TRANSPORT KOLEJOWY A SYSTEM LOGISTYCZNY POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSPORT KOLEJOWY A SYSTEM LOGISTYCZNY POLSKI"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Politechnika Pozna ska Marian Medwid Instytut Pojazdów Szynowych TABOR TRANSPORT KOLEJOWY A SYSTEM LOGISTYCZNY POLSKI R kopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane informacje dotycz ce transportu kolejowego jako jednego z elementów systemu logistycznego Polski. Porównano transport kolejowy z samochodowym. Przybli ono potencjalne mo liwo ci przewozowe kolei w przewozach pasa erskich i towarowych oraz problemy polskiej kolei zwi zane mi dzy innymi z rozwojem infrastruktury. Oceniono mo liwo ci wykorzystania potencja u przewozowego przedsi biorstw kolejowych w realizacji zada przewozowych w ruchu pasa erskim i towarowym. S owa kluczowe: Transport kolejowy, krajowy system logistyczny 1. WPROWADZENIE Ruch pojazdów w kolejowym systemie transportowym odbywa si wed ug wcze niej u o onego planu przydzielaj cemu ka demu pojazdowi tras w czasoprzestrzeni. Jest to tzw. ruch trasowany. Plan ruchu sporz dzany jest w formie wykresów ruchu i rozk adu jazdy. W transporcie kolejowym nie jest mo liwe dowolne wymijanie si pojazdów szynowych na drodze przewozu, co ma miejsce np. w transporcie drogowym. Z tego wzgl du równie elastyczno transportu kolejowego jest mniejsza, jest on równie wra liwy na tzw. zak ócenia ruchowe. G ówne cechy transportu kolejowego to [1] : masowo przewozów, relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na rednie i du e odleg o ci wynikaj ce z silnej degresji kosztów jednostkowych, stosunkowo rozleg a sie po cze kolejowych dobrze dostosowana do lokalizacji g ównych rynków zaopatrzenia i dystrybucji

2 78 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu, b d ca efektem wysokiej niezawodno ci przewozów kolejowych oraz regularno ci, cz stotliwo ci i rytmiczno ci oferowanych po cze, specjalistyczny tabor przystosowany do przewozu adunków o zró nicowanej podatno ci transportowej, relatywnie ni sze bezpiecze stwo przewozu adunków wra liwych na wstrz sy i prze adunki oraz du e niebezpiecze stwo kradzie y, ma a wypadkowo, niska energoch onno jednostkowa i niska uci liwo dla rodowiska naturalnego. Ogólnie system transportu kolejowego mo e by okre lony jako system autonomiczny, inteligentny i adaptacyjny. Mo na przyj, e obiektami w systemie transportu kolejowego s [3] : sterowanie centralne (rz d, samorz d), infrastruktura kolejowa, przewo nicy, regulator rynku drogi kolejowej (w Polsce Urz d Transportu Kolejowego), u ytkownicy, klienci. Ostatnie kilkadziesi t lat to spadek liczby przewozów, zwi kszenie kosztów w asnych wykonywanych przewozów, zmiana struktury organizacyjnej kolei w Polsce, pojawienie si nowych przewo ników. Nast pi o równie zmniejszenie przewozów masowych m. in. w gla, materia ów budowlanych, wyrobów hutniczych. Cz przewozów zosta a przej ta przez transport samochodowy, co wymusi o now lokalizacj produkcji, magazynów, i dystrybucji dostosowan do infrastruktury drogowej. W ostatnich latach zaobserwowa mo na pewne sytuacje niekorzystne takiego rozwi zania, szczególnie powstawanie kongestii transportowej wskutek du ego obci enia sieci drogowej. Opó nienia dostaw powoduj wzrost kosztów i ograniczaj wykorzystanie niektórych koncepcji logistycznych np. just in time. Organy decyzyjne zajmuj ce si utrzymaniem linii kolejowych prowadz polityk dopasowania infrastruktury kolejowej do potrzeb m. in. przez redukcj sieci kolejowej. Likwidacja nierentownych linii kolejowych nie rozwi zuje problemów przedsi biorstw kolejowych. Odcina si bowiem potoki podró nych do istniej cych linii i zauwa a dalszy spadek przewozów. Kolej nie jest ju w stanie odzyska wszystkich utraconych klientów na rzecz innych ga zi transportu. Jest to niemo liwe ze wzgl du na wspomnian likwidacj wielu linii kolejowych, rozwój komunikacji indywidualnej i wzrost konkurencji mi dzyga ziowej. Zlikwidowano równie wiele bocznic uniemo liwiaj c wielu potencjalnym klientom korzystanie z us ug przewo ników kolejowych. W celu zwi kszenia wykorzystania transportu kolejowego w przewozach osób i towarów niezb dne s dzia ania wchodz ce w zakres polityki transportowej kraju i Unii Europejskiej. Szczególnie powinny one dotyczy wsparcia kolei, jako wa nego elementu rozwijaj cego si transportu kombinowanego integruj cego pa stwa Wspólnoty. Szczegó owe decyzje musz si skupi na inwestycjach infrastrukturalnych i sposobach ich finansowania. Rozwój przewozów kombinowanych jest mo liwy po przeprowadzeniu modernizacji tras kolejowych zg oszonych przez Polsk do umów AGC/AGTC,

3 Transport kolejowy a System Logistyczny Polski 79 zobowi zuj cych stron polsk do dostosowania wytypowanych linii do europejskich wymaga technicznych transportu kombinowanego [6]. 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU KOLEJOWEGO Infrastruktur transportu kolejowego dzieli si na liniow i punktow. Infrastruktur punktow transportu kolejowego stanow punkty eksploatacyjne posterunki ruchu i punkty ekspedycyjne. Sk ada si na nie sie stacji, które mo emy podzieli wed ug ich wielko ci na: pasa erskie i towarowe, w z owe i po rednie. Do infrastruktury punktowej nale y zaliczy tak e, niezwykle wa ne w logistycznym a cuchu dostaw, punkty i terminale prze adunkowe a tak e rozbudowane centra logistyczne z terminalami szynowo-drogowe i szynowo-morskie. Infrastruktur liniow stanowi drogi kolejowe które mo na podzieli w zale no ci od nat enia przewozów i dopuszczalnej pr dko ci poci gów na: magistralne, pierwszorz dne, drugorz dne i znaczenia miejscowego [11, 13]. W Polsce zag szczenie sieci kolejowej jest zró nicowane w zale no ci od regionu geograficznego kraju i wynosi rednio 6,9 km toru na 100 km 2 powierzchni. Dla krajów Unii Europejskiej g sto geograficzna sieci kolejowej wynosi rednio 6,2 km na 100 km 2 [13]. Swobodne i szybkie przemieszczanie ludzi i adunków w krajowym systemie logistycznym (KSL) jest zale ne od dost pno ci i stanu technicznego infrastruktury ró nych ga zi transportu. Rozwój gospodarki i integracja spo ecze stwa mo e by realizowany przy istnieniu spójnej i zintegrowanej sieci transportowej oraz wolnej konkurencji mi dzyga ziowej i wewn trzga ziowej. Na dzie r. wykaz licencjonowanych przewo ników kolejowych zawiera 108 pozycji [12]. Podstawowym elementem sieci kolejowej Polski powinny by po czenia w ramach Paneuropejskich Korytarzy Transportowych ustanowionych na Konferencjach na Krecie (1994) oraz w Helsinkach (1997). G ównym celem stawianym budowanym w obr bie g ównych osi korytarzom transportowym jest integracja infrastruktury w jeden spójny system transportowy tzw. Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN. Mi dzynarodowe korytarze transportowe przebiegaj ce przez terytorium Polski przedstawiono na rysunku 1. Przedsi biorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest g ównym zarz dc infrastruktury kolejowej w Polsce. G ównym produktem Spó ki jest opracowywany rozk ad jazdy, sprzedawany na podstawie umowy w formie wyznaczonej trasy przejazdu. Pod wzgl dem d ugo ci linii kolejowych Polska zajmuje jedno z czo owych miejsc w Europie. Stan infrastruktury kolejowej oceniany w kolejnych Raportach Rocznych PKP PLK S.A. ukazuje istniej ce braki. W Raporcie Rocznym Spó ki za rok 2008 w ocenie stanu technicznego torów przyj to nast puj ce kryteria ocen i oceny stanu linii kolejowych [9]: dobra wymagana tylko konserwacja, brak ogranicze pr dko ci 37% linii, dostateczna niezb dne s pojedyncze wymiany elementów, nast puje nieznaczne obni enie pr dko ci rozk adowych lub wprowadzenie ogranicze 38% linii,

4 80 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid niezadowalaj ca konieczna wymiana kompleksowa, nast puje znaczne obni enie pr dko ci rozk adowych oraz wprowadzenie du ej ilo ci ogranicze 25% linii. Stan infrastruktury kolejowej ulega ci g emu pogorszeniu. Przy wprowadzaniu kolejnych rozk adów jazdy, d ugo odcinków na których obni a si pr dko rozk adow, przewy sza d ugo odcinków, na których pr dko si podwy sza. Struktur pr dko ci rozk adowych w rozk adzie jazdy 2008/09 przedstawia tablica 1. Rys. 1. G ówne osie transportowe przebiegaj ce przez Polsk [10]

5 Transport kolejowy a System Logistyczny Polski 81 Tablica 1 Struktura pr dko ci rozk adowych na liniach kolejowych spó ki PKP PLK S.A. Przedzia pr dko ci Udzia d ugo ci torów D ugo torów [km] [km/h] [%] v v < v < v < v < Razem ród o: opracowanie w asne na podstawie [9] Transport kolejowy nie jest w stanie konkurowa z transportem samochodowym na bliskie odleg o ci. W przysz o ci koniczna jest organizacja a cuchów dostaw umo liwiaj cych realizacj przewozów masowych transportem kolejowym na rednie i du e odleg o ci. Transport samochodowy ze wzgl du na swoje g ówne cechy takie jak elastyczno i dost pno spe nia by rol dowozowo-odwozow. Tablica 2 przedstawia porównanie transportu samochodowego i kolejowego. Tablica 2 Porównanie transportu samochodowego i kolejowego w Polsce w latach Wyszczególnienie Linie kolejowe eksploatowane w km Drogi publiczne o twardej nawierzchni (miejskie i zamiejskie) w tys. km Autostrady w km 358 b.d Przewozy adunków transportem kolejowym w tysi cach ton Przewozy adunków transportem samochodowym w tysi cach ton Przewozy adunków transportem kolejowym w mln tonokm

6 82 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid Przewozy adunków transportem samochodowym w mln tonokm Przewozy pasa erów transportem kolejowym w tysi cach pasa erów Przewozy pasa erów transportem samochodowym w tysi cach pasa erów Przewozy pasa erów transportem kolejowym w mln pasa erokm Przewozy pasa erów transportem samochodowym w mln pasa erokm Cd. Tablicy ród o: opracowanie w asne na podstawie [4] Tabor kolejowy dzieli si na tabor przewozowy s u cy do realizacji zada przewozowych oraz pojazdy pomocnicze. Tabor przewozowy jest przystosowany do eksploatacji w sk adzie poci gów a sk adaj si na niego: pojazdy trakcyjne, wagony osobowe, wagony towarowe. Pojazd trakcyjny ma w asny uk ad nap dowy Do pojazdów trakcyjnych zalicza si : lokomotywy elektryczne, spalinowe i akumulatorowe, zespo y trakcyjne elektryczne i spalinowe, samodzielne wagony silnikowe i spalinowe autobusy szynowe. Stan ilo ciowy taboru kolejowego w Polsce zawiera tablica 3.

7 Transport kolejowy a System Logistyczny Polski 83 Tablica 3 Tabor kolejowy w Polsce w latach Wyszczególnienie Lokomotywy elektryczne Lokomotywy spalinowe Elektryczne zespo y trakcyjne Wagony towarowe Wagony do przewozu podró nych ród o: opracowanie w asne na podstawie [4] 3. OCENA ZDOLNO CI PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU KOLEJOWEGO G sto linii kolejowych w Polsce jest wi ksza w regionie zachodnim i po udniowym. Wykorzystanie linii zale ne jest od zainteresowania przewo ników i dostosowania ich oferty do istniej cych potrzeb. W praktyce realizowane s takie przewozy, które s op acalne z punktu widzenia rachunku ekonomicznego. Obci enie niektórych linii, w ostatnich latach, wykazuje niewielkie wahania. Przyczyn takiej sytuacji jest stabilno przewozów w niektórych relacjach, ale równie du e trudno ci przy zwi kszeniu wielko ci realizowanych przewozów. W Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku przedstawiono prognoz przewozów pasa erskich opart na analizie trendów i modelach elastyczno ci popytu. Analiza trendów wykazuje, e wzrost przewozów nast puje w nast puj cych grupach [5]: przewozy na du e odleg o ci realizowane przez szybkie poci gi cz ce ze sob du e o rodki miejskie; dla podró nych z tego segmentu rynku najwa niejszy jest konkurencyjny czas przejazdu, zarówno w stosunku do podró y samochodem jak i po cze lotniczych, przewozy aglomeracyjne, wykonywane w obszarach, gdzie du e nat enie ruchu drogowego i zwi zana z tym kongestia sprawiaj, e podró poci giem staje si atrakcyjn alternatyw. Jedn z g ównych barier w rozwoju kolejowych przewozów towarowych w Europie jest niedostatecznie nowoczesna infrastruktura kolejowa oraz coraz cz ciej pojawiaj ce si problemy wynikaj ce z niewystarczaj cej jej zdolno ci przepustowej. W sytuacji, gdy poci gi pasa erskie i towarowe poruszaj si po wspólnych szlakach istotnym zagadnieniem jest wzajemne zharmonizowanie ruchu pasa erskiego i towarowego. Rozwi zaniem tego problemu mo e by budowa nowych linii du ych pr dko ci dla ruchu pasa erskiego i organizacja sieci linii z priorytetem dla ruchu towarowego [4]. Problem budowy europejskiej sieci kolejowej dla szybkiego i taniego transportu towarowego jest

8 84 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid tematem dyskusji w ostatnich latach, w odró nieniu istniej cych od wielu lat szybkich pasa erskich przewozów kolejowych. Wprowadzenie na terenie Europy wi kszych ni obecnie samochodów ci arowych mo e spowodowa pogorszenie sytuacji przewo ników kolejowych, oraz szybsze zu ycie nawierzchni dróg ko owych. Samochody te mog by konkurencj dla realizowanych przewozów kombinowanych w systemie kontenerowym. Prognozy wzrostu przewozów kombinowanych przedstawiono na rysunku 2 i w tablicy 4. Rys. 2. redni roczny wzrost przewozów kombinowanych [7] Tablica 4 Prognozy wzrostu wewn trzkrajowych przewozów kombinowanych w pa stwach UE Pa stwo 2005 r. [mln t] Wzrost do 2015 [%] Austria 3,12 55,4 Belgia 6,40 106,6 Francja 4,63 121,6 Niemcy 19,11 118,3 W ochy 12,83 107,7 Szwajcaria 4,47 37,8 ród o: [7] W Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku [5] przedstawiono prognoz przewozów towarowych opart na analizie trendów, która zosta a przeprowadzona dla g ównych grup adunków. Z grup przedstawianych w statystyce ogólnej wybrane zosta y te, które stanowi istotny udzia w ogólnej pracy przewozowej. Pozosta e zosta y zsumowane do jednej grupy pod nazw inne. G ówny udzia w pracy przewozowej wykonywanej na sieci kolejowej w Polsce stanowi adunki masowe. Mo na przyj, e popyt na ich przewozy w niewielkim stopniu mo e si zmienia w zale no ci od stanu infrastruktury. Wielko przewozów w gla stanowi cego istotny udzia w rynku, wynika z du ego uzale nienia polskiego systemu energetycznego od tego no nika energii. Stan ten mo e si niewiele zmieni w okresie

9 Transport kolejowy a System Logistyczny Polski 85 prognozowanym i dalszym ci gu b dzie on nadawany z kopal i przewo ony do elektrowni, elektrociep owni w du ych miastach i portów na eksport. Przewozy kruszywa i cementu mog wzrasta w zwi zku z realizowanymi oraz przewidywanymi inwestycjami w infrastrukturze. Dotyczy to zarówno infrastruktury transportowej jak i innych dziedzin, g ównie budownictwa. Punkty nadania zwi zane s z lokalizacja kopal kruszyw oraz cementowni, a punkty odbioru to g ównie du e miasta i du e inwestycje w sieciach transportowych [5]. Transport kolejowy mo e uzyska przewag konkurencyjn nad transportem drogowym w grupie inne. W tej grupie adunków mo na poszukiwa dodatkowego popytu wynikaj cego z poprawy pozycji konkurencyjnej kolei w wyniku nowych inwestycji. W tym segmencie mieszcz si równie przewozy intermodalne. Prognozy dla transportu kolejowego przedstawiono w ró nych wariantach scenariuszowych. Problemem transportu kolejowego jest uzyskanie atrakcyjnej oferty przewozowej w przewozach na rednie i krótkie odleg o ci ze wzgl du na siln konkurencj transportu samochodowego. Master Plan przedstawia wyniki prognoz przewozów pasa erskich i towarowych uj te w sposób syntetyczny na poziomie kraju. W Master Planie opracowano 3 scenariusze prognoz przewozów pasa erskich i towarowych dla g ównych grup adunków [5] PROGNOZA PODSTAWOWA PRZY ZA O ENIU KONTYNUACJI DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW SCENARIUSZ 1 Prognoz podstawow wykonano przy za o eniu, e kontynuowane b d dotychczasowe trendy wynikaj ce z niedostatecznych inwestycji w infrastruktur sieci kolejowej. Oznacza to stagnacj w ka dym segmencie przewozów pasa erskich. Praca przewozowa w tym scenariuszu utrzymuje si na poziomie nieco ponad 18 miliardów pasa erokilometrów na rok przy szybkim wzro cie przewozów konkurencyjnymi rodkami transportu. Wyniki tej prognozy przedstawiono w tablicach 5 i 6. Tablica 5 Prognozowana liczba pasa erów w przewozach kolejowych do roku 2030 przy kontynuacji dotychczasowych trendów Scenariusz 1 (mln pasa erów / rok) Mi dzynarodowe 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Ekspresowe, IC 6,3 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 Pospieszne 41,1 45,2 46,6 47,6 48,3 48,9 Osobowe (bez aglomeracyjnych) 96,3 94,4 88,7 83,6 78,9 74,5 Aglomeracyjne 111,9 117,2 120,0 122,8 125,6 128,4 Suma 258,0 265,7 264,7 263,7 262,9 262,3

10 86 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid Tablica 6 Prognozowana praca przewozowa w przewozach kolejowych do roku 2030 przy kontynuacji dotychczasowych trendów Scenariusz 1 (mln pasa erokm / rok) Mi dzynarodowe 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ekspresowe, IC 2,2 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 Pospieszne 7,8 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 Osobowe (bez aglomeracyjnych) 5,5 5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 Aglomeracyjne 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 Suma 18,2 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 Prognoza przewozów towarowych w scenariuszu 1 zak ada pewien ich wzrost do roku 2030 (z 50 mld tonokilometrów do 73 miliardów tonokilometrów). Wzrostowi temu b dzie towarzyszy a zmiana struktury przewo onych adunków. W szczególno ci nast pi wzrost przewozów rud i kruszyw, a przede wszystkim adunków z grupy towary inne [5]. Prognozy dla scenariusza 1 przedstawiono w tablicach 7 i 8. Tablica 7 Prognozowana liczba ton przewo onych kolej do roku 2030 przy kontynuacji dotychczasowych trendów Scenariusz 1 (mln/ rok) W giel kamienny 148,5 143,4 133,4 126,2 120,6 116,1 W giel brunatny 7,0 9,6 10,2 10,7 11,0 11,3 Rudy 16,2 22,7 25,9 28,5 30,7 32,7 Kruszywa 34,1 39,5 44,4 47,7 50,2 52,2 Paliwa p ynne 16,1 18,5 20,0 21,0 21,8 22,4 Metale i wyroby 9,3 13,0 14,3 15,2 15,9 16,5 Cement 3,9 5,7 6,9 7,9 8,7 9,5 Nawozy 4,1 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 Wyroby chemiczne 5,6 7,8 8,5 9,0 9,3 9,6 Drewno i produkty 4,1 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 Produkty rolnicze 2,6 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 Towary inne 18,1 43,5 59,7 75,9 92,1 108,3 Suma 269,5 313,6 332,7 351,1 369,4 387,5

11 Transport kolejowy a System Logistyczny Polski 87 Tablica 8 Prognozowana praca przewozowa wyra ona w tonokilometrach dla przewozów towarowych do roku 2030 przy kontynuacji dotychczasowych trendów Scenariusz 1 (mld tonokm / rok) W giel kamienny 19,6 17,6 16,3 15,4 14,8 14,2 W giel brunatny 1,8 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 Rudy 5,0 7,0 8,0 8,8 9,5 10,1 Kruszywa 7,2 9,4 10,6 11,3 11,9 12,4 Paliwa p ynne 4,3 5,1 5,5 5,8 6,0 6,2 Metale i wyroby 3,3 4,3 4,7 5,0 5,3 5,5 Cement 1,3 2,0 2,4 2,7 3,0 3,3 Nawozy 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 Wyroby chemiczne 1,7 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 Drewno i produkty 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 Produkty rolnicze 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 Towary inne 2,4 5,1 7,0 8,9 10,8 12,7 Suma 50,0 58,4 62,7 66,4 69,8 73, PROGNOZA PRZY REALIZACJI PLANOWANYCH INWESTYCJI SCENARIUSZ 2 Drug prognoz wykonano przy za o eniu, e pasa erom zostan zaoferowane nowe, atrakcyjniejsze us ugi i e b dzie realizowany program poprawy stanu infrastruktury sieci kolejowej. Jego wp yw na zwi kszenie popytu b dzie istotny w trzech obszarach [5]: zwi kszenie pr dko ci (w skali sieci o oko o 45-50%) i powa ne skrócenie czasu przejazdu, poprawa cz stotliwo ci, punktualno ci i niezawodno ci, poprawa komfortu i bezpiecze stwa (nowy i zmodernizowany tabor, poprawa standardu dworców i przystanków). Scenariusz 2 prognozuje zwi kszenie pracy przewozowej ogó em z 18,2 mld pasa erokilometrów w roku 2005 do 35,5 mld pasa erokilometrów w roku Daje to prawie dwukrotno wielko ci wykonywanej pracy przewozowej. Najwi kszy wzrost mo na zaobserwowa w segmencie przewozów ekspresowych i IC (do roku 2030 wzrost o oko o 168%) oraz w przewozach aglomeracyjnych (wzrost o oko o 110%) [5]. Wyniki prognoz scenariusza 2 zawarto w tablicach 9 i 10.

12 88 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid Tablica 9 Prognozowana liczba pasa erów w przewozach kolejowych do roku 2030 przy realizacji planowanych inwestycji Scenariusz 2 (mln pasa erokm / rok) Mi dzynarodowe 2,4 2,7 3,4 3,8 4,2 4,5 Ekspresowe, IC 6,3 7,1 9,3 11,3 13,0 14,7 Pospieszne 41,1 49,8 63,6 74,3 82,2 89,2 Osobowe (bez aglomeracyjnych) 96,3 103,2 118,6 127,6 130,3 131,5 Aglomeracyjne 111,9 129,6 163,7 192,7 214,7 236,1 Suma 258,0 292,4 358,5 409,7 444,4 476,0 Tablica 10 Prognozowana praca przewozowa w przewozach kolejowych do roku 2030 przy kontynuacji dotychczasowych trendów Scenariusz 2 (mln pasa erokm / rok) Mi dzynarodowe 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 Ekspresowe, IC 2,2 2,5 3,4 4,2 5,0 5,9 Pospieszne 7,8 9,0 11,3 13,0 14,2 15,2 Osobowe (bez aglomeracyjnych) 5,5 6,0 7,1 7,9 8,4 8,8 Aglomeracyjne 2,0 2,3 2,9 3,5 3,9 4,2 Suma 18,2 20,6 25,7 29,8 32,7 35,5 W scenariuszu 2 za o ono, e realizacja planowanych inwestycji w infrastruktur liniow s u c przewozom towarowym spowoduje wzrost konkurencyjno ci kolei pozwalaj cy na zwi kszenie przewozów. Poprawa stanu infrastruktury powinna by po czona z usprawnieniem organizacji przewozu, aby zwi kszy terminowo przewozów. Polityka transportowa pa stwa, która mo e dodatkowo wp yn na relacje cen przewozu transportem kolejowym i samochodowym. Scenariusze optymistyczne (2 oraz 3) zak adaj wzrost przewozów towarowych, które do roku 2030 ulegn podwojeniu. Szczególnie szybki wzrost przewozów b dzie dotyczy grupy towary inne i b dzie zwi zany z rozwojem przewozów intermodalnych [5]. Prognozy przewozu adunków dla scenariuszy 2 i 3 zawarto w tablicach 11 i 12.

13 Transport kolejowy a System Logistyczny Polski 89 Tablica 11 Prognozowana liczba ton przewo onych kolej do roku 2030 przy realizacji planowanych inwestycji (mln/ rok) W giel kamienny 148,5 149,0 145,5 142,0 138,5 133,6 W giel brunatny 7,0 9,8 10,6 11,4 12,3 13,0 Rudy 16,2 23,2 26,7 30,3 33,8 37,6 Kruszywa 34,1 40,4 47,5 54,6 61,7 67,9 Paliwa p ynne 16,1 18,5 20,3 22,1 23,9 25,7 Metale i wyroby 9,3 13,5 15,3 17,1 18,9 21,5 Cement 3,9 6,1 7,6 9,2 10,7 12,4 Nawozy 4,1 3,7 3,6 3,5 3,3 3,3 Wyroby chemiczne 5,6 8,1 9,3 10,5 11,8 12,5 Drewno i produkty 4,1 4,1 4,4 4,6 4,9 5,2 Produkty rolnicze 2,6 2,3 2,0 1,8 1,6 1,7 Towary inne 18,1 64,2 101,9 139,5 177,2 216,5 Suma 269,5 342,9 394,8 446,7 498,6 550,9 Tablica 12 Prognozowana praca przewozowa wyra ona w tonokilometrach dla przewozów towarowych do roku 2030 przy realizacji planowanych inwestycji Scenariusz 2 i 3 (mld tonokm / rok) W giel kamienny 19,6 18,2 17,8 17,4 17,0 16,4 W giel brunatny 1,8 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 Rudy 5,0 7,1 8,2 9,3 10,4 11,6 Kruszywa 7,2 9,6 11,3 13,0 14,7 16,1 Paliwa p ynne 4,3 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 Metale i wyroby 3,3 4,5 5,1 5,7 6,3 7,1 Cement 1,3 2,1 2,6 3,1 3,7 4,2 Nawozy 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 Wyroby chemiczne 1,7 2,5 2,9 3,2 3,6 3,9 Drewno i produkty 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 Produkty rolnicze 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 Towary inne 2,4 7,5 11,9 16,3 20,7 25,3 Suma 50,0 62,4 71,4 80,3 89,3 98,4

14 90 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid 3.3. PROGNOZA PRZY REALIZACJI PLANOWANYCH INWESTYCJI WRAZ Z KOLEJAMI DU YCH PR DKO CI SCENARIUSZ 3 Prognoza ta zak ada, e zostan wykonane inwestycje ze scenariusza 2 oraz powstanie sieci szybkich po cze pomi dzy Warszawa, odzi, Poznaniem i Wroc awiem. Mo e to spowodowa, e cz ruchu na relacjach cz cych te miasta, a tak e dalszych relacji zgodnych z tymi kierunkami, przeniesie si na koleje du ych pr dko ci. Jest to atrakcyjna oferta ze wzgl du na czas przejazdu i mo e przyci gn du liczb dotychczasowych u ytkowników samochodów. Scenariusz ten zak ada powa ny wzrost przewozów pasa erskich z 258 mln przewiezionych pasa erów w 2005 roku do 485,5 mln pasa erów w roku Daje to wzrost o oko o 88%. Jeszcze wi kszy wzrost mo na zaobserwowa przy porównaniu wykonanej pracy przewozowej z 18,2 mld pasa erokilometrów/rok w roku 2005 do prawie 40 mld pasa erokilometrów/rok w roku 2030 [5]. Oznacza to korzystne zmiany w strukturze przejazdów w tym bardzo dynamiczny rozwój rynku przewozów pomi dzy najwi kszymi aglomeracjami wykonywanymi poci gami du ych pr dko ci oraz tradycyjnymi poci gami ekspresowymi oraz klasy InterCity. Na potoki podró nych w tym segmencie, poza potokami ju wyst puj cymi, sk adaj si potoki przejmowane z dróg ko owych (zarówno przejazdy samochodami osobowymi, jak i autobusami), potoki przejmowane z transportu lotniczego oraz potoki nowo wygenerowane, wynikaj ce z wysokiej jako ci wiadczonych us ug [5]. Wzrost pracy przewozowej wyst pi równie w przypadku przewozów aglomeracyjnych i mi dzyregionalnych (oko o dwukrotny). Najmniejszy wzrost wyst puje w segmencie przewozów regionalnych co przedstawiono w tablicach 13 i 14. Planowane czasy przejazdów mi dzy wybranymi aglomeracjami przedstawiono na rysunku 3. Tablica 13 Prognozowana liczba pasa erów w przewozach kolejowych do roku 2030 przy realizacji planowanych inwestycji Scenariusz 3 (mln pasa erokm / rok) Mi dzynarodowe 2,4 2,7 3,4 3,8 4,2 4,5 Ekspresowe, IC 6,3 7,1 9,3 18,1 22,4 26,6 Pospieszne 41,1 49,8 63,6 71,9 79,8 86,8 Osobowe (bez aglomeracyjnych) 96,3 103,2 118,6 127,6 130,3 131,5 Aglomeracyjne 111,9 129,6 163,7 192,7 214,7 236,1 Suma 258,0 292,4 358,5 414,1 451,4 485,5

15 Transport kolejowy a System Logistyczny Polski 91 Tablica 14 Prognozowana praca przewozowa w przewozach kolejowych do roku 2030 przy kontynuacji dotychczasowych trendów Scenariusz 3 (mln pasa erokm / rok) Mi dzynarodowe 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 Ekspresowe, IC 2,2 2,5 3,4 6,8 8,7 10,7 Pospieszne 7,8 9,0 11,3 12,6 13,8 14,8 Osobowe (bez aglomeracyjnych) 5,5 6,0 7,1 7,9 8,4 8,8 Aglomeracyjne 2,0 2,3 2,9 3,5 3,9 4,2 Suma 18,2 20,6 25,7 31,9 36,0 39,8 Rys. 3. Planowane czasy przejazdów mi dzy wybranymi aglomeracjami [2] 4. PODSUMOWANIE Likwidacja wielu po cze na mniej obci onych liniach, spowodowa a spadek potoku towarów i podró nych na g ównych liniach kolejowych. Przywrócenie poziomu przewozów kolejowych sprzed lat wydaje si dzisiaj niemo liwe ze wzgl du na du konkurencj mi dzyga ziow i degradacj linii kolejowych, stacji, i bocznic. Przemieszczanie ludzi i adunków w KSL zale y w du ym stopniu od staniu technicznego infrastruktury transportowej i jej integracji mi dzyga ziowej. Przysz o ci transportu szynowego w przewozach pasa erskich s szybkie mi dzyregionalne przewozy kolejowe cz ce najwi ksze miasta kraju i integracja kolei z systemami transportu publicznego w

16 92 Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid du ych aglomeracjach miejskich. W przewozach towarowych kolej jest wa nym elementem transportu kombinowanego wykorzystuj cego intermodalne jednostki adunkowe i ekonomicznie uzasadnion ga zi transportu masowego na rednie i du e odleg o ci. Wykorzystanie potencja u transportu kolejowego jest mo liwe przy dzia aniach polityki transportowej kraju i Unii Europejskiej. Inwestycje infrastrukturalne dotycz ce modernizacji s bardzo kosztowne i wymagaj dzia a zewn trznych. Niektóre z prognoz rozwoju transportu kolejowego przedstawione w Master Planie s optymistyczne i pozwalaj stwierdzi, e transport kolejowy b dzie mia nadal istotn rol w systemie logistycznym Polski. Artyku jest efektem prac realizowanych w ramach grantu rozwojowego R /2009 nt. Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalno ci transportu w Unii Europejskiej. Realizacja projektu zosta a dofinansowana przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju. Bibliografia 1. Beier F. J., Rutkowski K.: Logistyka, Wyd. SGH, Warszawa Ciszewski B.: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami du ych pr dko ci w Polsce. Kwiecie 2009 r. 3. Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Ma y Rocznik Statystyczny Polski. Zak ad Wydawnictw Statystycznych. Lata Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, sierpie Mindur L.: Transport kombinowany mi dzynarodowe przewozy naczep samochodowych i nadwozi wymiennych. TTS, nr 5-6/2002, str Raczy ski J.: Kolejowe przewozy towarowe a megaci arówki. TTS, nr 10/2007, str Raczy ski J.: Sieci kolejowe z priorytetem dla ruchu towarowego. TTS, nr 12/2007, str Raport Roczny 2008, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 10. Roma ski S.: Stanowisko Grupy PKP w sprawie konsultacji publicznych, og oszonych przez Komisj Europejsk, dotycz cych transportu mi dzy UE a krajami trzecimi. TTS, nr 3/2006, str Stajniak M. i in.: Transport i spedycja. ILiM, seria Biblioteka Logistyka, Pozna Strona internetowa Urz du Transportu Kolejowego: listopad Towpik K.: Infrastruktura transportu kolejowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa RAIL TRANSPORT IN THE POLISH LOGISTIC SYSTEM Summary: The paper contains some information about the rail which is one of the elements of the Polish logistics system. There are described the general problems of the Polish railway related to inter alia, infrastructure development and possible use of transport potential of railway companies in the realization of transportation tasks. The potential possibilities for railway in transport passenger and freight are presented. Keywords: Rail transport, national logistic system Recenzent: Miros aw Nader

TRANSPORT KOLEJOWY ISTOTNY ELEMENT SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

TRANSPORT KOLEJOWY ISTOTNY ELEMENT SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Jerzy KWAŚNIKOWSKI 1, Grzegorz GRAMZA 1, Marian MEDWID 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Silników Spalinowych i Transportu ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań jerzy.kwasnikowski@put.poznan.pl grzegorz.gramza@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI

ZNACZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI Jerzy Kwaśnikowski Politechnika Poznańska Grzegorz Gramza Politechnika Poznańska ZNACZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI Streszczenie: Praca zawiera wybrane informacje na temat transportu

Bardziej szczegółowo

Przewozy pasażerów i towarów

Przewozy pasażerów i towarów Przewozy pasażerów i towarów Dr inż. Andrzej Massel System kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce tradycyjnie jest dzielony na cztery podsystemy: przewozy międzyaglomeracyjne (tzw. kwalifikowane),

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow.

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow. Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow ruchową Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia)

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia) Egzamin dyplomowy na kierunku TRANSPORT (TiL studia I stopnia) pytania od roku akademickiego 2012/2013 Blok I: 1. Przedstaw definicję i klasyfikację hydrotechnicznych budowli morskich 2. Przedstaw definicję

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TRANSPORT KOLEJOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TRANSPORT KOLEJOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Aglomeracja poznańska OBSZAR: W skład aglomeracji wchodzi miasto Poznań wraz okolicznymi gminami ciążącymi do Poznania. LUDNOŚĆ: ponad 1 mln mieszkańców (30%

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa Modernizacja linii kolejowej E 65-Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01 01 Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Badanie Ruchu 2015

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 Seminarium: Rola mobilności w rozwoju Warszawy Warszawskie Badanie Ruchu 2015 dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK Warszawa, 28 czerwca 2016 r. Czym jest mobilność? Mobilność w szerokim ujęciu (socjologicznym):

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji Olsztyn, 2014 r. WSTĘP Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy 1269 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych kierowców wykonujàcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność?

Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność? Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność? Przedstawiony został temat zbliżającego się otwarcia sklepu IKEA, który swoim oddziaływaniem obejmować będzie region co najmniej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2014-10-17 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Przetarg nr UMW/AZ/PN-65/14: Sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej cel i zakres projektu Urząd Transportu Kolejowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo