Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m"

Transkrypt

1 Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m

2 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y S z a n o w n i P a ń s t w o, Nasz kraj stoi na progu nowego planu Marshalla wykorzystania środków programów pomocowych Unii Europejskiej na lata W tym czasie organizowane będą również wydarzenia sportowe związane z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Wobec tych wyzwań potrzebne są nowe rozwiązania organizacyjne i biznesowe. Stąd postanowiliśmy utworzyć w Kancelarii Zespół Projektów Infrastrukturalnych. Zespół służy tworzeniu nowatorskich rozwiązań prawnych dedykowanych naszym Klientom uczestniczącym w programach infrastrukturalnych. Celem działań zespołu jest zapewnienie opieki prawnej inwestycji od początku do końca, z uwzględnieniem wszelkich aspektów danego przedsięwzięcia. Z Zespołu wyznaczamy eksperta Opiekuna Prawnego Projektu, którego podstawowym zadaniem jest nadzorowanie i koordynacja zespołu prawników prowadzących sprawy Klienta na wszystkich etapach inwestycji oraz przedstawianie Klientowi raportów i informacji o postępach prac. Do Zespołu Projektów Infrastrukturalnych wybraliśmy ekspertów spośród kilkudziesięciu doświadczonych prawników Kancelarii. Posiadamy ekspertów prawnych z takich sektorów jak: transport, rynek budowlany, inwestycje samorządów terytorialnych, inwestycje energetyczne, lotnicze, ochrony środowiska, w tym w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Nasi prawnicy posiadają szczególnie rozległą praktykę w zakresie regulacji prawnych dotyczących projektów infrastrukturalnych w kolejnictwie. Potwierdza to długoletnia współpraca ze spółkami z sektora kolejowego. Znajomość specyfiki tej gałęzi gospodarki jest istotna w sprawnym przeprowadzaniu inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową, jak chociażby przy budowie, przebudowie, bądź modernizacji stacji, czy linii kolejowych. Jestem przekonany, że przy współudziale naszej Kancelarii ułatwimy Państwu skuteczną realizację projektów inwestycyjnych. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Z wyrazami szacunku Cezary Józef Nowakowski adwokat

3 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m D e a r S i r / M a d a m, Our country is on a threshold of a new Marshall plan taking advantage of selected European Union aid funds over the period Within the same time frame also the sport events connected with UEFA Euro 2012 will be organized. In view of those challenges there is a need for new organizational and business solutions. Therefore, we have decided to create an Infrastructure Project Team in our Office. The Team has been designed for the purpose of creating innovative solutions dedicated to our Clients participating in infrastructure programs. The Team will provide legal guidance from the very beginning to the very end of the investment project by devoting its attention to all aspects of the investment. The Team will designate an expert Leader the Legal Guardian of the Project, whose basic duty will be to monitor and to co-ordinate the team of lawyers carrying out the Client s legal matters at all stages of the investment and presenting reports and information concerning work progress to the Client. The Infrastructure Project Team is composed of several experts selected carefully from all our Lawyers. Our Office employs experts in investment sectors such as: transportation, construction, local government investments, energy investments, and those concerning air and aviation, environmental protection, including the acquisition of European Union funds. Our Lawyers have particularly wide experience in the area of law concerning railway infrastructure projects confirmed by a long-term co-operation with railway sector companies. Knowledge of this specific branch of economy is crucial in order to efficiently conduct investments relating to railway infrastructure such as construction, reconstruction or modernization of railway stations or railroads. I am deeply convinced that we will facilitate effective realisation of your investment projects. I encourage You to familiarize Yourself with the details of our offer. Yours respectfully Cezary Józef Nowakowski Advocate

4 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y

5 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m O Kancelarii About Us Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (N&W) utworzona została w maju 1998 roku, obecnie jest jedną z największych polskich spółek prawniczych. Zespół Kancelarii składa się z kilkudziesięciu prawników we własnych biurach w Warszawie, Toruniu, Białymstoku, Katowicach, Działdowie, Düsseldorfie (Niemcy) oraz Vielikim Nowgorodzie (Federacja Rosyjska). W Niemczech naszą partnerską kancelarią jest kancelaria TIGGES Rechtsanwälte z siedzibą w Düsseldorfie. W ramach naszej praktyki stworzyliśmy działy specjalizujące się w poszczególnych dziedzinach prawa. Jednym z nich jest Zespół Projektów Infrastrukturalnych. Mamy doświadczenie w realizacji dużych transakcji inwestycyjnych. W ostatnim czasie uczestniczyliśmy w transakcji typu M&A przejęcia największego polskiego prywatnego przewoźnika kolejowego przez zagranicznego inwestora. Transakcję tę dziennik Rzeczpospolita uznał za drugą pod względem wielkości przejęcia jaką zawarto w Polsce w 2007 roku. Pracujemy dokładnie, nawet pod presją czasu, działamy skutecznie. Rozwiązujemy trudne i skomplikowane problemy prawne na gruncie polskiego i europejskiego ustawodawstwa. Zapewniamy indywidualne podejście do projektu oraz proponujemy najlepsze rozwiązania. Naszymi atutami są wiedza i doświadczenie, zapewniające najwyższy standard usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy. The Legal Office Nowakowski and Partners, established in May 1998, is at present a leading law firm in Poland. Our team consists of several dozen lawyers in branch offices located in Warsaw, Toruń, Białystok, Katowice, Działdowo, Düsseldorf (Germany), and Veliky Novgorod (Russia). In Germany our associated practice is TIGGES Rechtsanwälte in Düsseldorf. Within the framework of our practice we have created divisions specialising in particular branches of law. One of such divisions is the Infrastructure Project Team. We have a good deal of experience in carrying out large scale infrastructure transactions. Recently, we have been involved in an important M&A transaction a takeover of the biggest Polish private railway carrier by a foreign investor. The Rzeczpospolita daily considered this transaction as the second largest takeover in Poland in We act effectively and, even under pressure of time, accurately. We have solved a significant number of difficult and complex legal problems arising from both Polish and European legislations. We assure an individual approach to the project and propose the best solutions. The legal attainments and experience are our advantages ensuring the highest standards in providing services while preserving competitive terms of co-operation.

6 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y Nasze silne strony Our Strengths Infrastruktura kolejowa Zespół Projektów Infrastrukturalnych N&W jest jedynym w Polsce zespołem prawników kierowanym przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych przewoźników kolejowych. Infrastruktura transportowa W skład Zespołu N&W wchodzą osoby, które uczestniczyły w budowaniu pierwszego prywatnego przewoźnika kolejowego w Polsce, jak również holdingu spółek transportowych oraz przewoźnika lotniczego. Zamówienia publiczne Zespół N&W jest złożony z osób posiadających wieloletnie doświadczenie w orzekaniu w sprawach zamówień publicznych, jak i prowadzeniu spraw samych zamówień. Jesteśmy ekspertami zarówno w sprawach standardowych, jak i nietypowych, jak: koncesja na roboty budowlane, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zamówienie sektorowe. Ochrona konkurencji N&W zatrudnia prawników posiadających praktyczną znajomość prawa ochrony konkurencji, w tym prawników z wieloletnim doświadczeniem pracy w instytucjach antymonopolowych, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Europejska. Samorząd terytorialny Od lat doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcom w zakresie realizowanych przez nie wspólnie inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Railway infrastructure N&W s Infrastructure Project Team is the only such team of lawyers in Poland managed by people with many years of experience in solving legal problems of railway carriers. Transport infrastructure N&W s Infrastructure Project Team is composed of people who have participated in the formation of the first Polish private railway carrier, as well as of a holding of transport companies and an air carrier. Public procurement The members of the Infrastructure Project Team have many years of experience in litigation pertaining public procurement cases and in performance of procurement cases on its own. We are experts in both standard and unusual cases such as: construction work license, competitive dialogue, single-source procurement procedure, and utilities contracts. Competition N&W employs lawyers with profound practical knowledge of competition law, including lawyers with many years experience working for anti-monopoly authorities such as the Office of Competition and Consumer Protection and the European Commission. Local authorities For many years we have been advising local authorities and entrepreneurs in infrastructure investments jointly carried out by those entities.

7 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Doradztwo podatkowe Naszym Klientom oferujemy gruntowną analizę w zakresie wszystkich aspektów procesu inwestycyjnego. Od A do Z Zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy całości, nawet najbardziej złożonych inwestycji, na wszystkich etapach przedsięwzięcia. Tax advisory services We offer our Clients a thorough analysis comprising all aspects of the infrastructure process. From A to Z We assure comprehensive legal assistance for the entire, even the most complicated investments, at every single stage of the undertaking.

8 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y Zakres przedmiotowy inwestycji Subject Of Investment Zapewniamy pomoc prawną niezbędną przy budowie, przebudowie, bądź modernizacji każdego typu infrastruktury, w tym autostrad, dróg, obwodnic, stacji oraz linii kolejowych i tramwajowych, przy wzmacnianiu nawierzchni, a także doradztwo prawne przy zarządzaniu i nadzorze nad budową. Posiadamy szerokie doświadczenie przy obsłudze prawnej inwestycji z zakresu samorządu terytorialnego. Nasze szerokie doświadczenie może być wykorzystane również przy tak newralgicznych inwestycjach jak modernizacja portów lotniczych. Doradzamy przy budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę oraz unieszkodliwianiu odpadów. Nasza pomoc będzie również przydatna w sprawach z zakresu budowy oraz utrzymywania obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska. We assure legal assistance in constructing, reconstructing or modernising of all types of infrastructure including highways, motorways, beltways, stations as well as railroads and tram roads, but also in strengthening of surface and legal consultancy in management and supervision of construction works. We have particularly wide experience in providing legal services for investments in the scope of the activities carried out by local authorities. Our broad experience may be used even in such strategic investments as modernization of airports. We advise on construction and maintenance of public devices used for the population s water supply and disposal of waste. Our assistance may also prove essential in cases concerning construction and maintenance of structures and devices serving the environmental protection.

9 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Zakres przedmiotowy inwestycji... Subject of Investment Spory Disputes Koncepcje dla inwestora Concepts for Investor Eksploatacja obiektu Use of Site Lokalizacja inwestycji Location of Investment Umowy wykonawcze Executive Contracts Finansowanie, w tym ze Êrodków UE Financing, Including EU Funds

10 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y Koncepcje dla inwestora Concepts For Investor Przed realizacją inwestycji nasi prawnicy doradzą Inwestorowi jaka forma prawna będzie najlepsza dla planowanego przedsięwzięcia, przygotują kompletną dokumentację oraz wynegocjują umowy, których zawarcie jest konieczne do uruchomienia działalności. Jesteśmy aktywni, co pozwala nam na niezwłoczną reakcję w sprawach istotnych dla prowadzonego przez Klienta przedsięwzięcia. Prawnicy N&W posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Doradzamy przy zawieraniu umów nabycia, najmu, dzierżawy nieruchomości. Uczestniczymy w negocjacjach. Gwarantujemy kompleksowe sprawdzenie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. Współpracujemy z renomowanymi pośrednikami w zakresie obrotu nieruchomościami. Prior to the commencement of an investment our lawyers will advise the Investor on the most appropriate legal form for his undertaking, as well as prepare complete documentation and negotiate contracts necessary for a particular business activity. We are very responsive, which enables us to react immediately where it is important for the undertaking carried out by our Client. N&W lawyers possess the necessary knowledge and experience in the scope of property law. We advise on purchase, lease and tenancy contracts concerning real estate. We participate in negotiation process and assure complex verification of actual and legal status of the property. Moreover, we co-operate with well-known real estate agents. Zgłaszanie zamiaru koncentracji przedsi biorców Notification of intended concentration of entrepreneurs Koncesje na roboty budowlane oraz partnerstwo publiczno-prywatne Construction work licenses and Private-Public Partnership Zamówienia publiczne Public procurement

11 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Zgłaszanie zamiaru koncentracji przedsiębiorców Prawnicy N&W dysponują bogatym doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji fuzji i przejęć, których elementem jest obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK lub do Komisji Europejskiej. Nasze doświadczenie, skuteczność oraz doskonała znajomość procedur powodują, że konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji w żaden sposób nie opóźnia zamknięcia transakcji. Zamówienia publiczne Zespół N&W to grupa prawników wyspecjalizowanych w problematyce zamówień publicznych. Dotyczy ona nie tylko podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne, ale również przedsiębiorców, którzy korzystając ze środków pomocowych Unii Europejskiej są zobowiązani do stosowania procedur przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Naszym zadaniem jest wspieranie Wykonawcy lub Zamawiającego na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koncesje na roboty budowlane oraz Partnerstwo publiczno-prywatne Zespół N&W posiada praktyczną znajomość przepisów dotyczących koncesji na roboty budowlane oraz zagadnień dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. Narzędzia te mogą być z powodzeniem wykorzystane do współdziałania inwestycyjnego jednostek publicznych i prywatnych. Notification of intended concentration of entrepreneurs N&W lawyers are of very rich experience in preparation and completion of M&A transactions, which involve an obligation to notify the President of the Office of Competition and Consumer Protection or the European Commission of intended concentration. Our experience, efficiency and excellent knowledge of procedures ensure that the obligation of notification will not in any manner delay the transaction closure. Public procurement N&W team is a group of lawyers specialising in the area of public procurement law. Public procurement law concerns not only state agencies and entrepreneurs bidding for a contract, but also entrepreneurs benefiting from the funds of the European Union that are obliged to comply with the regulations of public procurement law. Our goal is to support the Economic Operator or Awarding Entity at all stages of contract award procedure. Construction work licenses and Private-Public Partnership N&W team have practical knowledge of the law concerning construction work licenses and issues relating to private-public partnership. The skills may be successfully used in private-public partnership investment.

12 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y

13 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Lokalizacja inwestycji Location Of Investment Oferujemy pomoc prawną w zakresie audytu nieruchomości oraz wsparcie w procesie pozyskiwania, nabywania nieruchomości z uwzględnieniem dostępnych możliwości skorzystania z ulg, zwolnień i bonifikat lub ustanowienia tytułu prawnego do nieruchomości. Pomagamy w doborze lokalizacji inwestycji na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w takich strefach. We offer legal assistance in auditing the property and support in the process of obtaining, acquiring properties with a view to available relieves, exemptions and bonuses or establishing a legal title to the property. We advise on locating the investment in special economic zones. We prepare documentation necessary to obtain a permit required for conducting business in such zones. Finansowanie, w tym ze Êrodków UE Financing, Including European Union Funds Nasz Zespół opracuje formułę prawną finansowania przedsięwzięcia. Pomagamy Klientom w wyborze programu pozyskania funduszy ze środków unijnych. Współpracujemy w tym zakresie z renomowanymi podmiotami. Our Team shall develop a legal formula of investment financing. We assist Clients in choosing a program to acquire European Union funds. In this respect we co-operate with reputable entities. Umowy wykonawcze Executive Contracts Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie procesu budowlanego, redagowania i negocjowania treści umów, nadzoru nad dokumentacją, współpracy przy odbiorze inwestycji, komunikacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego, zabezpieczenia ryzyk finansowania inwestycji (ubezpieczenie, waloryzacja), zabezpieczenie roszczeń z tytułu realizacji inwestycji, a także zagadnień umów realizowanych w formule FIDIC. We provide comprehensive legal service concerning construction work process, drafting and negotiating contracts, supervision over documentation, assistance in the final acceptance of the investment, communication between the participants of an investment process, security of investment financial risks (insurance, indexation), security of claims arising from investment performance, as well as issues connected with FIDIC contracts.

14 N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y Eksploatacja obiektu Use Of Site Naszym Klientom proponujemy pomoc w tworzeniu regulacji prawnych w zakresie eksploatacji oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu eksploatacji gotowych obiektów infrastrukturalnych. We offer our Clients assistance in the creation of legal regulations in the scope of use and security of claims arising from the use of completed infrastructure sites. Spory Disputes Prawnicy Zespołu N&W pomogą skompletować i przeanalizować dokumentację dotyczącą sporu, jak również przedstawią rekomendację co do zasadności roszczeń i strategii sporu. Zapewniamy udział w negocjacjach w celu polubownego rozwiązania sporu, mediację, a także komisje rozjemczą w ewentualnych sporach. Reprezentujemy Klientów przed arbitrażem krajowym, jak i zagranicznym. Zapewniamy także zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania sądowego. The lawyers of N&W Team will help to complete and analyse documentation concerning a dispute as well as provide recommendation concerning legitimacy of the complaint and strategy of the dispute. We assure participation in negotiations leading to resolving the dispute amicably, mediation or creation of arbitration committees in potential disputes. We represent our Clients in both domestic and foreign arbitration. We assure legal representation at every stage of court proceedings. Transgraniczne rozwiàzania Cross-Border Solutions W Europie bez granic Inwestorzy oczekują kompleksowych rozwiązań, wymagających znajomości nie tylko prawa krajowego oraz europejskiego, ale i uregulowań prawnych innych państw spoza Unii Europejskiej. N&W jest zrzeszona w Eurojuris Polska, będącą organizacją krajową sieci Eurojuris International wiodącej europejskiej organizacji kancelarii prawniczych. Organizacja zapewnia pełną gamę rozwiązań prawniczych, niezależnie od tego gdzie powstanie problem i jakiego zagadnienia będzie dotyczył. Dzięki sieci 18 organizacji krajowych w Europie, sieci 38 kancelarii pozaeuropejskich, łącznie zrzeszających ponad 600 kancelarii prawniczych o potencjale ponad 5000 prawników, wraz z Eurojuris jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem Klienta obejmujący wszystkie dziedziny prawa. In Europe without borders Investors expect complex solutions, requiring knowledge of both domestic and European law, as well as of legal systems of the countries outside the European Union. Our Office is associated with Eurojuris Polska, a domestic organisation being part of Eurojuris International network a leading European organisation of law firms. This association assures full range of legal solutions, regardless of where a problem arises and what kind of issue it may involve. Due to a network of 18 domestic organisations in Europe, and the network of 38 legal offices outside Europe gathering a total of over 600 legal offices with more than 5000 lawyers, with Eurojuris we are able to solve Client s every single problem covering every legal area.

15 Z e s p ó ł P ro j e k t ów I n f r a s t r u k t u r a l ny c h I n f r a s t r u c t u re P ro j e c t Te a m Kontakt Contact Opiekun prawny projektu Krzysztof Bąk Al. Armii Ludowej 26 (budynek Focus) Warszawa tel fax tel kom Oddział w Warszawie Al. Armii Ludowej 26 (budynek Focus) Warszawa tel fax Oddział w Toruniu ul. Łazienna 24/ Toruń tel fax Oddział w Białymstoku ul. Akademicka Białystok tel fax Oddział w Katowicach Al. W. Roździeńskiego 190B Katowice tel fax Oddział Düsseldorf Zollhof Düsseldorf Niemcy Oddział Vielikij Novgorod ul. Oborony 26 blok 4 Vielikij Novgorod Rosja tel Siedziba Kancelarii Plac Mickiewicza Działdowo tel fax w w w. k n w. p l EUROJURIS

16

D o r a d z t w o P o d a t k o w e

D o r a d z t w o P o d a t k o w e D o r a d z t w o P o d a t k o w e N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y O Kancelarii A U DY T P O DAT KOW Y D O R A D Z T WO P O DAT KOW E O B S Ł U G A P Ł AC M E N E D E RÓW C E N Y T R A N S F E

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KPMGLEGAL.pl KPMG.pl

KPMGLEGAL.pl KPMG.pl KPMGLEGAL.pl KPMG.pl We are not just a law firm. We are something better Dariusz Dobkowski Partner Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG w Polsce. Nasza kancelaria, podobnie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający knowledge. spis treści: knowledge. involvement. results. 5 co nas wyróżnia? 7 w jakich sprawach pomagamy? 8 prawo korporacyjne 9 prawo pracy 10 postępowania sądowe, arbitraż i mediacja 11 prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS Seminar: LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS 5 November 2015 r, Warsaw, JM Hotel**** OBJECTIVE OF THE SEMINAR: The seminar will enable its participants, in particular

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie wypełniamy lukę między międzynarodowymi kancelariami

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

KPMGLEGAL.pl KPMG.pl

KPMGLEGAL.pl KPMG.pl KPMGLEGAL.pl KPMG.pl We are not just a law firm. We are something better Dariusz Dobkowski Partner Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG w Polsce. Nasza kancelaria, podobnie

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Invitation. Seminarium dotyczące ulgi B+R oraz innych form wsparcia na prace B+R

Zaproszenie. Invitation. Seminarium dotyczące ulgi B+R oraz innych form wsparcia na prace B+R Zaproszenie Seminarium dotyczące ulgi B+R oraz innych form wsparcia na prace B+R Invitation Seminar on R&D tax exemptions and other forms of support for R&D Partnerzy: Warszawa, 28.06.2016 r. KPMG.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE MISJA Osiągnięcie na polskim rynku hotelarskim pozycji lidera w zarządzaniu hotelami, działającymi pod wiodącymi, międzynarodowymi markami. MISSION To become

Bardziej szczegółowo

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2009 Prognozy na lata 2009-2011 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2009 PMR P U B L I C A T I O

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze przedmiotowego tematu. 178 ten temat niezwykle bogata literatura przedmiotu, zarówno polska 179, jak i zagraniczna 180. 178 179 Por. m. in. M. O'Shaughnessy

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo