wykonano przez: ul. Wilczy Dół Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl"

Transkrypt

1 wykonano przez: ul. Wilczy Dół Warszawa

2 1

3 Szanowni Państwo, Dear Ladies and Gentlemen, RAPORT ROCZNY 2008 zapraszam do lektury raportu rocznego. Jego nieco zmieniona forma, pozwoli w sposób interesujący zapoznać się z działalnością Metra Warszawskiego Sp. z o.o. za 2008 rok. W ubiegłym roku z naszych usług skorzystało o 9% pasażerów więcej niż w 2007 roku. Oznacza to, że w 2008 roku przewieźliśmy o 12,8 miliona pasażerów więcej niż w roku ubiegłym. Ten znaczny wzrost liczby pasażerów jest efektem zakończenia budowy pierwszej linii metra oraz zwiększeniem przez nas liczby taboru, który obsługuje pierwszą linię. Nasza praca została doceniona przez międzynarodowych ekspertów. W roku 2008 zdobyliśmy uznanie jury międzynarodowego konkursu Metro Awards, skierowanego do firm związanych z budową oraz eksploatacją metra. Spółka Metro Warszawskie otrzymała dwie pierwsze nagrody w kategoriach: Najlepsza Stacja oraz Najlepszy Maszynista, a w roku 2009 w kategoriach: Najlepszy Program Utrzymania oraz Nagrodę specjalną za zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. W konkursie, którego ideą jest zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące polityki personalnej prowadzonej przez firmy i przedsiębiorstwa w Polsce, otrzymaliśmy tytuł Solidnego Pracodawcy Mazowsza 2008 roku. Naszej Spółce przyznano też tytuł Gazeli Biznesu 2008 za wykazanie się dynamicznym rozwojem, nieskazitelną reputacją, uczciwością wobec kontrahentów i pracowników. Bezpieczeństwo pasażerów przebywających na stacjach i peronach metra jest dla naszej Spółki priorytetem. Stosowne certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzają zrealizowanie przewidzianych polskim prawem działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych. Dla zrealizowania nowych rozwiązań w tym obszarze, zainicjowaliśmy w 2008 roku wydanie niezbędnych unormowań technicznych, deklarując wsparcie techniczne i finansowe całego procesu legislacyjnego. I would like to present you the annual report. Its slightly modified form shall enable us to become acquainted with the activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o. in 2008, in a more attractive and interesting way. Last year, the volume of passengers using our services increased by 9% in comparison with It means that in 2008 we managed to transport 12.8 million people more than in the previous year. This remarkable increase is the result of completed construction of the first line of the metro and the increase in the rolling stock volume that handles the first metro line. Our efforts are appreciated by numerous international experts. In 2008, we gained the recognition of the jury of the international contest Metro Awards, addressed to companies engaged in building and operating the metro. The company Metro Warszawskie won the two first prizes in categories: Best Station and Best Driver, and in 2009, in the category The Best Maintenance Software and a Special Award for our involvement in protecting the natural environment. We have also been granted the title of Reliable Mazovian Employer 2008 in a contest designed to draw attention to the issues of human resources policies in enterprises operating in Poland. Our company also won the title of Business Gazelle 2008, granted to companies distinctive by their dynamic development, flawless reputation, fairness towards partners and employees. Our top priority is the safety of our passengers at metro stations and platforms. Granted safety and security certificates confirm the implementation and execution of the activities aimed at ensuring passenger safety, in line with the provisions of Polish law. In order to implement new solutions within this field, in 2008 we initiated the procedure of issuing all necessary technical specifications, while declaring our technical and financial support for the entire legislative process. Podsumowując rok ubiegły, chciałbym podziękować za współpracę Radzie Nadzorczej, Członkom Zarządu, pracownikom Spółki i naszym Partnerom Handlowym, życząc sukcesów w realizacji wszystkich celów w 2009 roku. Summarising the past year, I would like to express gratitude for their collaboration to the Supervisory Board, Members of Management, Company s employees and our Business Partners, and I wish successes in implementing all objectives in Zapraszam do lektury I welcome your attention Jerzy Lejk Jerzy Lejk Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Chairman of Management General Director 2 3

4 1. WŁAŚCICIEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. OWNER AND SUBJECT OF ACTIVITY Podstawowa działalność Metra Warszawskiego Sp. z o.o. to: The core business of Metro Warszawskie Sp. z o.o. covers: RAPORT ROCZNY 2008 Przewozy pasażerskie metrem w Warszawie, które wykonujemy na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Transportu Miejskiego; Sprawowanie funkcji inwestora zastępczego budowy metra w Warszawie. Działalność tę realizujemy w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z Umową o Zastępstwo Inwestycyjne z 23 stycznia 2003 roku, poprzez nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, począwszy od etapu przygotowania inwestycji, przez organizację i realizację procesu inwestycyjnego aż po rozliczenie zadań; Bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra. Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa. W kwietniu 2008 roku, Zgromadzenie Wspólników Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki. Nowy Akt zmienił kompetencje poszczególnych organów Spółki, zwiększając między innymi uprawnienia Zarządu do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z działalnością statutową Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Transporting passengers by metro in Warsaw, under an agreement signed with the Warsaw Transport Authority (ZTM); Acting as project management company for developing the metro in Warsaw. We perform this function on behalf and for the Capital City Warsaw, in accordance with Agreement for Project Management of 23th January 2003, by monitoring the full investment process from the phase of preparation, through organisation and execution, to assessment of implementation of tasks; Maintaining and operating the rolling stock, systems and facilities of the metro, on a current basis. The Capital City Warsaw owns 100% of shares in Metro Warszawskie Sp. z o.o. In April 2008, the Assembly of Shareholders of Metro Warszawskie Sp. z o.o., adopted a resolution on amending the Company s Founding Act. The new Act changed the competences of individual organs of the Company, among other, by extending Management s competence to take decisions independently, as regards contracting commitments associated with statutory activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 4 5

5 2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 2. MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD ZARZĄD METRA WARSZAWSKIEGO SP. Z O.O. MANAGEMENT OF METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. RAPORT ROCZNY 2008 W roku 2008 (i do chwili obecnej) Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prowadził sprawy Spółki w następującym składzie: Pan Jerzy Lejk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Pani Dorota Popińska - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych Pan Grzegorz Ledzion - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji Pan Radosław Żołnierzak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji RADA NADZORCZA Organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki jest Rada Nadzorcza. Ostatni skład Rady Nadzorczej został powołany w dniu 19 czerwca 2008 roku i przedstawia się następująco: Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Ber - Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Górski - Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Kaczkowski - Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Kulik - Członek Rady Nadzorczej Pan Henryk Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej In 2008 (until the present), the following composition of the Management of Metro Warszawskie Sp. z o.o. handles Company s affairs: Mr Jerzy Lejk Chairman of Management, General Director Ms Dorota Popińska Member of Management, Financial and Commercial Director Mr Grzegorz Ledzion - Member of Management, Director of Operations Mr Radosław Żołnierzak - Member of Management, Director of Investments SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board is the organ exercising control over Company s activities. The current composition of the Supervisory Board was appointed on 19th June 2008 as follows: Mr Andrzej Jakubiak Chairman of Supervisory Board Mr Piotr Ber Member of Supervisory Board Mr Zbigniew Górski - Member of Supervisory Board Mr Andrzej Kaczkowski - Member of Supervisory Board Mr Krzysztof Kulik - Member of Supervisory Board Mr Henryk Pawłowski - Member of Supervisory Board 6 7

6 3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA 3. ORGANISATIONAL STRUCTURE OF COMPANY RAPORT ROCZNY 2008 Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. są Służby i Działy. Ich pracą kieruje odpowiednio Szef Służby lub Kierownik Działu, który odpowiada przed Prezesem lub Członkiem Zarządu. Rada Naukowo Konsultacyjna Scientific and Consultative Counsil Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych Board Member Financial and Commercial Director PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY PRESIDENT OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR The basic organisational units of Metro Warszawskie Sp. z o.o. are Services and Divisions. Their operations are directed respectively by the Head of Service or Division Manager, subordinated to the Chairman or Member of Management. Członek Zarządu Dyrektor ds. Inwestycji Board Member Investment Director Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji Board Member Maintenance Director Główny Księgowy Chief Accountant Dział Finansowy Financial Unit Dział Księgowoś ci Rozrachunkowo Kosztowej Settlement and Cost Accounting Unit Dział Księgowoś ci Materiałowej i Majątkowej Material and Asset Accounting Unit Dział Zamówień Publicznych Public Procurement Dział Administracyjno Gospodarczy Administration Dział Sprzedaży Sales Dział Zaopatrzenia Purchasing Unit Dział Informatyki IT Dział Kontrolingu Controlling Rzecznik Prasowy Spokesman Dział Organizacyjny Organisational Office Dział Kadr, Płac i Szkolenia HR Dział Prawny Legal Department Dział Doradców Advisors Dział Promocji PR Dział ds. BHP Health and Safety Unit Dział Kontroli Wewnętrznej Internal Audit Dział Kontroli Jakości Quality Control Dział Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych Human Protection and Classified Information Unit Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji Investment Planning and Preparation Unit Dział Geodezji Survay Dep. Dział Analiz Realizacji Inwestycji Investment Analysis Unit Zespół Obsługi Kontraktu Contract Handling Team Szef Służby Linii Line Service Manager Dział Automatyki i Łączności Automatic and Communications Dział Elektrotrakcyjny Electric and Traction Dział Mechaniczny Mechanical Unit Dział Torowo Budowlany Tracks and Construction Szef Służby Taboru Rolling Stock Service Manager Dział Technologiczny Technological Unit Dział Przeglądów Inspection Unit Dział Remontów Repairs Unit Dział Techniczny Technical Unit Szef Służby Ruchu Traffic Servive Manager Dział Ruchu Traffic Dział Stacji Stations Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Security Officer Służba Ochrony Metra Subway Protection Security Dział ds. Ochrony Przeciwpożarowej Fire Unit 8 9

7 4. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 4. INVESTMENT ACTIVITIES 4.1 Zakończenie budowy pierwszej linii metra 4.1 Completion of the first line of metro RAPORT ROCZNY 2008 W 2008 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. zakończyło budowę oraz oddało do użytku pasażerskiego cztery stacje metra w północnej części Warszawy na terenie dzielnicy Bielany. 23 kwietnia 2008 roku do ruchu pasażerskiego została włączona stacja Słodowiec, natomiast 25 października nastąpiło otwarcie trzech kolejnych stacji: Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny oraz węzła komunikacyjnego Młociny. Tym samym zakończona została budowa pierwszej linii metra. Otwarcie czterech stacji w północnej części Warszawy wydłużyło trasę pierwszej linii metra prawie do 23 kilometrów oraz zwiększyło liczbę stacji do 21. Budowa bielańskiego odcinka metra była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w wysokości nie przekraczającej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata In 2008, Metro Warszawskie Sp. z o.o. completed the construction and handed over for passenger use four stations in the northern area of Warsaw, in the Bielany district. On 23th April 2008 the Słodowiec station started servicing passenger traffic, whilst on 25th October three other stations were inaugurated: Stare Bielany, Wawrzyszew and Młociny, as well as the transport junction Młociny. Thus, the construction of the first line of Warsaw s metro was completed. The opening of four stations in the northern area of Warsaw extended the route of the first line to almost 23 kilometres, increasing the total number of stations to 21. The construction of the bielany section of the metro was subsidised from European Union funds in amount not exceeding 50% of total qualified expenditure for the project, under the Sectoral Operational Programme Transport for the years Stacja Słodowiec wejście południowe. ł Na stacji na poziomie i terenu mieszczą się hale odpraw z pomiesz- Słodowiec station ti southern entrance. On ground level l the station ti houses check-in halls with accompanying i czeniami towarzyszącymi. Poziom -1 tworzą: hala peronowa, pomieszczenia techniczne i technologiczne. premises. Level -1 is composed of: platform hall, mechanical and plant rooms. A building with double slide Wejściem do stacji jest murowany budynek z rozsuwanymi drzwiami. doors is the entrance to station

8 Stacja Stare Bielany - widok ogólny. Stare Bielany station general plan. Stacja Stare Bielany - peron wschodni. Perony stacji mają oryginalne drewniane wykończenia. Panele Stare Bielany station eastern platform. Passenger platforms of station are decorated d with untypical wooden fittings. Panels of clear wood are combined with grey floors and walls, creating an interesting style of z jasnego drewna wkomponowane są w szare posadzki i ściany, co nadaje stacji ciekawy styl. the station

9 Stacja Wawrzyszew wejście północne. Wejściem do stacji jest murowany budynek z rozsuwanymi drzwiami. Wawrzyszew station northern entrance. A walled building with with double slide doors is the entrance to station. Stacja Wawrzyszew - widok głowicy ł północnej ł i południowej. ł Wawrzyszew station view of northern and southern throats

10 Młociny to końcowa stacja pierwszej linii metra. Północne wyjście ze stacji prowadzi zadaszonym łącznikiem, wprost do węzła komunikacyjnego Młociny. Młociny is the end station of the first line of metro. The northern exit from station leads directly through a roofed connector to the Młociny transport hub. RAPORT ROCZNY 2008 Stacja Młociny wejście północne. Młociny station northern entrance. Stacja Młociny - peron wschodni. Końcowa stacja metra zwraca uwagę sposobem rozwiązania oświetlenia, nowoczesnymi metalowymi ławkami oraz falującym sufitem na peronach. Młociny station eastern platform. End station of metro is distinctive by its illumination, modern metal benches and waving ceiling over platforms

11 Tory odstawcze położone ł ż za stacją Młociny, mieszczą między innymi i stanowiska do zawracania oraz Holding tracks located behind Młociny station, that among other contain diverging i positions i and urządzenia służące dokonywaniu drobnych napraw pociągów. equipment for minor repairs of trains. Węzeł Komunikacyjny Młociny to jedna z największych inwestycji w sferze komunikacji publicznej w Europie. Celem jego budowy było stworzenie mieszkańcom północnej części Warszawy oraz jej okolic, dogodnych przesiadek do różnych środków transportu. The Młociny Transport Hub ranks among major public transportation projects in Europe. It is designed to provide inhabitants of Warsaw s northern areas and suburbs, convenient changes to various means of transport. Węzeł Komunikacyjny Młociny - widok przejścia szklany łącznik. Imponujący przeszklony budynek przesiadkowy, ciągnący się nad całym terenem węzła pełni kilka funkcji. Są tam pomieszczenia dla placówek handlowo-usługowych, miejsca na kawiarnie, dyspozytornie, ale podstawowym zadaniem jest umożliwienie pasażerom przejścia pod dachem między poszczególnymi elementami węzła. Młociny Transport thub view of passage glass connector. Impressive glazed transfer facility, stretch- t ing over the entire area of the hub, has several functions. It comprises premises for commercial and service outlets, cafes, control rooms, nevertheless its basic purpose is to provide passengers with a roofed passage between individual elements of the hub

12 Pętla tramwajowa przy Węźle Komunikacyjnym Młociny. Tramwaje mają do dyspozycji osiem stanowisk, każde mieszczące zestaw złożony z trzech wagonów. Tram terminus at the Młociny Transport Hub. Trams are handled d by eight positions, each adapted d to service a set of three cars. Węzeł Komunikacyjny Młociny - Park&Ride na 1000 samochodów i 100 stanowisk dla rowerów. Młociny ł Transport Hub - Park&Ride for 1000 vehicles plus 100 positions for bicycles

13 Węzeł Komunikacyjny Młociny - pętla autobusowa. Autobusy zarówno miejskie, jak i przyjeżdżające Młociny Transport Hub bus terminus. Buses, both municipal and arriving ing from outside Warsaw, find spoza Warszawy zmieszczą się na pięciu w pełni zadaszonych peronach. places on five fully roofed platforms

14 4.2 Przygotowania inwestycji budowy drugiej linii metra w Warszawie 4.2 Preparations for project of second metro line in Warsaw RAPORT ROCZNY 2008 brak zdjecia W 2008 roku zrealizowana została, między innymi, umowa na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla drugiej linii metra oraz opracowana została Ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla drugiej linii metra. Podjęte zostały prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy Studium Wykonalności dla całej drugiej linii metra. Przetarg został ogłoszony w pierwszym kwartale 2009 roku. In 2008 among other, a contract for developing a Report on environmental impact of the second metro line and Fire assessment for the second metro line was accomplished. Operations have been launched to develop tender documents to select a contractor for the Feasibility Study for the entire second line of the metro. The tender was announced in the first quarter of

15 26 27

16 Odcinek zachodni drugiej linii metra Western section of the second line of metro RAPORT ROCZNY 2008 Wybrany został i rozpoczął prace wykonawca badań geologicznych. Zakończenie prac planowane jest na rok W 2008 uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych oraz trwały dalsze prace nad wydaniem decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wnioski o wydanie obu decyzji złożone zostały w 2007 roku. The contractor for ground investigation was selected and started works. The task is planned for completion in In 2008, a decision on environmental conditions was obtained and efforts were continued to issue the decision on the Location of Public Project; applications for both decisions were submitted in Odcinek wschodni północny drugiej linii metra Eastern-northern section of the second line of metro Zlecono i wykonano opracowanie: Ustalenie stref wpływu budowy metra na budynki. Wybrany został i rozpoczął prace wykonawca badań geologicznych. Badania prowadzone są dla fragmentów odcinka wschodniego-północnego, których trasa przebiegu uległa zmianom. Zakończenie prac planowane jest na rok The assessment was ordered and completed: Specification of the project s impact zones on buildings. The contractor for ground surveys has been selected and started works. Surveys are carried out for those fragments of eastern-northern section, the routes of which have easternbeen altered. Operations are planned for completion in

17 Odcinek wschodni południowy drugiej linii metra Eastern - southern section of the second line of metro RAPORT ROCZNY 2008 Wybrano wykonawcę badań geologicznych. Badania prowadzone są dla fragmentów odcinka wschodniopołudniowego, których trasa przebiegu uległa zmianom. Zakończenie prac planowane jest na rok Metro Warszawskie Sp. z o.o. w 2007 roku złożyło wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja została wydana we wrześniu 2008 roku. Prowadzone są prace nad wydaniem decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. The contractor for ground surveys was selected. Investigations are carried out for those fragments of the eastern-southern section, the routes of which have been altered. Operations are planned for completion in In 2007, Metro Warszawskie Sp. z o.o. applied for a decision on environmental conditions. The decision was issued in September Efforts are in progress to issue a decision on Location of Public Project

18 4.3 Budowa głowicy zachodniej na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty Na początku września 2008 roku, Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na przebudowę układu torowego głowicy zachodniej wraz z przebudową wyjazdów z elektrowozowni na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty pierwszej linii metra. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie tego przedsięwzięcia, ze zwycięzcą przetargu nieograniczonego podpisana została 1 grudnia 2008 roku. Realizacja inwestycji na STP Kabaty umożliwi obsługę zwiększającej się liczby taboru istniejącej linii oraz w przyszłości, pociągów z odcinka centralnego drugiej linii metra. Dzięki zbudowaniu głowicy zachodniej osiągnięta zostanie projektowana pojemność i funkcjonalność elektrowozowni. 4.3 Construction of western throat at Kabaty Metro Yard In early September 2008, Metro Warszawskie Sp. z o.o. announced a tender for reconstruction of the track system of western throat, including reconstruction of exit driveways from electric locomotive depot at the Kabaty Metro Yard of the first line of metro. The contract for designing and executing the task, was signed with the winner of the open tender on 1st December The development of the Kabaty Metro Yard will enable to service increasing numbers of rolling stock units of the existing line, as well as the trains of the central section of the second line of metro, in the future. Thanks to construction of the western throat, the planned capacity and functionality of the electric locomotive depot will be achieved. Układ torowy głowicy zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty. Track system of western throat at Kabaty Metro Yard

19 4.4 Budowa przejścia podziemnego przy stacji metra Dworzec Gdański Planowane połączenie komunikacyjne pomiędzy stacją metra Dworzec Gdański a dworcem PKP Warszawa Gdańska ma pomóc w zintegrowaniu różnych środków transportu zbiorowego, a tym samym skrócić czas podróży. Przyczyni się także do poprawy dostępności obiektów dworca i stacji metra dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego w 2008 roku przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie przy udziale Miasta Stołecznego Warszawa na Modernizację linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E65 i stacją metra A17 Dworzec Gdański oraz kompleksową realizacją przejścia podziemnego dla pieszych łączącego stację metra A17 Dworzec Gdański ze stacją PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem, planowane jest na rok Construction of underground passage at Dworzec Gdański station The planned connection between the Dworzec Gdański metro station and the Warszawa Gdańska railway station, is designed to help integrate various means of collective transportation, thus reducing the time necessary to travel. It will also contribute to improving access to the railway and metro stations for disabled persons, and inhabitants of the Żoliborz district of Warsaw. The tender announced in 2008 by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie (PKP Polish State Railways S.A. Warsaw Regional Branch) with participation of Warsaw Capital City, for the Modernisation of Railway Line No. 20 within the area of the PKP Railway Station Warszawa Gdańska, in connection with the line E65 and metro station A17 Dworzec Gdański, and the comprehensive development of underground passage for pedestrians between metro station A17 Dworzec Gdański and PKP Railway Station Warszawa Gdańska and Żoliborz, is planned to be concluded in Planowane wejście do przejścia podziemnego łączącego stację metra Dworzec Gdański ze stacją PKP Warszawa Gdańska. Dworzec Gdański station western platform

20 5. EKSPLOATACJA METRA 5. METRO OPERATIONS RAPORT ROCZNY 2008 Warszawskie metro to jedna linia mierząca około 23 kilometrów, składająca się z 21 stacji. W kwietniu 2008 roku Spółka oddała do eksploatacji stację Słodowiec, w październiku trzy kolejne stacje: Stare Bielany, Wawrzyszew, Młociny oraz węzeł komunikacyjny Młociny. Tym samym zakończona została budowa pierwszej linii metra. Dane pierwszej linii metra: długość linii: 22,7 km; liczba stacji: 21; długość peronów pasażerskich: minimalna 119,2 m stacja Dworzec Gdański peron wschodni, maksymalna 142,5 m stacja Wilanowska; liczba wind osobowych: 59 szt.; liczba schodów ruchomych: 59 szt.; zagłębienie peronu poniżej poziomu terenu: od 4,7 m do 14,4 m; średnia odległość pomiędzy stacjami: 1083 m; szerokość toru: prześwit 1435 mm; minimalny promień łuku toru: 300 m; typ nawierzchni torowej: nawierzchnia torowa typu klejonego (nawierzchnia bezpodkładowa); system zasilania: trzecia szyna o napięciu 750V prądu stałego; sterowanie ruchem pociągów: urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów, system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej oraz system automatycznego ograniczenia prędkości wspomagający pracę maszynisty; częstotliwość kursowania: 3-4 min. w godzinach szczytu; prędkość komunikacyjna: 36 km/h; czas przejazdu całej linii metra: ok. 38 min. The Warsaw metro consists in one line approximately 23 kilometres long, composed of 21 stations. In April 2008, the Company inaugurated the Słodowiec station, in October followed by three other stations: Stare Bielany, Wawrzyszew and Młociny, and the Młociny transport hub. Thus the construction of the first line of metro was completed. Facts & figures of first line of metro: length of line: 22.7 km; number of stations: 21; length of passenger platforms: minimum m station Dworzec Gdański eastern platform, maximum m station Wilanowska; number of passenger lifts: 59 units; number of escalators: 59 units; platform deepening against ground level: from 4.7 m to 14.4 m; average distance between stations: 1,083 m; track width: in-between clearance 1,435 mm; minimum track curvature radius: 300 m; type of track superstructure: adhered track superstructure (non-sleeper); power supply: third track of voltage 750V direct current; train traffic controlling: train traffic securing equipment, remote control and dispatch control, plus a system automatically reducing velocity support for driver s operations; train running frequency: 3-4 minutes in peak hours; transport velocity: 36 km/h; running time on full length of metro line: ca 38 min. Warszawskie metro jest jednym z najpopularniejszych środków komunikacji w stolicy. Pasażerowie doceniają podziemną kolejkę między innymi za szybkość, niezawodność, punktualność, bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania. Pozytywne opinie oraz oceny, jakie wystawiają nam pasażerowie, są możliwe dzięki profesjonalnej pracy zespołu ludzi odpowiedzialnych za utrzymanie i obsługę stacji oraz taboru metra. The Warsaw metro is one of the capital s most popular means of transportation. Passengers highly value underground trains for such qualities as speed, reliability, punctuality, safety and comfort of travelling. Positive opinions and assessments we are given by passengers, are possible thanks to the professional dedication of a team responsible for maintaining and servicing stations and rolling stock of the metro. Monitor Systemu Informacjii Pasażerskiej. Młociny station northern exit

21 Kierując się takimi zasadami, jak niezawodność, bezpieczeństwo i punktualność metro warszawskie zapewnia wszystkim swoim pasażerom najlepszą, profesjonalną obsługę w zakresie komfortu podróży. Założenia, na podstawie których Metro Warszawskie Sp. z o.o. wciąż podejmuje zadania mające na celu poprawę warunków podróżowania, wynikają z zasadniczej działalności Spółki, którą jest spełnianie oczekiwań i wymogów pasażerów dotyczących zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa podróżowania oraz przestrzegania rozkładu jazdy. Strategicznym celem Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w 2008 roku było dostosowanie swojej działalności do potrzeb związanych z otwarciem odcinka bielańskiego. W 2008 roku, w zakresie działalności eksploatacyjnej Spółka przeprowadziła kompleksową aktualizację systemu informacji wizualnej na wszystkich stacjach metra. Opracowano i wdrożono rozkłady jazdy uwzględniające wszystkie zmiany, jakie były związane z uruchamianiem kolejnych stacji metra. Mimo wydłużenia pierwszej linii metra zachowano obowiązującą częstotliwość kursowania czyli w szczycie komunikacyjnym z częstotliwością co 3 minuty, w między szczycie co ok. 4 minuty, w pozostałych okresach 5 10 minut. W sobotę pociągi kursują co 5 minut, a w niedzielę co 6 minut. Znaczna zmiana nastąpiła w przypadku kursów nocnych. Od 20 czerwca 2008 roku kursy nocne realizowane są z częstotliwością co 15 minut, wcześniej jeździliśmy co 30 minut. Spółka kontynuowała prace związane z modernizacją systemów sterowania ruchem pociągów i urządzeniami technicznymi oraz udoskonaliła bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wykonując system sterowania pożarowego wentylacji głównej. Following such principles as reliability, safety and punctuality, the Warsaw metro ensures all its passengers top quality, professional service in terms of comfortable travel. The guidelines followed by Metro Warszawskie Sp. z o.o. in its continuous endeavour to further improve the conditions of travel, are provided for by Company s core activities, that consist in meeting the expectations and requirements of passengers relative to ensured comfort and safety of travel, and observing the timetable of trains. In 2008, the strategic objective of Metro Warszawskie Sp. z o.o. was to adapt its operations to the needs entailed by inaugurating the new Bielany (district) section of the first line. In 2008, within its operational activities the Company carried out a comprehensive updating of the visual information system at all stations of the metro. Timetables for trains have been developed and implemented, to include all changes brought about by the inauguration of successive new stations. In spite of extending the first line of the metro, the current running frequency of trains has remained valid, namely every 3 minutes in peak hours, every ca 4 minutes between peak periods, in other periods every 5 10 minutes. On Saturdays trains run every 5 minutes, on Sundays - every 6 minutes. A significant change took place in the night timetable. Since 20th June 2008 trains run every 15 minutes at night time, previously trains had arrived at stations every 30 minutes. The Company continued its efforts to modernise train traffic control systems and technical equipment, and improved fire safety, by implementing a fire controlling system in the core ventilation structure. Na przełomie 2008 i 2009 roku, w ramach programu modernizacji i usprawnień dla pasażerów, podjęto działania dotyczące wdrożenia na całej linii zautomatyzowanego Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Na stacjach Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny, System Informacji Pasażerskiej już działa. Natomiast na pozostałych stacjach wprowadzany będzie sukcesywnie w 2009 roku. At the turn of 2008 and 2009, under the programme of modernisations and improvements to the benefit of passengers, implementation process was launched on the entire line, of an automated Information System for Passengers (ISP, Polish acronym SIP). It is already operating at Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew and Młociny stations, whereas on remaining stations it is planned to be introduced successively in Każdego dnia, przy użyciu liczników przejść w bramkach Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, prowadzone są pomiary liczby pasażerów wchodzących na stacje. Wskazania liczników określiły liczbę wejść na stacje na osób w całym roku Rzeczywista liczba przewiezionych pasażerów jest większa szacunkowo o 5% (należy uzupełnić dane o osoby omijające bramki biletowe, np. korzystające z wind). W roku 2008 Metro Warszawskie Sp. z o.o. przewiozło około 126,3 miliona pasażerów. Passage counters located at the gates of the Toll Collecting System, are used to count on a daily basis the numbers of passengers entering stations. Counters indicated that persons entered stations in The actual number of all passengers carried by trains is higher by approximately 5% (data should be complemented with persons avoiding toll gates, e.g. by using lifts). In 2008, Metro Warszawskie Sp. z o.o. transported about million passengers. Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2008 roku Maximum daily number of passengers transported in 2008 year Liczba zarejestrowanych wejść na stację (w tys.) Szacunkowa liczba pasażerów metra (w tys.) Dzień roboczy Number of registered entrances to stations ( 000) Estimated number of metro passengers ( 000) Working day Sobota Saturday Niedziela Sunday

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Młociny. 0 Kabaty. Kabaty. 1 00 15 30 45 12 Wilanowska

Młociny. 0 Kabaty. Kabaty. 1 00 15 30 45 12 Wilanowska Kabaty ważny od 2.7.216 Kabaty 2 Natolin 5: 6:22 6-7 min 5: 6:22 6-7 min 5: 6:39 ok. 7 min 5: 6:1 ok. 7 min 6:22 6:29 ok. 4 min 6:22 6:29 ok. 4 min 6:39 2:27 ok. 5 min 6:1 2:28 5-6 min 4 Imielin 6:29 9:3

Bardziej szczegółowo

Młociny. 0 Kabaty. Kabaty. 1 00 15 30 45 12 Wilanowska

Młociny. 0 Kabaty. Kabaty. 1 00 15 30 45 12 Wilanowska Kabaty ważny od 1.3.216 Kabaty 2 Natolin 5: 5:46 5-6 min 5: 5:32 5-6 min 5: 6:39 ok. 7 min 5: 6:1 ok. 7 min 5:46 5:53 ok.4 min 5:32 5:57 ok. 4 min 6:39 2:27 ok. 5 min 6:1 2:28 5-6 min 4 Imielin 5:53 9:

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA)

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA) PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIE ZADOWOLENIA PASAŻERÓW METRA WARSZAWSKIEGO (IX EDYCJA) Czerwiec 2013 PLAN PREZENTACJI 1. Informacje na temat realizacji badania 2. Profil pasażerów 3. Ocena częstotliwości kursowania

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

DISCUSSION PANEL Polish regulations concerning fire tests of materials for rolling stock

DISCUSSION PANEL Polish regulations concerning fire tests of materials for rolling stock Third International Conference MODERN TRENDS OF FIRE PROTECTION IN ROLLING STOCK 18 of May, Warsaw PANEL DYSKUSYJNY Polskie przepisy dotyczące badańogniowych materiałów do taboru szynowego DISCUSSION PANEL

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego (XIII edycja)

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego (XIII edycja) Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego 2017 (XIII edycja) Warszawa, lipiec 2017 Spis Treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Charakterystyka badanych... 4 3. Częstotliwość korzystania z M1 i M2... 6

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego (XII edycja)

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego (XII edycja) Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego (XII edycja) Warszawa, lipiec . Wprowadzenie XII edycja badania zadowolenia pasażerów miała dać odpowiedź na pytanie, czy notowana w latach ubiegłych stabilizacja

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

przygotowano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl

przygotowano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl przygotowano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl 84 85 1 Szanowni Państwo, Sir/Madam, Po raz kolejny Metro Warszawskie Sp. z o.o. oddaje w Państwa ręce raport roczny,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc

System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce. Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc System opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w Polsce Zbigniew Szafrański Vice-president PKP Polish Railway Lines Jsc TransRussia2006 Moscow, 21.03.2006 Podstawy ustalania opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo