Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU"

Transkrypt

1 MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz Bochno, Karina Knasiecka-Falbierska, Mateusz Marciniak

2 Maria Dudzikowa Sylwia Jaskulska Renata Wawrzyniak-Beszterda Ewa Bochno Ireneusz Bochno Karina Knasiecka-Falbierska Mateusz Marciniak Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla Diagnoza i uwarunkowania Kraków 2011

3 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redaktor naukowy serii: prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa Redakcja wydawnicza: Beata Bednarz Adiustacja: Izabela Rutkowska Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Projekt okładki i i logo serii: Magdalena Muszyńska Izabela Surdykowska-Jurek CZARTART Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy nr N /3821) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISBN ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) , fax (12) Wydanie I, Kraków 2011

4 Spis treści Wprowadzenie... 9 I Erozja kapitału społecznego w szkole w atmosferze nieufności (Maria Dudzikowa) 1. Erozja kapitału społecznego? Nie ma co płakać...? Postawienie problemu Między nadzieją a iluzją Zaangażowane obywatelstwo nie jest w cenie u młodzieży szkolnej Potrzeba wycho(wy)wania uczniów do aktywności obywatelskiej i jej niektóre blokady Szkoła dzisiaj, czyli kultura nieufności we wspólnocie szatniowej Zwiększanie zasobów kapitału społecznego w szkole przez codzienną praxis II Uwagi metodologiczne i procedura badań (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda) 1. Zarys metodologiczny badań Charakterystyka próby... 71

5 6 Spis treści III Zasoby kapitału osobowego, rodzinnego i środowiskowego badanych 1. Kapitał osobowy (Karina Knasiecka-Falbierska) Dziedzina studiów Płeć Poziom indywidualnych osiągnięć edukacyjnych Poziom poczucia osiągnięć szkolnych Ocena zachowania Poziom samooceny badanych Stopień nasilenia optymizmu wobec możliwości realizacji celów i dążeń życiowych Uczestniczenie w praktykach religijnych Kapitał rodzinny (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda) Kapitał ekonomiczny rodziny Ocena badanego dotycząca standardu materialnego rodziny Pomoc materialna ze strony rodziców Ocena badanego dotycząca jego warunków do odrabiania lekcji Stopień korzystania z płatnych zajęć dodatkowych Dostęp do Internetu Kulturowy kapitał zinstytucjonalizowany rodziny Wykształcenie rodziców Korzystanie z edukacji przedszkolnej Ucieleśniony kapitał kulturowy rodziny Poczucie zbieżności własnych celów i dążeń życiowych z celami i dążeniami matki oraz ojca Wsparcie ze strony matki i ojca otrzymywane przez badanych w różnych sytuacjach życiowych Ocena respondenta dotycząca jego rozmów z matką i ojcem Kapitał środowiskowy (Mateusz Marciniak) Województwo Miejsce zamieszkania Lokalizacja szkoły Lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania Korzystanie z dojazdu do szkoły

6 Spis treści 7 IV Kapitał społeczny szkoły diagnoza 1. Szkolne zasoby zaufania (Ewa Bochno) Szkolne zasoby zaangażowania (Sylwia Jaskulska) V Kapitał społeczny szkoły uwarunkowania 1. Szkolny kapitał społeczny a kapitał osobowy badanych (Karina Knasiecka-Falbierska) Dziedzina studiów Płeć Poziom indywidualnych osiągnięć edukacyjnych Poziom samooceny badanych Stopień nasilenia optymizmu wobec możliwości realizacji celów i dążeń życiowych Uczestniczenie w praktykach religijnych Szkolny kapitał społeczny a kapitał rodzinny badanych (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda) Kapitał ekonomiczny rodziny badanego Kulturowy kapitał zinstytucjonalizowany rodziny Kulturowy kapitał ucieleśniony rodziny badanego Szkolny kapitał społeczny a kapitał środowiskowy badanych (Mateusz Marciniak) Województwo Miejsce zamieszkania Lokalizacja szkoły Lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania Korzystanie z dojazdu do szkoły

7 8 Spis treści VI Szkolny kapitał społeczny a jakość kultury szkoły (Ewa Bochno, Ireneusz Bochno) 1. Jakość kultury szkoły Szkolne zasoby sprzyjające kreowaniu szlachty szkolnej Szkolne zasoby sprzyjające nabywaniu i pomnażaniu kapitału ludzkiego uczniów Szkolne zasoby materialne Szkolne zasoby zaufania i zaangażowania a jakość kultury szkoły VII Kapitał społeczny w szkołach próba podsumowania (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda) 1. Szkolne zasoby kapitału społecznego a kapitał osobowy, rodzinny i środowiskowy badanych oraz jakość kultury szkoły Struktura szkolnych zasobów kapitału społecznego Weryfikacja hipotez badawczych podsumowanie VIII Szkoła jako przestrzeń, w której i poprzez którą tworzony jest kapitał społeczny? Suplement do Erozji kapitału... (Maria Dudzikowa) 1. Na przecięciu dwóch pól Szersze pole społeczne W zaczarowanym kręgu pozoru? Spis tabel Spis wykresów Aneks Bibliografia

8 Wprowadzenie Na samym początku z konieczności musimy powtórzyć fragmenty Wprowadzenia z pierwszego tomu naszej serii. Być może niektórzy Czytelnicy dopiero teraz do niej sięgają. Otóż [...] w styczniu 2005 roku przy ówczesnym Zakładzie Pedagogiki Szkolnej [dziś: Pracowni Pedagogiki Szkolnej M.D.], na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu powołałam zespół badawczy, który pod moim kierunkiem u progu roku akademickiego 2005/2006 rozpoczął badania podłużne maturzystów 2005 studentów I roku naszego uniwersytetu. Zespołowe badania pod tytułem Studenci UAM 2005/o6 2009/10. Doświadczenia szkolne I rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej. Badania panelowe obejmują dwa podtematy: 1) Studenci I roku UAM o swoich szkołach. Z doświadczeń pierwszego rocznika reformy edukacji. Badania retrospektywne. 2) Uniwersytet jako miejsce kształtowania i rozwijania kapitału społecznego. Z doświadczeń studentów. Badania panelowe. Badania są wzdłuż czasu, czyli inaczej mówiąc wzdłużne, jako że obejmują t r z y f a l e pomiarem punktowym tych samych studentów, więc będących na I, III i V roku studiów. Ze względu na problematykę, dobór próby i zasięg czasowy można nawet uznać je za unikatowe. Tak zresztą ocenili je recenzenci projektu, na realizację badań otrzymaliśmy bowiem w 2007 r. grant MNiSW (nr 3821/HO3/2007/32), w ramach którego dokonaliśmy dwóch pomiarów studentów (próba badawcza około 1500 osób z 12 Wydziałów). Przeprowadziliśmy także trzeci pomiar, ale już dzięki finansowemu wsparciu macierzystego Wydziału. Aktualnie przygotowujemy raporty i monografie z drugiej fali badań i dokonujemy wstępnego oglądu wyników badań z trzeciej fali (Dudzikowa, Wawrzyniak-Beszterda 2010, s. 11). Pierwsza część raportu (czyli pierwszy tom, o którym była mowa) [...] prezentuje, najkrócej mówiąc, odtworzony przez nas z odpowiedzi studentów I roku UAM (na pytania ankiety Studenci I roku UAM 2005/2006 o swoich szkołach) wizerunek ich szkół trzech szczebli kształcenia (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum). Wizerunek ten (zmienna objaśniana/zależna) jest analizowany i interpretowany z uwzględnieniem zasobów osobowych właściwości

9 10 Wprowadzenie psychologicznych i rodzinno-środowiskowo-szkolnych (zmienne objaśniające/ niezależne). Są to zatem badania przekrojowe niemierzące związków przyczynowych między zmiennymi, ale statystyczne. Rekonstruując szkolne doświadczenia badanych studentów maturzystów 2005, próbujemy w odwołaniu do Brunerowskiej koncepcji edukacji (Bruner 2006), która w swych ramach stwarza (oferuje) uczniom warunki doświadczania sprawstwa, refleksji i współpracy, czyli partycypację w prorozwojowej kulturze szkoły odpowiedzieć na pytanie: jak bogaty kontekst rozwoju stwarzały szkoły trzech szczebli kształcenia w retrospekcji ich absolwentów pierwszego rocznika reformy. Podejmujemy zatem próbę diagnozy i oceny polskiej szkoły na starcie reformy edukacyjnej z 1999 roku poprzez rekonstrukcję doświadczeń maturzystów W roku akademickim 2015/2016 planujemy powtórzyć badania za pomocą tych samych narzędzi badawczych. Podkreślmy tu, że nasza ocena została sporządzona na podstawie wypowiedzi maturzystów obecnie studentów I roku, toteż źródłem informacji byli tylko ci, którzy osiągnęli już pewien szczebel sukcesu edukacyjnego nie tylko dlatego, że zdali egzamin maturalny, ale pokonali próg podjęcia studiów uniwersyteckich. Byli zatem poddani selektywnym procedurom kwalifi kującym (Melosik 2002b, s. 173). Nie odtwarzaliśmy wizerunku szkół osób, które z rożnych względów nie podjęły kształcenia na poziomie akademickim (Dudzikowa, Wawrzyniak-Beszterda 2010, s ). Oddawana obecnie do rąk Czytelników książka jest drugą częścią raportu z pierwszego pomiaru (a zarazem drugim tomem serii). Tak jak pierwsza, jest poświęcona szkole, tylko w innym aspekcie. Mianowicie korzystając z odpowiedzi studentów dotyczących ich doświadczeń szkolnych wykorzystanych w pierwszym tomie dokonujemy teraz próby analizy i oceny roli szkół niższego szczebla w procesie kształtowania i rozwoju kapitału społecznego. Trzecia (ostatnia) część raportu z pierwszego pomiaru 1 odnosi się do materiału zgromadzonego w odpowiedzi na pytanie otwarte: Jak to jest być uczniem z perspektywy studenta I roku? Kolejne tomy, obejmujące raporty z drugiej 2 i trzeciej fali badań, będą publikowane sukcesywnie. Informacja o ich treści byłaby teraz przedwczesna, dotyczą one bowiem doświadczeń pierwszego rocznika reformy wynoszonych ze studiów na UAM w latach 2005/ /2010. Wszystkie tomy tworzą serię wydawniczą pt. Maturzyści 2005 Studenci UAM w Poznaniu. Ujmując rzecz perspektywicznie, nadmienię, że w najbliższych latach w jej skład wejdą także 1 M. Dudzikowa, Jak to jest być uczniem? Doświadczenia szkolne w metaforyce młodzieży u progu studiów uniwersyteckich, t. 3, Impuls, Kraków (w druku). 2 M. Dudzikowa i in., Jednostkowe i zbiorowe oblicza kapitału społecznego w uniwersytecie, t. 4, Impuls, Kraków (w druku).

10 Wprowadzenie 11 bardziej szczegółowe monografie przygotowane indywidualnie przez członków Zespołu w ramach jednej pracy doktorskiej i kilku rozpraw habilitacyjnych. Zespół badawczy tworzą następujące osoby: z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza: prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa (kierownik Zespołu), dr Renata Wawrzyniak-Beszterda (zastępca kierownika), dr Karina Knasiecka-Falbierska, dr Sylwia Jaskulska oraz włączony później dr Mateusz Marciniak; z Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr Ewa Bochno, mgr Ireneusz Bochno oraz dr Anita Famuła-Jurczak; z Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Ewa Tłuczek-Tadla (tamże, s ). W tym miejscu chcę ponownie wyrazić radość, że udało nam się stworzyć Zespół, który podjął tak ambitne zadania. Można dziś zauważyć niedostatek szeroko zakrojonych badań pedagogicznych. Ich słabością jest bowiem (nadmierna) wycinkowość, atomizacja i indywidualna forma realizacji, a także badania sondażowe prowadzone na grupach niespełniających wymogu reprezentatywności (Lewowicki 2005, s. 117). Jako Zespół badawczy z satysfakcją odnotowaliśmy też fakt, że kontynuowane przez nas badania (a podjęte w 2005 r.) wpisują się dziś swoją aktualną problematyką w dokument strategiczny Polska Wyzwania rozwojowe (Wzrost kapitału społecznego Polski. Wyzwanie X) [http:www.premier. gov.pl/rzad/polska_2030/ (dostęp: )]. Pragnę więc jeszcze raz podziękować Zespołowi za odwagę i bezinteresowność (pracujemy bez honorariów) podjęcia tak r o z l e g ł y c h w czasie, niełatwych koncepcyjnie i organizacyjnie badań. Badania diachroniczne bowiem, co już podkreślałam we wstępie do pierwszego tomu, pod względem istoty postępowania wymagające znacznych nakładów czasu i wysiłku, są rzadkością w warsztatach nie tylko polskich pedagogów, ale i zachodnich, aczkolwiek dokonywanie pomiarów rozciągniętych w czasie, zezwalających na dynamiczne i wieloaspektowe ujęcie badanych zjawisk, jak zauważa Klaus Hurrelmann (1994, s. 77), należy do najbardziej skutecznych metod przedstawiania zmian współzachodzących między warunkami jednostkowego i społecznego rozwoju. Dziękuję zatem Zespołowi. Wszyscy wnosili swój wkład w tę naszą pracę adekwatnie do możliwości. Szczególnie wdzięczna jestem dr Renacie Wawrzyniak- -Beszterdzie za pełne zaangażowania koordynowanie pracami Zespołu. Ponownie chcemy podziękować tym wszystkim, którzy wspierali realizację naszego projektu, wspierają i mamy nadzieję będą nadal nas wspierać. Ich pełną listę, na czele z Rektorem UAM w Poznaniu (kadencja ) prof. zw. dr. hab. Stanisławem Lorencem oraz władzami dziekańskim i Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, opublikowaliśmy we wstępie do pierwszego tomu. Dziękujemy raz jeszcze.

11 12 Wprowadzenie * * * Z satysfakcją zatem oddajemy do rąk Czytelników drugi tom cyklu Maturzyści 2005 Studenci UAM w Poznaniu. Jego struktura jest przejrzysta. Tom otwiera mój esej opublikowany w 2008 r. pt. Erozja kapitału społecznego w szkolonej kulturze nieufności 3. Zdecydowałam się na zamieszczenie go w tym miejscu, ponieważ podjęłam w nim u progu naszych badań próbę (w świetle literatury przedmiotu) odpowiedzi na pytanie: Na ile szkoła jest mówiąc słowami Janusza Czapińskiego (2006) przestrzenią, w której i poprzez którą [...] tworzony jest kapitał społeczny, i jakie można stawiać prognozy pod tym względem? Odpowiedź nie jest optymistyczna, na co wskazuje tytuł eseju, jak również większość innych tekstów zamieszczonych w tomie, w którym pierwotnie został wydrukowany. Pytanie to stawiamy teraz ponownie, by odpowiedzieć na nie jeszcze raz, ale na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez nasz Zespół, o których traktuje niniejsza książka. Ma ona w gruncie rzeczy charakter zwięzłego raportu (o jego podstawach metodologicznych mowa jest w drugim rozdziale). W trzecim prezentujemy badaną próbę w świetle zmiennych niezależnych: zasobów osobowych, rodzinnych i środowiskowych. Kolejne dwa rozdziały to ocena wielkości i struktury szkolnych zasobów kapitału społecznego (w wymiarach zaufania i zaangażowania) i ich uwarunkowań. Z racji bogatego materiału empirycznego mieliśmy trudność ze zbudowaniem tyleż przejrzystej, co wyczerpującej struktury książki. Zdecydowaliśmy się na przedstawienie portretu próby w świetle zmiennych niezależnych w oddzielnym rozdziale. Nie uniknęliśmy zatem powtórzeń w rozdziale piątym poświęconym weryfikacji hipotez. Rozdział szósty stanowi omówienie jakości kultury szkoły i jej związków ze szkolnymi zasobami kapitału społecznego. W tym przypadku wątki te prezentujemy w osobnym rozdziale z uwagi na złożoność zmiennej jakość kultury szkoły, a także jej znaczenie dla przedstawionych w tomie analiz. Części empiryczne kończy próba podsumowania wyników badań. Książkę zamyka mój tekst będący swoistym komentarzem, pt. Szkoła jako przestrzeń w której i przez którą tworzony jest kapitał społeczny? Suplement do Erozji kapitału.... Zwracam w nim między innymi uwagę na niebezpieczeństwa pozorowanych działań na rzecz kapitału społecznego zarówno na poziomie szkoły, jak i władz oświatowych różnego szczebla. W przygotowaniu tej książki towarzyszyła nam życzliwość wielu osób. Spośród nich szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Recenzentów niniejszego 3 Przedruk eseju (z naniesionymi drobnymi uwagami) za zgodą Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: M. Dudzikowa, Erozja kapitału społecznego w szkolnej kulturze nieufności [w:] Wychowanie pojęcia procesy konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. IV, Ku demokracji poprzez edukację, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: GWP 2008, s

12 Wprowadzenie 13 tomu: profesorów Doroty Klus-Stańskiej oraz Bogusława Śliwerskiego. Ich krytyczne uwagi pozwoliły nam udoskonalić tekst, choć i tak odpowiedzialność za jego ostateczny kształt spoczywa na nas. Nie możemy nie wspomnieć o wielkim wsparciu, jakiego nieustannie doświadczamy ze strony Oficyny Wydawniczej Impuls, a zwłaszcza dyrektora Wojciecha Śliwerskiego i redaktor Beaty Bednarz. Dzię kujemy. Poszczególne fragmenty opracowania mają swoich autorów, toteż są przez nich sygnowane nazwiskami. Maria Dudzikowa Poznań, styczeń 2011

13

14 Bibliografia Adrjan B., Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Kraków: Impuls Agamben G., Wspólnota która nadchodzi, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic! Arends R.I., Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, Warszawa: WSiP Auleytner J., Gęsicki J., Reforma systemu oświaty [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT Bakiera L., Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana. Roczniki Socjologii Rodziny 2006, t. XVII. Ball S.J., Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, przeł. K. Kwaśniewicz, Kraków: Impuls Baranowska-Skimina A., Jakie są współczesne kobiety, -sa-wspolczesne-polskie-kobiety,1,39,1.html, dostęp: Barbour I.G., Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawcze nauk społecznych i religii, przeł. M. Krośniak, Kraków: Znak Bardziejewska M., Kultura organizacyjna szkoły, Forum Oświatowe 2004, nr 2. Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Warszawa: Scholar Bartosz B. (red.), Kobiecość i męskość. Komunikacja. Relacje. Społeczeństwo, Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury 2011a. Bartosz B. (red.), Wymiary kobiecości i męskości. Od psychologii do kultury, Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury 2011b. Bartoszek A., Analizy kapitału społeczno-kulturowego w teorii zmiany i mobilności społecznej [w:] Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, red. M.S. Szczepański, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Bartoszek A., Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Bartoszek A., Konwersja kapitałów społeczno-kulturowych na kapitał obywatelski rzecz o wytwarzaniu otwartych społeczności [w:] Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, red. M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008.

15 294 Bibliografi a Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. J. Królak, Warszawa: Sic! Bauman Z., Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa: PIW Bauman Z., Razem, osobno, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006a. Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, Kraków: WAM 2006b. Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, przeł. J. Margański, Warszawa: Sic! 2006c. Bauman Z., Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007a. Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przeł. J. Konieczny, Kraków: Znak 2007b. Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, Gdańsk: GWP 2007c. Bauman Z., Wspólnota, przeł. J. Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie Beare H., Caldwell B.J., Millikan R.H., Jak podnosić poziom kultury szkoły?, przeł. A. Labus [w:] Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą. Antologia I, red. D. Elsner, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa: Scholar Beck U., Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refl eksyjnej, przeł. J. Konieczny [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refl eksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa: PWN Bem S.L., Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, przeł. S. Pikiel, Gdańsk: GWP Bennett J., Hart S.N., Wspólnoty edukacyjne [w:] S. Hart, C. Price Cohen, M. Farrel- -Erickson, M. Flekkřy, Prawa dzieci w edukacji, przeł. S. Pikiel, Gdańsk: GWP Bodine E., Kapitał społeczny i szkolnictwo perspektywa badań amerykańskich [w:] Młodzi, edukacja i społeczeństwo. Szkice z teorii i praktyki, red. M. Cylkowska-Nowak, Poznań: Wolumin Bokajło W., Kapitał ludzki i społeczny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego [w:] Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. D. Moroń, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Bokajło W., Wiktorska-Święcka A. (red.), Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, Wrocław: ATUT Borowiec P., Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Bortnowski S., Mateczniki szkolnej biurokracji, Dziennik Polski 2006, nr 60. Borusowski J., Kapitał społeczny koncepcja [w:] Kapitał: ludzie i instytucje, red. U. Szczepanski, A. Śliz, Tychy Opole: WSzZiNS 2006.

16 Bibliografi a 295 Boudon R., Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, przeł. A. Karpowicz, Warszawa: Oficyna Naukowa Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Warszawa: Scholar 2005a. Bourdieu P., Przemoc symboliczna, przeł. L. Kopciewicz [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków: Znak 2005b. Bourdieu P., Struktury, habitus, praktyki, przeł. L. Kopciewicz [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków: Znak 2005c. Bourdieu P., Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków: Universitas Bourdieu P., Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, przeł. J. Stryjczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Warszawa: PWN 1990 (I wydanie); PWN 2006 (II wydanie). Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, przeł. A. Sawisz, Warszawa: Oficyna Naukowa Bradley H., Płeć, przeł. E. Chomicka, Warszawa: Sic! Bronk A., Majdański S., Kłopoty z porządkowaniem nauki: perspektywa naukoznawcza, Nauka 2009, nr 1. Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, przeł. J. Suchecki, Gdańsk: GWP Bruner J.S., Poza dostarczone informacje: studia z psychologii poznawania, wybór, red. i wstęp J.M. Anglin, przeł. B. Mroziak, Warszawa: PWN Bruner J.S., Kultura edukacji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków: Universitas Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Scholar Brzezińska A., Krzywicki P., Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości, Czasopismo Psychologiczne 2001, t. VII, nr 1. Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk: GWP Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś, M. Marody, J. Strawiński, S. Szymański, Warszawa: PWN Chętkowski D., Obmacywanie uczniów, wpis opublikowany 6 lipca 2007 roku. Chętkowski D., Kon fl ik t y [w:] D. Chętkowski, Nauczycielskie perypetie. O wojnie wszystkich ze wszystkimi, Gdańsk: GWP 2010a. Chętkowski D., Nauczycielskie perypetie. O wojnie wszystkich ze wszystkimi, Gdańsk: GWP 2010b. Cichomski B., Kozak W., Morawski P., Morawski W., Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, Warszawa: Scholar 2001.

17 296 Bibliografi a Cieślikowska J., Limont W., Obraz ucznia zdolnego w potocznych koncepcjach nauczycieli [w:] Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, red. W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Ciżkowicz B., Wyuczona bezradność młodzieży, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Clifford H.E., Dyscyplina i kierowanie klasą, przeł. E. Filipiak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Coleman J.S., Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, przeł. H. Grzegołowska-Klarkowska, Studia Socjologiczne 1993, nr 1. Coleman J.S., Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej, przeł. M. Jasiński [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. I, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa: Scholar Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology 1988, No. 94, dostęp: Colman A.M., Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Czapiga A., Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim, angielskim, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Cybulska A. (oprac.), Zaufanie do polityków w czerwcu. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS 2007 (czerwiec). Czapiński J., Wartościowanie zjawisko inklinacji pozytywnej. (O naturze optymizmu), Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Czapiński, J., Cywilizacyjna rola edukacji. Dlaczego warto inwestować w wykształcenie, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2006a. Czapiński J., Podsumowanie. Komu się w Polsce wiedzie, a komu nie [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2006b. Czapiński J., Polska państwo bez społeczeństwa, Nauka 2006c, nr 1. Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2007a. Czapiński J., Cechy osobowościowe i styl życia [w:] Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2007, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2007b. Czapiński J., Ogólny dobrostan psychiczny [w:] Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2007, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Vizja Press & IT 2007c. Czapiński J., Wzrost jakości życia w III RP, czyli fenomen rozwoju obywateli bez rozwoju człowieczeństwa [w:] Społeczne konteksty jakości życia, red. S. Kowalik, Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki 2007d. Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2009.

18 Bibliografi a 297 Czarnecka K., Zgółkowa H., Słownik gwary uczniowskiej, Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW 1991 (hasła: karcer, klatka, kryminał, księga, lista, łagiernia, ława, obóz, sala, spacer, święta, teczka, więzienie). Czerepaniak-Walczak M., Świadomość podmiotów edukacji gimnazjalnej perspektywa pedagogiczna, Szczecin: Hogben Czerepaniak-Walczak M., Opinia o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia r. Rocznik Pedagogiczny 2011, nr 34. Cześnik M., Próżnia socjologiczna a demokracja przykład postkomunistycznej Polski, Kultura i Społeczeństwo 2008, t. LII, nr 4. Czyż E., Ciechanowski J., Szewczyk E., Prawo do nauki. Raport z monitoringu, Warszawa: Wydawnictwo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 2002, pl/pliki/elzbietaczyzprawodonaukiraportzmonitoringu.pdf, dostęp: Dalin P., Rolff H.-G., Kleekamp B., Przyszłość szkolnictwa, przeł. A. Labus [w:] Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą. Antologia I, red. D. Elsner, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji Dehnel P., Powrót Diogenesa? [w:] P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu, przeł. i wstępem opatrzył P. Dehnel, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Derbis R., Doświadczanie codzienności, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Dobrzyńska T., Metafora jako narzędzie analizy rzeczywistości [w:] Literatura i wiedza, t. LXXXVII, red. W. Bolecki, E. Dąbrowska, Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Dolata R., Procesy rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach z perspektywy nierówności społecznych w edukacji. Raport cząstkowy w ramach projektu: Drugi rok monitorowania reformy systemu oświaty, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2001a. Dolata R., Reforma wewnętrznego oceniania osiągnięć uczniów w szkole podstawowej [w:] Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty, red. K. Konarzewski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2001b. Dolata R., Procedury rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach-ocena z perspektywy nierówności społecznych w edukacji [w:] Zmiany w systemie oświaty: wyniki badań empirycznych, red. E. Wosik, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych Dolata R., Szkoła segregacje nierówności, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Dolata R., Murawska B., Cechy nauczyciela i środowiska szkolnego a nasilenie dyskryminacji uczniów ze względu na płeć i pochodzenie społeczne, Kwartalnik Pedagogiczny 1996, nr 2. Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, Warszawa Toruń: Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 2004.

19 298 Bibliografi a Domalewski J., Syndrom placówki i wyścig szczurów. Ukryte funkcje egzaminów zewnętrznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania 2003, t. XV. Domalewski J., Wasilewski K., Mikiewicz P., Segmentacja społeczna na wyjściu ze szkoły średniej [w:] Młodzież i oświata za burtą przemian, red. K. Szafraniec, Toruń: Adam Marszałek Domański H., Mobilność i hierarchie stratyfi kacyjne [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Domański H., Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych Domański H., Społeczeństwa europejskie. Stratyfi kacja i systemy wartości, Warszawa: Scholar Domański H., Ostrowska A., Rychard A. (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Dudzikowa M., O trudnej sztuce tworzenia samego siebie, Warszawa: Nasza Księgarnia Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Krakow: Impuls 2001 (wyd. I); Impuls 2004 (wyd. II poszerzone). Dudzikowa M., Ciąg dalszy reformowania edukacji czyli dziura i jej okolice. Esej jedenasty, Rocznik Pedagogiczny 2005, nr 28. Dudzikowa M. (red.), Jak kształcić nauczycieli u progu XXI wieku?, dyskusja panelowa z udziałem M. Czerepaniak-Walczak, H. Kwiatkowskiej, A. Kotusiewicz, J. Rutkowiak, przygotowała do druku M. Dudzikowa moderator dyskusji, Rocznik Pedagogiczny 2006a, nr 29. Dudzikowa M., Co z rozwojem kapitału społecznego w szkole?, Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze 2006b, nr 6. Dudzikowa M., Co z rozwojem kapitału społecznego w szkole? Postawienie problemu [w:] Gorące problemy edukacji w Polsce. Ekspertyzy i opinie, red. T. Lewowicki, Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 2007a. Dudzikowa M., Pomyśl siebie... Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk: GWP 2007b. Dudzikowa M., Uczyć się od idola. O istotnym źródle wiedzy potocznej uczniów [w:] Wychowanie. Pojęcia procesy konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. II, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: GWP 2007c. Dudzikowa M., Erozja kapitału społecznego w szkole w kulturze nieufności [w:] Wychowanie. Pojęcia procesy konteksty, t. IV, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak- -Walczak, Gdańsk: GWP Dudzikowa M., Autorytet z klamką w tle, Głos Pedagogiczny 2010a, nr 2(16). Dudzikowa M., Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory [w:] Wychowanie. Pojęcia procesy konteksty. Ujęcie interdyscyplinarne, t. V, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: GWP 2010b.

20 Bibliografi a 299 Dudzikowa M., Inspiracje Brunerowskie [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Kraków: Impuls 2010c. Dudzikowa M., Ku sprawstwu, współpracy i refl eksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, t. 1, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Kraków: Impuls 2010d. Dudzikowa M., Podstawowe założenia teoretyczne [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, t. 1, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Kraków: Impuls 2010e. Dudzikowa M., Jak to jest być uczniem? Doświadczenia szkolne w metaforyce młodzieży u progu studiów uniwersyteckich, Kraków: Impuls (w druku). Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R. (red.), Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, t. 1, Kraków: Impuls Dziubka K., Obywatelskość jako virt podmiotu demokracji, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Ebert M., Rola edukacji przedszkolnej w rozwoju regionalnym, społecznym i gospodarczym, http//tu.edu.pl, dostęp: Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, przeł. I. Wojnar, J. Kubin, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa: Elipsa Edukacja: Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku pod kierownictwem Jacques a Delorsa, przeł. W. Rabczuk, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Edwards C.H., Dyscyplina i kierowanie klasą, przeł. M. Bogdanowicz, Warszawa: PWN Elliot A., Koncepcje ja, przeł. S. Królak, Warszawa: Sic! Etzioni A., Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verantwortlichkeiten und das Programm des Kommunitarismus, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Fatyga B., Sytuacja społeczno-kulturowa młodzieży a wyzwania wychowawcze, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 8. Fatyga B., Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście. Raport z badań i diagnoza sytuacji społeczno-kulturalnej, Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Fatyga B., Ewolucja, rewolucja, rozkład. Czym jest i czym powinien być etos inteligencki w dzisiejszej Polsce, Krytyka Polityczna 2002a, nr 1. Fatyga B., Polska młodzież w okresie przemian [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa: Scholar 2002b. Field D., Osobowości rodzinne, Warszawa: Logos Oficyna Wydawnicza Filek J., Filozofi a jako etyka, Kraków: Znak Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Aletheia 1993.

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji 229 dr Tadeusz Kowalewski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Politechnika Białostocka Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

Z warsztatu badawczego

Z warsztatu badawczego Sylwia Jaskulska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu parezja 2/2014 z warsztatu Uniwersytet badawczego w Białymstoku 79 Wydział Pedagogiki i Psychologii Z warsztatu badawczego 2/2014 ISSN 2353-7914

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Redakcja naukowa: prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska Warszawa 2008 r. dyskryminacja bookman.indd 1 2008-09-24 11:18:01

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT

PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT Piotr Nowak ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Praca naukowa finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

Czas drukowania świadectw, czyli czerwcowy czas szkolny. O szkolnej grze pozorów

Czas drukowania świadectw, czyli czerwcowy czas szkolny. O szkolnej grze pozorów Alicja Korzeniecka-Bondar 81 Alicja Korzeniecka-Bondar Czas drukowania świadectw, czyli czerwcowy czas szkolny. O szkolnej grze pozorów Czas mówi. Mówi wyraźniej niż słowa. Przesłanie, które nam przekazuje,

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu

Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu ISSN 2080-2404 2(26) 2011 Zasada równości i zasada niedyskryminacji Studia BAS Nr 2(26) 2011 Zasada równości i zasada niedyskryminacji pod redakcją Bożeny

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO EMILIA KOROLCZUK KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH A ROZWÓJ LOKALNY. ANALIZA PROBLEMATYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY NAREWKA. RAPORT Z BADAŃ. BIAŁYSTOK 2013 1 SPIS TREŚCI..2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo