POZNAŃ. Dziura Toruńska" będzie miała plan W drugiej połowie 2010 r. zostanie ogłoszony przez PKP SA konkurs na zagospodarowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZNAŃ. Dziura Toruńska" będzie miała plan W drugiej połowie 2010 r. zostanie ogłoszony przez PKP SA konkurs na zagospodarowanie"

Transkrypt

1 POZNAŃ Dziura Toruńska" będzie miała plan W drugiej połowie 2010 r. zostanie ogłoszony przez PKP SA konkurs na zagospodarowanie tzw. Dziury Toruńskiej w Poznaniu, czyli działki położonej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a ul. Roosevelta. Nieruchomość ma pow. 1,9188 ha i przebiegają przez nią tory kolejowe, a wkrótce również linia tramwajowa, która będzie przedłużeniem trasy PST do Dworca Głównego. Rejon ten w najbliższych latach będzie świadkiem spektakularnych inwestycji. W tym roku rozpocznie się, oprócz wspomnianej wcześniej trasy tramwajowej, przebudowa ronda Kaponiera, natomiast w 2010 r. w budowie będą: nowy Dworzec Główny, sporej wielkości biurowiec oraz hotel. Nie mniej I

2 interesująco zapowiada się budynek biurowy w pobliżu hotelu Sheraton, jego projekt przygotowuje znana na całym świecie holenderska pracownia MVRDV. Dziura Toruńska" will have its plan A contest for the development of the socalled "Dziura Toruńska" (Toruń Gap) in Poznań, that is a plot located between the Adam Mickiewicz University and Roosevelt Street, will be announced in the second half of 2010 by PKP S.A. The area of the real estate amounts to ha. Railway tracks, and soon also a tram line which will be the extension of PST route to Dworzec Główny railway station, run though this plot. This area will witness spectacular developments in the upcoming years; apart from the above mentioned tram line, the alteration of the Kaponiera roundabout will be commenced this year, while in 2010 a new Dworzec Główny railway station building, a large office building, and a hotel will be under construction. The office building near the Sheraton hotel, the design of which is being prepared by MVRDV, an internationally known Dutch studio, seems to be also extremely interesting. Belgowie zainwestują pod Poznaniem Belgijska spółka E&L Real Estates zamierza zrealizować w Sadach (gm. Tarnowo Podgórne) obiekty magazynowo-produkcyjne z częścią biurową. Kompleks ma stanąć na działce o pow. 1,98 ha, w bezpośrednim pobliżu węzła S11, będącego skrzyżowaniem krajowej drogi nr 92 z Zachodnią Obwodnicą Poznania. Obecnie trwają negocjacje z podmiotami zainteresowanymi najmem i zakupem ok metrowych modułów w systemie build-to-suit. Termin rozpoczęcia inwestycji nie jest jeszcze znany. Belgians to invest near Poznań The Belgian company E&L Real Estates is going to construct warehouse and production buildings with an office part in Sady (Tarnowo Podgórne commune). The complex is to be erected on a plot with the area of 1.98 ha immediately adjacent to the interchange of S11 express road (Poznań western ring road) and the national road no. 92. Negotiations with entities interested in leasing and purchasing ea 1,000-sqm modules in the build-to-suit system are currently in progress. The commencement datę of the development is unknown yet.

3 INWESTOR Mieszkania na Sypniewie Przy ul. Sypniewo w Poznaniu spół ka Neobis zamierza wybudować wieloro dzinny budynek mieszkalny. Obiekt skła dać się będzie z 3 kondygnacji, czterech klatek schodowych oraz parkingu dla sa mochodów osobowych. Ceny mieszkań są zróżnicowane w zależności od ich położenia i wynoszą od 3600 zł brutto za mkw. Planowane zakończenie budowy to I kwartał Apartments in Sypniewo district Neobis is going to construct a multifamily residentiał building in Sypniewo Street in Poznań. The structure will consist of 3 storeys, four staircases and a car park for passenger cars. The prices of the apartments differ depending on their location and begin from PLN 3,600 grass per sqm. The planned compłetion of the construction is Q Mostostal Warszawa przebuduje Concordię Spółka Mostostal Warszawa przebuduje zabytkowy budynek drukarni Concor dia przy ul. Roosevelta na potrzeby Wiel kopolskiego Centrum Designu. Budynek od 1995 r. jest wpisany do rejestru zabyt ków. Prace będą obejmować m.in. przy wrócenie jego zewnętrznej formy do stanu pierwotnego, czyszczenie elewa cji, wymianę pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej. Piętro oraz poddasze przeznaczone zostaną głównie na biu ra, na parterze znajdzie się natomiast otwarta przestrzeń usługowa o funkcji konferencyjno-wystawowej oraz restau racja. Inwestorem obiektu jest powiąza nia z firmą VOX Piotra Voelkela spółka Pro Design. Udało jej się pozyskać 15,8 mln zł dofinansowania unijnego na ten projekt. Mostostal Warszawa to alter Concordia Mostostal Warszawa will alter the heritage building of the Concordia printing house in Roosevelt Street for the purpose of Greater Poland Design Centre. The building is listed on the heritage buildings list sińce The works will include above all restoring the original condition of its external form, cleaning its facade, replacing roof covering and window joinery. The upper storey and attic will be intended mainly for offices; the ground floor, in tum, will house an open retaił space with the conference and exhi bition functions and a restaurant. The investor of the structure is Pro Design, a company associated with VOX Piotr Voelkel. It has managed to obtain an EU subsidy of PLN 15.8 mln for the project. Małe Naramowice Pod Klonami" Po ukończeniu dwóch etapów Nowych Naramowic oraz Nowych Naramowic - Rynku, Echo Investment SA przygo towuje się do realizacji kolejnej części osiedla. Prace rozpoczną się w II kwar tale 2010 roku i obejmą budowę budyn ków 4-kondygnacyjnych z mieszkaniami o powierzchniach od 47 do 110 mkw. oraz szeregowców. Małe Naramowice "Pod Klonami" After compłeting two stages of Nowe Na ramowice and Nowe Naramowice - Ry nek Echo Investment S.A. is preparing for the construction of a new part of the housing estate. The works will begin in Q and will include the erection of 4-storey buildings with apartments with the area of sqm and terraced houses. Osiedle Angielskie Firma ZUB Polex zrealizuje w Plewiskach osiedle 24 domów jednorodzinnych w za budowie szeregowej o powierzchniach 82,4 i 103,4 mkw. Ich ceny wyniosą od do zł. Inwestycja będzie oddawana etapami od II kwartału Centrum Badawcze Polskiego Interne tu Optycznego Poznańska Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę umożliwiającą nabycie od miasta przez Instytut Chemii Bioorga nicznej Polskiej Akademii Nauk w Pozna niu gruntów przy ul. Jana Pawła II z 99proc. bonifikatą. Za grunty o wartości 10 mln zł położone w sąsiedztwie kampu su Politechniki Poznańskiej Instytut zapła ci 100 tys. zł. Ma tam powstać Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optyczne go - kompleks obiektów, w których będą prowadzone badania i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT, Information and Communication Tech nologies) oraz ich transfer. Centrum jest wspólną inicjatywą Instytutu Chemii Bio organicznej oraz Politechniki Poznańskiej. The Research Centre of the Polish Optical Internet The Poznań City Council has unanimously passed the resolution enabling the purchase of land in Jana Pawła II Street from the city by the Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences with a 99-percent discount. The Institute will pay PLN 100 thousand for land worth PLN 10 mln situated in the neighbourhood of the Poznań Universi ty of Technology campus. The Research Centre of the Polish Optical Internet is to be erected there: the complex of bui ldings in which research will be carried out and the development and transfer of Information and Communication Tech nologies (ICT). The Centre is a common initiative of the Institute of Bioorganic Chemistry and the Poznań University of Technology. Jakon w Tarnowie Podgórnym Firma Jakon planuje budowę osied la w centrum Tarnowa Podgórne go. W jego skład mają wejść 33 budyn ki wielorodzinne o łącznej liczbie 497 mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych. Na osied lu zaplanowano również przedszkole, plac zabaw i lokale usługowo-handlowe. Osiedle Angielskie ZUB Polex is erecting a housing estate composed of 24 single-family terraced houses with the area of 82.4 and sqm in Plewiska. Their prices will rangę from PLN 382,000 to PLN 448,000. The development will be placed into service in stages beginning in Q Jakon in Tarnowo Podgórne Jakon is planning to construct a housing estate in the centre of Tarnowo Podgór ne. It is to include 33 mułtifamily buil dings with the totał number of , 2-, and 3-room apartments. A kindergarten, a płayground and retail and commer cial premises are also planned in the ho using estate.

4 Prace przy przedłużeniu PST ruszą w październiku W październiku br. mają się rozpocząć prace budowlane przy przedłużeniu trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego. Projekt inwestycji wartej 85 mln zł został wykonany przez poznańskie Biuro Projektów Komunikacyjnych. Obejmuje on położenie torów tramwajowych na odcinku od obecnego wyjazdu trasy PST przy ul. Roosevelta aż do peronu 7 dworca kolejowego, budowę trzypoziomowej stacji przesiadkowej pod rondem Kaponiera, pętli za Dworcem Zachodnim oraz szklanej hali nad peronem 7. Inwestycja powinna być gotowa do końca 2011 r. Works on the extension of Poznań Fast Tram to start in October In October this year the construction works on the extension of the Poznań Fast Tram route to the Dworzec Zachodni railway station will be commenced. The design of the development worth PLN 85 mln has been drafted by the Poznań Biuro Projektów Komunikacyjnych studio. It includes laying tram tracks between the current exit of the Poznań Fast Tram route in Roosevelt Street and the platform 7 of the railway station, constructing a three-storey interchange junction under Kaponiera roundabout, a terminus behind Dworzec Zachodni railway station, and a glass hall over the platform 7. The development should be completed by the end of Poznań rozszerzył zamówienie na Tramino Miasto Poznań zakupi dodatkowych 5 tramwajów Tramino od znanej z produkcji autobusów podpoznańskiej firmy Solaris. Będzie to rozszerzenie zeszłorocznego zamówienia na 40 tramwajów tego typu. W rozstrzygniętym wtedy przetargu oferta Solarisa okazała się lepsza od tej złożonej przez bydgoską PESĘ. MPK wyda na nowe tramwaje 342 mln zł, z czego 157 mln będzie pochodziło z dofinansowania unijnego. Poznań has extended the order for Tramino The city of Poznań will buy 5 more Tramino trams from Solaris, with its seat near Poznań, known from production of buses. The previous year's order for 40 trams of this type will be extended. In the tendering procedurę settled at that time, the offer of Solaris proved to be better than the one submitted by the Bydogoszcz-based PESA. MPK will spend PLN 342 mln for trams, PLN 157 mln of which will come from EU subsidy. Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim coraz bliżej Wydział Urbanistyki i Architektury poznańskiego Urzędu Miasta wydal decyzję o pozwoleniu na budowę budynku muzealnego - Rezerwatu Archeologicznego przy ul. ks. Ignacego Posadzego w Poznaniu. Był to jeden z ostatnich kroków potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Środki na realizację inwestycji w wysokości 12 mln zł (w tym 9 mln zł dofinansowania unijnego) zostały zabezpieczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Poznania na lata Nic nie stoi już na przeszkodzie ogłoszeniu przetargu na generalnego wykonawcę inwestycji i rozpoczęciu budowy. Budynek ma zostać ukończony do 2012 r. Zadaniem Rezerwatu ma być wyeksponowanie pozostałości wałów z czasów Mieszka I oraz muru obronnego wzniesionego w XVI w. z polecenia biskupa Lubrańskiego. W tym celu zorganizowano w 2009 r. konkurs architektoniczny, w którym zwyciężyła koncepcja pracowni Toya Design. Archaeological Reserve in Ostrów Tumski is getting closer The Department of Town Planning and Architecture of the Poznań City Hall has issued a building permit decision for a museum building - Archaeological Reserve in ks. Ignacego Posadzego Street in Poznań. This was one of the finał stages necessary to commence the construction. Funds for the development in the amount of PLN 12 mln (including PLN 9 mln EU subsidy) are secured in the Longterm Investment Scheme for the City of Poznań for the years Nothing is blocking the way to a tendering procedurę for the general contractor and the commencement of the construction. The building is to be completed by The function of the Reserve is supposed to be highlighting the remnants of the ramparts dating back to the times of Mieszko I and the defensive wali erected in 16 th century as directed by the bishop Lubrański. For this purpose an architectural competition was organised in 2009, which was won by the concept of the Toya Design studio. Brak chętnych na kupno gruntów przed Teatrem Polskim Z powodu braku chętnych fiaskiem zakończyła się przeprowadzona 10 maja 2010 r. druga licytacja miejskich gruntów położonych przy ul. 27 Grudnia przed gmachem Teatru Polskiego, między

5 Okrąglakiem a ul. 3 Maja. Cztery działki o łącznej powierzchni 2,5 tys. mkw. zostały wycenione przez miasto na 40 mln zł. Pierwsza licytacja, która odbyła się w grudniu 2009 r., miała identyczny skutek. Wtedy cena wywoławcza wynosiła 50 mln zł. Problem ze sprzedażą tak atrakcyjnych terenów w samym centrum miasta może wynikać z wysokiej ceny oraz konieczności porozumienia się przez kupca z prywatnym właścicielem działki, która znajduje się pomiędzy oferowanymi gruntami. W 2007 r. Centrum Development & Investments, właściciel Okrąglaka oraz przylegających do niego terenów, zlecił warszawskiej pracowni JEMS Architekci opracowanie koncepcji zabudowy całego wolnego terenu przed Teatrem. Zakładała ona powrót do wysuniętej w stosunku do Arkadii i Okrąglaka przedwojennej linii zabudowy, co jest jednak sprzeczne z zapisami obowiązującego dla tego terenu MPZP. No one willing to purchase land in front of Teatr Polski Since there was no one interested, the second auction of the city-owned land situated in 27 Grudnia in front of the edifice of Teatr Polski, between Okrąglak and 3 Maja Street, held on 10 May 2010, was a failure. Four plots with the total area of 2.5 thousand sqm were valuated by the city for PLN 40 mln. The first auction, which took place in December 2009, had the same result. The asking price was at that time PLN 50 mln. The problem with selling such an attractive land in the very city centre may result from the high price and the necessity for the purchaser to reach agreement with the private owner of the plot which is located between the Offered plots. In 2007 Centrum Development & Investments, the owner of Okrąglak and the adjacent land, commissioned the Warsaw studio JEMS Architekci to prepare the development concept of the entire free land in front of the theatre. It assumed returning to the pre-war line of development projecting in relation to Arkadia and Okrąglak, which is, however, contradictory to the provisions of the local area development plan applicable for the area.

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK KATOWICE KRAKÓW POZNAŃ TRÓJMIASTO WARSZAWA WROCŁAW NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 7 8 (42 43) Lipiec Sierpień 2010 ISSN

Bardziej szczegółowo

INWESTOR ` ` POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007

INWESTOR ` ` POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007 INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ` ` ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007 I www.gazetainwestor.pl POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA 3 poprzednim

Bardziej szczegółowo

NWESTOR. Architektura inwestycji. {temat miesiąca} Andersia Front Office Silesia Business Park

NWESTOR. Architektura inwestycji. {temat miesiąca} Andersia Front Office Silesia Business Park I www.gazetainwestor.pl NWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA KATOWICE POZNAN ` WROCŁAW ISSN 1897-4694 NR 10 (21) PAZDZIERNIK 2008 CENA 4,99 ZŁ (W TYM VAT 7%) ` Architektura inwestycji {temat miesiąca} Andersia

Bardziej szczegółowo

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław issn 1897-4694 nr 11 (22) Listopad 2008 Cena 4,99 zł (w tym vat 7%) www.gazetainwestor.pl NR INDEKSU 242187 Infrastruktura Centrum DEPTAK w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR. Charuba WYŚCIG MIAST. Paweł ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ. SkySCRApeRCity. GDZie i DlACZeGO. Belgravia Polska. Forum rywalizacji architektonicznej

INWESTOR. Charuba WYŚCIG MIAST. Paweł ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ. SkySCRApeRCity. GDZie i DlACZeGO. Belgravia Polska. Forum rywalizacji architektonicznej NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA NR INDEKSU 242187 nr 4 (51) Kwiecień 2011 ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ SkySCRApeRCity Forum rywalizacji architektonicznej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PODSUMOWANIE ROKU 2010. Centrum Nauki Kopernik NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW RYNEK POWIERZCHNI BIUROWEJ

INWESTOR PODSUMOWANIE ROKU 2010. Centrum Nauki Kopernik NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW RYNEK POWIERZCHNI BIUROWEJ NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA NR INDEKSU 242187 nr 1 (48) Styczeń 2011 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER Spis treści Contents Słowo wstępne 3 Foreword Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie

Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie 1 Prime 1,0533 ha / 2,6 acres Unique Location in Warsaw Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha Unikalny teren w Warszawie Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY OWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY Trójmiasto Tri-City Spis treści Table of contents Wstęp Introduction 03............................ Sytuacja makroekonomiczna Macroeconomic outlook Rynek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q4 213 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q4 213 2 On Point Warsaw City Report Q4 213 Economy/Investment Economy As recently reported

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo