Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego"

Transkrypt

1 Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach dialogu i współpracy partnerów społecznych. 2. Rada jest organem dialogu społecznego, realizującego zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudniania. 3. Rada zapewnia warunki rozwoju społeczno-gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. 4. Rada działa na rzecz poprawy, jakości procesu formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych oraz budowanie wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników, pracodawców i rządu. Art Do kompetencji Rady należy opiniowanie założeń projektów oraz projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Radę Ministrów i jej członków, a także inicjowanie procesu legislacyjnego w sprawach objętych przedmiotem dialogu społecznego oraz związanych ze współpracą partnerów społecznych. 2. Rada może również przedkładać do rozpatrzenia Radzie Ministrów lub jej właściwym organom wewnętrznym zajmującym się daną problematyką wnioski oraz inne dokumenty związane z dialogiem społecznym. 3. W przypadku przedłożenia wniosku lub innego dokumentu, o których mowa w ust. 2, Rada Ministrów lub jej właściwe organy wewnętrzne powinny, w terminie 2 miesięcy, przedstawić Radzie swoje stanowisko na temat wniosku lub innego dokumentu, wskazując jednocześnie w jaki sposób zamierza odnieść się do wskazanych w nim problemów. 4. Rada może wnioskować o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń w sprawach objętych zakresem jej właściwości.

2 5. Rada przedstawia stanowisko w sprawie innych wniosków niż określone w ust. 1 wniesionych przez Radę Ministrów, jej członków, inne organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wykonujące władzę publiczną. 6. Rada rozpatruje wnioski wojewódzkich komisji dialogu społecznego, o ile dotyczą one spraw objętych zakresem jej właściwości. 7. Rada wykonuje inne kompetencje określone w odrębnych ustawach. Art Przygotowywane przez Radę Ministrów, jej członków lub inne upoważnione podmioty założenia projektów aktów normatywnych, które dotyczą spraw społecznogospodarczych powinny być przedłożone do zaopiniowania przez Radę. 2. Przyjęcie opinii przez Radę następuje w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy czym każda ze stron dysponuje jednym głosem. Stanowisko każdej strony jest przyjmowane większością głosów, przy czym w przypadku strony pracodawców i strony pracowników wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków reprezentujących daną stronę. 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 powinna być podjęta w terminie 30 dni od wpłynięcia projektu do Rady. 4. Niewyrażanie opinii w powyższym terminie uważa się za niezgłoszenie uwag do przedłożonych założeń lub przedłożonego projektu. Art Przed wniesieniem do Sejmu projektu ustawy dotyczącego spraw społecznogospodarczych Rada Ministrów powinna zasięgnąć opinii Rady. 2. Przyjęcie opinii przez Radę następuje w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy czym każda ze stron dysponuje jednym głosem. Stanowisko każdej strony jest przyjmowane większością głosów, przy czym w przypadku strony pracodawców i strony pracowników wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków reprezentujących daną stronę. 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 powinna być podjęta w terminie 30 dni od wpłynięcia projektu do Rady. 4. Niewyrażanie opinii w powyższym terminie uważa się za niezgłoszenie uwag do przedłożonego projektu. 5. W przypadku gdy Rada Ministrów nie uwzględni opinii Rady, ma obowiązek wskazania przyczyn odmowy uwzględnienia opinii Rady w treści uzasadnienia projektu przedłożonego

3 Sejmowi. Jednocześnie przedstawiciel Rady Ministrów w Radzie powinien niezwłocznie, na najbliższym posiedzeniu Rady, wyjaśnić przyczyny powstania rozbieżności. Art Rada ma prawo przygotowywania wstępnych projektów ustaw dotyczących spraw społeczno-gospodarczych i przedłożenia ich Radzie Ministrów. 2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, powinien odpowiadać wymogom stawianym projektom przygotowywanym przez Radę Ministrów. 3. Przedłożenie projektu ustawy przez Radę wymaga zgody strony pracowników i strony pracodawców. Stanowisko każdej strony jest przyjmowane większością, przy czym w przypadku strony pracodawców i strony pracowników wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków reprezentujących daną stronę. 4. Projekt, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywany przez Radę Ministrów na zasadach określonych w jej aktach wewnętrznych. 5. Nieprzyjęcie projektu Rady przez Radę Ministrów lub jego przyjęcie z istotnymi zmianami wymaga przedstawienia Radzie stanowiska wyjaśniającego przyczyny podjęcia takiej uchwały. Stanowisko to przedstawiane jest w formie pisemnej. W przypadku wniesienia projektu ustawy do Sejmu z istotnymi zmianami informacja o tych przyczynach winna znajdować się również w uzasadnieniu projektu. Art Wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia może zostać złożony przez każdego z członków Rady. 2. Uchwała w sprawie wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia podejmowana jest większością 2/3 głosów, przy czym każda ze stron dysponuje jednym głosem. Stanowisko każdej strony jest przyjmowane większością głosów w obecności, przy czym w przypadku strony pracodawców i strony pracowników wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków reprezentujących daną stronę. Art Strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Radzie wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny. 2. Strony pracowników i pracodawców, w terminie do dnia 20 maja każdego roku, przedstawiają wspólną propozycję w sprawie waloryzacji w następnym roku: 1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,

4 2) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, strony pracowników i pracodawców nie przedstawią wspólnej propozycji, każda z tych stron może, w terminie do dnia 25 maja, przedstawić swoją propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona nie przedstawi propozycji w sprawach, o których mowa w ust. 2, propozycję w każdej ze spraw może przedstawić, w terminie do dnia 31 maja, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę w Radzie. 5. Strona pracowników i pracodawców, w terminie do 7 czerwca, mogą wypracować na posiedzeniu Rady, w oparciu o przestawione propozycje, wspólne stanowisko dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku ma zastosowanie art. 8 ust Nieprzedstawienie wspólnego stanowiska, o którym mowa w ust. 5, w terminie, oznacza zastosowanie ustawowego mechanizmu waloryzacji świadczeń, o których mowa w ust. 2. Art Strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców. 2. Strony pracowników i pracodawców zajmują, w terminie do dnia 20 lipca każdego roku, wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny. 3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 6, strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w terminie do dnia 25 lipca, zająć stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny. 4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona nie uzgodni stanowiska w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny, opinię w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny może przedstawić, w terminie do dnia 31 lipca, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę w Radzie. 5. Strona rządowa, nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do Radzie w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców. 6. Strony pracowników i pracodawców zajmują wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, nie później niż w 10 dniu roboczym po dniu, w którym otrzymały ten projekt.

5 7. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 10, strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w ciągu następnych 4 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny. 8. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 11, strona nie uzgodni stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny może przedstawić, w ciągu następnych 3 dni roboczych, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę w Radzie. 9. Rada Ministrów jest zobowiązana do przedstawienia w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej stanowisk, o których mowa w ust. 6-8, wraz z ustosunkowaniem się do ich treści. 10. Terminy, o których mowa w ust. 1 8, Rada może zmieniać na wniosek strony rządowej. 11. Nieprzedstawienie opinii, o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie wyznaczonym odpowiednio w każdym z tych przepisów lub w terminie ustalonym przez Radę, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia. Art Minister Finansów przedstawia Radzie informację o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze w terminie do dnia 10 września tego roku. 2. Rada Ministrów przedstawia Radzie, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. 3. Strony pracowników i pracodawców, w terminie 14 dni od wpłynięcia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, mogą przedstawić Sejmowi wspólną opinię o wykonaniu ustawy budżetowej. Art Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia pod obrady Rady sprawy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, jeżeli uzna, że jej rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego, rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu dobrobytu, dzięki zwiększeniu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki oraz spójności społecznej. 2. Każda ze stron Rady, również wspólnie z inną stroną Rady, może zająć stanowisko w każdej sprawie dotyczącej polityki społecznej lub gospodarczej. 3. Każda ze stron Rady może wezwać inną stronę Rady do zajęcia stanowiska w sprawie, którą uzna za mającą duże znaczenie społeczne lub gospodarcze.

6 Art Strona pracowników i strona pracodawców mogą zawierać porozumienia w ramach Rady. 2. Wszystkie strony Rady mogą wspólnie zawierać porozumienia i zajmować wspólne stanowiska. 3. W sprawach, w których ustawy przewidują, że zawarcie porozumienia przez strony Rady, w tym przez stronę pracowników i stronę pracodawców, ma charakter wiążący, Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów lub jej członkowie są zobowiązani do wydania na jego podstawie stosowych aktów normatywnych. 4. Przedmiotem porozumień stron Rady są wzajemne zobowiązania stron służące realizacji celów Rady. Porozumienia określają w szczególności: 1) czas obowiązywania, 2) tryb dokonywania zmian treści, 3) tryb rozwiązania, 4) przypadki wygaśnięcia, 5) tryb rozstrzygania kwestii spornych. Art Rada może przekazać sprawę o zasięgu wojewódzkim, o której mowa w art. 7 ust. 1. wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. 2. W sprawie przekazania Rada podejmuje uchwałę. Art Organizacje pracodawców i związki zawodowe wchodzące w skład Rady mogą przedstawiać w zakresie przedmiotu działalności Rady pytania (dezyderaty, interpelacje) Radzie Ministrów lub ministrom właściwym do spraw będących przedmiotem wystąpienia. 2. Rada Ministrów lub właściwy minister udzielają odpowiedzi w terminie 30 dni przy zastosowaniu odpowiednim przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących rozpoznawania wniosków. Art Strona pracowników i strona pracodawców Rady mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy obejmujące ogół pracodawców zrzeszonych w organizacjach, o których mowa w art. 11 ust. 1, lub grupę tych pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przez tych pracodawców, a także porozumienia określające wzajemne zobowiązania tych stron. 2. Do układów, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art Kodeksu pracy, z wyłączeniem art oraz art

7 Rozdział 2 Organizacja i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego Art W skład Rady wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców. 2. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie dotyczącym wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny. 3. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 4. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele wybranych i zainteresowanych organizacji oraz instytucji zgodnie z ich zadaniami publicznymi. Art Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na wniosek organizacji wchodzących w jej skład, a w przypadku przedstawicieli strony rządowej na wniosek Rady Ministrów. 2. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. 3. W przypadku śmierci członka Rady Marszalek Sejmu stwierdza wygaśnięcie jego mandatu. Nowego członka Rady powołuje Marszałek Sejmu na wniosek organizacji, z ramienia której mandat pełnił zmarły członek Rady. Art. 17. Każda z organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1, wskazuje po 7 przedstawicieli do Rady oraz sekretarza. Art Stronę rządową w Radzie reprezentują członkowie Rady Ministrów, w tym Prezes Rady Ministrów. 2. Liczba przedstawicieli Rady Ministrów w składzie Rady wynosi 7. Art. 19. Osoby powołane do składu Rady albo do udziału w jej pracach uczestniczą osobiście w pracach Rady. Art Stronę pracowników w Radzie reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych.

8 2. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zrzeszają, z zastrzeżeniem ust. 3, więcej niż członków będących pracownikami, 2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. 3. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględnia się nie więcej niż po członków organizacji związkowej będących pracownikami zatrudnionymi w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja związkowa ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację związkową przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia pracowników zrzeszonych w tych spośród jej organizacji członkowskich, które są lub w okresie roku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności były zrzeszone w reprezentatywnej organizacji związkowej mającej przedstawicieli w składzie Rady. 4. Strona pracowników może zapraszać do udziału w pracach Radzie, z głosem doradczym, przedstawicieli związków zawodowych i organizacji związkowych niespełniających kryteriów określonych w ust. 2 i 3 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych. Art Stronę pracodawców w Radzie reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. 2. Za reprezentatywne uznaje się organizacje pracodawców, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zrzeszają pracodawców zatrudniających, z zastrzeżeniem ust. 4, więcej niż pracowników, 2) mają zasięg ogólnokrajowy, 3) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

9 3. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględnia się nie więcej niż po pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w organizacji pracodawców, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. Organizacja pracodawców ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację pracodawców przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 3, nie uwzględnia pracowników zatrudnionych przez tych spośród zrzeszanych pracodawców, którzy są lub w okresie roku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności byli zrzeszeni w reprezentatywnej organizacji pracodawców mającej przedstawicieli w składzie Rady. 4. Strona pracodawców może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, przedstawicieli organizacji pracodawców niespełniających kryteriów określonych w ust. 3 i 4 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych. Art Wnioski organizacji związkowych, o których mowa w art. 20 ust. 1, o stwierdzenie ich reprezentatywności rozpatruje sąd okręgowy w Warszawie, który wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 2. Wnioski organizacji pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, o stwierdzenie ich reprezentatywności rozpatruje sąd okręgowy w Warszawie, który wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 3. Z wnioskami, o których mowa w ust. 1 i 2, organizacje związkowe i organizacje pracodawców występują co 4 lata. Okres 4 lat liczy się od dnia uprawomocnienia się uprzednio wydanego orzeczenia. 4. Z upływem 4 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu reprezentatywności organizacja związkowa i organizacja pracodawców traci uprawnienia organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 20 i art. 21, chyba że udokumentuje Prezydium Rady złożenie wniosku o ponowne stwierdzenie reprezentatywności. W takim przypadku organizacja ta zachowuje status organizacji reprezentatywnej do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ponownym stwierdzeniu reprezentatywności. Art. 23. wersja I (NSZZ Solidarność) 1. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady.

10 2. Przewodniczący Rady ustala harmonogram prac Rady oraz porządek posiedzeń Rady, kierując się wnioskami członków Rad. Do zadań Przewodniczącego należy także w szczególności: a) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Prezydium Rady, b) reprezentowanie Rady w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej, c) kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów, d) zwracanie się do Rzecznika Dialogu Społecznego o wykonanie określonych zadań, e) wykonywanie czynności zleconych przez Radę, f) przedstawianie corocznie Sejmowi sprawozdania ze stanu dialogu społecznego w Polsce, w szczególności z prac Rady. 3. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok. 4. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców. 5. Wybór Przewodniczącego Rady następuje w drodze porozumienia zawartego między wszystkimi organizacjami wchodzącymi w skład danej strony. Art. 23. wersja II (wersja FZZ i OPZZ) 1. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady. 2. Przewodniczący Rady ustala harmonogram prac Rady oraz porządek posiedzeń Rady, kierując się wnioskami członków Rad. Do zadań Przewodniczącego należy także w szczególności: a) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Prezydium Rady, b) reprezentowanie Rady w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej c) kierowanie w imieniu Rady wniosków i zapytań do właściwych organów, d) wykonywanie czynności zleconych przez Radę. 3. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok. 4. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców. 5. Przewodniczący Rady przedstawia corocznie Sejmowi sprawozdanie ze stanu dialogu społecznego w Polsce, w szczególności z prac Rady.

11 6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, podlega uprzedniemu zaopiniowaniu przez wszystkie strony Rady. 7. Do zadań Przewodniczącego Rady należy również promocja wiedzy o dialogu społecznym. 8. Wybór Przewodniczącego Rady następuje w drodze porozumienia zawartego między wszystkimi organizacjami wchodzącymi w skład danej strony. 9. Wybór pierwszego Przewodniczącego Rady pod rządami niniejszej ustawy odbywa się w drodze losowania spośród osób wskazanych w ust. 4. Art W skład Prezydium Rady wchodzi Przewodniczący Rady, po jednym przedstawicielu związków zawodowych oraz organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady oraz jeden członek Rady Ministrów. Organizacja, której przedstawiciel jest Przewodniczącym Rady nie wskazuje swojego przedstawiciela w Prezydium. 2. Prezydium Rady kieruje jej bieżącymi pracami. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie może czasowo pełnić swojej funkcji jego kompetencje przejmuje Prezydium Rady. 3. Prezydium Rady zajmuje się koordynacją dialogu społecznego w poszczególnych organizacjach. Do zadań członków Prezydium Rady należy w szczególności prowadzenie bieżącej współpracy z Rzecznikiem Dialogu Społecznego. 4. Członkowie Prezydium Rady oraz Przewodniczący stałych zespołów Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów w charakterze obserwatorów. Art Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. 2. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych, jeżeli w głosowaniu bierze jednocześnie udział po jednym przedstawicielu: 1) co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1, 2) co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1, 3) Rady Ministrów. 3. Podjęcie uchwały przez Radę na posiedzeniu plenarnym wymaga zgody wszystkich biorących udział w głosowaniu, o którym mowa w ust Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego lub za przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 5. Zasady i sposób podejmowania uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 4 określa regulamin Rady.

12 6. Posiedzenia Rada odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 7. Rada, w drodze uchwały, może przekazać Prezydium Rady rozpatrzenie sprawy należącej do jej kompetencji, z wyjątkiem zadań, których realizacja przez Radę wynika z odrębnych ustaw. Art W ramach Rady tworzone są zespoły problemowe oraz zespoły branżowe. 2. Przewodniczącymi zespołów są naprzemiennie przedstawiciele strony pracowników i strony pracodawców. Kadencja Przewodniczącego zespołu trwa 2 lata. 3. Stałymi zespołami Rady są: a) zespół prawa pracy i układów zbiorowych, b) zespół polityki gospodarczej i rynku pracy, c) zespół ubezpieczeń społecznych, d) zespół budżetu i finansów publicznych, e) zespół świadczeń socjalnych i wsparcia rodziny, f) zespół funduszy strukturalnych UE, g) zespół ds. MOP, Rady Europy oraz Unii Europejskiej, h) zespół ds. dialogu społecznego, 4. W skład Zespołów wchodzi po dwóch specjalistów z danej dziedziny, przedstawicieli z każdej z organizacji, będących członkami Rady ; dwóch przedstawicieli strony rządowej oraz eksperci po jednym wskazanym przez organizacje wchodzące w skład Rady. 5. Rada może, w drodze uchwały, powoływać także doraźne zespoły problemowe. Art. 27. Rada uchwala swój regulamin, który określa szczegółowe zasady i tryb pracy Rady, Prezydium Rady oraz zespołów, o których mowa w art. 26 ust. 3, a także uprawnienia członków Rady związane z udziałem w jej pracach. Art Z posiedzenia Rady sporządza się komunikat, którego formę i sposób udostępniania określa regulamin Rady. 2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności uchwały Rady i stanowiska stron Rady. Art. 29. Raz na dwa lata Rada opracowuje program swojego działania uwzględniając swoje dotychczasowe doświadczenia oraz aktualną sytuację społeczno gospodarczą. W programie

13 wskazywane są zagadnienia priorytetowe dla rozwoju i zwiększenia efektywności dialogu społecznego w Polsce. Rozdział 3 Rzecznik Dialogu Społecznego wersja I (NSZZ Solidarność) Art Rzecznik Dialogu Społecznego, zwany dalej Rzecznikiem, odpowiada za zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z realizacją zadań Rady. 2. Do zadań Rzecznika należy również promocja wiedzy o dialogu społecznym. Art. 31. Obsługę Rzecznika zapewnia Urząd Rzecznika Dialogu Społecznego, zwany dalej Urzędem. Art. 32. Rzecznik jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.). Art Organizację Urzędu określa statut nadany przez Radę na wniosek Rzecznika. 2. Statut, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Art. 34. Rzecznik i pracownicy Urzędu nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności politycznej. Art Rzecznik na podstawie statutu określi, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Urzędu. 2. Wprowadzenie oraz zmiany statutu Urzędu podlegają zaopiniowaniu przez Radę. Art Rzecznika powołuje Marszałek Sejmu na wniosek Rady. 2. Rada wybiera kandydata na stanowisko Rzecznika spośród osób wykazujących się znajomością społecznych problemów zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. 3. Kadencja Rzecznika trwa 4 lata. 4. Marszałek Sejmu stwierdza wygaśnięcie mandatu Rzecznika w razie:

14 a) śmierci Rzecznika, b) zrzeczenia się sprawowania urzędu. 5. Marszałek Sejmu odwołuje Rzecznika z zajmowanego stanowiska w przypadku: a) trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu choroby, b) na wspólny wniosek co najmniej dwóch stron Rady Dialogu Społecznego, c) negatywnej opinii Rady dotyczącej sprawozdania z wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu. Art Rzecznik dysponuje wyodrębnionymi w budżecie państwa w części dotyczącej Urzędu środkami finansowymi w wysokości zapewniającej pełne pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rady oraz Urzędu. 2. Rzecznik przedkłada ministrowi właściwemu do spraw finansów projekt dochodów i wydatków Urzędu uchwalony przez Radę Dialogu Społecznego. 3. Rzecznik przedkłada do zaopiniowania Radzie sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu. Art. 38. Środki finansowe, o których mowa w art. 37 przeznaczone są na realizację zadań Urzędu, w tym w szczególności na: a) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu, b) zaplecze eksperckie, c) obsługę techniczną Rady, d) potrzeby organizacji wchodzących w skład Rady, związane z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Radzie, e) utworzenie i utrzymywanie rezerwy finansowej. Rozdział 3 Biuro Rady Dialogu Społecznego wersja II (FZZ, OPZZ) Art Powołuje się Biuro Rady Dialogu Społecznego, zwane dalej Biurem. 2. Biurem kieruje Dyrektor Biura, którego kandydaturę muszą zaakceptować wszyscy członkowie Rady. 3. Dyrektor Biura odpowiada za zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z realizacją zadań Rady.

15 Art Dyrektor Biura określi, w drodze zarządzenia, szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Biura. 2. Wprowadzenie oraz zmiany organizacji Biura podlegają zaopiniowaniu przez Radę. Art Dyrektor Biura zarządza, w sposób określony przez Prezydium Rady, wyodrębnionymi w budżecie państwa środkami finansowymi w wysokości zapewniającej pełne pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rady oraz Biura. 2. Dyrektor Biura przedkłada ministrowi właściwemu do spraw finansów projekt dochodów i wydatków Biura uchwalony przez Radę Dialogu Społecznego. 3. Dyrektor Biura przedkłada do zaopiniowania Radzie sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Biura. Art. 33. Środki finansowe, o których mowa w art. 32 przeznaczone są na realizację zadań Biura, w tym w szczególności na: a) pokrycie kosztów funkcjonowania Biura, b) zaplecze eksperckie c) obsługę techniczną, administracyjną i informacyjną Rady, d) potrzeby organizacji wchodzących w skład Rady, związane z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Radzie, e) utworzenie i utrzymywanie rezerwy finansowej. Rozdział 4 Wojewódzkie rady dialogu społecznego Art W województwach mogą być tworzone wojewódzkie rady dialogu społecznego. 2. O utworzeniu wojewódzkiej rady dialogu społecznego postanawia marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1, oraz co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 21 ust Wojewoda postanawia o likwidacji wojewódzkiej rady dialogu społecznego jeżeli o odwołanie swoich przedstawicieli z jej składu wystąpią wszystkie z organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub wszystkie z organizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1. Art Do właściwości wojewódzkiej rady dialogu społecznego należy wyrażanie opinii:

16 1) w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samo-rządowej z terenu województwa, 2) w sprawach, o których mowa w art. 12, 3) w sprawach, o których mowa w art. 42 ust. 1 i Na wspólny wniosek strony pracowników i strony pracodawców marszałek województwa jest obowiązany przedstawić wojewódzkiej rady dialogu społecznego do zaopiniowania projekt strategii rozwoju województwa. 3. Przyjęcie opinii, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody przedstawicieli wszystkich stron wojewódzkiej rady dialogu społecznego; jeżeli wojewódzka rada dialogu społecznego nie uzgodni wspólnej opinii, każdej ze stron wojewódzkiej rady dialogu społecznego przysługuje prawo wyrażenia stanowiska w sprawie podlegającej opiniowaniu. 4. Opinię w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wojewódzka rada dialogu społecznego przekazuje Radzie. 5. Wszystkie strony wojewódzkiej rady dialogu społecznego mogą wspólnie zawierać porozumienia. Przedmiotem porozumień mogą być wzajemne zobowiązania stron w sprawach objętych zakresem ich działania. Przepis art. 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Art Wojewódzka rada dialogu społecznego może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego. 2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, mogą być na piśmie przedstawiane wojewódzkiej radzie dialogu społecznego przez każdą z jej stron, związki zawodowe i organizacje pracodawców nie wchodzące w skład wojewódzkiej rady dialogu społecznego, organy administracji publicznej oraz strony, których konflikt dotyczy. Art W sprawach, o których mowa w art. 41, wojewódzka rada dialogu społecznego wyraża opinię lub podejmuje uchwałę o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli, którą będzie osoba z listy mediatorów, o której mowa w prze-pisach o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z zastrzeżeniem ust W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymaga tego interes społeczny, przewodniczący wojewódzkiej rady dialogu społecznego może samodzielnie zadecydować o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli.

17 3. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw pracy o wyznaczenie osoby, o której mowa w ust. 1, występuje przewodniczący wojewódzkiej rady dialogu społecznego. 4. Osoba z misją dobrej woli pomaga stronom, których konflikt dotyczy, w jego rozwiązaniu. Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie konfliktu, jego strony lub osoba z misją dobrej woli występują do wojewódzkiej rady dialogu społecznego o wyrażenie przez nią opinii. Art Osobie z misją dobrej woli na czas prowadzenia misji dobrej woli przysługuje zwolnienie od pracy. 2. Osobie z misją dobrej woli przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych przez nią kosztów przejazdu i zakwaterowania określone w umowie zawartej przez tę osobę z wojewodą. Wynagrodzenie to nie może być wyższe od wynagrodzenia określonego dla mediatorów z listy mediatorów, o którym mowa w przepisach dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych. 3. Wynagrodzenie i koszty, o których mowa w ust. 2, są pokrywane ze środków budżetu państwa przeznaczonych na działalność urzędu wojewódzkiego. Art W skład wojewódzkiej rady dialogu społecznego wchodzą przedstawiciele: 1) wojewody - jako strona rządowa, 2) organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 - jako strona pracowników, 3) organizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 - jako strona pracodawców, 4) marszałka województwa - jako strona samorządowa. 2. Wojewódzka rada dialogu społecznego może zapraszać do udziału w posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu województwa. 3. Członków wojewódzkiej rady dialogu społecznego powołuje i odwołuje marszałek województwa, który wchodzi w skład tej komisji jako jej przewodniczący. 4. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców. 5. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa 1 rok. 6. Wybór Przewodniczącego Rady następuje w drodze porozumienia zawartego między wszystkimi organizacjami wchodzącymi w skład danej strony. 7. Szczegółowe zasady i tryb działania wojewódzkich rad dialogu społecznego, a także ustalania ich składu, w tym powoływania i odwoływania członków tych komisji, oraz ich uprawnienia związane z pracą w rady określa, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady

18 Ministrów po zasięgnięciu opinii organizacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1, oraz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 7. Obsługę wojewódzkiej rady dialogu społecznego zapewnia biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego będące komórką organizacyjną urzędu marszałkowskiego. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. XA. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 89 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust ; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Rada Dialogu Społecznego może w drodze uchwały uzgodnić inną niż określona w ust. 1 wysokość zwiększenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych uwzględniając wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. ; c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zwiększenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 3 jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. ; d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez stronę rządową partnerom społecznym informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do

19 opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny uzgodni, w drodze uchwały, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady Dialogu Społecznego w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie określa w drodze rozporządzenia wysokość zwiększenia ustaloną przez Radę Dialogu Społecznego. ; e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego w trybie określonym w ust. 4 i 5, Rada Ministrów określi w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny. f) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu 7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2, wskaźnik waloryzacji, biorąc pod uwagę wskaźniki, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również wysokość zwiększenia ustaloną w sposób określony w ust. 5 lub 6. Art. XB. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Rada Dialogu Społecznego Radę Dialogu Społecznego, o której mowa w przepisach o instytucjach dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim; 2) w art. 2 a) w ust. 1 wyrazy Trójstronnej Komisji zastępuje się wyrazami Rady Dialogu Społecznego ; b) w ust. 2 wyrazy Trójstronnej Komisji zastępuje się wyrazami Radzie Dialogu Społecznego ;

20 c) w ust. 3 wyrazy Trójstronna Komisja zastępuje się wyrazami Rada Dialogu Społecznego d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady Dialogu Społecznego w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie określa w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3. ; e) ust. 5 wyrazy Trójstronna Komisja zastępuje się wyrazami Rada Dialogu Społecznego f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Terminy, o których mowa w ust. 2-5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. ustawy o instytucjach dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim (Dz. U. Nr, poz. ). ; 3) art. 5 ustawy otrzymuje brzmienie: Art Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen, z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 5 i ust Jeżeli w roku poprzednim prognozowany wskaźnik cen różni się od wskaźnika cen, przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym uwzględnia się wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, na który jest ustalane minimalne wynagrodzenie, skorygowaną wskaźnikiem weryfikacyjnym, o którym mowa w ust Wskaźnik weryfikacyjny otrzymuje się przez podzielenie wskaźnika cen w roku poprzednim przez prognozowany wskaźnik cen w roku poprzednim. 4. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3a, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cel i zadania Trójstronnej Komisji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.) Dz.U.01.100.1080 2002-01-01 zm. Dz.U.01.154.1793

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego[1]) Rozdział 1 Cele i zadania Rady Dialogu

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego[1]) Rozdział 1 Cele i zadania Rady Dialogu USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego[1]) Rozdział 1 Cele i zadania Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3519 Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

Druk nr 3519 Warszawa, 17 czerwca 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-59-15 Druk nr 3519 Warszawa, 17 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Rada przyjmuje opinie i stanowiska na posiedzeniach plenarnych, jeżeli w posiedzeniu biorą udział, wchodzący w skład Rady:

Rada przyjmuje opinie i stanowiska na posiedzeniach plenarnych, jeżeli w posiedzeniu biorą udział, wchodzący w skład Rady: Uchwała Nr 4 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 z dnia 26 stycznia 2016 roku Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady, tryb pracy oraz tryb zwoływania posiedzeń WRDS oraz Prezydium WRDS

Zasady, tryb pracy oraz tryb zwoływania posiedzeń WRDS oraz Prezydium WRDS Regulamin działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim Regulamin określa: 1. zasady, tryb pracy oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/5 ust. 2 w art. 6 skreślony USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie - blaski i cienie Maciej Flank Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Falenty, 30 listopada 2011 r. - blaski i cienie Plan prezentacji: - misja powiatowych rad zatrudnienia, - skład powiatowych rad

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej Funduszem",

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dział 1 Postanowienia ogólne

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony Statutu WFOŚiGW w Rzeszowie nadanego uchwałą Nr XLII/800/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 styczni 2010r. ze zmianą: uchwała nr V/54/11 z dnia 31 stycznia 2011r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Branży Infrastruktury zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY RAMOWY REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY RAMOWY REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY RAMOWY REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH WARSZAWA, 2017 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dział I Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa. z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę PROJEKT Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU 1 Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXI/440/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I Warszawa, 5 lipca 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny * * * Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I

Bardziej szczegółowo

Dział 2 Przedmiot i zakres działania

Dział 2 Przedmiot i zakres działania załącznik do uchwały Nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku zmieniony uchwałą Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 26 czerwca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 26 czerwca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 1573 UCHWAŁA NR XXXVIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie powołania Sulęcińskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 zarządzenie nr 48 prezesa rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia r. Projekt z dnia 18 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia... 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu PROJEKT Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Uchwała określa tryb powoływania członków

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy przez to

Bardziej szczegółowo

PARTNER DIALOGU SPOŁECZNEGO

PARTNER DIALOGU SPOŁECZNEGO PARTNER DIALOGU SPOŁECZNEGO Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 27 lipca 2016 r. Związek

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BLACHOWNI. z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BLACHOWNI. z dnia 14 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.178.2015 BURMISTRZA BLACHOWNI w sprawie powołania Rady Sportu w Blachowni i zasad powoływania członków Rady Sportu w Blachowni oraz nadania Radzie Sportu w Blachowni regulaminu działania

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r.

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. Projekt Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA V/39/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA V/39/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UCHWAŁA V/39/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r.

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r. Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3804 UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 2016 r. projekt UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH z dnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

I. Aktualny stan prawny

I. Aktualny stan prawny UZASADNIENIE Dialog społeczny, jako sztuka osiągania kompromisu w Polsce nabrała szczególnego znaczenia po zmianach ustrojowych, jakie zaszły po 1989 roku, których konsekwencją był m.in. rozwój nowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r.

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-29-08 Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r. w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r. w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2014 r. w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2, 4, 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski" i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

UUCHWAŁA NR 157/XIII/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 roku

UUCHWAŁA NR 157/XIII/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 roku UUCHWAŁA NR 157/XIII/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia... w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. DRUK NR 70-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 20/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Załącznik do Uchwały nr... REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Przedszkolu należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W GOLENIOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PRACY POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W GOLENIOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PRACY POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA W GOLENIOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Powiatowej Rady Zatrudnienia. 2. Kompetencje, zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/2010 Walnego Zgromadzenia Członków ZPB, z dnia 13.05.2010 r. REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC 1. 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Przedszkole należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza 1. 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.przywołując

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337. Rozdział

Bardziej szczegółowo