PL-Katowice: Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Katowice: Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe 2012/S 243-400141. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi"

Transkrypt

1 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Katowice: Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Usługi Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Tauron Polska Energia S.A. ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień i Umów Osoba do kontaktów: Michał Jaroszewicz Katowice Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor elektroenergetyczny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak TAURON Dystrybucja S.A. ul. Zawiła 65L Kraków TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka Kraków TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Sudecka Wrocław TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 1/9

2 2/9 ul. Obrońców Pokoju 2B Jelenia Góra TAURON Ciepło S.A. ul. Grażyńskiego Katowice Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o. os. Czatkowice Krzeszowice Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. ul. Lwowska Katowice TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2a Gliwice TAURON Czech Energy Na Rovince Ostrava - Hrabová CZECHY TAURON Wytwarzanie S.A. ul. Lwowska Katowice Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. oraz jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy TAURON za lata obrotowe 2013, 2014, 2015 Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 9: Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Główne miejsce świadczenia usług - siedziba TAURON Polska Energia SA. oraz siedziby Spółek Grupy TAURON w imieniu i na rzecz których prowadzone jest postępowanie. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 2/9

3 3/9 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. za lata sporządzonych zgodnie MSR/MSSF, b) badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy TAURON za lata sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, c) badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. za lata sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, d) przeglądów okresowych półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. sporządzonych według wymogów MSR/MSSF wymaganych przez Giełdę Papierów Wartościowych za okresy kończące się: , oraz roku, e) przeglądów okresowych półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. sporządzonych według wymogów MSR/MSSF wymaganych przez Giełdę Papierów Wartościowych za okresy kończące się: , oraz roku f) potwierdzonej pisemnie weryfikacji rocznych jednostkowych pakietów sprawozdawczych wybranych spółek oraz spółki zależnej TAURON Czech Energy s r.o. sporządzonych za lata , niezbędnych do sporządzenia rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy TAURON sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, g) potwierdzonej pisemnie weryfikacji półrocznych jednostkowych pakietów sprawozdawczych wybranych spółek oraz spółki zależnej TAURON Czech Energy s r.o. sporządzonych za okresy zakończone: , oraz roku, niezbędnych do sporządzenia półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy TAURON sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, h) tłumaczenia rocznych i półrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A oraz opinii i raportów z badania/raportów z przeglądu na język angielski. Szczegóły określono w SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Tak jak w pkt. II.1.5. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 3/9

4 4/9 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: Każdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN, szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w SIWZ. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowaniaich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi. zmianami; dalej: ustawa PZP ) oraz spełniają warunki na podstawie art. 22 ust.1 ustawy PZP dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym: 1) są uprawnieni do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009r., Nr 77 poz. 649 z późn.zmianami, dalej: ustawa o biegłych rewidentach). 2) spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w art. 56 w związku z art. 47 ustawy o biegłych rewidentach, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali łącznie: a) co najmniej 3 usługi na przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki z sektora energetycznego, o przychodach ze sprzedaży co najmniej 2 mld złotych rocznie, b) co najmniej 3 usługi na przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, o przychodach ze sprzedaży co najmniej 3 mld złotych rocznie, inne niż wymienione w punkcie 2a) Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2a i 2b musi wykazać różne zamówienia. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym: 1) wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosi minimum 150 pracowników, w tym liczebność personelu kierowniczego wynosi minimum 15 osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 4/9

5 5/9 2) dysponowanie co najmniej 32 osobowym zespołem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w tym: a) co najmniej 30 osób wpisanych do krajowego rejestru biegłych rewidentów, w tym co najmniej 5 osób z doświadczeniem w badaniu sprawozdania finansowego spółek sektora energetycznego, spełniających warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach, b) co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia aktuarialne. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: a) uzyskali przychody z badania sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy w wysokości co najmniej ,00 PLN, b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U nr 205, poz. 1583) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ,00 euro lub wyrażoną w PLN nie niższą niż równowartość ,00 euro (wg kursu przeliczeniowego 1EUR= 4,0196 PLN), Przez spółki z sektora energetycznego rozumie się spółki prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy PZP, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy PZP Wykonawcy winni dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawio nego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycz nych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karne go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2) 4) oraz 6): - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: 5/9

6 6/9 a. że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. b. nie zalega z uiszczaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu terytorialnego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5): - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, 10) zaświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 1. 1) Warunków udziału w postępowaniu, 11) pisemne oświadczenie, zawierające zobowiązanie Wykonawcy do delegowania do realizacji zamówienia biegłych rewidentów spełniających warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach, zgodnie z warunkiem i wymogiem określonym w pkt. 1. 2) Warunków udziału w postępowaniu, 12) pisemne oświadczenie, o spełnieniu przez Wykonawcę warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w art. 56 w zw. z art.47 ustawy o biegłych rewidentach, zgodnie z warunkiem określonym w pkt a) Warunków udziału w postępowaniu, 13) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 2. a) i pkt. 2. b) Warunków udziału w postępowaniu, 6/9

7 7/9 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 14)oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 3.1) warunków udziału w postępowaniu, 15) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem określonym 3. 2) a) oraz 3. 2) b) Warunków udziału w postępowaniu, 16) oświadczenie o wysokości przychodów z tytułu badania sprawozdań finansowych, zgodnie z warunkiem określonym w 4. a) Warunków udziału w postępowaniu, 17) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkiem określonym w 4.b) Warunków udziału w postępowaniu. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Określono w pkt III.2.1). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oprócz dokumentów i oświadczeń ktore określono w pkt III.2.1) do oferty należy załączyć: Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia zawierająca: - proponowany plan i harmonogram badania sprawozdań finansowych, w tym termin przekazania opinii i raportu z badania od daty przekazania sprawozdania, - opis proponowanej metody badania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem obszarów badania podlegających szczegółowej ocenie oraz określeniem zespołu dedykowanego do wykonania przedmiotu zamówienia z podaniem roli w badaniu sprawozdań finansowych wraz z podaniem specjalizacji poszczególnych osób w tych obszarach (zgodnie z wykazem, o którym mowa w pkt. III.2.1) ppkt. I.3.2) lit. a) i lit. b) ), - minimalna ilość godzin przeznaczonych na badanie sprawozdań finansowych. Kryterium "Koncepcja realizacja przedmiotu zamówienia" zostanie ocenione na podstawie ww. dokumentu. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.2) IV.2.1) Rodzaj procedury Otwarty Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia. Waga 15 7/9

8 8/9 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: 2012/TPE/KZA/01653/G Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:.. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :15 Miejscowość W siedzibie TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, sala nr 957. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe: Uwaga do pkt III. 3) - Czas trwania zamówienia lub termin realizacji. Termin realizacji: od daty zawarcia umowy o zamówienie do marca 2016 r. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy składania odwołań określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 8/9

9 9/ /9

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402876-2014:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 228-402876 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27970-2014:text:pl:html Polska-Bytom: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 018-027970 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291771-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 163-291771 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275254-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196673-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106704-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226318-2011:text:pl:html PL-Katowice: Papier ze znakiem wodnym 2011/S 136-226318 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296331-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253332-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 141-253332 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo