Nowe instytucje rynku nieruchomości na przykładzie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe instytucje rynku nieruchomości na przykładzie"

Transkrypt

1 Stanisław Belniak KRledra Ekonomiki NIeruchomoKIl Proces. InwestycYlnego Nowe instytucje rynku nieruchomości na przykładzie rynku w USA I. Wstęp W dziedzinie nieruchomości rynek amerykański jest niekwestionowanym liderem. Wynika to z różnych danych statystycznych, jak np.: - wielkość samego rynku mierzona obszarem kraju i 260 milionami mieszkańców, - ilość i standard nieruchomości, - liczba sprzedawanych i nabywanych nieruchomości, - średni czas, w którym statystyczna nieruchomość zmienia właściciela. Można zatem uznać amerykański rynek nieruchomości za przodujący w świecie, a sprawdzone na tym rynku doświadczenia przyjąć za godne rozpatrzenia wzorce. 2. Popyt I podaż na amerykańskim rynku nieruchomości Ruch na rynku nieruchomości w USA jest dość znaczny we wszystkich jego segmentach. Jednakże w ciągu ostatnich lat najbardziej zmieniła się struktura właścicieli nieruchomości mieszkaniowych. Stąd też ten segment rynku nieruchomości przyjmiemy jako bazę naszych dalszych rozważań. W przeszłości nieruchomości mieszkaniowe - głównie clomy - kupowane były najczęściej przez małżeństwa z małymi dziećmi. Początek lat 90. to istotne zmiany socjalne, demograficzne i ekonomiczne w społeczej\stwie i gospodarce amerykańskiej, które doprowadziły także do znaczących zmian na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Obecnie wielu kupujących clomy czy mieszkania stanowią osoby samotne, zarówno kobiety,jak i mężczyźni. Wiele

2 Stanisław Belniak i odejdą małżeństw zmienia domy po tym, jak ich dzieci usamodzielnią się z domu. Wyniki badań odpowiadają na pytanie, kto kupuje domy na amerykańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Otóż znaczną większość wśród kupujących domy stanowią ludzie młodzi (tabela 1). Tabela I. Wiek kupujących domy mieszkalne IV USA Grupa wiekowa respondentów StlUktura wiekowa Struktura wiekowa StIUktura wiekowa respondentów kupujących po raz kupujących po raz (w %) pierwszy (w %) kolejny (w %) Poniżej 25 lat l Powyżej 65 lat 5 l 9 Razem Średnia wieku 41 lat 36 lot 44 lala Źródło: LA. Tuci\lo, The Home Buyillg and Selling Pl'ogress, Real Estate Business Series cdition, Thc National Association of Rcaltors - Research Oivisiol1, s. 21. Długi okres spłaty domu, przeciętnie 30 lat, powoduje, że jest to oferta raczej dla młodych niż dla starszych ludzi. Średnia wieku dla populacji kupujących w 1993 r. wynosiła 41 lat, przy średniej wieku społeczeristwa w USA wynoszącej w tym roku 46 lat. Jednakże, ze względu na krotność zakupu, istniało duże zróżnicowanie. Kupujący po raz pierwszy mieli ok. 30 lat, a kupujący po raz kolejny około czterdziestki. Aż 63% kupujących po raz pierwszy mialo poniżej 35 lat, w pol'ównaniu z 24% kupujących po raz kolejny. Około 19% kupujących po raz kolejny miało pięćd zies iąt pięć lub więcej lat. Jeżeli chodzi o dochody, to średni ich poziom dla kupujących wynosił w 1993 l' USD. Kupujący po raz pierwszy zarabiali przeciętnie 460 USD rocznie, a kupujący po raz kolejny USD (rys. 1). Jeżeli chodzi o lokalizację, to większość, bo 49%, kupiła domy w tej Sil mej okolicy, ok. mil (16 km) od poprzedniego miejsca zamieszkania, podczas gdy tylko 17% nabytych domów znajdowało się w odległości powyżej 0 mil od poprzedniego miejsca zamieszkania. Do przeprowadzek na większe dystanse bardziej sklonni byli kupujący po raz kolejny niż po raz pierwszy. Możliwości finansowe są najbardziej znaczącą determinantą przy zakupie domu. Blisko czterech na dziesięciu kupujących stwierdziło, że poziom wyposażenia był decydującym czynnikiem przy wyborze domu. Prestiż okolicy był również kluczowym czynnikiem zakupu (rys. 2). Przeciętny kupujący mieszkał w poprzednim domu około 4- lat, a przeciętny okres posiadania domu przed następną zamianą wynosił przeszło 7 lat (rys. 3).

3 Nowe instytucje rynku nieruchomości /la przykładzie rynku w USA I El Ul :o a '" 'O '0 u '" o 'O u o '" o wszyscy kupujący kupujący po raz pierwszy kupujący po raz kolejny Typ kupujących Rys. 1. Sredni dochód kupujących Źródlo: JA Tucillo, op. cit., s o 30 tl 25 u e 20 1il '" 15 'N 'O :o 5 o 39% cena lepsza okolica bliskość szkoły bliskość pracy bliskość przyjaciół Determinanty Rys. 2. Determinanty zakupu domu Źródło: JA Tucillo, op. cit. s. XII. Według badali 81 % kupujllcych po raz pierwszy dom wynajmowało już dom lub apartament w bloku przed zakupem własnego domu. Niewielka grupa kupujących po raz pierwszy, bo tylko 12%, mieszkało do tej pory ze swoimi rodzicami, znajomymi lub przyjaciółmi. Jednak już 23% kupujących po raz kolejny wynajmowało poprzednio apartament lub dom jednorodzinny. Także

4 I Stanisław Belniak w tej grupie badanych, tj. kupujących po raz kolejny, 59% przed zakupem było właścicielami własnych domów jednorodzinnych '" 30 " u 8 25 " 20 'E 'N 15 'O 5 2% o do roku 2-3 lata 41% 4-7 lat 8-9 lat i więcej Lata Rys. 3. Okres posiadania poprzedniego domu Żródlo: J.A. Tucillo, op. cif" S. XII. Pary małżeńskie wciąż zajmują czołowe miejsce wśród nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Stanowią one aż 69% wszystkich kupujących. Samotne kobiety to 16% ogółu kupujących, a % stanowią samotni mężczyźni (rys. 4). Typowym domem,jaki kupują Amerykanie, to domjednorodzinny o powierzchni 220 m 2, z co najmniej trzema sypialniami i dwoma łazienkami. Znaczna większość kupujących (82%) kupiła dom jednorodzinny wolnostojący. We wszystkich regionach Stanów Zjednoczonych najczęściej kupowany był dom jednorodzinny wolnostojący, Lokalizacja zakupów była zdywersyfikowana, Na przykład region środkowo-zachodni uważa się za obciążony mniejszym ryzykiem, stąd 86% wszystkich zakupów mieszkaniowych w tym regionie to domy wolnostojące. Inne regiony (np. północny wschód lub zachód), podlegają dużym wahaniom koniunktury związanym z funkcjonowaniem jednego rodzaju przemysłu na tym terenie lub obciążone są większym ryzykiem "politycznym" i uznaje się je za regiony o większym poziomie ryzyka '. Dlatego też zakupy domów jednorodzinnych stanowią % wszystkich zakupów mieszkaniowych w tych regionach. I Ryzyko związane Z k,.edytowalljelllllierucjlomo.ci komercyjnych, KIN I Kraków 1998, s. 31

5 Nowe nieruchomości na IV USA 80 " g 40 Q, ;> O para panna kawaler para małżeńska ni e zamężna Stan cywilny lilii wszyscy kllplljqcy lli!i kllplljqcy po rnz pierwszy l3ij kllpujqcy po raz kolejny Rys. 4. Kupujący według stanu cywilnego Źródło: J.A. TIlCillo, op. cif" s. XI. 3. System pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Charakter usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami znacznie zmienił się w ostatnich latach. Z początkiem lat 50. biura nieruchomości były biurami niewielkimi, o minimalnym zatrudnieniu osoby, często w obrębie jednej rodziny. Agent nieruchomości wystawiał na sprzedaż daną nieruchomość oraz szukał na nią kupca bez pomocy innych agentów (biur). Potem transakcja była negocjowana i zamykana. Takie pośrednictwo powodowało, że stroną, którą reprezentował agent, był sprzedający. W latach 60. nastąpiły pewne przemiany jakościowe w pośrednictwie obrotem nieruchomościami. Agenci (broker,,) zaczęli dzielić się pomiędzy sobą informacjami dotyczącymi nicruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż, w rezultacie czego dwóch pośredników współpracowało ze sobą w tej samej sprawie. Taka sytuacja powodowała, że agent, który przyjął ofertę sprzedaży, np. domu, reprezentował interes sprzedającego, natomiast agent, który szukał na ten dom nabywcy reprezentował interes kupującego. Brokerzy sformułowali tę wymianę informacji jako system oferowania wielokrotnego (MLS - multiple-listing-services). MLS znacznie przyspieszyło sprzedaż poprzez zwiększoną ofertę skierowaną do potencjalnych kupców. Podobną prawidłowość zaobserwować możn a także w Polsce w tych miastach, gdzie już wprowadzono ten system.

6 Stanisław 8elniak Istota MLS sprowadza się do prowadzenia wspólnego banku ofert dla wszystkich pośredników. Każdy z uczestników systemu przesyla swoje oferty do tego banku, proponując równocześnie swoim klientom zarówno oferty wlasne, jak i wszystkie oferty innych pośredników zaczerpnięte z systemu. W amerykańskim systemie MLS broker jest nie tyle upowa ż niony, ile zobowiązany do wprowadzenia wszystkich nowych ofert do systemu w wyznaczonym czasie. Okres ten jest różny w zależności od lokalnych czy stanowych organizacji MLS, ale nie może być dłuższy niż 72 godziny. Po dojściu transakcji do skutku oferta jest zaznaczona jako zrealizowana i zostaje przesłana do komputerowego archiwum sprzedaży. Pośrednicy rozliczają się pomiędzy sobą wedlug oferty, którą zglosili w systemie. Warunki podzialu prowizji są ustalane indywidualnie przez brokerów. MLS jest rozwiązaniem sprawdzonym od wielu lat, dającym liczne korzy śc i pośrednikom i klientom'. Oprócz MLS na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych mogą być tworzone jeszcze inne formy współpracy pomiędzy pośrednikami'. Odróżnienie ich od siebie nie zawsze jest proste. Obowiązkiem każdego brokera jest ustanowienie procedur dla swojego biura, ustalenie kogo ono będzie reprezentować, uwzględniając alternatywę dla obydwu stron transakcji kupna-sprzeda ż y. Występować tu mogą takie formy wspólpracy, jak: - pojedyncze pośrednictwo - broker może reprezentować obydwie strony, kupującego i sprzedającego, jakkolwiek nie w tej samej transakcji. To ograniczenie pozwala uniknąć konfliktów pomiędzy stronami transakcji i zapewnia loj a lną obsługę klienta; - podwójne pośrednictwo - w tej formie wspólpracy broker reprezentuje dwóch zleceniodawców w tej samej transakcji. Sytuacja taka wymaga od brokera bycia w jednakowym stopniu lojalnym w stosunku do dwóch osób w tym samym czasie. Wyzwaniem dla pośrednika jest wypełnienie wszystkich zobowiązań zarówno w stosunku do jednego, jak i drugiego zleceniodawcy, w szczególności, gdy ich interesy są przeciwstawne. Bardzo często jednak samo prawo stanowe nie zezwala na takie podwójne reprezentowanie. Sami klienci zdają sobie sprawę, że ich interes byłby lepiej chroniony, gdyby mieli oni oddzielnych, niezależnych agentów. W tej sytuacji pośrednik musi dokładnie określić, jak będzie pobrana opłata za usługi od obydwu stron, w szczególności zapewniając lojalność i ochronę pewnych informacji. Przykładowo, pośrednik reprezentujący sprzedającego może powiedzieć kupującemu, że sprzedawca mógłby zaakceptować cenę niż szą od tej,jakajest w ofercie. Poś rednik, może też przyrzec, że przekona sprzedawcę, żeby zaakce ptował ofertę kupującego w jego interesie. Pośrednik, dając kupującemu tak specyficzną rad ę co do oferty, może utrzymywać kupca w przekonaniu, że broni jego interesu. Takie postępowanie tworzy domyślne pośrednictwo co do 2 S.A. Waldol11, MU wytrzymuje próbę czasu, "Świat Nieruchomośc i" 1993, nr 5. 3 F.W. Galety, WJ. Allaway, R.C. Kylc, Modcm Real Es/ale Practice ill/liillo;s. Real E.. tate Education Co" Chicago 1994,1995.

7 Nowe illslyll<cje rynku liieruchomości na przykladzie rynku w USA I kupca i jest pogwałceniem lojalności i odpowiedzialności pośrednika w stosunku do zleceniodawcy - sprzedającego. Taka sytuacja jest wiec pogwalceniem prawa pośrednictwa nieruchomościami. Podwójne pośrednictwo jest trudne do wykonania ze względu na konflikt interesów i może za sobą pociągać konsekwencje prawne dla pośrednika, jeżeli zawarta umowa jest mało precyzyjna co do zakresu świadczonych uslug dla obydwu stron transakcji. 4. Konto "escrow" lako Instytucla rynku nieruchomości Jeszcze bardziej skomplikowaną instytucją działającą na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych jest konto eserow'. Konto escrow jest kontem otwieranym przez instytucję udzielającą pożyczki na zakup nieruchomości lub przez inną niezależną instytucję specjalizującli się w tego typu usługach. Na koncie eserow przetrzymywane są pieniądze i dokumenty, które wykorzystywane są do celów obrotu nieruchomościami. Proces udzielenia pożyczki na kupno nieruchomości można podzielić na trzy etapy: - przygotowanie pożyczki (dokumentacja), - udzielenie pożyczki (inwestowanie), - obsługa pożyczki (pobieranie rat). Utworzenie konta escrow jest elementem trzeciego, końcowego etapu finansowania zakupu nieruchomości. Pożyczkobiorca deponuje na tym koncie fundusze wraz z regularnymi ratami pożyczkowymi, które używane są przez firmę obslugującą pożyczkę do oplacenia lokalnych podatków od nieruchomości również jej ubezpieczenia, oraz ubezpieczenia samej pożyczki. Rozdzielenie procesu udzielana pożyczek na przygotowanie, udzielenie i obslugę w ciągu ostatnich 20 lat spowodowalo znaczny rozwój biznesu finansowania kupna nieruchomości. Około 40 milionów osób co roku w Stanach Zjednoczonych korzysta z pożyczek na inwestowanie w nieruchomości, które są obsługiwane przez konto eserow. Firmy, które prowadzą takie konto, prowadzą dodatkowo księgowość nieruchomości, monitorują regularność spłacania rat, licytują niewyplacalnych dłużników, odpowiadają na pytania, uwagi i zażalenia pożyczkobiorców. Dochodowość firm prowadzących te konta składa się z kilku elementów, tj.: - z opłat uiszczanych przez pożyczkobiorców za otworzenie konta escrow, - opiat uiszczanych przez pożyczkobiorców w kolejnych ratach, - oprocentowania depozytów. Kontu escrow nie są oprocentowane dla pożyczkobiorców, a pieniądze na nich zdeponowane nie są nigdzie inwestowane, poza kontami bankowymi. 1\ M, Edwin, The Fl/lIctioning mul Regli/atioll oj Esc/'OIv Accolln(s. Northwestern University

8 I Stanislaw Betniak Podstawowe prawa ekonomii sugerują, że jeżełi konta eserow przetrwały test czasu i nadał rozwijają się na konkurencyjnym rynku, to muszą one przynosić wszystkim zainteresowanym pewne korzyści: a) korzyści z punktu widzenia pożyczkobiorcy. Pomimo faktu, że konto escrow kosztuje pożyczkobiorcę średnio od 55 do 70 USD na rok za obsługę, to przynosi ono kilka ważnych korzyści:. - pomoc w budżecie domowym. Każdego miesiąca pożyczkobiorca ponosi jedną płatność, która obejmuje nie tyłko pożyczkę, ałe też podatek i ubezpieczenie. Realizując jedną płatność ma on pewność, że będzie ona wystarczająca, aby pokryć wszystkie rachunki oraz że będą one zapłacone we właściwym terminie. W ten sposób pożyczkobiorca nie musi się obawiać, że może nie mieć wystarczającej sumy na zapłacenie podatku i ubezpieczenia, kiedy te rachunki nadejdą; - prowadzenie księgowości i płacenie rachunków na czas. Firma obsługująca konto escrow wysyła pożyczkobiorcy każdego miesiąca informację o stanie konta. Dzięki temu wie on, ile ma na tym koncie pieniędzy w danym czasie, kiedy i jakie rachunki były zapłacone. Pożyczkobiorca może łatwo użyć tych informacji do cełów rozliczenia własnych podatków od dochodu na koniec roku. Wydatki związane z posiadaniem nieruchomości, takie jak oprocentowanie pożyczki, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie są odciągałne od podatku dochodowego; - dostęp do profesjonałnej informacji. W każdym momencie pożyczkobiorca może się zwrócić do firmy obsługującej pożyczkę z pytaniami, uwagami, etc.; - zabezpieczenie na wypadek t1'lldnej sytuacji finansowej. Nawet w sytuacji, kiedy pożyczkobiorca spóźniłby się z ratami do firmy obsługującej pożyczkę, jego podatki i ubezpieczenie będą zapłacone poprzez tę firmę na czas; b) korzyści z punktu widzenia władz podatkowych i firm ubezpieczeniowych: - ułatwienie w zbieraniu rachunków. Łatwiej jest otrzymać i zrealizować mniejszą iłość dużej wartości czeków, przekazywanych przez firmy obsługujące eserow aniżełi dużą ilość małych indywiduałnych czeków od każdego właściciela nieruchomości z osobna; - system ten daje większą skuteczność pobierania podatków i ubezpieczenia. Firmy obsługujące escrow placą rachunki nawet wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie zaplaci im na czas (korzystając z rezerw na koncie); c) korzyści z punktu widzenia inwestorów udzielających pożyczki. Inwestorzy mają pewność, że nieruchomość jest ubezpieczona, to znaczy, że ich inwestycja jest zabezpieczona na wypadek zniszczenia nieruchomości,jak również pewność, że podatek od nieruchomości jest zapłacony, ponieważ podatki mają pierwszeństwo przed obciążeniem hipotecznym przy wypłacaniu wierzycieli. Jeżeli podatek nie byłby płacony regularnie, wówczas władza lokalna mogłyby zlicytować nieruchomość, a inwestor straciłby swoją inwestycję; d) korzyści z punktu widzenia firm obsługujących pożyczkę. Firmy te osiągają duże zyski z opłat i oprocentowania kont eserow. Patrząc z punktu ekonomicznego na proces udzielania pożyczki na nieruchomości, firmy niekiedy

9 Nowe instytucje rynku nieruchomości na przykladzie rynku w USA I tracą pieniądze przygotowując poży czkę, a dopiero jej obsługa przynosi dochody w miarę spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę. Z tego też powodu przy niektórych programach pożyczkowych banki wymagają od pożyczkobiorcy obsługi po życzk i zgodnie z umową przez pewien minimalny okres. W tym czasie pożyczkobiorca nie może sprzedać nieruchomości ani jej przefinansować, (podjęcie nowej pożyczki i wypłacenie starej). Jeżeli pomimo zobowiązań, pożyczkobiorca sprzedałby nie ruchomość i spłaciłby dług, mu s iałby wtedy zap łacić odpowiednią karę, której wysokość jest przewidziana w umowie pożyczkowej. W przeciwnym wypadku bank nie zarobiłby na takiej pożyczce. Obecnie firmy obslugujące pożyczki nie wypłacają odsetek pożyczkobiorcy od pieniędzy zdeponowanych na koncie esc/'ow. Jeżeli firmy obsług ujące pożyczkę musiałyby płacić odsetki od przetrzymywanych u siebie pieniędzy, wówczas nie byłyby w stanie na siebie zarobić. Musiałyby on e ustalić wyższe opłaty w celu zrekompensowania poniesionych strat. 5. Zakończenie Przedstawiona charakterystyka rynku nieruchomości w USA, oprócz jego specyfiki, szczególowo omawia dwie istotne instytucje finansowe, dzialające na obszarze tego rynku: MLS i konto esc/'{iw. O ile system oferowania wielokrotnego (MLS) znalazł już w Polsce swoje miejsce na rynku nieruchomości (funkcjonuje od 1994 l'. w kilku miastach), to konto e.l'ci'ow do tej pory nie znalazło naśladowców. Aby taka instytucja mogła zaistnieć i funkcjonować w Polsce, niezbędne wydaje się powstanie sprzyjających warunków prawnych, umożliwiających rozdział procesu udzielania oraz obsługi pożyczek (kredytów) finansujących inwestowanie w nieruchomości. W USA proces powstania i rozwoju konta escrow trwal około 20 lat. Polska, wykorzystując do tego celu doświadczenia zagraniczne, ma szansę skrócenia okresu rozwoju takich instytucji. Powstanie instytucji podobnych do konta escroły jest także nakazem chwili, gdyż kreuje popyt na rynku nieruchomości jako instytucja wspomagająca finansowanie, co jest niezmiernie ważnym działaniem w obliczu spadku tempa wzrostu liczby transakcji na rynku nieruchomości w Polsce w 1998 l'. New Instltutions on the Real Estate Market: the Example of the USA This study describes the emergence and dcvelopment ar new instiłutiolls on the reni eslate market in the USA. Same of these institutiolls me all'eady fllllctioning in Poland; others may appear in the near future, The aulhor looks al the factors shaping supply and demand on the residential reni estnte market in the USA, which is regarded as the world łl'cndsetter. HCllce, (he market mechanisms tried and teted on this market md the experiences with these mechanisms may be adopted ns a model worth considering for Poland.

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

Market Microstructure and Financial Intermediation

Market Microstructure and Financial Intermediation Market Microstructure and Financial Intermediation by F. Spulber - Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market by Francis A. Longstaff, Sanjay Mithal

Bardziej szczegółowo

Poradnik gracza opcyjnego

Poradnik gracza opcyjnego Poradnik gracza opcyjnego Wstęp Na rynku istnieje całe mnóstwo spekulantów. Szukają oni szybkiego zysku. Chcą pomnożyd kapitał wykorzystując krótkoterminowe (przypadkowe) ruchy cenowe. Handlują nieustannie.

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 listopada 2013 r. Bank, co to znaczy Słowo bank pochodzi

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce

Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce INFORMACJA PRASOWA strona: 1/5 Warszawa, 23 kwietnia 2012 r. Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce Warszawa, 23.04.2012 r. Gdzie chcą mieszkać Polacy? Jakim

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal

Podstawowe informacje o systemie PayPal Płać wygodnie i bezpiecznie Podstawowe informacje o systemie PayPal www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal korzyści dla Sprzedających Sprzedawcy mają wiele powodów, by akceptować płatności

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych

Stosowane stawki oprocentowania kredytów / pożyczek hipotecznych OD 3 MARCA 2009 R. 1 Kredyty hipoteczne od 1,7% do 4,7% (+ Wibor 6M*) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) od 2,8% do 5,8% (+ Libor 6M**) 2 Kredyty konsolidacyjne od 3,2% do 6,0% (+ Wibor 6M*) od 4,7% do 7,5%

Bardziej szczegółowo

Jak to robią w Ameryce

Jak to robią w Ameryce Jak to robią w Ameryce Przedstawiamy Państwu relację o pracy pośredników w obrocie nieruchomościami w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób chcemy przybliżyć zasady działania tego rynku w kraju uważanym

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK 1 Konta osobiste Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne Konto24 VIP 1,25% Konto

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 10

Mikroekonomia. Wykład 10 Mikroekonomia Wykład 10 Informacja Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard

Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard Wygoda. Szybkość. Bezpieczeństwo. Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal - solidny partner w płatnościach internetowych

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier P aństw o w y b a n k r o z w o j u Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Santander Consumer Bank S.A.

Santander Consumer Bank S.A. Santander Consumer Bank S.A. Stosowane stawki oprocentowania kredytów/ poŝyczek hipotecznych została od marca 00r. od,% do,% (+ Wibor M*) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,% (+ Libor M**) od,% do,0% (+ Wibor

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Futures na WIG20 z mnożnikiem

Futures na WIG20 z mnożnikiem Futures na WIG20 z mnożnikiem 20 www.sig.edu.pl 1 Pozycja długa - long Inwestor dokonał ZAKUPU kontraktu FW20U1320 na indeks WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2.479 punktów. Otworzył pozycję

Bardziej szczegółowo

Polski rynek najmu mieszkań. Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk

Polski rynek najmu mieszkań. Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk Polski rynek najmu mieszkań Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk Stowarzyszenie Mieszkanicznik Zrzesza osoby fizyczne, partnerami są firmy Wiedza dla obu stron umowy najmu Sąd arbitrażowy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 9

Spis treści. Strona 2 z 9 XXX Sp. z o.o. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za rok dotycząca udzielenia XXX Produkcja Sp. z o.o. pożyczki przez XXX Sp. z o.o. Spis treści Spis treści...2 Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Kredyty samochodowe Raport Money.pl

Kredyty samochodowe Raport Money.pl Kredyty samochodowe 2012 Raport Money.pl Money.pl przeanalizował ofertę kredytów samochodowych w kilkunastu bankach. Szukaliśmy najlepszej propozycji dla osób, które chcą kupić auto nowe i używane. Porównaliśmy

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości Damian Kleczewski Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości PRZEDMOWA WSTĘP ROZDZIAŁ I Najważniejszy jest cel ROZDZIAŁ II Dlaczego inwestować w mieszkania? Dlaczego inwestowanie w mieszkania się opłaca?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 9 lutego 2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ Warszawa, 9 lutego 2016 r. KONFERENCJA PRASOWA I KWARTAŁ 2016 Warszawa, 9 lutego 2016 r. OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Profesor Elżbieta Adamowicz Dr Joanna Klimkowska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015

FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015 FUNDUSZ MIKRO SP. Z O.O. 22.10.2015 FM Pożyczka 15, 30 na dokumenty finansowe Branże wyłączone z oferty na dokumenty finansowe: Transport/spedycja, budownictwo i branże pokrewne, pośrednictwo finansowo-ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Dr. Thomas Schulte und Partner

Dr. Thomas Schulte und Partner Dr. Thomas Schulte und Partner +49 30 71520670 www.dr-schulte.de Ankieta dla poszkodowanych inwestorów na rynku kapitałowym Część A. Nieruchomości / fundusze nieruchomości / modele oszczędności podatkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59

Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59 Nabywanie i wynajem nieruchomości 2015-12-25 17:14:59 2 Ustawodawstwo fińskie zasadniczo nie przewiduje ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Pewne ograniczenia dotyczą jedynie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Ciasne ale własne

FINANSOWY BAROMETR ING: Ciasne ale własne FINANSOWY BAROMETR ING: Ciasne ale własne Kredyty hipoteczne i nieruchomości Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów hipotecznych i nieruchomości w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo