01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents :21 Page 1 SAMPLE PAGES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES"

Transkrypt

1 SAMPLE PAGES

2

3 Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie Szkoła Praca Żywienie Zakupy i usługi Podróżowanie i turystyka Kultura Sport Zdrowie CONTENTS Grammar Section 1. CZASOWNIK: bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki posiłkowe, czasowniki modalne (can, could, may, must, should, will, shall), tryb rozkazujący, czasowniki regularne i nieregularne, imiesłów czynny i bierny, czasowniki wyrażające stany i czynności, czasowniki złożone (phrasal verbs), czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple), konstrukcja be going to, konstrukcja have to, konstrukcja would like to 2. RZECZOWNIK: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga regularna i nieregularna, forma dzierżawcza, rzeczowniki złożone 3. PRZEDIMEK: przedimek nieokreślony, przedimek określony, przedimek zerowy 4. PRZYMIOTNIK: stopniowanie regularne i nieregularne używane do porownań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, użycie przymiotników z so, such, how i what, przymiotniki dzierżawcze 5. PRZYSŁÓWEK: stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówki too i enough, miejsce przysłówka w zdaniu 6. ZAIMEK: zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki zwrotne, zaimki wskazujące, zaimki pytające, zaimki względne, zaimki wzajemne, zaimki nieokreślone, zaimek bezosobowy you, zaimki one/ones w zdaniach typu I will take the green one/ones. Module 12 Nauka i technika Module 13 Świat przyrody Module 14 Życie społeczne Culture V Functions Vocabulary Bank Writing Bank Przykładowe arkusze egzaminacyjne 7. LICZEBNIK: liczebniki główne, liczebniki porządkowe 8. PRZYIMEK: przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, przyimki określające czas, przyimki przyczyny, przyimki sposobu, przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach 9. SPÓJNIK: spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so 10. SKŁADNIA: zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Future Simple, zdania rozkazujące, zdania z podmiotem it, zdania z podmiotem there, zdania z dwoma dopełnieniami, zdania w stronie biernej w czasach Present Simple, Present Perfect, Past Simple i Future Simple, pytania pośrednie, zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell i ask, zdania współrzędnie złożone, zdania podrzędnie złożone przydawkowe, okolicznikowe celu, czasu, miejsca, porównawcze, przyczyny, skutku i warunku (typu 0, I, II), konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, zdania wykrzyknikowe 3

4 MODULE 6 Żywienie Vocabulary Food products 1 Dopasuj nazwy produktów spożywczych do odpowiednich kategorii. Dodaj po dwa słowa do każdej kategorii. Następnie powiedz, które produkty lubisz jeść, a które nie. Meals & preparations 3 Dopasuj przybory kuchenne do odpowiednich czynności. Następnie utwórz zdania. 2 Vegetables 3 Fruit 1 Meat strawberries lobster beef potatoes bananas ice cream peas water flour lettuce cod beans cabbage chicken cheese cake octopus ham orange juice pears tea yoghurt shrimps lamb butter beer apples rice nuts 4 Desserts 6 Drinks 1 2 wooden spoon 3 4 grater whisk peeler 5 Seafood 7 Dairy Products 8 Other 5 6 knife rolling pin I like strawberries, but I don t like peas. Quantifiers 2 Wstaw bottle, packet, slice, carton, loaf, can, bag, box lub jar tin opener 8 sieve a... of cereal 5 a... of coffee a... of ketchup 6 a... of spaghetti a... of pizza a... of sugar 7 a... of Coke a open tinned beans b chop onions c stir soup d sieve flour e peel carrots f grate cheese g roll pastry h beat cream a... of orange juice a... of bread We can open tinned beans using a tin opener.

5 6 Recipes 4 a) Wybierz właściwy czasownik. 1 Add the egg, then mix/beat it with the flour. 2 Cut the cheese, then grate/mash it. 3 Mix/Boil the potatoes, then wash/ mash them. 4 First, fry/peel the onion, then slice/ drain it. 5 Grate/Grill the steak on both sides. 6 Peel/Chop the peppers, and then fry/slice them. 7 Toast/Steam the vegetables, then serve them on the plates. 8 Bake/Cook the cake for 30 minutes, then take it out of the oven. b) Napisz, z nazwami jakich innych produktów można użyć czasowników mix, boil, fry, grill oraz slice. We can slice bread. Describing food 5 Uzupełnij zdania przymiotnikami stale, nutritious, fatty, bland, fresh, hot, disgusting i tempting. 1 The food in the restaurant was I m never going back there. 2 The soup tastes quite... ; you should add more herbs and spices. 3 You can buy... fruit and vegetables in the local market. 4 Milk is very... because it contains lots of protein and vitamins. 5 I haven t used this bread in a week, so it s probably... now. 6 The desserts on the menu look very Lisa is on a diet, so she s avoiding... foods like cheese and sausages. 8 Ben went red in the face when he tasted the... curry Place to eat 6 Dopasuj nazwy miejsc do podanych definicji. formal restaurant fast food restaurant café steakhouse pizzeria drive-through cafeteria a a restaurant without waiting staff where you select dishes yourself b a place to buy cheap food that s prepared and served quickly. c a place where you order food from your car d a restaurant that specialises in cooking certain types of meat e a place where you can experience fine dining f a place to go for a hot drink and a piece of cake g a place that makes and sells a popular Italian dish Ordering at a restaurant 7 Wybierz właściwe słowa. W parach odegrajcie podobny dialog. W: Waiter Wo: Woman M: Man W: Good evening. My name is Stephen and I ll be your 1) customer/waiter this evening. Are you ready to order or would you like more time to look at the 2) menu/bill? Wo: No, we re ready. I d like the soup for my 3) starter/dish, followed by the duck, please. W: OK. And you, sir? M: Well, I think I ll just have a main 4) plate/course. Could you tell me what the 5) dish/food of the day is, please? W: Certainly. It s our chef s 6) special/speciality, actually roast goose. M: OK, I ll have that then, please. W: An excellent choice, sir. And would you like anything for 7) dessert/sweet? Wo: Not for me, thanks, but my husband will have the apple tart. And could we have a 8) jar/bottle of water too, please? W: Of course. Useful phrases 8 Wstaw czasowniki paid, ordered, ate, went, booked, laid, cooked i put. 1 She... the dish using her mum s recipe. 2 He... his starter very quickly. 3 Leonard... on weight after he stopped playing football. 4 George... the table with cutlery. 5 Lisa... the bill with her credit card. 6 She... on a diet to lose some weight. 7 They... a table for 8 o clock on Friday. 8 Ken... the dish of the day from the menu. See Vocabulary Bank on p. 56 5

6 6 Rozumienie tekstów pisanych Study Skills Przeczytaj krótkie teksty i podkreśl w nich słowa kluczowe. Następnie przeczytaj zdania (A E) i również w nich podkreśl słowa kluczowe, po czym dobierz zdania do tekstów. Pamiętaj, że jedno zdanie nie pasuje do żadnego tekstu. 1 Przeczytaj polecenie. Następnie podkreśl słowa kluczowe w tekstach i zdaniach. Do każdego tekstu (1 4) dopasuj odpowiednie zdanie (A E). W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. 1 Dobieranie POZIOM PODSTAWOWY Please wait here until the waiter comes to seat you. Znajomość środków językowych 3 POZIOM PODSTAWOWY Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1 3. Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A crowded B made C done D place E part F largest GILROY GARLIC FESTIVAL 2 USE THIS AREA TO PACK YOUR SHOPPING INTO BAGS. 3 WHEN THE DINING ROOM IS CLOSED YOU CAN USE ROOM SERVICE TO ORDER FOOD. 4 We will bring your piping hot food to your door within 40 minutes of taking your order. 6 A B C D E You can see this text at a hotel. You can see this text in a cookery book. You can see this text in a supermarket. You can see this text on a leaflet for delivering food. You can see this text in a restaurant. 2 Rozwiąż zadanie. Następnie porównajcie w parach swoje odpowiedzi. Które słowa były pomocne w znalezieniu rozwiązania? The Gilroy Garlic Festival is one of the 1)... food festivals in the USA. It takes 2)... every July. Everything you can eat there is 3)... of garlic. You can even try garlic ice cream. Visitors can also attend musical performances. A Queen of Garlic is also crowned by a panel of judges.

7 6 Znajomość funkcji językowych Study Skills: Uzupełnianie dialogów (A) POZIOM PODSTAWOWY Uzupełnianie dialogów Przeczytaj uważnie dialogi, aby zorientować się, z jaką sytuacją masz do czynienia (np. prośba o informację, zaproszenie). Pomoże Ci to wybrać rozwiązania najlepiej pasujące do każdego dialogu. 1 Uzupełnij dialogi (1 5), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 1 X: Could you pass the salt, please? Y:... A No, I m not. B I don t know how to. C Yes, here it is. 2 X: Did you enjoy the meal? Y:... A It was delicious. B I m hungry. C It s made from eggs. 3 X: What would you like for dessert? Y:... A Chicken, please. B A piece of apple pie. C Some mineral water. 4 X: How much is the lunch? Y:... A I d like some. B That s í6.98. C It s expensive. 5 X: Would you like anything to drink? Y:... A I d like a bowl of chicken soup. B I ll have an omelette. C I d like a glass of Coke, please. Znajomość funkcji językowych Study Skills: Przeczytaj zdania i zastanów się, jak mogłyby brzmieć pytania, na które są one odpowiedzią. Następnie uważnie wysłuchaj tekstu i dopasuj zdania do pytań. Pamiętaj, że jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego pytania. 3 Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1 4). Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. A I m really tired. B I ve never tried snails before. C I don t like it at all. D I ve had a sandwich. E No, Jenny cooked it herself. Uzupełnianie dialogów (B) POZIOM PODSTAWOWY Dobieranie pytań Pracując w parach, porównajcie odpowiedzi. 7

8 6 Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie POZIOM PODSTAWOWY 1 Przeczytaj polecenie. Następnie podkreśl słowa kluczowe. Co jest tematem tekstów? Przeczytaj opisy trzech konkursów kulinarnych (A C) oraz pytania ich dotyczące (1 4). Do każdego pytania dopasuj właściwy opis. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jeden z opisów pasuje do dwóch pytań. Study Skills: Dobieranie Przeczytaj polecenie, a następnie pytania. Podkreśl w nich słowa kluczowe. Przeczytaj pobieżnie opisy, aby zorientować się ogólnie w ich treści. Czytając opisy ponownie, spróbuj dopasować do nich pytania. Informacje zamieszczone w opisach mogą pojawić się w pytaniach, lecz wyrażone w inny sposób. A The Bocuse d Or Championship is the most important cookery competition in the world. The contest takes place in a large stadium and it is more like a football match than a cookery competition, because the spectators shout, sing and bang pots while the chefs are cooking. There are twenty-four teams of chefs, who have to cook a meat dish and a fish dish for each of the 24 judges. 3 Rozwiąż zadanie. Znajdź w podanych obok tekstach fragmenty uzasadniające Twoje odpowiedzi. 4 Wstaw cookery, two-course, meat, prize i cooking. 8 The World Porridge Making Championships take place every year in the Scottish Highland village of Carrbridge. People from all over the world come to try to take the prize for being the best person to make the famous Scottish breakfast. Traditionally, porridge is made only with oats, water and salt, but it is still difficult to make well. C CookIt! is a cookery competition for young people between the ages of The aim of the competition is to encourage young people to be interested in food and cooking. Each competitor will cook a two-course meal for family or friends. The competitor with the best cooking skills wins the first prize of a family holiday. 2 Przeczytaj pytania (1 4). Następnie podkreśl słowa kluczowe. Porównajcie w parach podkreślone słowa. Which competition is for someone who 1 makes only one type of food? 2 takes place in a sports ground? 3 is not for adult cooks? 4 has a noisy audience? B 1... competition 2... dish 3... meal 4... skills 5 win first... 5 Dopasuj wyróżnione w tekstach A C słowa w tekście do ich znaczeń podanych poniżej. happen competition hit inspire people who watch usually target abilities people who decide on the winner of a competition 6 Odpowiedz na pytania. 1 What is each competition about? 2 Who can participate in each? 3 Which one would you like to participate in? Why? 7 Czy podobne konkursy kulinarne odbywają się w Polsce? Sporządź notatki pod poniższymi nagłówkami i podziel się tymi informacjami z resztą klasy. name place who participates date rules prize

9 6 Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny POZIOM PODSTAWOWY Study Skills: Wybór wielokrotny Przeczytaj polecenie, a następnie pytania i podane możliwości odpowiedzi. Podkreśl w nich słowa kluczowe. Jeśli zadaniu towarzyszą zdjęcia, zastanów się nad słownictwem związanym z tematyką zdjęć. Wysłuchaj uważnie tekstu i wybierz właściwe odpowiedzi. 1 Przeczytaj polecenie i podane możliwości odpowiedzi. Co przedstawiają obrazki w pytaniach 2 i 4? Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w pytaniach 1 5 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B lub C. 1 What did the customer order? A chicken with rice B beef with noodles C chicken with noodles 2 What ingredient do they need to get for the cake? A B C 3 How did Tina feel about the party? A She didn t have many complaints. B She had no complaints at all. C She had a lot of complaints. 4 Where are the man and woman going to go next? 5 Where does the speaker work? A in a fast food restaurant B in an English restaurant C in a French restaurant 2 Rozwiąż zadanie. Następnie porównajcie w parach swoje odpowiedzi. 9

10 6 Rozumienie tekstów pisanych Dobieranie nagłówków do akapitów POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Wybór wielokrotny POZIOM ROZSZERZONY 1 Przeczytaj polecenie i nagłówki. Co jest tematem tekstu? Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1 3) dopasuj właściwy nagłówek (A D). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. A B C D A LONG AND ANCIENT HISTORY THE CUSTOMS OF USING SALT WHAT GETS ADDED TO IT NOT TOO MUCH AND NOT TOO LITTLE 2 Rozwiąż zadanie. Znajdź w tekście fragmenty uzasadniające Twoje odpowiedzi. 2 Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Pytania od 1 do 3 odnoszą się do pierwszego tekstu, a pytania od 4 do 6 do drugiego. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiedz na te pytania. Zakreśl literę A, B lub C. Text 1 1 Becky knows Sue from A school. B college. C work. 2 Becky is organising a party for A Sue. B her best friend. C her schoolmates. Salt is an essential nutrient that the body requires in order to perform certain functions. 1 All animals need some salt in their diet. It provides important minerals for the body. If you don t get enough salt in your food it can make you ill. But too much salt is also dangerous and can lead to high blood pressure and heart disease. 2 People have been using salt to improve the flavour of food for thousands of years. One of the oldest factories for making salt is in China. It is 6,000 years old. 3 The salt we use in cooking is mainly sodium chloride that is taken from the sea or other sources. Manufacturers also add some chemicals to stop the salt sticking together. 3 The party is A in three weeks. B next Saturday. C end of May. Text 2 4 Bob hasn t been to school for A three days. B a couple of days. C seven days. 5 Bob has missed his classes because he A has got food poisoning. B wanted to take part in a cookery competition. C has got a high temperature. 6 Bob wants to borrow a book about A chocolate sweets. B Italian cuisine. C healthy eating. 10

11 6 Znajomość środków językowych POZIOM ROZSZERZONY Wypowiedź pisemna POZIOM ROZSZERZONY 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1 5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. wonderful like sandwich they country make Cheese is a very popular food. Nearly everyone, young or old, 1)... cheese. Cheese can be used in many different meals from 2)... to tasty pies. There are few other ingredients that you can use in so many ways. Many countries are famous for 3)... cheeses. France has some of the 4)... in the world. But other 5)... are famous for good cheese, too. Italy has wonderful cheese. England also has a very wide variety of delicious cheeses. 2 Przeczytaj polecenie i model rozwiązania. Czy model zawiera odpowiedzi na wszystkie podpunkty polecenia? Twoi przyjaciele zorganizowali dla Ciebie przyjęcie- -niespodziankę w miejscowej restauracji. W u do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: jak wyglądało wnętrze restauracji jakie dania podano uczestnikom przyjęcia czy zamierzasz tam jeszcze wrócić. Hi Kelly, It was great to hear from you. Guess what? On Saturday my friends gave me a surprise birthday party! It was at a pizzeria. The place looked as if it was in Italy. It had checkered tablecloths and there were even grapes hanging from the ceiling. The food was fantastic! We had pizza, and lasagna with garlic bread. Oh, and birthday cake and ice cream for dessert! We had such a great time that we re going back again this weekend. I think we ll have everyone s birthday parties there in the future. Did you enjoy your weekend? Write back. Laura Study Skills Styl nieoficjalny Cechy charakterystyczne stylu nieoficjalnego: słownictwo typowe dla codziennej komunikacji. Thanks a million for... użycie form ściągniętych. I m here with... użycie prostych spójników (np. so, and, but, because itp.). It s too cold here so we spend most days inside. krótkie zdania. I d love to come. 3 Znajdź w powyższym modelu przykłady stylu nieoficjalnego. 4 Przeczytaj polecenie. Zastanów się, co można zanotować pod poniższymi nagłówkami. Następnie napisz ( słów). W ubiegłą sobotę urządziłeś/łaś u siebie w domu przyjęcie z okazji urodzin Twojego ojca. W u do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: z jakiej okazji odbyło się przyjęcie jakie dania i napoje podano czy przyjęcie podobało się jubilatowi i gościom. people invited food/drinks feelings 11

12 Functions Pytanie o dane osobowe Asking for personal information Giving personal information Who s he/she? What s his/her name? How old is he/she? Where are you from? Where do you live? What does your father do? When was your mum born? Where were you born? Are you from Spain? Have you got any brothers or sisters? He s Janusz. She s Rosa. He s my friend/brother. She s my sister/aunt/mum/etc. Peter/Claire/etc. He/She s 44/15/16/etc. I m from London/Madrid/etc. I live in London/Cracow/etc. He s a teacher/doctor/waiter/etc. In In Cracow. Yes, I am. No, I m not. I m from Italy. Yes, I have a brother. No, I haven t. I m an only child. Asking about appearance/character What does he look like? Opisywanie wyglądu/charakteru Describing appearance/character He s tall and slim/short and thin. He s got a beard. He wears glasses. He s got short straight dark hair and blue eyes. What is he like? He s outgoing/cheerful/hardworking. He can be rude at times. Asking about character What s your sister like? Porównywanie ludzi Comparing people She s like my mum. She s as sweet as my mum. She s more intelligent than my brother. Pytanie o osobę Asking about a person Answering questions about a person Who s he? Do you know who this man is? Do you know this woman? What do you know about him? He s my teacher/uncle/etc. I m not sure. I think it s the new maths teacher. She s our music teacher. Not much. He s from Spain, I think. He works as a waiter. Pytanie o czas i podawanie czasu Asking for the time Telling the time What time is it? Excuse me. Have you got the time? Do you know what time is it? It s six o clock. It s half past nine. It s a quarter to/past seven. I m sorry. I haven t got my watch. 12 What time does the bus/train arrives/leave? What time do you get up/go to bed? It arrives at 10 o clock. It leaves at 11:30. I don t know. At 10 o clock.

13 Functions 1 Wybierz właściwe odpowiedzi. 1 A: What time is it? B: a It s 10. b He s A: What s your brother like? B: a He s tall and slim. b He s very patient. 3 A: Who s she? B: a She s my aunt. b She s like her mum. 4 A: Where are you from? B: a London, England. b I m a teacher. 5 A: What does your uncle do? B: a He s a doctor. b He s kind. 6 A: Do you know who this boy is? B: a He s 18. b He s John s cousin. 7 A: What time does the train leave? B: a At 12:30. b I m sorry. 8 A: Who s that man over there? B: a He s from Cracow. b I don t know him. 9 A: What s Peter like? B: a He s short and thin. b He s as clever as his dad. 10 A: What does Pat look like? B: a She s kind. b She s tall and slim with blue eyes and short brown hair. 11 A: Where does he come from? B: a In b Poland. 12 A: What does she do? B: a She s Polish. b She s a teacher. 13 A: What s the new teacher like? B: a He s handsome. b He s kind and patient. 14 A: Do you know this man? B: a He s our new neighbour. b He s short and thin. 2 Napisz pytania do podanych odpowiedzi. 1 A:... B: I m 15 years old. 2 A:... B: He s a teacher. 3 A:... B: I m from Brussels. 4 A:... B: She s my mum. 5 A:... B: I was born in A:... B: He s short and a bit plump. 7 A:... B: He s funny, but he can be rude at times. 8 A:... B: He was born in Rome. 9 A:... B: We live in Lisbon. 10 A:... B: His uncle was born in A:... B: It s a quarter past six. 12 A:... B: I m an only child. 13 A:... B: No, he isn t. He s my uncle. 14 A:... B: I have a sister. She s younger than me. 15 A:... B: He works as a cook. 16 A:... B: Not much. I think he s from Gdańsk. 17 A:... B: I usually get up at 7: A:... B: No, I m not. I m from New York. 19 A:... B: The concert starts at 5 o clock. 20 A:... B: She s got long straight brown hair and brown eyes. 13

14 6 Vocabulary Bank Żywienie 14 Quantities and food packaging Określenia ilości i rodzaje opakowań a bag of (flour) torebka (mąki) a bar of (chocolate) tabliczka (czekolady) a bottle of (water) butelka (wody) a bowl of (cereal) miska (płatków śniadaniowych) a box of (chocolates) pudełko (czekoladek) a can of (cola) puszka (coli) a carton of (milk) karton (mleka) a clove of garlic ząbek (czosnku) a cup of (tea) filiżanka (herbaty) a glass of (juice) szklanka (soku) a jar of (jam) słoik (dżemu) a loaf/slice of (bread) bochenek/kromka (chleba) a packet of (crisps) paczka (chrupek/chipsów) a piece of (cake) kawałek (ciasta) a tin of (peas) puszka (groszku) Food products Produkty spożywcze Sweets Słodycze apple pie szarlotka biscuit herbatnik, ciasteczko cake ciastko, ciasto cheesecake sernik chocolate mousse mus czekoladowy cream śmietana doughnut pączek honey miód ice cream lody pastry ciastko tart ciasteczko Vegetables Warzywa (green/red/chilli) pepper papryka (zielona/ czerwona/chili) (mashed) potatoes (tłuczone) ziemniaki bean fasola cabbage kapusta carrot marchewka corn kukurydza garlic czosnek lemon cytryna lettuce sałata mushroom grzyb onion cebula pea groszek pepper pieprz, papryka potato ziemniak pumpkin dynia red cabbage czerwona kapusta tomato pomidor Meat Mięso (cooked/raw) meat (gotowane/surowe) mięso bacon boczek, bekon beef wołowina chicken kurczak duck kaczka goose gęś ham szynka lamb jagnięcina mince mięso mielone pork wieprzowina poultry drób sausage kiełbasa steak stek turkey indyk veal cielęcina Fish and seafood Ryby i owoce morza cod dorsz lobster homar octopus ośmiornica oysters ostrygi salmon łosoś shrimps krewetki squid kałamarnica trout pstrąg tuna tuńczyk Cereal products Produkty zbożowe (brown) rice (brązowy) ryż (brown/white) toast (ciemne/białe) pieczywo tostowe (white) flour (biała) mąka bread chleb cornflakes płatki kukurydziane pie placek, ciasto Carbohydrates Węglowodany crisps chrupki, chipsy lasagne lasagna pizza pizza spaghetti (bolognese) spaghetti (bolognese) Fruit Owoce apple jabłko banana banan cherry wiśnia, czereśnia melon melon peach brzoskwinia pear gruszka plum śliwka strawberry truskawka Dairy products Nabiał (low fat) milk mleko (odtłuszczone) butter masło cheese ser yoghurt jogurt Drinks Napoje beer piwo coffee kawa water woda orange juice sok pomarańczowy fizzy/soft drinks napoje gazowane/bezalkoholowe tea herbata Other Inne (olive) oil oliwa (z oliwek) barbecue pieczeń z rusztu dressing sos herbs zioła nut orzech olives oliwki peanut butter masło orzechowe protein białko salt sól spices przyprawy vinegar ocet Meals and preparation Posiłki i ich przygotowanie Preparation Przygotowanie posiłków add dodawać bake piec beat ubijać (śmietanę) boil gotować chop siekać, rąbać cook gotować cut ciąć fry smażyć grate trzeć, ucierać (na tarce) grill piec na ruszcie, grilować mash tłuc (np. ziemniaki) mix mieszać

15 6 peel obierać (np. jabłka) roast piec Restaurants Restauracje Describing food Opisywanie jedzenia grate cheese ucierać ser have a cup of coffee wypić roll wałkować serve podawać slice kroić na plasterki steam gotować na parze stir mieszać (np. zupę) toast opiekać (pieczywo) Kitchen utensils Przybory kuchenne bowl miska cheese grater tarka do sera frying pan patelnia grater tarka kettle czajnik knife nóż mug kubek plate talerz pot garnek peeler nóż do obierania (np. ziemniaków) rolling pin wałek do ciasta saucepan rondel scales waga sieve sito, durszlak spoon łyżka teapot dzbanek do herbaty, czajniczek tin opener otwieracz do konserw whisk trzepaczka (do śmietany) wooden spoon drewniana łyżka Meals of the day Posiłki w ciągu dnia breakfast śniadanie brunch połączenie późnego śniadania z lunchem dinner obiad, kolacja lunch lunch, obiad mealtime pora posiłku supper kolacja Types of restaurants Typy restauracji café kawiarnia cafeteria restauracja samoobsługowa drive-through restauracja obsługująca klientów siedzących w samochodach fast-food restaurant restauracja typu fast food formal restaurant wykwintna restauracja pizzeria pizzeria self-service restaurant restauracja samoobsługowa steakhouse steakhouse (restauracja specjalizująca się w stekach) At a restaurant W restauracji ask for/pay the bill poprosić o/zapłacić rachunek book a table zarezerwować stolik course danie customer klient dessert deser main course danie główne on the menu w menu order zamawiać service obsługa side dish przystawka speciality specjalność waiter/waitress kelner/ kelnerka staff pracownicy, personel starter pierwsze danie tip napiwek bitter gorzki bland mdły cheap tani delicious pyszny disgusting obrzydliwy fat free beztłuszczowy fattening tuczący fatty tłusty fresh świeży healthy zdrowy high in fat o dużej zawartości tłuszczu hot ostry, dobrze przyprawiony juicy soczysty light lekki medium/rare/well-done (steak) średnio wysmażony/krwisty/ dobrze wysmażony (stek) mild łagodny nutritious pożywny salty słony sour kwaśny spicy ostry, dobrze przyprawiony stale nieświeży, stary, czerstwy sweet słodki tasteless bez smaku tempting (dessert) kuszący (deser) Verb phrases Wyrażenia czasownikowe be/go on a diet być na diecie/przejść na dietę beat eggs ubijać jajka burn fat spalać tłuszcz clean tables sprzątać stoliki cook a meal gotować posiłek eat out jeść poza domem get fat/hungry przytyć/zgłodnieć filiżankę kawy have a snack przekąsić coś have/cook a meal jeść/gotować posiłek Help yourself to Poczęstuj się... Here you are. Proszę bardzo. lay the table nakryć do stołu leave a tip zostawić napiwek look at the menu tu: przyjrzeć się menu lose/put on weight schudnąć/przybrać na wadze make a sandwich zrobić kanapkę make breakfast/lunch/ dinner zrobić śniadanie/ lunch/obiad lub kolację order a drink zamówić napój roll pastry wałkować ciasto sieve flour przesiewać mąkę stir soup mieszać zupę take sb s order przyjąć zamówienie 15

16 6 Vocabulary Bank Żywienie 16 1 Uzupełnij zdania wyrażeniami paper napkin, plastic cups, main course, wooden spoon, crystal glasses, soft drink, frying pan i rolling pin. 1 She ordered the spaghetti Bolognese for her John polished the... before putting them on the table. 3 Lisa stirred the soup with a Kim asked for a... instead of tea or coffee. 5 She heated some olive oil in the... before adding the onions. 6 During the race, they handed the runners... of water. 7 George used a... to clean the food from the baby s mouth. 8 You can use the... to flatten the pastry. Prepositions 2 Wybierz właściwe przyimki. 1 Kate has gone on/at a diet to lose some weight. 2 This sweet tastes of/by strawberry. 3 Tim has put on/up a lot of weight. 4 There are no vegetarian dishes on/in the menu. 5 They were very impressed of/with the food at the restaurant. 6 Kate is crazy for/about Chinese food. Verb phrases 3 Uzupełnij zdania czasownikami burn, help, leave, lose, make, take we właściwej formie. 1 Every Sunday, Dad... breakfast for the whole family. 2 Jogging is a great way to... calories. 3 She managed to... twelve kilos in three months. 4 A waiter s job is to... orders and serve food in a restaurant. 5 They had such a nice meal that they... a very generous tip. 6 Please... yourself to some coffee and cake. Idioms 4 Uzupełnij idiomy słowami cake, cucumber, beans, tea, milk, potato, broth i apple. 1 Paul never gets stressed. He s always as cool as a(n) Don t talk about their wedding plans; it s a bit of a hot... at the moment. 3 I don t need your help, John; too many cooks spoil the Don t worry about the broken plate; it no use crying over spilt You should eat more fruit, Kate. Remember, a(n)... a day keeps the doctor away. 6 She s so energetic; she always arrives at work full of I don t really like horror films; they re not my cup of Of course I will pass the driving test. It will be a piece of...! Words often confused 5 Wybierz właściwe słowa. 1 Let s demand/order some drinks, shall we? 2 First beat/hit the eggs with a fork for a few minutes. 3 Try to avoid mineral/fizzy drinks, as they contain lots of sugar. 4 You can find natural/organic fruit and vegetables at the local grocery. 5 Could you pass/catch me the salt, please? 6 Always choose a healthy snack, such as rare/raw vegetables. Collocations 6 Dobierz wyrazy z obydwu kolumn, tak aby utworzyć poprawne kolokacje. Wpisz właściwe litery w kratki A orange white rolling mashed chilli peanut chocolate red a b c d e f g h B mousse pin flour butter potatoes juice pepper cabbage Useful phrases 7 Wybierz właściwe odpowiedzi. 1 A: Are you ready to order, sir? B: a Yes. Can I have the bill, please? b No, I haven t looked at the menu yet. 2 A: Could you pass me the salad, please? B: a I ll bring that to your table in a moment. b Here you are. 3 A: What would you like for dessert? B: a I ll have the strawberry ice cream. b I don t want a starter. 4 A: How would you like your steak, madam? B: a It was delicious. b Rare, please.

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans - Jenny Dooley. korisultacja: Bozena Sendor-Lis. Exp re:

Virginia Evans - Jenny Dooley. korisultacja: Bozena Sendor-Lis. Exp re: Virginia Evans - Jenny Dooley korisultacja: Bozena Sendor-Lis Exp re: I Rozumlenle ze sluchu,e:e:owyah () Us{yszysz dwukrotnie piçd krotkich tekstow. Na podstawie informacji infortnaaji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo