Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 1 Podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2014 rok dotyczące: 1) wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 1) do niniejszej uchwały, 2) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 2) do niniejszej uchwały, 3) kwoty zobowiązań wymagalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 (część 3) do niniejszej uchwały, 4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 5) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (z wyłączeniem dotacji udzielonych dla innych jednostek samorządu terytorialnego), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 6) wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 7) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 8) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2014 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 34 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 3 ust. 1 Uchwały Nr 3624/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu i formy podawania do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 464/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości informacje za 2014 rok wymagane ustawą o finansach publicznych. Niniejsza uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Marszałek Województwa Marek Woźniak

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Część 1. Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2014 rok Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wykonanie po zmianach za 2014 rok A. Dochody ,42 B. Wydatki ,72 C. Deficyt (AB) ,30 D. Finansowanie (D1D2) ,64 D1. Przychody ogółem ,64 D2. Rozchody ogółem ,00 Część 2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w 2014 roku wyniosła ,81 zł. Część 3. Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zobowiązania wymagalne w 2014 roku w kwocie ,87 zł dotyczą: 1. zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych kwota ,50 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,50 zł, 2. zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem kwota ,37 zł, z tego: budżet Województwa Wielkopolskiego kwota 0 zł, jednostki posiadające osobowość prawną kwota ,37 zł, z tego: instytucje kultury kwota 2.021,74 zł, SP ZOZy kwota ,52 zł, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 497,11 zł. 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 513/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki Zadanie Wykonanie za 2014 rok I+II OTRZYMANE DOTACJE OGÓŁEM I. Otrzymane dotacje , , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,20 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,91 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Kaliski Powiat Kępiński Powiat Pilski Powiat Ostrzeszowski Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie kępińskim" Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim", Dla Ośrodka Doskonalenia w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" Dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" , , , , ,06 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,29 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Kaliski Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" ,91

5 Dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na realizację Powiat Kępiński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie kępińskim" Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację przedsięwzięcia Powiat Pilski ujętego w WPF pn.: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" Dla Ośrodka Doskonalenia w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" Powiat Ostrzeszowski Dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A.Parczewskiego w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn:. Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim" , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,26 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,17 jednostkami samorządu terytorialnego 2 695,80 Miasto Konin Dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! ,17 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,09 jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Konin Dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na realizację Powiat Koniński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompleksowy system doskonalenia ,80 nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,79 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na realizację Powiat Koniński przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim ,79 II. Otrzymana pomoc finansowa ogółem , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,09

6 Zadania z zakresu drogownictwa z przeznaczeniem na remont chodników w Gmina Ostrzeszów Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki i ul. Kolejowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr , Gmina Margonin Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 190 m. Margonin ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,02 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich, z tego: ,02 Gmina Kiszkowo Przebudowa chodnika w miejscowości Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 Miasto i Gmina Witkowo Budowa chodnika na odcinku WitkowoMąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej nr ,00 Miasto i Gmina Grabów nad Prosną Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich" (w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w zakresie drogownictwa, tj.: przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości ,00 Bukownica, kontynuacja przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Książnice) Gmina Ostrów Wielkopolski Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 w m. Topola Mała budowa ciągu pieszego ,00 Gmina Wągrowiec Budowa chodnika wraz z sygnalizacją świetlną przy drodze wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Pawłowo Żońskie ,00 Gmina Blizanów Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Żegocin Piotrów ,00 Gmina Margonin Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 193 m. Lipiny ,02 Gmina Kłodawa Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od m. Bierzwienna Długa Kolonia do m. Kłodawa ,00 Gmina Mieścisko Dofinansowanie budowy dalszego etapu ciągu pieszo rowerowego w Mieścisku, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w ramach poprawy ,00 bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Duszniki Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 306 w Wilczynie ,00 Powiat Kaliski Dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie znaku aktywnego B20 STOP z detekcją radarową w m. Janków Pierwszy na skrzyżowaniu drogi ,00 wojewódzkiej nr 442 z drogą powiatową nr 4342P" Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: ,00 Gmina Kazimierz Biskupi Gmina Ślesin Budowa chodnika w w miejscowości Wola Łaszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 264 Przebudowa chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 w Ślesinie , ,00 Gmina Osieczna Dofinansowanie budowy chodnika w Kątach przy drodze wojewódzkiej nr ,00

7 Gmina Czarnków Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód Ujście polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sarbka od km ,60 do km ,10 (strona lewa) ,00 Gmina Jarocin Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 443 z drogą powiatową nr 3741P w miejscowości Tarce) ,00 Gmina Trzcianka Realizacja w pasie drogi wojewódzkiej nr 180 następujących zadań: 1. Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Wrząca, 2. Przebudowa chodnika w miejscowości Stobno, ,00 3. Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Fatała w Trzciance. Miasto i Gmina Buk Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II stanowiącą drogę wojewódzką nr 307 i ulicy Dworcowej stanowiącą drogę ,00 gminną nr P w Buku Gmina Turek Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej w systemie zaprojektuj i wybuduj w m. Turku DW 470 skrzyżowanie ulic Jana Pawła II/Dworcowa/Zdrojki ,00 Prawe w km ok Gmina Dopiewo Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 307 w miejscowości Zakrzewo , Administracja publiczna 2 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na zorganizowanie Gmina Gostyń 2 000,00 plenerowej imprezy "Konie i powozy" 801 Oświata i wychowanie , Biblioteki pedagogiczne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Miasto Piła w Pile na zadanie w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na ,00 potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego WPF pn. "Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i ,00 Miasto Kalisz utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce" Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego ,00 Powiat Kaliski Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup trzech kardiotokografów dla Oddziału Położniczo Ginekologicznego Patologii Ciąży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w ,00 Kaliszu Lecznictwo psychiatryczne ,00

8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kłecko Dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie na zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie ,00 Gmina Kiszkowo Dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie na zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 5 000, Ratownictwo medyczne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Pobiedziska Dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na dofinansowanie schodołaza, detektora tętna płodu oraz kasków ochronnych , Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Miasto Leszno Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii , Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 000,00 Dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na opracowanie wyników badań Gmina Murowana Goślina wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim na terenie 9 000,00 sołectwa Starczanowo Teatry , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Miasto Kalisz Dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz na przygotowanie premiery spektaklu teatralnego , Centra kultury i sztuki ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację 41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych oraz 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" , Muzea ,00

9 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprez plenerowych pn.: "Jarmark Archeologiczny", "Biesiada Piastowska", "Weekend CeltyckoIrlandzki" oraz "Niedziela u Niechciców" ,00 dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację wystawy pn.: "Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina..." w ramach ,00 projektu KALISZFENIKS Miasto Piła Dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły , Pozostała działalność , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 Miasto i Gmina Swarzędz Na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna ,40 I+II OGÓŁEM ,86 I. Jednostki sektora finansów publicznych ,32 1. dotacje celowe , Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,14 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,14 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Budzyń Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 Gmina Chodzież ,00 Gmina Margonin ,00 Gmina Szamocin ,00 Gmina Drawsko ,00 Gmina Czarnków ,00 Gmina Krzyż ,00 Gmina Połajewo ,00 Gmina Kiszkowo ,00 Gmina Niechanowo ,00 Gmina Trzemeszno ,00 Gmina Witkowo ,00 Gmina Borek Wlkp ,00 Gmina Gostyń ,00 Gmina Krobia ,00 Gmina Pępowo ,31 Gmina Piaski ,00 Gmina Pogorzela ,00 Gmina Granowo ,00 Gmina Kamieniec ,00

10 Gmina Rakoniewice ,00 Gmina Jaraczewo ,00 Gmina Jarocin ,00 Gmina Kotlin ,00 Gmina Żerków ,00 Gmina Blizanów ,00 Gmina Brzeziny ,00 Gmina Ceków Kolonia ,00 Gmina Godziesze Wielkie ,00 Miasto Kalisz ,00 Gmina Koźminek ,00 Gmina Lisków ,00 Gmina Mycielin ,00 Gmina Opatówek ,00 Gmina Stawiszyn ,00 Gmina Szczytniki ,00 Gmina Żelazków ,00 Gmina Baranów ,00 Gmina Bralin ,00 Gmina Kępno ,00 Gmina Łęka Opatowska ,00 Gmina Perzów ,00 Gmina Rychtal ,00 Gmina Trzcinica ,00 Gmina Babiak ,00 Gmina Chodów ,00 Gmina Dąbie ,00 Gmina Grzegorzew ,00 Gmina Koło ,00 Gmina Kościelec ,00 Gmina Olszówka ,00 Gmina Osiek Mały ,00 Gmina Przedecz ,00 Gmina Golina ,00 Gmina Kleczew ,00 Gmina Kramsk ,00 Gmina Krzymów ,00 Gmina Rychwał ,00 Gmina Rzgów ,00 Gmina Skulsk ,00 Gmina Sompolno ,00 Gmina Stare Miasto ,00 Gmina Ślesin ,00 Gmina Wierzbinek ,00 Gmina Wilczyn ,00 Gmina Kościan ,00 Gmina Krzywiń ,00 Gmina Krotoszyn ,00 Gmina Koźmin Wlkp ,00

11 Gmina Rozdrażew ,00 Gmina Osieczna ,00 Gmina Rydzyna ,00 Gmina Święciechowa ,00 Gmina Wijewo ,00 Gmina Włoszakowice ,00 Gmina Kwilcz ,25 Gmina Chrzypsko Wielkie ,00 Gmina Kuślin ,00 Gmina Lwówek ,00 Gmina Miedzichowo ,00 Gmina Zbąszyń ,00 Gmina Oborniki ,00 Gmina Rogoźno ,00 Gmina Ryczywół ,00 Gmina Nowe Skalmierzyce ,00 Gmina Odolanów ,50 Gmina Ostrów Wlkp ,00 Gmina Przygodzice ,00 Gmina Raszków ,00 Gmina Sieroszewice ,00 Gmina Sośnie ,00 Gmina Czajków ,00 Gmina Doruchów ,00 Gmina Grabów N. Prosną ,00 Gmina Kobyla Góra ,00 Gmina Kraszewice ,00 Gmina Mikstat ,00 Gmina Ostrzeszów ,00 Gmina Białośliwie ,00 Gmina Łobżenica ,50 Gmina Kaczory ,00 Gmina Miasteczko Krajeńskie ,00 Gmina Ujście ,00 Gmina Wysoka ,00 Gmina Wyrzysk ,00 Gmina Chocz ,00 Gmina Czermin ,00 Gmina Dobrzyca ,00 Gmina Gizałki ,00 Gmina Gołuchów ,00 Gmina Buk ,00 Gmina Dopiewo ,00 Gmina Kostrzyn ,00 Gmina Kórnik ,00 Gmina Luboń ,00 Gmina Murowana Goślina ,00 Gmina Pobiedziska ,00 Gmina Rokietnica ,00

12 Gmina Tarnowo Podgórne ,00 Gmina Bojanowo ,00 Gmina Jutrosin ,00 Gmina Orchowo ,00 Gmina Ostrowite ,00 Gmina Słupca ,00 Miasto Słupca ,00 Gmina Strzałkowo ,00 Gmina Zagórów ,00 Gmina Duszniki ,00 Gmina Kaźmierz ,50 Miasto Obrzycko ,00 Gmina Obrzycko ,00 Gmina Szamotuły ,00 Gmina Książ Wlkp ,00 Gmina Dominowo ,00 Gmina Krzykosy ,00 Gmina Nowe Miasto Nad Wartą ,00 Gmina Zaniemyśl ,00 Gmina Brudzew ,00 Gmina Dobra ,00 Gmina Kawęczyn ,00 Gmina Malanów ,00 Gmina Przykona ,00 Gmina Turek ,00 Gmina Tuliszków ,00 Gmina Władysławów ,00 Gmina Gołańcz ,00 Gmina Damasławek ,00 Gmina Mieścisko ,00 Gmina Skoki ,00 Gmina Wapno ,00 Gmina Wągrowiec ,00 Gmina Przemęt ,00 Gmina Siedlec ,00 Gmina Wolsztyn ,00 Gmina Kołaczkowo ,00 Gmina Nekla ,00 Gmina Pyzdry ,00 Gmina Września ,00 Gmina Lipka ,00 Gmina Krajenka ,00 Gmina Okonek ,00 Gmina Zakrzewo ,00 Gmina Złotów ,00 Gmina Brzeziny Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów ,00 Gmina Czajków ,00 Gmina Przygodzice ,00 Gmina Skulsk ,00

13 Gmina Tarnowo Podgórne ,00 Gmina Baranów ,00 Gmina Blizanów ,00 Gmina Bralin ,00 Gmina Brodnica ,00 Gmina Brudzew ,00 Gmina Buk ,00 Gmina Ceków Kolonia ,00 Gmina Chocz ,00 Gmina Chodów ,00 Gmina Czermin ,00 Gmina Dobrzyca ,00 Gmina Dominowo ,00 Gmina Dopiewo ,00 Gmina Gizałki ,00 Gmina Gołuchów ,00 Gmina Grzegorzew ,00 Gmina Jaraczewo ,00 Gmina Jarocin ,00 Gmina Jutrosin ,00 Gmina Kiszkowo ,00 Gmina Kołaczkowo ,00 Gmina Kostrzyn ,00 Gmina Koźminek ,00 Gmina Kraszewice ,00 Gmina Krotoszyn ,00 Gmina Lipka ,00 Gmina Lisków ,00 Gmina Łęka Opatowska ,00 Gmina Miedzichowo ,00 Gmina Murowana Goślina ,00 Gmina Mycielin ,00 Gmina Olszówka ,00 Gmina Perzów ,00 Gmina Połajewo ,00 Gmina Pyzdry ,00 Gmina Rokietnica ,00 Gmina Słupca ,00 Gmina Stare Miasto ,00 Gmina Strzałkowo ,00 Gmina Szczytniki ,00 Gmina Trzcinica ,00 Gmina Wierzbinek ,00 Gmina Witkowo ,00 Gmina Września ,00 Gmina Zagórów ,00 Gmina Zakrzewo ,00 Gmina Zaniemyśl ,00 Gmina Szczytniki Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych ,00

14 Powiat Kolski 7 500,00 Powiat Wągrowiecki Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania , Pozostała działalność , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, z tego: , ,60 Gmina Łobżenica Dla każdego coś miłego ,00 U nas wszędzie jest blisko kompleks integracyjny w Witrogoszczy ,00 Gmina Rogoźno "Wszystko jest możliwe. Niemożliwe po prostu wymaga więcej czasu" Modernizacja terenu przeznaczonego na cele kulturalne przy stawie w ,00 miejscowości Parkowo Gmina Łobżenica Zmieniamy się dla wszystkich Kościerzyn już nie mały tylko wielki zapałem i wolą działania ,00 Gmina Siedlec Promenada Grójecka w cieniu wierzby głowiastej jako miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic rewitalizacja ,96 Gmina Trzemeszno Pięknie, zdrowo i sportowo to zobaczysz odwiedzając Mijanowo ,85 Gmina Wronki Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chojnie z wykonaniem tarasu widokowego na rzekę Wartę i przystań rzeczną ,89 Gmina Swarzędz Jak Cię widzą, tak Cię piszą razem sprzątamy i odpoczywamy w Gruszczynie ,15 Gmina Rogoźno Zagospodarowanie centrum sportowo rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościejewo ,16 Gmina Czermin Sukces sportowy jest blisko bo mamy własne boisko ,24 Gmina Śmigiel Żeby żyło się lepiej plac zabaw w Wydorowie 7 260,00 Gmina Wronki Poprawa estetyki miejscowości Wierzchocin poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy mini boisku 2 264,08 Gmina Gołańcz Suchą nogą do świetlicy gdy za oknem słota zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach ,00 Gmina Borek Wielkopolski Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców ,00 Gmina Siedlec Utworzenie miejsca pamięci i tradycji w świetlicy wiejskiej w Kopanicy 7 199,97 Gmina Grabów nad Prosną Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabów Wójtostwo ,77 Gmina Koźminek Piękno, które leczy Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym ,77 Gmina Gołańcz Remont placu integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Panigrodzu ,00 Gmina Grabów nad Prosną Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo ,76 Gmina Łobżenica Serduszko w samym centrum Topoli ,00 Realizacja II edycji Konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" ,01 Gmina Opatówek Zakup namiotów dla sołectwa Rajsko 3 000,00 Gmina Kawęczyn Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze 3 946,00 Gmina Siedlec Zewnętrzne wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chobienicach 4 903,00 Gmina Siedlec Zakup zestawów promujących sołectwo Grójec Mały 4 554,00

15 Gmina Kórnik Zakup niezbędnego wyposażenia do wiaty ogniskowo festynowej w Mościenicy 2 600,00 Gmina Wągrowiec Wyposażenie Sali wielofunkcyjnej w Grylewie 5 000,00 Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Łęknie Filia w Wiatrowie 5 000,00 Gmina Kołaczkowo Wzbogacanie przestrzeni publicznej poprzez zakup namiotów, banerów promujących Sołectwo Bieganowo 3 300,00 Gmina Śrem Święty Benedykt patron Mechlina pyszne wypieki i piękna kraina 2 984,78 Gmina Pniewy Gry stolikowe zakup wyposażenia do świetlicy w Turowie 2 678,94 Gmina Trzemeszno Aktywne centrum sportowo rekreacyjne w Mijanowie pewną szansą rozwoju sołectwa 4 297,00 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Sobiesękach Trzecich tu wypoczywamy i tu się spotkamy 3 060,19 Gmina Gołańcz Zamiast naczyń zmywanie, aktywne wypoczywanie i wsi Czerlin promowanie 3 135,50 Gmina Kórnik Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Biernatkach 2 828,24 Gmina Słupca Zakup stołów kuchennych do świetlicy wiejskiej w Gółkowie 2 751,51 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Szczytnikach integrowanie przez wspólne gotowanie 3 330,00 Gmina Lwówek Tak gotowała moja mama najlepsze przepisy kulinarne Zębowa 5 000,00 Gmina Międzychód Świetlica w kamionnie miejscem spotkań wszystkich mieszkańców 3 896,60 Gmina Kościelec Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelec 2 680,13 Gmina Rawicz Doposażenie ogródka rekreacyjnego "Sołecki Zakątek" w Kątach 4 000,00 Gmina Szczytniki Świetlica wiejska w Krowicy Zawodniej miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców 3 060,19 Gmina Śrem Dąbrowskie wianki powrót do tradycji 2 755,11 Gmina Lwówek Trochę zimy, trochę lata 2 500,00 Gmina Baranów Wyposażenie kuchni w domu ludowym w Baranowie 4 790,47 Gmina Lipno Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Goniembicach 2 500,00 Gmina Stęszew Zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej miejscowości Skrzynki 2 530,00 Gmina Kołaczkowo Świetlica wiejska w Gorazdowie centrum integracji mieszkańców 3 300,00 Gmina Swarzędz Legalna zadyma w Gruszczynie. Grilluj i baw się przy muzyce zaczarowanej w maszynie 2 500,00 Gmina Kępno Zakup stołów do Domu Ludowego w Klinach 3 600,00 Gmina Lipno Mini kuchnia polowa 2 500,00 Gmina Czempiń Słonin z sercem Was ugości! Projekt zakupu promocyjnego namiotu, garnków i tac dla Sołectwa Słonin 2 500,00 Gmina Oborniki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 361,79 Gmina Stęszew Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębnie oraz zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej miejscowości 2 958,63 Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupia 3 000,00 Gmina Kórnik Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Konarskie 2 581,37 Gmina Kępno Zakup stołów do Domu Strażaka w Domaninie 4 900,00 Gmina Kłodawa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzykosy 5 000,00 Gmina Swarzędz Przy stołach w Gortatowie jest impreza, niech przyjdzie i zobaczy, kto nie dowierza 2 500,00 A w Łowęcinie, przy plenerowym stole i biesiady i taneczne swawole 2 500,00 Gmina Kołaczkowo Świetlica wiejska we Wszemborzu centrum integracji mieszkańców 3 372,00 Gmina CekówKolonia Zakup elementów wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia 2 700,00

16 Gmina Lipno Doposażenie Domu Strażaka w Wilkowicach 2 500,00 Gmina Lipka Rewitalizacja centrum miejscowości Lipka zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości przy ul. Kościuszki poprzez zakup elementów małej 5 000,00 architektury Gmina Pyzdry Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej 4 500,00 Gmina Wronki Aleja lipowa wizytówką Biezdrowa 2 500,00 Gmina Łobżenica Nowe drewniane stołki w Chlebnie; Gmina Łobżenica 5 000,00 Gmina Ujście Wyposażenie świetlicy w Bronisławkach 4 000,00 Gmina Kłodawa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Luboniek 5 000,00 Gmina Kwilcz Świetlicowe rewolucje w Niemierzewie 4 927,00 Gmina Dolsk I ten duży i ten mały, czyli wspólne kolędowanie przed spotkaniem ze Św. Mikołajem zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowieczku 3 361,00 Gmina Wronki Nowe wyposażenie to nasze marzenie zakup nagłośnienia i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Jasionnie 2 500,00 Gmina Dobrzyca Zagospodarowanie terenów przy placach zabaw w miejscowości Czarnuszka 2 750,00 Gmina Rychwał Świetlica wiejska w Kucharach Kościelnych miejscem spotkań mieszkańców 2 500,00 Gmina Wronki Gmina Koźminek Gotujemy i oglądamy, zawsze fajne pomysły mamy zakup taboretu gazowego i projektora wraz z ekranem do świetlicy w Lubowie Podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach poprzez jej doposażenie 2 471, ,97 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,69 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych IV edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego: ,69 Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Konin). dla nas walczyli my dla nich pracujemy ,00 Gmina Lwówek Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Zgierzynka). Wehikuł czasu ,00 Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Linie). Tchnij duszka w staruszka czyli międzypokoleniowa strefa integracji ,00 Gmina Ostrowite Zagospodarowanie parku w Przecławiu ,77 Gmina Lwówek Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Spojrzeć na Zębowo z góry czyli punkt widokowy w wieży św. Floriana ,00 Gmina Kórnik Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica ,79 Gmina Baranów Miejsce rekreacji przy Domu Ludowym w Mariańce Mroczeńskiej ,00 Gmina Rzgów Pięknieje Wieś Osiecza Pierwsza ,05 Gmina Złotów Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny ,84 Gmina Przemęt Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań budowa wiaty grillowej ,35 Gmina Kołaczkowo Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców ,76 Gmina Kraszewice Od 2 latka do 100 latka na Rodzinnym Placu Rozrywki budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Jaźwinach ,00 Gmina Zbąszyń Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń ,00 Gmina Siedlec Gmina Skulsk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chobienice budowa parkingu etap I Innowacyjne metody rekreacji sposobem na rozwój oraz promocję Sołectwa Mniszki , ,75

17 Gmina Przygodzice Zagospodarowanie terenu na cele sportowo rekreacyjne w sołectwie Janków Przygodzki (Osiedle Pardalin) ,00 Gmina Kawęczyn Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze ,00 Gmina Dobrzyca Zagospodarowanie przestrzenie na cele rekreacyjne utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców ,30 Gmina Skulsk Plac zabaw miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Sołectwa Czartówek ,46 Gmina Kostrzyn "OD JUNIORA DO SENIORA LIGA POZYTYWNIE NAKRĘCONA" zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kompleks sportoworekreacyjny ,34 etap I Gmina Kołaczkowo Strefa wypoczynku i rekreacji w Centrum Wsi Budziłowo ,12 Gmina Wągrowiec Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska ,00 Gmina Rzgów Pięknieje wieś Sławsk ,54 Gmina Skoki Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzanowie, gm.skoki ,35 Gmina Czarnków Krótka Piłka budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne ,00 Gmina Gołuchów "W zdrowym ciele zdrowy duch" zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji ,00 fizyczno ruchowej Gmina Kępno Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej ,00 Gmina Kłodawa Poprawa estetyki miejscowości Górki drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców ,00 Gmina Krzywiń Multimedialne muzeum gliny w Zglińcu ,71 Gmina Międzychód Do 600 lecia Gorzyń się szykuje, więc z wielkim zapałem Turniej Sołectw o Złotą Pyrę przygotuje ,00 Gmina Rogoźno Bądźmy aktywni od juniora do seniora, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owczegłowy ,23 Gmina Szczytniki Zapał do pracy mamy i Świetlicę Wiejską w Radliczycach odnawiamy ,59 Gmina Złotów Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętej ,58 Gmina Szczytniki Nasze miejsce spotkań remont Świetlicy Wiejskiej w Główczynie i zagospodarowanie terenu przy niej ,00 Gmina Kraszewice Spotkajmy się na boisku zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno sportowe w Kraszewicach sołectwo nr ,00 Gmina Kępno Parczek pod bzami ,00 Gmina Szczytniki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Marcjanowie ,58 Gmina Babiak Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zakrzewie etap III ,00 Gmina Czajków Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym na integracyjne centrum sportowo rekreacyjne w miejscowości Mielcuchy ,00 Gmina Krajenka Zielona Podróżna ,52 Gmina Kórnik Budowa przystani rowerowej we wsi Szczytniki ,04 Gmina Ujście Doposażenie placu zabaw w Mirosławiu ,00 Gmina Opatówek Rajską alejką spacerową zdrowo i sportowo ,00 Gmina Gizałki Zagospodarowanie placu przykościelnego w miejscowości Szymanowice ,50 Gmina Oborniki Zawsze zdrowo ma się Bogdanowo! ,10 Gmina Dopiewo Więckowice "Platforma 4 w 1" ,79

18 Gmina Swarzędz Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół boiska rekreacyjno sportowego we wsi Wierzonka w gminie Swarzędz ,19 Gmina Międzychód Jarmark w Dolinie Kamionki zwiększenie atrakcyjności placu rekreacyjnego z małym amfiteatrem ,00 Gmina Słupca Urządzenie zieleni publicznej w Wierzbocicach ,00 Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe w Gółkowie 9 999,00 Gmina Wyrzysk Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo rekreacyjnej w Gromadnie ,00 Gmina Oborniki Sezamie otwórz się 5 664,00 Gmina Pobiedziska Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Jerzykowie ,80 Gmina Jaraczewo Sport to zdrowie stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej ,00 Gmina Wągrowiec Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czekanowie ,00 Gmina Dolsk Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod "Bocianim Gniazdem" ,00 Gmina Czermin Historia skrzydłami pisana ,60 Gmina Lisków Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ciepielew ,83 Gmina Jaraczewo Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie ,00 Gmina Pogorzela Rozbudowa i unowocześnienie kromolickiego centrum rozrywki, kultury i sportu ,07 Gmina Krotoszyn Budowa siłowni zewnętrznej w Kobiernie ,00 Budowa placu zabaw w Orpiszewie ,00 Gmina Jaraczewo Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goli ,00 Gmina Lipno Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie ,05 Gmina Krajenka Radosna dolina w Dolniku ,81 Kulinarne tradycje pomysłem na aktywność Sołectwa Złotkowy ,89 Gmina Rychwał Centrum rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie zdrowo i bezpiecznie ,72 Gmina Brudzew Modernizacja salki w wieży widokowej w Brudzewie ,00 Gmina Rychtal Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec ,36 Gmina Wyrzysk Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo rekreacyjnej w Osieku nad Notecią ,00 Gmina Ujście Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich ,00 Gmina Stare Miasto Gdzie wracać jeśli nie tu? zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żychlin ,37 Gmina Lądek Wykonanie z paneli ogrodzenia stadionu w miejscowości Lądek , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,91 Powiat Gnieźnieński ,00 Gmina Śmigiel ,00 Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową Powiat Średzki ,91 Powiat Pilski , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

19 Powiat Ostrowski Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowska na terenie wsi Janków Przygodzki, gm. Przygodzice, zniszczonej wskutek wybuchu gazu 14 listopada 2013 r. i w trakcie działań ratowniczych , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Gmina Łubowo Dofinansowanie zimowego utrzymania drogi polegającego na usuwaniu ,00 Gmina Pobiedziska śniegu i śliskości z jezdni, jak również na niezbędne remonty cząstkowe ,00 nawierzchni bitumicznej byłej drogi krajowej nr 5, która na mocy ustawy Gmina Swarzędz przeszła w zarząd Przyjmującego , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,74 Województwo Pomorskie Opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji MDW E , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,66 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,66 inwestycyjnych Gmina Ślesin Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Ślesińskim ,66 Powiat Wolsztyński V etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego ,00 Gmina Śmigiel Poszerzenie infrastruktury turystycznej Gminy Śmigiel poprzez wyposażenie dwóch stacji Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,69 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Konin Powierzenie Miastu Konin realizacji zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,69 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Krotoszyński Powiat Wągrowiecki Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 8 594, ,99

20 Powiat Pilski Dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy ,00 Powiat Złotowski Dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence ,00 Powiat Pleszewski Modernizacja i wyposażenie istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz na działania lecznicze dla pensjonariuszy Domu ,67 Pomocy Społecznej w Pleszewie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Powiat Wolsztyński Zakup wyposażenia tworzonego w budynku Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 tzw. Niebieskiego Pokoju, tj. pomieszczenia ,00 stanowiącego przyjazne miejsce przesłuchań dzieci 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,64 Gmina Borek Wlkp.; ZAZ w Leonowie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie ,00 Gmina Koźmin Wlkp.; ZAZ w Koźminie Wlkp. Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp ,00 Gmina Lisków; ZAZ w Swobodzie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie ,00 Gmina Mieścisko; ZAZ w Gołaszewie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie ,00 Gmina Żerków; ZAZ w Żerkowie Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie ,64 Powiat Ostrzeszowski; ZAZ w Książenicach Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach ,00 Powiat Słupecki; ZAZ w Słupcy Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Chodzież ,00 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla zwycięzcy konkursu Gmina Duszniki ,00 "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" Powiat Krotoszyński , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących Miasto Kalisz Na realizację projektu pn.: KALISZFENIKS ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Gnieźnieński Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierwszego wyposażenia , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

596 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

596 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach Uchwała nr XLVII/881/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. Uchwała Nr 536/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2010 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1835964248 koniński Stare Miasto 75 2

1835964248 koniński Stare Miasto 75 2 ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU - LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - III EDYCJA PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Punkty podstawowe Punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Cel badania: - realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, - uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2015 rok

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2015 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/295/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo wielkopolskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie. Plan na 2009 rok Wykonanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie. Plan na 2009 rok Wykonanie Część 1. Wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2009 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3936/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010r. Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/947/14. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała nr XLIX/947/14. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 29 września 2014 r. Uchwała nr XLIX/947/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

Powiat gostyński 400/333/2014 Gmina Poniec Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej.

Powiat gostyński 400/333/2014 Gmina Poniec Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej. Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodaki Wodnej w Poznaniu na rok 2014 Ochrona wód - pożyczki Powiat wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA NSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWSKA WOJEWÓDZK NSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWSKA W POZNANU STACJA CHEMCZNOROLNCZA ODDZAŁ W POZNANU ZASOBNOŚĆ ZANECZYSZCZENE GLEB WELKOPOLSK STAN NA ROK Biblioteka Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 listopada 2012 r.

Poznań, 16 listopada 2012 r. Notatki Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, "' Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa III edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"

Lista rankingowa III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3454/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2013 r Lista rankingowa III edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" Lp Gmina Sołectwo Tytuł projektu Kwota

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma P-6/001

Załącznik do pisma P-6/001 L.p. Nazwa wnioskodawcy Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskchna lata 2007-2013 dla naboru pierwszego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Właściciel obiektu i/lub zarządzający obiektem 1 Budzyń Budzyń 2 Wyszyny Region Wodny Warty Gmina Budzyń/Gminny

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: 6.06.2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

w perspektywie różnic terytorialnych w

w perspektywie różnic terytorialnych w Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce Zespół badawczy mgr Marta Kędzierska dr Mikołaj Jacek Łuczak dr Joanna Mazur-Łuczak mgr Agnieszka Nowosielska dr

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z PODZIAŁEM NA UMIEJĘTNOŚCI (arkusze S1, S2, S4, S5, S6) - UKŁAD TERYTORIALNY

ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z PODZIAŁEM NA UMIEJĘTNOŚCI (arkusze S1, S2, S4, S5, S6) - UKŁAD TERYTORIALNY Okręg 25,16 25,16 5,97 1,68 7,65 2,53 2,92 5,45 2,32 2,14 4,46 2,73 2,73 3,27 1,60 4,87 Lubuskie 25,53 25,53 6,01 1,70 7,72 2,60 3,12 5,71 2,33 2,15 4,49 2,72 2,72 3,30 1,59 4,89 Lubuskie Powiat: (0801)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4692/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.

Uchwała nr 4692/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r. Uchwała nr 4692/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów w IV edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś. Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku.

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel./fax 61 / 826 53 92, fax 852 01 31 http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl Informacja o realizacji zadań na drogach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O Lp. Nazwa Poradni 01 02 03 04 05 06 S-A ( rejon powiatu gnieźnieńskiego) W - S A ( powiat gostyński ) 07 08 09 10 Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 951/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 951/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku Uchwała nr 951/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Nasza wieś, naszą wspólną sprawą Na podstawie art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

160 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

160 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 160 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 17. EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA I EKONOMICZNA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Z uwagi na niewystarczającą dostępność środków finansowych na realizacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejscowości objetych projektem oraz współrzędne Pasywnych Punktów Styku (PPS)

Wykaz miejscowości objetych projektem oraz współrzędne Pasywnych Punktów Styku (PPS) Wykaz miejscowości objetych projektem oraz współrzędne Pasywnych Punktów Styku (PPS) Lp. Powiat Gmina Miejscowość Obszar Rodzaj sieci Możliwość nawiązania się (PPS) Liczba gniazd [szt] 1. GOSTYŃSKI BOREK

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ŚREDNIE WYNIKI % EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (arkusze standardowe - G1) - UKŁAD TERYTORIALNY

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ŚREDNIE WYNIKI % EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (arkusze standardowe - G1) - UKŁAD TERYTORIALNY Śr.okręgu (00) 62,36 58,85 48,70 46,32 65,12 47,94 55,81 36,29 48,49 44,00 79,83 77,65 70,02 63,29 70,00 89,00 Śr.województwa (08) Lubuskie 62,02 59,28 48,07 45,84 64,88 50,36 57,12 35,34 49,50 35,00 74,30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3454/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 3454/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. Uchwała nr 3454/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów w III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO POWIAT L.p. NAZWA SZKOŁY NABÓR rok szkolny 2007/2008 kierunki kształcenia Liczba klas 2007 /2008 Liczba uczniów danego kierunku (wszystkie klasy) Adres szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący Numer wniosku Data wplywu Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 1888 /2012 z dnia 10 maja 2012r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Nie dotyczy

Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów Nie dotyczy Lista rankingowa wniosków przekazanych do w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka Lp.** Numer wniosku KSI Nazwa beneficjenta Siedziba beneficjenta odwoławczego* w ramach konkursu Nr PO KL/6.3/1/10 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego

Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego Lp. 1 Nazwa jednostki PCPR Kryzysowej Adres jednostki, numer telefonu, faksu, mail ul. Lipowa 12

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 29.792.088,21 29.636.528,52 99,48 DOCHODY MAJĄTKOWE 7.846.519,43 7.316.050,67 93,24 RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. Ranking Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki Ogólnopolski 1 46 XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a Poznań 58,07 2 53 II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo