Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 1 Podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2014 rok dotyczące: 1) wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 1) do niniejszej uchwały, 2) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 2) do niniejszej uchwały, 3) kwoty zobowiązań wymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 3) do niniejszej uchwały, 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 5) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem dotacji udzielonych dla innych jednostek samorządu terytorialnego), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 6) wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 7) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 8) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2014 rok wymagane ustawą o finansach publicznych. Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Marszałek Województwa Marek Woźniak

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Część 1. Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wykonanie po zmianach za 2014 rok A. Dochody ,42 B. Wydatki ,72 C. Deficyt (AB) ,30 D. Finansowanie (D1D2) ,64 D1. Przychody ogółem ,64 D2. Rozchody ogółem ,00 Część 2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2014 roku wyniosła ,81 zł. Część 3. Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zobowiązania wymagalne w 2014 roku w kwocie ,87 zł dotyczą: 1. zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych kwota ,50 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,50 zł, 2. zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem kwota ,37 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,37 zł, z tego: instytucje kultury kwota 2.021,74 zł, SP ZOZy kwota ,52 zł, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 497,11 zł. 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki Zadanie Wykonanie za 2014 rok I+II OTRZYMANE DOTACJE OGÓŁEM I. Otrzymane dotacje , , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,20 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,91 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Kaliski Powiat Kępiński Powiat Pilski Powiat Ostrzeszowski Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie kępińskim" Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim", Dla Ośrodka Doskonalenia w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" Dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" , , , , ,06 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,29 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Kaliski Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" ,91

5 Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację Powiat Kępiński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie kępińskim" Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia Powiat Pilski ujętego w WPF pn.: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" Dla Ośrodka Doskonalenia w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" Powiat Ostrzeszowski Dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn:. Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,26 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,17 jednostkami samorządu terytorialnego 2 695,80 Miasto Konin Dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! ,17 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,09 jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Konin Dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na realizację Powiat Koniński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompleksowy system doskonalenia ,80 nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,79 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na realizację Powiat Koniński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim ,79 II. Otrzymana pomoc finansowa ogółem , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,09

6 Zadania z zakresu drogownictwa z przeznaczeniem na remont chodników w Gmina Ostrzeszów Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki i ul. Kolejowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr , Gmina Margonin Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 190 m. Margonin ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,02 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich, z tego: ,02 Gmina Kiszkowo Przebudowa chodnika w miejscowości Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 Miasto i Gmina Witkowo Budowa chodnika na odcinku WitkowoMąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 Miasto i Gmina Grabów nad Prosną Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich" (w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w zakresie drogownictwa, tj.: przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości ,00 Bukownica, kontynuacja przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Książnice) Gmina Ostrów Wielkopolski Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 w m. Topola Mała budowa ciągu pieszego ,00 Gmina Wągrowiec Budowa chodnika wraz z sygnalizacją świetlną przy drodze wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Pawłowo Żońskie ,00 Gmina Blizanów Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Żegocin Piotrów ,00 Gmina Margonin Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 193 m. Lipiny ,02 Gmina Kłodawa Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od m. Bierzwienna Długa Kolonia do m. Kłodawa ,00 Gmina Mieścisko Dofinansowanie budowy dalszego etapu ciągu pieszo rowerowego w Mieścisku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w ramach poprawy ,00 bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Duszniki Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 306 w Wilczynie ,00 Powiat Kaliski Dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie znaku aktywnego B20 STOP z detekcją radarową w m. Janków Pierwszy na skrzyżowaniu drogi ,00 wojewódzkiej nr 442 z drogą powiatową nr 4342P" Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: ,00 Gmina Kazimierz Biskupi Gmina Ślesin Budowa chodnika w w miejscowości Wola Łaszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 264 Przebudowa chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 w Ślesinie , ,00 Gmina Osieczna Dofinansowanie budowy chodnika w Kątach przy drodze wojewódzkiej nr ,00

7 Gmina Czarnków Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód Ujście polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sarbka od km ,60 do km ,10 (strona lewa) ,00 Gmina Jarocin Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 443 z drogą powiatową nr 3741P w miejscowości Tarce) ,00 Gmina Trzcianka Realizacja w pasie drogi wojewódzkiej nr 180 następujących zadań: 1. Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Wrząca, 2. Przebudowa chodnika w miejscowości Stobno, ,00 3. Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Fatała w Trzciance. Miasto i Gmina Buk Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II stanowiącą drogę wojewódzką nr 307 i ulicy Dworcowej stanowiącą drogę ,00 gminną nr P w Buku Gmina Turek Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej w systemie zaprojektuj i wybuduj w m. Turku DW 470 skrzyżowanie ulic Jana Pawła II/Dworcowa/Zdrojki ,00 Prawe w km ok Gmina Dopiewo Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 307 w miejscowości Zakrzewo , Administracja publiczna 2 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na zorganizowanie Gmina Gostyń 2 000,00 plenerowej imprezy "Konie i powozy" 801 Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Miasto Piła w Pile na zadanie w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na ,00 potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego WPF pn. "Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i ,00 Miasto Kalisz utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce" Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego ,00 Powiat Kaliski Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup trzech kardiotokografów dla Oddziału Położniczo Ginekologicznego Patologii Ciąży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w ,00 Kaliszu Lecznictwo psychiatryczne ,00

8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kłecko Dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie na zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie ,00 Gmina Kiszkowo Dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie na zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 5 000, Ratownictwo medyczne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Pobiedziska Dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na dofinansowanie schodołaza, detektora tętna płodu oraz kasków ochronnych , Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto Leszno Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii , Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 000,00 Dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na opracowanie wyników badań Gmina Murowana Goślina wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim na terenie 9 000,00 sołectwa Starczanowo Teatry , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Miasto Kalisz Dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz na przygotowanie premiery spektaklu teatralnego , Centra kultury i sztuki ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację 41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych oraz 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" , Muzea ,00

9 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprez plenerowych pn.: "Jarmark Archeologiczny", "Biesiada Piastowska", "Weekend CeltyckoIrlandzki" oraz "Niedziela u Niechciców" ,00 dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację wystawy pn.: "Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina..." w ramach ,00 projektu KALISZFENIKS Miasto Piła Dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły , Pozostała działalność , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 Miasto i Gmina Swarzędz Na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna ,40 I+II OGÓŁEM ,86 I. Jednostki sektora finansów publicznych ,32 1. dotacje celowe , Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,14 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,14 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Budzyń Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 Gmina Chodzież ,00 Gmina Margonin ,00 Gmina Szamocin ,00 Gmina Drawsko ,00 Gmina Czarnków ,00 Gmina Krzyż ,00 Gmina Połajewo ,00 Gmina Kiszkowo ,00 Gmina Niechanowo ,00 Gmina Trzemeszno ,00 Gmina Witkowo ,00 Gmina Borek Wlkp ,00 Gmina Gostyń ,00 Gmina Krobia ,00 Gmina Pępowo ,31 Gmina Piaski ,00 Gmina Pogorzela ,00 Gmina Granowo ,00 Gmina Kamieniec ,00

10 Gmina Rakoniewice ,00 Gmina Jaraczewo ,00 Gmina Jarocin ,00 Gmina Kotlin ,00 Gmina Żerków ,00 Gmina Blizanów ,00 Gmina Brzeziny ,00 Gmina Ceków Kolonia ,00 Gmina Godziesze Wielkie ,00 Miasto Kalisz ,00 Gmina Koźminek ,00 Gmina Lisków ,00 Gmina Mycielin ,00 Gmina Opatówek ,00 Gmina Stawiszyn ,00 Gmina Szczytniki ,00 Gmina Żelazków ,00 Gmina Baranów ,00 Gmina Bralin ,00 Gmina Kępno ,00 Gmina Łęka Opatowska ,00 Gmina Perzów ,00 Gmina Rychtal ,00 Gmina Trzcinica ,00 Gmina Babiak ,00 Gmina Chodów ,00 Gmina Dąbie ,00 Gmina Grzegorzew ,00 Gmina Koło ,00 Gmina Kościelec ,00 Gmina Olszówka ,00 Gmina Osiek Mały ,00 Gmina Przedecz ,00 Gmina Golina ,00 Gmina Kleczew ,00 Gmina Kramsk ,00 Gmina Krzymów ,00 Gmina Rychwał ,00 Gmina Rzgów ,00 Gmina Skulsk ,00 Gmina Sompolno ,00 Gmina Stare Miasto ,00 Gmina Ślesin ,00 Gmina Wierzbinek ,00 Gmina Wilczyn ,00 Gmina Kościan ,00 Gmina Krzywiń ,00 Gmina Krotoszyn ,00 Gmina Koźmin Wlkp ,00

11 Gmina Rozdrażew ,00 Gmina Osieczna ,00 Gmina Rydzyna ,00 Gmina Święciechowa ,00 Gmina Wijewo ,00 Gmina Włoszakowice ,00 Gmina Kwilcz ,25 Gmina Chrzypsko Wielkie ,00 Gmina Kuślin ,00 Gmina Lwówek ,00 Gmina Miedzichowo ,00 Gmina Zbąszyń ,00 Gmina Oborniki ,00 Gmina Rogoźno ,00 Gmina Ryczywół ,00 Gmina Nowe Skalmierzyce ,00 Gmina Odolanów ,50 Gmina Ostrów Wlkp ,00 Gmina Przygodzice ,00 Gmina Raszków ,00 Gmina Sieroszewice ,00 Gmina Sośnie ,00 Gmina Czajków ,00 Gmina Doruchów ,00 Gmina Grabów N. Prosną ,00 Gmina Kobyla Góra ,00 Gmina Kraszewice ,00 Gmina Mikstat ,00 Gmina Ostrzeszów ,00 Gmina Białośliwie ,00 Gmina Łobżenica ,50 Gmina Kaczory ,00 Gmina Miasteczko Krajeńskie ,00 Gmina Ujście ,00 Gmina Wysoka ,00 Gmina Wyrzysk ,00 Gmina Chocz ,00 Gmina Czermin ,00 Gmina Dobrzyca ,00 Gmina Gizałki ,00 Gmina Gołuchów ,00 Gmina Buk ,00 Gmina Dopiewo ,00 Gmina Kostrzyn ,00 Gmina Kórnik ,00 Gmina Luboń ,00 Gmina Murowana Goślina ,00 Gmina Pobiedziska ,00 Gmina Rokietnica ,00

12 Gmina Tarnowo Podgórne ,00 Gmina Bojanowo ,00 Gmina Jutrosin ,00 Gmina Orchowo ,00 Gmina Ostrowite ,00 Gmina Słupca ,00 Miasto Słupca ,00 Gmina Strzałkowo ,00 Gmina Zagórów ,00 Gmina Duszniki ,00 Gmina Kaźmierz ,50 Miasto Obrzycko ,00 Gmina Obrzycko ,00 Gmina Szamotuły ,00 Gmina Książ Wlkp ,00 Gmina Dominowo ,00 Gmina Krzykosy ,00 Gmina Nowe Miasto Nad Wartą ,00 Gmina Zaniemyśl ,00 Gmina Brudzew ,00 Gmina Dobra ,00 Gmina Kawęczyn ,00 Gmina Malanów ,00 Gmina Przykona ,00 Gmina Turek ,00 Gmina Tuliszków ,00 Gmina Władysławów ,00 Gmina Gołańcz ,00 Gmina Damasławek ,00 Gmina Mieścisko ,00 Gmina Skoki ,00 Gmina Wapno ,00 Gmina Wągrowiec ,00 Gmina Przemęt ,00 Gmina Siedlec ,00 Gmina Wolsztyn ,00 Gmina Kołaczkowo ,00 Gmina Nekla ,00 Gmina Pyzdry ,00 Gmina Września ,00 Gmina Lipka ,00 Gmina Krajenka ,00 Gmina Okonek ,00 Gmina Zakrzewo ,00 Gmina Złotów ,00 Gmina Brzeziny Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów ,00 Gmina Czajków ,00 Gmina Przygodzice ,00 Gmina Skulsk ,00

13 Gmina Tarnowo Podgórne ,00 Gmina Baranów ,00 Gmina Blizanów ,00 Gmina Bralin ,00 Gmina Brodnica ,00 Gmina Brudzew ,00 Gmina Buk ,00 Gmina Ceków Kolonia ,00 Gmina Chocz ,00 Gmina Chodów ,00 Gmina Czermin ,00 Gmina Dobrzyca ,00 Gmina Dominowo ,00 Gmina Dopiewo ,00 Gmina Gizałki ,00 Gmina Gołuchów ,00 Gmina Grzegorzew ,00 Gmina Jaraczewo ,00 Gmina Jarocin ,00 Gmina Jutrosin ,00 Gmina Kiszkowo ,00 Gmina Kołaczkowo ,00 Gmina Kostrzyn ,00 Gmina Koźminek ,00 Gmina Kraszewice ,00 Gmina Krotoszyn ,00 Gmina Lipka ,00 Gmina Lisków ,00 Gmina Łęka Opatowska ,00 Gmina Miedzichowo ,00 Gmina Murowana Goślina ,00 Gmina Mycielin ,00 Gmina Olszówka ,00 Gmina Perzów ,00 Gmina Połajewo ,00 Gmina Pyzdry ,00 Gmina Rokietnica ,00 Gmina Słupca ,00 Gmina Stare Miasto ,00 Gmina Strzałkowo ,00 Gmina Szczytniki ,00 Gmina Trzcinica ,00 Gmina Wierzbinek ,00 Gmina Witkowo ,00 Gmina Września ,00 Gmina Zagórów ,00 Gmina Zakrzewo ,00 Gmina Zaniemyśl ,00 Gmina Szczytniki Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych ,00

14 Powiat Kolski 7 500,00 Powiat Wągrowiecki Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania , Pozostała działalność , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, z tego: , ,60 Gmina Łobżenica Dla każdego coś miłego ,00 U nas wszędzie jest blisko kompleks integracyjny w Witrogoszczy ,00 Gmina Rogoźno "Wszystko jest możliwe. Niemożliwe po prostu wymaga więcej czasu" Modernizacja terenu przeznaczonego na cele kulturalne przy stawie w ,00 miejscowości Parkowo Gmina Łobżenica Zmieniamy się dla wszystkich Kościerzyn już nie mały tylko wielki zapałem i wolą działania ,00 Gmina Siedlec Promenada Grójecka w cieniu wierzby głowiastej jako miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic rewitalizacja ,96 Gmina Trzemeszno Pięknie, zdrowo i sportowo to zobaczysz odwiedzając Mijanowo ,85 Gmina Wronki Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chojnie z wykonaniem tarasu widokowego na rzekę Wartę i przystań rzeczną ,89 Gmina Swarzędz Jak Cię widzą, tak Cię piszą razem sprzątamy i odpoczywamy w Gruszczynie ,15 Gmina Rogoźno Zagospodarowanie centrum sportowo rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościejewo ,16 Gmina Czermin Sukces sportowy jest blisko bo mamy własne boisko ,24 Gmina Śmigiel Żeby żyło się lepiej plac zabaw w Wydorowie 7 260,00 Gmina Wronki Poprawa estetyki miejscowości Wierzchocin poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy mini boisku 2 264,08 Gmina Gołańcz Suchą nogą do świetlicy gdy za oknem słota zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach ,00 Gmina Borek Wielkopolski Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców ,00 Gmina Siedlec Utworzenie miejsca pamięci i tradycji w świetlicy wiejskiej w Kopanicy 7 199,97 Gmina Grabów nad Prosną Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabów Wójtostwo ,77 Gmina Koźminek Piękno, które leczy Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym ,77 Gmina Gołańcz Remont placu integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Panigrodzu ,00 Gmina Grabów nad Prosną Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo ,76 Gmina Łobżenica Serduszko w samym centrum Topoli ,00 Realizacja II edycji Konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" ,01 Gmina Opatówek Zakup namiotów dla sołectwa Rajsko 3 000,00 Gmina Kawęczyn Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze 3 946,00 Gmina Siedlec Zewnętrzne wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chobienicach 4 903,00 Gmina Siedlec Zakup zestawów promujących sołectwo Grójec Mały 4 554,00

15 Gmina Kórnik Zakup niezbędnego wyposażenia do wiaty ogniskowo festynowej w Mościenicy 2 600,00 Gmina Wągrowiec Wyposażenie Sali wielofunkcyjnej w Grylewie 5 000,00 Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Łęknie Filia w Wiatrowie 5 000,00 Gmina Kołaczkowo Wzbogacanie przestrzeni publicznej poprzez zakup namiotów, banerów promujących Sołectwo Bieganowo 3 300,00 Gmina Śrem Święty Benedykt patron Mechlina pyszne wypieki i piękna kraina 2 984,78 Gmina Pniewy Gry stolikowe zakup wyposażenia do świetlicy w Turowie 2 678,94 Gmina Trzemeszno Aktywne centrum sportowo rekreacyjne w Mijanowie pewną szansą rozwoju sołectwa 4 297,00 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Sobiesękach Trzecich tu wypoczywamy i tu się spotkamy 3 060,19 Gmina Gołańcz Zamiast naczyń zmywanie, aktywne wypoczywanie i wsi Czerlin promowanie 3 135,50 Gmina Kórnik Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Biernatkach 2 828,24 Gmina Słupca Zakup stołów kuchennych do świetlicy wiejskiej w Gółkowie 2 751,51 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Szczytnikach integrowanie przez wspólne gotowanie 3 330,00 Gmina Lwówek Tak gotowała moja mama najlepsze przepisy kulinarne Zębowa 5 000,00 Gmina Międzychód Świetlica w kamionnie miejscem spotkań wszystkich mieszkańców 3 896,60 Gmina Kościelec Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelec 2 680,13 Gmina Rawicz Doposażenie ogródka rekreacyjnego "Sołecki Zakątek" w Kątach 4 000,00 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Krowicy Zawodniej miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców 3 060,19 Gmina Śrem Dąbrowskie wianki powrót do tradycji 2 755,11 Gmina Lwówek Trochę zimy, trochę lata 2 500,00 Gmina Baranów Wyposażenie kuchni w domu ludowym w Baranowie 4 790,47 Gmina Lipno Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Goniembicach 2 500,00 Gmina Stęszew Zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej miejscowości Skrzynki 2 530,00 Gmina Kołaczkowo Świetlica wiejska w Gorazdowie centrum integracji mieszkańców 3 300,00 Gmina Swarzędz Legalna zadyma w Gruszczynie. Grilluj i baw się przy muzyce zaczarowanej w maszynie 2 500,00 Gmina Kępno Zakup stołów do Domu Ludowego w Klinach 3 600,00 Gmina Lipno Mini kuchnia polowa 2 500,00 Gmina Czempiń Słonin z sercem Was ugości! Projekt zakupu promocyjnego namiotu, garnków i tac dla Sołectwa Słonin 2 500,00 Gmina Oborniki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 361,79 Gmina Stęszew Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębnie oraz zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej miejscowości 2 958,63 Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupia 3 000,00 Gmina Kórnik Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Konarskie 2 581,37 Gmina Kępno Zakup stołów do Domu Strażaka w Domaninie 4 900,00 Gmina Kłodawa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzykosy 5 000,00 Gmina Swarzędz Przy stołach w Gortatowie jest impreza, niech przyjdzie i zobaczy, kto nie dowierza 2 500,00 A w Łowęcinie, przy plenerowym stole i biesiady i taneczne swawole 2 500,00 Gmina Kołaczkowo Świetlica wiejska we Wszemborzu centrum integracji mieszkańców 3 372,00 Gmina CekówKolonia Zakup elementów wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia 2 700,00

16 Gmina Lipno Doposażenie Domu Strażaka w Wilkowicach 2 500,00 Gmina Lipka Rewitalizacja centrum miejscowości Lipka zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości przy ul. Kościuszki poprzez zakup elementów małej 5 000,00 architektury Gmina Pyzdry Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej 4 500,00 Gmina Wronki Aleja lipowa wizytówką Biezdrowa 2 500,00 Gmina Łobżenica Nowe drewniane stołki w Chlebnie; Gmina Łobżenica 5 000,00 Gmina Ujście Wyposażenie świetlicy w Bronisławkach 4 000,00 Gmina Kłodawa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Luboniek 5 000,00 Gmina Kwilcz Świetlicowe rewolucje w Niemierzewie 4 927,00 Gmina Dolsk I ten duży i ten mały, czyli wspólne kolędowanie przed spotkaniem ze Św. Mikołajem zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowieczku 3 361,00 Gmina Wronki Nowe wyposażenie to nasze marzenie zakup nagłośnienia i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Jasionnie 2 500,00 Gmina Dobrzyca Zagospodarowanie terenów przy placach zabaw w miejscowości Czarnuszka 2 750,00 Gmina Rychwał Świetlica wiejska w Kucharach Kościelnych miejscem spotkań mieszkańców 2 500,00 Gmina Wronki Gmina Koźminek Gotujemy i oglądamy, zawsze fajne pomysły mamy zakup taboretu gazowego i projektora wraz z ekranem do świetlicy w Lubowie Podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach poprzez jej doposażenie 2 471, ,97 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,69 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych IV edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego: ,69 Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Konin). dla nas walczyli my dla nich pracujemy ,00 Gmina Lwówek Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Zgierzynka). Wehikuł czasu ,00 Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Linie). Tchnij duszka w staruszka czyli międzypokoleniowa strefa integracji ,00 Gmina Ostrowite Zagospodarowanie parku w Przecławiu ,77 Gmina Lwówek Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Spojrzeć na Zębowo z góry czyli punkt widokowy w wieży św. Floriana ,00 Gmina Kórnik Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica ,79 Gmina Baranów Miejsce rekreacji przy Domu Ludowym w Mariańce Mroczeńskiej ,00 Gmina Rzgów Pięknieje Wieś Osiecza Pierwsza ,05 Gmina Złotów Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny ,84 Gmina Przemęt Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań budowa wiaty grillowej ,35 Gmina Kołaczkowo Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców ,76 Gmina Kraszewice Od 2 latka do 100 latka na Rodzinnym Placu Rozrywki budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Jaźwinach ,00 Gmina Zbąszyń Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń ,00 Gmina Siedlec Gmina Skulsk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chobienice budowa parkingu etap I Innowacyjne metody rekreacji sposobem na rozwój oraz promocję Sołectwa Mniszki , ,75

17 Gmina Przygodzice Zagospodarowanie terenu na cele sportowo rekreacyjne w sołectwie Janków Przygodzki (Osiedle Pardalin) ,00 Gmina Kawęczyn Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze ,00 Gmina Dobrzyca Zagospodarowanie przestrzenie na cele rekreacyjne utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców ,30 Gmina Skulsk Plac zabaw miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Sołectwa Czartówek ,46 Gmina Kostrzyn "OD JUNIORA DO SENIORA LIGA POZYTYWNIE NAKRĘCONA" zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kompleks sportoworekreacyjny ,34 etap I Gmina Kołaczkowo Strefa wypoczynku i rekreacji w Centrum Wsi Budziłowo ,12 Gmina Wągrowiec Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska ,00 Gmina Rzgów Pięknieje wieś Sławsk ,54 Gmina Skoki Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie, gm.skoki ,35 Gmina Czarnków Krótka Piłka budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne ,00 Gmina Gołuchów "W zdrowym ciele zdrowy duch" zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji ,00 fizyczno ruchowej Gmina Kępno Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej ,00 Gmina Kłodawa Poprawa estetyki miejscowości Górki drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców ,00 Gmina Krzywiń Multimedialne muzeum gliny w Zglińcu ,71 Gmina Międzychód Do 600 lecia Gorzyń się szykuje, więc z wielkim zapałem Turniej Sołectw o Złotą Pyrę przygotuje ,00 Gmina Rogoźno Bądźmy aktywni od juniora do seniora, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owczegłowy ,23 Gmina Szczytniki Zapał do pracy mamy i Świetlicę Wiejską w Radliczycach odnawiamy ,59 Gmina Złotów Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętej ,58 Gmina Szczytniki Nasze miejsce spotkań remont Świetlicy Wiejskiej w Główczynie i zagospodarowanie terenu przy niej ,00 Gmina Kraszewice Spotkajmy się na boisku zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w Kraszewicach sołectwo nr ,00 Gmina Kępno Parczek pod bzami ,00 Gmina Szczytniki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Marcjanowie ,58 Gmina Babiak Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zakrzewie etap III ,00 Gmina Czajków Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym na integracyjne centrum sportowo rekreacyjne w miejscowości Mielcuchy ,00 Gmina Krajenka Zielona Podróżna ,52 Gmina Kórnik Budowa przystani rowerowej we wsi Szczytniki ,04 Gmina Ujście Doposażenie placu zabaw w Mirosławiu ,00 Gmina Opatówek Rajską alejką spacerową zdrowo i sportowo ,00 Gmina Gizałki Zagospodarowanie placu przykościelnego w miejscowości Szymanowice ,50 Gmina Oborniki Zawsze zdrowo ma się Bogdanowo! ,10 Gmina Dopiewo Więckowice "Platforma 4 w 1" ,79

18 Gmina Swarzędz Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół boiska rekreacyjno sportowego we wsi Wierzonka w gminie Swarzędz ,19 Gmina Międzychód Jarmark w Dolinie Kamionki zwiększenie atrakcyjności placu rekreacyjnego z małym amfiteatrem ,00 Gmina Słupca Urządzenie zieleni publicznej w Wierzbocicach ,00 Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe w Gółkowie 9 999,00 Gmina Wyrzysk Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo rekreacyjnej w Gromadnie ,00 Gmina Oborniki Sezamie otwórz się 5 664,00 Gmina Pobiedziska Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Jerzykowie ,80 Gmina Jaraczewo Sport to zdrowie stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej ,00 Gmina Wągrowiec Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czekanowie ,00 Gmina Dolsk Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod "Bocianim Gniazdem" ,00 Gmina Czermin Historia skrzydłami pisana ,60 Gmina Lisków Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ciepielew ,83 Gmina Jaraczewo Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie ,00 Gmina Pogorzela Rozbudowa i unowocześnienie kromolickiego centrum rozrywki, kultury i sportu ,07 Gmina Krotoszyn Budowa siłowni zewnętrznej w Kobiernie ,00 Budowa placu zabaw w Orpiszewie ,00 Gmina Jaraczewo Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goli ,00 Gmina Lipno Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie ,05 Gmina Krajenka Radosna dolina w Dolniku ,81 Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność Sołectwa Złotkowy ,89 Gmina Rychwał Centrum rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie zdrowo i bezpiecznie ,72 Gmina Brudzew Modernizacja salki w wieży widokowej w Brudzewie ,00 Gmina Rychtal Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec ,36 Gmina Wyrzysk Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo rekreacyjnej w Osieku nad Notecią ,00 Gmina Ujście Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich ,00 Gmina Stare Miasto Gdzie wracać jeśli nie tu? zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żychlin ,37 Gmina Lądek Wykonanie z paneli ogrodzenia stadionu w miejscowości Lądek , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,91 Powiat Gnieźnieński ,00 Gmina Śmigiel ,00 Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową Powiat Średzki ,91 Powiat Pilski , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

19 Powiat Ostrowski Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowska na terenie wsi Janków Przygodzki, gm. Przygodzice, zniszczonej wskutek wybuchu gazu 14 listopada 2013 r. i w trakcie działań ratowniczych , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Gmina Łubowo Dofinansowanie zimowego utrzymania drogi polegającego na usuwaniu ,00 Gmina Pobiedziska śniegu i śliskości z jezdni, jak również na niezbędne remonty cząstkowe ,00 nawierzchni bitumicznej byłej drogi krajowej nr 5, która na mocy ustawy Gmina Swarzędz przeszła w zarząd Przyjmującego , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,74 Województwo Pomorskie Opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji MDW E , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,66 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,66 inwestycyjnych Gmina Ślesin Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Ślesińskim ,66 Powiat Wolsztyński V etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego ,00 Gmina Śmigiel Poszerzenie infrastruktury turystycznej Gminy Śmigiel poprzez wyposażenie dwóch stacji Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,69 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Konin Powierzenie Miastu Konin realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,69 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Krotoszyński Powiat Wągrowiecki Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 8 594, ,99

20 Powiat Pilski Dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy ,00 Powiat Złotowski Dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence ,00 Powiat Pleszewski Modernizacja i wyposażenie istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz na działania lecznicze dla pensjonariuszy Domu ,67 Pomocy Społecznej w Pleszewie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Powiat Wolsztyński Zakup wyposażenia tworzonego w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 tzw. Niebieskiego Pokoju, tj. pomieszczenia ,00 stanowiącego przyjazne miejsce przesłuchań dzieci 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,64 Gmina Borek Wlkp.; ZAZ w Leonowie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie ,00 Gmina Koźmin Wlkp.; ZAZ w Koźminie Wlkp. Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp ,00 Gmina Lisków; ZAZ w Swobodzie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie ,00 Gmina Mieścisko; ZAZ w Gołaszewie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie ,00 Gmina Żerków; ZAZ w Żerkowie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie ,64 Powiat Ostrzeszowski; ZAZ w Książenicach Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach ,00 Powiat Słupecki; ZAZ w Słupcy Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Chodzież ,00 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla zwycięzcy konkursu Gmina Duszniki ,00 "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" Powiat Krotoszyński , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Na realizację projektu pn.: KALISZFENIKS ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Gnieźnieński Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierwszego wyposażenia , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00

Plan na 2008 rok. Zwiększenia Zmniejszenia 732 355 420 + 10 903 964 743 259 384

Plan na 2008 rok. Zwiększenia Zmniejszenia 732 355 420 + 10 903 964 743 259 384 Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Właściciel obiektu i/lub zarządzający obiektem 1 Budzyń Budzyń 2 Wyszyny Region Wodny Warty Gmina Budzyń/Gminny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIII/ 64 /07 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok

Bardziej szczegółowo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII/ 800 /06 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2006r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Dział Rozdział L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 25% x 6

Bardziej szczegółowo

Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści WSTĘP...4 OPIEKA ZDROWOTNA...4 INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA...8

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo wielkopolskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki

Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki 1 Spis treści: I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach 2002-2006... 3 II. Przykłady dobrych praktyk...

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie 472.364.192 zł wydatkowano kwotę 444.919.877 zł, co stanowi 94,19% planu.

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60%

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UCHWAŁA NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 6 listopada 2014 r.

Białystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UCHWAŁA NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO iałystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UHWŁ NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków inwestycyjnych spełniających kryteria formalne

Lista wniosków inwestycyjnych spełniających kryteria formalne wiodący Numer wniosku Lista wniosków inwestycyjnych spełniających kryteria formalne Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Termin realizacji przeds Kierunek Całkowity koszt przedsięwzięcia IW chodzieski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące

INFORMACJA PRASOWA. Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące INFORMACJA PRASOWA Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące OSOBY DO KONTAKTU: Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu st. kpt. Sławomir Brandt kom.

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo