Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 1 Podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2014 rok dotyczące: 1) wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 1) do niniejszej uchwały, 2) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 2) do niniejszej uchwały, 3) kwoty zobowiązań wymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 3) do niniejszej uchwały, 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 5) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem dotacji udzielonych dla innych jednostek samorządu terytorialnego), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 6) wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 7) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 8) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2014 rok wymagane ustawą o finansach publicznych. Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Marszałek Województwa Marek Woźniak

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Część 1. Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wykonanie po zmianach za 2014 rok A. Dochody ,42 B. Wydatki ,72 C. Deficyt (AB) ,30 D. Finansowanie (D1D2) ,64 D1. Przychody ogółem ,64 D2. Rozchody ogółem ,00 Część 2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2014 roku wyniosła ,81 zł. Część 3. Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zobowiązania wymagalne w 2014 roku w kwocie ,87 zł dotyczą: 1. zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych kwota ,50 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,50 zł, 2. zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem kwota ,37 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,37 zł, z tego: instytucje kultury kwota 2.021,74 zł, SP ZOZy kwota ,52 zł, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 497,11 zł. 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki Zadanie Wykonanie za 2014 rok I+II OTRZYMANE DOTACJE OGÓŁEM I. Otrzymane dotacje , , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,20 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,91 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Kaliski Powiat Kępiński Powiat Pilski Powiat Ostrzeszowski Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie kępińskim" Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim", Dla Ośrodka Doskonalenia w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" Dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" , , , , ,06 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,29 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Kaliski Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" ,91

5 Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację Powiat Kępiński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie kępińskim" Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia Powiat Pilski ujętego w WPF pn.: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" Dla Ośrodka Doskonalenia w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" Powiat Ostrzeszowski Dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn:. Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,26 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,17 jednostkami samorządu terytorialnego 2 695,80 Miasto Konin Dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! ,17 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,09 jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Konin Dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na realizację Powiat Koniński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompleksowy system doskonalenia ,80 nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,79 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na realizację Powiat Koniński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim ,79 II. Otrzymana pomoc finansowa ogółem , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,09

6 Zadania z zakresu drogownictwa z przeznaczeniem na remont chodników w Gmina Ostrzeszów Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki i ul. Kolejowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr , Gmina Margonin Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 190 m. Margonin ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,02 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich, z tego: ,02 Gmina Kiszkowo Przebudowa chodnika w miejscowości Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 Miasto i Gmina Witkowo Budowa chodnika na odcinku WitkowoMąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 Miasto i Gmina Grabów nad Prosną Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich" (w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w zakresie drogownictwa, tj.: przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości ,00 Bukownica, kontynuacja przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Książnice) Gmina Ostrów Wielkopolski Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 w m. Topola Mała budowa ciągu pieszego ,00 Gmina Wągrowiec Budowa chodnika wraz z sygnalizacją świetlną przy drodze wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Pawłowo Żońskie ,00 Gmina Blizanów Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Żegocin Piotrów ,00 Gmina Margonin Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 193 m. Lipiny ,02 Gmina Kłodawa Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od m. Bierzwienna Długa Kolonia do m. Kłodawa ,00 Gmina Mieścisko Dofinansowanie budowy dalszego etapu ciągu pieszo rowerowego w Mieścisku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w ramach poprawy ,00 bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Duszniki Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 306 w Wilczynie ,00 Powiat Kaliski Dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie znaku aktywnego B20 STOP z detekcją radarową w m. Janków Pierwszy na skrzyżowaniu drogi ,00 wojewódzkiej nr 442 z drogą powiatową nr 4342P" Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: ,00 Gmina Kazimierz Biskupi Gmina Ślesin Budowa chodnika w w miejscowości Wola Łaszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 264 Przebudowa chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 w Ślesinie , ,00 Gmina Osieczna Dofinansowanie budowy chodnika w Kątach przy drodze wojewódzkiej nr ,00

7 Gmina Czarnków Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód Ujście polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sarbka od km ,60 do km ,10 (strona lewa) ,00 Gmina Jarocin Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 443 z drogą powiatową nr 3741P w miejscowości Tarce) ,00 Gmina Trzcianka Realizacja w pasie drogi wojewódzkiej nr 180 następujących zadań: 1. Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Wrząca, 2. Przebudowa chodnika w miejscowości Stobno, ,00 3. Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Fatała w Trzciance. Miasto i Gmina Buk Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II stanowiącą drogę wojewódzką nr 307 i ulicy Dworcowej stanowiącą drogę ,00 gminną nr P w Buku Gmina Turek Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej w systemie zaprojektuj i wybuduj w m. Turku DW 470 skrzyżowanie ulic Jana Pawła II/Dworcowa/Zdrojki ,00 Prawe w km ok Gmina Dopiewo Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 307 w miejscowości Zakrzewo , Administracja publiczna 2 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na zorganizowanie Gmina Gostyń 2 000,00 plenerowej imprezy "Konie i powozy" 801 Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Miasto Piła w Pile na zadanie w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na ,00 potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego WPF pn. "Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i ,00 Miasto Kalisz utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce" Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego ,00 Powiat Kaliski Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup trzech kardiotokografów dla Oddziału Położniczo Ginekologicznego Patologii Ciąży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w ,00 Kaliszu Lecznictwo psychiatryczne ,00

8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kłecko Dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie na zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie ,00 Gmina Kiszkowo Dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie na zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 5 000, Ratownictwo medyczne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Pobiedziska Dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na dofinansowanie schodołaza, detektora tętna płodu oraz kasków ochronnych , Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto Leszno Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii , Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 000,00 Dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na opracowanie wyników badań Gmina Murowana Goślina wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim na terenie 9 000,00 sołectwa Starczanowo Teatry , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Miasto Kalisz Dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz na przygotowanie premiery spektaklu teatralnego , Centra kultury i sztuki ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację 41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych oraz 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" , Muzea ,00

9 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprez plenerowych pn.: "Jarmark Archeologiczny", "Biesiada Piastowska", "Weekend CeltyckoIrlandzki" oraz "Niedziela u Niechciców" ,00 dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację wystawy pn.: "Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina..." w ramach ,00 projektu KALISZFENIKS Miasto Piła Dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły , Pozostała działalność , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 Miasto i Gmina Swarzędz Na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna ,40 I+II OGÓŁEM ,86 I. Jednostki sektora finansów publicznych ,32 1. dotacje celowe , Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,14 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,14 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Budzyń Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 Gmina Chodzież ,00 Gmina Margonin ,00 Gmina Szamocin ,00 Gmina Drawsko ,00 Gmina Czarnków ,00 Gmina Krzyż ,00 Gmina Połajewo ,00 Gmina Kiszkowo ,00 Gmina Niechanowo ,00 Gmina Trzemeszno ,00 Gmina Witkowo ,00 Gmina Borek Wlkp ,00 Gmina Gostyń ,00 Gmina Krobia ,00 Gmina Pępowo ,31 Gmina Piaski ,00 Gmina Pogorzela ,00 Gmina Granowo ,00 Gmina Kamieniec ,00

10 Gmina Rakoniewice ,00 Gmina Jaraczewo ,00 Gmina Jarocin ,00 Gmina Kotlin ,00 Gmina Żerków ,00 Gmina Blizanów ,00 Gmina Brzeziny ,00 Gmina Ceków Kolonia ,00 Gmina Godziesze Wielkie ,00 Miasto Kalisz ,00 Gmina Koźminek ,00 Gmina Lisków ,00 Gmina Mycielin ,00 Gmina Opatówek ,00 Gmina Stawiszyn ,00 Gmina Szczytniki ,00 Gmina Żelazków ,00 Gmina Baranów ,00 Gmina Bralin ,00 Gmina Kępno ,00 Gmina Łęka Opatowska ,00 Gmina Perzów ,00 Gmina Rychtal ,00 Gmina Trzcinica ,00 Gmina Babiak ,00 Gmina Chodów ,00 Gmina Dąbie ,00 Gmina Grzegorzew ,00 Gmina Koło ,00 Gmina Kościelec ,00 Gmina Olszówka ,00 Gmina Osiek Mały ,00 Gmina Przedecz ,00 Gmina Golina ,00 Gmina Kleczew ,00 Gmina Kramsk ,00 Gmina Krzymów ,00 Gmina Rychwał ,00 Gmina Rzgów ,00 Gmina Skulsk ,00 Gmina Sompolno ,00 Gmina Stare Miasto ,00 Gmina Ślesin ,00 Gmina Wierzbinek ,00 Gmina Wilczyn ,00 Gmina Kościan ,00 Gmina Krzywiń ,00 Gmina Krotoszyn ,00 Gmina Koźmin Wlkp ,00

11 Gmina Rozdrażew ,00 Gmina Osieczna ,00 Gmina Rydzyna ,00 Gmina Święciechowa ,00 Gmina Wijewo ,00 Gmina Włoszakowice ,00 Gmina Kwilcz ,25 Gmina Chrzypsko Wielkie ,00 Gmina Kuślin ,00 Gmina Lwówek ,00 Gmina Miedzichowo ,00 Gmina Zbąszyń ,00 Gmina Oborniki ,00 Gmina Rogoźno ,00 Gmina Ryczywół ,00 Gmina Nowe Skalmierzyce ,00 Gmina Odolanów ,50 Gmina Ostrów Wlkp ,00 Gmina Przygodzice ,00 Gmina Raszków ,00 Gmina Sieroszewice ,00 Gmina Sośnie ,00 Gmina Czajków ,00 Gmina Doruchów ,00 Gmina Grabów N. Prosną ,00 Gmina Kobyla Góra ,00 Gmina Kraszewice ,00 Gmina Mikstat ,00 Gmina Ostrzeszów ,00 Gmina Białośliwie ,00 Gmina Łobżenica ,50 Gmina Kaczory ,00 Gmina Miasteczko Krajeńskie ,00 Gmina Ujście ,00 Gmina Wysoka ,00 Gmina Wyrzysk ,00 Gmina Chocz ,00 Gmina Czermin ,00 Gmina Dobrzyca ,00 Gmina Gizałki ,00 Gmina Gołuchów ,00 Gmina Buk ,00 Gmina Dopiewo ,00 Gmina Kostrzyn ,00 Gmina Kórnik ,00 Gmina Luboń ,00 Gmina Murowana Goślina ,00 Gmina Pobiedziska ,00 Gmina Rokietnica ,00

12 Gmina Tarnowo Podgórne ,00 Gmina Bojanowo ,00 Gmina Jutrosin ,00 Gmina Orchowo ,00 Gmina Ostrowite ,00 Gmina Słupca ,00 Miasto Słupca ,00 Gmina Strzałkowo ,00 Gmina Zagórów ,00 Gmina Duszniki ,00 Gmina Kaźmierz ,50 Miasto Obrzycko ,00 Gmina Obrzycko ,00 Gmina Szamotuły ,00 Gmina Książ Wlkp ,00 Gmina Dominowo ,00 Gmina Krzykosy ,00 Gmina Nowe Miasto Nad Wartą ,00 Gmina Zaniemyśl ,00 Gmina Brudzew ,00 Gmina Dobra ,00 Gmina Kawęczyn ,00 Gmina Malanów ,00 Gmina Przykona ,00 Gmina Turek ,00 Gmina Tuliszków ,00 Gmina Władysławów ,00 Gmina Gołańcz ,00 Gmina Damasławek ,00 Gmina Mieścisko ,00 Gmina Skoki ,00 Gmina Wapno ,00 Gmina Wągrowiec ,00 Gmina Przemęt ,00 Gmina Siedlec ,00 Gmina Wolsztyn ,00 Gmina Kołaczkowo ,00 Gmina Nekla ,00 Gmina Pyzdry ,00 Gmina Września ,00 Gmina Lipka ,00 Gmina Krajenka ,00 Gmina Okonek ,00 Gmina Zakrzewo ,00 Gmina Złotów ,00 Gmina Brzeziny Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów ,00 Gmina Czajków ,00 Gmina Przygodzice ,00 Gmina Skulsk ,00

13 Gmina Tarnowo Podgórne ,00 Gmina Baranów ,00 Gmina Blizanów ,00 Gmina Bralin ,00 Gmina Brodnica ,00 Gmina Brudzew ,00 Gmina Buk ,00 Gmina Ceków Kolonia ,00 Gmina Chocz ,00 Gmina Chodów ,00 Gmina Czermin ,00 Gmina Dobrzyca ,00 Gmina Dominowo ,00 Gmina Dopiewo ,00 Gmina Gizałki ,00 Gmina Gołuchów ,00 Gmina Grzegorzew ,00 Gmina Jaraczewo ,00 Gmina Jarocin ,00 Gmina Jutrosin ,00 Gmina Kiszkowo ,00 Gmina Kołaczkowo ,00 Gmina Kostrzyn ,00 Gmina Koźminek ,00 Gmina Kraszewice ,00 Gmina Krotoszyn ,00 Gmina Lipka ,00 Gmina Lisków ,00 Gmina Łęka Opatowska ,00 Gmina Miedzichowo ,00 Gmina Murowana Goślina ,00 Gmina Mycielin ,00 Gmina Olszówka ,00 Gmina Perzów ,00 Gmina Połajewo ,00 Gmina Pyzdry ,00 Gmina Rokietnica ,00 Gmina Słupca ,00 Gmina Stare Miasto ,00 Gmina Strzałkowo ,00 Gmina Szczytniki ,00 Gmina Trzcinica ,00 Gmina Wierzbinek ,00 Gmina Witkowo ,00 Gmina Września ,00 Gmina Zagórów ,00 Gmina Zakrzewo ,00 Gmina Zaniemyśl ,00 Gmina Szczytniki Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych ,00

14 Powiat Kolski 7 500,00 Powiat Wągrowiecki Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania , Pozostała działalność , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, z tego: , ,60 Gmina Łobżenica Dla każdego coś miłego ,00 U nas wszędzie jest blisko kompleks integracyjny w Witrogoszczy ,00 Gmina Rogoźno "Wszystko jest możliwe. Niemożliwe po prostu wymaga więcej czasu" Modernizacja terenu przeznaczonego na cele kulturalne przy stawie w ,00 miejscowości Parkowo Gmina Łobżenica Zmieniamy się dla wszystkich Kościerzyn już nie mały tylko wielki zapałem i wolą działania ,00 Gmina Siedlec Promenada Grójecka w cieniu wierzby głowiastej jako miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic rewitalizacja ,96 Gmina Trzemeszno Pięknie, zdrowo i sportowo to zobaczysz odwiedzając Mijanowo ,85 Gmina Wronki Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chojnie z wykonaniem tarasu widokowego na rzekę Wartę i przystań rzeczną ,89 Gmina Swarzędz Jak Cię widzą, tak Cię piszą razem sprzątamy i odpoczywamy w Gruszczynie ,15 Gmina Rogoźno Zagospodarowanie centrum sportowo rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościejewo ,16 Gmina Czermin Sukces sportowy jest blisko bo mamy własne boisko ,24 Gmina Śmigiel Żeby żyło się lepiej plac zabaw w Wydorowie 7 260,00 Gmina Wronki Poprawa estetyki miejscowości Wierzchocin poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy mini boisku 2 264,08 Gmina Gołańcz Suchą nogą do świetlicy gdy za oknem słota zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach ,00 Gmina Borek Wielkopolski Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców ,00 Gmina Siedlec Utworzenie miejsca pamięci i tradycji w świetlicy wiejskiej w Kopanicy 7 199,97 Gmina Grabów nad Prosną Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabów Wójtostwo ,77 Gmina Koźminek Piękno, które leczy Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym ,77 Gmina Gołańcz Remont placu integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Panigrodzu ,00 Gmina Grabów nad Prosną Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo ,76 Gmina Łobżenica Serduszko w samym centrum Topoli ,00 Realizacja II edycji Konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" ,01 Gmina Opatówek Zakup namiotów dla sołectwa Rajsko 3 000,00 Gmina Kawęczyn Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze 3 946,00 Gmina Siedlec Zewnętrzne wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chobienicach 4 903,00 Gmina Siedlec Zakup zestawów promujących sołectwo Grójec Mały 4 554,00

15 Gmina Kórnik Zakup niezbędnego wyposażenia do wiaty ogniskowo festynowej w Mościenicy 2 600,00 Gmina Wągrowiec Wyposażenie Sali wielofunkcyjnej w Grylewie 5 000,00 Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Łęknie Filia w Wiatrowie 5 000,00 Gmina Kołaczkowo Wzbogacanie przestrzeni publicznej poprzez zakup namiotów, banerów promujących Sołectwo Bieganowo 3 300,00 Gmina Śrem Święty Benedykt patron Mechlina pyszne wypieki i piękna kraina 2 984,78 Gmina Pniewy Gry stolikowe zakup wyposażenia do świetlicy w Turowie 2 678,94 Gmina Trzemeszno Aktywne centrum sportowo rekreacyjne w Mijanowie pewną szansą rozwoju sołectwa 4 297,00 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Sobiesękach Trzecich tu wypoczywamy i tu się spotkamy 3 060,19 Gmina Gołańcz Zamiast naczyń zmywanie, aktywne wypoczywanie i wsi Czerlin promowanie 3 135,50 Gmina Kórnik Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Biernatkach 2 828,24 Gmina Słupca Zakup stołów kuchennych do świetlicy wiejskiej w Gółkowie 2 751,51 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Szczytnikach integrowanie przez wspólne gotowanie 3 330,00 Gmina Lwówek Tak gotowała moja mama najlepsze przepisy kulinarne Zębowa 5 000,00 Gmina Międzychód Świetlica w kamionnie miejscem spotkań wszystkich mieszkańców 3 896,60 Gmina Kościelec Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelec 2 680,13 Gmina Rawicz Doposażenie ogródka rekreacyjnego "Sołecki Zakątek" w Kątach 4 000,00 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Krowicy Zawodniej miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców 3 060,19 Gmina Śrem Dąbrowskie wianki powrót do tradycji 2 755,11 Gmina Lwówek Trochę zimy, trochę lata 2 500,00 Gmina Baranów Wyposażenie kuchni w domu ludowym w Baranowie 4 790,47 Gmina Lipno Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Goniembicach 2 500,00 Gmina Stęszew Zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej miejscowości Skrzynki 2 530,00 Gmina Kołaczkowo Świetlica wiejska w Gorazdowie centrum integracji mieszkańców 3 300,00 Gmina Swarzędz Legalna zadyma w Gruszczynie. Grilluj i baw się przy muzyce zaczarowanej w maszynie 2 500,00 Gmina Kępno Zakup stołów do Domu Ludowego w Klinach 3 600,00 Gmina Lipno Mini kuchnia polowa 2 500,00 Gmina Czempiń Słonin z sercem Was ugości! Projekt zakupu promocyjnego namiotu, garnków i tac dla Sołectwa Słonin 2 500,00 Gmina Oborniki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 361,79 Gmina Stęszew Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębnie oraz zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej miejscowości 2 958,63 Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupia 3 000,00 Gmina Kórnik Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Konarskie 2 581,37 Gmina Kępno Zakup stołów do Domu Strażaka w Domaninie 4 900,00 Gmina Kłodawa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzykosy 5 000,00 Gmina Swarzędz Przy stołach w Gortatowie jest impreza, niech przyjdzie i zobaczy, kto nie dowierza 2 500,00 A w Łowęcinie, przy plenerowym stole i biesiady i taneczne swawole 2 500,00 Gmina Kołaczkowo Świetlica wiejska we Wszemborzu centrum integracji mieszkańców 3 372,00 Gmina CekówKolonia Zakup elementów wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia 2 700,00

16 Gmina Lipno Doposażenie Domu Strażaka w Wilkowicach 2 500,00 Gmina Lipka Rewitalizacja centrum miejscowości Lipka zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości przy ul. Kościuszki poprzez zakup elementów małej 5 000,00 architektury Gmina Pyzdry Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej 4 500,00 Gmina Wronki Aleja lipowa wizytówką Biezdrowa 2 500,00 Gmina Łobżenica Nowe drewniane stołki w Chlebnie; Gmina Łobżenica 5 000,00 Gmina Ujście Wyposażenie świetlicy w Bronisławkach 4 000,00 Gmina Kłodawa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Luboniek 5 000,00 Gmina Kwilcz Świetlicowe rewolucje w Niemierzewie 4 927,00 Gmina Dolsk I ten duży i ten mały, czyli wspólne kolędowanie przed spotkaniem ze Św. Mikołajem zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowieczku 3 361,00 Gmina Wronki Nowe wyposażenie to nasze marzenie zakup nagłośnienia i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Jasionnie 2 500,00 Gmina Dobrzyca Zagospodarowanie terenów przy placach zabaw w miejscowości Czarnuszka 2 750,00 Gmina Rychwał Świetlica wiejska w Kucharach Kościelnych miejscem spotkań mieszkańców 2 500,00 Gmina Wronki Gmina Koźminek Gotujemy i oglądamy, zawsze fajne pomysły mamy zakup taboretu gazowego i projektora wraz z ekranem do świetlicy w Lubowie Podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach poprzez jej doposażenie 2 471, ,97 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,69 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych IV edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego: ,69 Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Konin). dla nas walczyli my dla nich pracujemy ,00 Gmina Lwówek Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Zgierzynka). Wehikuł czasu ,00 Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Linie). Tchnij duszka w staruszka czyli międzypokoleniowa strefa integracji ,00 Gmina Ostrowite Zagospodarowanie parku w Przecławiu ,77 Gmina Lwówek Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Spojrzeć na Zębowo z góry czyli punkt widokowy w wieży św. Floriana ,00 Gmina Kórnik Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica ,79 Gmina Baranów Miejsce rekreacji przy Domu Ludowym w Mariańce Mroczeńskiej ,00 Gmina Rzgów Pięknieje Wieś Osiecza Pierwsza ,05 Gmina Złotów Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny ,84 Gmina Przemęt Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań budowa wiaty grillowej ,35 Gmina Kołaczkowo Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców ,76 Gmina Kraszewice Od 2 latka do 100 latka na Rodzinnym Placu Rozrywki budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Jaźwinach ,00 Gmina Zbąszyń Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń ,00 Gmina Siedlec Gmina Skulsk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chobienice budowa parkingu etap I Innowacyjne metody rekreacji sposobem na rozwój oraz promocję Sołectwa Mniszki , ,75

17 Gmina Przygodzice Zagospodarowanie terenu na cele sportowo rekreacyjne w sołectwie Janków Przygodzki (Osiedle Pardalin) ,00 Gmina Kawęczyn Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze ,00 Gmina Dobrzyca Zagospodarowanie przestrzenie na cele rekreacyjne utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców ,30 Gmina Skulsk Plac zabaw miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Sołectwa Czartówek ,46 Gmina Kostrzyn "OD JUNIORA DO SENIORA LIGA POZYTYWNIE NAKRĘCONA" zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kompleks sportoworekreacyjny ,34 etap I Gmina Kołaczkowo Strefa wypoczynku i rekreacji w Centrum Wsi Budziłowo ,12 Gmina Wągrowiec Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska ,00 Gmina Rzgów Pięknieje wieś Sławsk ,54 Gmina Skoki Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie, gm.skoki ,35 Gmina Czarnków Krótka Piłka budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne ,00 Gmina Gołuchów "W zdrowym ciele zdrowy duch" zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji ,00 fizyczno ruchowej Gmina Kępno Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej ,00 Gmina Kłodawa Poprawa estetyki miejscowości Górki drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców ,00 Gmina Krzywiń Multimedialne muzeum gliny w Zglińcu ,71 Gmina Międzychód Do 600 lecia Gorzyń się szykuje, więc z wielkim zapałem Turniej Sołectw o Złotą Pyrę przygotuje ,00 Gmina Rogoźno Bądźmy aktywni od juniora do seniora, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owczegłowy ,23 Gmina Szczytniki Zapał do pracy mamy i Świetlicę Wiejską w Radliczycach odnawiamy ,59 Gmina Złotów Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętej ,58 Gmina Szczytniki Nasze miejsce spotkań remont Świetlicy Wiejskiej w Główczynie i zagospodarowanie terenu przy niej ,00 Gmina Kraszewice Spotkajmy się na boisku zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w Kraszewicach sołectwo nr ,00 Gmina Kępno Parczek pod bzami ,00 Gmina Szczytniki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Marcjanowie ,58 Gmina Babiak Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zakrzewie etap III ,00 Gmina Czajków Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym na integracyjne centrum sportowo rekreacyjne w miejscowości Mielcuchy ,00 Gmina Krajenka Zielona Podróżna ,52 Gmina Kórnik Budowa przystani rowerowej we wsi Szczytniki ,04 Gmina Ujście Doposażenie placu zabaw w Mirosławiu ,00 Gmina Opatówek Rajską alejką spacerową zdrowo i sportowo ,00 Gmina Gizałki Zagospodarowanie placu przykościelnego w miejscowości Szymanowice ,50 Gmina Oborniki Zawsze zdrowo ma się Bogdanowo! ,10 Gmina Dopiewo Więckowice "Platforma 4 w 1" ,79

18 Gmina Swarzędz Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół boiska rekreacyjno sportowego we wsi Wierzonka w gminie Swarzędz ,19 Gmina Międzychód Jarmark w Dolinie Kamionki zwiększenie atrakcyjności placu rekreacyjnego z małym amfiteatrem ,00 Gmina Słupca Urządzenie zieleni publicznej w Wierzbocicach ,00 Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe w Gółkowie 9 999,00 Gmina Wyrzysk Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo rekreacyjnej w Gromadnie ,00 Gmina Oborniki Sezamie otwórz się 5 664,00 Gmina Pobiedziska Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Jerzykowie ,80 Gmina Jaraczewo Sport to zdrowie stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej ,00 Gmina Wągrowiec Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czekanowie ,00 Gmina Dolsk Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod "Bocianim Gniazdem" ,00 Gmina Czermin Historia skrzydłami pisana ,60 Gmina Lisków Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ciepielew ,83 Gmina Jaraczewo Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie ,00 Gmina Pogorzela Rozbudowa i unowocześnienie kromolickiego centrum rozrywki, kultury i sportu ,07 Gmina Krotoszyn Budowa siłowni zewnętrznej w Kobiernie ,00 Budowa placu zabaw w Orpiszewie ,00 Gmina Jaraczewo Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goli ,00 Gmina Lipno Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie ,05 Gmina Krajenka Radosna dolina w Dolniku ,81 Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność Sołectwa Złotkowy ,89 Gmina Rychwał Centrum rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie zdrowo i bezpiecznie ,72 Gmina Brudzew Modernizacja salki w wieży widokowej w Brudzewie ,00 Gmina Rychtal Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec ,36 Gmina Wyrzysk Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo rekreacyjnej w Osieku nad Notecią ,00 Gmina Ujście Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich ,00 Gmina Stare Miasto Gdzie wracać jeśli nie tu? zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żychlin ,37 Gmina Lądek Wykonanie z paneli ogrodzenia stadionu w miejscowości Lądek , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,91 Powiat Gnieźnieński ,00 Gmina Śmigiel ,00 Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową Powiat Średzki ,91 Powiat Pilski , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

19 Powiat Ostrowski Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowska na terenie wsi Janków Przygodzki, gm. Przygodzice, zniszczonej wskutek wybuchu gazu 14 listopada 2013 r. i w trakcie działań ratowniczych , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Gmina Łubowo Dofinansowanie zimowego utrzymania drogi polegającego na usuwaniu ,00 Gmina Pobiedziska śniegu i śliskości z jezdni, jak również na niezbędne remonty cząstkowe ,00 nawierzchni bitumicznej byłej drogi krajowej nr 5, która na mocy ustawy Gmina Swarzędz przeszła w zarząd Przyjmującego , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,74 Województwo Pomorskie Opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji MDW E , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,66 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,66 inwestycyjnych Gmina Ślesin Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Ślesińskim ,66 Powiat Wolsztyński V etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego ,00 Gmina Śmigiel Poszerzenie infrastruktury turystycznej Gminy Śmigiel poprzez wyposażenie dwóch stacji Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,69 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Konin Powierzenie Miastu Konin realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,69 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Krotoszyński Powiat Wągrowiecki Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 8 594, ,99

20 Powiat Pilski Dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy ,00 Powiat Złotowski Dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence ,00 Powiat Pleszewski Modernizacja i wyposażenie istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz na działania lecznicze dla pensjonariuszy Domu ,67 Pomocy Społecznej w Pleszewie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Powiat Wolsztyński Zakup wyposażenia tworzonego w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 tzw. Niebieskiego Pokoju, tj. pomieszczenia ,00 stanowiącego przyjazne miejsce przesłuchań dzieci 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,64 Gmina Borek Wlkp.; ZAZ w Leonowie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie ,00 Gmina Koźmin Wlkp.; ZAZ w Koźminie Wlkp. Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp ,00 Gmina Lisków; ZAZ w Swobodzie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie ,00 Gmina Mieścisko; ZAZ w Gołaszewie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie ,00 Gmina Żerków; ZAZ w Żerkowie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie ,64 Powiat Ostrzeszowski; ZAZ w Książenicach Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach ,00 Powiat Słupecki; ZAZ w Słupcy Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Chodzież ,00 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla zwycięzcy konkursu Gmina Duszniki ,00 "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" Powiat Krotoszyński , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Na realizację projektu pn.: KALISZFENIKS ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Gnieźnieński Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierwszego wyposażenia , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

596 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

596 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach Uchwała nr XLVII/881/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH GENERALNY POMIAR RUCHU W ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY () W PUNKTACH POMIAROWYCH W ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWO: WIEKOPOLSKIE NUMER WOJEWÓDZTWA: 30 Sam. z 30096 116 0,000 8,200 8,200 BININO-NOJEWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR 4809/2014. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR 4809/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2014 - województwo wielkopolskie * "kwota po korekcie" (dokonana na podstawie informacji o poprawkach dokonanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała Nr 1855/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2011 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze

1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 2010-12-29 w sprawie budżetu gminy na 2011rok (wpływ:2011-01-11)

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1984/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uchwała Nr 1984/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. Uchwała Nr 1984/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2015 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stróżewo, boisko sportowe.

Stróżewo, boisko sportowe. Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń,

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej R e a l i z a c j a Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego Od 1999 / r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 11:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2010 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

1835964248 koniński Stare Miasto 75 2

1835964248 koniński Stare Miasto 75 2 ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU - LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - III EDYCJA PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Punkty podstawowe Punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 11:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ROKU 2015

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W ROKU 2015 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W ROKU 2015 Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania

Tytuł projektu. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania Lista ów ocenionych pozytywnie w konkursie w konkursie Nr IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r.

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r. Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień 25.01.2012r. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Adres Powiat / Starostwo 001 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU 30096 116 0,0 8,2 8,2 BININO-NOJEWO 1263 21 928 131 40 131 6 6 30097 117 0,0 9,9 9,9 OBRZYCKO-OSTRORÓG

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja zawodowa furtką do kariery Numer projektu: RPWP.06.02.00-30-0046/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 Priorytet 6 Rynek

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017 Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - z propozycją do dofinansowania w formie pożyczki na rok 2017 Powiat wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - przyjęte do dofinansowania na rok 2017

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - przyjęte do dofinansowania na rok 2017 Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - przyjęte do dofinansowania na rok 2017 Powiat wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Termin realizacji przedsiewzięcia

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- analiza gmin

Załącznik nr 1- analiza gmin Załącznik nr 1- analiza gmin Poziom bezpieczeństwa w gminie (zagrożenia, podmioty KSRG, itp.) 3 2 1 wysoki średni niski Powiat Gmina WARTOŚĆ KOŃCOWA m. Poznań m. Poznań 3 p. poznański m. Luboń 3 m. Puszczykowo

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel./fax 61 / 826 53 92, fax 852 01 31 http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl Informacja o realizacji zadań na drogach

Bardziej szczegółowo

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Cel badania: - realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, - uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo