Alarm motocyklowy. LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alarm motocyklowy. LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi"

Transkrypt

1 Alarm motocyklowy LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi SEMECO ul. Kêpna 11 A, Warszawa, tel.: 0 (prefix) , fax: 0 (prefix) , META META

2 TABELA SYGNA ÓW Stan urz¹dzenia Uzbrojenie bierne Uzbrojenie przy pomocy pilota zdalnego sterowania Uzbrojenie z wy³¹czonym czujnikiem ruchu (podnoszenia i przechylania) Uzbrojenie z otwartym wy³¹cznikiem krañcowym Pocz¹tkowa faza uzbrajania Test w pocz¹tkowej fazie uzbrajania System uzbrojony Cykl sygnalizacji alarmowej Rozbrojenie po okresie czuwania bez alarmów Rozbrojenie przy roz³adowanym akumulatorze motocykla Rozbrojenie po okresie czuwania z alarmami Pamiêæ alarmów Wewnêtrzny czujnik ruchu Wy³¹czniki krañcowe Czujnik kluczyka stacyjki Od³¹czenie przewodów lub akumulatora** Dioda LED Kierunkowskazy wolno 1 krótkie migniêcie 2 migniêcia Œwieci ci¹gle w czasie 2 migniêcia + pocz¹tkowej fazy uzbrajania 1 migniêcie 2 migniêcia szybko szybko nie Gaœnie 1 migniêcie Gaœnie Gaœnie na krótko co 6 sekund Sygna³y diody LED 1 migniêcie 2 migniêcia 3 migniêcia 4 migniêcia Syrena 1 x bep 2 x bep* 2 bep + 1 bep 2xbep-1xbooop 1 x bep Sygna³ syreny 1 x bep* 4 x bep 1xbep 1xbooop Je eli w okresie czuwania uruchomione zosta³y ró ne alarmy, to pamiêæ bêdzie je sygnalizowaæ kolejno z przerwami po 3 sekundy, przy czym ta sekwencja bêdzie powtarzana co 6 sekund. Skasowanie (zresetowanie) zawartoœci pamiêci nastêpuje przy w³¹czaniu motocykla oraz przy uzbrajaniu alarmu przy pomocy pilota. * Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej sygnalizacja dÿwiêkowa podczas uzbrajania i rozbrajania systemu alarmowego nie jest dozwolona. ** Tylko dla alarmu Legos Def Com 3. 1

3 BIERNE (PASYWNE) UZBRAJANIE IMMOBILISERA System uzbraja siê automatycznie po 50 sekundach: - od przestawienia kluczyka w stacyjce w po³o enie (wy³.), lub - od przyciœniêcia przycisku pilota alarmu w celu rozbrojenia alarmu, lub - od rozbrojenia alarmu przy pomocy kodu awaryjnego. Bierne uzbrojenie jest sygnalizowane krótkim migniêciem kierunkowskazów, sygna³em dÿwiêkowym (bep) syreny i bardzo wolnym miganiem diody LED; przy uzbrajaniu biernym aktywowany jest tylko immobiliser silnika. Istnieje mo liwoœæ powi¹zania biernego uzbrajania z ca³ym systemem alarmowym (patrz: "PROGRAMOWANIE"). W tym przypadku sygna³y s¹ takie same jak przy uzbrajaniu z u yciem pilota alarmu. UZBRAJANIE Przyciœnij przycisk A na pilocie w ci¹gu 50 sekund od przestawienia kluczyka stacyjki w po³o enie (wy³.); kierunkowskazy mign¹ 2 razy, a syrena wyemituje 2 sygna³y dÿwiêkowe (2 x beep). Wszystkie funkcje systemu bêd¹ aktywne, a dioda LED bêdzie migaæ. UZBRAJANIE Z WY CZYM WEWNÊTRZNYM CZUJNIKIEM RUCHU Przyciœnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk A na pilocie w ci¹gu 50 sekund od przestawienia kluczyka w stacyjce w po³o enie (wy³.); kierunkowskazy mign¹ 2 razy + 1raz, asyrena wyemituje 2 sygna³y dÿwiêkowe + 1sygna³ dÿwiêkowy (2xbep+1xbeep). Wszystkie funkcje systemu - oprócz funkcji wewnêtrznego czujnika ruchu - bêd¹ aktywne. Dioda LED w pocz¹tkowej fazie uzbrajania nie bêdzie migaæ, a nastêpnie bêdzie migaæ normalnie. ROZBRAJANIE Przyciœnij krótko przycisk A na pilocie: kierunkowskazy mign¹ 1 raz, a syrena wyemituje 1 sygna³ dÿwiêkowy (1 x bep). Dioda LED zgaœnie, je eli w okresie czuwania aden alarm nie zosta³ uruchomiony. Je eli dioda LED pali siê, a syrena emituje sygna³ "booop", to znaczy, e w okresie czuwania alarm zosta³ uruchomiony. Interpretacjê rodzaju uruchomionego alarmu umo liwia tabela "SYGNA ÓW" (w czêœci: PAMIÊÆ ALARMÓW). Je eli podczas uzbrajania i rozbrajania wystêpuj¹ sygna³y optyczne i dÿwiêkowe, które ró ni¹ siê od podanych powy ej, to ich znaczenie mo na ustaliæ na podstawie tabeli "SYGNA ÓW" str POCZ TKOWA FAZA UZBRAJANIA W ci¹gu pierwszych 26 sekund po uzbrojeniu systemu przy pomocy pilota dioda LED miga powoli i sygnalizuje w ten sposób mo liwoœæ przetestowania funkcji ochronnych. Naruszenie ochrony w tym czasie nie w³¹cza sygnalizacji alarmowej i w³¹cza jedynie emitowanie dÿwiêków (bep) przez syren przy jednoczesnym wznowieniu fazy pocz¹tkowej uzbrajania. Po up³ywie tej fazy dioda LED "odwróci" sekwencjê migania (zacznie miga szybko), a ka de naruszenie ochrony bêdzie w³¹czaæ sygnalizacjê alarmow¹. OKRES CZUWANIA (FAZA AKTYWNA) Okres czuwania jest nastêpuj¹cym po pocz¹tkowej fazie uzbrajania okresem, w którym system alarmowy jest ju uzbrojony. Ka de naruszenie ochrony w tym czasie w³¹cza trwaj¹cy 26 sekund cykl sygnalizacji alarmowej: kierunkowskazy migaj¹, syrena (je eli zosta³a zainstalowana) emituje charakterystyczny, modulowany dÿwiêk, sygna³ dÿwiêkowy (klakson) nadaje dÿwiêk przerywany, a uruchomienie silnika jest uniemo liwione. FUNKCJE OCHRNE SYSTEMU ALARMOWEGO System alarmowy zabezpiecza motocykl przed próbami uruchomienia silnika. Cykl sygnalizacji alarmowej w³¹cza siê za ka dym razem: - przy przestawianiu kluczyka w stacyjce w po³o enie (w³.), - przy próbach zdemontowania lub poruszenia czêœci motocykla, które s¹ zabezpieczone wy³¹cznikami krañcowymi (np. przy podniesieniu siedziska lub otwarciu komory baga owej), - przy poruszaniu motocyklem, - przy od³¹czeniu akumulatora lub zasilania alarmu** TRYB STOP - OGRANICZANIE ZU YCIA PR DU Tryb STOP w³¹cza siê po up³ywie 5 dni od uzbrojenia systemu przy pomocy pilota lub biernego uzbrojenia (je eli w tym czasie alarm nie zosta³ uruchomiony), kiedy akumulator jest prawie roz³adowany. System prze³¹cza siê automatycznie na tryb STOP w celu ograniczenia poboru pr¹du z akumulatora motocykla, przy czym funkcje alarmowe s¹ wy³¹czane, a podtrzymywana jest tylko funkcja immobilisera silnika. W tym trybie zu ycie pr¹du jest zerowe. W celu opuszczenia trybu STOP nale y przestawiæ kluczyk w stacyjce w po³o enie (wy³.): syrena wyemituje seriê dÿwiêków (bep). Nastêpnie nale y w ci¹gu 5 sekund przycisn¹æ przycisk pilota, aby rozbroiæ system. Je eli ten czas (5 sekund) up³ynie, a przycisk pilota nie zostanie w tym czasie przyciœniêty, to uruchomiony zostanie nowy cykl sygnalizacji alarmowej. 3

4 KIERUNKOWSKAZY W FUNKCJI ŒWIATE AWARYJNYCH Za pomoc¹ pilota mo na w³¹czyæ kierunkowskazy motocykla w funkcji œwiate³ awaryjnych. W³¹czanie: Przyciœnij przycisk A na pilocie 2 razy przy kluczyku w stacyjce w po³o eniu (w³.). Wy³¹czanie: Przyciœnij przycisk A na pilocie 1 raz przy kluczyku w stacyjce w po³o eniu (w³.). Uwaga!: Po w³¹czeniu kierunkowskazów w funkcji œwiate³ awaryjnych za pomoc¹ pilota przy kluczyku w stacyjce w po³o eniu (wy³.) mo liwe jest uzbrojenie systemu: spowoduje to automatycznie neutralizacjê wewnêtrznego czujnika ruchu (podnoszenia i przechylania motocykla). FUNKCJA ODSTRASZANIA "PANIC" Przez przyciœniêcie przycisku B na pilocie zdalnego sterowania mo na uruchomiæ 10-sekundowy cykl sygnalizacji alarmowej. W celu wy³¹czenia tego cyklu nale y ponownie przycisn¹æ przycisk B. KOD AWARYJNY "OVERRIDE" Rozbrojenie systemu w przypadku zaginiêcia lub kradzie y pilota lub jego nieprawid³owego dzia³ania umo liwia 5-cyfrowy kod awaryjny "OVERRIDE". Kod ten jest naklejony na karcie CODE CARD (z kodem kreskowym) dostarczonej z pilotami. Kod jest unikalny i nie ma mo liwoœci jego odtworzenia w przypadku zagubienia karty. Nale y go przechowywaæ w bezpiecznym miejscu tak eby nie dosta³ siê w niepowo³ane rêce i dbaæ o to eby go nie zgubiæ. Na yczenie instalator mo e zmieniæ ten kod na ³atwiejszy do zapamiêtania, ale powinien zapisaæ go na do³¹czonej specjalnej papierowej karcie lub w karcie gwarancyjnej. Firma SUZUKI MOTOR POLAND nie ponosi odpowiedzialnoœci za straty i koszty wynik³e z zagubienia lub nie posiadania w³aœciwego kodu awaryjnego. Kod awaryjny mo na wprowadziæ tylko po up³ywie pocz¹tkowej fazy uzbrajania (26 sekund) i pod warunkiem, e funkcje alarmowe s¹ aktywne. Cykle sygnalizacji alarmowej s¹ generowane niezale nie podczas wprowadzania kodu awaryjnego. Na nastêpnej stronie przedstawiamy przyk³ad rozbrojenia systemu kodem awaryjnym Kod nale y zanotowaæ na przeznaczonej do tego celu karcie i przechowywaæ w bezpiecznym miejscu - nie w pojeÿdzie. Rozbrajanie systemu przy pomocy kodu awaryjnego przeprowadza siê w nastêpuj¹cy sposób: - W³¹cz zap³on. - Wy³¹cz zap³on i rozpocznij liczenie b³yœniêæ diody LED. Po ka dej cyfrze kodu (odpowiedniej liczbie b³yœniêæ diody LED) w³¹cz i wy³¹cz zap³on. Patrz schemat: KOD AWARYJNY "OVERRIDE" A 1 B 3 C 2 D E 1 2 w ci¹gu 10 sek. w ci¹gu 10 sek. w ci¹gu 10 sek. w ci¹gu 10 sek. w ci¹gu 10 sek. x1 Alarm uzbrojony "czuwa" A B C D E x3 x2 x1 x2 System rozbrojony Przyk³ad: KOD AWARYJNY: META OVERRIDE CODE UWAGA!!! Trzykrotne wprowadzenie b³êdnego kodu powoduje zablokowanie systemu na okres 30 minut w celu utrudnienia poszukiwania w³aœciwego kodu awaryjnego drog¹ prób. 4 5

5 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZYCISK A dioda LED PRZYCISK B DODATKOWE PILOTY System jest z regu³y wyposa ony w dwa piloty nazywane pilot nr 1 i pilot nr 2. Przy ka dym wy³¹czeniu motocykla (tzn. przy ka dym przestawieniu kluczyka w stacyjce w po³o enie /wy³./ mo na sprawdziæ, na jak¹ liczbê pilotów zdalnego sterowania zaprogramowano system. Liczba migniêæ diody LED odpowiada liczbie pilotów. System mo na zaprogramowaæ na wspó³pracê z dodatkowymi pilotami. Czynnoœæ t¹ nale y powierzyæ autoryzowanemu serwisowi. WY CZENIE SYRENY Alarm wyposa ony jest w: cyfrow¹ syrenê niewymagaj¹c¹ dostêpu do niej (brak kluczyka) na wypadek jej wy³¹czenia. Aby wy³¹czyæ syrenê cyfrow¹ nale y: nacisn¹æ przycisk A na pilocie aby wy³¹czyæ alarm, a nastêpnie od³¹czyæ akumulator. Warunki gwarancji 1. Sprzedaj¹cy udziela nabywcy gwarancji na zakupione urz¹dzenie wymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej. 2. Gwarancja obowi¹zuje przez 36 miesiêcy od daty monta u. 3. Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane bêd¹ bezp³atnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego urz¹dzenia do dealera, który zamontowa³ urz¹dzenie lub do autoryzowanego zak³adu serwisowego. 4. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia: Mechaniczne i powsta³e na ich skutek wady; Powsta³e na skutek wypadku lub kolizji i póÿniejszych napraw blacharskich pojazdu; Powsta³e na skutek dzia³ania si³y wy szej jak: wy³adowania atmosferyczne, po ary, kradzie e lub w³amania; Powsta³e w wyniku niew³aœciwej lub niezgodnej z instrukcj¹ obs³ugi eksploatacji; Powsta³e w wyniku samowolnych (dokonywanych przez u ytkownika lub inne nieuprawnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych urz¹dzenia lub wspó³pracuj¹cej instalacji elektrycznej pojazdu; Materia³y eksploatacyjne i czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu yciu podczas eksploatacji takie jak: baterie, arówki, bezpieczniki, elementy gumowe itp. 5. Gwarancj¹ nie jest objêty sprzêt, na którym stwierdzono usuniêcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych. 6. Nie jest wad¹ ani uszkodzeniem czasowe pogorszenie dzia³ania urz¹dzenia wynikaj¹ce ze z³ych warunków atmosferycznych lub innych uwarunkowañ lokalnych np. obecnoœæ silnych nadajników radiowych. 7. Reklamacje nale y zg³aszaæ do punktu instaluj¹cego lub w przypadku braku takiej mo liwoœci do serwisu centralnego sprzedaj¹cego. 8. Podstaw¹ do uznania reklamacji jako gwarancyjn¹ jest prawid³owo wype³niony CERTYFIKAT INSTALACJI. UWAGA!: Sprzedaj¹cy nie ponosi adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z nieumiejêtnoœci korzystania z autoalarmu np. nieznajomoœci procedury funkcji serwisowej czy PIN-kodu. Zapozna³em siê i akceptujê warunki gwarancji: 6 Assistance Alarmowy Twój PIN-kod Data Czytelny podpis u ytkownika

6 META CERTYFIKAT INSTALACJI Ja ni ej podpisany zawodowy instalator oœwiadczam, e dokona³em osobiœcie instalacji motocyklowego systemu alarmowego opisanego ni ej zgodnie z instrukcj¹ monta u dostarczon¹ przez producenta systemu. Produkcji: Nr nadwozia: OPIS POJAZDU Typu: Nr rejestracyjny: OPIS MOTOCYKLOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO / IMMOBILISERA* Produkcji: Typu*: Legos 3 / Legos Def Com 3 Nr homologacji*: e1 97/24/ e1 97/24/ Sporz¹dzono w: Dok³adny adres instalatora i pieczêæ: dnia: Podpis: (podaæ stanowisko s³u bowe) * Niepotrzebne skreœliæ

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u do ogrzewaczy DHE 18, DHE 21,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Warunki gwarancji

Uwaga. Warunki gwarancji Spis treœci Warunki gwarancji... 2 Charakterystyka urz¹dzeñ... 4 Dane techniczne... 6 Kontroler sieciowy Link-Scan 20 i Link-Scan 80... 6 Czytnik Link-Scan... 6 Identyfikatory... 7 Schemat po³¹czeñ...

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE Top Assistance jest produktem oferowanym przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S. A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie Top Assistance zawiera: 1) ubezpieczenie œwiadczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A INSTRUKCJA OBS UGI System kontroli do DL918 TML4502CB-A Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ jako przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie:

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie: Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 032/245/2003 Dostawca: Nokia Poland Spółka z o.o. Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa Wyrób: stacjonarne urządzenie końcowe Nokia 32 PBX Opisany powyżej wyrób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo