SKAZANI NA SUKCES STR.12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKAZANI NA SUKCES STR.12"

Transkrypt

1

2

3 SKAZANI NA SUKCES STR.12 Tytu³em wstêpu J ak siê okazuje starzenie siê mo e byæ przyjemne. Jeœli jest siê gazet¹ na przyk³ad. Dziwne bardzo jest to prasowe starzenie siê. Przez lata Goniec rozty³ siê strasznie. Przyby³o mu dobre 60 stron. (Na pocz¹tku, chudzinka, mia³ tylko 4 strony. Od tego numeru bêdzie ju 64-stronicowym grubasem.) Tusza nie szkodzi urodzie Goñca. Na pocz¹tku szaraczek zyska³ rumieniec, ba, ca³¹ gamê kolorów, dobr¹ grafikê i piêkny papier. Nie dziwne, e w miêdzyczasie zaroi³o siê od wielbicieli. Goniec mo e pochwaliæ siê tysi¹cami sta³ych czytelników, dziesi¹tkami prenumeratorów, gronem wiernych przyjació³. Z nieukrywan¹ przyjemnoœci¹ zdradzamy wiêc swój wiek i z nieukrywan¹ dum¹ prezentujemy 50 numer Goñca! Przy okazji urodzin postanowiliœmy trochê poszaleæ. Przejechaliœmy przez Londyn nasz¹ Goñcow¹ taksówk¹ i przy okazji popstrykaliœmy trochê zdjêæ. Mo ecie je zobaczyæ na naszych specjalnych, urodzinowych stronach Goñca. S¹ te inne atrakcje zdradzamy tajemnice Goñca i pokazujemy twarze naszych wspó³pracowników. Do tego wszystkiego jeszcze zdjêcia a 50 angielskich zegarów i tyle samo stereotypów na temat Brytyjczyków i Wielkiej Brytanii. Z okazji urodzin posypa³y siê prezenty dla Was oczywiœcie. Chodzi o nowoœci w Goñcu. Od tego psycholog bêdzie nas uczyæ, jak radziæ sobie w londyñskiej rzeczywistoœci. Wiêcej bêdzie te o sztuce. Londyñskie galerie bêdziemy zwiedzaæ pod przewodnictwem Andrzeja Marii Borkowskiego. Mamy coraz wiêcej porad prawnych i wiadomoœci lokalnych. No i najwa niejsze. Od niedawna Goñca mo ecie czytaæ w Oniecie. Koniecznie zajrzyjcie do Kiosku Onetu! Tak wiec mi³ej lektury. Œwiêtujcie razem z nami! KATARZYNA JAKLEWICZ w n u m e r z e Wiadomoœci: Z Polski 4 Ze œwiata 5 Z Wielkiej Brytani 6 Z Londynu 7 Prosto z Polski 8 Temat numeru: Skazani na sukces. Skazani na Pracê 12 Goniec x Wyspiarze w 50 ods³onach 18 Z Londynu: Zuchwa³y Ken 21 Brytyjskie ciekawostki 22 Fotoreporta :O.S.T.R. 25 Fotoreporta :Skromne i mokre 26 Uwaga oszust: Potwór z Loch Ness 29 Historia: Cockney 30 Felieton: Daj sie lubiæ 31 Telewizja na ywo i za darmo 32 K¹cik Bronka 37 Sztuka: Tamara Lempicka 38 Porady prawne: Ubezpiecz siê 40 Porady prawne: Prawo maciezyñskie i ojcowskie 41 Psychologia: Jêzyk cia³a 42 Felieton: Jeœli nie œlub, to co? 43 Zdrowie 44 English Page 46 Komputery 47 Kalendarium 48 Sport 50 Og³oszenia 52 Editorial (Redakcja): Katarzyna Jaklewicz, Artur Paprotny. Marketing: Krzysztof Frais Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: M. Titow, M. Porzeziñska, C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: Rafa³ G³owa Design Transform Point, a-project, Fot: PAP, Archiwum Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Editorial Office (Redakcja): Tel: Marketing: Tel: Classified Ads (og³. drobne): Fax: ISSN , copies. fotomonta i projekt ok³adki Rafa³ G³owa Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. Projekt ok³adki Rafa³ G³owa. Ok³adka jest fotomonta em. Goniec Polski 25 czerwca

4 ZE ŒWIATA Europa ma konstytucjê Wyznania Clintona ialbright By³y prezydent USA Bill Clinton na ok³adce magazynu Time. W najbli szych dniach na amerykañskim rynku pojawi siê ksi¹ ka Clintona "Moje ycie". By³y prezydent pisze, e romans z Monic¹ Lewinsky pozostawi³ Po 9 miesi¹cach burzliwych negocjacji przywódcy 25 pañstw Unii Europejskiej przyjêli na szczycie w Brukseli tekst Traktatu Konstytucyjnego dla UE. Zdaniem premiera Marka Belki, daje on Polsce mocniejsz¹ pozycjê od Traktatu z Nicei, nawet je eli nowa konstytucja ogranicza mo liwoœci ca³kowitego blokowania decyzji przez Polskê. Belka zapewni³, e jedynym niespe³nionym postulatem by³o wpisanie do preambu³y traktatu odwo³ania do Boga lub do chrzeœcijañstwa (jest natomiast wzmianka o "dziedzictwie religijnym" Europy). Traktat musi byæ w najbli szych miesi¹cach do koñca zredagowany, przet³umaczony na jêzyki oficjalne i podpisany. Potem zostanie poddany ratyfikacji, która mo e siê okazaæ jeszcze bardziej dramatyczna od rokowañ nad jego treœci¹.w co najmniej jednej trzeciej pañstw cz³onkowskich odbêd¹ siê referenda, zapewne tak e w Polsce. Wszyscy przywódcy podkreœlali na swoich koñcowych konferencjach prasowych, e uzgodnienie unijnej konstytucji jest wspólnym sukcesem Unii i indywidualnym ka dego z ich krajów. Jedynym zgrzytem by³ brak zgody w sprawie nastêpnego przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej. Kadencja obecnego przewodnicz¹cego, Romano Prodiego, up³ywa z koñcem paÿdziernika. (PAP/Onet.pl) Al-Qaida dokonuje egzekucji Al-Qaida zagrozi³a zabiciem porwanego przez ni¹ obywatela USA, jeœli w³adze Arabii Saudyjskiej nie uwolni¹ w ci¹gu 72 godzin uwiêzionych cz³onków tej organizacji. Poniewa nie spe³niono ¹dañ porywaczy, dokonano egzekucji. GroŸba zawarta by³a w specjalnym komunikacie umieszczonym w Internecie na stronie organizacji islamistycznych. Al-Qaida pokaza³a na wideo amerykañskiego zak³adnika, 49-letniego amerykañskiego in yniera - Paula Marshalla Johnsona. Porywacze informowali, e jest on jednym z czterech g³ównych ekspertów amerykañskich od œmig³owców bojowych Apacze, które - jak podkreœlaj¹ porywacze - u ywane s¹ "przez Amerykanów i ich syjonistycznych sojuszników do zabijania muzu³manów, terroryzowania ich i usuwania z ich ziem w Palestynie, Afganistanie i Iraku". Wideo pokazywa³o Johnsona z zawi¹zanymi oczami, siedz¹cego na krzeœle i ubranego w pomarañczowy uniform. Autorzy filmu okreœlili Amerykanina mianem "paso yta" gro ¹c, e "jego krew pop³ynie, tak jak p³ynie krew muzu³manów na ca³ym œwiecie". Wkrótce spe³nili te groÿby. Na zdjêciu z islamskiej strony internetowej porwany, a potem zamordowany amerykañski zak³adnik Paul M. Johnson (PAP/AP) niesmak, a odzyskanie szacunku ony i córki wymaga³o terapii oraz spania na kanapie w Bia³ym Domu. Biografiê wydaje te Madeleine Albright. By³a amerykañska sekretarz stanu prezentuje swoje wspomnienia zatytu³owane "Madeleine Albright, najbardziej wp³ywowa kobieta Ameryki". Albright opisa³a swoje doœwiadczenia na stanowisku sekretarza stanu za drugiej kadencji prezydenckiej Billa Clintona. (PAP/AP /Time Magazine) Rowerzyœci-naturyœci Grupa nagich rowerzystów przejecha³a przez centrum Madrytu protestuj¹c w ten oryginalny sposób przeciwko brakowi œcie ek przeznaczonych dla rowerów w hiszpañskiej stolicy. (PAP/AP /Paul White) Rekordowa fryzura Tran Van Hay z po³o onej na po³udniu Wietnamu prowincji Kien Giang prezentuje swoje w³osy. Hay wpisany jest do wietnamskiej Ksiêgi Rekordów Guinnessa i prawdopodobnie wkrótce trafi do Ksiêgi Œwiatowych Rekordów. Jego w³osy maj¹ ponad 6 metrów d³ugoœci. Nie obcina³ ich przez 31 lat! (PAP/AP /Thanh Nien) 4 Goniec Polski

5 Do ywocie za dzieciobójstwo Na karê ³¹czn¹ do ywotniego pozbawienia wolnoœci skaza³ S¹d Okrêgowy w odzi ma³ eñstwo Jadwigê i Krzysztofa N., oskar onych o zabójstwo czworga swych dzieci i usi³owanie zabójstwa pi¹tego. S¹d uzna³ ich winnymi dwóch zabójstw i jednego usi³owania zabójstwa. (PAP/Grzegorz Micha³owski) Rozbili bank Policjanci zabezpieczaj¹ materia³ dowodowy na terenie banku przy ul. Hieronima na warszawskim Targówku obrabowanego przez trzech zamaskowanych mê czyzn. Rabusie postrzelili pracownika ochrony i uciekli ze skradzionymi pieniêdzmi. (PAP/Jacek Turczyk) Jacek Kuroñ nie yje W Warszawie po d³ugiej chorobie zmar³ Jacek Kuroñ. By³ wybitnym polskim politykiem i publicyst¹. Ukoñczy³ historiê w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 50 dzia³a³ w Zwi¹zku M³odzie y Polskiej i PZPR. Z partii dwukrotnie go usuwano: w 1953 roku za odmowê z³o enia samokrytyki i w 1964 roku - za "List otwarty", napisany wspólnie z Karolem Modzelewskim. Wkrótce sta³ siê jedn¹ z najbardziej znanych postaci opozycji antykomunistycznej. W 1975 roku by³ wspó³inicjatorem listu 59 intelektualistów, którzy wyst¹pili w obronie praw cz³owieka w PRL. W Komitecie Obrony Robotników dzia³a³ od jego powstania w 1976 roku do 1981 roku. Rok póÿniej zosta³ oskar ony o próbê obalenia ustroju. Wielokrotnie by³ wiêziony i internowany. W wiêzieniu spêdzi³ ³¹cznie blisko 10 lat. Po prze³omowym 1989 roku zosta³ cz³onkiem - za³o ycielem ROAD, a nastêpnie wiceprzewodnicz¹cym Unii Demokratycznej. Potem by³ ZPOLSKI zwi¹zany z Uni¹ Wolnoœci. Od 1989 roku by³ pos³em na Sejm trzech kolejnych kadencji. W rz¹dach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej kierowa³ ministerstwem pracy i polityki socjalnej. W latach 90 zainicjowa³ wiele akcji spo³ecznych maj¹cych ³agodziæ dotkliwe skutki transformacji gospodarczej. Od kilku lat z powodu choroby nie zajmowa³ siê polityk¹. Mimo tego, w rankingach zaufania wyborców nieustaj¹co zajmowa³ wysokie miejsca. (PAP/Tomasz Gzell/Onet.p)l Do dwóch razy sztuka? Weso³y komisariat Premier Marek Belka drugi stanie przed Sejmem w nadziei na uzyskanie wotum zaufania. Do tego czasu walczy o poparcie parlamentarzystów. Mimo wszystko polska policja nie traci poczucia humoru. Œciana III komisariatu w Bia³ymstoku, ozdobiona zosta³a rysunkami grafficiarzy, którzy zrobili to w bia³y dzieñ i legalnie, z inicjatywy komendanta tej placówki. Komendant komisariatu Wies³aw Zyskowski uwa a, e tak lepiej, bo walka z twórcami graffiti, to "walka z wiatrakami". S³usznie, nie do walki policja stworzona (PAP/Leon Stankiewicz) Belka zapowiedzia³, e drugie expose, które wyg³osi 24 czerwca w Sejmie bêdzie "bardziej polityczne, a mniej spo³eczno - gospodarcze". Premier przyzna³, e jest dobrej myœli przed g³osowaniem nad wotum zaufania dla jego rz¹du. Zaznaczy³, e nadal za najlepszy termin przedterminowych wyborów uwa a wiosnê przysz³ego roku. W momencie zamkniêcia tego numeru Goñca Socjaldermokracja Polska zapowiada, e przedstawi premierowi warunki, na jakich jest gotowa poprzeæ jego rz¹d. Wœród spraw, które znajd¹ siê w liœcie do premiera jest zdecydowany rozdzia³ w³adzy wykonawczej od ustawodawczej, w tym ograniczenie udzia³u parlamentarzystów w rz¹dzie, wprowadzenie konkursów na kierownicze stanowiska we w³adzy publicznej zarówno centralnej jak i samorz¹dowej. Samoobrona tymczasem wzywa prezydenta, aby zdymisjonowa³ premiera Marka Belkê. Andrzej Lepper wys³a³ w tej sprawie list otwarty do Aleksandra Kwaœniewskiego. Przewodnicz¹cy Samoobrony uzasadnia apel koniecznoœci¹ wyjaœnienia czy dzia³ania konsorcjum Eureko - wspó³w³aœciciela PZU - oraz BIG Banku Gdañskiego nie narazi³y na szkodê skarbu pañstwa. Wed³ug Andrzeja Leppera w czasie, gdy nast¹pi³o domniemane dzia³anie na szkodê skarbu pañstwa, Marek Belka by³ szefem rady nadzorczej BIG Banku. (PAP/Onet.pl) Goniec Polski 25 czerwca

6 WIELKA BRYTANIA "Superczwartek" W czwartek 10 czerwca odby³y siê najbardziej kompleksowe wybory w historii angielskiej demokracji. Tego dnia Brytyjczycy wybierali radnych do w³adz lokalnych w³asnych, a tak e przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Londyñczycy wybrali swojego burmistrza. Wybory do w³adz lokalnych okaza³y siê bolesn¹ lekcj¹ dla Tony'ego Blaira. Rz¹dz¹ca Partia Pracy dozna³a gorzkiej klêski. Laburzystów pobili zarówno konserwatyœci, jak i - pierwszy raz w historii - liberalni demokraci. Jak poda³ "Guardian", szef MSW David Blunkett przyzna³, e prze y³ "z³¹ noc" i by³ "zawstydzony" wynikami. Doda³, e jego zdaniem s¹ one skutkiem Iraku. Wojna bowiem "podzieli³a Partiê Pracy, podzieli³a rodziny, podzieli³a przyjació³". Decyzjê o wys³aniu o³nierzy do obalania Saddama Blair podj¹³ wbrew wiêkszoœci Brytyjczyków, a kilku jego ministrów, w tym by³y szef MSZ Robin Cook, poda³o siê do dymisji. Protest przeciw wojnie zaowocowa³ precedensowym sukcesem liberalnych demokratów, którzy byli jej przeciwni. Obronn¹ rêk¹ wyszed³, kandyduj¹cy z poparciem Blaira, dotychczasowy burmistrz Londynu "czerwony" Ken Livingstone. Ale Livingstone w kampanii wyborczej wyraÿnie zaznacza³, e by³ interwencji w Iraku zdecydowanie przeciwny. Sama Partia Pracy straci³a jednak w radzie stolicy pozycjê lidera. Po raz pierwszy w wyborach do brytyjskich w³adz lokalnych wziêli udzia³ Polacy, którzy jako obywatele Unii Europejskiej nabyli od 1 maja prawo do udzia³u w wyborach. (GW/DP/AP) Brygady dziewictwa "The Silver Ring Thing" (Bractwo Srebrnej Obr¹czki) - ewangelicka grupa organizuj¹ca w USA karnawa³y dziewictwa zamierza otworzyæ swój oddzia³ w Wielkiej Brytanii. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych ju ponad 3,5 miliona nastolatków z³o y³o przysiêgê przed wiwatuj¹c¹ publicznoœci¹, e zachowaj¹ dziewictwo a do nocy poœlubnej. Bractwo rozdaje swoim podopiecznym ³adne srebrne obr¹czki, eby wszyscy wiedzieli, e nastolatki te to, jak g³osz¹ niektóre ich nalepki: "Obszar dziewiczy - ³apy przy sobie!" Prawdopodobnie wiêkszoœæ Brytyjczyków zlekcewa y zamorskich ewangelistów jako "oszo³omów z Ameryki", ale kto wie, czy ten ruch nie wpasuje siê w brytyjskie standardy lepiej, ni wielu ludzi gotowych jest przyznaæ. (The Independent/AP) Ma³ eñskie sprzeczki Jeœli wierzyæ opublikowanym niedawno wynikom badañ, to najczêstsz¹ przyczyn¹ sporów brytyjskich par ma³ eñskich jest brak jednomyœlnoœci co do wyboru kana³u telewizyjnego - pisze agencja Interfax. Z ankiety przeprowadzonej przez satelitarny kana³ UK TV wynika, e zaledwie 10 procent z 1153 mê atek przyzna³o, e regularnie mog¹ wybieraæ program. 50 procent ma³ eñstw ustawicznie siê wyk³óca, nie mog¹c dojœæ do kompromisu w sprawie tego, czy ogl¹daæ to, czego chce ona, czy raczej to, co by chcia³ obejrzeæ m¹. Szczególnie trudno jest siê dogadaæ, jak utrzymuj¹ respondentki, w te dni, gdy telewizja nadaje transmisje z meczów pi³karskich. (AP) ACCOUNTAX ASSOCIATES OFERUJEMY US UGI W ZAKRESIE Rozliczenia podatkowe: -osób samozatródniaj¹cych siê -cis vouchers -limited companies Rejestracja w biurze podatkowym Rejestracja Limited Companies Kredyty mieszkaniowe T³umaczenia dokumentów Przygotowanie CV Pomoc w wype³nianiiu dokumentów oraz prowadzenie korespondencji Umowy Biznesowe Porady prawne tel mob Goniec Polski

7 OL ONDYN VI Polski Festiwal w Slough Adres: Oœrodek Stowarzyszenia Polskiego w Slough "Gryf" Church Lane, Stokes Poges, Slough, Bucks SL2 4NZ (Mapa 1, Mapa 2) Tel W niedzielê 11 lipca w Oœrodku Stowarzyszenia Polskiego w Slough odbêdzie siê VI Polski Festiwal. Organizowany przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii Festiwal ma na celu dokumentowaæ obecnoœæ polskiej spo³ecznoœci na Wyspach Brytyjskich, uœwiadamiaæ zarówno brytyjskiej, jak i polskiej spo³ecznoœci kulturê, osi¹gniêcia, piêkno a tak e historiê Polski. Festiwal jest najwiêksz¹ œwieck¹ imprez¹ polonijn¹ i miejscem dorocznych spotkañ Polaków z ca³ej Wielkiej Brytanii. W ubieg³ych latach w Festiwalu organizowanym w Bletchley Park uczestniczy³o 4000 do 5000 osób, z czego ponad 40% stanowili Brytyjczycy. Podobnie jak w latach ubieg³ych Festiwal bêdzie imprez¹ plenerow¹ z prezentacj¹ historyczno-edukacyjn¹ i programem rozrywkowym. W programie Festiwalu: wystawy, wyk³ady i prezentacje zwi¹zane z 60 rocznic¹ Powstania Warszawskiego i bitwy o Monte Cassino, msza œwiêta polowa, wystêpy zespo³ów folklorystycznych, " ywa Historia" - odtworzenie bitwy o Falaise, musztra u³anów w mundurach z czasów Ksiêstwa Warszawskiego, festyn harcerzy, koncerty: trio skrzypcowe Andrzeja Matuszewskiego, MM Polanie z Londynu, Zenon Group z Sheffield. oraz zespó³ D em. Na 12 akrowym terenie Oœrodka Stowarzyszenia Polskiego znajd¹ siê te stoiska polskich organizacji, instytucji, wydawnictw, rzemios³a artystycznego oraz us³ug oferowanych przez firmy polonijne. Czas trwania festiwalu: od godz do godz Ceny biletów: dzieci w wieku 5-15 lat: 5, emeryci: 5.00, doroœli: dzieci do lat 5, niewidomi i osoby na wózkach inwalidzkich: bezp³atnie Przedsprzeda biletów: Sekretariat Zjednoczenia Polskiego Tel.: (w godz ) oraz tel.: (w godz ) Dojazd: Poci¹gi: ze stacji Ealing Broadway lub Paddington Autobusy: Green Line z Victoria Green Line coach station Samochodem: M4 z Londynu, Swindon, Bristol lub M40 z Birmingham, Manchester, Coventry Organizator: Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 240 King Street, Hammersmith, London W6 Tel/fax: Fotografia z ubieg³orocznego festiwalu w Bletchley Park Polacy wybierali Parlament Europejski Tylko 448 Polaków g³osowa³o w Londynie (10 czerwca) w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja by³a znacznie ni sza ni w ostatnich wyborach parlamentarnych, czy w ubieg³orocznym referendum akcesyjnym, w którym wziê³o udzia³ ponad 6 tysiêcy osób. Najpopularniejszym politykiem do Parlamentu Europejskiego wœród polskiej emigracji okaza³ siê Bronis³aw Geremek (Unia Wolnoœci). Zebra³ on ³¹cznie (w Londynie i Edynburgu) 156 g³osów. Na drugim miejscu uplasowa³ siê Pawe³ Piskorski (Platforma Obywatelska), trzecie miejsce zaj¹³ Janusz Kochanowski (Prawo i Sprawiedliwoœæ), by³y konsul generalny w Londynie. (DP/AP) Licytacja koszulki Jerzego Dudka Stanis³aw Motyka, nauczyciel ze szko³y w Brighton, og³asza licytacjê koszulki najs³ynniejszego polskiego bramkarza - Jerzego Dudka. Na koszulce podpisali siê wszyscy pi³karze z klubu Liverpool. Pan Stanis³aw razem ze swoim szkolnym koleg¹, szykuje siê na kolejn¹ egzotyczn¹ wyprawê. W poprzednim roku by³ w Kambod y, tym razem zamierza zdobyæ Kilimand aro. Wyprawa ma charakter charytatywny. Pieni¹dze uzyskane ze sprzedarzy koszulki i innych sponsorów, przeznaczone zostan¹ na sprzêt medyczny dla niepe³nosprawnych dzieci. Wyprawa planowana jest na paÿdziernik tego roku. Aby dosz³a do skutku, pan Stanis³aw musi zebraæ minimum 3 tysi¹ce funtów. Przedsiêwziêciu patronuje charytatywna organizacja Whizz-Kidz. Osoby, które chc¹ wzi¹æ udzia³ w licytacji, oraz ci, którzy pragn¹ wesprzeæ w inny sposób przedsiêwziêcie pana Stanis³awa mog¹ zadzwoniæ pod numer tel.: , lub napisaæ na adres: Wszyscy uczestnicy licytacji i sponsorzy zostan¹ obdarowani pami¹tkami z wyprawy, zdjêciami, filmami video. (KJ/AP) Goniec Polski 25 czerwca

8 PROSTO Z POLSKI Misiek to ma klawe ycie... PRZEMYS³AW BOGACKI NiedŸwiedŸ to ma fajne ycie. Takiemu jednemu znudzi³ siê las, wiêc nie ogl¹daj¹c siê na nic rzuci³ wszystko i poszed³ do miasta. Przez kilka godzin spacerowa³ pod Myœlenicami i nie przejmuj¹c siê zupe³nie niczym, obserwowa³. Ja zaœ obserwujê pó³toramiesiêczn¹ przepychankê o stanowisko premiera. Marek Belka urzêduje w biurze premiera, ale premierem w³aœciwie nie jest. Desygnowa³ go prezydent Sejm nie udzieli³ wotum zaufania. Potem parlament nie zdo³a³ zg³osiæ w³asnej kandydatury, wiêc Aleksander Kwaœniewski desygnowa³ Belkê jeszcze raz. G³osowanie 24 czerwca. Sejm pewnie tym razem Belkê zatwierdzi, bo jeœli nie odbêd¹ siê wczeœniejsze wybory. W dodatku w œrodku wakacji. Wiêkszoœæ partii boi siê g³osowania w czasie urlopów, wiêc Belka poparcie zapewne zdobêdzie. Tym bardziej, e uciekinierzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli partia Marka Borowskiego, ledwie przekroczy³a próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego. Bardzo s³aby wynik mia³a te Samoobrona, wiêc jej te do wyborów nie bêdzie spieszno. W³aœnie te dwie partie mog¹ poprzeæ Belkê i tym samym niby-premier stanie siê premierem z prawdziwego zdarzenia. Ale do czasu. Poparcia mo e zabrakn¹æ na przyk³ad w czasie g³osowania projektu reformy systemu zdrowia. Jeœli jednak Belka nie uzyska wotum zaufania, przedterminowe wybory stan¹ siê faktem. I choæ powinny siê one wtedy odbyæ w pierwszej po³owie sierpnia, wcale nie jest to takie pewne. Prezydent wprawdzie zapowiada, e rozpisze je w konstytucyjnym terminie, ale nie ulega w¹tpliwoœci, e bêdzie naciskany by przeprowadziæ je we wrzeœniu-paÿdzierniku. Mo liwy jest tak e scenariusz wyborów jesiennych, ale w przysz³ym roku przewiduj¹ niektórzy pos³owie opozycji. Stanie siê tak jeœli co wcale nie jest wykluczone Socjaldemokracja Polska trwale porozumie siê z towarzyszami z SLD. A miœ brodzi³ sobie po Rabie dalej i te ze zdziwieniem przygl¹da³ siê ludziom. Dziwi³a go bezczelnoœæ pos³ów, którzy punkty i bonusy zdobyte w czasie s³u bowych przelotów przeznaczali na realizacjê prywatnych podró y. Na szczêœcie marsza³ek Sejmu ukróci³ ju ten proceder, ale oczywiœcie dopiero po burzy rozpêtanej przez media. Teraz punkty zdobyte przez podró uj¹cych pos³ów wp³ywaj¹ na konto Sejmu i z nich realizowane s¹ kolejne podró e s³u bowe. Miœ dziwi³ siê tak e w³adzom Tarnobrzega. Bezrobocie siêga tam 20 procent, a w³adze wybudowa³y przed urzêdem miasta fontannê za jedyne tysi¹ce z³otych. Mieszkañcy s¹ zszokowani rozrzutnoœci¹ w³odarzy miasta, ale rz¹dz¹cy nie widz¹ adnego problemu. S¹ dumni z wodotrysku. Zbudowano go zaraz po wyborach europejskich... Wiadomo, do nastêpnego g³osowania ludzie zapomn¹ o rozrzutnoœci. Miœ zdziwi³ siê równie bardzo nisk¹ frekwencj¹ w wyborach do Europarlamentu. Nie móg³ poj¹æ dlaczego 80 procent Polaków nie chcia³o decydowaæ o tym, kto ich bêdzie reprezentowa³ w Strasburgu. Najbardziej jednak misia zdziwi³o, e najlepszy wynik w wyborach do PE zdoby³ Jerzy Buzek. Poprzedni premier, do czasu fenomenalnego wyniku Leszka Millera, by³ najgorzej ocenianym szefem rz¹du. A tu proszê... niespodzianka. Buzek zdoby³ nawet wiêcej g³osów ni prof. Geremek. Misia zdziwi³o jeszcze to, e cz³owiek wywodz¹cy siê z prosocjalnej Akcji Wyborczej Solidarnoœæ startowa³ z listy Platformy Obywatelskiej. Stara mi³oœæ nie rdzewieje... (Unia Wolnoœci z której siê wywodzi PO, by³a koalicjantem AWS). Misia zaskoczy³ te pewnie dobry wynik Ligi Polskich Rodzin w eurowyborach. LPR zajê³a drugie miejsce, choæ we wszelkich sonda ach by³a dopiero za Samoobron¹. Miœ siê dziwi³, bo s³ysza³, jak jeden z kandydatów tej partii mówi³: Zdecydowa³em siê kandydowaæ do PE (...) by walczyæ o ywotne sprawy Narodu Polskiego: o prawo cz³owieka do ycia, polski przemys³, polsk¹ ziemiê, bezpieczny trud rolnika, z którego pracy wyrasta prawdziwy polski chleb i... o znak krzy a który nad nim czynimy, aby daæ œwiadectwo naszej wiary i tradycji oraz szacunku dla wszystkich, których praca i staranie tworz¹ go wiêkszym i lepszym (ulotka wyborcza). No piêknie, ale nawet ma³e misie wiedz¹, e spraw poszczególnych pañstw w Parlamencie Europejskim siê nie za³atwia, a ju spraw wiary to na pewno... Szkoda, e nie wie tego polityk. Miœ poczu³ siê oszukany. Mia³o byæ tak fajnie, a jest jak zwykle. Zacz¹³ powa nie zastanawiaæ siê nad powrotem do lasu. Postanowi³ jednak, e jeszcze zaryzykuje. Jednak to, co w koñcu zobaczy³ zaskoczy³o go zupe³nie. Do szpitala w Kraœniku na LubelszczyŸnie przywieziono kompletnie pijanego 12-latka. Nie wiadomo ile alkoholu p³ynê³o w jego y³ach, bo ch³opiec nie by³ w stanie dmuchn¹æ w alkomat, a wyniku badania krwi nie podano. Lecz kiedy wytrzeÿwia³, powiedzia³, e 0,7-litrow¹ butelkê wódki przynieœli jego dwaj rówieœnicy... Miœ ucieka³ jak opêtany. Odetchn¹³, kiedy by³ ju w lesie. Mia³ doœæ polityki i polityków. I nigdy wiêcej ju nie chcia³ mieæ z nimi do czynienia. Szczêœciarz. Gdybym by³ niedÿwiedziem te bym sobie gdzieœ poszed³. 8 Goniec Polski

9 POSZUKUJACY PRACY PRACA NA POL ETATU, CALY ETAT W AGENCJA PRACY plus GASTRONOMII BUDOWNICTWIE ADMINISTRACJI SPRZATANIU HOTELARSTWIE ORAZ JAKO KIEROWCY Mowimy Po Polsku 2 Queensway TRANSFER PIENIEDZY 29/30 Brixton Village Polska 71 Gloucester Road 244 Dagenham Heathway 47 Old Brompton Road 385 Harrow Road 313a Green Street 548 & 550 Oxford Street TRANSFER GOTOWKI ODBIOR GOTOWKI W ODDZIALACH BANKU RAIFFEISEN JUZ OD TERAZ Tylko 5 od kazdej sumy ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLUGI KANTOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW 37 Goldhawk Road Victoria Station 161 Wandsworth High Rd 78 Peckham High Street 2 Queensway 245 High Street, Acton 441 Tottenham High Road 560 Wembley High Road MOWIMY PO POLSKU Telefon Darmowy

10 BERITPRESS Tylko dla umiarkowanych Jak siê okazuje oddzielenie œwieckich szkó³ od religii wyznawanych przez ich uczniów wcale nie jest takie proste. Przekona³a siê o tym dyrekcja szko³y Denbigh w Luton. Dwa lata temu uczennica, wówczas 13-letnia Sabina Begum zosta³a wys³ana do domu za nieprzepisowe ubranie przypomina historiê Metro. Sabina upiera³a siê bowiem przy manifestowaniu swoich pogl¹dów religijnych i ubieraniu d³ugiego do kostek muzu³mañskiego stroju. Szko³a godzi³a siê jedynie na wersjê umiarkowan¹ z³o on¹ ze spodni i tuniki strój uznany przez Radê Muzu³mañsk¹ za odpowiedni dla muzu³mañskich uczennic. Wyrzucona ze szko³y Sabina postanowi³a walczyæ o swoje prawa w s¹dzie. Oskar y³a szko³ê o odmawianie jej prawa do rzetelnej edukacji i ujawniania swej religii. W ostatnich tygodniach sprawa wróci³a na ³amy prasy, zapad³ bowiem wyrok uniewinniaj¹cy. Sêdzia uzna³, e Shabine, nie udowodni³a, e w istocie, by³a dyskryminowana. W ten sposób nie pomo e siê muzu³manom w integracji z reszt¹ spo³eczeñstwa komentuj¹ niezadowoleni rodzice dziewczynki na ³amach Metra. Czy rzeczywiœcie? Wydaje siê, e w³aœnie nakaz chodzenia do szko³y w mundurkach szkolnych ma na celu ujednolicanie i integrowanie Potwór na wolnoœci Brytyjska prasa ci¹gle wyciska soki z g³oœnej sprawy morderstwa z Soham latem Ian Huntley dokona³ wtedy brutalnego morderstwa na dwóch dziewczynkach. W grudniu ubieg³ego roku zapad³ wyrok w tej sprawie i Huntley zosta³ skazany na podwójn¹ karê do ywocia. W trakcie œledztwa, wówczas domniemanego mordercê, os³ania³a jego narzeczona Maxine Carr. Za dostarczenie fa³szywego alibi Maxine zosta³a skazana na 42 miesi¹ce pozbawienia wolnoœci. Odsiedzia³a z tego 21 i kilka tygodni temu zosta³a zwolniona. Sprawa zaginiêcia i, jak siê potem okaza³o mordu, Jessicki i Holly wstrz¹snê³a ca³¹ Wielk¹ Brytani¹, a Huntley i jego narzeczona stali siê postaciami znienawidzonymi przez ca³y naród. Teraz, kiedy Carr wysz³a na wolnoœæ, prasa relacjonuje jej walkê z opini¹ potwora. Mimo, e s¹d przyzna³ jej sta³¹ ochronê i prawo do zmiany to samoœci Maxine jest w kolejnych nowych domach b³yskawicznie odnajdywana i przepêdzana z nich przez miejscowe spo³ecznoœci, mimo, e media maj¹ s¹dowy zakaz podawania albo nawet dociekania, gdzie by³a narzeczona Huntleya siê znajduje. Jak doniós³ The Sun Carr zosta³a ewakuowana helikopterem ze swojej trzeciej kryjówki. Atakuj¹cy t³um by³ tak rozwœcieczony, e maszyna musia³a podlecieæ pod same drzwi i niemal z progu zabraæ Maxine i jej dwóch ochroniarzy podkreœla brukowiec. Za jej ochronê podatnicy zap³ac¹ milion funtów rocznie! oburza siê The Sun. Z badañ przeprowadzonych przez pismo wynika, e jeœli spo³eczna reakcja na Carr siê nie zmieni, bêdzie ona potrzebowaæ takiej ochrony jak sam premier. O pierwszych przygodach Maxine Carr na wolnoœci pisz¹¹ te inne dzienniki, choæ w ch³odniejszym tonie. Daily Mail, na przyk³ad donosi, e Carr, w towarzystwie ochrony, uda³o siê zrobiæ zakupy i nie zostaæ rozpoznan¹. opr. KJ 10 Goniec Polski

11 Tylko kilka minut TERAZ TWOJE PIENI DZE WYP ACANE W EURO! dzieli Ciebie od uszczêœliwienia kogoœ. Szybki i bezpieczny sposób na tranfer pieniêdzy w jedyne 10 minut* Wyœlij pieni¹dze z ponad 3000 urzêdów pocztowych w Wlk. Brytanii: Odbierz z Banku PKO S.A.: oraz we wszystkich miejscach w 160 krajach ca³ego œwiata, gdzie widnieje znak MoneyGram. TM& 2004 Travelers Express Company Inc. Wszystkie prawa zastrze one * Obs³uga w godzinach pracy ajenta przyjmuj¹cego wp³aty i zgodnie z miejscowymi przepisami. Tylko wybrane urzêdy pocztowe. Bezp³atny numer (UK): OdwiedŸ: Jarek Wierzbicki independent mortgage broker 20 lat doœwiadczenia na Brytyjskim rynku Najni sze ceny, najszybszy serwis 20A The Mall Ealing, London W5 2PJ tel: mob: Na przeciwko polskiego koœcio³a na Ealingu Goniec Polski 25 czerwca

12 ETEMAT NUMERU fotografia AP PIOTR INGA KRYSTIAN AGA Skazani na sukces Skazani na pracê Bawi¹ siê, ucz¹, poznaj¹ inne kultury, œwiat. Przede wszystkim jednak pracuj¹. Z regu³y godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Czêsto wiêcej. Maj¹ po dwadzieœcia kilka lat. S¹ odwa ni, uparci, dynamiczni. Zazwyczaj doskonale wiedz¹ czego chc¹. Wierz¹, e wszystko jest mo liwe. Wyjechali z Polski, bo Polska nie da³a im adnych szans. W Anglii buduj¹ swoje ycie od pocz¹tku. ARTUR PAPROTNY I ROBERT GAJDZIÑSKI Marcin (24) przyjecha³ do Londynu 2 lata temu. W Polsce studiowa³ In ynieriê Zarzadzania Systemami Komputerowymi. Przerwa³ po roku i swej decyzji nie a³uje. Studia nie s¹ w Londynie do niczego potrzebne. Pracuje w du ej, angielskiej firmie budowlanej jako stolarz. Normalny etat: 8 i pó³ godziny dziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku. Jest zadowolony. Nie przemêczam siê. W poniedzialek odpoczywamy po weekendzie, we wtorek powoli siê rozkrêcamy, prawdziwa praca zaczyna siê tak naprawdê dopiero od œrody. Na zarobki nie narzeka, wie jednak, e w przysz³oœci bêdzie lepiej. Znam ludzi, którzy nie s¹ Anglikami, a zarabiaj¹ przy podobnej pracy po funtów tygodniowo. W soboty i niektóre niedziele Marcin dorabia pracuj¹c na w³asny rachunek, na cenê montuje boksy w biurach, k³adzie posadzki. Znajomi w Polsce nie chc¹ uwierzyæ, e po dwoch latach pracy, mo e sobie pozwoliæ na dwa miesieczne urlopy w roku, e mo e zwiedzaæ œwiat. Trzeba myœleæ pozytywnie, uczyæ siê angielskiego i nie poddawaæ siê.to niezwykle pomaga. Dzieki pracy w Londynie Marcin spe³ni³ swoje najwiêksze marzenie zwiedzi³ Brazyliê. Ma te wreszcie swoj w³asny pokój, w wynajmowanym domu. Anka (28) jeszcze do niedawna by³a menad erk¹ w popularnym pubie Fox w pó³nocnym Londynie. Teraz, zatrudniona w dziale cateringu wydawnictwa Person & Penguin, obs³uguje, wraz z kole ankami, pracowników biurowca na Strandzie. Uczy te angielskiego i dystrybuuje kosmetyki Avon. Prowadzi w³asn¹, 70 osobow¹ grupê. Nie potrafiê mieæ tylko jednej pracy. Zazwyczaj mam trzy, albo cztery zajêcia naraz. Anka dobrze czuje siê w Londynie. To miasto daje strasznie du o mo liwoœci. Mo na tu robiæ tysi¹ce ró nych rzeczy, które w Polsce s¹ nieosiagalne. Kierowanie pubem by³a dla Anki œwietn¹ nauk¹ zarz¹dzania, ale te przykr¹ lekcj¹ ycia. Sama namowi³a w³aœciciela do zorganizowania pierwszej polskiej imprezy. Wzie³a wszystko na siebie i uda³o siê! Potem, co sobotê, przez osiem miesiêcy, przychodzi³o do pubu Polaków. Dla firmy by³ to bardzo dobry interes, dla Anki nie do koñca. W³aœciciel do dziœ zalega jej z wyp³at¹. Okaza³o siê te, e po kryjomu dopuœci³ siê wobec niej kilku oszustw. Mimo wszystko, nie straci³a pozytywnego myœlenia i wiary w siebie. Wie, e jest dobr¹ organizatork¹. Planuje za³o enie w³asnej firmy. Polacy czêsto rezygnuj¹ za szybko. Tymczasem trzeba mierzyæ wysoko i pracowaæ. Trzeba patrzeæ dooko³a i obserwowaæ uwa nie innych. Potem robiæ swoje. Aga (27) pochodzi z Katowic. Aby przyjechaæ do Londynu swoje studia plastyczne ukoñczy³a pó³ roku wczeœniej. Tutaj planowa³a dalsz¹ naukê. W London College of Printing przyjeto j¹ z miejsca po pierwszej, wstêpnej rozmowie. Za szko³ê trzeba by³o jednak zap³aciæ 7300 funtow za rok. Polska nie by³a wtedy jeszcze w Unii, nie otrzyma³am stypendium, z nauki nic nie wysz³o. Rozpoczê³a pracê w kawiarni, nie zapomnia³a jednak, po co przyjecha³a do Londynu. Caly czas maluje. Aby osi¹gn¹æ sukces, potrzebna jest wiara w to, co siê robi. Trzeba mieæ upór i oczywiœcie talent. Pó³tora roku temu zaczê³a szukaæ galerii dla wystawiania swoich obrazów. Dwie jej prace przyjêto na Salon Jesienny 2003 w Pary u. Jeden z obrazów, który sprzeda³a na wernisa u wystawy w Huston Gallery & Sackville St. osi¹gn¹³ cenê 850 funtów. Rysunki Agi na murku wokó³ prywatnego basenu pod Londynem kosztowa³y w³aœciciela 1500 funtów. Oczywiœcie, to wszystko za ma³o, by prze yæ, dlatego Aga ci¹gle pracuje w kawiarni. Inga (28) i Piotrek (27) poznali siê w Londynie dziêki Chrisowi. Chris jest Szkotem, u którego pracuje Piotrek, a tak e ojciec Ingi. Chris wy³o y³ po³owê pieniêdzy na wspólny interes jakim jest sklep, który prowadzi teraz Inga. Poczatki imigracji Ingi i Piotra nie by³y ³atwe. Przyjechali do Londynu zupe³nie w ciemno. Bez niczego. Inga zahaczy³a siê do pracy w coffe shopie (najgorsza praca na œwiecie!), Piotr spa³ na budowie, przykrywaj¹c siê zas³on¹ (nie mia³em zegarka i ci¹gle siê spóÿnia³em). Teraz Piotr ma w³asn¹ firmê budowlan¹ i wspólnie z bratem zatrudnia 4-5 osób. Jesteœmy pozytywnie nastawieni wyznaje Inga. W³o yliœmy w to wszystko sporo pracy. Zaryzykowaliœmy i mieliœmy szczêscie! Do Londynu œci¹gnêli ju prawie ca³¹ swoj¹ rodzinê: Piotr brata i bratow¹, Inga swoje rodzeñstowo i rodziców. Dorobiliœmy siê wreszcie spokoju. Nasze ycie siê ustabilizowa³o. Krystian (27) mieszka w Londynie od 3 lat. Jako jeden z niewielu przyznaje siê otwarcie, dlaczego wyjecha³ z Polski. Mia³em w Polsce potê ne d³ugi. Nie bojê siê o tym mówiæ. Rzadko pracowa³ dla kogoœ, najczêœciej zak³ada³ w³asne firmy. Prowadzi³ sklep komputerowy i internetowy serwis. Nie 12 Goniec Polski

13 T EMAT NUMERU MIREK MARCIN ANKA wysz³o. Wspólnicy okazali siê nie do koñca uczciwi. Pozosta³y kredyty i zobowiazania. Musia³ wyjechaæ. Przez dwa lata zmywa³ naczynia, sprz¹ta³, malowa³. Robi³em wszystko, by sp³aciæ d³ug. Londyn nauczy³ mnie szacunku dla pieni¹dza. Nauczy³em siê wytrwa³oœci i samodyscypliny. Kiedy sp³aci³ wreszczie swe zobowi¹zania, odzyska³ spokój ducha. Rok temu za³o y³ w Londynie kolejn¹ w³asn¹ firmê. Znów sprzedaje us³ugi internetowe. Jednak to, co w Polsce by³o przyczyn¹ katastrofy, tutaj przynosi niema³e zyski. Z serwerow Krystiana korzysta juz ponad 60 klientow. W Anglii nie przeszkadza Urz¹d Skarbowy, biurokracja, te wszystkie wymagania, które mno ¹ ogromne koszty. Krystian liczy teraz tylko na siebie. Choæ ma bardzo wielu znajomych, bardzo ostro nie podchodzi do s³owa przyjaciel w biznesie szczególnie. Doœwiadczenie w Polsce nauczy³o mnie, e jedynym przyjacielem jest moja ona. Firmie poœwiêca bardzo wiele czasu. Dopiero po dwoch latach, postanowi³ nie pracowaæ w niedziele. Za rok pozwolê sobie na kilka tygodni wypoczynku. Mirek (30). Swoj¹ firmê z siedzib¹ w Reading wycenia na jakieœ 5 milionów funtów. Fortunê zbi³ na sprz¹taniu podlondyñskich lotnisk: Heatrow, Gatwick, Stansted, wczeœniej by³o jeszcze Luton. Pare lat temu sprz¹ta³ tak e po³owê londyñskiego metra, ale, jak mówi pewna miejscowa firma nie zap³aci³a mu 100 tysiecy funtów i kontrakt trzeba by³o rozwi¹zaæ. Zatrudnia ok. 250 osob: Polaków, Bu³garów, Brytyjczyków. Polaków ceni, ale nie wszystkich. S¹ tacy, co przychodz¹ do mnie, bo nie maj¹ gdzie spaæ. Bardzo wielu z nich pomog³em. Da³em pracê, mieszkanie. Potem, po pierwszej wyp³acie, wiêkszoœæ z tych ludzi mówi³o o mnie za plecami: O, ty dziadu! Ty myœlisz, e ja bêdê dla ciebie pracowa³?!. Odchodzili nie sp³acaj¹c d³ugów. Mirek z wykszta³cenia jest ogrodnikiem. S³u y³ w wojsku, pe³ni³ warty przed Pa³acem Prezydenckim. Co jakiœ czas wyje d a³ do Anglii. Na sta³e osiad³ w Wielkiej Brytanii 7 lat temu. Przez pó³ roku mieszka³ w Szkocji. W firmie, w której znalaz³ pracê, by³ jedynym Polakiem. Pracowa³ w Kencie, potem w Wokingham. Mimo, e nie zna³ jêzyka, szybko awansowa³. Zaczyna³ jak ka dy inny od zbierania truskawek. Po 2 tygodniach by³ kierowc¹, po 4 miesi¹cach brygadzist¹, po 6 menad erem. Ci¹gle nie zna³ angielskiego. Wiele zawdziêczam pewnej dziewczynie, która przet³umaczy³a moim szefom to, co chcê robiæ. Kiedy zaoszczedzi³ trochê pieniêdzy za³o y³ w³asn¹ firmê. Wiedzia³, e du e pieni¹dze mo na zrobiæ na sprzataniu. Pomog³y znajomoœci, które zdobywa³ przez lata. Podpisa³ pierwsze du e kontrakty. Firma ruszy³a. Oczywiœcie by³y wzloty i upadki, ale po czasie sytuacja ustabilizowa³a siê. Pracowa³ po 16 godzin dziennie. Teraz pracuje niewiele mniej. Codziennie ok godzin. Pracuje siê i pracuje... Czasami fundujê sobie woln¹ niedzielê. Byæ mo e niezbyt ciekawie wygl¹da to moje ycie, ale to jest cena, któr¹ siê p³aci, aby wszystko by³o w porz¹dku. (zebra³ Artur Paprotny) Elektryk Tel: Goniec Polski 25 czerwca

14 TEMAT NUMERU Trzeba siê wyluzowaæ Marek Kowalek zajmuje siê realizacj¹ filmów dokumentalnych. JeŸdzi po œwiecie z w³asn¹ kamer¹ i krêci newsy dla ró nych stacji telewizyjnych. Nie jest ³atwo spotkaæ siê z nim w Londynie. Niedawno wróci³ z Kabulu, wkrótce wyje d a na kilka tygodni do Iraku - W jaki sposób sta³eœ siê operatorem filmowym i reporterem w Anglii? - W Polsce studiowa³em anglistykê, wiêc z jêzykiem nie mia³em problemów. Podczas pierwszego pobytu w Londynie pracowa³em w knajpach, ale ju wtedy wiedzia³em, e chcê pracowaæ w filmie, albo w telewizji. Rozpocz¹³em studia w Ravensbourne College of Design and Communication. Na swoje ycie trzeba patrzeæ strategicznie. Dlatego stara³em siê wybraæ najlepsz¹ z mo liwych szkó³. Nie kurs, ale dobr¹, 2-3 letni¹ szko³ê.gdybym wybra³ gorsz¹ szko³ê, pradobodobnie nigdy bym siê nie przebi³ na rynku pracy. To szko³a buduje kontakty z dobrymi agentami i firmami medialnymi. mi kontakt do agencji, która jak siê okaza³o jest prowadzona przez Polkê. - Dobrze jej p³acisz? - Zarabia tyle, co u innych. Co mnie zaskoczy³o, to procent jaki kasuje agentka. Sprz¹taczce p³acê siedem funtów za godzinê, ona jednak musi ponad trzydzieœci procent swoich zarobków oddaæ agentce. Ja swojemu agentowi p³acê 60 funtów miesiêcznie, co stanowi u³amek moich zarobków. Niektórzy agenci pobieraj¹ te prowizjê, nie jest to jednak nigdy wiêcej ni kilka procent. Mam nadziejê, e ta sytuacja siê zmieni i moja sprz¹taczka nie bêdzie musia³a oddawaæ jednej trzeciej swoich zarobków pracodawczyni. kelnerki. Szkoda, e w Londynie stajemy siê narodem sprz¹taczek i murarzy. Nam siê wydaje, e mamy wielkie tradycje, bo mamy Chopina, Mickiewicza, Gombrowicza. Jednak nasza historia opiera siê przede wszystkim na byciu w opozycji, na obronie swego pañstwa, na rozbiorach, zaborach... Mamy braki w konstruktywnym podejœciu do rzeczywistoœci, w budowaniu pozytywnych wartoœci. Nie mamy te za sob¹ niestety popularnej kultury masowej. - Nie brzmi to zbyt optymistycznie. Przyje d amy do Londynu z baga em obci¹ eñ. Nowozatrudniony Australijczyk wykona chêtnie ka d¹ pracê i z uœmiechem zapyta, czy jest coœ jeszcze do zrobienia. Polak natomiast bêdzie krêciæ nosem i pytaæ: - A po co? Dlaczego? Ten mentalny baga, poczucie wy szoœci, wymieszane z kompleksem ni szoœci, utrudniaj¹ nam start. - A m³oda fala Polaków Europejczyków? - Rozmawiaj¹c ze swoj¹ sprz¹taczk¹ i jej ch³opakiem zauwa y³em, e Polacy nie bior¹ udzia³u w yciu tego miasta i kraju. yj¹ w kompletnym oderwaniu, na marginesie. Praca, dom, polskie sklepy i polscy znajomi. yj¹ w polskim gettcie. Oczywiœcie nie w sensie geograficznym, ale spo³ecznym. Polacy musz¹ wyjœæ na zewn¹trz, otworzyæ siê i wyluzowaæ. Zacz¹æ yæ w rytmie tego miasta, niezwykle bogatego i barwnego. Warto kupiæ na przyk³ad Time Out i wybraæ sobie jak¹œ imprezê dla siebie. W klubie, czy w barze zmieszaæ siê z innymi kulturami, nie obci¹ onymi tak jak my. - Na jakie zarobki mo e liczyæ pocz¹tkuj¹cy operator telewizyjny, kamerzysta? - Je eli pracuje dla telewizji to mo e liczyæ na 180 do 200 funtów za dzieñ zdjêciowy. Tak samo p³aci siê montarzystom, dzwiêkowiec zarabia trochê mniej. - Masz kontakt z polskim œrodowiskiem w Londynie? - Wynaj¹³em polsk¹ firmê do remontu mieszkania, które kupiliœmy z koleg¹ na wynajem. Poza tym zatrudniam sprz¹taczkê, te z Polski. Nie dlatego, ebym chcia³ akurat zatrudniæ Polkê, ale moi znajomi z BBC podali - Wiêkszoœæ Polaków w Londynie to sprz¹taczki i budowlañcy - Nie rozumiem dlaczego Polacy w Londynie tak s³abo sobie radz¹. Tacy Serbowie, czy Chorwaci znajduj¹ szybciej lepsze prace. Nie mamy w Londynie silnego zaplecza. Nasza kultura i tradycja nie jest tak silna jak inne. Polskie puby, czy sklepy nigdy nie bêd¹ w stanie konkurowaæ z francuskimi, chiñskimi, czy nawet hiszpañskimi. Taki kelner W³och jest w stanie po kilku latach pracy za³o yæ w³asn¹ restauracjê, bo ma za sob¹ tradycjê silnej, w³oskiej kuchni, ma za sob¹ zaplecze kulturowe, znane na ca³ym œwiecie. Polacy maj¹ tu dobr¹ reputacjê jako budowlañcy, czy Marek Kowalek (45 lat): operator i realizator filmów dokumentalnych. Pracuje dla NBC, BBC World i innych korporacji medialnych. Narêci³ reklamówkê dla Saatchi and Saatchi, która zdoby³a g³ówn¹ nagrodê na festiwalu w Cannes. Zrealizowa³ kilka filmów dokumentalnych dla Chanell 4 (m.in. o nigdy nie uruchomionej elektrowni atomowej na Krymie, do której raz w roku zje d a siê ponad 10 tyœ. Rosjan na tzw. Rave party, czy o Allanie Robercie, cz³owieku-paj¹ku, który wspina³ siê na King Mao, najwy szy budynek w Szanghaju). W Londynie mieszka od 20 lat. rozmawia Robert Gajdziñski 14 Goniec Polski

15 Goniec X 50 zdjêcia Rafa³ Szot \ fotomonta Rafa³ G³owa Goniec Polski 25 czerwca

16 Od lewej: samochód pcha ARTUR KOZAK szef ca³ego kramu. Na dachu siedz¹: MARIUSZ ZDEB i KRZYSZTOF FRAIS nasi specjaliœci od marketingu. Wygodnie jad¹ sobie: ARTUR PAPROTNY zabiegany reporter, przed nim RAFA³ G³OWA mistrz grafiki komputerowej. Nasz¹ Goñcow¹ taksówkê elazn¹ rêk¹ prowadzi KATARZYNA JAKLEWICZ redaktor naczelny. 16 Goniec Polski

17 BRONEK KORWIN Kamieñski uczy gotowaæ szybko, smacznie i tanio CHRIS DZIADUL t³umaczy Anglikom, o czym piszemy HENRYK SZUPLAK felietonista i spec od wywiadów KRYSTIAN ZAJ¹C wie wszystko o komputerach MAREK TITOW dawniej redaktor naczelny, ostatnio nasz specjalista od erotyki PAWE³ SIKORA sport nie ma przed nim tajemnic AGNIESZKA FALIÑSKA kto s³ucha jej rad nie choruje JOANNA JANIAK wie wszystko o sztuce JUSTYNA RYBAK pisze o podró ach i nie tylko Goniec Polski 25 czerwca

18 Goniec X 50 Na Piêædziesi¹tkê Goñca 50 razy Wielka Brytania,czyli co nas dziwi, œmieszy, albo zaskakuje na Wyspach Wyspiarze w o d s ³ o n a c h 50 MARTYNA PORZEZIÑSKA ieszkamy ju w Anglii d³u ej czy krócej. Pracujemy z Anglikami albo dla M nich. Robimy zakupy w tych samych sklepach, stoimy na ulicach w tych samych korkach i borykamy siê z t¹ sam¹ (tylko oczywiœcie wiêksz¹ w naszym przypadku) angielsk¹ biurokracj¹. Poznaliœmy wiec choæby trochê ten kraj i jego mieszkañców. Jakiekolwiek jednak mamy osobiste zdanie na ich temat istnieje kilka (przytoczê tylko 50) opinii i stereotypów, które nie Anglicy maja o Anglikach i królestwie Wielk¹ Brytani¹ zwanym. 1.Zacznijmy od tego, e, kiedy ktoœ mówi o Anglii mo e mieæ na myœli United Kingdom, Wyspy Brytyjskie albo Wielk¹ Brytanie, ale nigdy Angliê. 2.W tym kraju trzech W nigdy nie mo na przewidzieæ: weather (pogody), work (pracy) i women (kobiet). 3.Jakakolwiek jednak nie by³aby pogoda, nietaktem jest, jeœli co najmniej kilka razy dziennie nie powie siê: piêkny dziœ dzieñ mamy (szczególnie, jeœli w³aœnie leje). 4.Kolejnym zdaniem, które powtarza siê tu przy ka dym spotkaniu jest: I m very well, thank you (mam siê bardzo dobrze, dziêkuje). Tak bowiem nale y odpowiedzieæ na pytanie: Jak siê masz?. Nawet jeœli boli nas g³owa, pok³óciliœmy siê z szefem w pracy, czy zamiast rozmawiaæ ze znajomym Anglikiem wolelibyœmy siedzieæ wygodnie przed telewizorem. 5. eby opanowaæ wystarczaj¹cy na pocz¹tek poziom angielskiego potrzebne jest jeszcze tylko jedno s³ówko nice (mi³y, ³adny itp.). Mo na wiec powiedzieæ, e pogoda nice, restauracja, pan Miles, czy ubranie jest nice, e mieliœmy nice time. Dziêki temu wszystko bêdzie very nice. 6.Anglicy zawsze byli oryginalni (to pozosta³oœci po czasach imperializmu). eby wiêc trochê zdezorientowaæ obcokrajowców ruch na ulicach przenieœli na lew¹ stronê. 7.A kierownice w samochodach na praw¹. 8. eby jeszcze nie by³o za ³atwo, wszystkie drogi obstawiaj¹ po obu stronach samochodami. 9.W Anglii tak e nazwy musza byæ inne. Przyk³ady? Szukaj¹c naszego Opla powinniœmy sie raczej rozejrzeæ za Vauxhallem. 10.Kolejnym dowodem na oryginalnoœæ Anglików s¹ specjalne gniazdka z pr¹dem, do których za nic w œwiecie nie pasuj¹ normalne (nasze) wtyczki. 11.Do tego zamiast 230, przep³ywa w nich pr¹d o mocy 240 Voltów. 12.Kolejn¹ rzecz¹, która w Wielkiej Brytanii nie jest prosta s¹ ulice. Anglicy lubi¹ je budowaæ w kszta³cie litery S, albo L, T, V, czy nawet O. 13.Ciekawie przedstawia siê tu sytuacja z numerami domów. Mog¹ one rosn¹æ w praw¹ albo lew¹ stronê, o jeden albo kilka numerów. 14.Ale to jeszcze nie wszystko: kilka domów mo e numeru w ogóle nie mieæ, a zamiast tego znajdziemy np. nazwê Village Cottage (Wiejska Chatka), czy Hill View (Górzysty Widok). 15.W samym Londynie tak samo mo e siê nazywaæ przynajmniej 10 ulic. 16.W tej samej dzielnicy natomiast mog¹ byæ np. The Grove, Grove Road i Grove Street, najlepiej jak najdalej od siebie. B³¹dzi siê wtedy przez parê godzin zanim znajdzie siê t¹ Grove, o któr¹ chodzi³o. 17.Kolej na omówienie Angielskiej kuchni. Jedyn¹ jej tradycyjn¹ potraw¹ jest... herbata. 18.Anglicy jedz¹ trochê w³oszczyzny, trochê z kuchni francuskiej, ale przede wszystkim z amerykañskiej w Mc Donald s albo innych barach szybkiej obs³ugi. 19.Cokolwiek jednak jedz¹, nie mo e to byæ ostre, z sosem, z warzywami, nie mo e byæ w postaci zupy czy w cieœcie. Najlepiej kiedy jest to niedoprawiona ryba z frytkami. 20.Jeœli chodzi o herbatê, to w Wielkiej Brytanii nawet jej nie pija siê zwyczajnie. Podczas gdy wszêdzie na œwiecie chodzi o to, by by³a jak najklarowniejsza tu zawsze dodaje siê mleko. 21.Do tego herbatê pije siê na œniadanie, potem o 11.00, dalej po lunchu, nastêpnie podczas tea-time, po kolacji i jeszcze na koniec o w nocy. 22.Mieszkañcy Królestwa czêsto sto³uj¹ siê w restauracjach, mimo, i jedzenie i obs³uga s¹ przewa nie nie do zniesienia. Nikt jednak nie powie nigdy s³owa skargi, byæ mo e dlatego, e ka dy jest ju do tego przyzwyczajony. 23.Chocia Anglicy nie maj¹ dobrego jedzenia, maj¹ dobre maniery przy stole. 24.Ogólnie zreszt¹ s¹ dobrze wychowani. 25.Maja na przyk³ad ogromny szacunek dla kobiet. 26.Dlatego nie daj¹ im kwiatów, bo to gest szowinistyczny i œwiadczy³by o przedmiotowym traktowaniu. 27.Nie prawi¹ kobietom komplementów, nie chc¹c daæ do zrozumienia, e interesuje ich tylko uroda, a nie to, co sob¹ reprezentuj¹. 28.Nie przepuszczaj¹ w drzwiach, eby nie traktowaæ ich protekcjonalnie. 29.Nie narzucaj¹ siê, by zap³aciæ rachunek w restauracji. Jeszcze dama pomyœla³aby, e sprawia wra enie takiej, której nie staæ by za siebie zap³aciæ. A przecie Anglik w adnym razie nie chcia³by kobiecie sprawiæ przykroœci. 18 Goniec Polski

19 Goniec X Anglicy zawsze zachowuj¹ zimn¹ krew i nie daj¹ po sobie poznaæ, co myœl¹. 31.Dlatego witaj¹c siê, nawet ze znajomymi, trzymaj¹ rêce sztywno przy bokach, bron Bo e nie podaj¹c d³oni czy ca³uj¹c w policzek (ca³owanie sie jest zbyt francuskie, a takich nawyków Anglicy unikaj¹ szczególnie). 32.Zreszt¹, wkroczyliby wtedy w prywatn¹ strefê towarzyszy, a przecie wiedz¹, e to ciê ki grzech ingerowaæ w czyj¹œ prywatnoœæ. 33.Z tego wzglêdu Anglicy nie zadaj¹ adnych osobistych pytañ. 34.Z drugiej strony nie lubi¹ te mówiæ o sobie Anglik jest zawsze skromny. 35.I mi³y. Jeœli nadepniesz któremuœ na nogê, to jeszcze przeprosi. 36.A jeœli zauwa y, ze ktoœ ma problem sam podejdzie i zapyta, czy mo e pomóc. 37.Kiedy poprosi siê mieszkañca Wielkiej Brytanii o wskazanie drogi, narysuje j¹ na kartce w czterech wariantach, trzema kolorami, wyt³umaczy i opisze dwa razy. 38.Brytyjczycy interesuj¹ sie te sportem. Mówi¹, e ich ulubion¹ gr¹ jest golf. 39.Ale okazuje siê, ze ich ulubion¹ gr¹ jest tak e football, rugby, cricket, snooker i pewnie jeszcze parê innych. 40.Do tego Anglicy s¹ œwiêcie przekonani, ze ich narodowe dru yny s¹ najlepsze w ka dej z dyscyplin. 41.Anglicy czasem wychodz¹ na spacer z przyjació³mi. Przyjê³o siê jednak, e w takiej sytuacji ze sob¹ nie rozmawiaj¹. A jeœli wezm¹ jeszcze psy mówi¹ do nich. 42.Zdarza siê te, e spotykaj¹ siê u kogoœ w domu. Przedtem jednak musz¹ zjeœæ spory obiad, gdy gospodarz rzadko zaprz¹ta sobie g³owê, by czymœ goœci poczêstowaæ. 43.Zreszt¹ nie jest ³atwo pójœæ do Anglika w odwiedziny. Trzeba bowiem najpierw sie umówiæ. W przeciwnym razie mo e on wcale nie otworzyæ drzwi, mimo i bêdzie w domu. 44.A jeœli wczeœniej chcemy siê umówiæ, najpierw przyjdzie nam porozmawiaæ z automatyczn¹ sekretark¹. PóŸniej Anglik do interesanta oddzwania (albo nie). 45.Ale ulubionym miejscem spotkañ Anglików nie s¹ mieszkania, a puby. Mog¹ wtedy du o wypiæ, i raczej nie herbatê. 46.Tak w ogóle, dla Anglika, dobrze spêdzony wieczór to taki, z którego nic nie pamiêta. 47.I jeszcze tylko jedno: podczas, gdy wiêkszoœæ ludzi posiada jakieœ ycie intymne, Anglicy maja hot water bottles. 48.Anglicy nigdy nie czuj¹ siê obcokrajowcami, nawet kiedy przebywaj¹ w innym kraju. 49.Nie garn¹ siê do poszerzenia swojej wiedzy o jakiœ inny jêzyku. Ewentualnie mog¹ poznaæ parê s³ów z hiszpañskiego. W koñcu tam najczêœciej spêdzaj¹ wakacje. 50.Z³oszcz¹ siê natomiast, kiedy ktoœ nie mówi po angielsku i wymagaj¹ eby (gdziekolwiek s¹) tylko w ich jêzyku siê do nich zwracaæ. W koñcu WSZYSCY znaj¹ angielski. Prawda? POLISH PAGES Informator na rok 2004/2005 Najlepsze Ÿród³o informacji zarówno dla sta³ych mieszkañców, osób œwie o przyby³ych, jak i dla firm pragn¹cych poszerzyæ kontakty, nawi¹zaæ wspó³pracê. Popularny format ksi¹ kowy A5, papier wysokiej jakoœci, pe³ny kolor. Dostêpny ju w czerwcu. Równie w Internecie. Interesuje Ciê wpis do informatora? Wype³nij poni sz¹ ankietê i przeœlij na adres: Goniec Polski, 12 Central Chambers, The Broadway, London W5 2NR Tel: , Fax: Chcê zamieœciæ informacjê o swojej dzia³alnoœci, firmie jako: drobn¹ (nazwa, telefon, bran a, adres) og³oszenie czarno-bia³e (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/4 strony) og³oszenie kolorowe (1/2 strony) og³oszenie pe³nostronicowe og³oszenie na ok³adce og³oszenie na wewnêtrznych stronach ok³adki Chcê zamieœciæ og³oszenie w jêzyku: polskim angielskim w obu jêzykach Imiê Nazwisko... Nazwa firmy... Bran a.....adres... Telefon kontaktowy Miasto. Kod pocztowy... Po otrzymaniu wype³nionej ankiety skontaktujemy siê z Pañstwem telefonicznie lub/oraz przeœlemy poczt¹ materia³y informacyjne. Goniec Polski 25 czerwca

20 Anna Kwilecka Rosemount House; Rosemount Avenue; West Byfleet; Surrey KT14 6LB Tel: Po yczki na domy i mieszkania dla obywateli polskich Emerytury i ubezpieczenia na ycie Zabezpieczenia zarobków (wypadki, choroby) Oszczêdnoœci, Inwestycje Najlepiej, Najszybciej, Najtaniej Wizyty w domu klienta Niep³acenie regularnie sp³at po yczek gwarantowanych hipotecznie stwarza ryzyko utraty Twojego domu. Wydajemy pisemne wyceny na ¹danie. Polisa ubezpieczeniowa na ycie mo e byæ wymagana. Millfield Partnership Limited posiada rejestracjê w The Mortgage Code Compliance Board, jak i jest autoryzowany i regulowany przez Financial Services Authority 20 Goniec Polski

LUDZIE Z DWORCA STR.10

LUDZIE Z DWORCA STR.10 LUDZIE Z DWORCA STR.10 Tytu³em wstêpu Pierwszy raz przyjecha³am do Londynu dwa lata temu. Dobrze zna³am angielski, pracowa³am wczeœniej za granic¹. Nie mia³am tu znajomych, ani rodziny, nikogo, kto by

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Tytu³em wstêpu H urra! Czekaliœmy na to d³ugo... i sta³o siê! Nareszcie mo emy powiedzieæ, e spe³ni³y siê nasze nadzieje! Wszyscy wci¹ tylko pytaliœmy: Co to bêdzie niepewni o najbli sz¹ przysz³oœæ. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Podziemny Londyn - sk³ot str.12

Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Zamiast wstêpu sychologowie twierdz¹, e to gdzie i jak mieszkamy jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj¹cych o naszym samopoczuciu. P To, czy dom jest cudzy, w³asny,

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy M T Tytu³em wstêpu W ubieg³ym ju roku, jednym z wa niejszych polskich wydarzeñ w Londynie, niew¹tpliwie

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia.

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 2 (14) kwiecieñ 2005 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail.

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail. 64 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹,

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 TYTULIK

czerwiec 2010 TYTULIK 12 TYTULIK J 2 Palikot znowu yje anusz Palikot niczym Mark Twain zmartwychwsta³ szybciej ni umar³. Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone oœwiadczy³ by³ wybitny amerykañski pisarz i humorysta,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo