01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents :21 Page 1 SAMPLE PAGES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES"

Transkrypt

1 SAMPLE PAGES

2

3 Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie Szkoła Praca Żywienie Zakupy i usługi Podróżowanie i turystyka Kultura Sport Zdrowie CONTENTS Grammar Section 1. CZASOWNIK: bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki posiłkowe, czasowniki modalne (can, could, may, must, should, will, shall), tryb rozkazujący, czasowniki regularne i nieregularne, imiesłów czynny i bierny, czasowniki wyrażające stany i czynności, czasowniki złożone (phrasal verbs), czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple), konstrukcja be going to, konstrukcja have to, konstrukcja would like to 2. RZECZOWNIK: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga regularna i nieregularna, forma dzierżawcza, rzeczowniki złożone 3. PRZEDIMEK: przedimek nieokreślony, przedimek określony, przedimek zerowy 4. PRZYMIOTNIK: stopniowanie regularne i nieregularne używane do porownań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, użycie przymiotników z so, such, how i what, przymiotniki dzierżawcze 5. PRZYSŁÓWEK: stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówki too i enough, miejsce przysłówka w zdaniu 6. ZAIMEK: zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki zwrotne, zaimki wskazujące, zaimki pytające, zaimki względne, zaimki wzajemne, zaimki nieokreślone, zaimek bezosobowy you, zaimki one/ones w zdaniach typu I will take the green one/ones. Module 12 Nauka i technika Module 13 Świat przyrody Module 14 Życie społeczne Culture V Functions Vocabulary Bank Writing Bank Przykładowe arkusze egzaminacyjne 7. LICZEBNIK: liczebniki główne, liczebniki porządkowe 8. PRZYIMEK: przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, przyimki określające czas, przyimki przyczyny, przyimki sposobu, przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach 9. SPÓJNIK: spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so 10. SKŁADNIA: zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Future Simple, zdania rozkazujące, zdania z podmiotem it, zdania z podmiotem there, zdania z dwoma dopełnieniami, zdania w stronie biernej w czasach Present Simple, Present Perfect, Past Simple i Future Simple, pytania pośrednie, zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell i ask, zdania współrzędnie złożone, zdania podrzędnie złożone przydawkowe, okolicznikowe celu, czasu, miejsca, porównawcze, przyczyny, skutku i warunku (typu 0, I, II), konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, zdania wykrzyknikowe 3

4 MODULE 6 Żywienie Vocabulary Food products 1 Dopasuj nazwy produktów spożywczych do odpowiednich kategorii. Dodaj po dwa słowa do każdej kategorii. Następnie powiedz, które produkty lubisz jeść, a które nie. Meals & preparations 3 Dopasuj przybory kuchenne do odpowiednich czynności. Następnie utwórz zdania. 2 Vegetables 3 Fruit 1 Meat strawberries lobster beef potatoes bananas ice cream peas water flour lettuce cod beans cabbage chicken cheese cake octopus ham orange juice pears tea yoghurt shrimps lamb butter beer apples rice nuts 4 Desserts 6 Drinks 1 2 wooden spoon 3 4 grater whisk peeler 5 Seafood 7 Dairy Products 8 Other 5 6 knife rolling pin I like strawberries, but I don t like peas. Quantifiers 2 Wstaw bottle, packet, slice, carton, loaf, can, bag, box lub jar tin opener 8 sieve a... of cereal 5 a... of coffee a... of ketchup 6 a... of spaghetti a... of pizza a... of sugar 7 a... of Coke a open tinned beans b chop onions c stir soup d sieve flour e peel carrots f grate cheese g roll pastry h beat cream a... of orange juice a... of bread We can open tinned beans using a tin opener.

5 6 Recipes 4 a) Wybierz właściwy czasownik. 1 Add the egg, then mix/beat it with the flour. 2 Cut the cheese, then grate/mash it. 3 Mix/Boil the potatoes, then wash/ mash them. 4 First, fry/peel the onion, then slice/ drain it. 5 Grate/Grill the steak on both sides. 6 Peel/Chop the peppers, and then fry/slice them. 7 Toast/Steam the vegetables, then serve them on the plates. 8 Bake/Cook the cake for 30 minutes, then take it out of the oven. b) Napisz, z nazwami jakich innych produktów można użyć czasowników mix, boil, fry, grill oraz slice. We can slice bread. Describing food 5 Uzupełnij zdania przymiotnikami stale, nutritious, fatty, bland, fresh, hot, disgusting i tempting. 1 The food in the restaurant was I m never going back there. 2 The soup tastes quite... ; you should add more herbs and spices. 3 You can buy... fruit and vegetables in the local market. 4 Milk is very... because it contains lots of protein and vitamins. 5 I haven t used this bread in a week, so it s probably... now. 6 The desserts on the menu look very Lisa is on a diet, so she s avoiding... foods like cheese and sausages. 8 Ben went red in the face when he tasted the... curry Place to eat 6 Dopasuj nazwy miejsc do podanych definicji. formal restaurant fast food restaurant café steakhouse pizzeria drive-through cafeteria a a restaurant without waiting staff where you select dishes yourself b a place to buy cheap food that s prepared and served quickly. c a place where you order food from your car d a restaurant that specialises in cooking certain types of meat e a place where you can experience fine dining f a place to go for a hot drink and a piece of cake g a place that makes and sells a popular Italian dish Ordering at a restaurant 7 Wybierz właściwe słowa. W parach odegrajcie podobny dialog. W: Waiter Wo: Woman M: Man W: Good evening. My name is Stephen and I ll be your 1) customer/waiter this evening. Are you ready to order or would you like more time to look at the 2) menu/bill? Wo: No, we re ready. I d like the soup for my 3) starter/dish, followed by the duck, please. W: OK. And you, sir? M: Well, I think I ll just have a main 4) plate/course. Could you tell me what the 5) dish/food of the day is, please? W: Certainly. It s our chef s 6) special/speciality, actually roast goose. M: OK, I ll have that then, please. W: An excellent choice, sir. And would you like anything for 7) dessert/sweet? Wo: Not for me, thanks, but my husband will have the apple tart. And could we have a 8) jar/bottle of water too, please? W: Of course. Useful phrases 8 Wstaw czasowniki paid, ordered, ate, went, booked, laid, cooked i put. 1 She... the dish using her mum s recipe. 2 He... his starter very quickly. 3 Leonard... on weight after he stopped playing football. 4 George... the table with cutlery. 5 Lisa... the bill with her credit card. 6 She... on a diet to lose some weight. 7 They... a table for 8 o clock on Friday. 8 Ken... the dish of the day from the menu. See Vocabulary Bank on p. 56 5

6 6 Rozumienie tekstów pisanych Study Skills Przeczytaj krótkie teksty i podkreśl w nich słowa kluczowe. Następnie przeczytaj zdania (A E) i również w nich podkreśl słowa kluczowe, po czym dobierz zdania do tekstów. Pamiętaj, że jedno zdanie nie pasuje do żadnego tekstu. 1 Przeczytaj polecenie. Następnie podkreśl słowa kluczowe w tekstach i zdaniach. Do każdego tekstu (1 4) dopasuj odpowiednie zdanie (A E). W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. 1 Dobieranie POZIOM PODSTAWOWY Please wait here until the waiter comes to seat you. Znajomość środków językowych 3 POZIOM PODSTAWOWY Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1 3. Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A crowded B made C done D place E part F largest GILROY GARLIC FESTIVAL 2 USE THIS AREA TO PACK YOUR SHOPPING INTO BAGS. 3 WHEN THE DINING ROOM IS CLOSED YOU CAN USE ROOM SERVICE TO ORDER FOOD. 4 We will bring your piping hot food to your door within 40 minutes of taking your order. 6 A B C D E You can see this text at a hotel. You can see this text in a cookery book. You can see this text in a supermarket. You can see this text on a leaflet for delivering food. You can see this text in a restaurant. 2 Rozwiąż zadanie. Następnie porównajcie w parach swoje odpowiedzi. Które słowa były pomocne w znalezieniu rozwiązania? The Gilroy Garlic Festival is one of the 1)... food festivals in the USA. It takes 2)... every July. Everything you can eat there is 3)... of garlic. You can even try garlic ice cream. Visitors can also attend musical performances. A Queen of Garlic is also crowned by a panel of judges.

7 6 Znajomość funkcji językowych Study Skills: Uzupełnianie dialogów (A) POZIOM PODSTAWOWY Uzupełnianie dialogów Przeczytaj uważnie dialogi, aby zorientować się, z jaką sytuacją masz do czynienia (np. prośba o informację, zaproszenie). Pomoże Ci to wybrać rozwiązania najlepiej pasujące do każdego dialogu. 1 Uzupełnij dialogi (1 5), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 1 X: Could you pass the salt, please? Y:... A No, I m not. B I don t know how to. C Yes, here it is. 2 X: Did you enjoy the meal? Y:... A It was delicious. B I m hungry. C It s made from eggs. 3 X: What would you like for dessert? Y:... A Chicken, please. B A piece of apple pie. C Some mineral water. 4 X: How much is the lunch? Y:... A I d like some. B That s í6.98. C It s expensive. 5 X: Would you like anything to drink? Y:... A I d like a bowl of chicken soup. B I ll have an omelette. C I d like a glass of Coke, please. Znajomość funkcji językowych Study Skills: Przeczytaj zdania i zastanów się, jak mogłyby brzmieć pytania, na które są one odpowiedzią. Następnie uważnie wysłuchaj tekstu i dopasuj zdania do pytań. Pamiętaj, że jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego pytania. 3 Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1 4). Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. A I m really tired. B I ve never tried snails before. C I don t like it at all. D I ve had a sandwich. E No, Jenny cooked it herself. Uzupełnianie dialogów (B) POZIOM PODSTAWOWY Dobieranie pytań Pracując w parach, porównajcie odpowiedzi. 7

8 6 Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie POZIOM PODSTAWOWY 1 Przeczytaj polecenie. Następnie podkreśl słowa kluczowe. Co jest tematem tekstów? Przeczytaj opisy trzech konkursów kulinarnych (A C) oraz pytania ich dotyczące (1 4). Do każdego pytania dopasuj właściwy opis. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jeden z opisów pasuje do dwóch pytań. Study Skills: Dobieranie Przeczytaj polecenie, a następnie pytania. Podkreśl w nich słowa kluczowe. Przeczytaj pobieżnie opisy, aby zorientować się ogólnie w ich treści. Czytając opisy ponownie, spróbuj dopasować do nich pytania. Informacje zamieszczone w opisach mogą pojawić się w pytaniach, lecz wyrażone w inny sposób. A The Bocuse d Or Championship is the most important cookery competition in the world. The contest takes place in a large stadium and it is more like a football match than a cookery competition, because the spectators shout, sing and bang pots while the chefs are cooking. There are twenty-four teams of chefs, who have to cook a meat dish and a fish dish for each of the 24 judges. 3 Rozwiąż zadanie. Znajdź w podanych obok tekstach fragmenty uzasadniające Twoje odpowiedzi. 4 Wstaw cookery, two-course, meat, prize i cooking. 8 The World Porridge Making Championships take place every year in the Scottish Highland village of Carrbridge. People from all over the world come to try to take the prize for being the best person to make the famous Scottish breakfast. Traditionally, porridge is made only with oats, water and salt, but it is still difficult to make well. C CookIt! is a cookery competition for young people between the ages of The aim of the competition is to encourage young people to be interested in food and cooking. Each competitor will cook a two-course meal for family or friends. The competitor with the best cooking skills wins the first prize of a family holiday. 2 Przeczytaj pytania (1 4). Następnie podkreśl słowa kluczowe. Porównajcie w parach podkreślone słowa. Which competition is for someone who 1 makes only one type of food? 2 takes place in a sports ground? 3 is not for adult cooks? 4 has a noisy audience? B 1... competition 2... dish 3... meal 4... skills 5 win first... 5 Dopasuj wyróżnione w tekstach A C słowa w tekście do ich znaczeń podanych poniżej. happen competition hit inspire people who watch usually target abilities people who decide on the winner of a competition 6 Odpowiedz na pytania. 1 What is each competition about? 2 Who can participate in each? 3 Which one would you like to participate in? Why? 7 Czy podobne konkursy kulinarne odbywają się w Polsce? Sporządź notatki pod poniższymi nagłówkami i podziel się tymi informacjami z resztą klasy. name place who participates date rules prize

9 6 Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny POZIOM PODSTAWOWY Study Skills: Wybór wielokrotny Przeczytaj polecenie, a następnie pytania i podane możliwości odpowiedzi. Podkreśl w nich słowa kluczowe. Jeśli zadaniu towarzyszą zdjęcia, zastanów się nad słownictwem związanym z tematyką zdjęć. Wysłuchaj uważnie tekstu i wybierz właściwe odpowiedzi. 1 Przeczytaj polecenie i podane możliwości odpowiedzi. Co przedstawiają obrazki w pytaniach 2 i 4? Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w pytaniach 1 5 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B lub C. 1 What did the customer order? A chicken with rice B beef with noodles C chicken with noodles 2 What ingredient do they need to get for the cake? A B C 3 How did Tina feel about the party? A She didn t have many complaints. B She had no complaints at all. C She had a lot of complaints. 4 Where are the man and woman going to go next? 5 Where does the speaker work? A in a fast food restaurant B in an English restaurant C in a French restaurant 2 Rozwiąż zadanie. Następnie porównajcie w parach swoje odpowiedzi. 9

10 6 Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie nagłówków do akapitów POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny POZIOM ROZSZERZONY 1 Przeczytaj polecenie i nagłówki. Co jest tematem tekstu? Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1 3) dopasuj właściwy nagłówek (A D). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. A B C D A LONG AND ANCIENT HISTORY THE CUSTOMS OF USING SALT WHAT GETS ADDED TO IT NOT TOO MUCH AND NOT TOO LITTLE 2 Rozwiąż zadanie. Znajdź w tekście fragmenty uzasadniające Twoje odpowiedzi. 2 Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Pytania od 1 do 3 odnoszą się do pierwszego tekstu, a pytania od 4 do 6 do drugiego. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz na te pytania. Zakreśl literę A, B lub C. Text 1 1 Becky knows Sue from A school. B college. C work. 2 Becky is organising a party for A Sue. B her best friend. C her schoolmates. Salt is an essential nutrient that the body requires in order to perform certain functions. 1 All animals need some salt in their diet. It provides important minerals for the body. If you don t get enough salt in your food it can make you ill. But too much salt is also dangerous and can lead to high blood pressure and heart disease. 2 People have been using salt to improve the flavour of food for thousands of years. One of the oldest factories for making salt is in China. It is 6,000 years old. 3 The salt we use in cooking is mainly sodium chloride that is taken from the sea or other sources. Manufacturers also add some chemicals to stop the salt sticking together. 3 The party is A in three weeks. B next Saturday. C end of May. Text 2 4 Bob hasn t been to school for A three days. B a couple of days. C seven days. 5 Bob has missed his classes because he A has got food poisoning. B wanted to take part in a cookery competition. C has got a high temperature. 6 Bob wants to borrow a book about A chocolate sweets. B Italian cuisine. C healthy eating. 10

11 6 Znajomość środków językowych POZIOM ROZSZERZONY Wypowiedź pisemna POZIOM ROZSZERZONY 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1 5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. wonderful like sandwich they country make Cheese is a very popular food. Nearly everyone, young or old, 1)... cheese. Cheese can be used in many different meals from 2)... to tasty pies. There are few other ingredients that you can use in so many ways. Many countries are famous for 3)... cheeses. France has some of the 4)... in the world. But other 5)... are famous for good cheese, too. Italy has wonderful cheese. England also has a very wide variety of delicious cheeses. 2 Przeczytaj polecenie i model rozwiązania. Czy model zawiera odpowiedzi na wszystkie podpunkty polecenia? Twoi przyjaciele zorganizowali dla Ciebie przyjęcie- -niespodziankę w miejscowej restauracji. W u do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: jak wyglądało wnętrze restauracji jakie dania podano uczestnikom przyjęcia czy zamierzasz tam jeszcze wrócić. Hi Kelly, It was great to hear from you. Guess what? On Saturday my friends gave me a surprise birthday party! It was at a pizzeria. The place looked as if it was in Italy. It had checkered tablecloths and there were even grapes hanging from the ceiling. The food was fantastic! We had pizza, and lasagna with garlic bread. Oh, and birthday cake and ice cream for dessert! We had such a great time that we re going back again this weekend. I think we ll have everyone s birthday parties there in the future. Did you enjoy your weekend? Write back. Laura Study Skills Styl nieoficjalny Cechy charakterystyczne stylu nieoficjalnego: słownictwo typowe dla codziennej komunikacji. Thanks a million for... użycie form ściągniętych. I m here with... użycie prostych spójników (np. so, and, but, because itp.). It s too cold here so we spend most days inside. krótkie zdania. I d love to come. 3 Znajdź w powyższym modelu przykłady stylu nieoficjalnego. 4 Przeczytaj polecenie. Zastanów się, co można zanotować pod poniższymi nagłówkami. Następnie napisz ( słów). W ubiegłą sobotę urządziłeś/łaś u siebie w domu przyjęcie z okazji urodzin Twojego ojca. W u do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: z jakiej okazji odbyło się przyjęcie jakie dania i napoje podano czy przyjęcie podobało się jubilatowi i gościom. people invited food/drinks feelings 11

12 Functions Pytanie o dane osobowe Asking for personal information Giving personal information Who s he/she? What s his/her name? How old is he/she? Where are you from? Where do you live? What does your father do? When was your mum born? Where were you born? Are you from Spain? Have you got any brothers or sisters? He s Janusz. She s Rosa. He s my friend/brother. She s my sister/aunt/mum/etc. Peter/Claire/etc. He/She s 44/15/16/etc. I m from London/Madrid/etc. I live in London/Cracow/etc. He s a teacher/doctor/waiter/etc. In In Cracow. Yes, I am. No, I m not. I m from Italy. Yes, I have a brother. No, I haven t. I m an only child. Asking about appearance/character What does he look like? Opisywanie wyglądu/charakteru Describing appearance/character He s tall and slim/short and thin. He s got a beard. He wears glasses. He s got short straight dark hair and blue eyes. What is he like? He s outgoing/cheerful/hardworking. He can be rude at times. Asking about character What s your sister like? Porównywanie ludzi Comparing people She s like my mum. She s as sweet as my mum. She s more intelligent than my brother. Pytanie o osobę Asking about a person Answering questions about a person Who s he? Do you know who this man is? Do you know this woman? What do you know about him? He s my teacher/uncle/etc. I m not sure. I think it s the new maths teacher. She s our music teacher. Not much. He s from Spain, I think. He works as a waiter. Pytanie o czas i podawanie czasu Asking for the time Telling the time What time is it? Excuse me. Have you got the time? Do you know what time is it? It s six o clock. It s half past nine. It s a quarter to/past seven. I m sorry. I haven t got my watch. 12 What time does the bus/train arrives/leave? What time do you get up/go to bed? It arrives at 10 o clock. It leaves at 11:30. I don t know. At 10 o clock.

13 Functions 1 Wybierz właściwe odpowiedzi. 1 A: What time is it? B: a It s 10. b He s A: What s your brother like? B: a He s tall and slim. b He s very patient. 3 A: Who s she? B: a She s my aunt. b She s like her mum. 4 A: Where are you from? B: a London, England. b I m a teacher. 5 A: What does your uncle do? B: a He s a doctor. b He s kind. 6 A: Do you know who this boy is? B: a He s 18. b He s John s cousin. 7 A: What time does the train leave? B: a At 12:30. b I m sorry. 8 A: Who s that man over there? B: a He s from Cracow. b I don t know him. 9 A: What s Peter like? B: a He s short and thin. b He s as clever as his dad. 10 A: What does Pat look like? B: a She s kind. b She s tall and slim with blue eyes and short brown hair. 11 A: Where does he come from? B: a In b Poland. 12 A: What does she do? B: a She s Polish. b She s a teacher. 13 A: What s the new teacher like? B: a He s handsome. b He s kind and patient. 14 A: Do you know this man? B: a He s our new neighbour. b He s short and thin. 2 Napisz pytania do podanych odpowiedzi. 1 A:... B: I m 15 years old. 2 A:... B: He s a teacher. 3 A:... B: I m from Brussels. 4 A:... B: She s my mum. 5 A:... B: I was born in A:... B: He s short and a bit plump. 7 A:... B: He s funny, but he can be rude at times. 8 A:... B: He was born in Rome. 9 A:... B: We live in Lisbon. 10 A:... B: His uncle was born in A:... B: It s a quarter past six. 12 A:... B: I m an only child. 13 A:... B: No, he isn t. He s my uncle. 14 A:... B: I have a sister. She s younger than me. 15 A:... B: He works as a cook. 16 A:... B: Not much. I think he s from Gdańsk. 17 A:... B: I usually get up at 7: A:... B: No, I m not. I m from New York. 19 A:... B: The concert starts at 5 o clock. 20 A:... B: She s got long straight brown hair and brown eyes. 13

14 6 Vocabulary Bank Żywienie 14 Quantities and food packaging Określenia ilości i rodzaje opakowań a bag of (flour) torebka (mąki) a bar of (chocolate) tabliczka (czekolady) a bottle of (water) butelka (wody) a bowl of (cereal) miska (płatków śniadaniowych) a box of (chocolates) pudełko (czekoladek) a can of (cola) puszka (coli) a carton of (milk) karton (mleka) a clove of garlic ząbek (czosnku) a cup of (tea) filiżanka (herbaty) a glass of (juice) szklanka (soku) a jar of (jam) słoik (dżemu) a loaf/slice of (bread) bochenek/kromka (chleba) a packet of (crisps) paczka (chrupek/chipsów) a piece of (cake) kawałek (ciasta) a tin of (peas) puszka (groszku) Food products Produkty spożywcze Sweets Słodycze apple pie szarlotka biscuit herbatnik, ciasteczko cake ciastko, ciasto cheesecake sernik chocolate mousse mus czekoladowy cream śmietana doughnut pączek honey miód ice cream lody pastry ciastko tart ciasteczko Vegetables Warzywa (green/red/chilli) pepper papryka (zielona/ czerwona/chili) (mashed) potatoes (tłuczone) ziemniaki bean fasola cabbage kapusta carrot marchewka corn kukurydza garlic czosnek lemon cytryna lettuce sałata mushroom grzyb onion cebula pea groszek pepper pieprz, papryka potato ziemniak pumpkin dynia red cabbage czerwona kapusta tomato pomidor Meat Mięso (cooked/raw) meat (gotowane/surowe) mięso bacon boczek, bekon beef wołowina chicken kurczak duck kaczka goose gęś ham szynka lamb jagnięcina mince mięso mielone pork wieprzowina poultry drób sausage kiełbasa steak stek turkey indyk veal cielęcina Fish and seafood Ryby i owoce morza cod dorsz lobster homar octopus ośmiornica oysters ostrygi salmon łosoś shrimps krewetki squid kałamarnica trout pstrąg tuna tuńczyk Cereal products Produkty zbożowe (brown) rice (brązowy) ryż (brown/white) toast (ciemne/białe) pieczywo tostowe (white) flour (biała) mąka bread chleb cornflakes płatki kukurydziane pie placek, ciasto Carbohydrates Węglowodany crisps chrupki, chipsy lasagne lasagna pizza pizza spaghetti (bolognese) spaghetti (bolognese) Fruit Owoce apple jabłko banana banan cherry wiśnia, czereśnia melon melon peach brzoskwinia pear gruszka plum śliwka strawberry truskawka Dairy products Nabiał (low fat) milk mleko (odtłuszczone) butter masło cheese ser yoghurt jogurt Drinks Napoje beer piwo coffee kawa water woda orange juice sok pomarańczowy fizzy/soft drinks napoje gazowane/bezalkoholowe tea herbata Other Inne (olive) oil oliwa (z oliwek) barbecue pieczeń z rusztu dressing sos herbs zioła nut orzech olives oliwki peanut butter masło orzechowe protein białko salt sól spices przyprawy vinegar ocet Meals and preparation Posiłki i ich przygotowanie Preparation Przygotowanie posiłków add dodawać bake piec beat ubijać (śmietanę) boil gotować chop siekać, rąbać cook gotować cut ciąć fry smażyć grate trzeć, ucierać (na tarce) grill piec na ruszcie, grilować mash tłuc (np. ziemniaki) mix mieszać

15 6 peel obierać (np. jabłka) roast piec Restaurants Restauracje Describing food Opisywanie jedzenia grate cheese ucierać ser have a cup of coffee wypić roll wałkować serve podawać slice kroić na plasterki steam gotować na parze stir mieszać (np. zupę) toast opiekać (pieczywo) Kitchen utensils Przybory kuchenne bowl miska cheese grater tarka do sera frying pan patelnia grater tarka kettle czajnik knife nóż mug kubek plate talerz pot garnek peeler nóż do obierania (np. ziemniaków) rolling pin wałek do ciasta saucepan rondel scales waga sieve sito, durszlak spoon łyżka teapot dzbanek do herbaty, czajniczek tin opener otwieracz do konserw whisk trzepaczka (do śmietany) wooden spoon drewniana łyżka Meals of the day Posiłki w ciągu dnia breakfast śniadanie brunch połączenie późnego śniadania z lunchem dinner obiad, kolacja lunch lunch, obiad mealtime pora posiłku supper kolacja Types of restaurants Typy restauracji café kawiarnia cafeteria restauracja samoobsługowa drive-through restauracja obsługująca klientów siedzących w samochodach fast-food restaurant restauracja typu fast food formal restaurant wykwintna restauracja pizzeria pizzeria self-service restaurant restauracja samoobsługowa steakhouse steakhouse (restauracja specjalizująca się w stekach) At a restaurant W restauracji ask for/pay the bill poprosić o/zapłacić rachunek book a table zarezerwować stolik course danie customer klient dessert deser main course danie główne on the menu w menu order zamawiać service obsługa side dish przystawka speciality specjalność waiter/waitress kelner/ kelnerka staff pracownicy, personel starter pierwsze danie tip napiwek bitter gorzki bland mdły cheap tani delicious pyszny disgusting obrzydliwy fat free beztłuszczowy fattening tuczący fatty tłusty fresh świeży healthy zdrowy high in fat o dużej zawartości tłuszczu hot ostry, dobrze przyprawiony juicy soczysty light lekki medium/rare/well-done (steak) średnio wysmażony/krwisty/ dobrze wysmażony (stek) mild łagodny nutritious pożywny salty słony sour kwaśny spicy ostry, dobrze przyprawiony stale nieświeży, stary, czerstwy sweet słodki tasteless bez smaku tempting (dessert) kuszący (deser) Verb phrases Wyrażenia czasownikowe be/go on a diet być na diecie/przejść na dietę beat eggs ubijać jajka burn fat spalać tłuszcz clean tables sprzątać stoliki cook a meal gotować posiłek eat out jeść poza domem get fat/hungry przytyć/zgłodnieć filiżankę kawy have a snack przekąsić coś have/cook a meal jeść/gotować posiłek Help yourself to Poczęstuj się... Here you are. Proszę bardzo. lay the table nakryć do stołu leave a tip zostawić napiwek look at the menu tu: przyjrzeć się menu lose/put on weight schudnąć/przybrać na wadze make a sandwich zrobić kanapkę make breakfast/lunch/ dinner zrobić śniadanie/ lunch/obiad lub kolację order a drink zamówić napój roll pastry wałkować ciasto sieve flour przesiewać mąkę stir soup mieszać zupę take sb s order przyjąć zamówienie 15

16 6 Vocabulary Bank Żywienie 16 1 Uzupełnij zdania wyrażeniami paper napkin, plastic cups, main course, wooden spoon, crystal glasses, soft drink, frying pan i rolling pin. 1 She ordered the spaghetti Bolognese for her John polished the... before putting them on the table. 3 Lisa stirred the soup with a Kim asked for a... instead of tea or coffee. 5 She heated some olive oil in the... before adding the onions. 6 During the race, they handed the runners... of water. 7 George used a... to clean the food from the baby s mouth. 8 You can use the... to flatten the pastry. Prepositions 2 Wybierz właściwe przyimki. 1 Kate has gone on/at a diet to lose some weight. 2 This sweet tastes of/by strawberry. 3 Tim has put on/up a lot of weight. 4 There are no vegetarian dishes on/in the menu. 5 They were very impressed of/with the food at the restaurant. 6 Kate is crazy for/about Chinese food. Verb phrases 3 Uzupełnij zdania czasownikami burn, help, leave, lose, make, take we właściwej formie. 1 Every Sunday, Dad... breakfast for the whole family. 2 Jogging is a great way to... calories. 3 She managed to... twelve kilos in three months. 4 A waiter s job is to... orders and serve food in a restaurant. 5 They had such a nice meal that they... a very generous tip. 6 Please... yourself to some coffee and cake. Idioms 4 Uzupełnij idiomy słowami cake, cucumber, beans, tea, milk, potato, broth i apple. 1 Paul never gets stressed. He s always as cool as a(n) Don t talk about their wedding plans; it s a bit of a hot... at the moment. 3 I don t need your help, John; too many cooks spoil the Don t worry about the broken plate; it no use crying over spilt You should eat more fruit, Kate. Remember, a(n)... a day keeps the doctor away. 6 She s so energetic; she always arrives at work full of I don t really like horror films; they re not my cup of Of course I will pass the driving test. It will be a piece of...! Words often confused 5 Wybierz właściwe słowa. 1 Let s demand/order some drinks, shall we? 2 First beat/hit the eggs with a fork for a few minutes. 3 Try to avoid mineral/fizzy drinks, as they contain lots of sugar. 4 You can find natural/organic fruit and vegetables at the local grocery. 5 Could you pass/catch me the salt, please? 6 Always choose a healthy snack, such as rare/raw vegetables. Collocations 6 Dobierz wyrazy z obydwu kolumn, tak aby utworzyć poprawne kolokacje. Wpisz właściwe litery w kratki A orange white rolling mashed chilli peanut chocolate red a b c d e f g h B mousse pin flour butter potatoes juice pepper cabbage Useful phrases 7 Wybierz właściwe odpowiedzi. 1 A: Are you ready to order, sir? B: a Yes. Can I have the bill, please? b No, I haven t looked at the menu yet. 2 A: Could you pass me the salad, please? B: a I ll bring that to your table in a moment. b Here you are. 3 A: What would you like for dessert? B: a I ll have the strawberry ice cream. b I don t want a starter. 4 A: How would you like your steak, madam? B: a It was delicious. b Rare, please.

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które można policzyć na sztuki, np.: a car, a boy, a man, a table, a cat itp. Rzeczowników

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska

Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests. Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Egzemplarz bezpłatny. Wyłącznie dla nauczycieli. Nie podlega odsprzedaży. Placement Tests Levels 1 and 2 Regina Raczyńska Wstep Testy klasyfikacyjne Testy klasyfikacyjne (Placement Tests) pomagają nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Who is speaking? a) Sarah b) Suzie 2. Does she like English?

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Anna Kacmajor, Agata Sulak. Studio Graficzne Czarnecki. c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN

Anna Kacmajor, Agata Sulak. Studio Graficzne Czarnecki. c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN Redakcja: Anna Kacmajor, Agata Sulak Redakcja techniczna: Jacek Foromański Okładka: Studio Graficzne Czarnecki Skład (TEX): Lech Chańko c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN 978-83-7420-474-3

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE I. SŁOWNICTWO. Wybierz właściwą odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. (20 puntków) 1. 99 is. a. ninetynine b. nineteennine c.

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

56 Konstrukcja would like to - pytanie

56 Konstrukcja would like to - pytanie 56 Konstrukcja would like to - pytanie Konstrukcja would like to oznacza chciałbym. Stosujemy ją, aby opisać czynność, którą chcielibyśmy wykonać. Aby utworzyć pytanie słowo would naleŝy przenieść na początek

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 opracowany przez Centralną Komisję

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

I. CO SIĘ ZMIENIA W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM I DLACZEGO?

I. CO SIĘ ZMIENIA W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM I DLACZEGO? wiosna 2011 r. I. CO SIĘ ZMIENIA W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM I DLACZEGO? Co się zmienia? Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

25 How much? - How many?

25 How much? - How many? 25 How much? - How many? How much oraz How many są zaimkami pytającymi o znaczeniu Ile. How much oraz How many znajdują się na początku zdania pytającego o ilość. How much stosujemy w pytaniach o rzeczowniki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLAS VII ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GDAŃSKU W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁI ZSPÓŁ ZORUJĄY KO UZI PSL miejsce na naklejkę GZMI W KLSI RZIJ GIMZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK GILSKI POZIOM POSWOWY UZUPŁI ZSPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Does Jason love the summer vacation? a) No, he doesn t. b)

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZÓSTOKLASISTO, zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji w regulaminie konkursu

SZÓSTOKLASISTO, zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji w regulaminie konkursu SZÓSTOKLASISTO, KONKURS O TYTUŁ PRIMUS INTER PARES gwarantujący przyjęcie do klasy dwujęzycznej w Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jastrzębiu-Zdroju zgłoszenia do 9 kwietnia 2015 r. więcej informacji

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

Konkurs Best at English 6 marca 2014

Konkurs Best at English 6 marca 2014 1. PODKREŚL POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ: (20 PUNKTÓW) np. Show us / our / ours the way to the post office. 1.Tina and John is / are / have on holiday. 2.How old are / is / has Andrew? 3.What is the longest / long

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

5 Saturday morning chores

5 Saturday morning chores 1 Saturday morning chores 1 Vocabulary Grammar Module Dopasuj czasowniki do odpowiednich wyrażeń 1 tidy a the washing up do b the cat empty c your room go d shopping feed e the bin Sprawdź, kto wykonuje

Bardziej szczegółowo

5 Saturday morning chores

5 Saturday morning chores Module Saturday morning chores 1 Vocabulary Dopasuj czasowniki do odpowiednich wyrażeń 1 tidy a the washing up do b the cat empty c your room go d shopping feed e the bin Vocabulary Popatrz na obrazki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w roku szkolnym 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM

EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY REPETYTORIUM Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2014 Express Publishing & EGIS SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. REPETYTORIUM

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l

People. People. my words. My Picture Dictionary. Appearance adjectives. 1 Podpisz obrazki. a l / t d - l People People My Picture Dictionary Appearance adjectives 1 Podpisz obrazki. 1 f a t a l / t d - l 6 h o / o g Uzupełnij krzyżówkę wyrazami z ramki. good-looking fat short thin young old ugly tall 8 1

Bardziej szczegółowo

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły Rozdział 3 Czasy Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy mówiąc o codziennych sytuacjach i czynnościach, które co jakiś czas się powtarzają. Stosowany jest do opisywania czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo