SKAZANI NA SUKCES STR.12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKAZANI NA SUKCES STR.12"

Transkrypt

1

2

3 SKAZANI NA SUKCES STR.12 Tytu³em wstêpu J ak siê okazuje starzenie siê mo e byæ przyjemne. Jeœli jest siê gazet¹ na przyk³ad. Dziwne bardzo jest to prasowe starzenie siê. Przez lata Goniec rozty³ siê strasznie. Przyby³o mu dobre 60 stron. (Na pocz¹tku, chudzinka, mia³ tylko 4 strony. Od tego numeru bêdzie ju 64-stronicowym grubasem.) Tusza nie szkodzi urodzie Goñca. Na pocz¹tku szaraczek zyska³ rumieniec, ba, ca³¹ gamê kolorów, dobr¹ grafikê i piêkny papier. Nie dziwne, e w miêdzyczasie zaroi³o siê od wielbicieli. Goniec mo e pochwaliæ siê tysi¹cami sta³ych czytelników, dziesi¹tkami prenumeratorów, gronem wiernych przyjació³. Z nieukrywan¹ przyjemnoœci¹ zdradzamy wiêc swój wiek i z nieukrywan¹ dum¹ prezentujemy 50 numer Goñca! Przy okazji urodzin postanowiliœmy trochê poszaleæ. Przejechaliœmy przez Londyn nasz¹ Goñcow¹ taksówk¹ i przy okazji popstrykaliœmy trochê zdjêæ. Mo ecie je zobaczyæ na naszych specjalnych, urodzinowych stronach Goñca. S¹ te inne atrakcje zdradzamy tajemnice Goñca i pokazujemy twarze naszych wspó³pracowników. Do tego wszystkiego jeszcze zdjêcia a 50 angielskich zegarów i tyle samo stereotypów na temat Brytyjczyków i Wielkiej Brytanii. Z okazji urodzin posypa³y siê prezenty dla Was oczywiœcie. Chodzi o nowoœci w Goñcu. Od tego psycholog bêdzie nas uczyæ, jak radziæ sobie w londyñskiej rzeczywistoœci. Wiêcej bêdzie te o sztuce. Londyñskie galerie bêdziemy zwiedzaæ pod przewodnictwem Andrzeja Marii Borkowskiego. Mamy coraz wiêcej porad prawnych i wiadomoœci lokalnych. No i najwa niejsze. Od niedawna Goñca mo ecie czytaæ w Oniecie. Koniecznie zajrzyjcie do Kiosku Onetu! Tak wiec mi³ej lektury. Œwiêtujcie razem z nami! KATARZYNA JAKLEWICZ w n u m e r z e Wiadomoœci: Z Polski 4 Ze œwiata 5 Z Wielkiej Brytani 6 Z Londynu 7 Prosto z Polski 8 Temat numeru: Skazani na sukces. Skazani na Pracê 12 Goniec x Wyspiarze w 50 ods³onach 18 Z Londynu: Zuchwa³y Ken 21 Brytyjskie ciekawostki 22 Fotoreporta :O.S.T.R. 25 Fotoreporta :Skromne i mokre 26 Uwaga oszust: Potwór z Loch Ness 29 Historia: Cockney 30 Felieton: Daj sie lubiæ 31 Telewizja na ywo i za darmo 32 K¹cik Bronka 37 Sztuka: Tamara Lempicka 38 Porady prawne: Ubezpiecz siê 40 Porady prawne: Prawo maciezyñskie i ojcowskie 41 Psychologia: Jêzyk cia³a 42 Felieton: Jeœli nie œlub, to co? 43 Zdrowie 44 English Page 46 Komputery 47 Kalendarium 48 Sport 50 Og³oszenia 52 Editorial (Redakcja): Katarzyna Jaklewicz, Artur Paprotny. Marketing: Krzysztof Frais Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: M. Titow, M. Porzeziñska, C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: Rafa³ G³owa Design Transform Point, a-project, Fot: PAP, Archiwum Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Editorial Office (Redakcja): Tel: Marketing: Tel: Classified Ads (og³. drobne): Fax: ISSN , copies. fotomonta i projekt ok³adki Rafa³ G³owa Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. Projekt ok³adki Rafa³ G³owa. Ok³adka jest fotomonta em. Goniec Polski 25 czerwca

4 ZE ŒWIATA Europa ma konstytucjê Wyznania Clintona ialbright By³y prezydent USA Bill Clinton na ok³adce magazynu Time. W najbli szych dniach na amerykañskim rynku pojawi siê ksi¹ ka Clintona "Moje ycie". By³y prezydent pisze, e romans z Monic¹ Lewinsky pozostawi³ Po 9 miesi¹cach burzliwych negocjacji przywódcy 25 pañstw Unii Europejskiej przyjêli na szczycie w Brukseli tekst Traktatu Konstytucyjnego dla UE. Zdaniem premiera Marka Belki, daje on Polsce mocniejsz¹ pozycjê od Traktatu z Nicei, nawet je eli nowa konstytucja ogranicza mo liwoœci ca³kowitego blokowania decyzji przez Polskê. Belka zapewni³, e jedynym niespe³nionym postulatem by³o wpisanie do preambu³y traktatu odwo³ania do Boga lub do chrzeœcijañstwa (jest natomiast wzmianka o "dziedzictwie religijnym" Europy). Traktat musi byæ w najbli szych miesi¹cach do koñca zredagowany, przet³umaczony na jêzyki oficjalne i podpisany. Potem zostanie poddany ratyfikacji, która mo e siê okazaæ jeszcze bardziej dramatyczna od rokowañ nad jego treœci¹.w co najmniej jednej trzeciej pañstw cz³onkowskich odbêd¹ siê referenda, zapewne tak e w Polsce. Wszyscy przywódcy podkreœlali na swoich koñcowych konferencjach prasowych, e uzgodnienie unijnej konstytucji jest wspólnym sukcesem Unii i indywidualnym ka dego z ich krajów. Jedynym zgrzytem by³ brak zgody w sprawie nastêpnego przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej. Kadencja obecnego przewodnicz¹cego, Romano Prodiego, up³ywa z koñcem paÿdziernika. (PAP/Onet.pl) Al-Qaida dokonuje egzekucji Al-Qaida zagrozi³a zabiciem porwanego przez ni¹ obywatela USA, jeœli w³adze Arabii Saudyjskiej nie uwolni¹ w ci¹gu 72 godzin uwiêzionych cz³onków tej organizacji. Poniewa nie spe³niono ¹dañ porywaczy, dokonano egzekucji. GroŸba zawarta by³a w specjalnym komunikacie umieszczonym w Internecie na stronie organizacji islamistycznych. Al-Qaida pokaza³a na wideo amerykañskiego zak³adnika, 49-letniego amerykañskiego in yniera - Paula Marshalla Johnsona. Porywacze informowali, e jest on jednym z czterech g³ównych ekspertów amerykañskich od œmig³owców bojowych Apacze, które - jak podkreœlaj¹ porywacze - u ywane s¹ "przez Amerykanów i ich syjonistycznych sojuszników do zabijania muzu³manów, terroryzowania ich i usuwania z ich ziem w Palestynie, Afganistanie i Iraku". Wideo pokazywa³o Johnsona z zawi¹zanymi oczami, siedz¹cego na krzeœle i ubranego w pomarañczowy uniform. Autorzy filmu okreœlili Amerykanina mianem "paso yta" gro ¹c, e "jego krew pop³ynie, tak jak p³ynie krew muzu³manów na ca³ym œwiecie". Wkrótce spe³nili te groÿby. Na zdjêciu z islamskiej strony internetowej porwany, a potem zamordowany amerykañski zak³adnik Paul M. Johnson (PAP/AP) niesmak, a odzyskanie szacunku ony i córki wymaga³o terapii oraz spania na kanapie w Bia³ym Domu. Biografiê wydaje te Madeleine Albright. By³a amerykañska sekretarz stanu prezentuje swoje wspomnienia zatytu³owane "Madeleine Albright, najbardziej wp³ywowa kobieta Ameryki". Albright opisa³a swoje doœwiadczenia na stanowisku sekretarza stanu za drugiej kadencji prezydenckiej Billa Clintona. (PAP/AP /Time Magazine) Rowerzyœci-naturyœci Grupa nagich rowerzystów przejecha³a przez centrum Madrytu protestuj¹c w ten oryginalny sposób przeciwko brakowi œcie ek przeznaczonych dla rowerów w hiszpañskiej stolicy. (PAP/AP /Paul White) Rekordowa fryzura Tran Van Hay z po³o onej na po³udniu Wietnamu prowincji Kien Giang prezentuje swoje w³osy. Hay wpisany jest do wietnamskiej Ksiêgi Rekordów Guinnessa i prawdopodobnie wkrótce trafi do Ksiêgi Œwiatowych Rekordów. Jego w³osy maj¹ ponad 6 metrów d³ugoœci. Nie obcina³ ich przez 31 lat! (PAP/AP /Thanh Nien) 4 Goniec Polski

5 Do ywocie za dzieciobójstwo Na karê ³¹czn¹ do ywotniego pozbawienia wolnoœci skaza³ S¹d Okrêgowy w odzi ma³ eñstwo Jadwigê i Krzysztofa N., oskar onych o zabójstwo czworga swych dzieci i usi³owanie zabójstwa pi¹tego. S¹d uzna³ ich winnymi dwóch zabójstw i jednego usi³owania zabójstwa. (PAP/Grzegorz Micha³owski) Rozbili bank Policjanci zabezpieczaj¹ materia³ dowodowy na terenie banku przy ul. Hieronima na warszawskim Targówku obrabowanego przez trzech zamaskowanych mê czyzn. Rabusie postrzelili pracownika ochrony i uciekli ze skradzionymi pieniêdzmi. (PAP/Jacek Turczyk) Jacek Kuroñ nie yje W Warszawie po d³ugiej chorobie zmar³ Jacek Kuroñ. By³ wybitnym polskim politykiem i publicyst¹. Ukoñczy³ historiê w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 50 dzia³a³ w Zwi¹zku M³odzie y Polskiej i PZPR. Z partii dwukrotnie go usuwano: w 1953 roku za odmowê z³o enia samokrytyki i w 1964 roku - za "List otwarty", napisany wspólnie z Karolem Modzelewskim. Wkrótce sta³ siê jedn¹ z najbardziej znanych postaci opozycji antykomunistycznej. W 1975 roku by³ wspó³inicjatorem listu 59 intelektualistów, którzy wyst¹pili w obronie praw cz³owieka w PRL. W Komitecie Obrony Robotników dzia³a³ od jego powstania w 1976 roku do 1981 roku. Rok póÿniej zosta³ oskar ony o próbê obalenia ustroju. Wielokrotnie by³ wiêziony i internowany. W wiêzieniu spêdzi³ ³¹cznie blisko 10 lat. Po prze³omowym 1989 roku zosta³ cz³onkiem - za³o ycielem ROAD, a nastêpnie wiceprzewodnicz¹cym Unii Demokratycznej. Potem by³ ZPOLSKI zwi¹zany z Uni¹ Wolnoœci. Od 1989 roku by³ pos³em na Sejm trzech kolejnych kadencji. W rz¹dach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej kierowa³ ministerstwem pracy i polityki socjalnej. W latach 90 zainicjowa³ wiele akcji spo³ecznych maj¹cych ³agodziæ dotkliwe skutki transformacji gospodarczej. Od kilku lat z powodu choroby nie zajmowa³ siê polityk¹. Mimo tego, w rankingach zaufania wyborców nieustaj¹co zajmowa³ wysokie miejsca. (PAP/Tomasz Gzell/Onet.p)l Do dwóch razy sztuka? Weso³y komisariat Premier Marek Belka drugi stanie przed Sejmem w nadziei na uzyskanie wotum zaufania. Do tego czasu walczy o poparcie parlamentarzystów. Mimo wszystko polska policja nie traci poczucia humoru. Œciana III komisariatu w Bia³ymstoku, ozdobiona zosta³a rysunkami grafficiarzy, którzy zrobili to w bia³y dzieñ i legalnie, z inicjatywy komendanta tej placówki. Komendant komisariatu Wies³aw Zyskowski uwa a, e tak lepiej, bo walka z twórcami graffiti, to "walka z wiatrakami". S³usznie, nie do walki policja stworzona (PAP/Leon Stankiewicz) Belka zapowiedzia³, e drugie expose, które wyg³osi 24 czerwca w Sejmie bêdzie "bardziej polityczne, a mniej spo³eczno - gospodarcze". Premier przyzna³, e jest dobrej myœli przed g³osowaniem nad wotum zaufania dla jego rz¹du. Zaznaczy³, e nadal za najlepszy termin przedterminowych wyborów uwa a wiosnê przysz³ego roku. W momencie zamkniêcia tego numeru Goñca Socjaldermokracja Polska zapowiada, e przedstawi premierowi warunki, na jakich jest gotowa poprzeæ jego rz¹d. Wœród spraw, które znajd¹ siê w liœcie do premiera jest zdecydowany rozdzia³ w³adzy wykonawczej od ustawodawczej, w tym ograniczenie udzia³u parlamentarzystów w rz¹dzie, wprowadzenie konkursów na kierownicze stanowiska we w³adzy publicznej zarówno centralnej jak i samorz¹dowej. Samoobrona tymczasem wzywa prezydenta, aby zdymisjonowa³ premiera Marka Belkê. Andrzej Lepper wys³a³ w tej sprawie list otwarty do Aleksandra Kwaœniewskiego. Przewodnicz¹cy Samoobrony uzasadnia apel koniecznoœci¹ wyjaœnienia czy dzia³ania konsorcjum Eureko - wspó³w³aœciciela PZU - oraz BIG Banku Gdañskiego nie narazi³y na szkodê skarbu pañstwa. Wed³ug Andrzeja Leppera w czasie, gdy nast¹pi³o domniemane dzia³anie na szkodê skarbu pañstwa, Marek Belka by³ szefem rady nadzorczej BIG Banku. (PAP/Onet.pl) Goniec Polski 25 czerwca

6 WIELKA BRYTANIA "Superczwartek" W czwartek 10 czerwca odby³y siê najbardziej kompleksowe wybory w historii angielskiej demokracji. Tego dnia Brytyjczycy wybierali radnych do w³adz lokalnych w³asnych, a tak e przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Londyñczycy wybrali swojego burmistrza. Wybory do w³adz lokalnych okaza³y siê bolesn¹ lekcj¹ dla Tony'ego Blaira. Rz¹dz¹ca Partia Pracy dozna³a gorzkiej klêski. Laburzystów pobili zarówno konserwatyœci, jak i - pierwszy raz w historii - liberalni demokraci. Jak poda³ "Guardian", szef MSW David Blunkett przyzna³, e prze y³ "z³¹ noc" i by³ "zawstydzony" wynikami. Doda³, e jego zdaniem s¹ one skutkiem Iraku. Wojna bowiem "podzieli³a Partiê Pracy, podzieli³a rodziny, podzieli³a przyjació³". Decyzjê o wys³aniu o³nierzy do obalania Saddama Blair podj¹³ wbrew wiêkszoœci Brytyjczyków, a kilku jego ministrów, w tym by³y szef MSZ Robin Cook, poda³o siê do dymisji. Protest przeciw wojnie zaowocowa³ precedensowym sukcesem liberalnych demokratów, którzy byli jej przeciwni. Obronn¹ rêk¹ wyszed³, kandyduj¹cy z poparciem Blaira, dotychczasowy burmistrz Londynu "czerwony" Ken Livingstone. Ale Livingstone w kampanii wyborczej wyraÿnie zaznacza³, e by³ interwencji w Iraku zdecydowanie przeciwny. Sama Partia Pracy straci³a jednak w radzie stolicy pozycjê lidera. Po raz pierwszy w wyborach do brytyjskich w³adz lokalnych wziêli udzia³ Polacy, którzy jako obywatele Unii Europejskiej nabyli od 1 maja prawo do udzia³u w wyborach. (GW/DP/AP) Brygady dziewictwa "The Silver Ring Thing" (Bractwo Srebrnej Obr¹czki) - ewangelicka grupa organizuj¹ca w USA karnawa³y dziewictwa zamierza otworzyæ swój oddzia³ w Wielkiej Brytanii. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych ju ponad 3,5 miliona nastolatków z³o y³o przysiêgê przed wiwatuj¹c¹ publicznoœci¹, e zachowaj¹ dziewictwo a do nocy poœlubnej. Bractwo rozdaje swoim podopiecznym ³adne srebrne obr¹czki, eby wszyscy wiedzieli, e nastolatki te to, jak g³osz¹ niektóre ich nalepki: "Obszar dziewiczy - ³apy przy sobie!" Prawdopodobnie wiêkszoœæ Brytyjczyków zlekcewa y zamorskich ewangelistów jako "oszo³omów z Ameryki", ale kto wie, czy ten ruch nie wpasuje siê w brytyjskie standardy lepiej, ni wielu ludzi gotowych jest przyznaæ. (The Independent/AP) Ma³ eñskie sprzeczki Jeœli wierzyæ opublikowanym niedawno wynikom badañ, to najczêstsz¹ przyczyn¹ sporów brytyjskich par ma³ eñskich jest brak jednomyœlnoœci co do wyboru kana³u telewizyjnego - pisze agencja Interfax. Z ankiety przeprowadzonej przez satelitarny kana³ UK TV wynika, e zaledwie 10 procent z 1153 mê atek przyzna³o, e regularnie mog¹ wybieraæ program. 50 procent ma³ eñstw ustawicznie siê wyk³óca, nie mog¹c dojœæ do kompromisu w sprawie tego, czy ogl¹daæ to, czego chce ona, czy raczej to, co by chcia³ obejrzeæ m¹. Szczególnie trudno jest siê dogadaæ, jak utrzymuj¹ respondentki, w te dni, gdy telewizja nadaje transmisje z meczów pi³karskich. (AP) ACCOUNTAX ASSOCIATES OFERUJEMY US UGI W ZAKRESIE Rozliczenia podatkowe: -osób samozatródniaj¹cych siê -cis vouchers -limited companies Rejestracja w biurze podatkowym Rejestracja Limited Companies Kredyty mieszkaniowe T³umaczenia dokumentów Przygotowanie CV Pomoc w wype³nianiiu dokumentów oraz prowadzenie korespondencji Umowy Biznesowe Porady prawne tel mob Goniec Polski

7 OL ONDYN VI Polski Festiwal w Slough Adres: Oœrodek Stowarzyszenia Polskiego w Slough "Gryf" Church Lane, Stokes Poges, Slough, Bucks SL2 4NZ (Mapa 1, Mapa 2) Tel W niedzielê 11 lipca w Oœrodku Stowarzyszenia Polskiego w Slough odbêdzie siê VI Polski Festiwal. Organizowany przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii Festiwal ma na celu dokumentowaæ obecnoœæ polskiej spo³ecznoœci na Wyspach Brytyjskich, uœwiadamiaæ zarówno brytyjskiej, jak i polskiej spo³ecznoœci kulturê, osi¹gniêcia, piêkno a tak e historiê Polski. Festiwal jest najwiêksz¹ œwieck¹ imprez¹ polonijn¹ i miejscem dorocznych spotkañ Polaków z ca³ej Wielkiej Brytanii. W ubieg³ych latach w Festiwalu organizowanym w Bletchley Park uczestniczy³o 4000 do 5000 osób, z czego ponad 40% stanowili Brytyjczycy. Podobnie jak w latach ubieg³ych Festiwal bêdzie imprez¹ plenerow¹ z prezentacj¹ historyczno-edukacyjn¹ i programem rozrywkowym. W programie Festiwalu: wystawy, wyk³ady i prezentacje zwi¹zane z 60 rocznic¹ Powstania Warszawskiego i bitwy o Monte Cassino, msza œwiêta polowa, wystêpy zespo³ów folklorystycznych, " ywa Historia" - odtworzenie bitwy o Falaise, musztra u³anów w mundurach z czasów Ksiêstwa Warszawskiego, festyn harcerzy, koncerty: trio skrzypcowe Andrzeja Matuszewskiego, MM Polanie z Londynu, Zenon Group z Sheffield. oraz zespó³ D em. Na 12 akrowym terenie Oœrodka Stowarzyszenia Polskiego znajd¹ siê te stoiska polskich organizacji, instytucji, wydawnictw, rzemios³a artystycznego oraz us³ug oferowanych przez firmy polonijne. Czas trwania festiwalu: od godz do godz Ceny biletów: dzieci w wieku 5-15 lat: 5, emeryci: 5.00, doroœli: dzieci do lat 5, niewidomi i osoby na wózkach inwalidzkich: bezp³atnie Przedsprzeda biletów: Sekretariat Zjednoczenia Polskiego Tel.: (w godz ) oraz tel.: (w godz ) Dojazd: Poci¹gi: ze stacji Ealing Broadway lub Paddington Autobusy: Green Line z Victoria Green Line coach station Samochodem: M4 z Londynu, Swindon, Bristol lub M40 z Birmingham, Manchester, Coventry Organizator: Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 240 King Street, Hammersmith, London W6 Tel/fax: Fotografia z ubieg³orocznego festiwalu w Bletchley Park Polacy wybierali Parlament Europejski Tylko 448 Polaków g³osowa³o w Londynie (10 czerwca) w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja by³a znacznie ni sza ni w ostatnich wyborach parlamentarnych, czy w ubieg³orocznym referendum akcesyjnym, w którym wziê³o udzia³ ponad 6 tysiêcy osób. Najpopularniejszym politykiem do Parlamentu Europejskiego wœród polskiej emigracji okaza³ siê Bronis³aw Geremek (Unia Wolnoœci). Zebra³ on ³¹cznie (w Londynie i Edynburgu) 156 g³osów. Na drugim miejscu uplasowa³ siê Pawe³ Piskorski (Platforma Obywatelska), trzecie miejsce zaj¹³ Janusz Kochanowski (Prawo i Sprawiedliwoœæ), by³y konsul generalny w Londynie. (DP/AP) Licytacja koszulki Jerzego Dudka Stanis³aw Motyka, nauczyciel ze szko³y w Brighton, og³asza licytacjê koszulki najs³ynniejszego polskiego bramkarza - Jerzego Dudka. Na koszulce podpisali siê wszyscy pi³karze z klubu Liverpool. Pan Stanis³aw razem ze swoim szkolnym koleg¹, szykuje siê na kolejn¹ egzotyczn¹ wyprawê. W poprzednim roku by³ w Kambod y, tym razem zamierza zdobyæ Kilimand aro. Wyprawa ma charakter charytatywny. Pieni¹dze uzyskane ze sprzedarzy koszulki i innych sponsorów, przeznaczone zostan¹ na sprzêt medyczny dla niepe³nosprawnych dzieci. Wyprawa planowana jest na paÿdziernik tego roku. Aby dosz³a do skutku, pan Stanis³aw musi zebraæ minimum 3 tysi¹ce funtów. Przedsiêwziêciu patronuje charytatywna organizacja Whizz-Kidz. Osoby, które chc¹ wzi¹æ udzia³ w licytacji, oraz ci, którzy pragn¹ wesprzeæ w inny sposób przedsiêwziêcie pana Stanis³awa mog¹ zadzwoniæ pod numer tel.: , lub napisaæ na adres: Wszyscy uczestnicy licytacji i sponsorzy zostan¹ obdarowani pami¹tkami z wyprawy, zdjêciami, filmami video. (KJ/AP) Goniec Polski 25 czerwca

8 PROSTO Z POLSKI Misiek to ma klawe ycie... PRZEMYS³AW BOGACKI NiedŸwiedŸ to ma fajne ycie. Takiemu jednemu znudzi³ siê las, wiêc nie ogl¹daj¹c siê na nic rzuci³ wszystko i poszed³ do miasta. Przez kilka godzin spacerowa³ pod Myœlenicami i nie przejmuj¹c siê zupe³nie niczym, obserwowa³. Ja zaœ obserwujê pó³toramiesiêczn¹ przepychankê o stanowisko premiera. Marek Belka urzêduje w biurze premiera, ale premierem w³aœciwie nie jest. Desygnowa³ go prezydent Sejm nie udzieli³ wotum zaufania. Potem parlament nie zdo³a³ zg³osiæ w³asnej kandydatury, wiêc Aleksander Kwaœniewski desygnowa³ Belkê jeszcze raz. G³osowanie 24 czerwca. Sejm pewnie tym razem Belkê zatwierdzi, bo jeœli nie odbêd¹ siê wczeœniejsze wybory. W dodatku w œrodku wakacji. Wiêkszoœæ partii boi siê g³osowania w czasie urlopów, wiêc Belka poparcie zapewne zdobêdzie. Tym bardziej, e uciekinierzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli partia Marka Borowskiego, ledwie przekroczy³a próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego. Bardzo s³aby wynik mia³a te Samoobrona, wiêc jej te do wyborów nie bêdzie spieszno. W³aœnie te dwie partie mog¹ poprzeæ Belkê i tym samym niby-premier stanie siê premierem z prawdziwego zdarzenia. Ale do czasu. Poparcia mo e zabrakn¹æ na przyk³ad w czasie g³osowania projektu reformy systemu zdrowia. Jeœli jednak Belka nie uzyska wotum zaufania, przedterminowe wybory stan¹ siê faktem. I choæ powinny siê one wtedy odbyæ w pierwszej po³owie sierpnia, wcale nie jest to takie pewne. Prezydent wprawdzie zapowiada, e rozpisze je w konstytucyjnym terminie, ale nie ulega w¹tpliwoœci, e bêdzie naciskany by przeprowadziæ je we wrzeœniu-paÿdzierniku. Mo liwy jest tak e scenariusz wyborów jesiennych, ale w przysz³ym roku przewiduj¹ niektórzy pos³owie opozycji. Stanie siê tak jeœli co wcale nie jest wykluczone Socjaldemokracja Polska trwale porozumie siê z towarzyszami z SLD. A miœ brodzi³ sobie po Rabie dalej i te ze zdziwieniem przygl¹da³ siê ludziom. Dziwi³a go bezczelnoœæ pos³ów, którzy punkty i bonusy zdobyte w czasie s³u bowych przelotów przeznaczali na realizacjê prywatnych podró y. Na szczêœcie marsza³ek Sejmu ukróci³ ju ten proceder, ale oczywiœcie dopiero po burzy rozpêtanej przez media. Teraz punkty zdobyte przez podró uj¹cych pos³ów wp³ywaj¹ na konto Sejmu i z nich realizowane s¹ kolejne podró e s³u bowe. Miœ dziwi³ siê tak e w³adzom Tarnobrzega. Bezrobocie siêga tam 20 procent, a w³adze wybudowa³y przed urzêdem miasta fontannê za jedyne tysi¹ce z³otych. Mieszkañcy s¹ zszokowani rozrzutnoœci¹ w³odarzy miasta, ale rz¹dz¹cy nie widz¹ adnego problemu. S¹ dumni z wodotrysku. Zbudowano go zaraz po wyborach europejskich... Wiadomo, do nastêpnego g³osowania ludzie zapomn¹ o rozrzutnoœci. Miœ zdziwi³ siê równie bardzo nisk¹ frekwencj¹ w wyborach do Europarlamentu. Nie móg³ poj¹æ dlaczego 80 procent Polaków nie chcia³o decydowaæ o tym, kto ich bêdzie reprezentowa³ w Strasburgu. Najbardziej jednak misia zdziwi³o, e najlepszy wynik w wyborach do PE zdoby³ Jerzy Buzek. Poprzedni premier, do czasu fenomenalnego wyniku Leszka Millera, by³ najgorzej ocenianym szefem rz¹du. A tu proszê... niespodzianka. Buzek zdoby³ nawet wiêcej g³osów ni prof. Geremek. Misia zdziwi³o jeszcze to, e cz³owiek wywodz¹cy siê z prosocjalnej Akcji Wyborczej Solidarnoœæ startowa³ z listy Platformy Obywatelskiej. Stara mi³oœæ nie rdzewieje... (Unia Wolnoœci z której siê wywodzi PO, by³a koalicjantem AWS). Misia zaskoczy³ te pewnie dobry wynik Ligi Polskich Rodzin w eurowyborach. LPR zajê³a drugie miejsce, choæ we wszelkich sonda ach by³a dopiero za Samoobron¹. Miœ siê dziwi³, bo s³ysza³, jak jeden z kandydatów tej partii mówi³: Zdecydowa³em siê kandydowaæ do PE (...) by walczyæ o ywotne sprawy Narodu Polskiego: o prawo cz³owieka do ycia, polski przemys³, polsk¹ ziemiê, bezpieczny trud rolnika, z którego pracy wyrasta prawdziwy polski chleb i... o znak krzy a który nad nim czynimy, aby daæ œwiadectwo naszej wiary i tradycji oraz szacunku dla wszystkich, których praca i staranie tworz¹ go wiêkszym i lepszym (ulotka wyborcza). No piêknie, ale nawet ma³e misie wiedz¹, e spraw poszczególnych pañstw w Parlamencie Europejskim siê nie za³atwia, a ju spraw wiary to na pewno... Szkoda, e nie wie tego polityk. Miœ poczu³ siê oszukany. Mia³o byæ tak fajnie, a jest jak zwykle. Zacz¹³ powa nie zastanawiaæ siê nad powrotem do lasu. Postanowi³ jednak, e jeszcze zaryzykuje. Jednak to, co w koñcu zobaczy³ zaskoczy³o go zupe³nie. Do szpitala w Kraœniku na LubelszczyŸnie przywieziono kompletnie pijanego 12-latka. Nie wiadomo ile alkoholu p³ynê³o w jego y³ach, bo ch³opiec nie by³ w stanie dmuchn¹æ w alkomat, a wyniku badania krwi nie podano. Lecz kiedy wytrzeÿwia³, powiedzia³, e 0,7-litrow¹ butelkê wódki przynieœli jego dwaj rówieœnicy... Miœ ucieka³ jak opêtany. Odetchn¹³, kiedy by³ ju w lesie. Mia³ doœæ polityki i polityków. I nigdy wiêcej ju nie chcia³ mieæ z nimi do czynienia. Szczêœciarz. Gdybym by³ niedÿwiedziem te bym sobie gdzieœ poszed³. 8 Goniec Polski

9 POSZUKUJACY PRACY PRACA NA POL ETATU, CALY ETAT W AGENCJA PRACY plus GASTRONOMII BUDOWNICTWIE ADMINISTRACJI SPRZATANIU HOTELARSTWIE ORAZ JAKO KIEROWCY Mowimy Po Polsku 2 Queensway TRANSFER PIENIEDZY 29/30 Brixton Village Polska 71 Gloucester Road 244 Dagenham Heathway 47 Old Brompton Road 385 Harrow Road 313a Green Street 548 & 550 Oxford Street TRANSFER GOTOWKI ODBIOR GOTOWKI W ODDZIALACH BANKU RAIFFEISEN JUZ OD TERAZ Tylko 5 od kazdej sumy ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLUGI KANTOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW 37 Goldhawk Road Victoria Station 161 Wandsworth High Rd 78 Peckham High Street 2 Queensway 245 High Street, Acton 441 Tottenham High Road 560 Wembley High Road MOWIMY PO POLSKU Telefon Darmowy

10 BERITPRESS Tylko dla umiarkowanych Jak siê okazuje oddzielenie œwieckich szkó³ od religii wyznawanych przez ich uczniów wcale nie jest takie proste. Przekona³a siê o tym dyrekcja szko³y Denbigh w Luton. Dwa lata temu uczennica, wówczas 13-letnia Sabina Begum zosta³a wys³ana do domu za nieprzepisowe ubranie przypomina historiê Metro. Sabina upiera³a siê bowiem przy manifestowaniu swoich pogl¹dów religijnych i ubieraniu d³ugiego do kostek muzu³mañskiego stroju. Szko³a godzi³a siê jedynie na wersjê umiarkowan¹ z³o on¹ ze spodni i tuniki strój uznany przez Radê Muzu³mañsk¹ za odpowiedni dla muzu³mañskich uczennic. Wyrzucona ze szko³y Sabina postanowi³a walczyæ o swoje prawa w s¹dzie. Oskar y³a szko³ê o odmawianie jej prawa do rzetelnej edukacji i ujawniania swej religii. W ostatnich tygodniach sprawa wróci³a na ³amy prasy, zapad³ bowiem wyrok uniewinniaj¹cy. Sêdzia uzna³, e Shabine, nie udowodni³a, e w istocie, by³a dyskryminowana. W ten sposób nie pomo e siê muzu³manom w integracji z reszt¹ spo³eczeñstwa komentuj¹ niezadowoleni rodzice dziewczynki na ³amach Metra. Czy rzeczywiœcie? Wydaje siê, e w³aœnie nakaz chodzenia do szko³y w mundurkach szkolnych ma na celu ujednolicanie i integrowanie Potwór na wolnoœci Brytyjska prasa ci¹gle wyciska soki z g³oœnej sprawy morderstwa z Soham latem Ian Huntley dokona³ wtedy brutalnego morderstwa na dwóch dziewczynkach. W grudniu ubieg³ego roku zapad³ wyrok w tej sprawie i Huntley zosta³ skazany na podwójn¹ karê do ywocia. W trakcie œledztwa, wówczas domniemanego mordercê, os³ania³a jego narzeczona Maxine Carr. Za dostarczenie fa³szywego alibi Maxine zosta³a skazana na 42 miesi¹ce pozbawienia wolnoœci. Odsiedzia³a z tego 21 i kilka tygodni temu zosta³a zwolniona. Sprawa zaginiêcia i, jak siê potem okaza³o mordu, Jessicki i Holly wstrz¹snê³a ca³¹ Wielk¹ Brytani¹, a Huntley i jego narzeczona stali siê postaciami znienawidzonymi przez ca³y naród. Teraz, kiedy Carr wysz³a na wolnoœæ, prasa relacjonuje jej walkê z opini¹ potwora. Mimo, e s¹d przyzna³ jej sta³¹ ochronê i prawo do zmiany to samoœci Maxine jest w kolejnych nowych domach b³yskawicznie odnajdywana i przepêdzana z nich przez miejscowe spo³ecznoœci, mimo, e media maj¹ s¹dowy zakaz podawania albo nawet dociekania, gdzie by³a narzeczona Huntleya siê znajduje. Jak doniós³ The Sun Carr zosta³a ewakuowana helikopterem ze swojej trzeciej kryjówki. Atakuj¹cy t³um by³ tak rozwœcieczony, e maszyna musia³a podlecieæ pod same drzwi i niemal z progu zabraæ Maxine i jej dwóch ochroniarzy podkreœla brukowiec. Za jej ochronê podatnicy zap³ac¹ milion funtów rocznie! oburza siê The Sun. Z badañ przeprowadzonych przez pismo wynika, e jeœli spo³eczna reakcja na Carr siê nie zmieni, bêdzie ona potrzebowaæ takiej ochrony jak sam premier. O pierwszych przygodach Maxine Carr na wolnoœci pisz¹¹ te inne dzienniki, choæ w ch³odniejszym tonie. Daily Mail, na przyk³ad donosi, e Carr, w towarzystwie ochrony, uda³o siê zrobiæ zakupy i nie zostaæ rozpoznan¹. opr. KJ 10 Goniec Polski

11 Tylko kilka minut TERAZ TWOJE PIENI DZE WYP ACANE W EURO! dzieli Ciebie od uszczêœliwienia kogoœ. Szybki i bezpieczny sposób na tranfer pieniêdzy w jedyne 10 minut* Wyœlij pieni¹dze z ponad 3000 urzêdów pocztowych w Wlk. Brytanii: Odbierz z Banku PKO S.A.: oraz we wszystkich miejscach w 160 krajach ca³ego œwiata, gdzie widnieje znak MoneyGram. TM& 2004 Travelers Express Company Inc. Wszystkie prawa zastrze one * Obs³uga w godzinach pracy ajenta przyjmuj¹cego wp³aty i zgodnie z miejscowymi przepisami. Tylko wybrane urzêdy pocztowe. Bezp³atny numer (UK): OdwiedŸ: Jarek Wierzbicki independent mortgage broker 20 lat doœwiadczenia na Brytyjskim rynku Najni sze ceny, najszybszy serwis 20A The Mall Ealing, London W5 2PJ tel: mob: Na przeciwko polskiego koœcio³a na Ealingu Goniec Polski 25 czerwca

12 ETEMAT NUMERU fotografia AP PIOTR INGA KRYSTIAN AGA Skazani na sukces Skazani na pracê Bawi¹ siê, ucz¹, poznaj¹ inne kultury, œwiat. Przede wszystkim jednak pracuj¹. Z regu³y godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Czêsto wiêcej. Maj¹ po dwadzieœcia kilka lat. S¹ odwa ni, uparci, dynamiczni. Zazwyczaj doskonale wiedz¹ czego chc¹. Wierz¹, e wszystko jest mo liwe. Wyjechali z Polski, bo Polska nie da³a im adnych szans. W Anglii buduj¹ swoje ycie od pocz¹tku. ARTUR PAPROTNY I ROBERT GAJDZIÑSKI Marcin (24) przyjecha³ do Londynu 2 lata temu. W Polsce studiowa³ In ynieriê Zarzadzania Systemami Komputerowymi. Przerwa³ po roku i swej decyzji nie a³uje. Studia nie s¹ w Londynie do niczego potrzebne. Pracuje w du ej, angielskiej firmie budowlanej jako stolarz. Normalny etat: 8 i pó³ godziny dziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku. Jest zadowolony. Nie przemêczam siê. W poniedzialek odpoczywamy po weekendzie, we wtorek powoli siê rozkrêcamy, prawdziwa praca zaczyna siê tak naprawdê dopiero od œrody. Na zarobki nie narzeka, wie jednak, e w przysz³oœci bêdzie lepiej. Znam ludzi, którzy nie s¹ Anglikami, a zarabiaj¹ przy podobnej pracy po funtów tygodniowo. W soboty i niektóre niedziele Marcin dorabia pracuj¹c na w³asny rachunek, na cenê montuje boksy w biurach, k³adzie posadzki. Znajomi w Polsce nie chc¹ uwierzyæ, e po dwoch latach pracy, mo e sobie pozwoliæ na dwa miesieczne urlopy w roku, e mo e zwiedzaæ œwiat. Trzeba myœleæ pozytywnie, uczyæ siê angielskiego i nie poddawaæ siê.to niezwykle pomaga. Dzieki pracy w Londynie Marcin spe³ni³ swoje najwiêksze marzenie zwiedzi³ Brazyliê. Ma te wreszcie swoj w³asny pokój, w wynajmowanym domu. Anka (28) jeszcze do niedawna by³a menad erk¹ w popularnym pubie Fox w pó³nocnym Londynie. Teraz, zatrudniona w dziale cateringu wydawnictwa Person & Penguin, obs³uguje, wraz z kole ankami, pracowników biurowca na Strandzie. Uczy te angielskiego i dystrybuuje kosmetyki Avon. Prowadzi w³asn¹, 70 osobow¹ grupê. Nie potrafiê mieæ tylko jednej pracy. Zazwyczaj mam trzy, albo cztery zajêcia naraz. Anka dobrze czuje siê w Londynie. To miasto daje strasznie du o mo liwoœci. Mo na tu robiæ tysi¹ce ró nych rzeczy, które w Polsce s¹ nieosiagalne. Kierowanie pubem by³a dla Anki œwietn¹ nauk¹ zarz¹dzania, ale te przykr¹ lekcj¹ ycia. Sama namowi³a w³aœciciela do zorganizowania pierwszej polskiej imprezy. Wzie³a wszystko na siebie i uda³o siê! Potem, co sobotê, przez osiem miesiêcy, przychodzi³o do pubu Polaków. Dla firmy by³ to bardzo dobry interes, dla Anki nie do koñca. W³aœciciel do dziœ zalega jej z wyp³at¹. Okaza³o siê te, e po kryjomu dopuœci³ siê wobec niej kilku oszustw. Mimo wszystko, nie straci³a pozytywnego myœlenia i wiary w siebie. Wie, e jest dobr¹ organizatork¹. Planuje za³o enie w³asnej firmy. Polacy czêsto rezygnuj¹ za szybko. Tymczasem trzeba mierzyæ wysoko i pracowaæ. Trzeba patrzeæ dooko³a i obserwowaæ uwa nie innych. Potem robiæ swoje. Aga (27) pochodzi z Katowic. Aby przyjechaæ do Londynu swoje studia plastyczne ukoñczy³a pó³ roku wczeœniej. Tutaj planowa³a dalsz¹ naukê. W London College of Printing przyjeto j¹ z miejsca po pierwszej, wstêpnej rozmowie. Za szko³ê trzeba by³o jednak zap³aciæ 7300 funtow za rok. Polska nie by³a wtedy jeszcze w Unii, nie otrzyma³am stypendium, z nauki nic nie wysz³o. Rozpoczê³a pracê w kawiarni, nie zapomnia³a jednak, po co przyjecha³a do Londynu. Caly czas maluje. Aby osi¹gn¹æ sukces, potrzebna jest wiara w to, co siê robi. Trzeba mieæ upór i oczywiœcie talent. Pó³tora roku temu zaczê³a szukaæ galerii dla wystawiania swoich obrazów. Dwie jej prace przyjêto na Salon Jesienny 2003 w Pary u. Jeden z obrazów, który sprzeda³a na wernisa u wystawy w Huston Gallery & Sackville St. osi¹gn¹³ cenê 850 funtów. Rysunki Agi na murku wokó³ prywatnego basenu pod Londynem kosztowa³y w³aœciciela 1500 funtów. Oczywiœcie, to wszystko za ma³o, by prze yæ, dlatego Aga ci¹gle pracuje w kawiarni. Inga (28) i Piotrek (27) poznali siê w Londynie dziêki Chrisowi. Chris jest Szkotem, u którego pracuje Piotrek, a tak e ojciec Ingi. Chris wy³o y³ po³owê pieniêdzy na wspólny interes jakim jest sklep, który prowadzi teraz Inga. Poczatki imigracji Ingi i Piotra nie by³y ³atwe. Przyjechali do Londynu zupe³nie w ciemno. Bez niczego. Inga zahaczy³a siê do pracy w coffe shopie (najgorsza praca na œwiecie!), Piotr spa³ na budowie, przykrywaj¹c siê zas³on¹ (nie mia³em zegarka i ci¹gle siê spóÿnia³em). Teraz Piotr ma w³asn¹ firmê budowlan¹ i wspólnie z bratem zatrudnia 4-5 osób. Jesteœmy pozytywnie nastawieni wyznaje Inga. W³o yliœmy w to wszystko sporo pracy. Zaryzykowaliœmy i mieliœmy szczêscie! Do Londynu œci¹gnêli ju prawie ca³¹ swoj¹ rodzinê: Piotr brata i bratow¹, Inga swoje rodzeñstowo i rodziców. Dorobiliœmy siê wreszcie spokoju. Nasze ycie siê ustabilizowa³o. Krystian (27) mieszka w Londynie od 3 lat. Jako jeden z niewielu przyznaje siê otwarcie, dlaczego wyjecha³ z Polski. Mia³em w Polsce potê ne d³ugi. Nie bojê siê o tym mówiæ. Rzadko pracowa³ dla kogoœ, najczêœciej zak³ada³ w³asne firmy. Prowadzi³ sklep komputerowy i internetowy serwis. Nie 12 Goniec Polski

13 T EMAT NUMERU MIREK MARCIN ANKA wysz³o. Wspólnicy okazali siê nie do koñca uczciwi. Pozosta³y kredyty i zobowiazania. Musia³ wyjechaæ. Przez dwa lata zmywa³ naczynia, sprz¹ta³, malowa³. Robi³em wszystko, by sp³aciæ d³ug. Londyn nauczy³ mnie szacunku dla pieni¹dza. Nauczy³em siê wytrwa³oœci i samodyscypliny. Kiedy sp³aci³ wreszczie swe zobowi¹zania, odzyska³ spokój ducha. Rok temu za³o y³ w Londynie kolejn¹ w³asn¹ firmê. Znów sprzedaje us³ugi internetowe. Jednak to, co w Polsce by³o przyczyn¹ katastrofy, tutaj przynosi niema³e zyski. Z serwerow Krystiana korzysta juz ponad 60 klientow. W Anglii nie przeszkadza Urz¹d Skarbowy, biurokracja, te wszystkie wymagania, które mno ¹ ogromne koszty. Krystian liczy teraz tylko na siebie. Choæ ma bardzo wielu znajomych, bardzo ostro nie podchodzi do s³owa przyjaciel w biznesie szczególnie. Doœwiadczenie w Polsce nauczy³o mnie, e jedynym przyjacielem jest moja ona. Firmie poœwiêca bardzo wiele czasu. Dopiero po dwoch latach, postanowi³ nie pracowaæ w niedziele. Za rok pozwolê sobie na kilka tygodni wypoczynku. Mirek (30). Swoj¹ firmê z siedzib¹ w Reading wycenia na jakieœ 5 milionów funtów. Fortunê zbi³ na sprz¹taniu podlondyñskich lotnisk: Heatrow, Gatwick, Stansted, wczeœniej by³o jeszcze Luton. Pare lat temu sprz¹ta³ tak e po³owê londyñskiego metra, ale, jak mówi pewna miejscowa firma nie zap³aci³a mu 100 tysiecy funtów i kontrakt trzeba by³o rozwi¹zaæ. Zatrudnia ok. 250 osob: Polaków, Bu³garów, Brytyjczyków. Polaków ceni, ale nie wszystkich. S¹ tacy, co przychodz¹ do mnie, bo nie maj¹ gdzie spaæ. Bardzo wielu z nich pomog³em. Da³em pracê, mieszkanie. Potem, po pierwszej wyp³acie, wiêkszoœæ z tych ludzi mówi³o o mnie za plecami: O, ty dziadu! Ty myœlisz, e ja bêdê dla ciebie pracowa³?!. Odchodzili nie sp³acaj¹c d³ugów. Mirek z wykszta³cenia jest ogrodnikiem. S³u y³ w wojsku, pe³ni³ warty przed Pa³acem Prezydenckim. Co jakiœ czas wyje d a³ do Anglii. Na sta³e osiad³ w Wielkiej Brytanii 7 lat temu. Przez pó³ roku mieszka³ w Szkocji. W firmie, w której znalaz³ pracê, by³ jedynym Polakiem. Pracowa³ w Kencie, potem w Wokingham. Mimo, e nie zna³ jêzyka, szybko awansowa³. Zaczyna³ jak ka dy inny od zbierania truskawek. Po 2 tygodniach by³ kierowc¹, po 4 miesi¹cach brygadzist¹, po 6 menad erem. Ci¹gle nie zna³ angielskiego. Wiele zawdziêczam pewnej dziewczynie, która przet³umaczy³a moim szefom to, co chcê robiæ. Kiedy zaoszczedzi³ trochê pieniêdzy za³o y³ w³asn¹ firmê. Wiedzia³, e du e pieni¹dze mo na zrobiæ na sprzataniu. Pomog³y znajomoœci, które zdobywa³ przez lata. Podpisa³ pierwsze du e kontrakty. Firma ruszy³a. Oczywiœcie by³y wzloty i upadki, ale po czasie sytuacja ustabilizowa³a siê. Pracowa³ po 16 godzin dziennie. Teraz pracuje niewiele mniej. Codziennie ok godzin. Pracuje siê i pracuje... Czasami fundujê sobie woln¹ niedzielê. Byæ mo e niezbyt ciekawie wygl¹da to moje ycie, ale to jest cena, któr¹ siê p³aci, aby wszystko by³o w porz¹dku. (zebra³ Artur Paprotny) Elektryk Tel: Goniec Polski 25 czerwca

14 TEMAT NUMERU Trzeba siê wyluzowaæ Marek Kowalek zajmuje siê realizacj¹ filmów dokumentalnych. JeŸdzi po œwiecie z w³asn¹ kamer¹ i krêci newsy dla ró nych stacji telewizyjnych. Nie jest ³atwo spotkaæ siê z nim w Londynie. Niedawno wróci³ z Kabulu, wkrótce wyje d a na kilka tygodni do Iraku - W jaki sposób sta³eœ siê operatorem filmowym i reporterem w Anglii? - W Polsce studiowa³em anglistykê, wiêc z jêzykiem nie mia³em problemów. Podczas pierwszego pobytu w Londynie pracowa³em w knajpach, ale ju wtedy wiedzia³em, e chcê pracowaæ w filmie, albo w telewizji. Rozpocz¹³em studia w Ravensbourne College of Design and Communication. Na swoje ycie trzeba patrzeæ strategicznie. Dlatego stara³em siê wybraæ najlepsz¹ z mo liwych szkó³. Nie kurs, ale dobr¹, 2-3 letni¹ szko³ê.gdybym wybra³ gorsz¹ szko³ê, pradobodobnie nigdy bym siê nie przebi³ na rynku pracy. To szko³a buduje kontakty z dobrymi agentami i firmami medialnymi. mi kontakt do agencji, która jak siê okaza³o jest prowadzona przez Polkê. - Dobrze jej p³acisz? - Zarabia tyle, co u innych. Co mnie zaskoczy³o, to procent jaki kasuje agentka. Sprz¹taczce p³acê siedem funtów za godzinê, ona jednak musi ponad trzydzieœci procent swoich zarobków oddaæ agentce. Ja swojemu agentowi p³acê 60 funtów miesiêcznie, co stanowi u³amek moich zarobków. Niektórzy agenci pobieraj¹ te prowizjê, nie jest to jednak nigdy wiêcej ni kilka procent. Mam nadziejê, e ta sytuacja siê zmieni i moja sprz¹taczka nie bêdzie musia³a oddawaæ jednej trzeciej swoich zarobków pracodawczyni. kelnerki. Szkoda, e w Londynie stajemy siê narodem sprz¹taczek i murarzy. Nam siê wydaje, e mamy wielkie tradycje, bo mamy Chopina, Mickiewicza, Gombrowicza. Jednak nasza historia opiera siê przede wszystkim na byciu w opozycji, na obronie swego pañstwa, na rozbiorach, zaborach... Mamy braki w konstruktywnym podejœciu do rzeczywistoœci, w budowaniu pozytywnych wartoœci. Nie mamy te za sob¹ niestety popularnej kultury masowej. - Nie brzmi to zbyt optymistycznie. Przyje d amy do Londynu z baga em obci¹ eñ. Nowozatrudniony Australijczyk wykona chêtnie ka d¹ pracê i z uœmiechem zapyta, czy jest coœ jeszcze do zrobienia. Polak natomiast bêdzie krêciæ nosem i pytaæ: - A po co? Dlaczego? Ten mentalny baga, poczucie wy szoœci, wymieszane z kompleksem ni szoœci, utrudniaj¹ nam start. - A m³oda fala Polaków Europejczyków? - Rozmawiaj¹c ze swoj¹ sprz¹taczk¹ i jej ch³opakiem zauwa y³em, e Polacy nie bior¹ udzia³u w yciu tego miasta i kraju. yj¹ w kompletnym oderwaniu, na marginesie. Praca, dom, polskie sklepy i polscy znajomi. yj¹ w polskim gettcie. Oczywiœcie nie w sensie geograficznym, ale spo³ecznym. Polacy musz¹ wyjœæ na zewn¹trz, otworzyæ siê i wyluzowaæ. Zacz¹æ yæ w rytmie tego miasta, niezwykle bogatego i barwnego. Warto kupiæ na przyk³ad Time Out i wybraæ sobie jak¹œ imprezê dla siebie. W klubie, czy w barze zmieszaæ siê z innymi kulturami, nie obci¹ onymi tak jak my. - Na jakie zarobki mo e liczyæ pocz¹tkuj¹cy operator telewizyjny, kamerzysta? - Je eli pracuje dla telewizji to mo e liczyæ na 180 do 200 funtów za dzieñ zdjêciowy. Tak samo p³aci siê montarzystom, dzwiêkowiec zarabia trochê mniej. - Masz kontakt z polskim œrodowiskiem w Londynie? - Wynaj¹³em polsk¹ firmê do remontu mieszkania, które kupiliœmy z koleg¹ na wynajem. Poza tym zatrudniam sprz¹taczkê, te z Polski. Nie dlatego, ebym chcia³ akurat zatrudniæ Polkê, ale moi znajomi z BBC podali - Wiêkszoœæ Polaków w Londynie to sprz¹taczki i budowlañcy - Nie rozumiem dlaczego Polacy w Londynie tak s³abo sobie radz¹. Tacy Serbowie, czy Chorwaci znajduj¹ szybciej lepsze prace. Nie mamy w Londynie silnego zaplecza. Nasza kultura i tradycja nie jest tak silna jak inne. Polskie puby, czy sklepy nigdy nie bêd¹ w stanie konkurowaæ z francuskimi, chiñskimi, czy nawet hiszpañskimi. Taki kelner W³och jest w stanie po kilku latach pracy za³o yæ w³asn¹ restauracjê, bo ma za sob¹ tradycjê silnej, w³oskiej kuchni, ma za sob¹ zaplecze kulturowe, znane na ca³ym œwiecie. Polacy maj¹ tu dobr¹ reputacjê jako budowlañcy, czy Marek Kowalek (45 lat): operator i realizator filmów dokumentalnych. Pracuje dla NBC, BBC World i innych korporacji medialnych. Narêci³ reklamówkê dla Saatchi and Saatchi, która zdoby³a g³ówn¹ nagrodê na festiwalu w Cannes. Zrealizowa³ kilka filmów dokumentalnych dla Chanell 4 (m.in. o nigdy nie uruchomionej elektrowni atomowej na Krymie, do której raz w roku zje d a siê ponad 10 tyœ. Rosjan na tzw. Rave party, czy o Allanie Robercie, cz³owieku-paj¹ku, który wspina³ siê na King Mao, najwy szy budynek w Szanghaju). W Londynie mieszka od 20 lat. rozmawia Robert Gajdziñski 14 Goniec Polski

15 Goniec X 50 zdjêcia Rafa³ Szot \ fotomonta Rafa³ G³owa Goniec Polski 25 czerwca

16 Od lewej: samochód pcha ARTUR KOZAK szef ca³ego kramu. Na dachu siedz¹: MARIUSZ ZDEB i KRZYSZTOF FRAIS nasi specjaliœci od marketingu. Wygodnie jad¹ sobie: ARTUR PAPROTNY zabiegany reporter, przed nim RAFA³ G³OWA mistrz grafiki komputerowej. Nasz¹ Goñcow¹ taksówkê elazn¹ rêk¹ prowadzi KATARZYNA JAKLEWICZ redaktor naczelny. 16 Goniec Polski

17 BRONEK KORWIN Kamieñski uczy gotowaæ szybko, smacznie i tanio CHRIS DZIADUL t³umaczy Anglikom, o czym piszemy HENRYK SZUPLAK felietonista i spec od wywiadów KRYSTIAN ZAJ¹C wie wszystko o komputerach MAREK TITOW dawniej redaktor naczelny, ostatnio nasz specjalista od erotyki PAWE³ SIKORA sport nie ma przed nim tajemnic AGNIESZKA FALIÑSKA kto s³ucha jej rad nie choruje JOANNA JANIAK wie wszystko o sztuce JUSTYNA RYBAK pisze o podró ach i nie tylko Goniec Polski 25 czerwca

18 Goniec X 50 Na Piêædziesi¹tkê Goñca 50 razy Wielka Brytania,czyli co nas dziwi, œmieszy, albo zaskakuje na Wyspach Wyspiarze w o d s ³ o n a c h 50 MARTYNA PORZEZIÑSKA ieszkamy ju w Anglii d³u ej czy krócej. Pracujemy z Anglikami albo dla M nich. Robimy zakupy w tych samych sklepach, stoimy na ulicach w tych samych korkach i borykamy siê z t¹ sam¹ (tylko oczywiœcie wiêksz¹ w naszym przypadku) angielsk¹ biurokracj¹. Poznaliœmy wiec choæby trochê ten kraj i jego mieszkañców. Jakiekolwiek jednak mamy osobiste zdanie na ich temat istnieje kilka (przytoczê tylko 50) opinii i stereotypów, które nie Anglicy maja o Anglikach i królestwie Wielk¹ Brytani¹ zwanym. 1.Zacznijmy od tego, e, kiedy ktoœ mówi o Anglii mo e mieæ na myœli United Kingdom, Wyspy Brytyjskie albo Wielk¹ Brytanie, ale nigdy Angliê. 2.W tym kraju trzech W nigdy nie mo na przewidzieæ: weather (pogody), work (pracy) i women (kobiet). 3.Jakakolwiek jednak nie by³aby pogoda, nietaktem jest, jeœli co najmniej kilka razy dziennie nie powie siê: piêkny dziœ dzieñ mamy (szczególnie, jeœli w³aœnie leje). 4.Kolejnym zdaniem, które powtarza siê tu przy ka dym spotkaniu jest: I m very well, thank you (mam siê bardzo dobrze, dziêkuje). Tak bowiem nale y odpowiedzieæ na pytanie: Jak siê masz?. Nawet jeœli boli nas g³owa, pok³óciliœmy siê z szefem w pracy, czy zamiast rozmawiaæ ze znajomym Anglikiem wolelibyœmy siedzieæ wygodnie przed telewizorem. 5. eby opanowaæ wystarczaj¹cy na pocz¹tek poziom angielskiego potrzebne jest jeszcze tylko jedno s³ówko nice (mi³y, ³adny itp.). Mo na wiec powiedzieæ, e pogoda nice, restauracja, pan Miles, czy ubranie jest nice, e mieliœmy nice time. Dziêki temu wszystko bêdzie very nice. 6.Anglicy zawsze byli oryginalni (to pozosta³oœci po czasach imperializmu). eby wiêc trochê zdezorientowaæ obcokrajowców ruch na ulicach przenieœli na lew¹ stronê. 7.A kierownice w samochodach na praw¹. 8. eby jeszcze nie by³o za ³atwo, wszystkie drogi obstawiaj¹ po obu stronach samochodami. 9.W Anglii tak e nazwy musza byæ inne. Przyk³ady? Szukaj¹c naszego Opla powinniœmy sie raczej rozejrzeæ za Vauxhallem. 10.Kolejnym dowodem na oryginalnoœæ Anglików s¹ specjalne gniazdka z pr¹dem, do których za nic w œwiecie nie pasuj¹ normalne (nasze) wtyczki. 11.Do tego zamiast 230, przep³ywa w nich pr¹d o mocy 240 Voltów. 12.Kolejn¹ rzecz¹, która w Wielkiej Brytanii nie jest prosta s¹ ulice. Anglicy lubi¹ je budowaæ w kszta³cie litery S, albo L, T, V, czy nawet O. 13.Ciekawie przedstawia siê tu sytuacja z numerami domów. Mog¹ one rosn¹æ w praw¹ albo lew¹ stronê, o jeden albo kilka numerów. 14.Ale to jeszcze nie wszystko: kilka domów mo e numeru w ogóle nie mieæ, a zamiast tego znajdziemy np. nazwê Village Cottage (Wiejska Chatka), czy Hill View (Górzysty Widok). 15.W samym Londynie tak samo mo e siê nazywaæ przynajmniej 10 ulic. 16.W tej samej dzielnicy natomiast mog¹ byæ np. The Grove, Grove Road i Grove Street, najlepiej jak najdalej od siebie. B³¹dzi siê wtedy przez parê godzin zanim znajdzie siê t¹ Grove, o któr¹ chodzi³o. 17.Kolej na omówienie Angielskiej kuchni. Jedyn¹ jej tradycyjn¹ potraw¹ jest... herbata. 18.Anglicy jedz¹ trochê w³oszczyzny, trochê z kuchni francuskiej, ale przede wszystkim z amerykañskiej w Mc Donald s albo innych barach szybkiej obs³ugi. 19.Cokolwiek jednak jedz¹, nie mo e to byæ ostre, z sosem, z warzywami, nie mo e byæ w postaci zupy czy w cieœcie. Najlepiej kiedy jest to niedoprawiona ryba z frytkami. 20.Jeœli chodzi o herbatê, to w Wielkiej Brytanii nawet jej nie pija siê zwyczajnie. Podczas gdy wszêdzie na œwiecie chodzi o to, by by³a jak najklarowniejsza tu zawsze dodaje siê mleko. 21.Do tego herbatê pije siê na œniadanie, potem o 11.00, dalej po lunchu, nastêpnie podczas tea-time, po kolacji i jeszcze na koniec o w nocy. 22.Mieszkañcy Królestwa czêsto sto³uj¹ siê w restauracjach, mimo, i jedzenie i obs³uga s¹ przewa nie nie do zniesienia. Nikt jednak nie powie nigdy s³owa skargi, byæ mo e dlatego, e ka dy jest ju do tego przyzwyczajony. 23.Chocia Anglicy nie maj¹ dobrego jedzenia, maj¹ dobre maniery przy stole. 24.Ogólnie zreszt¹ s¹ dobrze wychowani. 25.Maja na przyk³ad ogromny szacunek dla kobiet. 26.Dlatego nie daj¹ im kwiatów, bo to gest szowinistyczny i œwiadczy³by o przedmiotowym traktowaniu. 27.Nie prawi¹ kobietom komplementów, nie chc¹c daæ do zrozumienia, e interesuje ich tylko uroda, a nie to, co sob¹ reprezentuj¹. 28.Nie przepuszczaj¹ w drzwiach, eby nie traktowaæ ich protekcjonalnie. 29.Nie narzucaj¹ siê, by zap³aciæ rachunek w restauracji. Jeszcze dama pomyœla³aby, e sprawia wra enie takiej, której nie staæ by za siebie zap³aciæ. A przecie Anglik w adnym razie nie chcia³by kobiecie sprawiæ przykroœci. 18 Goniec Polski

19 Goniec X Anglicy zawsze zachowuj¹ zimn¹ krew i nie daj¹ po sobie poznaæ, co myœl¹. 31.Dlatego witaj¹c siê, nawet ze znajomymi, trzymaj¹ rêce sztywno przy bokach, bron Bo e nie podaj¹c d³oni czy ca³uj¹c w policzek (ca³owanie sie jest zbyt francuskie, a takich nawyków Anglicy unikaj¹ szczególnie). 32.Zreszt¹, wkroczyliby wtedy w prywatn¹ strefê towarzyszy, a przecie wiedz¹, e to ciê ki grzech ingerowaæ w czyj¹œ prywatnoœæ. 33.Z tego wzglêdu Anglicy nie zadaj¹ adnych osobistych pytañ. 34.Z drugiej strony nie lubi¹ te mówiæ o sobie Anglik jest zawsze skromny. 35.I mi³y. Jeœli nadepniesz któremuœ na nogê, to jeszcze przeprosi. 36.A jeœli zauwa y, ze ktoœ ma problem sam podejdzie i zapyta, czy mo e pomóc. 37.Kiedy poprosi siê mieszkañca Wielkiej Brytanii o wskazanie drogi, narysuje j¹ na kartce w czterech wariantach, trzema kolorami, wyt³umaczy i opisze dwa razy. 38.Brytyjczycy interesuj¹ sie te sportem. Mówi¹, e ich ulubion¹ gr¹ jest golf. 39.Ale okazuje siê, ze ich ulubion¹ gr¹ jest tak e football, rugby, cricket, snooker i pewnie jeszcze parê innych. 40.Do tego Anglicy s¹ œwiêcie przekonani, ze ich narodowe dru yny s¹ najlepsze w ka dej z dyscyplin. 41.Anglicy czasem wychodz¹ na spacer z przyjació³mi. Przyjê³o siê jednak, e w takiej sytuacji ze sob¹ nie rozmawiaj¹. A jeœli wezm¹ jeszcze psy mówi¹ do nich. 42.Zdarza siê te, e spotykaj¹ siê u kogoœ w domu. Przedtem jednak musz¹ zjeœæ spory obiad, gdy gospodarz rzadko zaprz¹ta sobie g³owê, by czymœ goœci poczêstowaæ. 43.Zreszt¹ nie jest ³atwo pójœæ do Anglika w odwiedziny. Trzeba bowiem najpierw sie umówiæ. W przeciwnym razie mo e on wcale nie otworzyæ drzwi, mimo i bêdzie w domu. 44.A jeœli wczeœniej chcemy siê umówiæ, najpierw przyjdzie nam porozmawiaæ z automatyczn¹ sekretark¹. PóŸniej Anglik do interesanta oddzwania (albo nie). 45.Ale ulubionym miejscem spotkañ Anglików nie s¹ mieszkania, a puby. Mog¹ wtedy du o wypiæ, i raczej nie herbatê. 46.Tak w ogóle, dla Anglika, dobrze spêdzony wieczór to taki, z którego nic nie pamiêta. 47.I jeszcze tylko jedno: podczas, gdy wiêkszoœæ ludzi posiada jakieœ ycie intymne, Anglicy maja hot water bottles. 48.Anglicy nigdy nie czuj¹ siê obcokrajowcami, nawet kiedy przebywaj¹ w innym kraju. 49.Nie garn¹ siê do poszerzenia swojej wiedzy o jakiœ inny jêzyku. Ewentualnie mog¹ poznaæ parê s³ów z hiszpañskiego. W koñcu tam najczêœciej spêdzaj¹ wakacje. 50.Z³oszcz¹ siê natomiast, kiedy ktoœ nie mówi po angielsku i wymagaj¹ eby (gdziekolwiek s¹) tylko w ich jêzyku siê do nich zwracaæ. W koñcu WSZYSCY znaj¹ angielski. Prawda? POLISH PAGES Informator na rok 2004/2005 Najlepsze Ÿród³o informacji zarówno dla sta³ych mieszkañców, osób œwie o przyby³ych, jak i dla firm pragn¹cych poszerzyæ kontakty, nawi¹zaæ wspó³pracê. Popularny format ksi¹ kowy A5, papier wysokiej jakoœci, pe³ny kolor. Dostêpny ju w czerwcu. Równie w Internecie. Interesuje Ciê wpis do informatora? Wype³nij poni sz¹ ankietê i przeœlij na adres: Goniec Polski, 12 Central Chambers, The Broadway, London W5 2NR Tel: , Fax: Chcê zamieœciæ informacjê o swojej dzia³alnoœci, firmie jako: drobn¹ (nazwa, telefon, bran a, adres) og³oszenie czarno-bia³e (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/4 strony) og³oszenie kolorowe (1/2 strony) og³oszenie pe³nostronicowe og³oszenie na ok³adce og³oszenie na wewnêtrznych stronach ok³adki Chcê zamieœciæ og³oszenie w jêzyku: polskim angielskim w obu jêzykach Imiê Nazwisko... Nazwa firmy... Bran a.....adres... Telefon kontaktowy Miasto. Kod pocztowy... Po otrzymaniu wype³nionej ankiety skontaktujemy siê z Pañstwem telefonicznie lub/oraz przeœlemy poczt¹ materia³y informacyjne. Goniec Polski 25 czerwca

20 Anna Kwilecka Rosemount House; Rosemount Avenue; West Byfleet; Surrey KT14 6LB Tel: Po yczki na domy i mieszkania dla obywateli polskich Emerytury i ubezpieczenia na ycie Zabezpieczenia zarobków (wypadki, choroby) Oszczêdnoœci, Inwestycje Najlepiej, Najszybciej, Najtaniej Wizyty w domu klienta Niep³acenie regularnie sp³at po yczek gwarantowanych hipotecznie stwarza ryzyko utraty Twojego domu. Wydajemy pisemne wyceny na ¹danie. Polisa ubezpieczeniowa na ycie mo e byæ wymagana. Millfield Partnership Limited posiada rejestracjê w The Mortgage Code Compliance Board, jak i jest autoryzowany i regulowany przez Financial Services Authority 20 Goniec Polski

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25.05.2016 r. OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2012 roku w Legnicy. a Panią/Panem... zam...

Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2012 roku w Legnicy. a Panią/Panem... zam... Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2012 roku w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica reprezentowaną przez : Dorotę Purgal - zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Legnicy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo