Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/ Warszawa Adres biura i do korespondencji: Ul. Immanuela Kanta 7/ Olsztyn ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup oprogramowania do prowadzenia pełnej księgowości oraz oprogramowania kadrowo-płacowego wraz z kosztami wdrożenia, komputera przenośnego (notebook) z systemem operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego i antywirusowego, drukarki laserowej - kolorowej sieciowej, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner+drukarka+fax+ksero), urządzenia sieciowego typu switch w ramach projektu: "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług." Olsztyn, dnia 7 luty 204 r.

2 . INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55, Warszawa Adres biura i do korespondencji: Ul. Immanuela Kanta 7/07, 0-69 Olsztyn telefon/ fax / Godziny urzędowania biura: od 7.30 do 5.30 www, Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone numerem Olsoft/204/2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamawiający nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na podstawie art. 3 ww. ustawy. 2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady procedury Zapytania ofertowego 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: - strona internetowa Zamawiającego - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zamówienie ofertowe na zakup oprogramowania do prowadzenia pełnej księgowości oraz oprogramowania kadrowo-płacowego wraz z kosztami wdrożenia, komputera przenośnego (notebook) z systemem operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego i antywirusowego, drukarki laserowej - kolorowej sieciowej, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner+drukarka+fax+ksero), urządzenia sieciowego typu switch w ramach projektu: "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług." 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenie nastąpi w PLN. 5. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest przedsięwzięciem, na które otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w ramach osi priorytetowej: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, poddziałanie Usługi i aplikacje dla MŚP. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 20 marca 204 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu zamówienia. Zalecane jest aby opis doświadczenia z przykładami projektów został dołączony do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunku posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia w drodze osobistych wywiadów z Wykonawcą, jego pracownikami i jego dotychczasowymi klientami. -2-

3 6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr do zapytania; 2. Forma dokumentów: a) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, b) gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub w postaci poczty elektronicznej. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. W przypadku, gdy na żądanie Zamawiającego dotyczące niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wiadomości przez Wykonawcę (np. pisma, zawiadomienia itp.), Wykonawca nie potwierdza otrzymania wiadomości, uznaje się iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu Wykonawcy zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Wykonawcę z jego treścią. 5. Korespondencję pisemną związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazać osobiście osobie uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami lub kierować na adres: Olsoft Sp. z o.o. Ul. Immanuela Kanta 7/ Olsztyn z podaniem numeru sprawy: Olsoft/204/2 6. Korespondencję w formie faksu związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na numer faksu: z podaniem numeru sprawy: Olsoft/204/2 7. Korespondencję w formie poczty elektronicznej związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI W SPRAWACH FORMALNYCH W sprawach formalnych: Piotr Nowak Prezes Zarządu, W sprawach dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych Piotr Borawski Członek Zarządu, w godzinach pracy biura poniedziałek - piątek w godz OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a) Wykonawca może złożyć jedna ofertę. b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. c) Wymaga się by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność treści. d) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. -3-

4 e) Jeśli oprogramowanie składa się z modułów opcjonalnych, konieczne jest wskazanie które z modułów wchodzą w skład oferty. f) Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. g) Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym. h) Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 0. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT. Termin składania ofert: do dnia r. do godz Oferty należy przekazać osobiście, lub przesyłać na adres: Olsoft Sp. z o.o. Ul. Immanuela Kanta 7/07, 0-69 Olsztyn. MIEJSCE I TERMIN WYBORU OFERT. Termin wyboru ofert: dnia r. 2. Miejsce: Ul. Immanuela Kanta 7/07, 0-69 Olsztyn 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 2. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. Wykonawca obliczy cenę na podstawie własnej kalkulacji. W zapytaniu należy podać cenę netto oraz kwotę podatku VAT o ile występuje. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. W w/w cenie należy pomieścić wszystkie koszty własne Wykonawcy. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena zawierać musi również wynagrodzenie Wykonawcy oraz przekazanych przez Wykonawcę ewentualnych sublicencji. 3. KRYTERIA WYBORU OFERTY licencji i. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem następujących kryteriów oceny: LP Nazwa kryterium oceny oferty Wartość punktowa wagi w % Cena netto 40 2 Zgodność technologiczna oraz funkcjonalna przedmiotu zamówienia ze specyfikacją 40 3 Doświadczenie 0 4 Aktualizacje oprogramowania 0 2. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 500 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący sposób: i. Cena netto. Ocenie podlega cena całkowita netto wynikająca ze zsumowania wszystkich pozycji kosztowych formularza cenowego wyrażona w złotych. Oceniana jest całkowita wartość netto zakupu -4-

5 systemu informatycznego, a więc po potrąceniu o wartość podatku od towarów i usług, jeśli taki podatek występuje. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od do 5 w następujący sposób: - oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 5 punktów - pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: Wartość punktowa = 5 x (Cmin / Cb), gdzie: Cmin - najniższa cena netto spośród złożonych ofert, Cb - cena netto oferty badanej. ii. Zgodność technologiczna oraz funkcjonalna przedmiotu zamówienia ze specyfikacją. W ramach kryterium Zgodność technologiczna oraz funkcjonalna przedmiotu zamówienia ze specyfikacją punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od do 5 w następujący sposób: - oferta, w której wykonawca wykazał dużą spójność ze specyfikacją produktu, otrzymuje 5 punktów, - oferta, w której wykonawca wykazał średnią spójność specyfikacją ze strategią produktu, otrzymuje 3 punkty, - oferta, w której wykonawca wykazał niską spójność ze strategią produktu, otrzymuje 0 punktów. iii. Doświadczenie. W ramach kryterium Doświadczenie punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od do 5 w następujący sposób: - oferta wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat dokonał sprzedaży i wdrożenia systemów finansowoksięgowych w co najmniej 20 przedsiębiorstwach, otrzymuje 5 punktów, - oferta wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat dokonał sprzedaży i wdrożenia systemów finansowoksięgowych w co najmniej 5 przedsiębiorstwach, otrzymuje 3 punkty, -oferta wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat dokonał sprzedaży i wdrożenia systemów finansowoksięgowych w mniej niż 5 przedsiębiorstwach, otrzymuje 0 punktów. iv. Aktualizacje oprogramowania. W ramach kryterium Aktualizacje oprogramowania punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od do 5 w następujący sposób: - oferta, która gwarantuje opiekę serwisową wykonawcy oraz aktualizację oprogramowania systemu finansowo-księgowego w okresie przynajmniej 2 lat od wdrożenia systemu zawartą w cenie zamówienia, otrzymuje 5 punktów, - oferta, która gwarantuje opiekę serwisową wykonawcy oraz aktualizację oprogramowania systemu finansowo-księgowego w okresie przynajmniej roku od wdrożenia systemu zawartą w cenie zamówienia, otrzymuje 2 punkty, - oferta, która gwarantuje opiekę serwisową wykonawcy oraz aktualizację oprogramowania systemu finansowo-księgowego w okresie krótszym niż rok od wdrożenia systemu zawartą w cenie zamówienia, otrzymuje 0 punktów. 3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 4. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia oferentów za pośrednictwem poczty lub telefonicznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA -5-

6 . Wykonawca składa oświadczenie i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy dostawy na określonych w ofercie warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 20 marca 204 r. 2. Wykonawca udzieli co najmniej 2 miesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowanie i sprzęt. 6. ZAŁĄCZNIKI Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: Załącznik nr Formularz oferty Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia -6-

7 Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy (dane Wykonawcy) O F E R T A Załącznik Nr do zapytania ofertowego Zamawiający: Olsoft Sp. z o.o. Odpowiadając na ogłoszenie: na zakup oprogramowania do prowadzenia pełnej księgowości oraz oprogramowania kadrowo-płacowego wraz z kosztami wdrożenia, komputera przenośnego (notebook) z systemem operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego i antywirusowego, drukarki laserowej - kolorowej sieciowej, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner+drukarka+fax+ksero), urządzenia sieciowego typu switch w ramach projektu: "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z informatyzację przedsiębiorstwa oraz o.o. poprzez wdrożenie nowych e-usług." oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową w wysokości: L.p. Wyszczególnienie Ilość Cena jednostkowa netto Cena netto *4 Zakup oprogramowania do prowadzenia pełnej księgowości wraz z kosztami wdrożenia Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego wraz z kosztami wdrożenia Komputer przenośny (notebook) z systemem operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego Zakup drukarki laserowej - kolorowej sieciowej 5 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner+drukarka+fax+ksero) 6 Zakup urządzenia sieciowego typu switch 7 Zakup licencji - oprogramowania antywirusowego 3 Razem cena netto w złotych X X Razem cena netto słownie VAT X Stawka.. % -7-

8 Razem cena brutto z złotych X X Razem cena brutto słownie a. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. b. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. c. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat dokonaliśmy sprzedaży i wdrożenia systemów finansowoksięgowych w przedsiębiorstwach. d. Oświadczamy, że oferta obejmuje opiekę serwisową wykonawcy wraz z aktualizacją oprogramowania systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w okresie lat od wdrożenia systemu. Po tym okresie koszt rocznej opłaty serwisowej wyniesie.. zł. e. Na ofertę składają się następujące opcjonalne moduły oprogramowania do prowadzenia pełnej księgowości oraz kadrowo-płacowego: ).. 2).. 3).. 4).. 5).. 6).. 7).. 8).. 9).. 0).. ).. 2).. f. Oświadczamy, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:..... oraz adres poczty elektronicznej.:... g. Okres ważności oferty. dni. Oferta zawiera. ponumerowane strony. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy) -8-

9 Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego na zakup oprogramowania do prowadzenia pełnej księgowości oraz oprogramowania kadrowo-płacowego wraz z kosztami wdrożenia, komputera przenośnego (notebook) z systemem operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego i antywirusowego, drukarki laserowej - kolorowej sieciowej, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner+drukarka+fax+ksero), urządzenia sieciowego typu switch w ramach projektu: "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług." I. Zakup oprogramowania do prowadzenia pełnej księgowości wraz z kosztami wdrożenia Ilość: zestaw. Zakupione oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z funkcjonującym już w Spółce oprogramowaniem finansowo-księgowym Comarch-Optima. Oprogramowanie specjalistyczne, stanowiące podstawowe narzędzie pracy pracowników biura rachunkowego (back-office) wraz z usługą wdrożenia. Wskazane oprogramowanie zostanie wybrane spośród dostępnych na rynku (off-the-shelf software). Minimalne parametry oprogramowania i usługi: Spełnienie wymogów ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz powiązanych aktów prawnych. Możliwość kompleksowej obsługi następujących zagadnień w trybie offline: fakturowanie, gospodarka magazynowa, kasa, banki, księgi handlowe, uproszczona księgowość, ewidencja środków trwałych, deklaracje, sprawozdawczość i raportowanie. Posiadanie funkcjonalności analizy czasu pracy spędzonego nad obsługą poszczególnych klientów. Praca stanowisk roboczych w środowisku Microsoft Windows. Serwer danych oparty o system zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server Efektywna praca w sieci lokalnej Oprogramowanie musi pozwolić na prowadzenie baz wielu klientów (dla co najmniej klientów) Efektywna obsługa do dokumentów w bazie jednego klienta -9-

10 Wdrożenie systemu na lokalnym serwerze Wnioskodawcy oraz wskazanych stanowiskach roboczych. Udostępnienie application programming interface (API) Zdalny dostęp klienta biura do jego danych finansowych. Szczegółowe wymagania funkcjonalne: System posiada certyfikat zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych System posiada certyfikat innowacyjności Obsługa rejestrów VAT Obsługa rozrachunków z kontrahentami. Możliwość samodzielnego przygotowywania raportów i analiz Możliwość samodzielnego modyfikowania lub definiowania wydruków Możliwość eksportu deklaracji do systemu e-deklaracje Bufor księgowy Wielowalutowość Wystawianie (edycja) faktur VAT / faktur proforma / rachunków przez abonenta Obsługa faktur zaliczkowych Przypisanie do karty towarowej i karty kontrahenta zdjęcia, skanu lub innego rodzaju danych binarnych, które są zapisywane w bazie danych systemu, wraz z możliwością podglądu z poziomu programu Możliwość wystawiania faktur cyklicznych Możliwość wystawiania e-faktur Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Prowadzenie odrębnej ewidencji środków trwałych o niskiej wartości. Prowadzenie ewidencji wartości niematerialno-prawnych; Obsługa inwentaryzacji; Możliwość generowania tabel amortyzacyjnych. II. Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego wraz z kosztami wdrożenia Ilość: zestaw. Zakupione oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z funkcjonującym już w Spółce oprogramowaniem finansowo-księgowym Comarch-Optima. Oprogramowanie specjalistyczne kadrowo-płacowe, stanowiące podstawowe narzędzie pracy pracowników biura rachunkowego (back-office) wraz z usługą wdrożenia. Wskazane oprogramowanie zostanie wybrane spośród dostępnych na rynku (off-the-shelf software). Minimalne parametry oprogramowania i usługi: Spełnienie wymogów ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz powiązanych aktów prawnych. -0-

11 Możliwość kompleksowej obsługi następujących zagadnień w trybie offline: płace i kadry, deklaracje. Praca stanowisk roboczych w środowisku Microsoft Windows. Serwer danych oparty o system zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server Efektywna praca w sieci lokalnej Wdrożenie systemu na lokalnym serwerze Wnioskodawcy oraz wskazanych stanowiskach roboczych. Udostępnienie application programming interface (API) Szczegółowe wymagania funkcjonalne: Kartoteki pracowników (dane osobowe, umowy, aneksy). Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Kalendarz pracowników (choroby, urlopy, zasiłki, badania lekarskie itp.) Pełna obsługa pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (okresy przynależności, udzielanie pożyczek, zapomóg) Definiowania własnych typów wypłat, np. trzynastek, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych Przypisanie pracownikowi w kadrach dodatkowych elementów wynagrodzenia wraz ze wskazaniem, do której listy płac mają zostać naliczone Definiowanie własnych umów cywilno-prawnych Eksport czasu pracy i nieobecności do MS Office Excel/Open Office Calc z możliwością naniesienia informacji o faktycznie przepracowanym czasie i ponownym zaczytaniu tych danych do programu płacowego Równoczesna (seryjna) modyfikacja danych dla wielu pracowników - np. przeszeregowanie, zmiana wymiaru etatu, czy przedłużenie umów na czas określony Wydruki seryjne, np. kart przychodów, deklaracji podatkowych, kart czasu pracy Automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach, np. badań lekarskich, szkoleń BHP czy składania deklaracji ZUS Korygowanie zrealizowanych i zaksięgowanych wypłat Wieloetatowość zatrudnienie pracownika na wielu etatach, z możliwością rozliczania wypłat, nieobecności i deklaracji PIT, ZUS Rozliczanie nadgodzin w różnych okresach rozliczeniowych, z możliwością przesunięcia w stosunku do początku roku oraz funkcja odbierania nadgodzin. III. Komputer przenośny (notebook) z systemem operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego Ilość: sztuka Minimalne parametry techniczne sprzętu komputerowego: o Pamięć RAM: 4 GB o Dysk twardy: SATA, 5400 RPM, 500 GB o Wbudowany napęd optyczny DVD z funkcją nagrywania o Procesor: 64 bitowy (technologia x86-64), dwurdzeniowy o System operacyjny: wspomagający obsługę procesorów 64-bitowych, wersja licencji umożliwiająca korzystanie w firmie --

12 o Płyta główna ze zintegrowanymi interfejsami LAN, portami USB, kartą sieciową WiFi (generacja n). o Matryca o przekątnej max. 5 Minimalne parametry oprogramowania użytkowego - w skład pakietu biurowego wejść powinny: o Edytor tekstów o Arkusz kalkulacyjny o Aplikacja do tworzenia prezentacji o Klient poczty wraz z organizerem IV. Drukarka laserowa - kolorowa sieciowa Ilość: sztuka Minimalne parametry techniczne sprzętu: o Wbudowane interfejsy LAN, USB o Rozdzielczość drukowania: minimum 600 x 600 dpi o Prędkość druku: do 6 str. / min. o Pamięć RAM: minumum 28 MB Zamawiający dopuszcza urządzenie opcjonalnie wyposażone w skaner. V. Urządzenie wielofunkcyjne Ilość: sztuka Minimalne parametry techniczne sprzętu: o Wbudowane interfejsy LAN, USB o Moduł automatycznego druku dwustronnego o Technologia druku: laserowa o Prędkość druku: do 26 str. / min. o Podajnik na 250 arkuszy o Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów o Wbudowany faks o Funkcja kopiowania (xero) VI. Urządzenie sieciowe typu SWITCH Ilość: sztuka Minimalne parametry techniczne sprzętu: o 8 portów Ethernet 0/00 Mbps o Możliwość zarządzania przez przeglądarkę internetową VII. Zakup licencji - oprogramowania antywirusowego Ilość: 3 sztuki Minimalne wymagania oprogramowania antywirusowego: moduł skanowania poczty elektronicznej moduł zapory ogniowej możliwość skanowania bieżącego -2-

13 możliwość aktualizacji bazy wirusów przez 2 miesięcy -3-

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55 02-776 Warszawa Adres biura i do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa wdrożenia systemu klasy ERP (e-buissnes) dla potrzeb LEGS Sp. z o.o. w ramach projektu: Wdrożenie platformy e-business firmy Legs Sp. z o.o. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI RYNEK - RATUSZ 24 50-101 WROCŁAW Znak: ZP 3/ 2012 Wrocław, dnia 5.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt Razem dla biznesu współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo