Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego"

Transkrypt

1 Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach dialogu i współpracy partnerów społecznych. 2. Rada jest organem dialogu społecznego, realizującego zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudniania. 3. Rada zapewnia warunki rozwoju społeczno-gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. 4. Rada działa na rzecz poprawy, jakości procesu formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych oraz budowanie wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników, pracodawców i rządu. Art Do kompetencji Rady należy opiniowanie założeń projektów oraz projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Radę Ministrów i jej członków, a także inicjowanie procesu legislacyjnego w sprawach objętych przedmiotem dialogu społecznego oraz związanych ze współpracą partnerów społecznych. 2. Rada może również przedkładać do rozpatrzenia Radzie Ministrów lub jej właściwym organom wewnętrznym zajmującym się daną problematyką wnioski oraz inne dokumenty związane z dialogiem społecznym. 3. W przypadku przedłożenia wniosku lub innego dokumentu, o których mowa w ust. 2, Rada Ministrów lub jej właściwe organy wewnętrzne powinny, w terminie 2 miesięcy, przedstawić Radzie swoje stanowisko na temat wniosku lub innego dokumentu, wskazując jednocześnie w jaki sposób zamierza odnieść się do wskazanych w nim problemów. 4. Rada może wnioskować o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń w sprawach objętych zakresem jej właściwości.

2 5. Rada przedstawia stanowisko w sprawie innych wniosków niż określone w ust. 1 wniesionych przez Radę Ministrów, jej członków, inne organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wykonujące władzę publiczną. 6. Rada rozpatruje wnioski wojewódzkich komisji dialogu społecznego, o ile dotyczą one spraw objętych zakresem jej właściwości. 7. Rada wykonuje inne kompetencje określone w odrębnych ustawach. Art Przygotowywane przez Radę Ministrów, jej członków lub inne upoważnione podmioty założenia projektów aktów normatywnych, które dotyczą spraw społecznogospodarczych powinny być przedłożone do zaopiniowania przez Radę. 2. Przyjęcie opinii przez Radę następuje w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy czym każda ze stron dysponuje jednym głosem. Stanowisko każdej strony jest przyjmowane większością głosów, przy czym w przypadku strony pracodawców i strony pracowników wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków reprezentujących daną stronę. 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 powinna być podjęta w terminie 30 dni od wpłynięcia projektu do Rady. 4. Niewyrażanie opinii w powyższym terminie uważa się za niezgłoszenie uwag do przedłożonych założeń lub przedłożonego projektu. Art Przed wniesieniem do Sejmu projektu ustawy dotyczącego spraw społecznogospodarczych Rada Ministrów powinna zasięgnąć opinii Rady. 2. Przyjęcie opinii przez Radę następuje w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy czym każda ze stron dysponuje jednym głosem. Stanowisko każdej strony jest przyjmowane większością głosów, przy czym w przypadku strony pracodawców i strony pracowników wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków reprezentujących daną stronę. 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 powinna być podjęta w terminie 30 dni od wpłynięcia projektu do Rady. 4. Niewyrażanie opinii w powyższym terminie uważa się za niezgłoszenie uwag do przedłożonego projektu. 5. W przypadku gdy Rada Ministrów nie uwzględni opinii Rady, ma obowiązek wskazania przyczyn odmowy uwzględnienia opinii Rady w treści uzasadnienia projektu przedłożonego

3 Sejmowi. Jednocześnie przedstawiciel Rady Ministrów w Radzie powinien niezwłocznie, na najbliższym posiedzeniu Rady, wyjaśnić przyczyny powstania rozbieżności. Art Rada ma prawo przygotowywania wstępnych projektów ustaw dotyczących spraw społeczno-gospodarczych i przedłożenia ich Radzie Ministrów. 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, powinien odpowiadać wymogom stawianym projektom przygotowywanym przez Radę Ministrów. 3. Przedłożenie projektu ustawy przez Radę wymaga zgody strony pracowników i strony pracodawców. Stanowisko każdej strony jest przyjmowane większością, przy czym w przypadku strony pracodawców i strony pracowników wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków reprezentujących daną stronę. 4. Projekt, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywany przez Radę Ministrów na zasadach określonych w jej aktach wewnętrznych. 5. Nieprzyjęcie projektu Rady przez Radę Ministrów lub jego przyjęcie z istotnymi zmianami wymaga przedstawienia Radzie stanowiska wyjaśniającego przyczyny podjęcia takiej uchwały. Stanowisko to przedstawiane jest w formie pisemnej. W przypadku wniesienia projektu ustawy do Sejmu z istotnymi zmianami informacja o tych przyczynach winna znajdować się również w uzasadnieniu projektu. Art Wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia może zostać złożony przez każdego z członków Rady. 2. Uchwała w sprawie wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia podejmowana jest większością 2/3 głosów, przy czym każda ze stron dysponuje jednym głosem. Stanowisko każdej strony jest przyjmowane większością głosów w obecności, przy czym w przypadku strony pracodawców i strony pracowników wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków reprezentujących daną stronę. Art Strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Radzie wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny. 2. Strony pracowników i pracodawców, w terminie do dnia 20 maja każdego roku, przedstawiają wspólną propozycję w sprawie waloryzacji w następnym roku: 1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,

4 2) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, strony pracowników i pracodawców nie przedstawią wspólnej propozycji, każda z tych stron może, w terminie do dnia 25 maja, przedstawić swoją propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona nie przedstawi propozycji w sprawach, o których mowa w ust. 2, propozycję w każdej ze spraw może przedstawić, w terminie do dnia 31 maja, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę w Radzie. 5. Strona pracowników i pracodawców, w terminie do 7 czerwca, mogą wypracować na posiedzeniu Rady, w oparciu o przestawione propozycje, wspólne stanowisko dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku ma zastosowanie art. 8 ust Nieprzedstawienie wspólnego stanowiska, o którym mowa w ust. 5, w terminie, oznacza zastosowanie ustawowego mechanizmu waloryzacji świadczeń, o których mowa w ust. 2. Art Strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców. 2. Strony pracowników i pracodawców zajmują, w terminie do dnia 20 lipca każdego roku, wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny. 3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 6, strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w terminie do dnia 25 lipca, zająć stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny. 4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona nie uzgodni stanowiska w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny, opinię w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny może przedstawić, w terminie do dnia 31 lipca, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę w Radzie. 5. Strona rządowa, nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do Radzie w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców. 6. Strony pracowników i pracodawców zajmują wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, nie później niż w 10 dniu roboczym po dniu, w którym otrzymały ten projekt.

5 7. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 10, strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w ciągu następnych 4 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny. 8. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 11, strona nie uzgodni stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny może przedstawić, w ciągu następnych 3 dni roboczych, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę w Radzie. 9. Rada Ministrów jest zobowiązana do przedstawienia w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej stanowisk, o których mowa w ust. 6-8, wraz z ustosunkowaniem się do ich treści. 10. Terminy, o których mowa w ust. 1 8, Rada może zmieniać na wniosek strony rządowej. 11. Nieprzedstawienie opinii, o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie wyznaczonym odpowiednio w każdym z tych przepisów lub w terminie ustalonym przez Radę, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia. Art Minister Finansów przedstawia Radzie informację o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze w terminie do dnia 10 września tego roku. 2. Rada Ministrów przedstawia Radzie, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. 3. Strony pracowników i pracodawców, w terminie 14 dni od wpłynięcia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, mogą przedstawić Sejmowi wspólną opinię o wykonaniu ustawy budżetowej. Art Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia pod obrady Rady sprawy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, jeżeli uzna, że jej rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego, rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu dobrobytu, dzięki zwiększeniu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki oraz spójności społecznej. 2. Każda ze stron Rady, również wspólnie z inną stroną Rady, może zająć stanowisko w każdej sprawie dotyczącej polityki społecznej lub gospodarczej. 3. Każda ze stron Rady może wezwać inną stronę Rady do zajęcia stanowiska w sprawie, którą uzna za mającą duże znaczenie społeczne lub gospodarcze.

6 Art Strona pracowników i strona pracodawców mogą zawierać porozumienia w ramach Rady. 2. Wszystkie strony Rady mogą wspólnie zawierać porozumienia i zajmować wspólne stanowiska. 3. W sprawach, w których ustawy przewidują, że zawarcie porozumienia przez strony Rady, w tym przez stronę pracowników i stronę pracodawców, ma charakter wiążący, Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów lub jej członkowie są zobowiązani do wydania na jego podstawie stosowych aktów normatywnych. 4. Przedmiotem porozumień stron Rady są wzajemne zobowiązania stron służące realizacji celów Rady. Porozumienia określają w szczególności: 1) czas obowiązywania, 2) tryb dokonywania zmian treści, 3) tryb rozwiązania, 4) przypadki wygaśnięcia, 5) tryb rozstrzygania kwestii spornych. Art Rada może przekazać sprawę o zasięgu wojewódzkim, o której mowa w art. 7 ust. 1. wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. 2. W sprawie przekazania Rada podejmuje uchwałę. Art Organizacje pracodawców i związki zawodowe wchodzące w skład Rady mogą przedstawiać w zakresie przedmiotu działalności Rady pytania (dezyderaty, interpelacje) Radzie Ministrów lub ministrom właściwym do spraw będących przedmiotem wystąpienia. 2. Rada Ministrów lub właściwy minister udzielają odpowiedzi w terminie 30 dni przy zastosowaniu odpowiednim przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących rozpoznawania wniosków. Art Strona pracowników i strona pracodawców Rady mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy obejmujące ogół pracodawców zrzeszonych w organizacjach, o których mowa w art. 11 ust. 1, lub grupę tych pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przez tych pracodawców, a także porozumienia określające wzajemne zobowiązania tych stron. 2. Do układów, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art Kodeksu pracy, z wyłączeniem art oraz art

7 Rozdział 2 Organizacja i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego Art W skład Rady wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców. 2. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie dotyczącym wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny. 3. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 4. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele wybranych i zainteresowanych organizacji oraz instytucji zgodnie z ich zadaniami publicznymi. Art Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na wniosek organizacji wchodzących w jej skład, a w przypadku przedstawicieli strony rządowej na wniosek Rady Ministrów. 2. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. 3. W przypadku śmierci członka Rady Marszalek Sejmu stwierdza wygaśnięcie jego mandatu. Nowego członka Rady powołuje Marszałek Sejmu na wniosek organizacji, z ramienia której mandat pełnił zmarły członek Rady. Art. 17. Każda z organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1, wskazuje po 7 przedstawicieli do Rady oraz sekretarza. Art Stronę rządową w Radzie reprezentują członkowie Rady Ministrów, w tym Prezes Rady Ministrów. 2. Liczba przedstawicieli Rady Ministrów w składzie Rady wynosi 7. Art. 19. Osoby powołane do składu Rady albo do udziału w jej pracach uczestniczą osobiście w pracach Rady. Art Stronę pracowników w Radzie reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych.

8 2. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zrzeszają, z zastrzeżeniem ust. 3, więcej niż członków będących pracownikami, 2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. 3. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględnia się nie więcej niż po członków organizacji związkowej będących pracownikami zatrudnionymi w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja związkowa ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację związkową przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia pracowników zrzeszonych w tych spośród jej organizacji członkowskich, które są lub w okresie roku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności były zrzeszone w reprezentatywnej organizacji związkowej mającej przedstawicieli w składzie Rady. 4. Strona pracowników może zapraszać do udziału w pracach Radzie, z głosem doradczym, przedstawicieli związków zawodowych i organizacji związkowych niespełniających kryteriów określonych w ust. 2 i 3 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych. Art Stronę pracodawców w Radzie reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. 2. Za reprezentatywne uznaje się organizacje pracodawców, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zrzeszają pracodawców zatrudniających, z zastrzeżeniem ust. 4, więcej niż pracowników, 2) mają zasięg ogólnokrajowy, 3) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

9 3. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględnia się nie więcej niż po pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w organizacji pracodawców, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja pracodawców ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację pracodawców przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 3, nie uwzględnia pracowników zatrudnionych przez tych spośród zrzeszanych pracodawców, którzy są lub w okresie roku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności byli zrzeszeni w reprezentatywnej organizacji pracodawców mającej przedstawicieli w składzie Rady. 4. Strona pracodawców może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, przedstawicieli organizacji pracodawców niespełniających kryteriów określonych w ust. 3 i 4 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych. Art Wnioski organizacji związkowych, o których mowa w art. 20 ust. 1, o stwierdzenie ich reprezentatywności rozpatruje sąd okręgowy w Warszawie, który wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 2. Wnioski organizacji pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, o stwierdzenie ich reprezentatywności rozpatruje sąd okręgowy w Warszawie, który wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 3. Z wnioskami, o których mowa w ust. 1 i 2, organizacje związkowe i organizacje pracodawców występują co 4 lata. Okres 4 lat liczy się od dnia uprawomocnienia się uprzednio wydanego orzeczenia. 4. Z upływem 4 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu reprezentatywności organizacja związkowa i organizacja pracodawców traci uprawnienia organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 20 i art. 21, chyba że udokumentuje Prezydium Rady złożenie wniosku o ponowne stwierdzenie reprezentatywności. W takim przypadku organizacja ta zachowuje status organizacji reprezentatywnej do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ponownym stwierdzeniu reprezentatywności. Art. 23. wersja I (NSZZ Solidarność) 1. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady.

10 2. Przewodniczący Rady ustala harmonogram prac Rady oraz porządek posiedzeń Rady, kierując się wnioskami członków Rad. Do zadań Przewodniczącego należy także w szczególności: a) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Prezydium Rady, b) reprezentowanie Rady w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej, c) kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów, d) zwracanie się do Rzecznika Dialogu Społecznego o wykonanie określonych zadań, e) wykonywanie czynności zleconych przez Radę, f) przedstawianie corocznie Sejmowi sprawozdania ze stanu dialogu społecznego w Polsce, w szczególności z prac Rady. 3. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok. 4. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców. 5. Wybór Przewodniczącego Rady następuje w drodze porozumienia zawartego między wszystkimi organizacjami wchodzącymi w skład danej strony. Art. 23. wersja II (wersja FZZ i OPZZ) 1. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady. 2. Przewodniczący Rady ustala harmonogram prac Rady oraz porządek posiedzeń Rady, kierując się wnioskami członków Rad. Do zadań Przewodniczącego należy także w szczególności: a) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Prezydium Rady, b) reprezentowanie Rady w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej c) kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów, d) wykonywanie czynności zleconych przez Radę. 3. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok. 4. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców. 5. Przewodniczący Rady przedstawia corocznie Sejmowi sprawozdanie ze stanu dialogu społecznego w Polsce, w szczególności z prac Rady.

11 6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, podlega uprzedniemu zaopiniowaniu przez wszystkie strony Rady. 7. Do zadań Przewodniczącego Rady należy również promocja wiedzy o dialogu społecznym. 8. Wybór Przewodniczącego Rady następuje w drodze porozumienia zawartego między wszystkimi organizacjami wchodzącymi w skład danej strony. 9. Wybór pierwszego Przewodniczącego Rady pod rządami niniejszej ustawy odbywa się w drodze losowania spośród osób wskazanych w ust. 4. Art W skład Prezydium Rady wchodzi Przewodniczący Rady, po jednym przedstawicielu związków zawodowych oraz organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady oraz jeden członek Rady Ministrów. Organizacja, której przedstawiciel jest Przewodniczącym Rady nie wskazuje swojego przedstawiciela w Prezydium. 2. Prezydium Rady kieruje jej bieżącymi pracami. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie może czasowo pełnić swojej funkcji jego kompetencje przejmuje Prezydium Rady. 3. Prezydium Rady zajmuje się koordynacją dialogu społecznego w poszczególnych organizacjach. Do zadań członków Prezydium Rady należy w szczególności prowadzenie bieżącej współpracy z Rzecznikiem Dialogu Społecznego. 4. Członkowie Prezydium Rady oraz Przewodniczący stałych zespołów Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów w charakterze obserwatorów. Art Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. 2. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych, jeżeli w głosowaniu bierze jednocześnie udział po jednym przedstawicielu: 1) co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1, 2) co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1, 3) Rady Ministrów. 3. Podjęcie uchwały przez Radę na posiedzeniu plenarnym wymaga zgody wszystkich biorących udział w głosowaniu, o którym mowa w ust Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego lub za przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 5. Zasady i sposób podejmowania uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 4 określa regulamin Rady.

12 6. Posiedzenia Rada odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 7. Rada, w drodze uchwały, może przekazać Prezydium Rady rozpatrzenie sprawy należącej do jej kompetencji, z wyjątkiem zadań, których realizacja przez Radę wynika z odrębnych ustaw. Art W ramach Rady tworzone są zespoły problemowe oraz zespoły branżowe. 2. Przewodniczącymi zespołów są naprzemiennie przedstawiciele strony pracowników i strony pracodawców. Kadencja Przewodniczącego zespołu trwa 2 lata. 3. Stałymi zespołami Rady są: a) zespół prawa pracy i układów zbiorowych, b) zespół polityki gospodarczej i rynku pracy, c) zespół ubezpieczeń społecznych, d) zespół budżetu i finansów publicznych, e) zespół świadczeń socjalnych i wsparcia rodziny, f) zespół funduszy strukturalnych UE, g) zespół ds. MOP, Rady Europy oraz Unii Europejskiej, h) zespół ds. dialogu społecznego, 4. W skład Zespołów wchodzi po dwóch specjalistów z danej dziedziny, przedstawicieli z każdej z organizacji, będących członkami Rady ; dwóch przedstawicieli strony rządowej oraz eksperci po jednym wskazanym przez organizacje wchodzące w skład Rady. 5. Rada może, w drodze uchwały, powoływać także doraźne zespoły problemowe. Art. 27. Rada uchwala swój regulamin, który określa szczegółowe zasady i tryb pracy Rady, Prezydium Rady oraz zespołów, o których mowa w art. 26 ust. 3, a także uprawnienia członków Rady związane z udziałem w jej pracach. Art Z posiedzenia Rady sporządza się komunikat, którego formę i sposób udostępniania określa regulamin Rady. 2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności uchwały Rady i stanowiska stron Rady. Art. 29. Raz na dwa lata Rada opracowuje program swojego działania uwzględniając swoje dotychczasowe doświadczenia oraz aktualną sytuację społeczno gospodarczą. W programie

13 wskazywane są zagadnienia priorytetowe dla rozwoju i zwiększenia efektywności dialogu społecznego w Polsce. Rozdział 3 Rzecznik Dialogu Społecznego wersja I (NSZZ Solidarność) Art Rzecznik Dialogu Społecznego, zwany dalej Rzecznikiem, odpowiada za zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z realizacją zadań Rady. 2. Do zadań Rzecznika należy również promocja wiedzy o dialogu społecznym. Art. 31. Obsługę Rzecznika zapewnia Urząd Rzecznika Dialogu Społecznego, zwany dalej Urzędem. Art. 32. Rzecznik jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.). Art Organizację Urzędu określa statut nadany przez Radę na wniosek Rzecznika. 2. Statut, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Art. 34. Rzecznik i pracownicy Urzędu nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności politycznej. Art Rzecznik na podstawie statutu określi, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Urzędu. 2. Wprowadzenie oraz zmiany statutu Urzędu podlegają zaopiniowaniu przez Radę. Art Rzecznika powołuje Marszałek Sejmu na wniosek Rady. 2. Rada wybiera kandydata na stanowisko Rzecznika spośród osób wykazujących się znajomością społecznych problemów zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. 3. Kadencja Rzecznika trwa 4 lata. 4. Marszałek Sejmu stwierdza wygaśnięcie mandatu Rzecznika w razie:

14 a) śmierci Rzecznika, b) zrzeczenia się sprawowania urzędu. 5. Marszałek Sejmu odwołuje Rzecznika z zajmowanego stanowiska w przypadku: a) trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu choroby, b) na wspólny wniosek co najmniej dwóch stron Rady Dialogu Społecznego, c) negatywnej opinii Rady dotyczącej sprawozdania z wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu. Art Rzecznik dysponuje wyodrębnionymi w budżecie państwa w części dotyczącej Urzędu środkami finansowymi w wysokości zapewniającej pełne pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rady oraz Urzędu. 2. Rzecznik przedkłada ministrowi właściwemu do spraw finansów projekt dochodów i wydatków Urzędu uchwalony przez Radę Dialogu Społecznego. 3. Rzecznik przedkłada do zaopiniowania Radzie sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu. Art. 38. Środki finansowe, o których mowa w art. 37 przeznaczone są na realizację zadań Urzędu, w tym w szczególności na: a) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu, b) zaplecze eksperckie, c) obsługę techniczną Rady, d) potrzeby organizacji wchodzących w skład Rady, związane z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Radzie, e) utworzenie i utrzymywanie rezerwy finansowej. Rozdział 3 Biuro Rady Dialogu Społecznego wersja II (FZZ, OPZZ) Art Powołuje się Biuro Rady Dialogu Społecznego, zwane dalej Biurem. 2. Biurem kieruje Dyrektor Biura, którego kandydaturę muszą zaakceptować wszyscy członkowie Rady. 3. Dyrektor Biura odpowiada za zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z realizacją zadań Rady.

15 Art Dyrektor Biura określi, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Biura. 2. Wprowadzenie oraz zmiany organizacji Biura podlegają zaopiniowaniu przez Radę. Art Dyrektor Biura zarządza, w sposób określony przez Prezydium Rady, wyodrębnionymi w budżecie państwa środkami finansowymi w wysokości zapewniającej pełne pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rady oraz Biura. 2. Dyrektor Biura przedkłada ministrowi właściwemu do spraw finansów projekt dochodów i wydatków Biura uchwalony przez Radę Dialogu Społecznego. 3. Dyrektor Biura przedkłada do zaopiniowania Radzie sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Biura. Art. 33. Środki finansowe, o których mowa w art. 32 przeznaczone są na realizację zadań Biura, w tym w szczególności na: a) pokrycie kosztów funkcjonowania Biura, b) zaplecze eksperckie c) obsługę techniczną, administracyjną i informacyjną Rady, d) potrzeby organizacji wchodzących w skład Rady, związane z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Radzie, e) utworzenie i utrzymywanie rezerwy finansowej. Rozdział 4 Wojewódzkie rady dialogu społecznego Art W województwach mogą być tworzone wojewódzkie rady dialogu społecznego. 2. O utworzeniu wojewódzkiej rady dialogu społecznego postanawia marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1, oraz co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 21 ust Wojewoda postanawia o likwidacji wojewódzkiej rady dialogu społecznego jeżeli o odwołanie swoich przedstawicieli z jej składu wystąpią wszystkie z organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub wszystkie z organizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1. Art Do właściwości wojewódzkiej rady dialogu społecznego należy wyrażanie opinii:

16 1) w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samo-rządowej z terenu województwa, 2) w sprawach, o których mowa w art. 12, 3) w sprawach, o których mowa w art. 42 ust. 1 i Na wspólny wniosek strony pracowników i strony pracodawców marszałek województwa jest obowiązany przedstawić wojewódzkiej rady dialogu społecznego do zaopiniowania projekt strategii rozwoju województwa. 3. Przyjęcie opinii, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody przedstawicieli wszystkich stron wojewódzkiej rady dialogu społecznego; jeżeli wojewódzka rada dialogu społecznego nie uzgodni wspólnej opinii, każdej ze stron wojewódzkiej rady dialogu społecznego przysługuje prawo wyrażenia stanowiska w sprawie podlegającej opiniowaniu. 4. Opinię w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wojewódzka rada dialogu społecznego przekazuje Radzie. 5. Wszystkie strony wojewódzkiej rady dialogu społecznego mogą wspólnie zawierać porozumienia. Przedmiotem porozumień mogą być wzajemne zobowiązania stron w sprawach objętych zakresem ich działania. Przepis art. 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Art Wojewódzka rada dialogu społecznego może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego. 2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, mogą być na piśmie przedstawiane wojewódzkiej radzie dialogu społecznego przez każdą z jej stron, związki zawodowe i organizacje pracodawców nie wchodzące w skład wojewódzkiej rady dialogu społecznego, organy administracji publicznej oraz strony, których konflikt dotyczy. Art W sprawach, o których mowa w art. 41, wojewódzka rada dialogu społecznego wyraża opinię lub podejmuje uchwałę o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli, którą będzie osoba z listy mediatorów, o której mowa w prze-pisach o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z zastrzeżeniem ust W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymaga tego interes społeczny, przewodniczący wojewódzkiej rady dialogu społecznego może samodzielnie zadecydować o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli.

17 3. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw pracy o wyznaczenie osoby, o której mowa w ust. 1, występuje przewodniczący wojewódzkiej rady dialogu społecznego. 4. Osoba z misją dobrej woli pomaga stronom, których konflikt dotyczy, w jego rozwiązaniu. Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie konfliktu, jego strony lub osoba z misją dobrej woli występują do wojewódzkiej rady dialogu społecznego o wyrażenie przez nią opinii. Art Osobie z misją dobrej woli na czas prowadzenia misji dobrej woli przysługuje zwolnienie od pracy. 2. Osobie z misją dobrej woli przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych przez nią kosztów przejazdu i zakwaterowania określone w umowie zawartej przez tę osobę z wojewodą. Wynagrodzenie to nie może być wyższe od wynagrodzenia określonego dla mediatorów z listy mediatorów, o którym mowa w przepisach dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych. 3. Wynagrodzenie i koszty, o których mowa w ust. 2, są pokrywane ze środków budżetu państwa przeznaczonych na działalność urzędu wojewódzkiego. Art W skład wojewódzkiej rady dialogu społecznego wchodzą przedstawiciele: 1) wojewody - jako strona rządowa, 2) organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 - jako strona pracowników, 3) organizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 - jako strona pracodawców, 4) marszałka województwa - jako strona samorządowa. 2. Wojewódzka rada dialogu społecznego może zapraszać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa. 3. Członków wojewódzkiej rady dialogu społecznego powołuje i odwołuje marszałek województwa, który wchodzi w skład tej komisji jako jej przewodniczący. 4. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców. 5. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa 1 rok. 6. Wybór Przewodniczącego Rady następuje w drodze porozumienia zawartego między wszystkimi organizacjami wchodzącymi w skład danej strony. 7. Szczegółowe zasady i tryb działania wojewódzkich rad dialogu społecznego, a także ustalania ich składu, w tym powoływania i odwoływania członków tych komisji, oraz ich uprawnienia związane z pracą w rady określa, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady

18 Ministrów po zasięgnięciu opinii organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1, oraz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 7. Obsługę wojewódzkiej rady dialogu społecznego zapewnia biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego będące komórką organizacyjną urzędu marszałkowskiego. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. XA. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 89 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust ; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Rada Dialogu Społecznego może w drodze uchwały uzgodnić inną niż określona w ust. 1 wysokość zwiększenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych uwzględniając wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. ; c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zwiększenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 3 jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. ; d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez stronę rządową partnerom społecznym informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do

19 opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny uzgodni, w drodze uchwały, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady Dialogu Społecznego w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie określa w drodze rozporządzenia wysokość zwiększenia ustaloną przez Radę Dialogu Społecznego. ; e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego w trybie określonym w ust. 4 i 5, Rada Ministrów określi w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny. f) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu 7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2, wskaźnik waloryzacji, biorąc pod uwagę wskaźniki, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również wysokość zwiększenia ustaloną w sposób określony w ust. 5 lub 6. Art. XB. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Rada Dialogu Społecznego Radę Dialogu Społecznego, o której mowa w przepisach o instytucjach dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim; 2) w art. 2 a) w ust. 1 wyrazy Trójstronnej Komisji zastępuje się wyrazami Rady Dialogu Społecznego ; b) w ust. 2 wyrazy Trójstronnej Komisji zastępuje się wyrazami Radzie Dialogu Społecznego ;

20 c) w ust. 3 wyrazy Trójstronna Komisja zastępuje się wyrazami Rada Dialogu Społecznego d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady Dialogu Społecznego w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie określa w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3. ; e) ust. 5 wyrazy Trójstronna Komisja zastępuje się wyrazami Rada Dialogu Społecznego f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Terminy, o których mowa w ust. 2-5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. ustawy o instytucjach dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim (Dz. U. Nr, poz. ). ; 3) art. 5 ustawy otrzymuje brzmienie: Art Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen, z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 5 i ust Jeżeli w roku poprzednim prognozowany wskaźnik cen różni się od wskaźnika cen, przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym uwzględnia się wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, na który jest ustalane minimalne wynagrodzenie, skorygowaną wskaźnikiem weryfikacyjnym, o którym mowa w ust Wskaźnik weryfikacyjny otrzymuje się przez podzielenie wskaźnika cen w roku poprzednim przez prognozowany wskaźnik cen w roku poprzednim. 4. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3a, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa. z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo