FIR, UIR, TMA and CTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIR, UIR, TMA and CTA"

Transkrypt

1 AIP POLSKA ENR DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia łącząca punkty o współrzędnych geograficznych:/the lateral limit of the WARSZAWA FIR is determined by the line joining the following points of geographical coordinates: 1) N* E* (miejsce styku polsko-rosyjskiej granicy państwowej na lądzie z brzegiem Morza Bałtyckiego)/(intersection of the Polish-Russian land state border with Baltic seashore) 2) N* E* 3) N* E* 4) N* E* 5) N* E* od tego punktu łuk koła o promieniu 30 km zakreślonego z ARP Rönne ( N E) do punktu:/from this point the arc of circle of 30 km radius centred at ARP Rönne ( N E) to the point: 6) N E 7) N E od tego punktu linia prosta do punktu:/from this point a straight line to the point: 8) N E 9) N E 10) N E 11) miejsce styku polsko-niemieckiej granicy państwowej na lądzie z brzegiem Morza Bałtyckiego/intersection of the Polish-German land state border with Baltic sea-shore następnie linia granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej./then the line of the Republic of Poland state border. GRANICE PIONOWE VERTICAL LIMITS GND - FL 660 UWAGI FIR WARSZAWA składa się z polskiej przestrzeni powietrznej (nad obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym) i określonej przestrzeni powietrznej nad morzem pełnym Bałtyku. W skład tej przestrzeni powietrznej wchodzi przestrzeń kontrolowana i niekontrolowana. REMARKS The WARSZAWA FIR consists of the Polish airspace (over the land, internal waters and territorial sea) and certain airspace over the Baltic high sea. That airspace consists of controlled and uncontrolled airspace. 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA FIR WARSZAWA 2. AIRSPACE OF FIR WARSZAWA 2.1 PRZESTRZEŃ KONTROLOWANA obejmuje: 2.1 CONTROLLED AIRSPACE includes: 1) Obszar kontrolowany od do FL klasy C. 1) Controlled area from to FL class C. 2) TMA, CTR - poniżej - klasa C lub D - patrz ENR 2.1, pkt 3 lub AD 2. 3) Przestrzenie z delegowaną służbą do innych FIR - patrz ENR 2.1 pkt. 4. 2) TMA, CTR - below - class C or D - see ENR 2.1, point 3 or AD 2. 3) Airspace with ATC delegated to other FIRs - see ENR 2.1 point PRZESTRZEŃ NIEKONTROLOWANA - klasy G - obejmuje: 2.2 UNCONTROLLED AIRSPACE - of class G - includes: przestrzeń powietrzną od GND do poza przestrzenią kontrolowaną oraz strefami ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ). 2.3 WPROWADZENIE ZREDUKOWANEGO MINIMUM SEPARACJI PIONOWEJ (RVSM) W FIR WARSZAWA Przestrzeń powietrzna FIR WARSZAWA między FL 290 i FL 410 włącznie jest przestrzenią EUR RVSM. W przestrzeni tej minimum separacji pionowej wynosi: a) 1000 ft między statkami powietrznymi posiadającymi zezwolenie na operacje RVSM, b) 2000 ft między: b) 2000 ft between: 1) państwowym statkiem powietrznym nie posiadającym zezwolenia na operacje RVSM a jakimkolwiek innym statkiem powietrznym wykonującym operację w przestrzeni powietrznej EUR RVSM; 2) państwowymi statkami powietrznymi lecącymi w szyku a jakimkolwiek innym statkiem powietrznym wykonującym operację w przestrzeni powietrznej EUR RVSM; 3) statkiem powietrznym z awarią łączności w czasie lotu a jakimkolwiek innym statkiem, kiedy oba statki powietrzne operują w przestrzeni EUR RVSM. airspace from GND to outside controlled airspace and Military Aerodrome Traffic Zones (MATZ). 2.3 REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM (RVSM) IMPLEMENTATION WITHIN WARSZAWA FIR The airspace within the WARSZAWA FIR between FL 290 and FL 410 inclusive is EUR RVSM airspace. Within this airspace, the vertical separation minimum is: a) 1000 ft between RVSM approved aircraft, 1) non-rvsm approved state aircraft and any other aircraft operating within the EUR RVSM airspace; 2) formation flights of state aircraft and any other aircraft operating within the EUR RVSM airspace; 3) an aircraft experiencing a communication failure during flight and any other aircraft, while both aircraft are operating within the EUR RVSM airspace. AIRAC AMDT 170

2 ENR DEC 2015 AIP POLSKA W FIR WARSZAWA nie wydziela się przestrzeni tranzytowych RVSM. No transitional RVSM airspace is designated within WARSZAWA FIR. 3. E KONTROLOWANE W FIR WARSZAWA 3. CONTROLLED AIRSPACE WITHIN WARSZAWA FIR 3.1 REJON KONTROLOWANY LOTNISKA BYDGOSZCZ 3.1 BYDGOSZCZ TERMINAL CONTROL AREA SEKTOR/SECTOR A following 53 14'22"N '18"E 53 15'51"N '50"E 53 15'46"N '16"E 53 11'19"N '49"E 53 05'55"N '28"E 53 03'19"N '56"E 52 59'15"N '39"E 52 57'24"N '03"E 52 56'32"N '01"E 52 56'35"N '57"E 52 56'36"N '15"E 52 57'44"N '10"E 52 58'44"N '30"E 53 03'47"N '38"E 53 08'11"N '03"E 53 08'46"N '46"E 53 10'16"N '37"E 53 11'23"N '49"E 53 14'22"N '18"E SEKTOR/SECTOR B following 53 11'23"N '49"E 53 14'22"N '18"E 53 15'51"N '50"E 53 15'46"N '16"E 53 11'19"N '49"E 53 05'55"N '28"E 53 03'19"N '56"E 52 59'15"N '39"E 52 57'24"N '03"E 52 56'32"N '01"E 52 56'35"N '57"E 52 56'36"N '15"E 52 56'37"N '17"E 53 00'11"N '19"E 53 02'12"N '10"E 53 08'51"N '19"E 53 10'16"N '37"E 53 11'23"N '49"E SEKTOR/SECTOR C following 53 11'06"N '17"E 53 12'37"N '24"E 53 13'51"N '54"E 53 11'23"N '49"E 53 22'04"N '02"E 53 22'17"N '29"E 53 17'28"N '46"E 53 05'04"N '10"E 53 03'40"N '52"E 52 59'15"N '39"E 52 57'24"N '03"E 52 56'32"N '01"E 52 56'35"N '57"E 52 56'36"N '15"E 52 56'37"N '17"E 52 56'31"N '42"E 52 57'46"N '33"E 53 06'44"N '57"E 53 11'06"N '17"E 2500 ft AMSL 1800 ft AMSL 2500 ft AMSL FL135 C TWR BYDGOSZCZ (MHz) BYDGOSZCZ WIEŻA, BYDGOSZCZ TOWER C TWR BYDGOSZCZ (MHz) BYDGOSZCZ WIEŻA, BYDGOSZCZ TOWER C TWR BYDGOSZCZ ACC WARSZAWA 1) (MHz) BYDGOSZCZ WIEŻA, BYDGOSZCZ TOWER (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL AIRAC AMDT 170

3 AIP POLSKA ENR JAN 2015 UWAGI TMA BYDGOSZCZ aktywny w godzinach pracy organu TWR BYDGOSZCZ. 1) W stosunku do lotów tranzytowych (patrz AIP Polska GEN 3.3) Służba informacji powietrznej, służba alarmowa i służba kontroli ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej kontrolowanej są zapewniane przez: ACC WARSZAWA w drogach lotniczych RNAV łącznie z ich odcinkami przechodzącymi przez rejony (strefy) kontrolowane lotnisk ). REMARKS BYDGOSZCZ TMA active during the operational hours of BYDGOSZCZ TWR. 1) For transit flights (see AIP Poland GEN 3.3 Flight information service, alerting service and air traffic control service within controlled airspace are provided by: WARSZAWA ACC along the RNAV routes including parts traversing terminal control areas (control zones) ). 3.2 REJON KONTROLOWANY LOTNISKA GDAŃSK 3.2 GDAŃSK TERMINAL CONTROL AREA LTMA GDAŃSK SEKTOR/SECTOR A N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR B N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR C N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E FL ft AMSL FL ft AMSL FL ft AMSL C C C APP GDAŃSK ACC WARSZAWA 1) APP GDAŃSK ACC WARSZAWA 1) APP GDAŃSK ACC WARSZAWA 1) (MHz) GDAŃSK ZBLIŻANIE, GDAŃSK (MHz) GDAŃSK DIRECTOR (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL (MHz) GDAŃSK ZBLIŻANIE, GDAŃSK (MHz) GDAŃSK DIRECTOR (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL (MHz) GDAŃSK ZBLIŻANIE, GDAŃSK (MHz) GDAŃSK DIRECTOR (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL AIRAC AMDT 158

4 ENR AIP POLSKA LTMA GDAŃSK SEKTOR/SECTOR D N E N E N E N E N E N E N E N E FL 135 C APP GDAŃSK ACC WARSZAWA 1) (MHz) GDAŃSK ZBLIŻANIE, GDAŃSK (MHz) GDAŃSK DIRECTOR (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL UTMA GDAŃSK 55 08'07"N '01"E 55 17'24.66"N '03.86"E dalej wzdłuż północnej granicy FIR do/then along the northern FIR boundary to 54 25'18.00"N '00.00"E 53 33'51"N '20"E 53 26'21"N '33"E 53 19'05"N '35"E 53 11'34"N '35"E 52 44'05"N '42"E 53 11'18"N '37"E 53 37'29"N '09"E 54 31'54"N '12"E 54 41'06"N '09"E 54 55'00"N '00"E 55 08'07"N '01"E FL 285 C APP GDAŃSK 2) ACC WARSZAWA 1) (MHz) GDAŃSK ZBLIŻANIE, GDAŃSK (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL UWAGI 1) W stosunku do lotów tranzytowych (patrz AIP Polska GEN 3.3) Służba informacji powietrznej, służba alarmowa i służba kontroli ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej kontrolowanej są zapewniane przez: ACC WARSZAWA w drogach lotniczych RNAV łącznie z ich odcinkami przechodzącymi przez rejony (strefy) kontrolowane lotnisk ). 2) Z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ, LTMA GDAŃSK, TMA POZNAŃ, TMA OLSZTYN. REMARKS 1) For transit flights (see AIP Poland GEN 3.3 Flight information service, alerting service and air traffic control service within controlled airspace are provided by: WARSZAWA ACC along the RNAV routes including parts traversing terminal control areas (control zones) ). 2) Excluding BYDGOSZCZ TMA, GDAŃSK LTMA, POZNAŃ TMA, OLSZTYN TMA. AIRAC AMDT 174

5 AIP POLSKA ENR OCT REJON KONTROLOWANY LOTNISKA KRAKÓW 3.3 KRAKÓW TERMINAL CONTROL AREA LTMA EPKK (przestrzeń dolna TMA) / EPKK LTMA (lower TMA) SEKTOR/SECTOR EPKK following N E N E dalej łuk o promieniu 27 km i środku w punkcie/from this point the arc of circle of 27 km radius centred at point N E N E N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR EPKT following N E N E N E dalej łuk o promieniu 19,5 km i środku w punkcie/from this point the arc of circle of 19.5 km radius centred at point N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR B following N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E 3500 ft AMSL 2300 ft AMSL 3500 ft AMSL 2300 ft AMSL 3500 ft AMSL C APP KRAKÓW , , (MHz) KRAKÓW ZBLIŻANIE, KRAKÓW, KRAKÓW DIRECTOR C APP KRAKÓW , , (MHz) KRAKÓW ZBLIŻANIE, KRAKÓW, KRAKÓW DIRECTOR C APP KRAKÓW , , (MHz) KRAKÓW ZBLIŻANIE KRAKÓW KRAKÓW DIRECTOR Granica odpowiedzialności w SEKTORZE B między EPKK i EPKT:/Responsibility boundary within SECTOR B between EPKK and EPKT: N E N E N E N E AIRAC AMDT 168

6 ENR OCT 2015 AIP POLSKA SEKTOR/SECTOR C following N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E C APP KRAKÓW , , (MHz) KRAKÓW ZBLIŻANIE, KRAKÓW, KRAKÓW DIRECTOR Granica odpowiedzialności w SEKTORZE C między EPKK i EPKT:/Responsibility boundary within SECTOR C between EPKK and EPKT: N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR D following N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E C APP KRAKÓW , , (MHz) KRAKÓW ZBLIŻANIE, KRAKÓW, KRAKÓW DIRECTOR AIRAC AMDT 168

7 AIP POLSKA ENR JAN 2015 UTMA EPKK (przestrzeń górna TMA) / EPKK UTMA (upper TMA) following N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E następnie wzdłuż granicy FIR do punktu/then along the FIR boundary to the point N E N E N E N E N E N E N E N E FL 285 C APP KRAKÓW (MHz) KRAKÓW ZBLIŻANIE, KRAKÓW 3.4 REJON KONTROLOWANY LOTNISKA LUBLIN 3.4 LUBLIN TERMINAL CONTROL AREA SEKTOR/SECTOR "A" following 51 22'01"N '57"E 51 21'07"N '18"E 51 16'42"N '40"E 51 13'51"N '06"E 51 10'43"N '39"E 51 08'25"N '16"E 51 04'43"N '47"E 51 07'30"N '55"E 51 14'19"N '27"E 51 15'40"N '48"E 51 22'01"N '57"E SEKTOR/SECTOR B following 51 22'51"N '35"E 51 22'01"N '57"E 51 15'40"N '48"E 51 14'19"N '27"E 51 07'30"N '55"E 51 04'43"N '47"E 51 03'47"N '22"E 51 04'14"N '48"E 51 06'09"N '40"E 51 09'04"N '56"E 51 12'06"N '39"E 51 14'37"N '10"E 51 17'22"N '07"E 51 19'03"N '14"E 51 20'22"N '35"E 51 22'51"N '35"E 1800 ft AMSL 2500 ft AMSL D TWR LUBLIN (MHz) LUBLIN WIEŻA, LUBLIN TOWER D TWR LUBLIN (MHz) LUBLIN WIEŻA, LUBLIN TOWER AIRAC AMDT 158

8 ENR APR 2016 AIP POLSKA SEKTOR/SECTOR C following 51 22'51"N '41"E 51 22'51"N '35"E "N '57"E 51 21'07"N '18"E 51 19'14"N '14"E 51 08'19"N '54"E 51 04'59"N '56"E 50 59'54"N '19"E 51 02'49"N '30"E 51 06'53"N '21"E 51 10'39"N '23"E 51 17'23"N '09"E 51 19'18"N '35"E 51 22'51"N '41"E SEKTOR/SECTOR D following 51 22'51"N '41"E 51 22'51"N '35"E "N '57"E 51 21'07"N '18"E 51 19'14"N '14"E 51 08'19"N '54"E 51 04'59"N '56"E 50 59'54"N '19"E 51 02'49"N '30"E 51 06'53"N '21"E 51 10'39"N '23"E 51 17'23"N '09"E 51 19'18"N '35"E 51 22'51"N '41"E FL 135 D TWR LUBLIN (MHz) LUBLIN WIEŻA, LUBLIN TOWER C TWR LUBLIN (MHz) LUBLIN WIEŻA, LUBLIN TOWER UWAGI TMA LUBLIN aktywny w godzinach pracy organu TWR LUBLIN. REMARKS LUBLIN TMA active during the operational hours of LUBLIN TWR. 3.5 REJON KONTROLOWANY LOTNISKA ŁÓDŹ 3.5 ŁÓDŹ TERMINAL CONTROL AREA SEKTOR/SECTOR "A" following N E N E N E "N E 51 39'39"N '52"E 51 38'01"N E N E N E N E N E N E 1700 ft AMSL C TWR ŁÓDŹ (MHz) ŁÓDŹ WIEŻA, ŁÓDŹ TOWER AIRAC AMDT 175

9 AIP POLSKA ENR APR 2016 SEKTOR/SECTOR B following 51 55'01"N '29"E 51 56'53"N '06"E 51 56'41"N '36"E 51 55'49"N '27"E 51 54'16"N '15"E 51 50'53"N '48"E 51 48'30"N '15"E 51 45'48"N '10"E 51 43'42"N '54"E 51 42'13"N '14"E 51 40'21"N '31"E 51 44'15"N '23"E 51 50'13"N '07"E 51 55'01"N '29"E SEKTOR/SECTOR C following 51 38'01"N '21"E 51 39'39"N '52"E 51 44'15"N '23"E 51 40'21"N '31"E 51 39'24"N '36"E 51 38'01"N '21"E SEKTOR/SECTOR D following N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR E following N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E 2000 ft AMSL 2500 ft AMSL 4500 ft AMSL 2000 ft AMSL FL 115 C TWR ŁÓDŹ (MHz) ŁÓDŹ WIEŻA, ŁÓDŹ TOWER C TWR ŁÓDŹ (MHz) ŁÓDŹ WIEŻA, ŁÓDŹ TOWER C TWR ŁÓDŹ (MHz) ŁÓDŹ WIEŻA, ŁÓDŹ TOWER C TWR ŁÓDŹ (MHz) ŁÓDŹ WIEŻA, ŁÓDŹ TOWER UWAGI TMA ŁÓDŹ aktywny w godzinach pracy organu TWR ŁÓDŹ. REMARKS ŁÓDŹ TMA active during the operational hours of ŁÓDŹ TWR. AIRAC AMDT 175

10 ENR AIP POLSKA 3.6 REJON KONTROLOWANY LOTNISKA OLSZTYN 3.6 OLSZTYN TERMINAL CONTROL AREA SEKTOR/SECTOR "A" 53 15'58"N '51"E 53 15'07"N '08"E 53 17'21"N '42"E 53 26'45"N '32"E 53 33'07"N '19"E 53 38'07"N '23"E 53 42'35"N '21"E 53 40'49"N '28"E 53 36'21"N '45"E 53 29'21"N '37"E 53 25'31"N '48"E 53 17'57"N '02"E 53 15'58"N '51"E SEKTOR/SECTOR B 53 29'21"N '37"E 53 36'21"N '55"E 53 41'13"N '47"E 53 44'41"N '57"E 53 46'36"N '24"E 53 47'37"N '27"E 53 47'10"N '00"E 53 40'40"N '06"E 53 37'08"N '23"E 53 23'33"N '25"E 53 18'55"N '15"E 53 17'21"N '42"E 53 26'45"N '32"E 53 33'07"N '19"E 53 38'07"N '23"E 53 42'35"N '21"E 53 40'49"N '28"E 53 36'21"N '45"E 53 29'21"N '37"E SEKTOR/SECTOR C 53 23'33"N '25"E 53 37'08"N '23"E 53 40'49"N '59"E 53 38'49"N '36"E 53 30'12"N '45"E 53 23'33"N '25"E SEKTOR/SECTOR D 53 40'40"N '06"E 53 47'10"N '00"E 53 47'37"N '27"E 53 46'36"N '24"E 53 44'41"N '57"E 53 41'13"N '47"E 53 46'04"N '38"E 53 49'32"N '00"E 53 50'43"N '48"E 53 52'07"N '54"E 53 52'17"N '00"E 53 50'48"N '46"E 53 40'40"N '06"E 1500 ft AMSL FL ft AMSL FL 115 FL 115 FL 115 D C D C D C D C TWR MAZURY TWR MAZURY TWR MAZURY TWR MAZURY WYWOŁAWCZY, JĘZYKI MHz MAZURY WIEŻA, MAZURY TOWER MHz MAZURY WIEŻA, MAZURY TOWER MHz MAZURY WIEŻA, MAZURY TOWER MHz MAZURY WIEŻA, MAZURY TOWER AIRAC AMDT 174

11 AIP POLSKA ENR REJON KONTROLOWANY WĘZŁA LOTNISK POZNAŃ 3.7 POZNAŃ TERMINAL CONTROL AREA TMA POZNAŃ NORTH SEKTOR/SECTOR "A" following N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR B following N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR C following N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR D following 52 58'51"N '30"E 52 09'27"N '04"E 52 03'37"N '00"E 52 00'49"N '34"E 51 37'03"N '00"E 51 45'00"N '42"E 51 59'48"N '00"E 52 56'33"N '00"E 52 56'35"N '57"E 52 56'36"N '15"E 52 56'37"N '17"E 52 56'31"N '42"E 52 57'46"N '33"E 53 06'44"N '57"E 53 11'06"N '17"E 53 12'37"N '24"E 53 11'18"N '37"E 52 58'51"N '30"E 1600 ft AMSL 1) C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ 3500 ft AMSL FL 195 C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ AIRAC AMDT 174

12 ENR AIP POLSKA TMA POZNAŃ SOUTH SEKTOR/SECTOR A following 51 20'43"N '21"E 51 21'15"N '57"E 51 08'08"N '38"E 51 00'43"N '35"E 50 52'43"N '48"E 50 52'41"N '35"E 50 50'21"N '12"E 51 02'18"N '44"E 51 08'24"N '48"E 51 20'43"N '21"E SEKTOR/SECTOR B following 51 23'35"N '44"E 51 13'05"N '04"E 51 01'15"N '28"E 50 49'17"N '22"E 50 45'58"N '25"E 50 57'57"N '27"E 51 04'42"N '12"E 51 11'29"N '10"E 51 22'53"N '24"E 51 23'35"N '44"E SEKTOR/SECTOR C following 51 22'53"N '24"E 51 28'11"N '56"E 51 27'30"N '46"E 51 18'56"N '09"E 51 15'05"N '23"E 51 10'13"N '17"E 51 00'05"N '09"E 50 54'41"N '36"E 50 44'15"N '01"E 50 42'17"N '54"E 50 45'58"N '25"E 50 49'17"N '22"E 51 01'15"N '28"E 51 13'05"N '04"E 51 23'35"N '44"E 51 22'53"N '24"E SEKTOR/SECTOR D following 50 57'57"N '27"E 50 59'10"N '25"E 51 02'13"N '35"E 51 12'58"N '32"E 51 19'17"N '09"E 51 22'53"N '24"E 51 11'29"N '10"E 51 04'42"N '12"E 50 57'57"N '27"E SEKTOR/SECTOR E following 51 14'03"N '21"E 51 15'10"N '56"E 51 14'11"N '28"E 51 06'01"N '52"E 51 07'22"N '09"E 51 09'22"N '10"E 51 14'03"N '21"E 2100 ft AMSL 2100 ft AMSL 1600 ft AMSL C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ AIRAC AMDT 174

13 AIP POLSKA ENR TMA POZNAŃ SOUTH SEKTOR/SECTOR F following 51 05'33"N '42"E 51 02'58"N '08"E 50 56'49"N '42"E 50 57'38"N '40"E 51 05'33"N '42"E SEKTOR/SECTOR G following 51 37'03"N '00"E 51 45'00"N '42"E 51 29'18"N '29"E 50 53'40"N '18"E 50 39'12"N '42"E 50 31'34"N '51"E 50 22'32"N '31"E 50 19'58"N '26"E 50 49'45"N '17"E 51 07'28"N '36"E 51 16'36"N '32"E 51 37'03"N '00"E 2100 ft AMSL 1600 ft AMSL FL 195 C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ C APP POZNAŃ (MHz) POZNAŃ ZBLIŻANIE, POZNAŃ UWAGI 1) Z wyłączeniem CTR POZNAŃ/Ławica, MCTR/MATZ POZNAŃ/ Krzesiny. REMARKS 1) Excluding POZNAŃ/Ławica CTR, POZNAŃ/Krzesiny MCTR/MATZ. 3.8 REJON KONTROLOWANY LOTNISKA RADOM 3.8 RADOM TERMINAL CONTROL AREA SEKTOR/SECTOR "A" N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR B N E N E N E N E N E N E N E 2000 ft AMSL 1500 ft AMSL WYWOŁAWCZY, JĘZYKI D TWR RADOM (MHz) RADOM WIEŻA, RADOM TOWER D TWR RADOM (MHz) RADOM WIEŻA, RADOM TOWER AIRAC AMDT 174

14 ENR AIP POLSKA SEKTOR/SECTOR C N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E FL 115 D C TWR RADOM WYWOŁAWCZY, JĘZYKI (MHz) RADOM WIEŻA, RADOM TOWER UWAGI Segment C: z wyłączeniem TMA WARSZAWA. REMARKS Sector C: excluding WARSZAWA TMA. 3.9 REJON KONTROLOWANY LOTNISKA RZESZÓW 3.9 RZESZÓW TERMINAL CONTROL AREA SEKTOR/SECTOR "A" N E N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR B N E N E N E N E N E N E N E N E N E 2000 ft AMSL WYWOŁAWCZY, JĘZYKI C TWR RZESZÓW (MHz) RZESZÓW WIEŻA, RZESZÓW TOWER C TWR RZESZÓW (MHz) RZESZÓW WIEŻA, RZESZÓW TOWER AIRAC AMDT 174

15 AIP POLSKA ENR SEKTOR/SECTOR C N E N E N E N E N E dalej wdłuż granicy FIR EPWW do punktu:/then along the EPWW FIR boundary to the point: N E N E N E N E N E N E N E SEKTOR/SECTOR D N E N E N E N E N E FL ft AMSL 1500 ft AMSL C TWR RZESZÓW ACC WARSZAWA 1) WYWOŁAWCZY, JĘZYKI (MHz) RZESZÓW WIEŻA, RZESZÓW TOWER (MHz) WARSZAWA KONTROLA, WARSZAWA CONTROL C TWR RZESZÓW (MHz) RZESZÓW WIEŻA, RZESZÓW TOWER UWAGI 1) W stosunku do lotów tranzytowych (patrz AIP Polska GEN 3.3) Służba informacji powietrznej, służba alarmowa i służba kontroli ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej kontrolowanej są zapewniane przez: ACC WARSZAWA w drogach lotniczych RNAV łącznie z ich odcinkami przechodzącymi przez rejony (strefy) kontrolowane lotnisk ). REMARKS 1) For transit flights (see AIP Poland GEN 3.3 Flight information service, alerting service and air traffic control service within controlled airspace are provided by: WARSZAWA ACC along the RNAV routes including parts traversing terminal control areas (control zones) ) REJON KONTROLOWANY LOTNISKA SZCZECIN 3.10 SZCZECIN TERMINAL CONTROL AREA SEKTOR/SECTOR "A" Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the 53 47'47"N '45"E 53 42'00"N '03"E 53 36'19"N '16"E 53 18'32"N '59"E 53 19'54"N '10"E 53 25'11"N '09"E 53 35'24"N '25"E 53 45'57"N '46"E 53 48'00"N '42"E 53 47'47"N '45"E SEKTOR/SECTOR B Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the 53 47'47"N '45"E 53 42'00"N '03"E 53 36'19"N '16"E 53 18'32"N '59"E 53 15'39"N '32"E 53 18'01"N '10"E 53 28'07"N '23"E 53 43'14"N '27"E 53 45'57"N '46"E 53 48'00"N '42"E 53 47'47"N '45"E 1700 ft AMSL FL 135 WYWOŁAWCZY, JĘZYKI C TWR SZCZECIN (MHz) SZCZECIN WIEŻA, SZCZECIN TOWER C TWR SZCZECIN (MHz) SZCZECIN WIEŻA, SZCZECIN TOWER AIRAC AMDT 174

16 ENR AIP POLSKA SEKTOR/SECTOR C Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the N E N E N E następnie na północ wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu/then northbound along the EPWW FIR boundary to the point N E N E N E SEKTOR/SECTOR D Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the N E N E N E N E N E N E N E N E N E następnie na północ wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu/then northbound along the EPWW FIR boundary to the point N E SEKTOR/SECTOR HERINGSDORF 1) Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the N E N E N E N E N E N E dalej wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu/then along the EPWW FIR boundary to the point N E FL 135 FL 135 1) 1000 ft AMSL WYWOŁAWCZY, JĘZYKI C TWR SZCZECIN (MHz) SZCZECIN WIEŻA, SZCZECIN TOWER C TWR SZCZECIN (MHz) SZCZECIN WIEŻA, SZCZECIN TOWER D TWR SZCZECIN (MHz) SZCZECIN WIEŻA, SZCZECIN TOWER UWAGI REMARKS TMA SZCZECIN aktywny w godzinach pracy organu TWR SZCZECIN TMA active during the operational hours of SZCZECIN TWR. SZCZECIN. 1) Z wyłączeniem przestrzeni CTR HERINGSDORF. 1) Excluding HERINGSDORF CTR airspace REJON KONTROLOWANY LOTNISKA WARSZAWA 3.10 WARSZAWA TERMINAL CONTROL AREA SEKTOR/SECTOR A 52 17'03"N '13"E 52 33'27"N '42"E 52 37'38"N '38"E 52 42'37"N '02"E 52 39'39"N '20"E 52 41'11"N '44"E 52 33'36"N '53"E 52 29'19"N '49"E 52 26'20"N '25"E 52 19'10"N '33"E 52 17'00"N '15"E 52 07'00"N '41"E 52 07'17"N '21"E 51 59'02"N '53"E 51 49'55"N '48"E 51 45'14"N '53"E 51 47'13"N '14"E 52 17'03"N '13"E FL ft AMSL C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR AIRAC AMDT 174

17 AIP POLSKA ENR SEKTOR/SECTOR B 51 43'34"N '56"E 51 37'17"N '07"E 51 41'51"N '55"E 51 48'09"N '05"E 52 05'40"N '54"E 52 25'59"N '34"E 52 26'17"N '28"E 52 26'11"N '37"E 52 29'19"N '49"E 52 26'20"N '25"E 52 19'10"N '33"E 52 17'00"N '15"E 52 07'00"N '41"E 52 07'17"N '21"E 51 59'02"N '53"E 51 49'55"N '48"E 51 45'14"N '53"E 51 47'13"N '14"E 52 17'03"N '13"E 51 43'34"N '56"E SEKTOR/SECTOR C 52 17'03"N '13"E 52 25'34"N '30"E 52 42'09"N '03"E 52 42'29"N '45"E 52 42'37"N '02"E 52 37'38"N '38"E 52 33'27"N '42"E 52 17'03"N '13"E SEKTOR/SECTOR D 51 47'03"N '38"E 51 39'58"N '37"E 51 32'13"N '41"E 51 30'03"N '36"E 51 26'17"N '24"E 51 24'07"N '34"E 51 27'02"N '13"E 51 29'19"N '30"E 51 34'10"N '40"E 51 36'40"N '02"E 51 37'17"N '07"E 51 43'34"N '56"E 52 17'03"N '13"E 52 25'34"N '30"E 52 42'09"N '03"E 52 42'29"N '45"E 52 46'13"N '44"E 52 51'14"N '19"E 52 41'43"N '12"E 52 34'37"N '33"E 51 47'03"N '38"E SEKTOR/SECTOR E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E FL ft AMSL FL ft AMSL FL ft AMSL 1000 ft AMSL C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR AIRAC AMDT 174

18 ENR AIP POLSKA SEKTOR/SECTOR F "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E SEKTOR/SECTOR G "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E SEKTOR/SECTOR H 51 30'03"N '36"E 51 19'00"N '02"E 51 15'50"N '08"E 51 15'12"N '58"E 51 24'07"N '34"E 51 26'17"N '24"E 51 30'03"N '36"E SEKTOR/SECTOR I 52 35'18"N '16"E 52 38'11"N '08"E 52 37'37"N '38"E 52 34'22"N '55"E 52 35'18"N '16"E 2000 ft AMSL 1500 ft AMSL 2000 ft AMSL 1500 ft AMSL FL ft AMSL 1500 ft AMSL C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA (MHz) WARSZAWA DIRECTOR 3.12 STREFA OBOWIĄZKOWEJ ŁĄCZNOŚCI (RMZ) 3.12 RADIO COMMUNICATION MANDATORY ZONE (RMZ) ORGAN ZAPEWNIAJĄCY SŁUŻBĘ 52 17'03''N '13''E 52 22'17''N '11''E 52 22'56''N '27''E 52 22'54''N '00''E 52 27'06''N '20''E 52 29'57''N '26''E 52 31'43''N '38''E 52 32'05''N '45''E 52 26'20''N '25''E 52 19'10''N '33''E 52 17'00''N '15''E 52 07'00''N '41''E 52 07'17''N '21''E 51 59'02''N '53''E 51 49'55''N '48''E 51 45'14''N '53''E 51 47'13''N '14''E 52 17'03''N '13''E 2000 ft AMSL 700 ft AMSL G FIS OLSZTYN FIS WARSZAWA Olsztyn INFORMACJA ( MHz) PL Olsztyn INFORMATION ( MHz) EN Warszawa INFORMACJA ( MHz) PL Warszawa INFORMATION ( MHz) EN AIRAC AMDT 174

19 AIP POLSKA ENR Loty wszystkich statków powietrznych w przedziale wysokości od 700 ft AMSL do 1000 ft AMSL mogą się odbywać tylko po radiowym lub telefonicznym poinformowaniu odpowiedniego sektora FIS: WARSZAWA INFORMACJA (119,450 MHz, tel.: , faks: ), OLSZTYN INFORMACJA (118,775 MHz, tel.: ). Od statków powietrznych wykonujących loty w przedziale wysokości od 1000 ft AMSL do 2000 ft AMSL wymagana jest stała dwukierunkowa łączność radiowa ze służbą FIS sektora Warszawa (119,450 MHz - WARSZAWA INFORMACJA) lub ze służbą FIS sektora Olsztyn (118,775 MHz - OLSZTYN INFORMACJA). Załoga statku powietrznego wykonującego lot w strefie RMZ na wysokości 1500 ft AMSL lub wyżej jest zobowiązana do obniżenia wysokości lotu poniżej 1500 ft AMSL niezwłocznie po otrzymaniu informacji od informatora FIS. Łączność radiowa zawierająca meldunek powinna zostać nawiązana najpóźniej na granicy strefy RMZ lub natychmiast po opuszczeniu strefy ruchu lotniskowego (jeśli lotnisko odlotu znajduje się w granicach strefy). Meldunek w strefie RMZ powinien obowiązkowo zawierać informacje: All flights within the RMZ between 700 ft AMSL ft AMSL may be conducted only after radio or telephone notification of the relevant FIS sector: WARSZAWA INFORMATION ( MHz, phone: , fax: ), OLSZTYN INFORMATION ( MHz, phone: ). All flights within the RMZ between 1000 ft AMSL ft AMSL may be conducted only while constant bidirectional radio communication with WARSZAWA FIS (on frequency MHz - WARSZAWA INFORMATION) or with OLSZTYN FIS ( MHz - OLSZTYN INFORMATION) is established. The crew of an aircraft conducting a flight within the RMZ at an altitude of 1500 ft AMSL or above is obliged to lower the flight altitude below 1500 ft AMSL immediately after receiving information from the FIS operator. The radio communication containing the report shall be established at the border of the RMZ at the latest or immediately after leaving the aerodrome traffic zone (if the departure aerodrome is located within the RMZ limits). The report within the RMZ shall contain the following information: - aktualna pozycja statku powietrznego, - current position of an aircraft, - wysokość lotu, - flight altitude/height, - trasa w RMZ (kierunek lotu), - route within RMZ (direction of flight), - typ statku powietrznego, - aircraft type, - dodatkowe informacje na żądanie organu FIS. - additional information at the request of the FIS unit. UTRATA ŁĄCZNOŚCI (RCF) RADIO COMMUNICATION FAILURE (RCF) UTRATA ŁĄCZNOŚCI (RCF) W CZASIE PRZELOTU RADIO COMMUNICATION FAILURE (RCF) DURING OVERFLIGHT Statki powietrzne, z którymi łączność została utracona z przyczyn technicznych w trakcie lotu tranzytowego (przelotu) przez strefę RMZ, powinny kontynuować lot na wysokości nie większej niż 1000 ft AMSL z wykorzystaniem niżej wymienionych punktów nawigacyjnych jako punktów tranzytowych: Aircraft experiencing radio communication failure due to technical reasons during transit flight (overflight) through the RMZ shall continue flight at an altitude not higher than 1000 ft AMSL using navigation points described in the table below as transit Punkt Point Współrzędne geograficzne Geographical coordinates Opis Description ALFA N E Magazyn w m. Siestrzeń/ Warehouse in Siestrzeń town BRAVO N E Fabryka w m. Błonie/ Factory in Błonie town DELTA N E m. Wołomin/Wołomin town GOLF N E Most drogowy w m. Góra Kalwaria/ Road bridge in Góra Kalwaria town JULIETT N E m. Jabłonna/Jabłonna town KILO N E Oczyszczalnia w m. Karczew/ Sewage treatment plant in Karczew town MIKE N E Skrzyżowanie w m. Zakręt/Intersection in Zakręt town PAPA N E Centrum handlowe (skrzyżowanie Toruńska/Radzymińska)/Shopping centre (Toruńska/Radzymińska intersection) TANGO N E Fabryka w m. Tarczyn/ Factory in Tarczyn town W takiej sytuacji wlot do CTR WARSZAWA/Okęcie i/lub ATZ WARSZAWA/Babice jest zabroniony. In such a situation entry into WARSZAWA/Okęcie CTR and/or WARSZAWA/Babice ATZ is prohibited. UTRATA ŁĄCZNOŚCI (RCF) W CZASIE DOLOTU DO EPWA Statki powietrzne, wykonujące loty VFR, z którymi łączność została utracona z przyczyn technicznych, powinny kontynuować lot na wysokości nie większej niż 1000 ft AMSL. Następnie nad punktem ECHO (52 10'41,60"N '00,41"E) lub WHISKEY (52 09'24,97"N '59,02"E) należy rozpocząć procedurę wyznaczoną w przypadku utraty łączności opisaną w AD 2 EPWA punkt RADIO COMMUNICATION FAILURE (RCF) DURING EPWA ARRIVAL Aircraft experiencing communication failure during VFR flight due to technical reasons shall continue flight at an altitude not higher than 1000 ft AMSL. Then, overhead point ECHO (52 10'41.60"N '00.41"E) or WHISKEY (52 09'24.97"N '59.02"E) initiate the procedure applicable in radio communication failure cases described in AIP Poland, AD 2 EPWA point 2.22 described. AIRAC AMDT 174

20 ENR AIP POLSKA UWAGI W strefie RMZ obowiązują ogólne przepisy wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej. REMARKS General air traffic rules and procedures are in force in the Radio Communication Mandatory Zone (RMZ) REJON KONTROLOWANY LOTNISKA ZIELONA GÓRA 3.13 ZIELONA GÓRA TERMINAL CONTROL AREA 52 12'22"N '13"E 52 18'07"N '49"E 52 19'47"N '18"E 52 19'48"N '02"E 52 19'28"N '12"E 52 10'57"N '11"E 52 10'01"N '42"E 52 04'07"N '30"E 52 02'20"N '04"E 52 01'58"N '06"E 52 00'49"N '34"E 52 03'37"N '00"E 52 09'27"N '04"E 52 12'22"N '13"E 1300 ft AMSL D TWR ZIELONA GÓRA (MHz) ZIELONA GÓRA WIEŻA ZIELONA GÓRA TOWER PL/EN UWAGI TMA ZIELONA GÓRA aktywny w godzinach pracy organu TWR ZIELONA GÓRA. REMARKS ZIELONA GÓRA TMA active during the operational hours of ZIELONA GÓRA TWR. 4. DELEGACJA SŁUŻB ATS 4. DELEGATION OF ATS 4.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 4.1 DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line joining the N E N E N E N E dalej wzdłuż granicy polsko-niemieckiej/then along the Polish-German border N E 2500 ft AMSL GND D ORGAN ZAPEWNIA- JĄCY SŁUŻBĘ UNIT PROVIDING SERVICE AUSTRO CONTROL GMBH VIENNA GODZINY PRACY WORKING HOURS H (MHz) HERINGSDORF TOWER EN 4.2 DELEGACJA SŁUŻB ATS - MIDSEA 4.2 DELEGATION OF ATS - MIDSEA AREA W celu zredukowania liczby koordynacji dla ruchu lotniczego w AWY M865, N133 oraz M607 ustanowiono w FIR WARSZAWA odrębny obszar, nad morzem pełnym Bałtyku. Ta wydzielona przestrzeń, nazwana MIDSEA, może być oddelegowana do ATCC MALMÖ i w tym przypadku ATCC MALMÖ będzie organem odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli ruchu lotniczego oraz zapewnienie służby informacji powietrznej w tym obszarze. In order to reduce the number of coordinations for traffic in AWY M865, N133 and M607a separate area has been established, over the Baltic high sea, within the WARSZAWA FIR. This area named MIDSEA can be delegated to ATCC MALMÖ and in such a case ATCC MALMÖ is responsible for the provision of air traffic control and flight information services within this area. Llinia łącząca następujące punkty:/the line joining the N* E* N* E* N* E* N* E* FL 460 ORGAN ZAPEWNIAJĄCY SŁUŻBĘ UNIT PROVIDING SERVICE GODZINY PRACY WORKING HOURS C ATCC MALMÖ H24 FL 355: MHz FL 355 FL 460: MHz MALMÖ RADAR EN AIRAC AMDT 174

21 AIP POLSKA ENR UWAGI REMARKS * - patrz GEN 2.1 * - see GEN 2.1 Organ WARSZAWA ACC może odwołać delegację przestrzeni i przejąć kontrolę ruchu lotniczego w tym obszarze po uprzednim powiadomieniu, które powinno nastąpić 5 minut wcześniej. WARSZAWA ACC będzie informować RIGA ACC o delegacji przestrzeni. Procedury administracyjne dotyczące opłat trasowych zostały opisane w załączniku do właściwego Letter of Agreement. WARSZAWA ACC may withdraw delegation and resume air traffic control within that area provided 5 minutes prior notice is given. WARSZAWA ACC will inform RIGA ACC on delegation of airspace. Administrative procedures for en-route charges are covered in an Annex to the appropriate Letter of Agreement. 4.3 DELEGACJA SŁUŻB ATS - RÖNNE SOUTH 4.3 DELEGATION OF ATS - RÖNNE SOUTH W celu zredukowania liczby koordynacji dla ruchu lotniczego w AWY ustanowiono w FIR WARSZAWA odrębny obszar nad morzem pełnym Bałtyku. Ta wydzielona przestrzeń, nazwana RÖNNE SOUTH, może być oddelegowana do ATCC MALMÖ, i w takim przypadku ATCC MALMÖ będzie organem odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli ruchu lotniczego oraz zapewnienie służby informacji powietrznej w tym obszarze. In order to reduce the number of coordinations for traffic along the AWY a separate area has been established, over the Baltic high sea, within the WARSZAWA FIR. This area named RÖNNE SOUTH can be delegated to MALMÖ ATCC and in such a case MALMÖ ATCC is responsible for the provision of air traffic control and flight information service within this area N E dalej wzdłuż granicy TMA RÖNNE i granicy FIR do punktu/ then along the border of RÖNNE TMA and FIR boundary to the point: N E N E N E N E N E N E z wyłączeniem przestrzeni określonej współrzędnymi:/ excluding airspace designated by coordinaties: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E FL 460 FL 195 FL 245 FL 195 ORGAN ZAPEWNIAJĄCY SŁUŻBĘ UNIT PROVIDING SERVICE GODZINY PRACY WORKING HOURS C ATCC MALMÖ H24 FL 195 FL 355: MHz FL 355 FL 460: MHz MALMÖ RADAR EN C ACC WARSZAWA może odwołać delegację przestrzeni po uprzednim powiadomieniu, które powinno nastąpić 5 minut wcześniej. WARSZAWA ACC may withdraw delegation and resume air traffic control within the area provided 5 minutes prior notice is given. 4.4 DELEGACJA SŁUŻB ATS - W OF OKX 4.4 DELEGATION OF ATS - W OF OKX W celu zredukowania liczby koordynacji dla ruchu lotniczego w AWY P96 ustanowiono w FIR WARSZAWA odrębny obszar. Ta wydzielona przestrzeń może być oddelegowana do ACC PRAHA i w takim przypadku ACC PRAHA będzie organem odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli ruchu lotniczego oraz zapewnienie służby informacji powietrznej w tym obszarze. In order to reduce the number of coordinations for traffic in AWY P96 a separate area has been established within the WARSZAWA FIR. This area may be delegated to PRAHA ACC and in such a case PRAHA ACC is responsible for the provision of air traffic control and flight information services within this area. AIRAC AMDT 174

22 ENR AIP POLSKA N E N E dalej wzdłuż granicy FIR WARSZAWA do punktu/then along the WARSZAWA FIR boundary to the point N E FL 460 ORGAN ZAPEWNIAJĄCY SŁUŻBĘ UNIT PROVIDING SERVICE GODZINY PRACY WORKING HOURS C ACC PRAHA H24 FL 305: MHz FL 305 FL 355: MHz FL 355 FL 375: MHz FL 375 FL 460: MHz PRAHA RADAR EN 4.5 DELEGACJA SŁUŻB ATS - S OF KŁODZKO 4.5 DELEGATION OF ATS - S OF KŁODZKO W celu zredukowania liczby koordynacji dla ruchu lotniczego w AWY ustanowiono w FIR WARSZAWA odrębny obszar. Ta wydzielona przestrzeń może być oddelegowana do ACC PRAHA i w takim przypadku ACC PRAHA będzie organem odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli ruchu lotniczego oraz zapewnienie służby informacji powietrznej w tym obszarze. In order to reduce the number of coordinations for traffic in the AWY, a separate area has been established within the WARSZAWA FIR. This area can be delegated to PRAHA ACC and in such a case PRAHA ACC is responsible for the provision of air traffic control and flight information services within this area N E N E dalej wzdłuż granicy FIR WARSZAWA do punktu/then along the WARSZAWA FIR boundary to the point N E FL 460 FL 245 ORGAN ZAPEWNIAJĄCY SŁUŻBĘ UNIT PROVIDING SERVICE GODZINY PRACY WORKING HOURS C ACC PRAHA H24 FL 245 FL 305: MHz FL 305 FL 355: MHz FL 355 FL 375: MHz FL 375 FL 460: MHz PRAHA RADAR EN 4.6 DELEGACJA SŁUŻB ATS Z ACC LKAA DO ACC EPWW I APP EPKK S OF DESEN 4.6 DELEGATION OF ATS FROM LKAA ACC TO EPWW ACC AND APP EPKK S OF DESEN W celu zredukowania liczby koordynacji dla ruchu lotniczego w AWY L867 ustanowiono w FIR PRAHA odrębny obszar. Ta wydzielona przestrzeń może być oddelegowana do ACC WARSZAWA i w takim przypadku ACC WARSZAWA będzie organem odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli ruchu lotniczego oraz zapewnienie służby informacji powietrznej w tym obszarze. In order to reduce the number of coordinations for traffic in AWY L867, a separate area has been established within the PRAHA FIR. This area can be delegated to WARSZAWA ACC and in such a case WARSZAWA ACC is responsible for the provision of air traffic control and flight information services within this area N E dalej wzdłuż granicy FIR WARSZAWA do punktu:/then along the WARSZAWA FIR boundary to the point: N E N E N E FL 660 FL 245 ORGAN ZAPEWNIAJĄCY SŁUŻBĘ UNIT PROVIDING SERVICE C FL 285 FL 660: ACC WARSZAWA FL 245 FL 285: APP KRAKÓW GODZINY PRACY WORKING HOURS H MHz MHz MHz WARSZAWA RADAR PL/EN MHz MHz KRAKÓW ZBLIŻANIE/ KRAKÓW PL/EN 4.7 DELEGACJA SŁUŻB ATS Z ACC WARSZAWA DO APP WARSZAWA 4.7 DELEGATION OF ATS FROM WARSZAWA ACC TO WARSZAWA APP W celu zredukowania liczby koordynacji dla ruchu lotniczego w AWY N133 oraz w celu zmniejszenia złożoności ruchu lotniczego w sektorach EPWW C, EPWW G, EPWW J ustanowiono w FIR WARSZAWA odrębne obszary CTA01 oraz CTA02, w których odpowiedzialność za zapewnienie służb ATS może być delegowana z ACC WARSZAWA do APP WARSZAWA. In order to reduce the number of coordinations for traffic in AWY N133 and to reduce the complexity of air traffic in EPWW C, EPWW G, EPWW J sectors, separate CTA01 and CTA02 areas have been established within the WARSZAWA FIR, wihin which the responsibility for the provision of ATS services may be delegated from WARSZAWA ACC to WARSZAWA APP. AIRAC AMDT 174

23 AIP POLSKA ENR PRZESTRZEŃ CTA01/CTA01 AIRSPACE 52 31'36"N '52"E 51 21'00"N '06"E 51 15'50"N '08"E 51 19'00"N '02"E 51 23'16"N '42"E 51 32'13"N '41"E 51 39'58"N '37"E 51 47'03"N '38"E 52 34'37"N '33"E 52 41'43"N '12"E 52 31'36"N '52"E FL 245 ORGAN ZAPEWNIAJĄCY SŁUŻBĘ UNIT PROVIDING SERVICE GODZINY PRACY WORKING HOURS C APP WARSZAWA H MHz MHz WARSZAWA ZBLIŻANIE/ WARSZAWA PL/EN CTA 01 z wyłączeniem aktywnego TMA ŁÓDŹ. Organ ACC WARSZAWA może przejąć zapewnianie służb ATS po uprzednim powiadomieniu, które powinno nastąpić 5 minut wcześniej. CTA 01 excluding active ŁÓDŹ TMA. WARSZAWA ACC may resume air traffic services within that area provided 5 minutes prior notice is given. PRZESTRZEŃ CTA02/CTA02 AIRSPACE 52 41'43"N '12"E 52 34'37"N '33"E 51 47'03"N '38"E 51 39'58"N '37"E 51 32'13"N '41"E 51 23'16"N '42"E 51 19'00"N '02"E 51 15'50"N '08"E 51 15'12"N '58"E 51 24'07"N '34"E 51 27'02"N '13"E 51 29'19"N '30"E 51 34'10"N '40"E 51 36'40"N '02"E 51 37'17"N '07"E 51 48'09"N '05"E 52 05'40"N '54"E 52 25'59"N '34"E 52 26'17"N '28"E 52 26'11"N '37"E 52 29'19"N '49"E 52 33'36"N '53"E 52 41'11"N '44"E 52 39'39"N '20"E 52 42'37"N '02"E 52 42'29"N '45"E 52 46'13"N '44"E 52 51'14"N '19"E 52 41'43"N '12"E FL 245 FL 225 ORGAN ZAPEWNIAJĄCY SŁUŻBĘ UNIT PROVIDING SERVICE GODZINY PRACY WORKING HOURS C APP WARSZAWA H MHz MHz WARSZAWA ZBLIŻANIE/ WARSZAWA PL/EN Organ ACC WARSZAWA może przejąć zapewnienie służb ATS po uprzednim powiadomieniu, które powinno nastąpić 5 minut wcześniej. WARSZAWA ACC may resume air traffic services within that area provided 5 minutes prior notice is given. 4.8 DELEGACJA SŁUŻB ATS Z TWR ŁÓDŹ DO APP WARSZAWA 4.8 DELEGATION OF ATS FROM ŁÓDŹ TWR TO WARSZAWA APP W celu zredukowania liczby koordynacji dla ruchu lotniczego dolotowego i odlotowego z lotniska EPLL ustanowiono w FIR WARSZAWA odrębny obszar CTA03, w którym odpowiedzialność za zapewnienie służb ATS może być tymczasowo delegowana z TWR ŁÓDŹ do APP WARSZAWA. In order to reduce the number of coordinations for arrival and departure traffic from EPLL aerodrome a separate CTA03 area has been established within the WARSZAWA FIR, within which the responsibility for the provision of ATS services may be temporarily delegated from ŁÓDŹ TWR to WARSZAWA APP. AIRAC AMDT 174

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) FLIGHT INFORMATION SERVICE (FIS)

SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) FLIGHT INFORMATION SERVICE (FIS) AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1-1 VFR GEN 4.1 SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) FLIGHT INFORMATION SERVICE (FIS) 1. REJON ODPOWIEDZIALNOŚCI SEKTORÓW 1. AREA OF RESPONSIBILITY OF FIS SECTORS FIS 1.1 SEKTOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB.

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB. Załącznik 1 Lublin Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES

SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES AIP POLSKA ENR 1.6-1 ENR 1.6 SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 W FIR WARSZAWA zapewniana jest radarowa służba ruchu lotniczego. 1.1

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 02 FEB 2017 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 23 JUN 2016 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel.

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel. AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRA 1-1 EPRA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków AERODROME

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i zarządzanie w transporcie

Sterowanie i zarządzanie w transporcie Definicje zarządzania Sterowanie i zarządzanie w transporcie Ruch lotniczy Wykład 1 Dr inż. Anna Kwasiborska J. Zieleniewski traktuje "zarządzanie jako szczególnego rodzaju kierowanie, występujące wówczas,

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo