5 STUDIA MIEJSKIE. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. pod redakcj¹ Janusza S³odczyka i Moniki Paradowskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 STUDIA MIEJSKIE. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. pod redakcj¹ Janusza S³odczyka i Moniki Paradowskiej"

Transkrypt

1 KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WYDZIA³ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI 5 STUDIA MIEJSKIE Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski pod redakcj¹ Janusza S³odczyka i Moniki Paradowskiej WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

2 Redaktor Naczelny Janusz Słodczyk REDAKTOR TEMATYCZNY Monika Paradowska RADA NAUKOWA Wanda Maria Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Adam Jelonek Sylwia Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki) Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Barbara Lubicz-Miszewska (Uniwersytet Wrocławski) Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki) Jerzy Parysek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Andrzej Rączaszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Klaus Schöler (Uniwersytet w Poczdamie) Alicja Szajnowska-Wysocka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Daniela Szymańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Grzegorz Węcławowicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk) Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Tadeusz Zipser (Politechnika Wrocławska) RECENZENCI ARTYKUŁÓW WYDANYCH W TOMACH 5 8 W ROKU 2012 Zbigniew Długosz, Wolfgang Gerstlberger, Herman Hoen, Edyta Jakubowicz, Jacek Kaczmarek, Józef Komorowski, Stanisław Krawczyk, Lidia Mierzejewska, Maciej Szymczak, Kazimiera Wilk Sekretarz redakcji Edyta Szafranek ADRES REDAKCJI Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski ul. Ozimska 46 a Opole DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

3 Spis treści Wprowadzenie (Monika Paradowska i Janusz Słodczyk) Sylwia KACZMAREK, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście... 9 Barbara MISZEWSKA, Robert SZMYTKIE, Rozszerzanie się przestrzeni akademickiej we Wrocławiu Jakub TACZANOWSKI, Stacja Wien Hauptbahnhof jako czynnik rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego Wiednia Mariusz CHUDAK, Grunty rolne i leśne w procesie kształtowania miejskiej struktury funkcjonalno-przestrzennej (przykład Leszna) Lidia GROEGER, Udział społeczny a zrównoważony rozwój przestrzeni mieszkaniowej Katarzyna IWASZKO-NIZIAŁKOWSKA, Analiza trendów przestrzennego rozmieszczenia ludności ze względu na wybrane parametry jakości życia.. 77 Magdalena WDOWICKA, Miasta w dobie globalizacji: korporacje transnarodowe w polskich miastach a dostępność nowoczesnej przestrzeni dla biznesu Paweł KRETOWICZ, Rozmieszczenie placówek służby zdrowia w Krakowie na tle struktury przestrzenno-demograficznej miasta Barbara KONECKA-SZYDŁOWSKA, Katarzyna KULCZYŃSKA, Różnorodność w jedności. Przykład miast powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego

4 Contents Introduction (Monika Paradowska and Janusz Słodczyk) Sylwia KACZMAREK, The Culture of Urban Space Management Barbara MISZEWSKA, Robert SZMYTKIE, The Spread of the Academic Space in Wrocław City Jakub TACZANOWSKI, The new Wien Hauptbahnhof Railway Station as a Factor of Spacial and Functional Development of Vienna Mariusz CHUDAK, Agriculture and Forest Lands in the Process to Forming of the town functional and spatial structure (on the Example of Leszno).. 47 Lidia GROEGER, The Social Participation but the Sustainable Development of the Housing Space Katarzyna IWASZKO-NIZIAŁKOWSKA, An Analysis of Spatial Distribution Trends in a Population With Regard to Select Quality of Life Criteria Magdalena WDOWICKA, Cities in the Age of Globalization: Transnational Corporations in Polish Cities and the Availability of Modern Business Space Paweł KRETOWICZ, The Distribution of Physicians Practice Offices in Kraków from the Demographic and Spatial Perspective Barbara KONECKA-SZYDŁOWSKA, Katarzyna KULCZYŃSKA, Diversity in Unity. The Example of the Towns of Czarnków-Trzcianka Poviat

5 Sylwia KACZMAREK The culture of urban space management ABSTRACT: Currently in big cities throughout the world one can observe phenomena which change traditional form of the organisation of urban space. Individual needs of inhabitants and newcomers urge the processes of transformation which could be named fragmentation and specialization of the public space. This reflects social segregation and qualitative zoning of the urban space. The key questions which form the background of the study are as follows: What values define the urban today space? How should we design the space for the purpose of creation the harmonize city? Culture understand as knowledge and spiritual achievements of society and the system of its moral values being the pattern of people s behavior should create the background for the process of shaping and managing the urban space. KEY WORDS: urban space, public space, culture of management Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście ABSTRAKT: Współcześnie w dużych miastach na świecie obserwujemy szereg zjawisk, które zmieniają tradycyjną formę organizacji przestrzeni miejskiej. Zindywidualizowane potrzeby mieszkańców i przybyszów wywołują procesy przekształceń, które można nazwać fragmentacją i tematyzacją przestrzeni publicznej. Ich konsekwencją jest postępująca segregacja społeczna oraz strefowania jakościowe przestrzeni w miastach. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań są dwa pytania: Jakie wartości definiują współcześnie przestrzeń miejską? W jaki sposób należy ją projektować, aby realizować skutecznie i spójnie dążenie do harmonijnego kształtowania miasta? Kultura, pojmowana jako dorobek duchowy społeczeństwa oraz jako jego wiedza i system wartości, które są podstawą określania wzorów zachowań, w odniesieniu do miasta jest istotnym elementem projektowania jego przestrzeni oraz formułowania zasad gospodarowania nią. SŁOWA KLUCZOWE: przestrzeń miejska, przestrzeń publiczna, kultura gospodarowania Barbara MISZEWSKA, Robert SZMYTKIE The spread of the academic space in Wrocław city ABSTRACT: The appearance in the space of the city of new public and private higher education institutions implies expansion of the academic areas, take over by the higher education institutions so far different used objects and production of a services zones oriented to the needs of students. The example of Wrocław city shows, that new higher education institutions appear mostly outside the Old City and Downtown, often locating on former industrial or military areas, creating new academic spaces. KEY WORDS: higher education institutions, academic space, functional succession, Wrocław city

6 Rozszerzanie się przestrzeni akademickiej we Wrocławiu ABSTRAKT: Pojawienie się w przestrzeni miasta nowych uczelni publicznych i niepublicznych implikuje rozszerzanie się strefy dzielnic uczelnianych, przejmowanie przez uczelnie odmiennie dotychczas użytkowanych obiektów i wytwarzanie się strefy usług nastawionych na potrzeby studentów. Przykład Wrocławia pokazuje, że nowe uczelnie wyższe pojawiają się głównie poza obszarem Starego Miasta i Śródmieścia, często lokując się na dawnych terenach przemysłowych lub wojskowych, tworząc nowe przestrzenie akademickie. SŁOWA KLUCZOWE: uczelnie wyższe, przestrzeń akademicka, sukcesja funkcjonalna, Wrocław Jakub TACZANOWSKI The new Wien Hauptbahnhof railway station as a factor of spacial and functional development of Vienna ABSTRACT: The construction of the main railway station in Vienna the biggest investment in the Austrian capital at the present time has got two main targets. The first one is to create the central railway station which will integrate all the important lines which begin in the Viennese railway junction. The second target is to build the new district which is supposed to have many functions: residential, commercial and recreational. In spite of some technical, architectural and urbanization problems the investment, which is supposed to be finished in 2019, creates many opportunities for Vienna. At the local level a result of the investment could be a possible sprawl of the functions typical of the city centre towards the areas south of the railway station. However, it is also possible that the present service role of the Viennese city centre may decrease. Nevertheless, the most important effect of the construction of the new railway station and the neighbouring district is a chance that the role of Vienna as one of the most important metropolis in Central Europe will increase. KEY WORDS: railway station, transport areas, land use, land use in urban areas, railway transport, metropolis Stacja Wien Hauptbahnhof jako czynnik rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego Wiednia ABSTRAKT: Budowa nowego dworca głównego, będąca obecnie największą inwestycją w Wiedniu, posiada dwa zasadnicze cele: stworzenie centralnej przelotowej stacji wiążącej wszystkie najważniejsze linie wybiegające z wiedeńskiego węzła kolejowego oraz realizację całkowicie nowej dzielnicy przydworcowej o funkcjach mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej. Realizacja inwestycji, której całkowite zakończenie planowane jest na 2019 r., mimo pewnych ograniczeń natury technicznej i urbanistyczno-architektonicznej stwarza poważny impuls do rozwoju stolicy Austrii. W skali lokalnej skutkiem może być rozlanie się wiedeńskiego śródmieścia na tereny na południe od dworca, choć prawdopodobny jest również pewien spadek znaczenia funkcji usługowej historycznego śródmieścia. Za najważniejszy efekt inwestycji należy jednak uznać szansę ponownego poważnego wzrostu znaczenia Wiednia jako jednej z najważniejszych metropolii Europy Środkowej. SŁOWA KLUCZOWE: dworzec kolejowy, tereny komunikacyjne, użytkowanie ziemi, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, transport kolejowy, metropolia

7 Mariusz CHUDAK Agriculture and forest lands in the process to forming of the town functional and spatial structure (on the example of Leszno) ABSTRACT: The article presents an analysis of the planning regulations applied between the years of for agriculture and forestry purposes on the example of Leszno the former provincial centre located in the south-western part of the Wielkopolska Province. The selection of this particular research unit is justified by the high capacity of plant and animal production within the region as well as the necessity of maintaining the precious land and natural values of the town in good condition including the large area of protected forests. The evaluation of the implemented urban solutions was completed in two phases basing on the general biotic values of soil and trees as well as by using the term of spatial order with regards to the newly-designed buildings. KEY WORDS: agricultural lands, forest, spatial planning spatial Grunty rolne i leśne w procesie kształtowania miejskiej struktury funkcjonalno-przestrzennej (przykład Leszna) ABSTRAKT: Artykuł przedstawia analizę stosowanych w latach regulacji planistycznych odnoszących się do użytków rolnych i leśnych na przykładzie Leszna byłego ośrodka wojewódzkiego położonego w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Wybór tej jednostki badawczej uzasadnia nie tylko wysoka wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej w regionie, ale również konieczność utrzymania we właściwym stanie cennych walorów krajobrazowo-przyrodniczych miasta, w tym znacznej powierzchni lasów ochronnych. Oceny wdrożonych rozwiązań urbanistycznych dokonano dwutorowo, opierając się na ogólnych wartościach biotycznych gleb i drzewostanu oraz posługując się w stosunku do nowo projektowanej zabudowy pojęciem ładu przestrzennego. SŁOWA KLUCZOWE: użytki rolne, las, planowanie przestrzenne Lidia GROEGER The social participation but the sustainable development of the housing space ABSTRACT: The article is showing the idea of the sustainable development and her legal authorizations. Scope of the social participation in the system of the spatial planning in Poland based on provisions of law currently being in force. The sustainable development was described in the natural, public, economic and spatial aspect. Particular attention was paid for public aspect which should be a type of the filter through which decisions concerning the natural environment, the economy and the space are flowing. the lack of the education in the possibility and principles of the forming of the sustainable development on all levels of training was also taken into consideration. To the optimum model responsive governance based on the public concept of social participation which the effectiveness is measuring oneself also based on the process and the result was indicated. Criteria and conditions of implementing the sustainable development in the forming of the housing space were presented. Advantages of both the benefit of the social participation to the policy and the spatial development were indicated. They verified applying of principles and the practice

8 in the social complicity in the planning and developing the housing space on the example of Łódź. Examples of the public participation in the forming of the housing space were presented on chosen examples from Germany, France and Netherlands as well as desired directions of action were set in implementing the sustainable development on the local level. KEY WORDS: social participation, housing space, sustainable development, Łódź Udział społeczny a zrównoważony rozwój przestrzeni mieszkaniowej ABSTRAKT: Artykuł przedstawia ideę zrównoważonego rozwoju i jej umocowania prawne oraz zakres udziału społecznego w systemie planowania przestrzennego w Polsce na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Zrównoważony rozwój przedstawiono w aspekcie przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Szczególne miejsce poświęcono aspektowi społecznemu, który powinien być rodzajem filtra, przez jaki przepływają decyzje dotyczące środowiska przyrodniczego, gospodarki i przestrzeni. Zwrócono uwagę na brak edukacji w zakresie możliwości i zasad kształtowania zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia. Wskazano na optymalny model responsive governance oparty na publicznej koncepcji udziału społecznego, którego skuteczność mierzy się również na podstawie procesu i rezultatu. Przedstawiono kryteria i warunki wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej. Uwypuklono zalety i korzyści udziału społecznego w odniesieniu do polityki i gospodarki przestrzennej. Dokonano weryfikacji stosowania zasad i praktyki w zakresie udziału społecznego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie Łodzi. Ukazano fakty partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej na wybranych przykładach z Niemiec, Francji i Holandii oraz określono pożądane kierunki działań w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. SŁOWA KLUCZOWE: udział społeczny, przestrzeń mieszkaniowa, rozwój zrównoważony, Łódź Katarzyna IWASZKO-NIZIAŁKOWSKA An analysis of spatial distribution trends in a population with regard to select quality of life criteria ABSTRACT: The paper analyzes spatial distribution trends of population within the area of Wrocław city and identifies the role of the transportation network. The analyzed transportation system is identified not only as a network of traffic connections but also as a factor influencing spatial distribution patterns of city functions, quality of life, and lifestyle preferences of city residents. The results presented in the paper, derived using the spherical projection method, illustrate the spatial relationship between population distribution in the period and the accessibility of endogenous functions in the city. The results of investigation on transortation network, curried out with the use of spherical projection method are presented. The paper reveals certain spatial distribution preferences with regard to areas and directions of expansion and the results are discussed in light of contemporary quality of life theories. KEY WORDS: population location, transportation network, spherical projection, communication accessibility

9 Analiza trendów przestrzennego rozmieszczenia ludności ze względu na wybrane parametry jakości życia ABSTRAKT: Praca jest analizą przestrzennych trendów rozmieszczenia ludności Wrocławia i próbą określenia w nich roli układu komunikacyjnego. Badany system transportowy miasta nie jest tu przedstawiony jedynie jako sieć połączeń drogowych. Rzutuje on nie tylko na rozmieszczenie podstawowych funkcji miejskich, ale również na styl życia i preferencje przestrzenne mieszkańców. W pracy zastosowano i przedstawiono wyniki projekcji sferycznej w celu ukazania przestrzennych zależności pomiędzy rozmieszczeniem ludności w latach a dostępnością do wybranych funkcji endogenicznych. Naświetlono ujawnione preferencje obszarowe i kierunkowe oraz przedyskutowano otrzymane wyniki w kontekście współczesnych modeli jakości życia mieszkańców. SŁOWA KLUCZOWE: przemieszczenia ludności, sieć komunikacyjna, projekcja sferyczna, dostępność komunikacyjna Magdalena WDOWICKA Cities in the age of globalization: transnational corporations in polish cities and the availability of modern business space ABSTRACT: Globalisation embraces primarily those cities which are the main nodes of the global economic network. It is there that great transnational corporations locate their activity, an intensive information exchange takes place, and the largest global flows are recorded. Cities strive to adapt their economic and spatial structure to the requirements of the competitive global economy by undertaking huge infrastructural investments and developing new forms of economic space organisation, including scientific-technological parks, high-quality spaces providing services to manufacturers and business, and modern office sectors where headquarters of global corporations, international economic organisations and financial institutions are concentrated. The aim of this paper is to analyse the resources of modern business space, in particular high-quality office premises and technological parks, in Polish cities in the age of globalisation. KEY WORDS: city, globalisation of economy, transnational corporations, office market, technological parks Miasta w dobie globalizacji: korporacje transnarodowe w polskich miastach a dostępność nowoczesnej przestrzeni dla biznesu ABSTRAKT: Globalizacja obejmuje swym zasięgiem przede wszystkim miasta, które stają się głównymi węzłami w globalnej sieci gospodarczej. To tutaj swoją działalność lokalizują wielkie korporacje transnarodowe, następuje intensywna wymiana informacji i odnotowywane są największe przepływy globalne. Miasta próbują dostosować swoją strukturę gospodarczą i przestrzenną do wymagań konkurencyjnej gospodarki globalnej podejmując wielkie inwestycje infrastrukturalne oraz rozwijając nowe formy organizacji przestrzeni gospodarczej, w tym parki naukowo-technologiczne, wysokiej jakości przestrzenie świadczenia usług dla producentów i biznesu, nowoczesne dzielnice biurowe, będące miejscem koncentracji siedzib zarządów korporacji globalnych, międzynarodowych organizacji gospodarczych i instytucji finansowych. Celem opracowania jest analiza działalności korporacji transnarodowych w polskich miastach oraz zasobów

10 nowoczesnej przestrzeni dla prowadzenia biznesu, w szczególności wysokiej jakości powierzchni biurowych oraz parków technologicznych w polskich miastach w dobie dynamicznej globalizacji. SŁOWA KLUCZOWE: miasto, globalizacja gospodarki, korporacje transnarodowe, rynek nieruchomości biurowych, parki technologiczne Paweł KRETOWICZ The distribution of physicians practice offices in Kraków from the demographic and spatial perspective ABSTRACT: This article is a comparative study concerning present distribution of physicians practice offices on the example of Krakow, the second largest city in Poland. As many as four medical specialties are taken into account: general practitioners, internists, pediatrics and geriatrics. The distribution of practice offices across Krakow is compared with the current distribution of population under 18 and above 65, population density and population dynamics. This research procedure enables to determine whether potential healthcare needs are congruent with the spatial availability of the medical resources. Besides, this study brings attention to the areas deprived of medical resources, which is particularly unfavorable for the oldest share of population. The changes in the distribution of physicians practice offices between 2004 and 2010 show where new offices are being located presently. Similarly, a dynamic comparison indicates that new offices are not always located in the districts of the highest population inflow. KEY WORDS: physician practice offices, demographic aspects of health care, geography of healthcare, Krakow Rozmieszczenie placówek służby zdrowia w Krakowie na tle struktury przestrzenno-demograficznej miasta ABSTRAKT: Opracowanie jest próbą porównania lokalizacji gabinetów lekarskich w przestrzeni Krakowa z wielkością potencjalnych potrzeb zdrowotnych ludności w poszczególnych częściach miasta. Potrzeby te uwarunkowane są istniejącym potencjałem i strukturą demograficzną poszczególnych części miasta, a w szczególności liczbą ludności, gęstością zaludnienia i koncentracją ludności o szczególnych potrzebach. W tekście przedstawiono rozmieszczenie gabinetów lekarzy rodzinnych, specjalistów chorób wewnętrznych oraz specjalistów pediatrów i geriatrów na tle gęstości zaludnienia i liczby ludności poniżej 18 i powyżej 65 roku życia. Dodatkowo analiza uwzględnia lokalizację nowych gabinetów lekarskich w latach w porównaniu ze współczesną dynamiką liczby ludności w jednostkach urbanistycznych Krakowa. SŁOWA KLUCZOWE: służba zdrowia, gabinety lekarskie, uwarunkowania demograficzne, Kraków Barbara KONECKA-SZYDŁOWSKA, Katarzyna KULCZYŃSKA Diversity in unity. The example of the towns of Czarnków-Trzcianka poviat ABSTRACT: The aim of the article is to analyse the state of and differences in the socio-economic situation of towns of Czarnków-Trzcianka poviat located in Wielkopolska voivodeship. The poviat features four small towns: Trzcianka, Czarnków, Krzyż Wielkopolski and Wieleń, with Czarnków as the poviat capital

11 and Trzcianka as the biggest locality. In the first part their position is determined in terms of their level of socio-economic development seen against the entire set of small Wielkopolska towns. In the other part, a comparison is made of the urban space of the towns evaluated by five categories of spatial order, and the most important good and bad places identified as such by their residents are listed. KEY WORDS: socio-economic development, evaluation of urban space, Trzcianka, Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Wieleń Różnorodność w jedności. Przykład miast powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego ABSTRAKT: Celem opracowania jest ocena stanu i analiza zróżnicowania sytuacji społeczno-gospodarczej miast wchodzących w skład powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego położonego w województwie wielkopolskim. W powiecie znajdują się cztery małe miasta: Trzcianka, Czarnków, Krzyż Wielkopolski i Wieleń. Stolicą powiatu jest Czarnków, a największym miastem Trzcianka. W pierwszej części opracowania określono pozycję miast powiatu ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na tle całego zbioru małych miast województwa wielkopolskiego. W drugiej części dokonano porównania oceny przestrzeni miejskiej badanych miast w zakresie pięciu kategorii ładu przestrzennego i wskazano najważniejsze, zdaniem mieszkańców, pozytywne i negatywne własności charakteryzujące owe miasta. SŁOWA KLUCZOWE: rozwój społeczno-gospodarczy, waloryzacja przestrzeni miasta, Trzcianka, Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Wieleń

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (ze stopniem naukowym) Lidia Mierzejewska, prof. dr hab. prof. UAM Adres e-mail oraz link do profilu na ResearchGate mierzeja@amu.edu.pl Wykształcenie Geograf - mgr 1994, dr 1999, hab.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne

PRACA DYPLOMOWA. Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne PRACA DYPLOMOWA Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu krakowskiego. Rating attractiveness of the cracovian

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna

Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna PRACA DYPLOMOWA Struktura obszarów przyrodniczo cennych Struktura i ich wykorzystanie obszarów przyrodniczo rekreacyjne cennych w i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Budownictwo 18 Nina Sołkiewicz-Kos, Malwina Tubielewicz-Michalczuk ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 38 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia

Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia PRACA DYPLOMOWA Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu łódzkiego w kontekście przebiegu

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo