URZĄD MIASTA W TRZEBINI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA W TRZEBINI"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA W TRZEBINI RAPORT O STANIE GMINY TRZEBINIA ZA LATA WRZESIEŃ 2010

2

3 Szanowni Państwo, Raport o stanie gminy Trzebinia za lata jest podsumowaniem działań podejmowanych i kontynuowanych w czasie ostatnich czterech lat, ale równocześnie materiałem do ocen i analiz, a w konsekwencji punktem wyjścia do aktywności w kolejnych latach. Przedstawia analizę sytuacji w gminie w okresie mijającej właśnie, piątej kadencji samorządu terytorialnego, nasze osiągnięcia i sukcesy, ale takŝe obszary, nad którymi jeszcze pracujemy i problemy, z rozwiązaniem których przyjdzie się dopiero zmierzyć w najbliŝszych latach. Samorząd odgrywa waŝną rolę w inspirowaniu i stymulowaniu rozwoju gminy. Chcemy, by właśnie tutaj biznes lokował swoje inwestycje, by placówki opieki zdrowotnej oferowały usługi na najwyŝszym poziomie, by w wolnym czasie moŝna było korzystać z ciekawej oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, by dzieci uczyły się w nowoczesnych szkołach, a mieszkańcy Ŝyli i pracowali w bezpiecznym mieście. Chcemy być dumni z Trzebini. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy nie szczędzili swoich sił i zaangaŝowania, pracując na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem Rady Miasta Trzebini, pracowników Urzędu Miasta w Trzebini, przewodniczących oraz członków rad osiedlowych i sołeckich, pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, druhów z gminnych jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, przedstawicieli trzebińskich klubów i stowarzyszeń sportowych, członków organizacji pozarządowych współpracujących z gminą oraz wszystkich pozostałych osób, które pracowały na rzecz rozwoju i pomyślności naszej Małej Ojczyzny Gminy Trzebinia. Źródłem wykorzystanych w raporcie danych były opracowania Urzędu Miasta w Trzebini i jednostek organizacyjnych gminy Trzebinia, a takŝe Głównego Urzędu Statystycznego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie. Mam nadzieję, Ŝe lektura tego dokumentu przybliŝy Państwu obraz naszej gminy w latach

4 I SAMORZĄD TERYTORIALNY WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY TRZEBINIA Gmina to terytorialny związek samorządowy, naleŝący do kategorii związków publicznoprawnych, utworzony z mocy prawa, oznaczający samorządową wspólnotę (korporację) wszystkich mieszkańców zamieszkujących określone terytorium, a jednocześnie podstawową jednostkę podziału terytorialnego kraju, która posiada osobowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miasta, która rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Ze swojego składu powołuje ona stałe lub tymczasowe komisje do realizacji poszczególnych zadań. Obsługę organizacyjną i techniczno-kancelaryjną Rady i jej organów oraz radnych sprawuje Biuro Rady Miasta, które współpracuje równieŝ z przewodniczącymi organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli) w zakresie prowadzenia dokumentacji z działalności tych jednostek, uczestnicząc w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych organów jednostek pomocniczych. W stosunkach publicznoprawnych Gminę Trzebinia reprezentuje Burmistrz Miasta Trzebini, który wykonuje uchwały Rady Gminy, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa i nadzoruje bieŝące sprawy gminy. Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Miasta, którego jest kierownikiem, oraz powołanych przez siebie 2 zastępców. Sprawami związanymi ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą Urzędu Miasta zajmuje się Sekretarz Gminy, natomiast zakres zadań związanych z gospodarką finansową Gminy Trzebinia oraz realizacją budŝetu naleŝy do Skarbnika Gminy. 2 S t r o n a

5 Władze samorządowe Gminy Trzebinia w latach Burmistrz Miasta Trzebini: Adam Adamczyk Zastępcy Burmistrza: Krystyna Barbara Siemek i Wiesław Pierzchała Sekretarz Gminy: Maria Pugacewicz Skarbnik Gminy: Alicja Głuch Rada Miasta Trzebini w latach Rada Miasta Trzebini na V kadencję (21 radnych) wybrana została przez mieszkańców gminy Trzebinia w demokratycznych wyborach w dniu r. Na pierwszej sesji, w dniu r., radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Trzebini i złoŝyli ślubowanie, tym samym przystępując do wykonywania mandatu. Skład Rady Miasta Trzebini w dniu r. 1. ANTOŃ ALICJA 12. OKOCZUK ANATOL 2. BIGAJ MAŁGORZATA 13. PYPNO ANDRZEJ 3. BORYCZKO GRZEGORZ 14. SIEMEK EWA 4. BRZÓZKA FRANCISZEK 15. STARCZYNOWSKI STANISŁAW 5. DINDORF DOROTA 16. SZCZUREK STANISŁAW 6. DUDA ZBIGNIEW 17. ŚCIGAJ ZDZISŁAW 7. DZIEDZIC JÓZEF 18. WOCH JACEK 8. GODYŃ EMIL 19. WOŁOCH FRANCISZEK 9. JAGIEŁŁO BENEDYKT 20. WSZOŁEK WALDEMAR 10. KORCZYŃSKI WŁODZIMIERZ 21. śuradzki GRZEGORZ 11. NOWAK ALEKSANDER Skład Prezydium Rady Miasta Trzebini w 2006 r. Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Stanisław Szczurek Wiceprzewodniczący Rady Miasta Trzebini Aleksander Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Trzebini Anatol Okoczuk Zmiany w składzie osobowym Prezydium Rady Miasta Trzebini r. Stanisław Szczurek złoŝył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady r. Na Przewodniczącego Rada Miasta wybrała Aleksandra Nowaka, Wiceprzewodniczącym został radny Zbigniew Duda Sesje Rady Miasta odbywają się nie rzadziej niŝ 1 raz w miesiącu, a ich przebieg jest rejestrowany i archiwizowany na nośnikach DVD przez pracowników Biura Rady. Od początku kadencji do końca 2009 r. Rada Miasta Trzebini na 41 sesjach podjęła ogółem 434 uchwały i rezolucję, upamiętniającą przypadające na rok 2009: 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 70. rocznicę napadu Związku Radzieckiego na Polskę oraz 20. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce, a takŝe w celu upamiętnienia ofiar I wojny światowej. Rodzaj uchwał Ogółem Uchwały w sprawach finansowych (w szczególności budŝetowe i finansowe) Uchwały w sprawach geodezyjnych Uchwały w sprawach lokalnych Uchwały w sprawach kadrowo - osobowych Uchwały w innych sprawach (zagospodarowanie, porozumienia, statuty, apele, stanowiska, nazewnictwo ulic i placów, wystąpienia itp.) OGÓŁEM Na posiedzeniu w dniu r. Rada Miasta powołała stałe komisje, ustaliła przedmiot ich działania oraz dokonała wyboru osobowego składu komisji, które obradują przeciętnie 2 razy w miesiącu. W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Trzebini pracownicy Biura Rady zamieszczają m.in. uchwały Rady Miasta i protokoły z sesji. Ponadto przekazują w formie elektronicznej do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego uchwały, które stanowią prawo miejscowe. 3 S t r o n a

6 Skład komisji Rady Miasta Trzebini w dniu r. Komisja Rewizyjna Przewodniczący: Włodzimierz Korczyński Wiceprzewodniczący: Emil Godyń Członkowie: Alicja Antoń Grzegorz Boryczko Franciszek Brzózka Zdzisław Ścigaj Waldemar Wszołek Komisja BudŜetu i Finansów Przewodniczący: Małgorzata Bigaj Wiceprzewodniczący: Andrzej Pypno Członkowie: Józef Dziedzic Dorota Dindorf Stanisław Szczurek Franciszek Wołoch Waldemar Wszołek Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Przewodnicząca: Dorota Dindorf Wiceprzewodniczący: Franciszek Brzózka Członkowie: Małgorzata Bigaj Benedykt Jagiełło Włodzimierz Korczyński Andrzej Pypno Stanisław Starczynowski Stanisław Szczurek Franciszek Wołoch Komisja Rozwoju Gospodarczego i Inwentaryzacji Przewodniczący: Waldemar Wszołek Wiceprzewodniczący: Grzegorz śuradzki Członkowie: Alicja Antoń Franciszek Brzózka Emil Godyń Ewa Siemek Zdzisław Ścigaj Jacek Woch Franciszek Wołoch Komisja Prawa i Samorządu Przewodniczący: Zdzisław Ścigaj Wiceprzewodniczący: Zbigniew Duda Członkowie: Józef Dziedzic Andrzej Pypno Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Bezrobociu Przewodniczący: Stanisław Starczynowski Wiceprzewodniczący: Józef Dziedzic Członkowie: Alicja Antoń Zbigniew Duda Emil Godyń (do r.) Jacek Woch Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa oraz Przeciwdziałania i Zwalczania ZagroŜeń i Klęsk śywiołowych Przewodniczący: Grzegorz Boryczko Wiceprzewodniczący: Grzegorz śuradzki Członkowie: Józef Dziedzic (do r.) Benedykt Jagiełło Ewa Siemek Stanisław Starczynowski Jacek Woch Grzegorz śuradzki Podczas trwania kadencji, na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miasta spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesów sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe lub grupę co najmniej 25 obywateli wybrała na sesji w dniu r. ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych na kadencję Ławnicy wybrani w dniu r. na kadencję do Sądu Rejonowego w Chrzanowie 30 ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie 7 ławników Jednostki pomocnicze Gminy Trzebinia: sołectwa i rady osiedlowe SOŁECTWA Sołtysi wybrani przez stałych mieszkańców sołectw w marcu 2007 r. na okres 4 lat 1. Bolęcin sołtys Franciszek Barnaś 2. CzyŜówka sołtys Jan Jedynak 3. Dulowa sołtys Waldemar Wszołek 4. Karniowice sołtys Franciszek Brzózka 5. Lgota sołtys Zdzisław Ścigaj 6. Młoszowa sołtys Emil Godyń 7. Myślachowice sołtys Jacek Woch 8. Płoki sołtys Stefan Adamczyk 9. Piła Kościelecka sołtys Kazimierz Ludwikowski 10. Psary sołtys Anatol Okoczuk 4 S t r o n a

7 RADY OSIEDLI Przewodniczący Rad Osiedlowych wybrani przez mieszkańców osiedli na okres 4 lat 1. Rada Osiedla Energetyków przewodniczący Zbigniew Szulc 2. Rada Osiedla Gaj przewodniczący Józef Dziedzic 3. Rada Osiedla Górka przewodnicząca Katarzyna Ubik 4. Rada Osiedla Krze przewodniczący Lucjan Kraus 5. Rada Osiedla Krakowska przewodniczący Adolf Pstrucha 6. Rada Osiedla Piaski przewodniczący Jerzy Brzózka 7. Rada Osiedla Północ przewodniczący Jerzy Głogowski 8. Rada Osiedla Salwator przewodniczący Janusz Śmiałek 9. Rada Osiedla Siersza przewodnicząca Wanda Ponisz 10. Rada Osiedla Trzebionka przewodniczący Jach Wit 11. Rada Osiedla Wodna przewodniczący Ryszard Marcinkowski 12. Rada Osiedla ZWM przewodniczący Zdzisław Zając 13. Rada Osiedla Gaj Zacisze ( r. z inicjatywy mieszkańców i po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miasta Trzebini dokonała podziału osiedla przewodniczący Zbigniew Sochacki Energetyków i utworzyła z wydzielonej części osiedle Gaj Zacisze ) Jednostki organizacyjne Gminy Trzebinia Jednostki organizacyjne Gminy Trzebinia Nazwa Dane adresowe Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 38, Trzebinia tel Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka ul. Narutowicza 10, Trzebinia tel Trzebińskie Centrum Administracyjne ul. Św. Stanisława 1, Trzebinia tel Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Kościuszki 74, Trzebinia tel , Dwór Zieleniewskich Instytucja Kultury ul. Piłsudskiego 47a, Trzebinia tel Miejska Pracownia Geodezyjna ul. Narutowicza 10, Trzebinia tel , Świetlica Plus ul. 24 Stycznia 47, Trzebinia tel Przedszkola Przedszkole Samorządowe nr 1 Przedszkole Samorządowe nr 2 Przedszkole Samorządowe nr 3 Przedszkole Samorządowe nr 4 Przedszkole Samorządowe nr 6 Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Władysława Broniewskiego Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II ul. Kościuszki 2, Trzebinia tel./fax ul. Ochronkowa 16, Trzebinia tel. fax ul. Grunwaldzka 107, Trzebinia tel ul. Poprzeczna 1, Trzebinia tel Osiedle Gaj, Trzebinia tel ul. Krakowska 32, Trzebinia tel ul. Trzebińska 5, Myślachowice tel ul. 1 Maja 60, Trzebinia tel./fax ul. 24 Stycznia 47, Trzebinia tel./fax Osiedle Gaj 39, Trzebinia tel./fax Osiedle ZWM 21, Trzebinia tel S t r o n a

8 Jednostki organizacyjne Gminy Trzebinia Nazwa Dane adresowe Szkoła Podstawowa w Bolęcinie ul. Zakopiańska 14, Trzebinia im. Tadeusza Kościuszki tel./fax Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 11, Trzebinia w CzyŜówce im. Adama Mickiewicza tel./fax Szkoła Podstawowa w Dulowej ul. Paderewskiego 65, Karniowice im. Św. Jadwigi Królowej tel./fax Szkoła Podstawowa w Lgocie ul. Szkolna 1, Myślachowice im. Juliusza Słowackiego tel./fax Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kamieniec 1, Młoszowa w Młoszowej im. 550 Rocz. Zwycięstwa tel./fax Grunwaldzkiego ul. Trzebińska 15, Myślachowice Szkoła Podstawowa w Myślachowicach tel./fax Społeczna Szkoła Podstawowa w Płokach ul. Szkolna 6, Myślachowice im. Tadeusza Kościuszki tel./fax Szkoła Podstawowa w Psarach im. Władysława Broniewskiego Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Gimnazjalnych Gimnazjum Nr 2 im. Trzech Wieszczów Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów ul. Szkolna 17, Karniowice tel./fax ul. Szkolna 3, Trzebinia tel ul. Sobieskiego 25, Trzebinia tel./fax Osiedle ZWM 21, Trzebinia tel PrzynaleŜność gminy Trzebinia do związków i stowarzyszeń Przedstawiciele gminy Trzebinia wyznaczeni przez Radę Miasta Trzebini do reprezentacji w związkach oraz stowarzyszeniach Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie Włodzimierz Korczyński Waldemar Wszołek, Międzygminny Związek Chrzanowa, LibiąŜa i Trzebini Emil Godyń, Gospodarka Komunalna Jacek Woch Związek Miast Polskich Adam Adamczyk Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Wiesław Pierzchała Związek Gmin Jurajskich Zdzisław Ścigaj Rada Społeczna Szpitala Powiatowego Alicja Antoń Powiatowa Rada Zatrudnienia Józef Dziedzic Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Zdzisław Ścigaj 6 S t r o n a

9 II INFRANSTRUKTURA SPOŁECZNA SPRAWY SPOŁECZNE W GMINIE TRZEBINIA Zadania Gminy Trzebinia związane z opieką nad mieszkańcami i zapewnieniem im odpowiednich warunków Ŝyciowych realizowane są przez: 1. Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych Urzędu Miasta w Trzebini, który zajmuje się sprawami mieszkańców Gminy Trzebinia w zakresie: - ewidencji ludności i dowodów osobistych, - działalności gospodarczej, - powszechnego obowiązku obrony, - współpracy z organizacjami pozarządowymi, - przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, - ochrony zdrowia, - dodatków mieszkaniowych, - kultury fizycznej i turystyki. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, który od 1990 r. wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: - przyznaje i wypłaca przewidziane ustawą świadczenia, - prowadzi pracę socjalną, - prowadzi i rozwija niezbędną infrastrukturę socjalną, - analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, - realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych, - rozwija nowe formy pomocy społecznej i samopomocy. Nadzorem nad gminnymi placówkami oświatowymi w Trzebini zajmuje się Trzebińskie Centrum Administracyjne, do którego zadań naleŝy: - zapewnienie warunków funkcjonowania szkół i placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, - zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek, - nadzór nad działalnością szkół i placówek na terenie gminy Trzebinia w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Prognozowaniem oraz planowaniem rozwoju form kultury fizycznej i sportu oraz współdziałaniem w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieŝy na terenie gminy zajmuje się Referat Turystyki i Kultury Fizycznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych Urzędu Miasta w Trzebini, natomiast zadania z dziedziny propagowania i rozpowszechniania kultury, zdrowego stylu Ŝycia i sportu w realizują następujące instytucje samorządowe: 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, który od 1993 r. prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji 2. Dwór Zieleniewskich - Instytucja kultury w Trzebini, która od 1995 r. prowadzi działalność w zakresie organizacji koncertów, imprez, wystaw, spotkań poetyckich, warsztatów twórczości etc. 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, która udostępnia swym uŝytkownikom materiały i informację z róŝnych dziedzin wiedzy. Zadania związane z obronnością, obroną cywilną (które stanowią kompetencje państwa wykonywane przez samorząd jako zadania zlecone) oraz zarządzaniem kryzysowym realizowane są przez Komórkę ds. Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 7 S t r o n a

10 1. LUDNOŚĆ 1.1. Struktura demograficzna Na terenie Gminy Trzebinia mieszka osób (stan na 31 grudnia 2009 r.). Liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich czterech lat systematycznie się zmniejsza (róŝnica pomiędzy stanem z roku 2006 a stanem z roku 2009 wynosi 101 osób). Liczba ludności w latach Wyszczególnienie Ogółem: Trzebinia miasto Sołectwa Bolęcin CzyŜówka Dulowa Karniowice Lgota Młoszowa Myślachowice Piła Kościelecka Płoki Psary Dane z zakresu ewidencji ludności w gminie Trzebinia za lata Wyszczególnienie Zgony (rejestracja) Urodzenia (rejestracja) Przyrost naturalny MałŜeństwa (rejestracja) Rozwody (rejestracja) Przemeldowania (rejestracja) Meldowanie osób na pobyt stały z obcego terenu Zameldowania czasowe Wymeldowania z pobytu stałego Zaświadczenia o zameldowaniu Udostępnianie danych adresowych na złoŝony wniosek Zameldowania cudzoziemców Zmiana nazwisk Zmiana obywatelstwa Owdowienie (rejestracja) Wyjazd na stałe za granicę (rejestracja) Mieszkańcy gminy Trzebinia w podziale według płci Porównanie stanu z roku 2005 i 2009 Rok Kobiety MęŜczyźni Razem Od maja 2001 r. wydawane są nowe dowody osobiste w miejsce starych ksiąŝeczkowych, których całkowita wymiana zakończyła się r. Zadania realizowane w zakresie dowodów osobistych w latach Rok Liczba wydanych dowodów S t r o n a

11 Liczba urodzeń w gminie Trzebinia w latach Liczba urodzeń Liczba zgonów w gminie Trzebinia w latach Liczba zgonów Przyrost naturalny w gminie Trzebinia w latach Liczba zgonów Liczba urodzeń Ponad 1/5 liczby mieszkańców Gminy to ludzie młodzi (do 18 roku Ŝycia). W omawianym okresie przyrost naturalny, chociaŝ wciąŝ ujemny, zaczyna wzrastać. TakŜe z danych związanych z poziomem migracji mieszkańców wynika zwiększona liczba wymeldowań stałych, jak i czasowych, co wiąŝe się m. in. z otwarciem granic do państw Unii Europejskiej i moŝliwościami podjęcia tam pracy. 9 S t r o n a

12 1.2. Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się rejestracją wszystkich urodzeń i zgonów, które miały miejsce na terenie gminy oraz małŝeństw, zawartych na jej terenie. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są zadaniami zleconymi przez administrację rządową i wykonuje je Kierownik USC lub jego zastępca. Kierownik jest organem wydającym wszystkie decyzje z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska. Z mocy ustawy Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Burmistrz Miasta. W ramach realizowanych zadań Kierownik USC współpracuje z: Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, StraŜą Graniczną, Głównym Urzędem Statystycznym, innymi organami państwowymi. 10 S t r o n a Zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini w latach Rodzaj zadania Rok Liczba Sporządzanie aktów urodzeń Ogółem: Sporządzanie aktów małŝeństw Ogółem: 940 Sporządzanie aktów zgonów Ogółem: 633 Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Ustawy o zmianie imienia i nazwiska Ogółem: 453 Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małŝeństwa Ogółem: 610 Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, Ŝe obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec, nie mający obywatelstwa Ŝadnego państwa, zgodnie z prawem polskim moŝe zawrzeć małŝeństwo za granicą Ogółem: 41 Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Ogółem: Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małŝeński Ogółem: 244 Przyjmowanie oświadczeń małŝonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małŝeństwa. Ogółem: 25 Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

13 Ogółem: 3 Zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini w latach Rodzaj zadania Rok Liczba Powiadamianie ewidencji ludności i organów wydających dowody osobiste o zmianach w aktach stanu cywilnego Ogółem: 3054 Wysyłanie i otrzymywanie zawiadomień o przypiskach do akt stanu cywilnego Ogółem: 4453 Potwierdzanie zgodności danych osobowych we wnioskach o wydawanie dowodów osobistych w oparciu o aktach stanu cywilnego Ogółem: 8400 Nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń i postanowień sądowych oraz decyzji administracyjnych i oświadczeń Ogółem: 327 Organizacja uroczystości: 100., 101., 102., 103. i 104. rocznicy urodzin mieszkańców naszego terenu. Ogółem: 7 uroczystości Organizacja uroczystości jubileuszy długoletniego poŝycia małŝeńskiego: 50-, 60-, 65- i 70-lecia z udziałem rodzin Jubilatów oraz Burmistrza Miasta Trzebini Ogółem: 15 uroczystości dla 228 par Korespondencja z placówkami konsularnymi Ogółem: dla 51 par 6 dla 74 par 3 dla 45 par 3 dla 58 par W latach Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini załatwił spraw, o więcej niŝ w latach Tak duŝa róŝnica wynika przede wszystkim ze zmian w przepisach prawnych, które nakładają coraz więcej obowiązków na kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jak równieŝ z tego, iŝ coraz więcej młodych ludzi wyjeŝdŝa za granicę w poszukiwaniu pracy. Tam zakładają rodziny, w związku z czym w polskim urzędzie stanu cywilnego dokonują wpisów zagranicznych aktów stanu cywilnego. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Trzebini z dniem 1 listopada 2008 roku przeniesiono salę ślubów do Dworu Zieleniewskich w Trzebini, gdzie od tej pory udzielane są wszystkie śluby cywilne. Tam teŝ odbywają się uroczystości związane z Jubileuszem Długoletniego PoŜycia MałŜeńskiego. Uroczystości są organizowane kilka razy w roku i cieszą się duŝą sympatią Jubilatów oraz ich rodzin. Z okazji 50-lecia poŝycia małŝeńskiego Jubilaci na wniosek Wojewody otrzymują odznaczenia od Prezydenta RP, natomiast Jubilaci z dłuŝszym staŝem małŝeńskim otrzymują w naszej gminie specjalne medale od Burmistrza Miasta Trzebini (są one przyznawane z okazji 60., 65. i 70. rocznicy małŝeństwa) S t r o n a

14 1.3. Aktywność społeczna mieszkańców gminy i współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi Powszechnie przyjętym wskaźnikiem aktywności społecznej mieszkańców jest liczba organizacji pozarządowych, działających na danym terenie. Na podstawie wykazu prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych, moŝna określić liczbę organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z nimi, prowadzących swoją działalność lub posiadających siedzibę na terenie gminy Trzebinia. Władze samorządowe Trzebini stwarzają sprzyjający klimat do realizacji wielu inicjatyw społecznych, dlatego wciąŝ powstają nowe organizacje, które znajdują swoje miejsce na mapie gminy Trzebinia (77 wg stanu na koniec 2009 r.). Cechą charakterystyczną trzebińskich organizacji jest ich ogromne zróŝnicowanie, zarówno pod względem rodzaju działalności jak i pod względem ich aktywności. Dane na podstawie zestawienia z rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich UM Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na samorząd coroczny obowiązek uchwalania programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Program ten określa obszary, formy i zasady współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację i opracowanie programu. Podstawowe formy współpracy w nim określone to: powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Ponadto Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami poprzez: wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu ich zharmonizowania, konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Program współpracy, Strategia rozwoju gminy), utworzenie wspólnego Zespołu Konsultacyjnego o charakterze doradczym i inicjatywnym, udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania i udzielanie rekomendacji organizacjom które się o nie ubiegają, udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, (siedziba organizacji Trzebinia, ul. Rynek 18, lokale w szkołach), prowadzenie i aktualizację wykazu Organizacji Pozarządowych i innych Podmiotów na stronach internetowych Urzędu, 12 S t r o n a

15 promocję i wsparcie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów poprzez informowanie w lokalnych mediach i stronie internetowej Urzędu o udziale organizacji w pracach na rzecz Gminy, realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Rok Programy wsparcia dla organizacji pozarządowych zrealizowane na terenie Gminy Trzebinia w latach Rodzaj zadania Zorganizowano szkolenie z zakresu księgowości dla organizacji pozarządowych, w którym łącznie wzięło udział 35 osób W ramach aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, corocznie 8 do 14 pracowników zatrudnianych przez Urząd Miasta w ramach prac społecznie uŝytecznych kierowanych było do pracy w organizacjach i podmiotach realizujących zadania z zakresu poŝytku publicznego Razem z krakowską Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zrealizowano projekt, finansowany ze środków europejskich, w ramach którego przeprowadzono szkolenie dla 7 liderów trzebińskich organizacji. Celem projektu była profesjonalizacja organizacji działających w sferze pomocy społecznej. Projekt został zakończony Świętem Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 22 listopada 2009 r. Powierzenie lub wsparcie dotacją realizacji zadania publicznego odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez samorząd. Podstawa prawna: ustawa o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o pomocy społecznej, Uchwała nr XVIII/177/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lutego 2008 r. określająca warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Trzebinia. Gmina Trzebinia w przypadku powierzenia realizacji zadania organizacji pozarządowej, ma moŝliwość zakupienia usług wykonywanych przez organizacje oraz uczestniczy (jako partner) w realizacji wielu róŝnych projektów. Całkowity koszt współpracy obejmujący dotacje, zakup usług, wspólną realizację zadań oraz pomoc lokalowo-techniczną przedstawia poniŝsza tabela. Koszty realizacji zdań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w latach w podziale na rodzaje pomocy (w zł) Rodzaj współpracy Dotacje Zakup usług Wspólna realizacja zadań Pomoc lokalowo-techniczna Razem Wielkość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w latach z podziałem na rodzaj dotowanych zadań Zakres dotowanych zadań Kwota dotacji (w zł) Przeciwdziałanie alkoholizmowi Promocja i ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport Turystyka Kultura Pomoc społeczna Sport kwalifikowany Razem S t r o n a

16 14 S t r o n a

17 Podmiot realizujący Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy w Chrzanowie Dwa trzebińskie parafialne zespoły Caritas Fundacja im. Brata Alberta Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Radość oraz 7 kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gmina Trzebinia i Polski Komitet Pomocy Społecznej Gmina Trzebinia i Maltańska SłuŜba Medyczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Ks. Hm. Mariana Luzara w Trzebini Główne zadania z zakresu polityki społecznej realizowane na terenie Gminy Trzebinia w latach Rodzaj zadania Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących Ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych Prowadzenie Klubów Seniora W ramach programu Wydawanie Ŝywności dla najuboŝszej ludności Unii Europejskiej PEAD Gmina Trzebinia udostępnia nieodpłatnie lokal słuŝący jako magazyn produktów Ŝywnościowych. Od 2008 roku jest to nowy lokal przy ul. Kościuszki 48/1, który w zdecydowany sposób poprawił nie tylko warunki składowania Ŝywności, ale takŝe warunki pracy wolontariuszy PKPS. Prowadzenie wypoŝyczalni sprzętu medycznego Organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieŝy na bazie Domu Harcerza w Trzebini. Hufiec Trzebinia jest takŝe gospodarzem trzebińskiej bazy letniej w Wiciach koło Darłowa, gdzie na obozie harcerskim corocznie wypoczywa ponad 200 dzieci i młodzieŝy. Tradycyjnie raz do roku (wrzesień) organizowane jest spotkanie organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi, na którym omawiane są zarówno osiągnięcia jak i problemy, z jakimi borykają się organizacje. Głównym celem spotkania jest: ocena funkcjonowania rocznego programu współpracy w roku poprzednim, wypracowanie propozycji programu współpracy na kolejny rok, przepływ informacji dotyczących długoterminowych kierunków działań. Spotkanie jest takŝe okazją do wybrania spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków zespołu konsultacyjnego, w skład którego wchodzą oprócz delegatów organizacji pozarządowych, radni Rady Miasta Trzebini oraz merytoryczni pracownicy urzędu. Do zadań zespołu naleŝy: opiniowanie ofert pod względem formalnym i merytorycznym w otwartych konkursach, doradztwo i inicjowanie nowych form partnerskiej współpracy, ocena realizacji programu współpracy w roku poprzednim, podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. W roku 2008 współpraca trzebińskiego samorządu z III sektorem została doceniona w I edycji konkursu Małopolskie Wektory Współpracy, ogłoszonego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, którego celem jest promowanie najlepszych przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Urząd Miasta w Trzebini znalazł się wśród laureatów otrzymując III nagrodę. 15 S t r o n a

18 2. USŁUGI SPOŁECZNE 2.1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna Zgodnie z przepisami prawa do zadań gminy naleŝy zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, połoŝnictwa i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Na terenie gminy istnieją dwa podmioty świadczące usługi zdrowotne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego: NZOZ Trzebinia sp. z o.o. (zapewnia podstawową opiekę zdrowotną i specjalistyczną opiekę zdrowotną) oraz Medic-us sp. z o.o. (zapewnia podstawową opiekę zdrowotną, obejmuje 3000 osób, a z jej świadczeń korzystają nie tylko mieszkańcy Gminy). WaŜnym elementem zmniejszenia ryzyka występowania wielu schorzeń cywilizacyjnych tak u dzieci, jak i osób starszych, jest stosowanie zasad szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Dlatego Burmistrz Miasta, mając na względzie istotną rolę profilaktyki w wykrywaniu i zapobieganiu wielu chorób, podejmuje decyzje finansowania programów zdrowotnych skierowanych do wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej. Programy zdrowotne zrealizowane w latach ze środków budŝetu gminy Rok Nazwa programu Koszt realizacji (zł) USG piersi dla kobiet 5 000,00 Zapobieganie próchnicy u dzieci Program wczesnego wykrywania chorób prostaty u męŝczyzn Wczesne wykrywanie osteoporozy Program wczesnego wykrywania chorób układu krąŝenia Profilaktyka chorób układu krąŝenia 4 000, , , , ,00 Rehabilitacja narządu ruchu ,00 Wczesne wykrywanie jaskry ,00 Wczesne wykrywanie chorób sutka Wczesne wykrywanie choroby wrzodowej Pogadanki edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej dot. choroby układu krąŝenia, profilaktyki cukrzycy i profilaktyki AMD Wczesne wykrywanie osteoporozy , , , ,00 Rehabilitacja narządu ruchu ,00 Przesiewowe badanie słuchu ,00 Rehabilitacja narządu ruchu ,00 Populacja do jakiej program był kierowany 100 kobiet z terenu Trzebini Dzieci urodzone w 1996 MęŜczyźni powyŝej 50 roku Ŝycia Osoby powyŝej 40 roku Ŝycia Osoby powyŝej 55 roku Ŝycia 120 mieszkańców gminy Trzebinia 300 mieszkańców gminy 200 mieszkańców gminy powyŝej 45 roku Ŝycia powyŝej 55 roku Ŝycia 200 mieszkańców gminy Mieszkańcy gminy 300 mieszkańców gminy 375 mieszkańców gminy 1000 mieszkańców gminy 450 mieszkańców gminy Partnerzy realizacji programu NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. NZOZ Trzebinia Sp. z o.o. 16 S t r o n a

19 Programy zdrowotne realizowane na Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini w latach Nazwa programu Opis zadania Program polega na prowadzeniu zajęć korygujących wady postawy i inne schorzenia trzebińskich dzieci i młodzieŝy, zakwalifikowane przez lekarza Program specjalistę do rehabilitacji ruchowej w wodzie. Jego celem jest przede zdrowotny wszystkim korygowanie wad postawy wśród dzieci, wzmacnianie Trzymaj pion odpowiednich zespołów mięśniowych, niezbędnych przy wyrabianiu nawyku zachowania prawidłowej postawy oraz zwiększanie aktywności ruchowej wśród dzieci. Program zdrowotny Jesteśmy aktywni WypoŜyczalnia Sprzętu Medycznego Program przeznaczony dla emerytów i rencistów z terenu gminy Trzebinia, który ma słuŝyć poprawie jakości Ŝycia ludzi pozostających poza aktywnością zawodową. Jest realizowany przez udostępnienie adresatom programu moŝliwości bezpłatnego korzystania z Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini pod okiem rehabilitanta, który proponuje i prowadzi ćwiczenia dostosowane do ich wieku i schorzeń. Celem programu jest zwiększanie aktywności fizycznej wśród emerytów i rencistów, wskazanie moŝliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z poŝytkiem dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zachęcanie do wychodzenia z domu i brania czynnego udziału w Ŝyciu społecznym. W 2007 r. po zlikwidowaniu hospicjum im. Św. Józefa w Chrzanowie, z inicjatywy Burmistrza Miasta Trzebini na terenie gminy Trzebinia powstała wypoŝyczalnia sprzętu medyczno rehabilitacyjnego. Początkowo mieściła się w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini, jednak w miarę powiększania asortymentu została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini. W maju 2008 r. wypoŝyczalnia przeszła w struktury Maltańskiej SłuŜby Medycznej. Starania gminy i współpraca z Maltańską SłuŜbą Medyczną spowodowały zwiększanie ilości sprzętu w wypoŝyczalni, który pochodził od osób fizycznych jak równieŝ od innych instytucji (w formie darowizny), m.in. od Fundacji Energetyk przy Elektrowni Siersza w Trzebini, Parafialnego Zespołu Caritas im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii p.w. Św. Barbary w Trzebini, Maltańskiej SłuŜby Medycznej Oddział w Nysie i Maltańskiej SłuŜby Medycznej Oddział w Niemczech. W ciągu trzech lat funkcjonowania wypoŝyczalni ze sprzętu medycznego skorzystało ok. 100 mieszkańców z terenu Gminy Trzebinia. Realizacja programu Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca W trosce o zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy przystąpiono do realizacji projektu Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca", w ramach którego odbyła się wielka kampania edukacyjna, obejmująca szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności ratowniczych, (w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca) i uŝycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Głównym celem projektu była nie tylko poprawa dostępu do urządzeń ratujących Ŝycie, ale teŝ podniesienie wśród mieszkańców umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Dzięki temu programowi mieszkańcy Trzebini będą mieli świadomość, Ŝe mogą poczuć się bezpieczniej i liczyć na pomoc innych. W listopadzie 2006 r. gmina Trzebinia złoŝyła projekt pn. Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca" do fundacji United Way International w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu udało się pozyskać $ na przeprowadzenie szkoleń i kampanii edukacyjnej w gminie. Szkolenia odbywały się w niewielkich grupach, zazwyczaj w miejscu zamieszkania osób szkolonych na poszczególnych osiedlach i w sołectwach. Do końca 2009 r. przeszkolono 1000 ochotników, którzy stworzyli sieć ratowników, w razie potrzeby potrafiących uŝyć defibrylatorów do ratowania Ŝycia. Do akcji zaproszono równieŝ Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wraz z programem Ratujemy i Uczymy Ratować". Fundacja Jerzego Owsiaka zapewniła szkolenia w zakresie podstawowych czynności ratowniczych z uŝyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla dzieci we wszystkich 12 szkołach podstawowych. Fundacja ta przekazała takŝe Maltańskiej SłuŜbie Medycznej oraz do kaŝdej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy po jednym treningowym automatycznym defibrylatorze zewnętrznym. W ramach realizacji projektu zakupiono i zainstalowano w róŝnych punktach miasta i gminy 20 automatycznych defibrylatorów ratowniczych. 17 S t r o n a

20 Profilaktyka i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzaleŝnieniom Do zadań własnych gminy naleŝy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty - w tym realizacja programów ochrony zdrowia oraz realizacja usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (jako zadanie zlecone przez administrację rządową). Na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 147 z 2002r. poz.147 z późn. zm.) zadaniem własnym kaŝdej gminy jest realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania największą wiedzą o lokalnych problemach, a takŝe o dostępnych zasobach, podejmuje środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych są działaniami długofalowymi, gdyŝ specyfika tej problematyki uniemoŝliwia szybkie rozwiązania. Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii reguluje ustawa O przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 179 poz.1485 z późn. zm.). Zgodnie z jej przepisami przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej. Osoby uzaleŝnione od narkotyków poddawane są leczeniu, rehabilitacji i reintegracji. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej przy Urzędzie Miasta, moŝna zgłaszać osoby mające problemy alkoholowe. Do zadań GKRPA naleŝy: przyjęcie zgłoszenia o przypadku naduŝywania alkoholu, wezwanie na rozmowę osobę, której dotyczy zgłoszenie, i zmotywowanie jej do poddania się leczeniu odwykowemu, jeŝeli wstępne czynności (wywiad środowiskowy) uzasadniają dalsze postępowanie, a osoba zgłoszona nie chce podjąć leczenia odwykowego, kieruje się ją na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra) sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, złoŝenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego. Liczba osób zgłoszonych o naduŝywanie alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach Rok męŝczyźni kobiety razem Sprawy skierowane do Sądu Sprawy umorzone/zawieszone Liczba osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzebinia przyjmowanych do Ośrodka Profilaktyki UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie w latach Rok Od 2007 roku Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie zaczęła przesyłać do Komisji zgłoszenia osób, które zostały ukarane za jazdę pojazdami po drogach publicznych pod wpływem alkoholu. Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie w latach Osoby zgłoszone za jazdę pojazdami po drogach publicznych pod wpływem alkoholu W związku z widocznym wzrostem ilości osób, wobec których toczy się postępowanie za jazdę pod wpływem alkoholu, przy Poradni Leczenia UzaleŜnień powstała grupa edukacyjna dla kierowców (spotkania w kaŝdy czwartek od do ). 18 S t r o n a

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r. UCHWAŁA Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Wprowadzenie Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORNECIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORNECIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2010 Burmistrza Ornety z dnia 02.02.2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORNECIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PIŁY z dnia... w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ 126 /09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 19 marca 2009r

UCHWAŁA NR XXVI/ 126 /09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 19 marca 2009r UCHWAŁA NR XXVI/ 126 /09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 19 marca 2009r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r i Przeciwdziałania Narkomanii Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 UCHWAŁA NR 31/V/VI/2011 RADY GMINY LINIA z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA

ETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA PLAN BUDśETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA - I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu - psycholog ----------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK 1 Gmina Reszel ROZDZIAŁ I zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktyczno terapeutycznej i realizację

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r. samorządy gminne mają obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2009 z dnia...listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 4 1

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAMPRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE I MIEŚCIE PELPLIN NA ROK Wprowadzenie i diagnoza problemu. Dane ogólnopolskie

GMINNY PROGRAMPRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE I MIEŚCIE PELPLIN NA ROK Wprowadzenie i diagnoza problemu. Dane ogólnopolskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/91/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAMPRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE I MIEŚCIE PELPLIN NA ROK 2008 Wprowadzenie i diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV / 191 /07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 I. WSTĘP Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku

U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku U c h w a ł a Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CZERWIONCE-LESZCZYNACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej

Bardziej szczegółowo