Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m"

Transkrypt

1 Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m

2 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y S z a n o w n i P a ń s t w o, Nasz kraj stoi na progu nowego planu Marshalla wykorzystania środków programów pomocowych Unii Europejskiej na lata W tym czasie organizowane będą również wydarzenia sportowe związane z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Wobec tych wyzwań potrzebne są nowe rozwiązania organizacyjne i biznesowe. Stąd postanowiliśmy utworzyć w Kancelarii Zespół Projektów Infrastrukturalnych. Zespół służy tworzeniu nowatorskich rozwiązań prawnych dedykowanych naszym Klientom uczestniczącym w programach infrastrukturalnych. Celem działań zespołu jest zapewnienie opieki prawnej inwestycji od początku do końca, z uwzględnieniem wszelkich aspektów danego przedsięwzięcia. Z Zespołu wyznaczamy eksperta Opiekuna Prawnego Projektu, którego podstawowym zadaniem jest nadzorowanie i koordynacja zespołu prawników prowadzących sprawy Klienta na wszystkich etapach inwestycji oraz przedstawianie Klientowi raportów i informacji o postępach prac. Do Zespołu Projektów Infrastrukturalnych wybraliśmy ekspertów spośród kilkudziesięciu doświadczonych prawników Kancelarii. Posiadamy ekspertów prawnych z takich sektorów jak: transport, rynek budowlany, inwestycje samorządów terytorialnych, inwestycje energetyczne, lotnicze, ochrony środowiska, w tym w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Nasi prawnicy posiadają szczególnie rozległą praktykę w zakresie regulacji prawnych dotyczących projektów infrastrukturalnych w kolejnictwie. Potwierdza to długoletnia współpraca ze spółkami z sektora kolejowego. Znajomość specyfiki tej gałęzi gospodarki jest istotna w sprawnym przeprowadzaniu inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową, jak chociażby przy budowie, przebudowie, bądź modernizacji stacji, czy linii kolejowych. Jestem przekonany, że przy współudziale naszej Kancelarii ułatwimy Państwu skuteczną realizację projektów inwestycyjnych. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Z wyrazami szacunku Cezary Józef Nowakowski adwokat

3 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m D e a r S i r / M a d a m, Our country is on a threshold of a new Marshall plan taking advantage of selected European Union aid funds over the period Within the same time frame also the sport events connected with UEFA Euro 2012 will be organized. In view of those challenges there is a need for new organizational and business solutions. Therefore, we have decided to create an Infrastructure Project Team in our Office. The Team has been designed for the purpose of creating innovative solutions dedicated to our Clients participating in infrastructure programs. The Team will provide legal guidance from the very beginning to the very end of the investment project by devoting its attention to all aspects of the investment. The Team will designate an expert Leader the Legal Guardian of the Project, whose basic duty will be to monitor and to co-ordinate the team of lawyers carrying out the Client s legal matters at all stages of the investment and presenting reports and information concerning work progress to the Client. The Infrastructure Project Team is composed of several experts selected carefully from all our Lawyers. Our Office employs experts in investment sectors such as: transportation, construction, local government investments, energy investments, and those concerning air and aviation, environmental protection, including the acquisition of European Union funds. Our Lawyers have particularly wide experience in the area of law concerning railway infrastructure projects confirmed by a long-term co-operation with railway sector companies. Knowledge of this specific branch of economy is crucial in order to efficiently conduct investments relating to railway infrastructure such as construction, reconstruction or modernization of railway stations or railroads. I am deeply convinced that we will facilitate effective realisation of your investment projects. I encourage You to familiarize Yourself with the details of our offer. Yours respectfully Cezary Józef Nowakowski Advocate

4 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y

5 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m O Kancelarii About Us Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (N&W) utworzona została w maju 1998 roku, obecnie jest jedną z największych polskich spółek prawniczych. Zespół Kancelarii składa się z kilkudziesięciu prawników we własnych biurach w Warszawie, Toruniu, Białymstoku, Katowicach, Działdowie, Düsseldorfie (Niemcy) oraz Vielikim Nowgorodzie (Federacja Rosyjska). W Niemczech naszą partnerską kancelarią jest kancelaria TIGGES Rechtsanwälte z siedzibą w Düsseldorfie. W ramach naszej praktyki stworzyliśmy działy specjalizujące się w poszczególnych dziedzinach prawa. Jednym z nich jest Zespół Projektów Infrastrukturalnych. Mamy doświadczenie w realizacji dużych transakcji inwestycyjnych. W ostatnim czasie uczestniczyliśmy w transakcji typu M&A przejęcia największego polskiego prywatnego przewoźnika kolejowego przez zagranicznego inwestora. Transakcję tę dziennik Rzeczpospolita uznał za drugą pod względem wielkości przejęcia jaką zawarto w Polsce w 2007 roku. Pracujemy dokładnie, nawet pod presją czasu, działamy skutecznie. Rozwiązujemy trudne i skomplikowane problemy prawne na gruncie polskiego i europejskiego ustawodawstwa. Zapewniamy indywidualne podejście do projektu oraz proponujemy najlepsze rozwiązania. Naszymi atutami są wiedza i doświadczenie, zapewniające najwyższy standard usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy. The Legal Office Nowakowski and Partners, established in May 1998, is at present a leading law firm in Poland. Our team consists of several dozen lawyers in branch offices located in Warsaw, Toruń, Białystok, Katowice, Działdowo, Düsseldorf (Germany), and Veliky Novgorod (Russia). In Germany our associated practice is TIGGES Rechtsanwälte in Düsseldorf. Within the framework of our practice we have created divisions specialising in particular branches of law. One of such divisions is the Infrastructure Project Team. We have a good deal of experience in carrying out large scale infrastructure transactions. Recently, we have been involved in an important M&A transaction a takeover of the biggest Polish private railway carrier by a foreign investor. The Rzeczpospolita daily considered this transaction as the second largest takeover in Poland in We act effectively and, even under pressure of time, accurately. We have solved a significant number of difficult and complex legal problems arising from both Polish and European legislations. We assure an individual approach to the project and propose the best solutions. The legal attainments and experience are our advantages ensuring the highest standards in providing services while preserving competitive terms of co-operation.

6 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y Nasze silne strony Our Strengths Infrastruktura kolejowa Zespół Projektów Infrastrukturalnych N&W jest jedynym w Polsce zespołem prawników kierowanym przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych przewoźników kolejowych. Infrastruktura transportowa W skład Zespołu N&W wchodzą osoby, które uczestniczyły w budowaniu pierwszego prywatnego przewoźnika kolejowego w Polsce, jak również holdingu spółek transportowych oraz przewoźnika lotniczego. Zamówienia publiczne Zespół N&W jest złożony z osób posiadających wieloletnie doświadczenie w orzekaniu w sprawach zamówień publicznych, jak i prowadzeniu spraw samych zamówień. Jesteśmy ekspertami zarówno w sprawach standardowych, jak i nietypowych, jak: koncesja na roboty budowlane, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zamówienie sektorowe. Ochrona konkurencji N&W zatrudnia prawników posiadających praktyczną znajomość prawa ochrony konkurencji, w tym prawników z wieloletnim doświadczeniem pracy w instytucjach antymonopolowych, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Europejska. Samorząd terytorialny Od lat doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcom w zakresie realizowanych przez nie wspólnie inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Railway infrastructure N&W s Infrastructure Project Team is the only such team of lawyers in Poland managed by people with many years of experience in solving legal problems of railway carriers. Transport infrastructure N&W s Infrastructure Project Team is composed of people who have participated in the formation of the first Polish private railway carrier, as well as of a holding of transport companies and an air carrier. Public procurement The members of the Infrastructure Project Team have many years of experience in litigation pertaining public procurement cases and in performance of procurement cases on its own. We are experts in both standard and unusual cases such as: construction work license, competitive dialogue, single-source procurement procedure, and utilities contracts. Competition N&W employs lawyers with profound practical knowledge of competition law, including lawyers with many years experience working for anti-monopoly authorities such as the Office of Competition and Consumer Protection and the European Commission. Local authorities For many years we have been advising local authorities and entrepreneurs in infrastructure investments jointly carried out by those entities.

7 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Doradztwo podatkowe Naszym Klientom oferujemy gruntowną analizę w zakresie wszystkich aspektów procesu inwestycyjnego. Od A do Z Zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy całości, nawet najbardziej złożonych inwestycji, na wszystkich etapach przedsięwzięcia. Tax advisory services We offer our Clients a thorough analysis comprising all aspects of the infrastructure process. From A to Z We assure comprehensive legal assistance for the entire, even the most complicated investments, at every single stage of the undertaking.

8 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y Zakres przedmiotowy inwestycji Subject Of Investment Zapewniamy pomoc prawną niezbędną przy budowie, przebudowie, bądź modernizacji każdego typu infrastruktury, w tym autostrad, dróg, obwodnic, stacji oraz linii kolejowych i tramwajowych, przy wzmacnianiu nawierzchni, a także doradztwo prawne przy zarządzaniu i nadzorze nad budową. Posiadamy szerokie doświadczenie przy obsłudze prawnej inwestycji z zakresu samorządu terytorialnego. Nasze szerokie doświadczenie może być wykorzystane również przy tak newralgicznych inwestycjach jak modernizacja portów lotniczych. Doradzamy przy budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę oraz unieszkodliwianiu odpadów. Nasza pomoc będzie również przydatna w sprawach z zakresu budowy oraz utrzymywania obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska. We assure legal assistance in constructing, reconstructing or modernising of all types of infrastructure including highways, motorways, beltways, stations as well as railroads and tram roads, but also in strengthening of surface and legal consultancy in management and supervision of construction works. We have particularly wide experience in providing legal services for investments in the scope of the activities carried out by local authorities. Our broad experience may be used even in such strategic investments as modernization of airports. We advise on construction and maintenance of public devices used for the population s water supply and disposal of waste. Our assistance may also prove essential in cases concerning construction and maintenance of structures and devices serving the environmental protection.

9 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Zakres przedmiotowy inwestycji... Subject of Investment Spory Disputes Koncepcje dla inwestora Concepts for Investor Eksploatacja obiektu Use of Site Lokalizacja inwestycji Location of Investment Umowy wykonawcze Executive Contracts Finansowanie, w tym ze Êrodków UE Financing, Including EU Funds

10 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y Koncepcje dla inwestora Concepts For Investor Przed realizacją inwestycji nasi prawnicy doradzą Inwestorowi jaka forma prawna będzie najlepsza dla planowanego przedsięwzięcia, przygotują kompletną dokumentację oraz wynegocjują umowy, których zawarcie jest konieczne do uruchomienia działalności. Jesteśmy aktywni, co pozwala nam na niezwłoczną reakcję w sprawach istotnych dla prowadzonego przez Klienta przedsięwzięcia. Prawnicy N&W posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Doradzamy przy zawieraniu umów nabycia, najmu, dzierżawy nieruchomości. Uczestniczymy w negocjacjach. Gwarantujemy kompleksowe sprawdzenie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. Współpracujemy z renomowanymi pośrednikami w zakresie obrotu nieruchomościami. Prior to the commencement of an investment our lawyers will advise the Investor on the most appropriate legal form for his undertaking, as well as prepare complete documentation and negotiate contracts necessary for a particular business activity. We are very responsive, which enables us to react immediately where it is important for the undertaking carried out by our Client. N&W lawyers possess the necessary knowledge and experience in the scope of property law. We advise on purchase, lease and tenancy contracts concerning real estate. We participate in negotiation process and assure complex verification of actual and legal status of the property. Moreover, we co-operate with well-known real estate agents. Zgłaszanie zamiaru koncentracji przedsi biorców Notification of intended concentration of entrepreneurs Koncesje na roboty budowlane oraz partnerstwo publiczno-prywatne Construction work licenses and Private-Public Partnership Zamówienia publiczne Public procurement

11 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Zgłaszanie zamiaru koncentracji przedsiębiorców Prawnicy N&W dysponują bogatym doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji fuzji i przejęć, których elementem jest obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK lub do Komisji Europejskiej. Nasze doświadczenie, skuteczność oraz doskonała znajomość procedur powodują, że konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji w żaden sposób nie opóźnia zamknięcia transakcji. Zamówienia publiczne Zespół N&W to grupa prawników wyspecjalizowanych w problematyce zamówień publicznych. Dotyczy ona nie tylko podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne, ale również przedsiębiorców, którzy korzystając ze środków pomocowych Unii Europejskiej są zobowiązani do stosowania procedur przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Naszym zadaniem jest wspieranie Wykonawcy lub Zamawiającego na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koncesje na roboty budowlane oraz Partnerstwo publiczno-prywatne Zespół N&W posiada praktyczną znajomość przepisów dotyczących koncesji na roboty budowlane oraz zagadnień dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. Narzędzia te mogą być z powodzeniem wykorzystane do współdziałania inwestycyjnego jednostek publicznych i prywatnych. Notification of intended concentration of entrepreneurs N&W lawyers are of very rich experience in preparation and completion of M&A transactions, which involve an obligation to notify the President of the Office of Competition and Consumer Protection or the European Commission of intended concentration. Our experience, efficiency and excellent knowledge of procedures ensure that the obligation of notification will not in any manner delay the transaction closure. Public procurement N&W team is a group of lawyers specialising in the area of public procurement law. Public procurement law concerns not only state agencies and entrepreneurs bidding for a contract, but also entrepreneurs benefiting from the funds of the European Union that are obliged to comply with the regulations of public procurement law. Our goal is to support the Economic Operator or Awarding Entity at all stages of contract award procedure. Construction work licenses and Private-Public Partnership N&W team have practical knowledge of the law concerning construction work licenses and issues relating to private-public partnership. The skills may be successfully used in private-public partnership investment.

12 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y

13 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Lokalizacja inwestycji Location Of Investment Oferujemy pomoc prawną w zakresie audytu nieruchomości oraz wsparcie w procesie pozyskiwania, nabywania nieruchomości z uwzględnieniem dostępnych możliwości skorzystania z ulg, zwolnień i bonifikat lub ustanowienia tytułu prawnego do nieruchomości. Pomagamy w doborze lokalizacji inwestycji na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w takich strefach. We offer legal assistance in auditing the property and support in the process of obtaining, acquiring properties with a view to available relieves, exemptions and bonuses or establishing a legal title to the property. We advise on locating the investment in special economic zones. We prepare documentation necessary to obtain a permit required for conducting business in such zones. Finansowanie, w tym ze Êrodków UE Financing, Including European Union Funds Nasz Zespół opracuje formułę prawną finansowania przedsięwzięcia. Pomagamy Klientom w wyborze programu pozyskania funduszy ze środków unijnych. Współpracujemy w tym zakresie z renomowanymi podmiotami. Our Team shall develop a legal formula of investment financing. We assist Clients in choosing a program to acquire European Union funds. In this respect we co-operate with reputable entities. Umowy wykonawcze Executive Contracts Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie procesu budowlanego, redagowania i negocjowania treści umów, nadzoru nad dokumentacją, współpracy przy odbiorze inwestycji, komunikacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego, zabezpieczenia ryzyk finansowania inwestycji (ubezpieczenie, waloryzacja), zabezpieczenie roszczeń z tytułu realizacji inwestycji, a także zagadnień umów realizowanych w formule FIDIC. We provide comprehensive legal service concerning construction work process, drafting and negotiating contracts, supervision over documentation, assistance in the final acceptance of the investment, communication between the participants of an investment process, security of investment financial risks (insurance, indexation), security of claims arising from investment performance, as well as issues connected with FIDIC contracts.

14 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y Eksploatacja obiektu Use Of Site Naszym Klientom proponujemy pomoc w tworzeniu regulacji prawnych w zakresie eksploatacji oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu eksploatacji gotowych obiektów infrastrukturalnych. We offer our Clients assistance in the creation of legal regulations in the scope of use and security of claims arising from the use of completed infrastructure sites. Spory Disputes Prawnicy Zespołu N&W pomogą skompletować i przeanalizować dokumentację dotyczącą sporu, jak również przedstawią rekomendację co do zasadności roszczeń i strategii sporu. Zapewniamy udział w negocjacjach w celu polubownego rozwiązania sporu, mediację, a także komisje rozjemczą w ewentualnych sporach. Reprezentujemy Klientów przed arbitrażem krajowym, jak i zagranicznym. Zapewniamy także zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania sądowego. The lawyers of N&W Team will help to complete and analyse documentation concerning a dispute as well as provide recommendation concerning legitimacy of the complaint and strategy of the dispute. We assure participation in negotiations leading to resolving the dispute amicably, mediation or creation of arbitration committees in potential disputes. We represent our Clients in both domestic and foreign arbitration. We assure legal representation at every stage of court proceedings. Transgraniczne rozwiàzania Cross-Border Solutions W Europie bez granic Inwestorzy oczekują kompleksowych rozwiązań, wymagających znajomości nie tylko prawa krajowego oraz europejskiego, ale i uregulowań prawnych innych państw spoza Unii Europejskiej. N&W jest zrzeszona w Eurojuris Polska, będącą organizacją krajową sieci Eurojuris International wiodącej europejskiej organizacji kancelarii prawniczych. Organizacja zapewnia pełną gamę rozwiązań prawniczych, niezależnie od tego gdzie powstanie problem i jakiego zagadnienia będzie dotyczył. Dzięki sieci 18 organizacji krajowych w Europie, sieci 38 kancelarii pozaeuropejskich, łącznie zrzeszających ponad 600 kancelarii prawniczych o potencjale ponad 5000 prawników, wraz z Eurojuris jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem Klienta obejmujący wszystkie dziedziny prawa. In Europe without borders Investors expect complex solutions, requiring knowledge of both domestic and European law, as well as of legal systems of the countries outside the European Union. Our Office is associated with Eurojuris Polska, a domestic organisation being part of Eurojuris International network a leading European organisation of law firms. This association assures full range of legal solutions, regardless of where a problem arises and what kind of issue it may involve. Due to a network of 18 domestic organisations in Europe, and the network of 38 legal offices outside Europe gathering a total of over 600 legal offices with more than 5000 lawyers, with Eurojuris we are able to solve Client s every single problem covering every legal area.

15 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Kontakt Contact Opiekun prawny projektu Krzysztof Bąk Al. Armii Ludowej 26 (budynek Focus) Warszawa tel fax tel kom Oddział w Warszawie Al. Armii Ludowej 26 (budynek Focus) Warszawa tel fax Oddział w Toruniu ul. Łazienna 24/ Toruń tel fax Oddział w Białymstoku ul. Akademicka Białystok tel fax Oddział w Katowicach Al. W. Roździeńskiego 190B Katowice tel fax Oddział Düsseldorf Zollhof Düsseldorf Niemcy Oddział Vielikij Novgorod ul. Oborony 26 blok 4 Vielikij Novgorod Rosja tel Siedziba Kancelarii Plac Mickiewicza Działdowo tel fax w w w. k n w. p l EUROJURIS

16

NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska WYDANIE SPECJALNE / SPECIAL EDITION NEWSLETTER November 2009 Listopad 2009 Changes facilitating road investments and environmental protection law Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie wypełniamy lukę między międzynarodowymi kancelariami

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Edytorial Editorial 02 Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z grupą przyjaciół stwierdziliśmy, że na rynku pojawia się miejsce dla nowoczesnej polskiej firmy

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2011 ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REP0R RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011

Bardziej szczegółowo

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport report Listopad 2009 November 2009 Spis treści Index of contents 1 2 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 03 1.1 Zatrudnienie w sektorze

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. (Wersja 1.0)

RAPORT KOŃCOWY. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa. (Wersja 1.0) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i

Bardziej szczegółowo