wykonano przez: ul. Wilczy Dół Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl"

Transkrypt

1 wykonano przez: ul. Wilczy Dół Warszawa

2 1

3 Szanowni Państwo, Dear Ladies and Gentlemen, RAPORT ROCZNY 2008 zapraszam do lektury raportu rocznego. Jego nieco zmieniona forma, pozwoli w sposób interesujący zapoznać się z działalnością Metra Warszawskiego Sp. z o.o. za 2008 rok. W ubiegłym roku z naszych usług skorzystało o 9% pasażerów więcej niż w 2007 roku. Oznacza to, że w 2008 roku przewieźliśmy o 12,8 miliona pasażerów więcej niż w roku ubiegłym. Ten znaczny wzrost liczby pasażerów jest efektem zakończenia budowy pierwszej linii metra oraz zwiększeniem przez nas liczby taboru, który obsługuje pierwszą linię. Nasza praca została doceniona przez międzynarodowych ekspertów. W roku 2008 zdobyliśmy uznanie jury międzynarodowego konkursu Metro Awards, skierowanego do firm związanych z budową oraz eksploatacją metra. Spółka Metro Warszawskie otrzymała dwie pierwsze nagrody w kategoriach: Najlepsza Stacja oraz Najlepszy Maszynista, a w roku 2009 w kategoriach: Najlepszy Program Utrzymania oraz Nagrodę specjalną za zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. W konkursie, którego ideą jest zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące polityki personalnej prowadzonej przez firmy i przedsiębiorstwa w Polsce, otrzymaliśmy tytuł Solidnego Pracodawcy Mazowsza 2008 roku. Naszej Spółce przyznano też tytuł Gazeli Biznesu 2008 za wykazanie się dynamicznym rozwojem, nieskazitelną reputacją, uczciwością wobec kontrahentów i pracowników. Bezpieczeństwo pasażerów przebywających na stacjach i peronach metra jest dla naszej Spółki priorytetem. Stosowne certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzają zrealizowanie przewidzianych polskim prawem działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych. Dla zrealizowania nowych rozwiązań w tym obszarze, zainicjowaliśmy w 2008 roku wydanie niezbędnych unormowań technicznych, deklarując wsparcie techniczne i finansowe całego procesu legislacyjnego. I would like to present you the annual report. Its slightly modified form shall enable us to become acquainted with the activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o. in 2008, in a more attractive and interesting way. Last year, the volume of passengers using our services increased by 9% in comparison with It means that in 2008 we managed to transport 12.8 million people more than in the previous year. This remarkable increase is the result of completed construction of the first line of the metro and the increase in the rolling stock volume that handles the first metro line. Our efforts are appreciated by numerous international experts. In 2008, we gained the recognition of the jury of the international contest Metro Awards, addressed to companies engaged in building and operating the metro. The company Metro Warszawskie won the two first prizes in categories: Best Station and Best Driver, and in 2009, in the category The Best Maintenance Software and a Special Award for our involvement in protecting the natural environment. We have also been granted the title of Reliable Mazovian Employer 2008 in a contest designed to draw attention to the issues of human resources policies in enterprises operating in Poland. Our company also won the title of Business Gazelle 2008, granted to companies distinctive by their dynamic development, flawless reputation, fairness towards partners and employees. Our top priority is the safety of our passengers at metro stations and platforms. Granted safety and security certificates confirm the implementation and execution of the activities aimed at ensuring passenger safety, in line with the provisions of Polish law. In order to implement new solutions within this field, in 2008 we initiated the procedure of issuing all necessary technical specifications, while declaring our technical and financial support for the entire legislative process. Podsumowując rok ubiegły, chciałbym podziękować za współpracę Radzie Nadzorczej, Członkom Zarządu, pracownikom Spółki i naszym Partnerom Handlowym, życząc sukcesów w realizacji wszystkich celów w 2009 roku. Summarising the past year, I would like to express gratitude for their collaboration to the Supervisory Board, Members of Management, Company s employees and our Business Partners, and I wish successes in implementing all objectives in Zapraszam do lektury I welcome your attention Jerzy Lejk Jerzy Lejk Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Chairman of Management General Director 2 3

4 1. WŁAŚCICIEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. OWNER AND SUBJECT OF ACTIVITY Podstawowa działalność Metra Warszawskiego Sp. z o.o. to: The core business of Metro Warszawskie Sp. z o.o. covers: RAPORT ROCZNY 2008 Przewozy pasażerskie metrem w Warszawie, które wykonujemy na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Transportu Miejskiego; Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego budowy metra w Warszawie. Działalność tę realizujemy w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z Umową o Zastępstwo Inwestycyjne z 23 stycznia 2003 roku, poprzez nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, począwszy od etapu przygotowania inwestycji, przez organizację i realizację procesu inwestycyjnego aż po rozliczenie zadań; Bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra. Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa. W kwietniu 2008 roku, Zgromadzenie Wspólników Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki. Nowy Akt zmienił kompetencje poszczególnych organów Spółki, zwiększając między innymi uprawnienia Zarządu do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z działalnością statutową Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Transporting passengers by metro in Warsaw, under an agreement signed with the Warsaw Transport Authority (ZTM); Acting as project management company for developing the metro in Warsaw. We perform this function on behalf and for the Capital City Warsaw, in accordance with Agreement for Project Management of 23th January 2003, by monitoring the full investment process from the phase of preparation, through organisation and execution, to assessment of implementation of tasks; Maintaining and operating the rolling stock, systems and facilities of the metro, on a current basis. The Capital City Warsaw owns 100% of shares in Metro Warszawskie Sp. z o.o. In April 2008, the Assembly of Shareholders of Metro Warszawskie Sp. z o.o., adopted a resolution on amending the Company s Founding Act. The new Act changed the competences of individual organs of the Company, among other, by extending Management s competence to take decisions independently, as regards contracting commitments associated with statutory activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 4 5

5 2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 2. MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD ZARZĄD METRA WARSZAWSKIEGO SP. Z O.O. MANAGEMENT OF METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. RAPORT ROCZNY 2008 W roku 2008 (i do chwili obecnej) Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prowadził sprawy Spółki w następującym składzie: Pan Jerzy Lejk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Pani Dorota Popińska - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych Pan Grzegorz Ledzion - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji Pan Radosław Żołnierzak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji RADA NADZORCZA Organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki jest Rada Nadzorcza. Ostatni skład Rady Nadzorczej został powołany w dniu 19 czerwca 2008 roku i przedstawia się następująco: Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Ber - Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Górski - Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Kaczkowski - Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Kulik - Członek Rady Nadzorczej Pan Henryk Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej In 2008 (until the present), the following composition of the Management of Metro Warszawskie Sp. z o.o. handles Company s affairs: Mr Jerzy Lejk Chairman of Management, General Director Ms Dorota Popińska Member of Management, Financial and Commercial Director Mr Grzegorz Ledzion - Member of Management, Director of Operations Mr Radosław Żołnierzak - Member of Management, Director of Investments SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board is the organ exercising control over Company s activities. The current composition of the Supervisory Board was appointed on 19th June 2008 as follows: Mr Andrzej Jakubiak Chairman of Supervisory Board Mr Piotr Ber Member of Supervisory Board Mr Zbigniew Górski - Member of Supervisory Board Mr Andrzej Kaczkowski - Member of Supervisory Board Mr Krzysztof Kulik - Member of Supervisory Board Mr Henryk Pawłowski - Member of Supervisory Board 6 7

6 3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA 3. ORGANISATIONAL STRUCTURE OF COMPANY RAPORT ROCZNY 2008 Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. są Służby i Działy. Ich pracą kieruje odpowiednio Szef Służby lub Kierownik Działu, który odpowiada przed Prezesem lub Członkiem Zarządu. Rada Naukowo Konsultacyjna Scientific and Consultative Counsil Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych Board Member Financial and Commercial Director PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY PRESIDENT OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR The basic organisational units of Metro Warszawskie Sp. z o.o. are Services and Divisions. Their operations are directed respectively by the Head of Service or Division Manager, subordinated to the Chairman or Member of Management. Członek Zarządu Dyrektor ds. Inwestycji Board Member Investment Director Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji Board Member Maintenance Director Główny Księgowy Chief Accountant Dział Finansowy Financial Unit Dział Księgowoś ci Rozrachunkowo Kosztowej Settlement and Cost Accounting Unit Dział Księgowoś ci Materiałowej i Majątkowej Material and Asset Accounting Unit Dział Zamówień Publicznych Public Procurement Dział Administracyjno Gospodarczy Administration Dział Sprzedaży Sales Dział Zaopatrzenia Purchasing Unit Dział Informatyki IT Dział Kontrolingu Controlling Rzecznik Prasowy Spokesman Dział Organizacyjny Organisational Office Dział Kadr, Płac i Szkolenia HR Dział Prawny Legal Department Dział Doradców Advisors Dział Promocji PR Dział ds. BHP Health and Safety Unit Dział Kontroli Wewnętrznej Internal Audit Dział Kontroli Jakości Quality Control Dział Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych Human Protection and Classified Information Unit Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji Investment Planning and Preparation Unit Dział Geodezji Survay Dep. Dział Analiz Realizacji Inwestycji Investment Analysis Unit Zespół Obsługi Kontraktu Contract Handling Team Szef Służby Linii Line Service Manager Dział Automatyki i Łączności Automatic and Communications Dział Elektrotrakcyjny Electric and Traction Dział Mechaniczny Mechanical Unit Dział Torowo Budowlany Tracks and Construction Szef Służby Taboru Rolling Stock Service Manager Dział Technologiczny Technological Unit Dział Przeglądów Inspection Unit Dział Remontów Repairs Unit Dział Techniczny Technical Unit Szef Służby Ruchu Traffic Servive Manager Dział Ruchu Traffic Dział Stacji Stations Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Security Officer Służba Ochrony Metra Subway Protection Security Dział ds. Ochrony Przeciwpożarowej Fire Unit 8 9

7 4. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 4. INVESTMENT ACTIVITIES 4.1 Zakończenie budowy pierwszej linii metra 4.1 Completion of the first line of metro RAPORT ROCZNY 2008 W 2008 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. zakończyło budowę oraz oddało do użytku pasażerskiego cztery stacje metra w północnej części Warszawy na terenie dzielnicy Bielany. 23 kwietnia 2008 roku do ruchu pasażerskiego została włączona stacja Słodowiec, natomiast 25 października nastąpiło otwarcie trzech kolejnych stacji: Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny oraz węzła komunikacyjnego Młociny. Tym samym zakończona została budowa pierwszej linii metra. Otwarcie czterech stacji w północnej części Warszawy wydłużyło trasę pierwszej linii metra prawie do 23 kilometrów oraz zwiększyło liczbę stacji do 21. Budowa bielańskiego odcinka metra była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata In 2008, Metro Warszawskie Sp. z o.o. completed the construction and handed over for passenger use four stations in the northern area of Warsaw, in the Bielany district. On 23th April 2008 the Słodowiec station started servicing passenger traffic, whilst on 25th October three other stations were inaugurated: Stare Bielany, Wawrzyszew and Młociny, as well as the transport junction Młociny. Thus, the construction of the first line of Warsaw s metro was completed. The opening of four stations in the northern area of Warsaw extended the route of the first line to almost 23 kilometres, increasing the total number of stations to 21. The construction of the bielany section of the metro was subsidised from European Union funds in amount not exceeding 50% of total qualified expenditure for the project, under the Sectoral Operational Programme Transport for the years Stacja Słodowiec wejście południowe. ł Na stacji na poziomie i terenu mieszczą się hale odpraw z pomiesz- Słodowiec station ti southern entrance. On ground level l the station ti houses check-in halls with accompanying i czeniami towarzyszącymi. Poziom -1 tworzą: hala peronowa, pomieszczenia techniczne i technologiczne. premises. Level -1 is composed of: platform hall, mechanical and plant rooms. A building with double slide Wejściem do stacji jest murowany budynek z rozsuwanymi drzwiami. doors is the entrance to station

8 Stacja Stare Bielany - widok ogólny. Stare Bielany station general plan. Stacja Stare Bielany - peron wschodni. Perony stacji mają oryginalne drewniane wykończenia. Panele Stare Bielany station eastern platform. Passenger platforms of station are decorated d with untypical wooden fittings. Panels of clear wood are combined with grey floors and walls, creating an interesting style of z jasnego drewna wkomponowane są w szare posadzki i ściany, co nadaje stacji ciekawy styl. the station

9 Stacja Wawrzyszew wejście północne. Wejściem do stacji jest murowany budynek z rozsuwanymi drzwiami. Wawrzyszew station northern entrance. A walled building with with double slide doors is the entrance to station. Stacja Wawrzyszew - widok głowicy ł północnej ł i południowej. ł Wawrzyszew station view of northern and southern throats

10 Młociny to końcowa stacja pierwszej linii metra. Północne wyjście ze stacji prowadzi zadaszonym łącznikiem, wprost do węzła komunikacyjnego Młociny. Młociny is the end station of the first line of metro. The northern exit from station leads directly through a roofed connector to the Młociny transport hub. RAPORT ROCZNY 2008 Stacja Młociny wejście północne. Młociny station northern entrance. Stacja Młociny - peron wschodni. Końcowa stacja metra zwraca uwagę sposobem rozwiązania oświetlenia, nowoczesnymi metalowymi ławkami oraz falującym sufitem na peronach. Młociny station eastern platform. End station of metro is distinctive by its illumination, modern metal benches and waving ceiling over platforms

11 Tory odstawcze położone ł ż za stacją Młociny, mieszczą między innymi i stanowiska do zawracania oraz Holding tracks located behind Młociny station, that among other contain diverging i positions i and urządzenia służące dokonywaniu drobnych napraw pociągów. equipment for minor repairs of trains. Węzeł Komunikacyjny Młociny to jedna z największych inwestycji w sferze komunikacji publicznej w Europie. Celem jego budowy było stworzenie mieszkańcom północnej części Warszawy oraz jej okolic, dogodnych przesiadek do różnych środków transportu. The Młociny Transport Hub ranks among major public transportation projects in Europe. It is designed to provide inhabitants of Warsaw s northern areas and suburbs, convenient changes to various means of transport. Węzeł Komunikacyjny Młociny - widok przejścia szklany łącznik. Imponujący przeszklony budynek przesiadkowy, ciągnący się nad całym terenem węzła pełni kilka funkcji. Są tam pomieszczenia dla placówek handlowo-usługowych, miejsca na kawiarnie, dyspozytornie, ale podstawowym zadaniem jest umożliwienie pasażerom przejścia pod dachem między poszczególnymi elementami węzła. Młociny Transport thub view of passage glass connector. Impressive glazed transfer facility, stretch- t ing over the entire area of the hub, has several functions. It comprises premises for commercial and service outlets, cafes, control rooms, nevertheless its basic purpose is to provide passengers with a roofed passage between individual elements of the hub

12 Pętla tramwajowa przy Węźle Komunikacyjnym Młociny. Tramwaje mają do dyspozycji osiem stanowisk, każde mieszczące zestaw złożony z trzech wagonów. Tram terminus at the Młociny Transport Hub. Trams are handled d by eight positions, each adapted d to service a set of three cars. Węzeł Komunikacyjny Młociny - Park&Ride na 1000 samochodów i 100 stanowisk dla rowerów. Młociny ł Transport Hub - Park&Ride for 1000 vehicles plus 100 positions for bicycles

13 Węzeł Komunikacyjny Młociny - pętla autobusowa. Autobusy zarówno miejskie, jak i przyjeżdżające Młociny Transport Hub bus terminus. Buses, both municipal and arriving ing from outside Warsaw, find spoza Warszawy zmieszczą się na pięciu w pełni zadaszonych peronach. places on five fully roofed platforms

14 4.2 Przygotowania inwestycji budowy drugiej linii metra w Warszawie 4.2 Preparations for project of second metro line in Warsaw RAPORT ROCZNY 2008 brak zdjecia W 2008 roku zrealizowana została, między innymi, umowa na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla drugiej linii metra oraz opracowana została Ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla drugiej linii metra. Podjęte zostały prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy Studium Wykonalności dla całej drugiej linii metra. Przetarg został ogłoszony w pierwszym kwartale 2009 roku. In 2008 among other, a contract for developing a Report on environmental impact of the second metro line and Fire assessment for the second metro line was accomplished. Operations have been launched to develop tender documents to select a contractor for the Feasibility Study for the entire second line of the metro. The tender was announced in the first quarter of

15 26 27

16 Odcinek zachodni drugiej linii metra Western section of the second line of metro RAPORT ROCZNY 2008 Wybrany został i rozpoczął prace wykonawca badań geologicznych. Zakończenie prac planowane jest na rok W 2008 uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych oraz trwały dalsze prace nad wydaniem decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wnioski o wydanie obu decyzji złożone zostały w 2007 roku. The contractor for ground investigation was selected and started works. The task is planned for completion in In 2008, a decision on environmental conditions was obtained and efforts were continued to issue the decision on the Location of Public Project; applications for both decisions were submitted in Odcinek wschodni północny drugiej linii metra Eastern-northern section of the second line of metro Zlecono i wykonano opracowanie: Ustalenie stref wpływu budowy metra na budynki. Wybrany został i rozpoczął prace wykonawca badań geologicznych. Badania prowadzone są dla fragmentów odcinka wschodniego-północnego, których trasa przebiegu uległa zmianom. Zakończenie prac planowane jest na rok The assessment was ordered and completed: Specification of the project s impact zones on buildings. The contractor for ground surveys has been selected and started works. Surveys are carried out for those fragments of eastern-northern section, the routes of which have easternbeen altered. Operations are planned for completion in

17 Odcinek wschodni południowy drugiej linii metra Eastern - southern section of the second line of metro RAPORT ROCZNY 2008 Wybrano wykonawcę badań geologicznych. Badania prowadzone są dla fragmentów odcinka wschodniopołudniowego, których trasa przebiegu uległa zmianom. Zakończenie prac planowane jest na rok Metro Warszawskie Sp. z o.o. w 2007 roku złożyło wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja została wydana we wrześniu 2008 roku. Prowadzone są prace nad wydaniem decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. The contractor for ground surveys was selected. Investigations are carried out for those fragments of the eastern-southern section, the routes of which have been altered. Operations are planned for completion in In 2007, Metro Warszawskie Sp. z o.o. applied for a decision on environmental conditions. The decision was issued in September Efforts are in progress to issue a decision on Location of Public Project

18 4.3 Budowa głowicy zachodniej na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty Na początku września 2008 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na przebudowę układu torowego głowicy zachodniej wraz z przebudową wyjazdów z elektrowozowni na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty pierwszej linii metra. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie tego przedsięwzięcia, ze zwycięzcą przetargu nieograniczonego podpisana została 1 grudnia 2008 roku. Realizacja inwestycji na STP Kabaty umożliwi obsługę zwiększającej się liczby taboru istniejącej linii oraz w przyszłości, pociągów z odcinka centralnego drugiej linii metra. Dzięki zbudowaniu głowicy zachodniej osiągnięta zostanie projektowana pojemność i funkcjonalność elektrowozowni. 4.3 Construction of western throat at Kabaty Metro Yard In early September 2008, Metro Warszawskie Sp. z o.o. announced a tender for reconstruction of the track system of western throat, including reconstruction of exit driveways from electric locomotive depot at the Kabaty Metro Yard of the first line of metro. The contract for designing and executing the task, was signed with the winner of the open tender on 1st December The development of the Kabaty Metro Yard will enable to service increasing numbers of rolling stock units of the existing line, as well as the trains of the central section of the second line of metro, in the future. Thanks to construction of the western throat, the planned capacity and functionality of the electric locomotive depot will be achieved. Układ torowy głowicy zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty. Track system of western throat at Kabaty Metro Yard

19 4.4 Budowa przejścia podziemnego przy stacji metra Dworzec Gdański Planowane połączenie komunikacyjne pomiędzy stacją metra Dworzec Gdański a dworcem PKP Warszawa Gdańska ma pomóc w zintegrowaniu różnych środków transportu zbiorowego, a tym samym skrócić czas podróży. Przyczyni się także do poprawy dostępności obiektów dworca i stacji metra dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego w 2008 roku przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie przy udziale Miasta Stołecznego Warszawa na Modernizację linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E65 i stacją metra A17 Dworzec Gdański oraz kompleksową realizacją przejścia podziemnego dla pieszych łączącego stację metra A17 Dworzec Gdański ze stacją PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem, planowane jest na rok Construction of underground passage at Dworzec Gdański station The planned connection between the Dworzec Gdański metro station and the Warszawa Gdańska railway station, is designed to help integrate various means of collective transportation, thus reducing the time necessary to travel. It will also contribute to improving access to the railway and metro stations for disabled persons, and inhabitants of the Żoliborz district of Warsaw. The tender announced in 2008 by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie (PKP Polish State Railways S.A. Warsaw Regional Branch) with participation of Warsaw Capital City, for the Modernisation of Railway Line No. 20 within the area of the PKP Railway Station Warszawa Gdańska, in connection with the line E65 and metro station A17 Dworzec Gdański, and the comprehensive development of underground passage for pedestrians between metro station A17 Dworzec Gdański and PKP Railway Station Warszawa Gdańska and Żoliborz, is planned to be concluded in Planowane wejście do przejścia podziemnego łączącego stację metra Dworzec Gdański ze stacją PKP Warszawa Gdańska. Dworzec Gdański station western platform

20 5. EKSPLOATACJA METRA 5. METRO OPERATIONS RAPORT ROCZNY 2008 Warszawskie metro to jedna linia mierząca około 23 kilometrów, składająca się z 21 stacji. W kwietniu 2008 roku Spółka oddała do eksploatacji stację Słodowiec, w październiku trzy kolejne stacje: Stare Bielany, Wawrzyszew, Młociny oraz węzeł komunikacyjny Młociny. Tym samym zakończona została budowa pierwszej linii metra. Dane pierwszej linii metra: długość linii: 22,7 km; liczba stacji: 21; długość peronów pasażerskich: minimalna 119,2 m stacja Dworzec Gdański peron wschodni, maksymalna 142,5 m stacja Wilanowska; liczba wind osobowych: 59 szt.; liczba schodów ruchomych: 59 szt.; zagłębienie peronu poniżej poziomu terenu: od 4,7 m do 14,4 m; średnia odległość pomiędzy stacjami: 1083 m; szerokość toru: prześwit 1435 mm; minimalny promień łuku toru: 300 m; typ nawierzchni torowej: nawierzchnia torowa typu klejonego (nawierzchnia bezpodkładowa); system zasilania: trzecia szyna o napięciu 750V prądu stałego; sterowanie ruchem pociągów: urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów, system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej oraz system automatycznego ograniczenia prędkości wspomagający pracę maszynisty; częstotliwość kursowania: 3-4 min. w godzinach szczytu; prędkość komunikacyjna: 36 km/h; czas przejazdu całej linii metra: ok. 38 min. The Warsaw metro consists in one line approximately 23 kilometres long, composed of 21 stations. In April 2008, the Company inaugurated the Słodowiec station, in October followed by three other stations: Stare Bielany, Wawrzyszew and Młociny, and the Młociny transport hub. Thus the construction of the first line of metro was completed. Facts & figures of first line of metro: length of line: 22.7 km; number of stations: 21; length of passenger platforms: minimum m station Dworzec Gdański eastern platform, maximum m station Wilanowska; number of passenger lifts: 59 units; number of escalators: 59 units; platform deepening against ground level: from 4.7 m to 14.4 m; average distance between stations: 1,083 m; track width: in-between clearance 1,435 mm; minimum track curvature radius: 300 m; type of track superstructure: adhered track superstructure (non-sleeper); power supply: third track of voltage 750V direct current; train traffic controlling: train traffic securing equipment, remote control and dispatch control, plus a system automatically reducing velocity support for driver s operations; train running frequency: 3-4 minutes in peak hours; transport velocity: 36 km/h; running time on full length of metro line: ca 38 min. Warszawskie metro jest jednym z najpopularniejszych środków komunikacji w stolicy. Pasażerowie doceniają podziemną kolejkę między innymi za szybkość, niezawodność, punktualność, bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania. Pozytywne opinie oraz oceny, jakie wystawiają nam pasażerowie, są możliwe dzięki profesjonalnej pracy zespołu ludzi odpowiedzialnych za utrzymanie i obsługę stacji oraz taboru metra. The Warsaw metro is one of the capital s most popular means of transportation. Passengers highly value underground trains for such qualities as speed, reliability, punctuality, safety and comfort of travelling. Positive opinions and assessments we are given by passengers, are possible thanks to the professional dedication of a team responsible for maintaining and servicing stations and rolling stock of the metro. Monitor Systemu Informacjii Pasażerskiej. Młociny station northern exit

21 Kierując się takimi zasadami, jak niezawodność, bezpieczeństwo i punktualność metro warszawskie zapewnia wszystkim swoim pasażerom najlepszą, profesjonalną obsługę w zakresie komfortu podróży. Założenia, na podstawie których Metro Warszawskie Sp. z o.o. wciąż podejmuje zadania mające na celu poprawę warunków podróżowania, wynikają z zasadniczej działalności Spółki, którą jest spełnianie oczekiwań i wymogów pasażerów dotyczących zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa podróżowania oraz przestrzegania rozkładu jazdy. Strategicznym celem Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w 2008 roku było dostosowanie swojej działalności do potrzeb związanych z otwarciem odcinka bielańskiego. W 2008 roku, w zakresie działalności eksploatacyjnej Spółka przeprowadziła kompleksową aktualizację systemu informacji wizualnej na wszystkich stacjach metra. Opracowano i wdrożono rozkłady jazdy uwzględniające wszystkie zmiany, jakie były związane z uruchamianiem kolejnych stacji metra. Mimo wydłużenia pierwszej linii metra zachowano obowiązującą częstotliwość kursowania czyli w szczycie komunikacyjnym z częstotliwością co 3 minuty, w między szczycie co ok. 4 minuty, w pozostałych okresach 5 10 minut. W sobotę pociągi kursują co 5 minut, a w niedzielę co 6 minut. Znaczna zmiana nastąpiła w przypadku kursów nocnych. Od 20 czerwca 2008 roku kursy nocne realizowane są z częstotliwością co 15 minut, wcześniej jeździliśmy co 30 minut. Spółka kontynuowała prace związane z modernizacją systemów sterowania ruchem pociągów i urządzeniami technicznymi oraz udoskonaliła bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wykonując system sterowania pożarowego wentylacji głównej. Following such principles as reliability, safety and punctuality, the Warsaw metro ensures all its passengers top quality, professional service in terms of comfortable travel. The guidelines followed by Metro Warszawskie Sp. z o.o. in its continuous endeavour to further improve the conditions of travel, are provided for by Company s core activities, that consist in meeting the expectations and requirements of passengers relative to ensured comfort and safety of travel, and observing the timetable of trains. In 2008, the strategic objective of Metro Warszawskie Sp. z o.o. was to adapt its operations to the needs entailed by inaugurating the new Bielany (district) section of the first line. In 2008, within its operational activities the Company carried out a comprehensive updating of the visual information system at all stations of the metro. Timetables for trains have been developed and implemented, to include all changes brought about by the inauguration of successive new stations. In spite of extending the first line of the metro, the current running frequency of trains has remained valid, namely every 3 minutes in peak hours, every ca 4 minutes between peak periods, in other periods every 5 10 minutes. On Saturdays trains run every 5 minutes, on Sundays - every 6 minutes. A significant change took place in the night timetable. Since 20th June 2008 trains run every 15 minutes at night time, previously trains had arrived at stations every 30 minutes. The Company continued its efforts to modernise train traffic control systems and technical equipment, and improved fire safety, by implementing a fire controlling system in the core ventilation structure. Na przełomie 2008 i 2009 roku, w ramach programu modernizacji i usprawnień dla pasażerów, podjęto działania dotyczące wdrożenia na całej linii zautomatyzowanego Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Na stacjach Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny, System Informacji Pasażerskiej już działa. Natomiast na pozostałych stacjach wprowadzany będzie sukcesywnie w 2009 roku. At the turn of 2008 and 2009, under the programme of modernisations and improvements to the benefit of passengers, implementation process was launched on the entire line, of an automated Information System for Passengers (ISP, Polish acronym SIP). It is already operating at Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew and Młociny stations, whereas on remaining stations it is planned to be introduced successively in Każdego dnia, przy użyciu liczników przejść w bramkach Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, prowadzone są pomiary liczby pasażerów wchodzących na stacje. Wskazania liczników określiły liczbę wejść na stacje na osób w całym roku Rzeczywista liczba przewiezionych pasażerów jest większa szacunkowo o 5% (należy uzupełnić dane o osoby omijające bramki biletowe, np. korzystające z wind). W roku 2008 Metro Warszawskie Sp. z o.o. przewiozło około 126,3 miliona pasażerów. Passage counters located at the gates of the Toll Collecting System, are used to count on a daily basis the numbers of passengers entering stations. Counters indicated that persons entered stations in The actual number of all passengers carried by trains is higher by approximately 5% (data should be complemented with persons avoiding toll gates, e.g. by using lifts). In 2008, Metro Warszawskie Sp. z o.o. transported about million passengers. Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2008 roku Maximum daily number of passengers transported in 2008 year Liczba zarejestrowanych wejść na stację (w tys.) Szacunkowa liczba pasażerów metra (w tys.) Dzień roboczy Number of registered entrances to stations ( 000) Estimated number of metro passengers ( 000) Working day Sobota Saturday Niedziela Sunday

wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl

wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl 2009 ANNUAL REPORT 1 Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen, minął kolejny rok działalności Spółki Metro Warszawskie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 2012 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY 2012 2012 ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 212 212 ANNUAL REPORT WSTĘP INTRODUCTION Szanowni Państwo, Dear Ladies and Gentlemen, po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu sprawozdanie podsumowujące całoroczną działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Tramwaje Warszawskie. Warsaw Tramways

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Tramwaje Warszawskie. Warsaw Tramways 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Tramwaje Warszawskie Warsaw Tramways 2013 RAPORT ROCZNY Tramwaje Warszawskie Warsaw Tramways RAPORT ROCZNY 2013 Szanowni Państwo, rok 2013 był dla nas okresem dynamicznych

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny 2012 Wstęp Rok 2012 to czas międzynarodowych wydarzeń, w których uczestniczyła Spółka Tramwaje Warszawskie. W maju Spółka wraz z Metrem Warszawskim oraz Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report 2009

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 spis treści table of contents 2 4 6 14 19 22 30 35 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Słowo wstępne od Zarządu Foreword

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com. ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.pl Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2014 Annual Report 2014

raport roczny 2014 Annual Report 2014 raport roczny 2014 Annual Report 2014 2 Rozszerzona Rzeczywistość. Gdy zobaczysz ten znak, zeskanuj go telefonem lub tabletem. Augmented Reality. When you see this sign, scan it with your mobile device.

Bardziej szczegółowo