKD 2007, co ma swe odzwierciedlenie w czterocyfrowych symbolach (YY.YX) 2008 zgodnych z symbolami przyjętymi w NACE Rev.2 i PKD Wyjątek stanowią produkty rybactwa (dział 03), meble do siedzenia i części do mebli objęte klasą 31.00, budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem tych budynków, objęte działem 41 oraz sprzedaż detaliczna objęta działem 47 (por , , ). Redakcja nazw grupowań tych poziomów nawiązuje również do odpowiadających im nazw rodzajów działalności, z nielicznymi wyjątkami, rozszerzonymi w przypadku 2008, w celu doprecyzowania zakresów danej sekcji, grupy, działu czy klasy (np. nazwa działu 27 została rozszerzona w stosunku do nazwy tego działu w PKD o nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego). 3.5 Na poziomach piątym i szóstym («kategorie» i «podkategorie») w 2008 przyjęto podział produktów określony na tych samych poziomach co w europejskiej Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA), przejmując również z tej klasyfikacji pięcio- i sześciocyfrowe symbole oraz ich nazwy. 3.6 Na poziomie siódmym za podstawę podziału przyjęto potrzeby krajowe. 4. Zakres rzeczowy polskiej klasyfikacji wyrobów i usług ( 2008) 4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ( 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym: pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi: pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów o ile występują w obrocie, pod pojęciem usług rozumie się: * wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, * wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów własnych wykonawcy. 4.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ( 2008) została oparta na następujących klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européene (NACE), Rev. 2 (Nomenklatura statystyczna działalności gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej), Classification of Products by Activity (CPA), wersja 2008 (Klasyfikacja Produktów wg Działalności), Combined Nomenclature (CN), obowiązująca w roku 2007 r. (Nomenklatura Scalona) jak również Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). 5. Zasady tworzenia grupowań Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału W 2008 rozróżnia się niżej podane rodzaje grupowań: grupowania macierzyste są to grupowania podlegające podziałowi na niższych szczeblach, np. podkategorie są grupowaniami macierzystymi w stosunku do pozycji; pozycje nie mogą być grupowaniami macierzystymi; grupowania pochodne są grupowaniami, na które dzielą się grupowania macierzyste, np. pozycje są grupowaniami pochodnymi w stosunku do podkategorii; grupowania końcowe są to grupowania, które nie podlegają podziałowi; w 2008 są nimi jedynie pozycje. 9

12 Rozporządzenie Rady Ministrów Przy tworzeniu 2008 przyjęto zasadę kompletności podziału grupowań macierzystych jako podstawowy i nieodzowny warunek poprawności całej klasyfikacji; zasada ta stanowi, że suma zakresów grupowań pochodnych musi być równa zakresowi bezpośrednio nadrzędnego grupowania macierzystego; oznacza to, że suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa W przypadkach, w których suma zakresów grupowań pochodnych nie wyczerpuje całego zakresu grupowania macierzystego, tworzy się grupowanie obejmujące produkty pozostałe; obejmuje ono produkty, które zalicza się do grupowania bezpośrednio nadrzędnego, lecz niedające się zaliczyć do któregokolwiek grupowania pochodnego. Grupowania «pozostałe» tworzy się również dla: łącznego ujęcia produktów o mniejszym znaczeniu ekonomicznym, których nie można wyodrębnić ze względu na ograniczenie liczby, grupowań pochodnych do 9, łącznego ujęcia produktów «nowych» niedających się zaliczyć do pozostałych grupowań danego szczebla i dla których, ze względu np. na wielkość produkcji, nie jest celowe wydzielanie w osobne grupowanie; z chwilą wzrostu produkcji dla produktów tych mogą być tworzone grupowania odrębne. Grupowanie obejmujące «produkty pozostałe» z reguły otrzymuje symbol «9» bez względu na to, czy na danym szczeblu podziału stosowano osiem czy też mniej grupowań pochodnych. Wyjątkiem od tej zasady jest zarezerwowanie w sekcji C cyfry «9» na miejscu 5. symbolu dla oznaczenia grupowań obejmujących usługi związane z produkcją Zakresy poszczególnych grupowań pochodnych określonego grupowania macierzystego w żadnym przypadku nie mogą zachodzić na siebie, tzn. nie może powstać sytuacja, w której określony produkt może być zaliczany do więcej niż jednego grupowania 2008 (zasada jednoznaczności grupowań) Podstawowym założeniem budowy 2008 jest powiązanie klasyfikacji produktów (wyrobów i usług) z klasyfikacją rodzajów działalności gospodarczych (PKD 2007) tak, aby każdy produkt był klasyfikowany przede wszystkim w zależności od rodzaju działalności, w wyniku której powstaje. A zatem: każdy produkt (wyrób, usługa) powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności gospodarczej określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Kryterium to jest podstawą utworzenia pierwszych czterech poziomów 2008, tj. sekcji, działów, grup i klas. Powyższe powiązanie 2008 z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) ma szczególne znaczenie dla badań statystycznych zjawisk gospodarczych i dalszej korelacji z międzynarodowymi klasyfikacjami celowymi, takimi jak: Klasyfikacja Funkcji Rządu, Klasyfikacja Indywidualnej Konsumpcji Celowej, Klasyfikacja Celowych Nakładów Producentów i innych Przy tworzeniu 2008 przyjęto jako podstawowy hierarchiczno-dziesiętny system podziału grupowań macierzystych. Liczbę grupowań pochodnych dla każdego grupowania macierzystego ograniczono do dziewięciu. Dziesiętny system podziału grupowań zastosowano w pełni w odniesieniu do grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji. System setny podziału grupowań zastosowano w pełni jedynie w odniesieniu do działów. Potrzeba tworzenia nowych grupowań 2008 może wynikać w szczególności z: pojawienia się w obrocie nowych rodzajów produktów, konieczności wydzielenia osobnego grupowania dla produktów o dotychczas niewielkim znaczeniu gospodarczym, objętych grupowaniami «pozostałe» w przypadku wzrostu ich znaczenia, względnie wielkości produkcji, konieczności obserwacji produktów o specjalnym znaczeniu gospodarczym. 5.2 Zakres rzeczowy grupowań obejmujących wyroby Ogólne zasady określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby 2008 w zakresie wyrobów tworzono, uwzględniając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Ma to swoje potwierdzenie w przyjętych podstawowych kryteriach podziału (por ). W oparciu o te założenia zbudowane są również międzynarodowe klasyfikacje handlu zagranicznego: Zharmonizowany System Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS) oraz Nomenklatura Scalona (CN). W celu maksymalnego zharmonizowania międzynarodowych klasyfikacji wyrobów na potrzeby statystyki produkcji z wcześniej opracowanymi międzynarodowymi klasyfikacjami towarów na potrzeby handlu zagranicznego przy opracowywaniu klasyfikacji wyrobów posłużono się jako «blokami konstrukcyjnymi» pozycjami Nomenklatury Scalonej (CN). Z tych względów, w 2008 zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że każde grupowanie 2008 odpowiada całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN. Ich symbole podano w kolumnie 3 schematu klasyfikacji. Klucz powiązań 2008 CN 2007 został przygotowany w oparciu o projekt klucza CPA 2008 CN 2007, opracowany przez Eurostat (Urząd Statystyczny w UE) Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby i usługi: Klasie PKD Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) w 2008 nie są przydzielone żadne produkty, gdyż produkty gospodarstw mieszanych nie różnią się od produktów gospodarstw wyspecjalizowanych; produkty te są sklasyfikowane w odpowiednich pozycjach grup Klasom PKD 2007: Rybołówstwo w wodach morskich, Rybołówstwo w wodach śródlądowych, Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,

13 Klasyfikacja Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych odpowiada tylko jedna klasa w Ryby i pozostałe produkty rybactwa, usługi wspomagające rybactwo, ponieważ produktów pochodzących z tych dwóch działalności nie można rozróżnić Odpady i złom zostały sklasyfikowane w 2008 w dziale 38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, który obejmuje odpady, usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem oraz usługi odzysku surowców wtórnych i surowce wtórne Wyroby używane, względnie zużyte sklasyfikowano w grupowaniach dla nich wydzielonych (np i ). W pozostałych przypadkach, gdy dla określonych wyrobów używanych, względnie zużytych nie wydzielono odrębnych grupowań, wówczas wyroby takie zalicza się do tego samego grupowania co wyroby nowe W dziale 41 Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, zostało zastosowane odmienne kryterium podziału niż w PKD klasyfikuje rodzaje budynków oraz rodzaje prac związanych z ich wznoszeniem. Podczas, gdy PKD 2007 klasyfikuje tylko rodzaje prac. W związku z tym struktura PKD 2007 i 2008 w ramach działu 41, od poziomu grupy jest rozbieżna Handel detaliczny sklasyfikowany w dziale został podzielony według innego kryterium niż w PKD W PKD 2007 zastosowano podział wg miejsca sprzedaży (sklepy wyspecjalizowane, niewyspecjalizowane, stragany, targowiska) i wg towaru. Natomiast w 2008 handel detaliczny został podzielony wg towaru będącego przedmiotem obrotu. W związku z tym symbole grupowań PKD 2007 i 2008 w ramach działu 47, od poziomu grupy są różne Wyroby niekompletne lub niegotowe zalicza się do grupowań obejmujących wyroby gotowe kompletne, pod warunkiem że mają zasadnicze cechy wyrobu kompletnego i gotowego. Analogicznie zalicza się wyroby niezmontowane lub zdemontowane Części i akcesoria zalicza się w 2008 do klas obejmujących wyroby, do których one należą, z tym że pod pojęciem «części i akcesoria» rozumie się również zespoły i elementy. Dla części i akcesoriów o szczególnym znaczeniu gospodarczym zostały utworzone osobne grupowania. Dotyczy to w szczególności części i akcesoriów do: maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego, elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Do grupowań obejmujących części i akcesoria nie zalicza się jednak tych, które potraktowano jako samodzielne wyroby finalne i dla których wydzielono osobne grupowania, np. łożyska (28.15), elementy złączne, śruby i wkręty, łańcuchy i sprężyny (25.94), śruby napędowe do statków i łodzi ( ) i inne. Części i akcesoria, dla których nie stworzono osobnych grupowań, zalicza się do grupowań obejmujących wyroby finalne, w których skład wchodzą. Części i akcesoria wchodzące w skład różnych wyrobów (o ile nie wydzielono dla nich osobnych grupowań) zalicza się do grupowania obejmującego wyrób finalny, w którym najczęściej są stosowane Futerały i podobne pojemniki specjalnie wyprofilowane lub wyściełane do umieszczania w nich odpowiednich wyrobów (zestawów), przystosowane do użytkowania długotrwałego i sprzedawane wraz z tymi wyrobami, zalicza się do grupowań obejmujących zawarte w nich wyroby. Nie dotyczy to jednak pojemników nadających całości charakter szczególny. Futerały i podobne pojemniki, o których mowa wyżej, sprzedawane osobno bez wyrobów, które mają chronić, zalicza się jako osobne wyroby finalne do odpowiednich grupowań w zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane. 5.3 Zakres rzeczowy grupowań obejmujących usługi Przedmiotem klasyfikowania wg 2008 są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności nie ma zastosowania do klasyfikowania czynności wewnątrzzakładowych Każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę Czynności o charakterze naprawczym i konserwacyjnym są klasyfikowane: naprawy i konserwacje metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń zostały zaliczone do grupy 33.1, naprawy i konserwacje bojlerów i kotłów domowego użytku zostały zaliczone do grupy 43.2, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, zostały zaliczone do odpowiednich grupowań w dziale 45, naprawy artykułów użytku osobistego oraz domowego zostały zaliczone do grupy 95.2, naprawy komputerów i sprzętu komunikacyjnego zostały zaliczone do grupy Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane również w ramach działu 33 grupa 33.2, z następującymi zastrzeżeniami: roboty instalacyjne i montażowe, wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami, są klasyfikowane tam, gdzie jest sklasyfikowany wyrób, budowlane roboty instalacyjne i montażowe, włączając instalowanie (montaż) stolarki budowlanej własnej produkcji, klasyfikuje się w dziale 43, roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, są klasyfikowane tak jak handel 11

14 Rozporządzenie Rady Ministrów detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu Instalowanie i montaż maszyn i urządzeń na miejscu przeznaczenia klasyfikuje się w jednym i tym samym grupowaniu łącznie z przeprowadzonym ewentualnie przez tę samą jednostkę, rozruchem i szkoleniem personelu w zakresie rutynowych czynności związanych z użytkowaniem i konserwacją zainstalowanego wyrobu Pod pojęciem zlecenie wykonania usług na zewnątrz (outsourcing) należy rozumieć kontrakt, zgodnie z którym zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy/podwykonawcy wykonania określonego zadania, np. części lub całego procesu produkcyjnego, usług związanych z zatrudnieniem lub usług pomocniczych. 6. Zasady budowy schematu klasyfikacji 6.1 e cyfrowe grupowań (kolumna 1) W 2008 przyjęto w zasadzie hierarchiczno- -dziesiętny system podziału grupowań, co przesądziło o zastosowaniu poniżej sekcji również hierarchiczno- -dziesiętnej budowy symboli grupowań z zastrzeżeniem cyfr «0» i «9» dla celów specjalnych. (Sekcje oznaczono symbolami literowymi). System setny zastosowano, analogicznie jak w PKD 2007 i NACE Rev. 2, jedynie dla działów Podstawowy symbol grupowania jest siedmioocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką, z tym że blok pierwszych sześciu cyfr jest w pełni zgodny z klasyfikacją europejską CPA. Natomiast poziom siedmiocyfrowych grupowań odzwierciedla specyfikę krajową Cyfra «0» w systemie symbolizacji 2008 ma następujące zastosowania: 1. na pierwszym lub drugim miejscu symbolu na równi z pozostałymi cyframi tworzy symbole działów, 2. na pozostałych miejscach symbolu oznacza, że dane grupowanie nie podlega podziałowi na tym poziomie. Zastosowanie zera, o którym mowa w pkt 1, powoduje, że wszystkie grupowania końcowe w 2008 muszą mieć symbole siedmioznakowe, natomiast grupowania macierzyste mają symbole od dwu- do sześciocyfrowych Cyfra «9» została zarezerwowana w symbolach 2008 do: oznaczania grupowań «pozostałe», «gdzie indziej», chyba że grupowanie macierzyste dzieli się bez reszty na dziewięć określonych grupowań i grupowanie «pozostałe» nie występuje, oznaczania na miejscu 5. w sekcji C grupowań obejmujących usługi związane z produkcją, nawet gdy cyfra «9» nie byłaby następną cyfrą w porządku numerycznym. 6.2 Nazwy grupowań (kolumna 2) Podstawową funkcją nazwy grupowania jest określenie zakresu tego grupowania Każde grupowanie jest jednocześnie określone (identyfikowane) przez jego symbol i nazwę. Przy określaniu poszczególnych grupowań poza 2008, np. w nomenklaturach pochodnych, decyzjach administracyjnych, należy podawać zarówno jego symbol, jak i nazwę w pełnym brzmieniu, tj. nazwę pełną W 2008 nie powinny powtarzać się dwie jednakowo brzmiące nazwy. Wyjątek stanowią jedynie nazwy grupowań stworzonych formalnie w przypadkach niewystępowania podziału na danym szczeblu Nazwy grupowań na poziomach wyższych, tj. sekcji, działu, grupy, a niekiedy klasy, nie zawsze w pełni oddają zakresy grupowań wchodzących w ich skład na poziomie końcowym. Wynika to z faktu, że nazwy tych grupowań są formułowane w sposób ogólny i skrótowy, użyteczny przy prezentacji danych Nazwy grupowań obejmujących «pozostałe produkty» tworzono poprzez powtórzenie nazwy pełnej grupowania macierzystego bezpośrednio wyższego szczebla oraz dopisanie wyrazu «pozostałe». Gdy grupowanie obejmujące «pozostałe produkty» uległo dalszemu podziałowi, w którego wyniku powstało kolejne grupowanie «pozostałe», otrzymało ono na końcu nazwy brzmienie «gdzie indziej». 6.3 grupowań 2008 z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami (kolumna 3) Oparcie podziału pierwszych czterech poziomów 2008 na klasyfikacji PKD 2007 oraz oznaczanie ich symbolami przyjętymi w PKD 2007 powoduje, że formalne powiązanie tych klasyfikacji następuje bezpośrednio poprzez pierwsze cztery cyfry symbolu 2008, z wyjątkami, o których mowa w pkt W analogiczny sposób powiązano 2008 z klasyfikacją CPA e kategorii i podkategorii odpowiadają ściśle symbolom CPA W 2008 zakres rzeczowy siedmiocyfrówek obejmujących wyroby z reguły w pełni odpowiada zakresom rzeczowym odpowiednich grupowań Nomenklatury Scalonej (CN) Zamieszczony po symbolach HS/CN wyróżnik «x» oznacza, że wyroby objęte danym grupowaniem 2008 nie wyczerpują pełnego zakresu rzeczowego danego grupowania, natomiast w przypadkach, w których HS/CN nie precyzuje, gdzie zaliczane są określone produkty, w kolumnie 3 zamieszczono znak «-» nie zawiera powiązań z CPC ver. 2, ponieważ prace nad tą klasyfikacją nie zostały jeszcze zakończone. Klucz 2008 CPC ver. 2 zostanie przygotowany po przyjęciu ostatecznej wersji klasyfikacji CPC przez ONZ i wydany jako osobne wydawnictwo Dla ułatwienia prac związanych z reorganizacją, względnie uzupełnieniem ewidencji źródłowej jednostek gospodarczych oraz ułatwieniem zaliczenia określonych produktów do odpowiednich grupowań zostały opracowane klucze powiązań oraz Należy jednak podkreślić, że powiązania zawarte w kluczach nie oznaczają pełnej odpowiedniości grupowań, lecz określają, że produkty zaliczane do danego grupowania 2004 (2008) są zalicza- 12

15 Klasyfikacja ne do wymienionych w kolumnie 3 grupowań 2008 (2004). Znak «*» przy symbolu grupowania w kolumnie 3 oznacza, że zakres grupowania 2004 (2008) nie w pełni odpowiada zakresowi danego grupowania z 2008 (2004). Brak znaku «*» przy symbolu grupowania w kolumnie 3 oznacza, że grupowanie 2004 (2008) w pełni odpowiada zakresowi danego grupowania 2008 (2004). 7. Sposób zaliczania produktów do poszczególnych grupowań 7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych Podstawy zaliczania Przy ustalaniu właściwego grupowania 2008, do którego zalicza się określony produkt, należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury W żadnym przypadku o takim lub innym zaliczeniu produktu nie mogą decydować przesłanki sprzeczne z zasadami Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z takiego lub innego zaklasyfikowania produktu. Przy zaliczaniu produktów do określonego grupowania 2008 należy posługiwać się: niniejszymi zasadami metodycznymi, nazwami grupowań końcowych 2008, wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w osobnych wydawnictwach: «Wyjaśnienia do Taryfy Celnej» wydane rozporządzeniem Ministra Finansów oraz «Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich» publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN). Wszystkie wymienione wyżej elementy mają dla ustalenia zakresu rzeczowego grupowań 2008 jednakową moc stanowiącą. Ponadto przy zaliczaniu wyrobów do określonego grupowania 2008, mogą być pomocne Szczególne przypadki określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby zamieszczone w pkt Zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy) Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania 2008 należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania 2008, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt, producent lub usługodawca może zwrócić się o pomoc do właściwej jednostki określonej w komunikacie Prezesa GUS w sprawie udzielania informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym GUS. 7.4 Zasada zaliczania do grupowań końcowych Zaklasyfikowanie określonego produktu wg 2008 należy określać możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. za pomocą grupowań końcowych. Dopiero w przypadku, gdy uzyskane w taki sposób zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla konkretnych potrzeb, można wówczas ustalić mniej szczegółowe, posługując się grupowaniem macierzystym odpowiedniego szczebla. 7.5 Ogólne reguły klasyfikowania wyrobów Ze względu na ścisłe uzależnienie zakresów rzeczowych grupowań 2008 od Nomenklatury Scalonej (CN) (por. pkt 5.2.1) przy zaliczaniu wyrobów do poszczególnych grupowań 2008 należy stosować Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN). 7.6 Ogólne reguły klasyfikowania usług Usługi dzielą się na: usługi produkcyjne czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej, usługi konsumpcyjne wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności, usługi ogólnospołeczne czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości Gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące zasady klasyfikacji, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego: 1. grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny, 2 usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie z ww. zasadą interpretacyjną, powinna być zaklasyfikowana tak, jak gdyby składała się z usługi, która nadaje całości zasadniczy charakter, 3. usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z powyższymi zasadami (ad. 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze. 13

16 Rozporządzenie Rady Ministrów 8. Aktualizacja Aktualizacja 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć: zasad metodycznych 2008, schematu klasyfikacji, uwag do poszczególnych sekcji 2008, kluczy powiązań , Aktualizacja może nastąpić na skutek: dokonania przez upoważnione urzędy Unii Europejskiej zmian w klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych stanowiących podstawę 2008 i klasyfikacjach wymienionych w pkt 4.2 niniejszych zasad, pojawienia się w obrocie nowej grupy wyrobów o istotnym znaczeniu gospodarczym, pochodzących z produkcji krajowej bądź z importu, rozwoju (wzrostu) produkcji, względnie wzrostu importu wyrobów zaliczanych uprzednio do grupowań «pozostałe», potrzeby bardziej precyzyjnego określenia zakresu grupowań, zmiany przydatności niektórych, stosowanych dotychczas kryteriów podziału i wprowadzenia na ich miejsce bardziej przydatnych, zmiany podziału grupowania macierzystego przy zachowaniu dotychczasowego kryterium podziału, zmiany (unowocześnienia) technologii. 8.3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dokonywane są w trybie przewidzianym w artykule 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 9. Nomenklatury pochodne oparte na 2008 Pod pojęciem nomenklatury pochodnej opartej na 2008 rozumie się wykaz wybranych z 2008 grupowań, jednakże w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych określonymi potrzebami badań statystycznych (lub innych), dopuszcza się wprowadzanie do nomenklatur tzw. «pozycji niezgodnych» niebędących grupowaniami 2008, lecz stanowiących: 1. sumę grupowania 2008, 2. sumę kilku grupowań (lub części grupowań) 2008, 3. jeden lub kilka produktów objętych określonymi grupowaniami 2008, 4. pozycję zbiorczą utworzoną z pominięciem niektórych grupowań pośrednich 2008, 5. pozycję zbiorczą utworzoną w oparciu o inne niż występujące w 2008 kryteria. Nomenklatury produktów, tj. wyrobów, towarów, materiałów i usług, oparte na 2008 i stosowane w badaniach statystycznych są opracowywane, aktualizowane i wprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny, organy administracji państwowej, względnie organizacje gospodarcze prowadzące określone badania statystyczne. Ponadto nomenklatury pochodne oparte na 2008 mogą być również opracowane i stosowane w innych celach, dla których wskazane jest posługiwanie się systematyką Odpowiedzialność za zgodność nomenklatur z aktualną 2008 oraz ich metodyczną poprawność ponoszą instytucje, które je wprowadziły. 14

17 A Sekcja A Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające Sekcja ta obejmuje: rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty gospodarki leśnej, usługi związane z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem, ryby i pozostałe produkty rybactwa, usługi schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej. Sekcja ta nie obejmuje: mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanej w , drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w , brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w , rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w , usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów irygacyjnych, sklasyfikowanych w , usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w , usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w , usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w Uwagi dodatkowe grupowanie nie obejmuje kukurydzy cukrowej ( ) i kukurydzy pastewnej ( ). Dział 01 ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.1 ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Pszenica Pszenica durum Pszenica durum Pozostała pszenica Pozostała pszenica Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy 1005 cukrowej i pastewnej Jęczmień, żyto i owies Jęczmień Jęczmień Żyto Żyto Owies 5% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Owies % poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Sorgo, proso i pozostałe zboża Sorgo Sorgo Proso Proso Pozostałe zboża Pozostałe zboża Słoma i plewy zbóż 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Słoma i plewy zbóż 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy 15

18 A Sekcja A Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające Słoma i plewy zbóż % poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone Fasola Fasola Groch Groch Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone Warzywa strączkowe suszone Fasola Fasola Bób i bobik Bób i bobik Ciecierzyca (cieciorka) Ciecierzyca (cieciorka) Soczewica Soczewica Groch Groch Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny Nasiona soi Nasiona soi Orzeszki ziemne w łupinach Orzeszki ziemne w łupinach Orzeszki ziemne łuskane Orzeszki ziemne łuskane Nasiona bawełny 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Nasiona bawełny % poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Pozostałe nasiona oleiste Nasiona lnu Nasiona lnu Nasiona gorczycy Nasiona gorczycy Nasiona rzepaku i rzepiku Nasiona rzepaku i rzepiku Nasiona sezamu Nasiona sezamu Nasiona słonecznika Nasiona słonecznika Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej * RYŻ NIEŁUSKANY Ryż niełuskany Ryż niełuskany Ryż niełuskany

19 Klasyfikacja A WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY KORZENIOWE I BULWIASTE Warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe Szparagi Szparagi Kapusta Kapusta Kalafiory i brokuły Kalafiory i brokuły Sałata Sałata Cykoria Cykoria Szpinak Szpinak Karczochy Karczochy Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe * Arbuzy i melony Arbuzy Arbuzy Melony Melony Pozostałe warzywa owocowe Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta Ogórki Ogórki Bakłażany (oberżyny) Bakłażany (oberżyny) Pomidory Pomidory Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej * Warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste Marchew i rzepa Marchew i rzepa Czosnek Czosnek Cebula Cebula Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych

20 A Sekcja A Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny Ziemniaki i jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny Ziemniaki Ziemniaki Ziemniaki słodkie (pataty, bataty) Ziemniaki słodkie (pataty, bataty) Maniok (cassava) Maniok (cassava) Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych Buraki cukrowe i nasiona buraków cukrowych Buraki cukrowe Buraki cukrowe Nasiona buraków cukrowych 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Nasiona buraków cukrowych % poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Grzyby, włączając trufle Grzyby, włączając trufle Grzyby, włączając trufle Warzywa świeże, gdzie indziej Warzywa świeże, gdzie indziej Warzywa świeże, gdzie indziej * TRZCINA CUKROWA Trzcina cukrowa 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Trzcina cukrowa 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Trzcina cukrowa % poz. 1 zał. nr 3 do ustawy TYTOŃ NIEPRZETWORZONY Tytoń nieprzetworzony 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Tytoń nieprzetworzony 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy Tytoń nieprzetworzony % poz. 1 zał. nr 3 do ustawy ROŚLINY WŁÓKNISTE Rośliny włókniste 8% poz. 1 zał. nr 3 do ustawy z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych przeznaczonych dla przemysłu włókienniczego, opodatkowanych stawką Bawełna niezgrzeblona i nieczesana 8% z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych poz. 1 zał. nr 3 do ustawy 18

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY METODYCZNE. POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008)

ZASADY METODYCZNE. POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008) ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają

Bardziej szczegółowo

ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008)

ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008) ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

PKWiU. ze stawkami VAT obowiązującymi od. Jak została usystematyzowana klasyfikacja wyrobów i usług

PKWiU. ze stawkami VAT obowiązującymi od. Jak została usystematyzowana klasyfikacja wyrobów i usług e e-książka Gazety Prawnej PKWiU ze stawkami VAT obowiązującymi od 2011 r. Kto stosuje PKWiU z 2008 r. Jak została usystematyzowana klasyfikacja wyrobów i usług Jak odczytać prawidłowe stawki VAT na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

System klasyfikacji towarów

System klasyfikacji towarów System klasyfikacji towarów Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Klasyfikacja towarów przydzielenie znajdujących się w obiegu gospodarczym artykułów (dóbr materialnych), przeznaczonych na sprzedaż, do przyjętego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Określenia. Określenia cd.

Informatyzacja przedsiębiorstw. Określenia. Określenia cd. Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa 1 Określenia Materiał teoria: zaliczane do przedmiotów pracy konieczny składnik funkcjonowania jednostki gospodarczej: zakupione z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 14:08:49 Numer KRS: 0000414961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący

Załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. stan prawny aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Lp. Symbol PKWiU Nazwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Załącznik do ustawy. Stan prawny od: 1 stycznia 2016 r.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Załącznik do ustawy. Stan prawny od: 1 stycznia 2016 r. Załącznik nr 2 WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Lp. Symbol PKWiU Nazwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.09.2016 godz. 12:29:11 Numer KRS: 0000492553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Symbole przypisane aktualnym województwom 1 (dwuznakowy symbol województwa wg symbolizacji GUS): Dolnośląskie 02 Kujawsko-Pomorskie 04 Lubelskie 06 Lubuskie 08

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.09.2016 godz. 16:04:36 Numer KRS: 0000373685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zasady dotycz ce funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalno ci gospodarczej Strefa mo e by

Zasady dotycz ce funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalno ci gospodarczej Strefa mo e by Zasady dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) określone są w Ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994r. (Dz.U.07.42.274 j.t.). Zgodnie z w/w ustawą

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 23:18:49 Numer KRS: 0000103812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 1 z 6 2014-07-09 11:23 i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 13:56:28 Numer KRS: 0000401131 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 03:32:08 Numer KRS: 0000021107 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 15 lutego 2012 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.06.2013 godz. 11:05:38 Numer KRS: 0000437418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Uchwała nr 21 z dnia 1 września 2010 roku Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 10:40:41 Numer KRS: 0000413660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT

PKWiU 2013/2014. Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT PKWiU 2013/2014 Aktualna klasyfikacja z 2008 r. z właściwymi stawkami VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA NR 7/2013 Jak w praktyce stosować zmienione przepisy podatkowe? ZAPEWNIJ SOBIE UNIKALNE KOMPENDIUM

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.11.2016 godz. 21:18:03 Numer KRS: 0000529814 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2016 godz. 14:03:23 Numer KRS: 0000533648 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

SEKCJA A PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01 PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)............................. 11 Zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)...........................................

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:12:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:12:53 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2015 godz. 12:12:53 Numer KRS: 0000324854 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza Warszawa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza Warszawa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Starynkiewicza 5 02 015 Warszawa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW realizowane

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo