Ogólne Warunki Ubezpieczenia. my BEST INVEST. Ubezpieczenie inwestycyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia. my BEST INVEST. Ubezpieczenie inwestycyjne"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia my BEST INVEST Ubezpieczenie inwestycyjne

2 Spis treści Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne my BEST INVEST w skrócie Informacje praktyczne Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Inwestycyjnego my BEST INVEST str. 3 str. 7 str. 8

3 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE INWESTYCYJNE my BEST INVEST W SKRÓCIE To bardzo dobra perspektywa na przyszłość dzięki środkom, które inwestujesz dzisiaj. JAKIE SĄ GŁÓWNE KORZYŚCI Z UBEZPIECZENIA? Możliwość regularnego inwestowania pieniędzy, z przeznaczeniem na dowolny cel. Wypłata 100% Wartości Rachunku w przypadku Trwałego inwalidztwa całkowitego. Premia inwestycyjna po 15 latach trwania umowy. Możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnym poziomie ryzyka, jak również w nowe fundusze ING Perspektywa przeznaczone dla osób, które zarządzanie inwestycją chcą całkowicie oddać w ręce specjalistów. Możliwość inwestowania nieregularnych nadwyżek finansowych na Rachunku lokacyjnym, co zwiększa kapitał, a jednocześnie daje swobodę wpłat i wypłat w dowolnym momencie. DLA KOGO JEST my BEST INVEST? Dla każdej osoby, która jest zdecydowana regularnie inwestować pieniądze, na przykład na swoją emeryturę. Umowa my BEST INVEST jest zawierana na czas nieokreślony. Ubezpieczenie ma charakter długoterminowy, inwestycja powinna trwać przez okres nie krótszy niż 15 lat. JAK SĄ INWESTOWANE PIENIĄDZE? Inwestowanie w my BEST INVEST polega na zakupie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach oferty. Do Twojej dyspozycji jest Rachunek przeznaczony do wpłat regularnych oraz Rachunek lokacyjny do wpłat okazjonalnych. CO, JEŚLI BĘDĘ CHCIAŁ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? Wypłata części środków z Rachunku jest możliwa dopiero od 7. roku trwania polisy i do 10. roku to podlega opłacie. Dokładną informację na ten temat znajdziesz w Tabeli limitów i opłat. Wypłaty z Rachunku lokacyjnego nie podlegają żadnym opłatom. Jeśli zakładasz, że będziesz potrzebował tych pieniędzy wcześniej (np. za 3-5 lat) to zadbaj, aby były one zainwestowane w fundusze bezpieczne. W przypadku rozwiązania Umowy w pierwszych 10 latach trwania Umowy musisz się liczyć z tym, że nie otrzymasz pełnej Wartości Rachunku. Dokładną informację na ten temat znajdziesz w Warunkach. Pamiętaj jednak, że w przypadku Trwałego inwalidztwa całkowitego osoby objętej ubezpieczeniem możesz liczyć na wypłatę 100% Wartości Rachunku. CO, JEŚLI CHWILOWO BRAKUJE MI PIENIĘDZY NA OPŁACANIE SKŁADEK? W życiu mogą zdarzać się okresy, w których utrzymanie regularnych wpłat może być trudne. Dlatego umożliwiamy Tobie zawieszenie opłacania składki regularnej. Po 3 latach trwania polisy możesz zawiesić opłacanie składki na pół roku. Taką możliwość masz raz na 5 lat. CO W PRZYPADKU, GDY MOJĄ INWESTYCJĘ PRZERWIE ŚMIERĆ? JAK BĘDĄ ZABEZPIECZONE NAJBLIŻSZE MI OSOBY? W razie śmierci osoby ubezpieczonej, ING Życie wypłaci osobom Uposażonym większą z kwot: 107% wszystkich wpłaconych składek regularnych za umowę my BEST INVEST pomniejszonych o wcześniejsze wypłaty lub Wartość Rachunku. Wypłata będzie powiększona o wartość Rachunku lokacyjnego oraz specjalny dodatek. str. 3

4 CZYM JEST PREMIA INWESTYCYJNA I KIEDY JĄ OTRZYMAM? Premia inwestycyjna to wyjątkowa nagroda za systematyczność i wytrwałość. Jest naliczana dla każdego indywidualnie i dopisywana po 15 latach trwania umowy do Rachunku lokacyjnego w postaci jednostek uczestnictwa wybranych funduszy. Po naliczeniu Premii Umowa ubezpieczenia jest kontynuowana. JAK JEST OBLICZANA WARTOŚĆ PREMII? Premia może stanowić istotną kwotę. 1% każdej wpłaconej składki powiększa przyszłą premię. Należy natomiast pamiętać, że zawieszanie opłacania składek lub też skorzystanie z wypłat w czasie trwania Umowy powoduje, że Premia inwestycyjna będzie niższa. CO TO JEST STRATEGIA INWESTYCYJNA I JAK MOGĘ JĄ KSZTAŁTOWAĆ? Strategia inwestycyjna to dobór funduszy, w które chcesz inwestować swoje środki. W zależności od tego, czy jesteś inwestorem ostrożnym, umiarkowanym, czy też dynamicznym, Twoja strategia inwestycyjna może być inna i dopasowana do Twoich potrzeb. Ważne, by nie podejmować nadmiernego ryzyka i w miarę zbliżania się do terminu, w którym planujesz zakończenie inwestycji, stopniowo zmniejszać ryzyko inwestycyjne. Jeśli masz duże doświadczenie inwestycyjne i chęć zarządzania inwestycją, to dobrym rozwiązaniem będzie samodzielny dobór funduszy. W przypadku braku doświadczenia lub ochoty na samodzielne zarządzanie, jest możliwość skorzystania ze specjalnego rozwiązania ING Perspektywa lub portfeli modelowych. W ramach ING Perspektywa wskazujesz, jak długo chcesz inwestować i na tej podstawie dobierany jest dla Ciebie odpowiedni fundusz. Wraz ze zbliżaniem się do końca okresu inwestycji stopniowo zmienia się zaangażowanie Twoich środków z akcji w papiery bezpieczne. JAK MOŻE PRZEBIEGAĆ MOJA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚCI? Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem. Inwestując w fundusze dynamiczne można zarobić więcej, ale też ryzyko straty jest większe, w przypadku funduszy bezpiecznych jest odwrotnie potencjalny zysk jest niższy, ale i ryzyko straty jest mniejsze. W dalszej części prezentujemy przykładową ilustrację, jak może przebiegać inwestycja w zależności od tego, w jakie fundusze (dynamiczne, zrównoważone, bezpieczne) będą inwestowane środki i jaki scenariusz zdarzeń będzie miał miejsce (optymistyczny, neutralny, pesymistyczny). Jest możliwe uzyskanie wyników wyższych niż zakładane w scenariuszu optymistycznym, jak i mniejszych niż zakładane w scenariuszu pesymistycznym. Inwestując w fundusze należy również pamiętać, że ING nie gwarantuje uzyskania wyników na określonym poziomie. Dla potrzeb ilustracji założono regularną wpłatę w wysokości 300 zł miesięcznie i niezmienną siłę nabywczą złotówki nie uwzględniamy inflacji. W rzeczywistości ING Życie będzie corocznie proponować indeksację składki o niewielki procent po to, by po latach oszczędzania Twoja inwestycja miała realną wartość. Poniższe wykresy prezentują, jak inwestują przykładowe fundusze z danej grupy funduszy oraz jak może przebiegać inwestycja. W symulacjach na wykresie nie uwzględniono Premii inwestycyjnej. Poniższe wykresy ING Życie przygotowało w oparciu o historyczne dane z okresu od początku stycznia 2006 do końca lutego 2012 i uznane metody symulacji komputerowej z zakresu inżynierii finansowej. Przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku o ubezpieczenie należy zapoznać się z opisem oferowanych funduszy i ich charakterystyką (polityką inwestycyjną i poziomem ryzyka) zamieszczoną w Opisach funduszy. str. 4

5 Przykładowy fundusz akcji (UFK ING Akcji) z grupy funduszy dynamicznych Przewidywany przebieg inwestycji dla portfela dynamicznego Obligacje i gotówka 15% Przykładowy fundusz zrównoważony (UFK ING zrównoważony) z grupy funduszy zrównoważonych Obligacje i gotówka 50% Akcje 85% Wartość rachunku Wartość rachunku Założona składka miesięczna 300 zł 7 wpłacone składki scenariusz optymistyczny scenariusz neutralny scenariusz pesymistyczny Przewidywany przebieg inwestycji dla portfela zrównoważonego Założona składka miesięczna 300 zł wpłacone składki scenariusz optymistyczny scenariusz neutralny scenariusz pesymistyczny 19 Rok inwestycji Akcje 50% Rok inwestycji Przykładowy funduszy bezpiecznych (UFK ING Gotówkowy) z grupy funduszy bezpiecznych Obligacje i gotówka 100% Wartość rachunku Przewidywany przebieg inwestycji dla portfela bezpiecznego Założona składka miesięczna 300 zł wpłacone składki scenariusz optymistyczny scenariusz neutralny scenariusz pesymistyczny Rok inwestycji str. 5

6 CZY MOGĘ ZMIENIĆ MOJĄ STRATEGIĘ INWESTYCYJNĄ W TRAKCIE TRWANIA UMOWY? W dowolnym momencie możesz zmienić sposób inwestowania środków, które już zgromadziłeś, czyli możesz przenieść posiadane środki np. z funduszy dynamicznych do funduszy zrównoważonych. Każda taka zmiana jest bezpłatna. Możesz także zdecydować o innym podziale wpłacanych składek pomiędzy fundusze. Będzie to dobry sposób, aby stopniowo zmienić Twoją strategię inwestycyjną. JAKIE OPŁATY SĄ POBIERANE W TRAKCIE TRWANIA POLISY? W każdej ofercie tego typu są pewne koszty, które wiążą się z inwestowaniem, pokryciem kosztów zawarcia umowy, ochrony ubezpieczeniowej i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Dla my BEST INVEST rodzaje opłat prezentuje poniższa tabela. Rodzaj opłaty Rachunek do wpłat regularnych ( Rachunek ) Rachunek do wpłat dodatkowych ( Rachunek lokacyjny ) Opłata operacyjna Opłata za zarządzanie pobierana przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Opłata za zarządzanie pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Tak; Do 10 roku: - fundusze bezpieczne 1.7% - fundusze zrównoważone 2,0% - fundusze dynamiczne 2,3% Po 10 roku wszystkie fundusze 0,7% Dla indywidualnych UFK 0%, dla portfeli 2% Tak Nie Dla indywidualnych UFK 0%, dla portfeli 2% Opłata administracyjna Tak Nie Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe Tak Nie Tak DLACZEGO POBIERANA JEST OPŁATA PRZEZ TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (TFI)? CZY MOGĘ JEJ UNIKNĄĆ? Nie, to nie jest możliwe. ING Życie, tak samo jak wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferujące UFK, korzysta z usług specjalistów od inwestowania. Fundusze UFK lokują swoje środki w tzw. fundusze docelowe. Są to Fundusze Inwestycyjne (FI), zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Nazwy funduszy docelowych, w które lokują swoje środki UFK podane są w Opisach Funduszy. W JAKIM TERMINIE MOGĘ ODSTĄPIĆ OD UBEZPIECZENIA my BEST INVEST? Od umowy ubezpieczenia możesz odstąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania polisy potwierdzającej zawarcie umowy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ten termin jest krótszy 7 dni. str. 6

7 INFORMACJE PRAKTYCZNE JAKĄ KORESPONDENCJĘ BĘDĘ OTRZYMYWAĆ OD ING ŻYCIE? Pierwszym dokumentem, jaki otrzymasz w związku z ubezpieczeniem będzie polisa potwierdzająca zawarcie Umowy. Co roku będziesz otrzymywać dokument rocznicowy, zawierający najważniejsze informacje o Twoim ubezpieczeniu i bieżącym stanie Twoich inwestycji. CO TO JEST INDEKSACJA SKŁADKI? Co roku listownie zaproponujemy Ci indeksację składki o min. 3%. Jest to standardowy mechanizm wykorzystywany przez towarzystwa ubezpieczeniowe w celu urealnienia wartości Twoich inwestycji. Chcemy mieć pewność, że Twoja inwestycja będzie odpowiadać Twoim przyszłym potrzebom i odpowiadać realnej wartości pieniądza. Jeśli chcesz skorzystać z indeksacji, wystarczy że wpłacisz nową, proponowaną przez nas Składkę. Jeśli jednak będziesz chciał z niej zrezygnować zadzwoń do nas pod numer JAK KORZYSTAĆ Z OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA? Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają istotne postanowienia dotyczące Twojej polisy, a w szczególności na ich podstawie będą dokonywane wszelkie zmiany w czasie trwania Umowy i wypłaty. Dokument ten został tak przygotowany, by łatwo można było odszukać interesujący Cię fragment, np. kto jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w jakim zakresie, jak długo trwa Umowa, komu i jakie kwoty ING Zycie wypłaci, jakie opłaty pobierane są z tytułu Umowy. JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE, ŻEBY DOSTAĆ PIENIĄDZE Z UBEZPIECZENIA? W zależności do tego, co stało się osobie objętej ubezpieczeniem przed wypłatą, możemy potrzebować różnych dokumentów. Najczęściej będą to dokumenty dotyczące pobytu w szpitalu, wyniki badań oraz dokument potwierdzający tożsamość. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w rozdziałach, CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ING ŻYCIE WYPŁACIŁO PIENIĄDZE W PRZYPADKU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO lub CO NALEŻY ZRO- BIĆ, ABY ING ŻYCIE WYPŁACIŁO PIENIĄDZE W PRZYPADKU TRWAŁEGO INWALIDZTWA CAŁKOWITEGO UBEZPIECZONEGO. CO SIĘ STANIE, JEŚLI WPŁACĘ MNIEJ LUB WIĘCEJ PIENIĘDZY NIŻ WARTOŚĆ SKŁADKI? Jeśli wpłacisz mniej niż wymagana Składka, poprosimy Cię o uzupełnienie zaległości (list lub SMS). Pamiętaj, że nieterminowe opłacanie składek może spowodować rozwiązanie umowy. Jeśli wpłacisz więcej nadwyżkę zainwestujemy w najbliższym terminie płatności na Rachunku lokacyjnym, tak żeby wszystkie wpłacone przez Ciebie pieniądze pracowały na Twój przyszły kapitał. DLACZEGO PROSICIE O MÓJ NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO I ADRES ? Prosimy o podanie i aktualizowanie tych danych w czasie trwania Umowy. To ważne, bo dzięki temu możemy szybko skontaktować się z Tobą i przekazać Ci ważne informacje dotyczące Umowy, gdy zajdzie taka potrzeba, np. gdy będą wątpliwości, jak rozumieć Twoją dyspozycję lub gdy nie zarejestrujemy Twojej składki w terminie. JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ? Centrum Obsługi Telefonicznej: ; , Powyższe informacje są tylko i wyłącznie ogólnymi informacjami o umowie Indywidualnego ubezpieczenia inwestycyjnego my BEST INVEST i nie stanowią zobowiązania ING Życie. str. 7

8 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNEGO my BEST INVEST NR OWU/ULM4/1/2012 Umowa ubezpieczenia, oznaczona przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. kodem: ULM4, jest zawierana na podstawie Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia inwestycyjnego OWU/ULM4/1/2012, zwanych dalej Warunkami. Art. 1 CO OZNACZAJĄ UŻYWANE POJĘCIA? 1) ING Życie ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12. 2) Umowa ubezpieczenia umowa Indywidualnego ubezpieczenia inwestycyjnego, oznaczona kodem ULM4; Umowa ubezpieczenia nazywana jest dalej Umową. 3) Dokument ubezpieczenia polisa potwierdzająca zawarcie Umowy, a także dokument wystawiony przez ING Życie w czasie jej trwania, potwierdzający istotne postanowienia Umowy. 4) Właściciel polisy osoba, która zawarła Umowę z ING Życie i zobowiązała się do opłacania Składki. 5) Ubezpieczony osoba, której życie i zdrowie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy. 6) Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego, której zostaną wypłacone pieniądze w przypadku śmierci Ubezpieczonego. 7) Miesiąc polisowy okres rozpoczynający się tego samego dnia każdego kolejnego miesiąca. Pierwszy Miesiąc polisowy zaczyna się w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanym w polisie. Jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, to Miesiąc polisowy zaczyna się w ostatnim dniu tego miesiąca (np. jeśli dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przypada 31 stycznia, to kolejny Miesiąc polisowy rozpoczyna się ostatniego dnia lutego). 8) Rok polisowy okres pierwszych 12 Miesięcy polisowych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz kolejne 12-miesięczne okresy. 9) Wiek Ubezpieczonego liczba pełnych lat życia, jakie Ubezpieczony ukończył w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, powiększona o liczbę pełnych Lat polisowych, jakie upłynęły od tego dnia. 10) Premia inwestycyjna kwota, za którą ING Życie kupuje dodatkowe Jednostki uczestnictwa w 15. rocznicę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; dodatkowe Jednostki uczestnictwa są rejestrowane na Rachunku lokacyjnym. 11) Składka kwota regularnie wpłacana przez Właściciela polisy z tytułu Umowy na rachunek bankowy wskazany przez ING Życie, w uzgodnionej wysokości i terminach. 12) Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy wydzielona część aktywów ING Życie, podzielona na udziały o równej wartości i inwestowana w sposób określony w Warunkach i Opisie Funduszy. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy nazywany jest dalej Funduszem. Fundusze różnią się sposobem lokowania środków, oczekiwanym zyskiem oraz ryzykiem inwestycyjnym. 13) Opis Funduszy zbiór opisów Funduszy przyjętych uchwałą Zarządu ING Życie, które wchodzą w skład Umowy i określają cele oraz zasady funkcjonowania poszczególnych Funduszy dostępnych w ramach Umowy. 14) Jednostka uczestnictwa proporcjonalny udział w aktywach Funduszu; inwestowanie w Fundusz oznacza zakup Jednostek uczestnictwa tego Funduszu. Wszystkie Jednostki uczestnictwa danego Funduszu są tej samej wartości. 15) Cena jednostki uczestnictwa cena, po której ING Życie kupuje i sprzedaje Jednostki uczestnictwa. 16) Rachunek rachunek, na którym rejestrowane są Jednostki uczestnictwa kupione za Składki. 17) Świadczenie pieniądze wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego albo Trwałego inwalidztwa całkowitego Ubezpieczonego. 18) Wartość Rachunku/Wartość Rachunku lokacyjnego wartość Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku/Rachunku lokacyjnym, obliczona zgodnie z postanowieniami Warunków. 19) Trwałe inwalidztwo całkowite wskutek nieszczęśliwego wypadku uszkodzenie ciała doznane przez Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, które spowodowało całkowitą, bezterminową i nieodwracalną niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Trwałe inwalidztwo całkowite dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku wiąże się z koniecznością zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, zwane dalej Trwałym inwalidztwem całkowitym. 20) Nieszczęśliwy wypadek nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, które nastąpiło w czasie trwania Umowy, i które stało się bezpośrednią i wyłączną przyczyną Trwałego inwalidztwa całkowitego. Za przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Choroby ani Choroby psychicznej. 21) Choroba zdiagnozowana przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju. str. 8

9 22) Choroba psychiczna choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania. 23) Suma ubezpieczenia równowartość 107% wpłaconych Składek za Umowę pomniejszona o wypłaty części środków z Rachunku, z wyłączeniem opłat za te wypłaty. 24) Składka lokacyjna kwota wpłacana w dowolnych terminach w czasie trwania Umowy na odrębny rachunek bankowy wskazany przez ING Życie, przeznaczona na dodatkowe inwestowanie. 25) Rachunek lokacyjny odrębny rachunek, na którym rejestrowane są Jednostki uczestnictwa kupione za Składki lokacyjne oraz za Premię inwestycyjną. 26) Alokacja w Fundusze zakup Jednostek uczestnictwa zgodnie z ustalonym przez Właściciela polisy procentowym podziałem Składki lub Składki lokacyjnej pomiędzy Fundusze. 27) Dzień roboczy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. 28) Dzień rejestracji wpłaty nie później niż 4. Dzień roboczy od wpływu środków na rachunek bankowy ING Życie. 29) Dzień akceptacji wniosku nie później niż 10. Dzień roboczy od dnia dostarczenia wniosku do siedziby ING Życie w Warszawie albo od dnia otrzymania wniosku przez Przedstawiciela. Termin ten ma zastosowanie do akceptacji wniosków zgodnych z Umową i jednoznacznie sformułowanych, z którymi związana jest konieczność dokonania wyceny Jednostek uczestnictwa. Definicja ta nie ma zastosowania do wniosku o wypłatę Świadczenia. 30) Wartość wykupu określony w Warunkach procent Wartości Rachunku; kwotę tę ING Życie wypłaca Właścicielowi polisy albo jego spadkobiercom w przypadkach określonych w Warunkach. 31) Tabela limitów i opłat dokument zawierający limity Składek i stawki opłat stosowanych w Umowie. Dokument ten stanowi integralną część Umowy i jest przekazywany Właścicielowi polisy wraz z Warunkami. 32) Przedstawiciel osoba wykonująca czynności agencyjne w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego dla ING Życie na zlecenie agenta ubezpieczeniowego ING Życie lub sam agent ubezpieczeniowy ING Życie. 33) Lekarz osoba posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych. Art. 2 KOGO UBEZPIECZA ING ŻYCIE W RAMACH UMOWY? 1. ING Życie ubezpiecza życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, która ukończyła 1. rok życia i nie ukończyła 66. roku życia. 3. ING Życie wypłaci pieniądze w przypadku zajścia jednego z niżej wymienionych zdarzeń w czasie trwania Umowy: a) Trwałego inwalidztwa całkowitego Ubezpieczonego albo b) śmierci Ubezpieczonego. Art. 3 CO JEST POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY? Zawarcie Umowy następuje na podstawie zaakceptowanego przez ING Życie wniosku Właściciela polisy i po zarejestrowaniu pierwszej Składki przez ING Życie. Art. 4 JAK DŁUGO TRWA I GDZIE DZIAŁA UBEZPIECZENIE? 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu Umowy, a kończy się z dniem rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy. 2. Dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy wskazany jest w polisie. 3. ING Życie udziela ochrony ubezpieczeniowej 24 godziny na dobę na całym świecie. Art. 5 W JAKIM TERMINIE MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY? 1. Właściciel polisy może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania polisy potwierdzającej jej zawarcie, a także w czasie przed jej otrzymaniem. Wskazane jest, aby w oświadczeniu o odstąpieniu Właściciel polisy podał numer rachunku bankowego do zwrotu Składki oraz dołączył do tego oświadczenia dokument zawierający datę otrzymania polisy. 2. ING Życie zwraca Właścicielowi polisy wpłaconą Składkę i Składkę lokacyjną w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Art. 6 JAK DŁUGO TRWA UMOWA? 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 2. Właściciel polisy może wypowiedzieć Umowę, składając pisemny wniosek do ING Życie. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości. Umowa zostanie rozwiązana z końcem Miesiąca polisowego, w którym ING Życie otrzymało ten wniosek. str. 9

10 Umowa zostanie rozwiązana najpóźniej z końcem następnego Miesiąca polisowego, jeżeli wniosek został dostarczony do siedziby ING Życie w Warszawie albo do Przedstawiciela później niż na 10 Dni roboczych przed końcem Miesiąca polisowego, o ile wcześniej nie nastąpi jej rozwiązanie z powodu nieopłacenia Składek. 3. Umowa zostanie rozwiązana, jeżeli Właściciel polisy nie opłaci Składki w ciągu 60 dni od terminu jej płatności, chyba że możliwe jest zawieszenie opłacania Składek. 4. Umowa zostanie rozwiązana, jeśli Właściciel polisy nie wpłaci Składki w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu zawieszenia. 5. Umowa wygasa z chwilą wypłaty Świadczenia. 6. Umowa wygasa w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa w okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Dniem wygaśnięcia Umowy jest dzień wypłaty Wartości wykupu. 7. Umowa wygasa z dniem, w którym Wartość Rachunku jest niższa od wartości należnych opłat za ryzyko ubezpieczeniowe i opłaty administracyjnej. O wygaśnięciu Umowy ING Życie pisemnie powiadamia Właściciela polisy. Art. 7 CO TO JEST PREMIA INWESTYCYJNA? 1. W 15. rocznicę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ING Życie naliczy Premię inwestycyjną. 2. Premia inwestycyjna równa jest sumie premii za poszczególne Lata polisowe. Premia za dany Rok polisowy jest to suma Składek z terminem płatności przypadającym w tym Roku polisowym pomnożona przez: a) liczbę pełnych Lat polisowych, jakie upłynęły od terminu płatności opłaconej Składki do dnia naliczenia Premii inwestycyjnej oraz b) parametr premiowy wskazany w Tabeli limitów i opłat, o ile Ubezpieczony nie dokonał wypłaty części środków z Rachunku. 3. Jeżeli przed naliczeniem Premii inwestycyjnej Ubezpieczony dokonał wypłaty części środków z Rachunku, to w celu obliczenia Premii inwestycyjnej wysokość każdej opłaconej Składki, która podlegała Alokacji w Fundusze przed dniem sprzedaży Jednostek uczestnictwa dodatkowo mnożona jest przez współczynnik korygujący, którego wysokość zależy od tego, jaka część środków zgromadzonych na Rachunku została wypłacona. Współczynnik korygujący dla każdej wypłaty otrzymuje się poprzez podzielenie: a) Wartości Rachunku po wypłacie i po pobraniu opłaty z tego tytułu przez b) Wartość Rachunku sprzed sprzedaży Jednostek uczestnictwa. W przypadku więcej niż jednej wypłaty części środków z Rachunku, w celu obliczenia Premii inwestycyjnej część Składek zostanie pomnożona przez tyle współczynników korygujących, ile było wcześniej wypłat części środków z Rachunku. 4. Do Rachunku lokacyjnego zostanie dopisana liczba Jednostek uczestnictwa wynikająca z podzielenia Premii inwestycyjnej przez Cenę jednostki uczestnictwa obowiązującą nie później niż w 3. Dniu roboczym od dnia naliczenia Premii inwestycyjnej. Jednostki uczestnictwa zostaną dopisane do poszczególnych Funduszy zgodnie z obowiązującym podziałem Składki lokacyjnej pomiędzy Fundusze. 5. Po dopisaniu do Rachunku lokacyjnego Jednostek uczestnictwa z tytułu Premii inwestycyjnej Umowa jest kontynuowana. Art. 8 JAKĄ KWOTĘ WYPŁACI ING ŻYCIE W PRZYPADKU TRWAŁEGO INWALIDZTWA CAŁKOWITEGO UBEZPIECZONEGO? 1. W przypadku Trwałego inwalidztwa całkowitego ING Życie wypłaci Ubezpieczonemu Wartość Rachunku oraz Wartość Rachunku lokacyjnego. 2. Do obliczenia wysokości wypłaty używa się: a) liczby Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku i Rachunku lokacyjnym w dniu rejestracji wniosku o wypłatę i b) Ceny Jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3. Dniu roboczym od dnia rejestracji wniosku o wypłatę. Dniem rejestracji wniosku o wypłatę jest nie później niż 10. Dzień roboczy od dnia dostarczenia wniosku i dokumentów potwierdzających wystąpienie Trwałego inwalidztwa całkowitego objętego ubezpieczeniem do siedziby ING Życie w Warszawie albo Przedstawicielowi. Art. 9 KOMU ING ŻYCIE WYPŁACI PIENIĄDZE PO ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO? 1. Ubezpieczony wskazuje Uposażonych oraz decyduje, jaką część Świadczenia z tytułu śmierci otrzyma każdy z nich. 2. Ubezpieczony ma prawo w dowolnym czasie odwołać dotychczasowe wskazanie lub wskazać innego Uposażonego. Osoba ta staje się Uposażonym z dniem otrzymania przez ING Życie oświadczenia Ubezpieczonego. 3. Uposażony nabywa prawo do pieniędzy z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 4. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego wskazany przez niego Uposażony nie żyje, nie istnieje lub utracił prawo do Świadczenia należną jemu część otrzymują pozostali Uposażeni zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego. 5. Jeżeli Ubezpieczony nie wyznaczył Uposażonych lub jeśli do czasu śmierci Ubezpieczonego wszyscy wyznaczeni Uposażeni zmarli, nie istnieją lub utracili prawo do Świadczenia, pieniądze zostaną wypłacone członkom jego rodziny w następującej kolejności: str. 10

11 a) małżonek, b) dzieci, c) wnuki, d) rodzice, e) rodzeństwo, f) dzieci rodzeństwa. Otrzymanie pieniędzy przez osoby należące do wyższej grupy wyklucza ich otrzymanie przez osoby należące do grupy niższej (grupa najwyższa: a ). Osoby z tej samej grupy otrzymują równe kwoty. W tym przypadku wszystkie zapisy dotyczące Uposażonych stosuje się odpowiednio do członków rodziny. W przypadku braku tych osób pieniądze zostaną wypłacone spadkobiercom Ubezpieczonego z wyłączeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i Skarbu Państwa. 6. Jeżeli Ubezpieczony wskazał więcej niż jednego Uposażonego, każdy z nich otrzyma określoną przez Ubezpieczonego część Świadczenia. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał, jaki procent Świadczenia ma otrzymać każdy Uposażony, Uposażeni otrzymają równe części. Jeśli podział między Uposażonych nie sumuje się do 100%, ING Życie wypłaci pieniądze proporcjonalnie do podziału określonego przez Ubezpieczonego. 7. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku należną jej część otrzymują pozostałe osoby uprawnione zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego. Art. 10 JAKĄ KWOTĘ WYPŁACI ING ŻYCIE PO ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO? 1. ING Życie po śmierci Ubezpieczonego wypłaci wyższą z kwot: a) Sumę ubezpieczenia obliczoną na dzień śmierci Ubezpieczonego, albo b) Wartość Rachunku obliczoną według liczby Jednostek uczestnictwa z dnia śmierci Ubezpieczonego i Ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3. Dniu roboczym od dnia rejestracji zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego. Dniem rejestracji zawiadomienia o śmierci jest nie później niż 10. Dzień roboczy od dnia przekazania zawiadomienia do siedziby ING Życie w Warszawie albo Przedstawicielowi. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed dniem naliczenia Premii inwestycyjnej, to Świadczenie z tytułu śmierci będzie powiększone o świadczenia należne za poszczególne Lata polisowe (świadczenia dodatkowe). W każdym Roku polisowym świadczenie dodatkowe jest obliczane jako suma Składek z terminem płatności przypadającym w tym Roku polisowym, pomnożonych przez: a) liczbę pełnych Lat polisowych, jakie upłynęły od terminu płatności opłaconej Składki do dnia śmierci Ubezpieczonego oraz b) parametr premiowy wskazany w Tabeli limitów i opłat. 3. Jeżeli przed śmiercią Ubezpieczonego Właściciel polisy dokonał wypłaty części środków z Rachunku, to w celu obliczenia dodatkowego świadczenia wysokość każdej opłaconej Składki alokowanej w Fundusze przed dniem sprzedaży Jednostek uczestnictwa mnożona jest przez współczynnik korygujący, którego wysokość zależy od tego, jaka część środków zgromadzonych na Rachunku została wypłacona. Współczynnik ten dla każdej wypłaty otrzymuje się poprzez podzielenie: a) Wartości Rachunku po wypłacie i po pobraniu opłaty z tego tytułu przez b) Wartość Rachunku sprzed sprzedaży Jednostek uczestnictwa w celu dokonania tej wypłaty. Oznacza to, że w przypadku więcej niż jednej wypłaty części środków z Rachunku w celu obliczenia dodatkowego świadczenia część Składek zostanie pomnożona przez więcej niż jeden współczynnik korygujący. 4. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku samobójstwa w okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, to ING Życie wypłaci Wartość wykupu. Do obliczenia Wartości wykupu stosuje się liczbę Jednostek uczestnictwa z dnia śmierci Ubezpieczonego. 5. Wypłacane kwoty zostaną powiększone o Wartość Rachunku lokacyjnego. Wartość ta zostanie obliczona według liczby Jednostek uczestnictwa z dnia śmierci Ubezpieczonego i Ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3. Dniu roboczym od dnia rejestracji zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego. Art. 11 JAKIE SĄ OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA POLISY I UBEZPIECZONEGO? 1. Właściciel polisy zobowiązany jest do opłacania Składki. 2. Przed zawarciem Umowy Właściciel polisy i Ubezpieczony są zobowiązani do udzielenia zgodnych z prawdą pisemnych informacji we wniosku o ubezpieczenie i w innych dokumentach. W przypadku naruszenia tego obowiązku ING Życie jest zwolnione z odpowiedzialności z tytułu Umowy zgodnie z przepisami prawa. 3. Właściciel polisy jest zobowiązany do udostępnienia Ubezpieczonemu treści Warunków. 4. Właściciel polisy jest zobowiązany do przekazania Ubezpieczonemu informacji o zmianie warunków Umowy wraz z określeniem jej wpływu na wartość Świadczeń. Informacja ta powinna zostać przekazana Ubezpieczonemu przed akceptacją zmiany przez Właściciela polisy. 5. Wprowadzenie na wniosek Właściciela polisy zmiany w Umowie na niekorzyść Ubezpieczonego wymaga przekazania zgody Ubezpieczonego do ING Życie. str. 11

12 Art. 12 JAKA JEST WYSOKOŚĆ SKŁADKI I W JAKI SPOSÓB JĄ OPŁACAĆ? KIEDY PRZYSŁUGUJE JEJ ZWROT? 1. Wysokość Składki jest wskazana w Dokumencie ubezpieczenia. 2. Za dzień opłacenia Składki przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek ING Życie. 3. Jeśli Właściciel polisy spóźni się z opłaceniem Składki, to ING Życie zaliczy otrzymaną Składkę na poczet Składki najdawniej wymaganej. 4. Składka może być opłacana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie albo rocznie. Wyboru i zmiany częstotliwości dokonuje Właściciel polisy. 5. Minimalna wysokość Składki wskazana jest w Tabeli limitów i opłat. 6. ING Życie zwraca Właścicielowi polisy Składkę za okres, w którym nie udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Art. 13 NA CO JEST PRZEZNACZONA SKŁADKA? JAK JĄ PODWYŻSZYĆ LUB OBNIŻYĆ? 1. Składka przeznaczona jest w całości na zakup Jednostek uczestnictwa. 2. Zmiana wysokości Składki odbywa się na wniosek Właściciela polisy, złożony na 15 dni przed terminem płatności kolejnej Składki i po akceptacji ING Życie. 3. Składka może zostać obniżona: a) w okresie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do końca 10. Roku polisowego do wysokości Składki obowiązującej w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, b) po zakończeniu 10. Roku polisowego do minimalnej wysokości Składki określonej w Tabeli limitów i opłat. 4. Wniosek o zmianę Składki zostanie rozpatrzony pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych Składek najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Nowa Składka obowiązuje od terminu płatności następującego po Dniu akceptacji wniosku przez ING Życie. Art. 14 CZY MOŻLIWE JEST CZASOWE ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK? 1. Zawieszenie opłacania Składki jest możliwe po 3 Latach polisowych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i po opłaceniu Składek za 3 Lata polisowe. 2. Zawieszenie następuje na wniosek Właściciela polisy albo w sposób automatyczny i oznacza brak obowiązku opłacania Składki. 3. Zawieszenie na wniosek Właściciela polisy: a) następuje od najbliższego terminu płatności Składki po Dniu akceptacji wniosku przez ING Życie, b) nie może być dłuższe niż 6 miesięcy, c) w przypadku Składki opłacanej z częstotliwością roczną zawieszenie jest możliwe po zmianie częstotliwości opłacania składki na półroczną, kwartalną albo miesięczną. Wniosek o zawieszenie należy złożyć najpóźniej na 15 dni przed terminem płatności. Wniosek zostanie rozpatrzony pod warunkiem opłacenia wszystkich zaległych Składek najpóźniej w dniu złożenia wniosku. 4. Zawieszenie w sposób automatyczny: a) następuje jeżeli Właściciel polisy nie opłacił Składki w ciągu 60 dni od terminu jej płatności; pierwszym dniem okresu zawieszenia jest termin płatności pierwszej zaległej Składki, b) trwa 6 miesięcy. 5. Kolejne zawieszenie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat od rozpoczęcia poprzedniego zawieszenia. 6. Właściciel polisy może skrócić okres zawieszenia, informując o tym ING Życie oraz wpłacając Składkę. Art. 15 NA CO JEST PRZEZNACZONA SKŁADKA LOKACYJNA? 1. Składka lokacyjna przeznaczona jest w całości na zakup Jednostek uczestnictwa. 2. Właściciel polisy może wpłacić Składkę lokacyjną w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości. 3. Wpłacenie Składki lokacyjnej nie zwalnia Właściciela polisy z obowiązku opłacania Składki. Art. 16 CO SIĘ STANIE, JEŚLI WPŁACĘ SKŁADKĘ WYŻSZĄ NIŻ USTALONA? 1. Jeżeli Składka jest opłacona na bieżąco, Właściciel polisy może dokonać nadpłaty Składki i zdecydować, czy nadpłata ta zostanie zaliczona na poczet kolejnych Składek w terminach ich płatności. Właściciel polisy powiadamia ING Życie o swojej decyzji przed dokonaniem nadpłaty. 2. Jeżeli Właściciel polisy nie powiadomi o swojej decyzji ING Życie i łączna wysokość nadpłaty przekroczy kwotę wskazaną w Tabeli limitów i opłat, to nadpłata zostanie uznana za Składkę lokacyjną w najbliższym terminie płatności Składki. 3. Liczba Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku lokacyjnym wynika z podzielenia kwoty nadpłaty przez Cenę jednostki uczestnictwa obowiązującą nie później niż w 3. Dniu roboczym po terminie płatności. str. 12

13 Art. 17 CO TO JEST INDEKSACJA? 1. Indeksacja jest to podwyższenie Składki w rocznicę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskaźnikiem indeksacji, wynikającym ze wzrostu cen i kosztów utrzymania. 2. Wskaźnik indeksacji jest równy procentowemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy opublikowanemu przez Główny Urząd Statystyczny nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekazania Właścicielowi polisy informacji o indeksacji. Wskaźnik indeksacji nie może być mniejszy niż 3%. 3. ING Życie przekazuje Właścicielowi polisy propozycję indeksacji najpóźniej w terminie 30 dni przed rocznicą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 4. Jeśli Właściciel polisy rezygnuje z indeksacji, to informuje o tym ING Życie najpóźniej na 15 dni przed rocznicą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Brak takiej informacji oznacza wyrażenie zgody na indeksację. Art. 18 JAK DOKONYWANA JEST WYCENA WARTOŚCI FUNDUSZU I JEDNOSTKI UCZESTNICTWA? 1. Wartość Funduszu w danym dniu jest równa wartości aktywów tego Funduszu pomniejszonych o wartość jego zobowiązań i należne opłaty w tym dniu (wartość netto aktywów Funduszu). 2. Wycena wartości netto aktywów Funduszu jest dokonywana w każdym Dniu roboczym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości na podstawie rzeczywistych cen rynkowych aktywów Funduszu, według stanu na koniec poprzedniego Dnia roboczego. Jeżeli dokonanie wyceny Funduszu w powyższy sposób nie jest możliwe, wycena Funduszu jest dokonywana na podstawie ostatnich znanych cen rynkowych aktywów Funduszu i znanych wartości księgowych jego aktywów. 3. Cena jednostki uczestnictwa obowiązująca w danym dniu jest ustalana poprzez podzielenie wartości netto aktywów Funduszu przez liczbę wszystkich Jednostek uczestnictwa danego Funduszu. Art. 19 W JAKI SPOSÓB ING ŻYCIE ZAMIENIA SKŁADKĘ NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA? 1. Właściciel polisy ma możliwość wyboru Funduszy różniących się sposobem lokowania środków, oczekiwanym zyskiem oraz ryzykiem inwestycyjnym. 2. Właściciel polisy wskazuje podział Składki pomiędzy Fundusze we wniosku o ubezpieczenie. 3. Po zarejestrowaniu wpłaty Składki ING Życie dokonuje Alokacji w Fundusze. 4. Liczba Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku wynika z podzielenia Składki przez Cenę jednostki uczestnictwa. 5. Jeżeli Składka została zarejestrowana: a) w terminie płatności lub wcześniej, to Alokacja w Fundusze następuje według Ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3. Dniu roboczym po terminie płatności, b) po terminie płatności, to Alokacja w Fundusze następuje według Ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3. Dniu roboczym po Dniu rejestracji wpłaty. 6. Liczba Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku jest ustalana z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 7. Właściciel polisy może zmienić podział następnej Składki pomiędzy Fundusze na podstawie odrębnego wniosku. Art. 20 W JAKI SPOSÓB ING ŻYCIE ZAMIENIA SKŁADKĘ LOKACYJNĄ NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA? 1. Właściciel polisy ma możliwość wyboru Funduszy różniących się sposobem lokowania środków, oczekiwanym zyskiem oraz ryzykiem inwestycyjnym. 2. Właściciel polisy wskazuje podział Składki lokacyjnej pomiędzy Fundusze przed wpłatą tej składki. W przypadku braku takiej informacji przed Dniem rejestracji wpłaty ING Życie dokona Alokacji w Fundusze zgodnie z podziałem między Fundusze obowiązującym dla Składki. 3. Po zarejestrowaniu wpłaty Składki lokacyjnej ING Życie dokonuje Alokacji w Fundusze. 4. Liczba Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku lokacyjnym wynika z podzielenia każdej Składki lokacyjnej przez Cenę jednostki uczestnictwa obowiązującą nie później niż w 3. Dniu roboczym po Dniu rejestracji wpłaty. 5. W przypadku zaległości w opłaceniu Składki ING Życie uzna Składkę lokacyjną albo jej odpowiednią część za Składkę najdawniej wymagalną. Pozostała część Składki lokacyjnej zostanie przekazana na Rachunek lokacyjny. Art. 21 JAK PRZENIEŚĆ ŚRODKI MIĘDZY FUNDUSZAMI? 1. Właściciel polisy może złożyć wniosek o sprzedaż Jednostek uczestnictwa jednego Funduszu i Alokację uzyskanej w ten sposób kwoty w inny Fundusz (przeniesienie), co oznacza: a) sprzedaż określonej liczby Jednostek uczestnictwa tego Funduszu i b) zakup określonej liczby Jednostek uczestnictwa innego Funduszu. 2. Możliwe jest jedynie przeniesienie środków pomiędzy Funduszami, których Jednostki uczestnictwa są lub będą zarejestrowane wskutek przeniesienia na tym samym rachunku. 3. Sprzedaż i zakup Jednostek uczestnictwa następują nie później niż w 7. Dniu roboczym po Dniu akceptacji wniosku o przeniesienie przez ING Życie, według Cen jednostek uczestnictwa z tego samego dnia. str. 13

14 Art. 22 CO TO JEST OPŁATA OPERACYJNA? 1. Opłata operacyjna jest przeznaczana na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej ING Życie, w tym na pokrycie kosztów związanych z zawarciem Umowy oraz kosztów ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Trwałego inwalidztwa całkowitego Ubezpieczonego. Opłata jest pobierana przez cały czas trwania Umowy, poprzez sprzedaż z Rachunku odpowiedniej liczby Jednostek uczestnictwa każdego Funduszu. 2. Wysokość Opłaty operacyjnej, ustalanej odrębnie dla każdego Funduszu, jest wskazana w Tabeli limitów i opłat oraz: a) stanowi określony w skali roku procent od wartości aktywów Funduszu, b) jest naliczana za każdy dzień od Wartości Rachunku w danym dniu oraz pobierana jest za poprzedni Miesiąc polisowy na początku następnego Miesiąca polisowego. 3. ING Życie może pobrać część opłaty operacyjnej należnej za dany Miesiąc polisowy przed wypłatą z Rachunku, przeniesieniem Jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami oraz przed wypłatą Świadczenia albo Wartości wykupu. W przypadku wypłaty z Rachunku oraz przeniesienia Jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami pozostała część opłaty operacyjnej jest pobierana na początku następnego Miesiąca polisowego. Jeżeli w dniu pobierania opłaty operacyjnej nie ma wystarczającej do pobrania opłaty liczby Jednostek uczestnictwa Funduszu, od którego aktywów opłata została naliczona, będzie ona pobrana z Jednostek uczestnictwa innych Funduszy znajdujących się na Rachunku. 4. Opłata operacyjna nie dotyczy Rachunku lokacyjnego. Art. 23 CO TO JEST OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE? 1. Opłata za zarządzanie dotyczy Funduszy wskazanych w Tabeli limitów i opłat i jest przeznaczana na pokrycie kosztów zarządzania tymi Funduszami oraz prowadzenie działalności ubezpieczeniowej ING Życie. 2. Wysokość opłaty za zarządzanie, ustalanej odrębnie dla każdego Funduszu, jest wskazana w Tabeli limitów i opłat oraz: a) stanowi określony w skali roku procent od wartości aktywów Funduszu, b) jest pobierana przez cały czas trwania Umowy, w każdym dniu wyceny wartości aktywów danego Funduszu, proporcjonalnie do części roku, jaką stanowi okres pomiędzy poprzednią wyceną a wyceną na moment, w którym pobiera się tę opłatę. Art. 24 CO TO JEST OPŁATA ZA RYZYKO UBEZPIECZENIOWE? 1. Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe jest przeznaczana na pokrycie kosztów udzielanej ochrony ubezpieczeniowej z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Opłata ta jest pobierana z Rachunku, na początku każdego Miesiąca polisowego za dany Miesiąc polisowy poprzez sprzedaż odpowiedniej liczby Jednostek uczestnictwa. 2. Wysokość opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe jest obliczana jako iloczyn: a) różnicy pomiędzy Sumą ubezpieczenia a Wartością Rachunku w dniu obliczenia tej opłaty i b) współczynnika przyjętego przez ING Życie, uwzględniającego prawdopodobieństwo śmierci Ubezpieczonego w danym Miesiącu polisowym, wskazanego w Tabeli limitów i opłat w zależności od Wieku Ubezpieczonego w momencie naliczania opłaty. 3. Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe nie jest pobierana, gdy Wartość Rachunku jest równa Sumie ubezpieczenia albo jest od niej wyższa. Art. 25 CO TO JEST OPŁATA ADMINISTRACYJNA? 1. Opłata administracyjna jest przeznaczana na prowadzenie oraz obsługę Umowy i jest pobierana: a) z Rachunku, poprzez sprzedaż Jednostek uczestnictwa, b) przez cały czas trwania Umowy, na początku każdego Miesiąca polisowego za dany Miesiąc polisowy. 2. Wysokość opłaty podana jest w Tabeli limitów i opłat. Art. 26 CO TO JEST OPŁATA ZA WYPŁATĘ CZĘŚCI ŚRODKÓW Z RACHUNKU? Wypłata części środków z Rachunku podlega opłacie wskazanej w Tabeli limitów i opłat. Opłata ta jest pobierana z Rachunku poprzez sprzedaż Jednostek uczestnictwa. Art. 27 CO TO JEST INDEKSACJA OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ? 1. Opłata administracyjna podlega indeksacji maksymalnie o większy z opublikowanych wskaźników: a) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, b) wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia nominalnego brutto w sektorze przedsiębiorstw, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. 2. Indeksacja opłaty administracyjnej dokonywana jest nie częściej, niż co 12 miesięcy. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dokonania poprzedniej indeksacji ING Życie nie dokona kolejnej indeksacji opłaty administracyjnej, to przy ustalaniu wartości wskaźnika indeksacji opłaty administracyjnej ING Życie uwzględni str. 14

15 wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1, za cały okres, który upłynął od poprzedniej indeksacji opłat. 3. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dokonania poprzedniej indeksacji opłaty administracyjnej Główny Urząd Statystyczny nie opublikuje któregokolwiek ze wskaźników, o których mowa w ust. 1, ING Życie zastosuje do indeksacji opłaty administracyjnej w pierwszej kolejności wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w Polsce, opublikowany przez Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich (EUROSTAT). Jeżeli również ten wskaźnik nie zostanie opublikowany, w drugiej kolejności ING Życie zastosuje wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w Polsce, opublikowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 4. ING Życie przekazuje Właścicielowi polisy pisemną informację o dokonaniu indeksacji opłaty administracyjnej. Art. 28 CO TO JEST PROPORCJONALNY POBÓR OPŁAT? Jeżeli na Rachunku zostały zarejestrowane Jednostki uczestnictwa różnych Funduszy, to liczba Jednostek uczestnictwa sprzedawanych na pokrycie opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i opłaty administracyjnej jest obliczana proporcjonalnie do wartości Jednostek uczestnictwa każdego Funduszu. Art. 29 CZY MOŻLIWA JEST ZMIANA LISTY FUNDUSZY OFEROWANYCH PRZEZ ING ŻYCIE? 1. Opis Funduszy jest dostarczany Właścicielowi polisy przed zawarciem Umowy. 2. ING Życie może zmieniać listę oferowanych Funduszy. 3. W razie połączenia, likwidacji lub wprowadzenia nowego Funduszu ING Życie nie później niż w najbliższą rocznicę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej doręcza Właścicielowi polisy Dokument ubezpieczenia zawierający treść zmiany w Opisie Funduszy. 4. Jeżeli na Rachunku lub Rachunku lokacyjnym zostały zarejestrowane Jednostki uczestnictwa Funduszu, który podlega połączeniu lub likwidacji, to: a) Dokument ubezpieczenia zawierający treść zmiany w Opisie Funduszy, zostanie doręczony Właścicielowi polisy przed wejściem zmiany w życie, b) Właściciel polisy w terminie 30 dni od otrzymania informacji o tej zmianie powinien złożyć wniosek o przeniesienie. 5. W przypadku gdy Fundusz podlega połączeniu lub likwidacji z powodu połączenia, likwidacji lub wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, w który inwestowane jest 100% aktywów danego Funduszu i na Rachunku lub Rachunku lokacyjnym zostały zarejestrowane Jednostki uczestnictwa tego Funduszu: a) Dokument ubezpieczenia zawierający treść zmiany w Opisie Funduszy, zostanie doręczony Właścicielowi polisy przed wejściem zmiany w życie, b) Właściciel polisy w wyznaczonym terminie powinien złożyć wniosek o przeniesienie. 6. Jeżeli w terminach opisanych w ust. 4 albo 5 ING Życie nie otrzyma wniosku o przeniesienie, to dokona przeniesienia z Funduszu likwidowanego lub podlegającego połączeniu do innego Funduszu o zbliżonym profilu ryzyka inwestycyjnego, który pozostaje w ofercie ING Życie. 7. Zmiana listy oferowanych Funduszy wchodzi w życie z dniem połączenia, likwidacji lub wprowadzenia nowego Funduszu. Art. 30 JAK WYPŁACIĆ PIENIĄDZE Z RACHUNKU LOKACYJNEGO? 1. Właściciel polisy może złożyć do ING Życie wniosek o wypłatę z Rachunku lokacyjnego. Do wniosku należy dołączyć kopię urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Właściciela polisy. 2. Wypłata następuje poprzez sprzedaż Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku lokacyjnym według Ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3. Dniu roboczym po Dniu akceptacji wniosku. 3. We wniosku Właściciel polisy wskazuje Fundusze, których Jednostki uczestnictwa mają zostać sprzedane. Jeżeli Właściciel polisy nie wskaże Funduszy, ING Życie sprzeda Jednostki uczestnictwa z każdego Funduszu, proporcjonalnie do łącznej wartości Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku lokacyjnym. 4. Jeżeli Właściciel polisy złoży wniosek o wypłatę z Rachunku lokacyjnego kwoty wyższej niż wartość tego rachunku, ING Życie wypłaci Wartość Rachunku lokacyjnego. 5. Wypłata zostanie dokonana nie później niż w 20. dniu od otrzymania wniosku przez ING Życie, na rachunek bankowy wskazany przez Właściciela polisy. 6. Prawo do wypłaty części środków z Rachunku lokacyjnego nie przysługuje Właścicielowi polisy, jeżeli wystąpiło jedno ze zdarzeń: a) śmierć Ubezpieczonego albo b) Trwałe inwalidztwo całkowite Ubezpieczonego. Art. 31 JAK WYPŁACIĆ PIENIĄDZE Z RACHUNKU W CZASIE TRWANIA UMOWY? 1. Właściciel polisy może złożyć do ING Życie wniosek o wypłatę części środków z Rachunku począwszy od 7. Roku polisowego. Do wniosku należy dołączyć kopię urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Właściciela polisy. str. 15

16 2. Wypłata części środków nie jest możliwa w trakcie zawieszenia opłacania Składki. 3. We wniosku Właściciel polisy wskazuje Fundusze, których Jednostki uczestnictwa mają zostać sprzedane. Jeżeli Właściciel polisy nie wskaże Funduszy, ING Życie sprzeda Jednostki uczestnictwa z każdego Funduszu, proporcjonalnie do łącznej wartości Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku. 4. Wniosek o wypłatę z Rachunku zostanie rozpatrzony pod warunkiem wpłacenia wszystkich zaległych Składek, najpóźniej w dniu złożenia wniosku. 5. Po wypłacie z Rachunku i po pobraniu opłaty za tę wypłatę wartość Jednostek uczestnictwa pozostałych na tym Rachunku musi być równa co najmniej minimalnej Wartości Rachunku wskazanej w Tabeli limitów i opłat. 6. Jeżeli Właściciel polisy złoży wniosek o wypłatę z Rachunku kwoty wyższej niż kwota maksymalna dostępna, ING Życie wypłaci kwotę maksymalną dostępną. 7. Wypłata następuje poprzez sprzedaż części Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku według Ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3. Dniu roboczym po Dniu akceptacji wniosku. 8. Wypłata zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Właściciela polisy nie później niż w 20. dniu od otrzymania wniosku przez ING Życie. 9. Kolejna wypłata części środków z Rachunku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania poprzedniej wypłaty. 10. Prawo do wypłaty części środków z Rachunku nie przysługuje Właścicielowi polisy, jeżeli wystąpiło jedno ze zdarzeń: a) śmierć Ubezpieczonego albo b) Trwałe inwalidztwo całkowite Ubezpieczonego. Art. 32 JAKĄ KWOTĘ ING ŻYCIE WYPŁACI WŁAŚCICIELOWI POLISY W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY? 1. W przypadku rozwiązania Umowy ING Życie wypłaci Wartość wykupu oraz Wartość Rachunku lokacyjnego. 2. Wysokość Wartości wykupu w kolejnych Latach polisowych obliczana jest zgodnie z poniższą tabelą: Rok polisowy Wartość wykupu jako % Wartości Rachunku 1 1% 2 10% 3 20% 4 30% 5 50% 6 65% 7 85% 8 85% 9 90% 10 90% % Jeżeli nie zostały opłacone wszystkie należne Składki za zakończony Rok polisowy, to do obliczenia Wartości wykupu stosuje się % Wartości Rachunku określony dla poprzedniego Roku polisowego. Okres zawieszenia jest traktowany jak okres, za który zostały zapłacone Składki. 3. Do obliczenia Wartości wykupu używa się: a) liczby Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku w dniu rozwiązania Umowy i b) Ceny Jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3. Dniu roboczym od dnia rozwiązania Umowy. 4. Wypłata Wartości wykupu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od rozwiązania Umowy. 5. Wypłata zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Właściciela polisy. 6. Prawo do Wartości wykupu nie przysługuje Właścicielowi polisy, jeżeli wystąpiło jedno ze zdarzeń: a) śmierć Ubezpieczonego albo b) Trwałe inwalidztwo całkowite Ubezpieczonego. str. 16

17 Art. 33 CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ING ŻYCIE WYPŁACIŁO PIENIĄDZE W PRZYPADKU ŚMIERCI UBEZPIE- CZONEGO? 1. O śmierci Ubezpieczonego należy zawiadomić ING Życie. 2. ING Życie wypłaci Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego na podstawie wniosku o wypłatę złożonego wraz z następującymi dokumentami: a) urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia uprawnionego do Świadczenia, b) skróconym odpisem aktu zgonu oraz zaświadczeniem stwierdzającym przyczynę śmierci Ubezpieczonego, wystawionym przez Lekarza lub stosowne władze, c) innymi dokumentami, o które poprosi ING Życie, niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności ING Życie. 3. Wypłata Świadczenia nastąpi nie później niż w terminie 20 dni po otrzymaniu przez ING Życie zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ING Życie albo wysokości Świadczenia okazało się niemożliwe w powyższym terminie, Świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym, z zachowaniem należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Świadczenie bezsporne ING Życie wypłaci w terminie 20 dni od otrzymania zawiadomienia. 4. W przypadku odmowy lub częściowej odmowy wypłaty Świadczenia osoba uprawniona do Świadczenia może złożyć pisemne odwołanie do Zarządu ING Życie. Art. 34 CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ING ŻYCIE WYPŁACIŁO PIENIĄDZE W PRZYPADKU TRWAŁEGO INWA- LIDZTWA CAŁKO WITEGO UBEZPIECZONEGO? 1. O Trwałym inwalidztwie całkowitym Ubezpieczonego należy zawiadomić ING Życie. 2. ING Życie wypłaci świadczenie z tytułu Trwałego inwalidztwa całkowitego Ubezpieczonego na podstawie wniosku o wypłatę złożonego wraz z następującymi dokumentami: a) urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia Ubezpieczonego, b) dokumentacją medyczną z przebiegu leczenia potwierdzającą wystąpienie Trwałego inwalidztwa całkowitego (np. kartą informacyjną leczenia szpitalnego, zaświadczeniami lekarskimi, dokumentacją leczenia ambulatoryjnego, wynikami badań), c) orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o ile Ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem społecznym, d) dokumentem potwierdzającym zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku (np. notatką urzędową z policji lub innym) oraz innymi dokumentami, o które poprosi ING Życie, niezbędnymi do określenia tytułu wypłaty. 3. Niezłożenie wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa całkowitego oznacza kontynuowanie Umowy. 4. Wypłata następuje po akceptacji wniosku przez ING Życie. 5. Wypłata nastąpi nie później niż w terminie 20 dni po otrzymaniu przez ING Życie zawiadomienia o Trwałym inwalidztwie całkowitym. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ING Życie albo wysokości wypłaty okazało się niemożliwe w powyższym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 6. Wypłata zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. 7. W przypadku odmowy wypłaty Ubezpieczony może złożyć pisemne odwołanie do Zarządu ING Życie. Art. 35 W JAKI SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ I DOKUMENTY DO ING ŻYCIE? 1. Korespondencja związana z Umową powinna być przekazana na adres siedziby ING Życie w Warszawie, Przedstawicielowi lub w inny sposób uzgodniony z ING Życie. 2. Wskazane jest, aby korespondencja kierowana do ING Życie zawierała informacje umożliwiające identyfikację Umowy, takie jak: imię i nazwisko, numer polisy lub PESEL. Korespondencja musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną. 3. ING Życie przesyła korespondencję na ostatni adres podany przez adresata. 4. Dokumenty dotyczące wypłaty z tytułu śmierci lub Trwałego inwalidztwa całkowitego Ubezpieczonego powinny być dostarczone ING Życie w oryginałach. 5. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie oryginałów dokumentów, należy dostarczyć ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez osobę reprezentującą ING Życie (np. Przedstawiciela). 6. Jeżeli dostarczenie dokumentów znajdujących się w sądach, prokuraturze, jednostkach organizacyjnych policji, szpitalach, innych organach bądź instytucjach jest niemożliwe, utrudnione lub osoba składająca wniosek o wypłatę nie zamierza ich przedstawić, osoba ta zobowiązana jest do podania nazwy i adresu organu lub instytucji, w której dokumenty te się znajdują. str. 17

18 Art. 36 SKARGI 1. Właściciel polisy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona z Umowy mogą złożyć skargę na działanie ING Życie. 2. ING Życie udziela odpowiedzi na skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. 3. Skarga w sprawie związanej z Umową może zostać także złożona do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego. Art. 37 SYSTEM MONETARNY W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty zobowiązania finansowe wynikające z Umowy będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Art. 38 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. Umowa zawarta na podstawie Warunków podlega przepisom prawa polskiego. 2. Pozew o roszczenie wynikające z Umowy może być złożony do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Właściciela polisy, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy albo do sądu właściwego dla siedziby ING Życie. Art. 39 OPODATKOWANIE KWOT WYPŁACANYCH PRZEZ ING ŻYCIE 1. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń na życie reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowe przepisy regulujące opodatkowanie tych kwot są wskazane w polisie. 2. Jeżeli postawienie kwot z tytułu ubezpieczenia na życie do dyspozycji osoby uprawnionej powoduje obowiązek zapłaty podatków lub innych opłat, takie podatki lub opłaty nie obciążają ING Życie. Art. 40 WEJŚCIE W ŻYCIE WARUNKÓW Warunki zostały zatwierdzone przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 127/2012 z dnia 14 listopada 2012 r., która wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2012 r. Anna Grzelońska Ewa Zorychta-Kąkol Członek Zarządu Członek Zarządu str. 18

19 str. 19

20 ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. OWU_ULM4_22_10_

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI OWU/TRM7/2/2013

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI OWU/TRM7/2/2013 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI OWU/TRM7/2/2013 SPIS TREŚCI Q&A DLA UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH 10 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU Ochrona na Całe Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

PZU Ochrona na Całe Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Ochrona na Całe Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: CBIP42 dla umów ze składką płatną okresowo Kod warunków:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PLANU UBEZPIECZENIOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI RAZEM W ING OWU/SME11/1/2013

OGÓLNE WARUNKI PLANU UBEZPIECZENIOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI RAZEM W ING OWU/SME11/1/2013 OGÓLNE WARUNKI PLANU UBEZPIECZENIOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI RAZEM W ING OWU/SME11/1/2013 SPIS TREŚCI Q&A DLA UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH 4 OGÓLNE WARUNKI PLANU UBEZPIECZENIOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ubezpieczenie Inwestycyjne z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu Duo Invest i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

MetLife Invest Premium

MetLife Invest Premium Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ V2 oraz ubezpieczeniem od następstw NW Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Twoja Ochrona PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: CZIP41 Numer polisy: Kontakt do przedstawiciela PZU: Dla kogo przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

Premiopolisa OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. Ogólne warunki ubezpieczenia

Premiopolisa OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS. Ogólne warunki ubezpieczenia Premiopolisa OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: DIN 01/12 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie (kod produktu:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Spis treści

Drogi Kliencie! Spis treści ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie Plan Ochronny AXA Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego Pomoc na Raka (wariant pełny) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo