ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi-"

Transkrypt

1 ŁóDt etmsk Order yd A ponedaek pca 98 r Rok XXXV nr 60 (904) Ceno 35ece Ludoego P Pryaźn bm byo sę Beedere spotkarue premcące g o Rady Państa prencącego OK FJN Bnryka Jabońskego prebyaącą ofcaną rlytą Posce d eegacą Frootu Ocyżnego etmu case spotka które upynęo serdecne >raterske atmosfere precą cy Preydum KC Frontu OJcyżnego etmu Boang Quoc Vet prekaa ręce Henryka JabtJńskego da Frontu Jednośc Naru Order Pryaźn yse cene da toazys\zy pzyacó ru e<tmskrego nery oach Grudu POPULRY ZJ baąceg sę Śęta OdrOde Odcene to daane pre prea;ydenta Socastycne Repubk; etmu pryne ostao a oopa!"ce a:u poskego da spraede ak!uqu etmskego muera stycm agresą a Ymoc dee pooenne udoy mu Preydent Saks ne pa se do dvms Urocystośt ręcepa gró d Pńkosk Andre erbn Zd Prencący paramentu 37 noskó gosonych Kama! Asaad ośad systkch regonó krau o prycy sobotę że preydent ba _ne r6d J?da segó<;> nu Eas Sarks ktory popred e] ae Kof!tet Nagrcd Pannc 7agro panem sę do dy stoyc "! ktorego ad choms ąku ąstatnm star dą ybt predstacee śat cam bronym postano poo uk daae gosp<_><arcy stać sym stanosku efekce yonono 46 de którym Pr państoych agry papstoe yżsy yra u ocyny da tych który neś ybtny kad e dorobek gosparcy ukoy kuturany tym roku pryno e po ra pętsty sobotę t bm oka bżaącego sę Sęta Odde gry te rę cono ybtnym tórcom uk tehnk kutury stuk Urocystość uddem conkó yżsych ad bya sę Pabcu Rady Mnstró arsae Gratuace oży auream sekretar KC PZPR \ EDARD GBREK bańskego RP Preydum 8atoeJ Bady Po k ooych poagę sytuac a )ou sym moskeskm po ka ytoraya Rada ya edenu uchao ape aby c<kem do obrony ofągnę: sąku noym pam pręże nedopus;ce Jo barde agresynych s mpera Totu mne ony Naeży stycnych może cytamy dokumn yścgu apenć sbroeń ne dopuścć do rotu ce stae posuanoe sę pród mne ony ku traemu pokoo Ucestncy sesd Preydum $RP mędyoemu bep eceń stedaą ż mmo protestó stu Rada ya do apene śatoe op0 pubcne at )T mtarystycne ne rergnuą prakty=e reaac aeceń $e amaru pęca prukcj bomby s robroenoe Zgromade neutronoe óra hamuą postępy Ogónego NZ doproade do romó temat aperuena sybkego oarua śaae konferenc robroenoe k!;óra popręże mtarnego ąku tym śrp ymża n pąć konkretae krok mnepokoene o osy prężenda kerunku osągnęca catkqtego raca uagę systkdch s p posecbnego rd!broe Uce St Lous p ą pryno gry państoe ch a:reta osta _26 ucny7 my;ero technko ud pora artysto Pryno 24 gry T stop 2 gród stop ora grę specaną 6 grcdam yróżnono ndyduanych tórcó osągmęć uk technk kutury 30 gram uhonoroano boroy ysek espoó ukoobadacych gosp(jdarc:rch Spraacy PAP reaconuą: Paac Rady Mnstró pry KrakQJskm Predmeścu arsae?rybyaą: T sekretar KC PZPR Eduard Ge ek pteoancący Rady Państa Henryk Jabońsk prees Rady Mnstró Potr Jarosec conkoe Bura Potycnego Sekretar atu KC PZPR: Edard Babuch Me cysa Jagesk oc ch Jaru esk Stansa Ka J óef Kę pa adysa Krucek Stefan Ososk Jan Sydak Juef aechma Jery Łukasee: Tadeus rascyk Rysard Freek Jóef Na sa :tandarosk Zdsa Kurosk Zbgne Zeńsk; prees NK ZSL Stansa Guca prencący CK SD Tadeus pcns są predstace e śata kutury mnjtroe organa\ menu Komtetu Nagród Pań stoych prybyycb pota ego prencący prof Janus Groskosk PRZEMÓTENE Nedeny ranek obok pomnka p JAROSZECZA nesonego ku cc ycęcó d Zakonem Kr yżackm ar m r p te sereg pdaó; są kombeaj gf::;: batanc ucestncy ak d Mec:e ne grono ny reą! ą <?drą Prybyy debtnesych tórcó uk gace sr osk kombatanc::h te hnk rt t stuk akado pracy me sród trya 8 groyera ur!m Poska ne ponery! komsomoc:y t;e a nmo Raa meskancy re(asy cąg str 2) gonu ostyńskego rny żo_ Rosne cba ofar katastrofv campngu sobotę maro " sptau aenc dasych 5 osób które ostay cężko ranne ynku ekspo cysterny pynnym propanem campngu Los Afaques" Hspan Zęksyo to cbę ofar śmertenych te tragcne katastrofy do 50 ;:;ptau prebya esce 80 rannych których 9 due sę stane bardo cężkm DZER KESE 98 dnu roku so 2049 dc 202 pca 948 r obradoa yve ropredednh earte ;ocncy Manfestu Lpcoego ctery ;ęb:te orgaoe nr;eżoe espoy sę Ząek Meży Póske 3yo to tedy est to róneż dsa patrąc hstorycne perspektyy ydarene o donosym cenu da spray konsac mego "pokoe Posk Ludoe Jedność ta uata ey ykone ekch ascyt_nych trudnych tamtych a\ąc; adąń ;ąnych budoą rooem gosparcym krąut Z ednocene >yo turanym ódbcem achącego ócas Posee procesu konsac caego spoeceństa Spraacy reaconuący pred 30 aty amach prasy m n pśmę Poke Part Jtobotnce Gos Ludu" trebeg kongresu _pkreśa!! ego atmosferę spontancny entuam peną ednomyśność aką potano nosek o pooanu Ząku Mo deży Poske pocuce poag ucestnkó kongresu ch żary patnotym ntercom (e rocaskm kongrese ucestn cyy cne deegace meży agrancy) dorae dyskus temat ednośc móono ako o arunku nebędnym da ęk se kadu meży poske deo budov socamu ymoną ustracą dążeń ake pryśecay ucestnkop kongresu repreentantom ednocących sę orfanac meżo"ych red :ro aty; cau Kongreś Jed9śc M eży Poske którym eo aś o dou dspsym da t prpdup ""tępoąta poeę: achmurene duże ęksy m preaśnem preotnym opadtm Temperatura 0 do 5 st atry umark" ane ach póach; Cś nene o ęcd 9 ynoso 998 hpa (439 mm) Ropocęce Konferenc Poedamke udaem sefó radó ZSRR USA eke Brytan To o ś Jeden os pękne kobety snes:ego męż może spętać cy:nę Ząu Meży oske ;ońce o g 434 ade Aneta Aeksy Bogdan Upav Hspan Afaaues" ożenem standar Roega sfę rota prysęg koścuskocó: Ja otyate Po(Dasy cag no str 2} qrr A \ 30 rocnca utore yróżnen prysg 75 rn tstao pobaonych dachu d goą po bury uenym descem która presa: 5 bm d amerykańskm mastem St Lou\s nże poożone cęśc masta a dochoda do persego pętra CAF UP teefoo teefoto nery Łopocą r9e fag oskoe standary G 0 Na pac prybyaą gośce sekretarem KC PZPR Rysardem Frekem Są gospare oeódta skretarem K PZP <?styme Edmundem v; 03noskm Następu e k_umcyny moment urocystoścr: pred frontem staje pocet hstorycnym standarem ufndaanym pred 35 aty 0y Pechoty pre Ząek Patrotó Poskch Po Qbu ego stroch żonere uż 05 n tm ęgta ydoby górncy MOTOZ 5 pca 943 r 533 rocncę ycęsta oręża poskego d Zakonem ryżackm ecach d Oką bya sę prysęga: żonery Dy Pechoty m T Koścusk; ne deę 6 bm 35ece tego hstorycnego ydare poach Grudu prysęgę erność ocyźne oży ms kontynuatory frontoych tradyc koścuskocó sp Lenno arsay Ber żonere arsaske Dy Zmechanoane m T Koścusk conkoe keronct c spoecnych urocystośc CAF Myńcak Obecn uk dęcu: P 05 mn ton ęga ydoby pocątku br poscy gór5 bm Haane bya sę próba genera pokaó gmstycnych które 28 bm otorą śatoy Fest a Meży ncy Prypomnmy że roku Kube ubegym aśne pooe fpca CAF Prensa Lat teefoto obchśmy urocyśce poment ydobyca tony stumonoe a eke anteresoane mestkań stocke f Unversytet u arsaęc koeny sybk rost prdukc tego paa có Kuby buda pa pr skego Poske górncto at se dem dennk Granma" adomość że desątych ybtne pryspesa poska deegaca X śatoy kroku dre do nooc::esno Festa Meży Studentó śc cągu mnonych 7 at u prybęde do Haany pryożąc yskaśmy pryrost rocnp po: duży baon o J?Oemnośc p Faa upaó któr pred tredukc ""ęg_a 46 mn ton ake] metró seścennych symqouący dymk me notoa dotąd aden ma dm eda Hspanę górncy kra śece Staa edność d!eży caego śa:a tra prognoy me_trnogcne my ęge ako perse Baon aśme < Haa!ą _ stając skauą że utryma sę o se bogacto turane psta sę e<nym gónych eementó b<ym tygnu sobotę oe pao góny toar Grede Abacete notoano handu agrancnym a neda dekorac festtvao<?" Kubańske rekordoe temperatur:y 40 stopn eke perspektye 39 stopn ra śrk masoego prekau psu\ te aś Madryce rooem pretórsta ako baon testaoy osta sron Ocekue sę ż bżsych ażny suroec poske chedch temperatura rosnąć mom struoany pre udtó bao że do 45 stopn rysęg DZENNK: s śece e[t treść nosku o ednocene predożonego deegatom e nosku tym cytamy m n: Kraoy Kongres Deegató ZM c" OM TUR ZMD ako yżsa renreenhca demkrat)ce mo deży poske dążąc do pomnoże s meży demokratycne krau ceu Z}Vękse ysk6 moeży budoe pr budoe Posk apene udoemokratycne go ychoa caemu memtt pokopnu mocne śatoych s onośc postępu penego urecystne pra meży do ośaty tór te pracy radośc droa ypocynku ra budoa Posce ustrou spraedośc spoecne pooufe do tyca seroką be: partynąt ampną udoemokratycną 0gan?ac JracuąceJJ ucącej sę meży meske eske Ząek Meży t Poske" ; KQngres ucha d ekaracę deooprogramoą statut 0:pufkto e prao ZMP doko yboru nącenych ad a:ąku Haso ednośc doao ąku noym po yoenu krau adam 2yy dźęk Jednym cynnkó pryspesa ących proces ednoce: byo m n spóne ystąpene 4 >rganac meżoych do Semu rądu sprae pooa PEJsechne organac Sużba Posce co stao sę ak adomo!aktem aoocoao masoym udaem ukó budoe roou gosparcym krau Kongres Jednośc e rocau sta s ę ueńcenem tych dążeń otory akoścoo noy okres daanośc poskego ruchu mo deżoe!o Program ZMP Jsua pan persy pobemy bardje nurtuące meż tamtych at a ąane m n posechnyµ dążenem do uk dobyanm kafkac ao ych Poepsanem arunkó bytu caego ru Taka będe prysość aką my storymy" te soa aarte dekarac deooprogramoe ZMP spotkay sę tychmastoym żarym dźękem śród ZMPocó tórcó osągnęć rónych dedch życa kau echn s4 Jestem sąsadem dou Chce panu poede że pańske ae ne mrtkem ścanę o desate ecorem bard m sę p ba

2 u rocysość ręce nestyca be precedensu Afganstan (DokońC ;""nc e str Ludoa yróż sużące sprae roou ocyny pomyśnośc rndu potrebne gosparce uce kuture poske dsesą urocystość Popre chcemy dać doód e spoeceństo duy µnem as ysfok ego ooce Taent ocastyenym ustrou stano dobro ukocó r_eaca oboąuące do ykorystya danem proektu skeroa cęsc óct go )(!:ytek otón Za ypecory do og ne akóc sto pebtene tego patrotycnego sunkó nych arunkó pry kau gorąco am dękuę k h rncych pónocy ZSRR Amb cje po o en spo cesnyc Poakó są ogromne Qsągnęca budoe socamu neom pryeżnośc do spónoty państ socastycnych asadnco meny obce sego krau Zape n y arunk których udo ne!dke duą pee astosoane eu reoch Ząku Radeckego cesąvkó a pronestyce ad sę ggantycne ne kaskady rekach bor nk reguacyne kay żeghgoe to Pooo adąe hydroenergetyk tanroó sego źród a energ eektrycne że g ug śródądoe ora amene stepó pópustyn mony hektaró em uprane Obecne traą prygotta do nestyc ne maących noych precedensu śatoym budoncte nym Panue sę skeroać poudne krau y ne Zakońcene Recpospota których pónocnych rek europejske cęśc ZSRR ora Syber Jesce pred 980 rokem ropoktóryn cne sę budoa kau popyne ód Pecory cęść edne a:tpoudne do og nesych magstra nych ZSRR ad źróda gónego gruntó upranych duż te rek romó J Cartera H Zenętrne ok serdecnośc garanc da bepeceństa RFN aką spot)fa sę preydent Jmmy Europy achne garanc da Carter RFN case akońco Ber Zachnego poparca da ne sobotę ofcane yty ne dążeń RFN do ednoce Nesprecnośc ntere mec Preydent Carter pry każukryć mogą só która scegóne ryaa de oka potara Óżnych ac ekonomcne da kstatue rantach prao do życa ru stosunk mędy USA RFN nemeckego ednym państe Fakt że enątr ne pre a scegóne pkreśa garance nknęa an tematyka an ynk USA da Ber Zachnego potycnych romó Jmmy Car którym to meśce preydent Statera Hemutem Schmdtem oce nó Zednonych d prysą sę tu ako chęć ukryca pred stocę Nemec Fakt że ybane pan opną pubcną stne"ą::ych różne dań pogądó stosunkach persy amerykańske saramęrykańsko achnonemec nośc RFN orru; nktóre neprychyne y:poed Cartera p adresem panst sponoty sokch ma to castycne spotka:y sę popreydent rter mast okaę do yraże pry ytynym echem spo::eńste k" RFN p d t h achmomemec Je<>t JeSce a resem ges o Jany eu spotkamach udnoscą Jednym doem antyradec Bonn amerykańskch baach ka antysocastyc propaganoskoych e Frankfurce d da n!)potyka tam patny grunt Menem cy barde spektaku ynure p:eyde;n ta USA spotame Berne Zachnm p kay sę prychynym echem takcas 4gnnego demonstracyne że koach chadecke opoyc Hemut CDU go po6ytu tym meśce spóną Prencący eke une da Koh tych systkch ametykańskch preydenta Cartera ponoene byo ystąpeń!!echą yra Zdanem amerykańskego astronoma śata Konec dopero Zd 50 md Z<anem amerykańskego astrono ma dr E J ambera KaforUnersytetu Santa nskego stąp ne śata Cru konec ce ś ne nż a 50 md at ysuną on Hpoteę taką pstae pomaó sv śece (uytych stosunkoo kaaró obeknedano e;esych tó kosmosu ysyaących opróc prom<>noan optycne::o bardo sne promenoane radoe) kaadane d<"tycące asnośc ró poterdaą danem E ambera teore roou sechśata a edug które pega on proceso staego rosera sę Dee sę to edk neustanne mnesaącą sę prędkoścą co a ok 20 md at d<>proad d<> stanu beru dase fae ro2ou chu sechśat de sę p PY em s cążerta Caa nebeske będą sę bżay do sebe e stae rosnącą prędkoscą aż resce po koenych 30 md at de do eke kosmcne kraksy dere gad panet unceste dotychcasoego ukadu kosmcnego """"""" ODOANE POCĄGÓ NA ODCNKU ąoku GŁ(>NO mernacą ostaną oane pocąg: Łoc G amrz STRYKÓ BRZEZ OD DNU 7 DO 2 LPCA BR toró 2 pąg Gono ad 906 Serad 79 re 55 Łoc G Łódź Ka Gono ad 28 pocąg 727 reac Łok G Zduńska oa Gono 442 pocąg porotne nr 56 re Łódź Ka Łoc G Zger 838 pocąg 76 reac Serad t<m;c G Zger 047 pocąg 58 re Łódź Ka : Łoc:t G Zger ; 248 pocąg 520 Zger J Za oane pocąg ostane pro"ado komun;kaca astępca yątkem pocągu 727 arsa:a Pocag pesny reac roca G sch nr Sęa skeroany będe pre stacje Łódź Chonv Kousk Łódź Chony ]fd 032 dch 7 8 pca br ostamą oane "POCag cnku Kouk Skernece poąg 2238 Kqusk 903 pocąg 2240 Kousk 22 pocąg 2239 Skernece 0 pocąg 224 Skerne:ce 25 Za utrudnene próży Poske Koee Państoe 2008k upreme prepras;aą oróżnvch """"" $ t Dęk ś ecne Staamy sobe ambtne cee e ymagatrudne stoty se J"ące yt żonej pracy a c<>sto eu yreceń Jednym arunkó osągnęca takch ceó e;t to by syscy Poacy obdaren tórcym nepo to"em bogac taentem espaa T t "k" b se ys Y Z y! V a: snych posukan dąemam potrebam ru ROMAN KCAK Kare panue mcene temat ynkó nedanego spot ka preydenta Egptu Ara Sadata raeskm mnstrem ob rony Earem cmanem Saburgu (Austra) Natomast rado raeske pao kka nedyskre c teń temat Rogoś utrymue e preydent!!adat pred sta propoyce barde ugo e tych które aera ostatn pan rądu egpskeęo prekaany raeo a pośrednctem cepreydenta USA ater: Monda Korespondent dypomatycny ro pae ŻP gośn Te Ae sef państa egpskego terd só spree obec de utore G 935 Oorkoe uc Zgerska Partyantó Jan T at 72 pada p motocyk SK H 9820 Z obrażem caa preeono ą Co sptaa & GadZ 940 Na ucy Kńske roerysta <>g<> pry Narot cech P potrąc preścu da pesych Hanę J która doa potuceń caa Pomocy ude ekar pogotota 4 G2 5 Na Skryżoanu Mdonoe Promfńskego utc keroca Syreny" Krystof F potrąc Tóefę K at 62 Pesa domógu ama strąśne a puda prebya sptau A G 420 Na ucy Reouc 905 r pred pqsesą nr 7 Krysty J dąca Maroą t (at 45) neostroożne \ ednę esa roerystę ynku Pada cego decynka roerysta doma potuceń caa P<> udeenu pomocy osta onen do domu Na stac CPN 4 G 905 pry Strykoske samochód arsaa" LDD 9276 stocy sę po pochy<>śc (nesprany ukad ham? coy) t udery stoąceg0 Fata" p którym eża praaąc go Zbgne B ynku udeneurau pronk CPN d<> goy stuce katk pers<>e preeony ostat do sptaa 4 G 355 Oorkoe trasy E6 ucą skryżoanu Peśną będący stane netretym Marek c at 25 prebegaąc 4 skryżoanlu Z my gębokm że mar P RODZNA GRONO PRZYJACOŁ pękoane NAJBLŻSZA RODZNA DZENNm POPULARNY nr 60 (904) (OBSERATOR) opatrony ś sakramentam P KURA B!SKUPA KAPŁAN D D pca 978 r mar eku at 76 s ukochasy Mą:!: Ocec Teść Dadek OJCA ZESPOŁU 9 ADOKATA Dyrekc Samorądo Robotncemu Ema Eester" Dyrekc Rade Adokacke ora Rade Zakadoe PomatexKompex Pryacoom Koegom Zomym skada serdecne pękoane STANSŁAA ŁUSZCZ RODZNĄ mar pca 978 r Ocec Da S t P JóZEF JĘDRZEJCZAK życych pamęc Zmarego aadamamy że pogreb będe sę d 7 pca br o g 630 u kapcy cmentara pry Poostae Smotne Doach gębokm żau sę d Pogreb 7 pca br o g cmentaru rymskokatockm Doach o cym aadama skadaą: 4 ŁODZKEJ duś P będe DECEZJ ukochańsy Mąż CZESŁA śnegula NR kapjańste 52 ostane praone koścee ś Ja Chrccea Noym Zotne 7 pca o g 6 ożene ok ecny pocynek stą cmentaru ś Antonego Mau pry u Soec Nab?eństo :!:aobne S t RODZNA RODZNA dnu H pca 978 r mara sa Jukochańsa Matka Teś coa Babca prefysy at 9 > S P MARANNA DOMNJAK " uaeżnone 97: : 085 Zastava OOp": 978: ; artburg": 977: : ! : : ; ; ; 025 Trabant": 977: : ; ; : : : : 5565 Moskc": 973: : : : : : 890 Zaporoźec": 977: : : : : Lada 500 S": 977: Daca": 976: : pre:;ysy at 80 śmerc CZŁONKOE Cen:r GRZEG0 RZ POLCHOSK BRONSŁAA ŁUSZCZA \ mar pca 978 r S spócuca ADOKACKEGO ŁODt LOSOANE d do traf 6 KSĄDZ PODZĘK OANE systkm ktry okaa pomoc ycość ora ę uda pogrebe moego Męta P ŻONA GRĄDZKCH LUDKA GORZECHOSKEGO skara D GORZBCHOSKtEJMU taru Man SOSTRA SYN SYNOA NUK POZOSAA RO DZNA PF 25p" 500: 978: _:_70 974; 45_: : 30_: : : : 000 PF 25p" 300; 977: ; ; : : : : PF 26 p 650; 978: 977: 020 PF 26p": 977: : : 9205 arsaa: 973: : : : : : 5057 Syre": 978: 30 U77: n2=:2 976: : : : : : : 5{}60 Ska": 977: : : B 973: : 2032 T0LDO Pogreb będe sę dnu 7 pca br o g 7 cmn ec:eństa CORKA RODZNA pou Dudnoe urocystośc Poach Grudu akońcyo ognsko ęa nm uda żonerske resa koścusko eoysęc c(f m<>deży mescoego spo A oto aktuane notoa e(ug cen yoacych tysą: caeh : będe Pogreb d sę pca o tne 5 kapcy cmentara Doach o cym aadamaą stroskane P Okręgu o&koego Naeps żone re otryma! g ry yró2me Dość duży rbór poadó eoenfoh MGR APL AD d stanu thcnego Obok aut prygc>toanych do spredaży JesLe e seym akerem samochy yratne ymaa ące remontu Brak fabrycne noych egempary Transakc race mao sytuacja typoa da pen seonu akacynego P gębokego marja d t pca 978 roku at St GRZEGORZ PO LCH OSK systkm który okaa serce spócuce ora uctn!cy urocystoścach pogreboych neżaoanego ukochanego ś preżysy yray Deese umcj7ono cę cjao kret obo!ąrue też obsa:rnkó t reh!j!"y djo Oddaa hednym ronkom ernd Lęte ako msta dugó peruężnych * * ZPFA CHMELESKA aadamapca 978 r cą o:cjoote<k pożyo"lek cnug acągnę eś pred 974 rok:e!m Pożyc:Zk póź spaty Jch LOSOANE d Poach Teg<> sameg<> d do 2 traf Grudu akońcy sę ot pro 2 ora końc banderol 237 donkó yskoe mstró noatoró technk arsaskego (p;ydfa Fata 26p" rażeń caa Ró\VJeż eśacy posda pamątkoą Desantoę 4 G 735 Mesęcne gm Aeksandro keroca Nysy" E 6479 Krystof S ne ustąp perseństa preadu dery sę żem" którego keroca Adm at 5 ponós śmerć 4 śadkoe potrące kobety pre Fata" d 5V 979 r o g ucy Promńskego adukt PKP prns2en! są do RD MO tt u Bytomske 60 (eh) te 7586 nkó daący 06 ha em abo mn;re xolnen oboądtu oota Po qefade goścom apreenparadne toano poka mustry ora skokó spadochronoych popuardesantu ykonu 6 nych ceronych beretó Dy PoetrnoPomorsfe A G2 655 Na ucy Zgerske adący m<>toropry Poeerske erem Gregor J at 6 ne ustą p perseństa preadu udery trama 2 d<>ąc ob KSĄDZ ku: NUCZĘTA tabcę Poskoany pr:rebya sptau Zgeru NEDZELA 6 BM ZONA DZEC e str ) Ludoe Recypospote oska Po staąc seregach prysęgam ro poskego skemu być uccym dyscypnoanym mętnym żonerem " do Żonerom tóry stanę prysęg roku 35eca Ludoego oska Poskego oży gratuarsaskego doódca ace gen dy Okręgu oskoego mer Oa Z oka urocystośc sonęto arsay" ednę pad bok R 8286 doąc am źeber żaetn dnu S będe sę dnu Pogreb 7 pca br o g 5 kapcy cmentara katockego pry u Ogroe Poostaą smut żau (Dokońcene ske państa paestyńskego akceptue ogranconą obecność :oskoą raea achnm bregu Jordanu et po aarcu poroume pstae którego terytorum to ostaoby ąane Jordaną Ar Sadat ma róneż gć sę pene korektury granc ora uda traea admnstroau achnego bregu Jordanu O e donese te są prade oca to ż rąd egpsk amera pocynć dase poażne ustępsta rec raea ne e stanoskem nnych sę cąc państ arabskch amesanych konfkt bskoschn S a oągnątych u :chary o :r poah Grudu Kronka ypa!kó SOBOTA 5 BM c& ub robotnrkó ro<nych ne musą spacać starych d:ugó Prysęga żonery ę domu SOLAREK Pogreb będe sę 8 pca br o g 6 kapcy cmentara Doach o cym aa gębokm damaą pogrążone menu aun!ató a gry pękoa ocech Żukro sk Po urocystośc ręce gród stąpa tradycy ampka romoach aureatam e<:on ytsych ad partykoe nych państoych skada osobpkreste serdecne gratuace śano ::e reaaca (dymcnego Posk ymagać będe roou aangażoa penego da;ego dob ra krau da pracę tórcą ncegóne ada scegó prypada tu " upoedą nuość tórcom postępu dae tt>tnym dedne uk techn gospar k kutury Romaaąc cdonkam espo<u pre keroanego ukocó prof Scepa Peną:!ka aureatam Nagry Państ<>e stop dedne uk boogcnych Gerek nteresoa sę Edard m n dasym mo>toścam ntensyfkac prukc oocó nnych podó ronych romoe sekretara KC PZ!R aureatam gry stop akrese chem premysoe pryne) a opracoane :o<>cesnych śr kó ochrony drog dechoych porusano m n możość prak Da se us t pst a Egptu o" b e c r a e a " KAZMERA KANVVSZEROA P są socastycną ocynę spódaa!u oocnemu agrorrene skuym ne dute yeam pyam ymam a ęc m n kopamach kombtach chemcnych nektórych aptzemysu ekkego tp kadach pry tym moż;tosć Pkreśano tanch sybkego proadena prede _ systkm ygnych da śrkó <>Chr<>nnycn praconkó ednoraoego uyca sekretar KC PZPR nteresoa s_: tkte m m prac konstruktoro ykocó ebkch pre mys!oych chn budoe ktorych uyskaśmy specahacę ramach RPG Noack Jan Scepańsk Jan Kacmarek Dony Smoeńsk Laureatom gród państoych serdecne pogratuoa sekretar KC PZPR Edard Gerek Prekaa on ch ręce życe droa pomyśnośc osobste tego agę stotną pkreśaąc systkego co tórce życu sego r u ce> spryja ego ednośc ego se co umac ZSRR sęgamy uż kosmos ykorystuemy da dobra coeka cora ęce asobó pryry Pryste_puJ"emy do ekego hstorycnego dea agosparoa sy Torymy pstay dostatku spoecnego kstatuemy noe możośc roou osoboośc udke noe stosunk sf> D 5 pca 978 r mara sakramentam ś opatro pretysy at 7 dnu 4 pca 978 r mar preżysy at 7 ukochańsy Mąż Ocec Dadek Preydmm Komtetu cottoe proferongród Pańsoych: Janus Grosa:kosk t ue Scmdtem Prvane gestv p adresem Rf N cące dea domu ZDEBSKA Pogreb będe sę d 7 pca t g 6 kapcy cmentarża ś Anny Zaree o cym aadamaą pogrążen gę bokm smutku SYN SYNOA NUCZKA

3 \ KZ PZPR Symon Maceesk usekretar cestncy konferenc kraoe predsta ce samorądó robotncych Na konferenc akadu Jotes" Dą broe ma prekaać atmosferę tych case obrad których pęto pamętny ape prypomący ybranym aog predstaceom pre _A DZ EŃ AST ANOENJ A ch roę e spódecy doanu poedanośc a to co dee sę akadach pracy ;goso prer0ane detae cekaą ee go stanoe Do dyskus ekke KSR obróbk sas ę kkustu predstace poaż ta: dn dase erace A rano trech at Jego adomo doch tego po morądu J Dkosk acy yraża skupene u do pęć takch arun nedomogó e spópracy admnstrac rac oatoram TrekaCb ato o nedopatrene U dyrektora akadu ącego ce mesce Ł n e est e Fabryk Serek Por Łódź" a e Strecyka" sać ęce a_ Stansaa Dorcyka gtny Tyko ne tedy gdy efekty ouµ KSR są ścśe po żonego proekt;u treba cekać da pracy dnu Ne y&braamy dś uź sobe deone Jesce ostatne ugne ata Tę samą spraę recoo ee osób ekonomcnym śeta Koty pracy akade be organu sa dyrektorem morądu Testem robotnkem Maurcykem który_ preentoać reygnue pemoa truduspramen temató ekonomcne nesych Strecyu" acąem pracę ma KR reace ąc 6 at Dś mam 49 at 33 JUZ osągmęte panoane Jesc:t skoro a ee mesęcy pracy ydosę e;n staż Ne poem bym sę u! sekretar K PZPR Stępesk grene otrymue KSR pred pero po drożenu proektu anąda Jako precąc;r a:a a speca Od kku dn apoźaem sę staa ostatne many korefe Koty skada nosek do KSR materaam dotycącym mnfone race samorądu którym syg by a conto pryętych do reaaypacać 50 proc c proektó eżnośc To byaby nea a chęta ymenć s Cy będa to spray akośc może ee yrażane nż dyrek borsta Treba też pracy: C?dp?ene d ne pacy c tych materaó stotne est pogądy J>redstaceam orgaj Janosk" y ca sabośc 0 _ cy yem boroe o abo Po da mne że treba będe yko nó centranych opekuących sę! chrony drov:a Zakad aoga sępu techncnego : o ry ć ens sferek ęce nż tym akadem bu KSR P0 aa J4;! obacrc pórocu ykone oągu roku! _Dyrektor spom: Sa:;n a Dąbro e a ecene Sródby ostre!ym pradsym se 422 tak precyynych masyn y mm ropocąem pracę ker& meśc u ude tracą gny te n same tyko spramda maga dogra" każdego scegó ncte e: at per?em f!nkcę uyska; rad"" Pacą spóde! " po u Datego będę mó o tym samorade Uaam te d ś c:boe presę n choć są tbepecen \y prydaką umy cym sę m A dę u mne a neyke M str Jery Dabkosk samo ako daace sopecn esteśmy s ę prebra konferenc sa ydae sporo reer caso spoecną któr} yera dopnoane moradu bra uż uda ee ra ych np pou braku kon rąd?cejąc KSR rcę P<!: poedan a ne scegonych dao admmstracj y Jest predstaceem yda troera druge mane Dę temu moź apobegać roąma teg? paącego v:oe mu Cotego e stame Jest P<>>)o>x}><>J>)<Jo"""""""4HMNnHHJ98*"""N9 porę eu będom astaę d Mego serketara dokumentam Dś eu spośród aktyu akadoego ma pra dy deń astanoe arsae nesenem byy sprabęde to poe y krau U n;; aężone do poedfanośe a dostay noocesnych masyn arunk pracy ud który e yystarcy taraą Probemó edk da każdego :; 70 ucestnkó n!$e KSR Decydoać mamy menu 800 conkó ao g( nera pryde sę n a ta decye rocać ydaom ych radach ytórcych yażymy tera decye epe tym ate będe m sę praco aćtp\!; :::;::::hka::!cy!:ofćrnc:se r:::;!f: o:n;r!!:;ejęr!r:rąyr dobre praooać da::ć depsą sę prkcę ae tego nę rob O yskem ednego yda!u akośc korpusó masyn decydue też e Koedy Kousek ponn o tym pamętać pry prukc każdego egempara dyskus kkug nne Po proekt panu póroce usaupebnony eśt o nook morądu Perse póroce byo da żaog Strecyk3" oomyś spredaży ne yątkem cęśc prukc do kraó kruorestą tastycnych którą aarte są umoy; nne skaź stosnku nk aaansoano pradoo do panu rocnego Zachoano ororprcę reacach ekonomcnych Lepe kstatue casu pracy sę vkorystane aog ora casu pracy masyn Pęto konkretne daata da neprado agosparoan3 ych apasó ora da c:>bnże kostó orukc est g c:jtcem g()spar"jako sabośc nośc cae aog opóźne yme sę m n adań nestycynych Treba budoę kartae akońcyć ha tarane dee po to by kdoać restę probecny skad KSR ed o sę ne ny denne dtkc u ócańske Netneśc Skad ten gne regupoko spraa rostu absenc chot Paskota norusa 3esce amnem KSR będe poserony o ra2 r<>boej a także brak dokumoota" doastkt:>a tebę Mbotnk6 yręd c handoe toaró J>rygotobranych radach ytórc ych spraę osó yd au tedy treba będe obrady pne dfamen:vch yda tegeneru anyct eksjport <>ręda ąc ytar aąc kó Dony Trech Staó 60 >roc 2a neś ć do tnn sa esce nedano Park Kutury ypocynku Cho scęda mn deoych esonego o 20 >roc aętego prh soobserny est bok spra anknąć ma Ł mporce Maaog C2onkó Trech preuon( est ten obsar neużytk roe by bekonkurencyny: by ytóką" pa ceó rekreac vpocvnku Etap rat: Baer Ja;tus Buoo! ta pr!kca a ne d:ć epsego canych kt óre treba uporądko te ;ać mn no\ve asady pa<tnośc obaony est do 985 r do te0 ruku Joef symansk preya d:s abepecea gpocjak; ske skoy rekutyac ścąga turystó krau e u Ob d KSR k a casy e!)sze ykorystane aostanq agosparoane a>v aż do Mm defcytoe ręda Gosparność peca żyena boroego ra Y cek 0 poerchn a 390 ha d s e den śata by orem da agomerac pre!ysoych noaesene obemue ok 90 proc terenu mja urocy5ty charkter acy dobre poęta ne poaa ypu ych fabryk Dąbroe różnych kraach Ae uż krótce badace turyśc pry Obekty okoane będą ukach drreo Ją sę cema tych koe ścć te spray ooa de k eroncto brahży nno aosanu Etap o do 2000 r to da g6 oem państoym byaący Sąsk dopytyać sę będą prede systkm nstanoe: Końcy sę deń de Strekyka" udeć adoasra robudoa Parku stę)nych dch kade Górnośąskego centrum o Katock Park Leśny samym aących yaś neń Praekt Katockego Parku eśnego an postanoeń pętych sa gaue cne pacók ukoe resor Okręgu Premysoego postae ek ośrek preobrad będe musao eźć y to ae góne tada reauą eśnc mótroską Mkoacyk Maran to ora śqska ukaa skoa rekuty ra konkretnych daach cony pre turę coeka do ceó ypocynku który mych o adaptac ac Ma! abepecryć asy pred da Zadba o to upoażnony do kondaa komsa uch nos cęsto byt agreaą nq deastacą vmenć dreostan no krótko turystyk regenerac pryry nscone pre premys tro spoecne samorąd robotgatunk oome ksxtatoać śro<ko k6 Spray do reaac ott a mesce akade T Kosck ncy Park eśny tde sę śradku! rych mo btdte chć tyka oao prtyrmae S!>OSob korstny do "kę rp nc>tua keroncy tych prekaue cuca koegó sne turbanoanego upremyso"fo nym sakam!a etapy ak:sda gu premysoego JAN OKRZA sprarach dyrekt«y<a draź:ne tx> obróbk c ężke Lud e cceby Maf Kr( nego regonu Pred oaroma aty oosta 2agosparaane do 90 r obuau o ; _;; _ a koncepca ad ratu ]restp sta GOP entrum c nv es dnfa; o::kesąc:;: :_d:ngyto:::: dum r\yjtac bv te ek agome rach: meskgpr:remvsoq otocyć Pasem Ochronnym GOP: ó oas eny pany pret aqrancovch ukf) ogóem obqf có Doerchne O ys ha Z tego reon <ocv Śaska Hty pado 2300 ha aśne fym tere me ścć ne se będe Katock Parte eśny Tereny Parkoe ro>ocyq se poś ród meskańcó Katoc DoJ ok 3 km centrum mas:ta Poerc staó puarne; ny Trech Staó de<ośc które doy a%e temu ośrko yn;)s ok o ha ch eśne teone otoaene amue BO ha A ęc stnece u o kone arunk pryrnce oosuyy de rabudov Parku eśneqo ooudno schn;m catoc reone aqomerac ke ten sposób Park neako chcdt do masta do edne t gónycb uhc stocy śąska est Mka kkaset metr6 PC!rk Leśny a ogromne predsęęce tae:! oacók ukae bura proeke e ykocy maq do yko ta da bardo!rudne Na terene okaa 800 ha poostacyh do ago s pcroa ystępuą cne różncoa róną nu S sę nrvrnce Mescoe as\r aem ekem tdeostoane pre n eaścq qospark4 dreosta dugotraa anectvstce ore akadv oremy!oe: emtoane vmaqaq rekuuyad cne poace Robudoa Parku mq ceu drjr6ee ne śro sku ego uranvch aoró udroene roś nnośc utorene :bor nkó nych terech Pe><mokv:h apadskach Proekt Parku Leśnego prygotoany nstytuce Kstaoa Terenó Z""Yh SGG pry pomocv aacóek śskch de tereny arecane da Parku t ry strefy a etos eaac ny etapy trefe o dobrym mkrok mace oroektanc J<mesrctaa obekty masoego yooctvnku Strefe trudne dostęo da śrkó komunkac preua <e da ud pragnqcych cur spakou Strefa to asy ymagaqce prteb!_doy ora me agank PO kt6 gdeś pracue neretene poberaąc ne prysuguące mu ygre ne Jak donosa prasa okoo 30 proc ktos Refecse orasy Recpospott Poęce to stano da s yżsą artość Res pubco spraa pubc artość spóra Choć presośc ne da systkch bya o spó choć nerónosc spoecne dystrybuca pra potycnych ednym daa a dmar pryeó nnym decydo ane ęksośc cae to edk ak psa poeta " kr ne mó nkt ne ta ae eży pporądkoyać sę e yrokom stoą boem a nm autorytet państa praa spraedośc Państo dysponue możoścam musaącym do respektoa pra k re samo stano abepece as nych nteresó obrone których pra a te są ustaane Poneaż obyatee stano pmot praa daa ono obrone sych asnych nteresó Państo może ru cć okreśone ory herarchę posta ybór achoań tych cv nnych probemó yżsośe aaduąc rędam kstatoa 0>n pub}cne mes:hanmem pans ecnoustrooych kedy stątns ac Recąpospot\ Jednostkoy grupoy stosunek do państa Jako nstytuc formanopra ne reguoany est okreśonym aktam normatynym moź ne ymagać obyate by kocha nstytuce boem patk ymeraące patk treba po prostu pacć be gędu aa to cy sę to komuś poba cy ne \fo ne koehó mstytuc "done a Zycem arsa y" spred kku mesęcy) ne ynko prycyn obektynych Spooa e konkretn ude n soch śro doskach me ska Potope "Senkeca Bogusa Radm mó o sarpanu pasca ocyny która aa sę opaach A kto dś sarpe pc Recypospo; te ne ogarchó ec ud pracy? Poe ktoś że te soa są a eke do maych pryemnych spra że o ocyźne Recypospote m(ć treba ase sa0unkem Myśę edk że pene treśc cene ponny eść śętne tryny premenć sę motyace postay oocuące kompetencą kafkacam moranym a oym poedanoścą reteną Ne ma co oać y per pracą ec maa menonych edk arunkach spo c:&sach stab egatarny sta sę fundamentem deoogcnym moranym funkconoa spoeceństa treba Recpospota spoo reacę: my reć neco menne strony to ne datego by treśc drędne aarte poęcu Recpospota" uegy deauac okrese braku enętrnych ach o to ake mesce grożeń; spoecnym systeme ednostkoym artośe amue ne tye et państo ako yżsa forma organac spoe te 5ystke subtene eceństa trudne do defnoa treśc które każdemu s ponny koaryć sę toa:ó dośtarconych pre premys rynek est pre hande kestonoa Nedapo keronk ednego nyeh punktó spredaży samochó poeda m że ok 85 proc noych samochó prychących fabryk ma u ske postae preażne case transportu ub montażu mus być pre cenonych Marnotrato nedbasto brak kompetene a organaca pracy pouą monoe straty budonc te td Damy do tego proces ne stety postępuący pryasca (eganego neeganego) dóbr ogónych skutek reaac autentycnych ub ymusonych pryeó osób ub aka a uasadnone ócas dó pracy (artość tę paę tycnym reguuącym charakter temten kompeks agadneń Po roou est akceptoany spoecne ako że trudno sobe yobrać akekoek spó cesne państo które poo sobe reygcę e sych funkc regu}atynych Rete praca mogoby sę daać formano eży te do kategor pranyeh ynka boem okreśone umoy aarte mędy pracacą a pracoborcą myś które a reteną pracę (ako że źad umoa śece ąe predue możośc ygrada a pracę nereteną) otrymue sę poedne ygrene Umoę taką obe strony aeraą dobroone Jeże edk rynku funkconue po(cy pruktu) nepeno toąru ęce artoścoego ts buba esy o e stane sę pytane: do a o apaq dś prysośc? Recpospota Jest nemerne bogata gdy ch o ponosene kostó e roboty bardo bogata bo est asnośc spoecną est monopostą sfere ytar_an dobór ch dytbu oż sę ęc sennując JeJ memem ne obaać poedanośc a prukoane bub a pracę poorną Poęce est JDOe tam panoanych strat gde pokryan tych strat rokadane est reatyne cae spoeceństo co konsekenc proad do uscupe standardu źyoa pogorse ego akośc Byfa o tym moa V V adach part Ne stnee statystyka ud e roboty edk ok pó b o n a otych strat ake ubegym roku ponosa sa osparka skutek e roboty ostay storone arunk których spomne cechy moż by eaoać Storone pre kogo? Pre bże neokreśoną sę ysżą cy torone ca denne pre każdego s dostęp arunk spoecne nym mu akrese? ne spadaą neba ako neasużone dbresto ec są kestą yboru sarpanem praca a reteną mędy pasca ocyźny Caa spraa sproada sę atem do motyac moranych:: a cy my a sam cy a vśród spó!noty a którą cuę sę spópo :edany a ną a e dobro e mteres e mesce śece Je auto rytet; spónotę aną Recąpospotą spótorę e dobro ey estem tyko ego stypendystą? Andre euńsk DZmNNm POPULARNY nr 80 (90U)

4 Odkryka Scercó" Efekty ace akohomem aeq man sych spócesnych obyca druge adane aueba Zagębu Bechatoskm bryy ęga moż no rae ogądać postac próbek ydobytych case badań geoogcnych A edk nkt uż ne ma ątp ośc że 980 r ęge popyne strumenem taś mocągu Paskó pace skadoe koton perse eektron Mechanmu daoń eke nestyc nc ne rtfoże strymać oźne est ropocęce Późne uż termny goną termny nym etape robuoy adań ngęba kryk Becható" Scercó" abepecać suroec będą panoany tym re Jone akad gaoya ę ga dostarca6 ęge ośc ok 5 mn ton rocne próc ęga kryka Scercó" aera ee cennych surocó toary sących m n utory pascyste aste Pask daą sę do psadek suroec bu doany skarsk y do pretórsta keramyty :no poryty torf da rekutyac obsa ró roncych Ceoe agospa roane tych cennych surocó ymaga cesnych rónoegych badań pre anteresoane nm nne resorty Pry budoe kryk Scercó" ykorysta sę dobyte case prac pry perse kryce nepse dośadce Zanm pou tym poaa sę hydrogoy kt?(:ry ak:daó b: dą barerę studn adących pokady kryk upynp esce kka at prygotoanu est dopero nos«"k foraary;fay kopan Jedno ne uega ątpośc: obec rose ro ęga brut nego yv asanu craoych ektrom a>doych sroe; premys ydobycy stame ę casem Posce centranej Je dną źne<:"y<h J(?c ach prede systkm mnese ośc ódk paane pcas cystośc ALKĘ Z ALKOHOLEM ego sech ropocqć front treba akohoem ako eemen tem obycau Na tym noym fronce poaaq obec nepq sę urocystośc rnne do cych Terdmy e eży ALCZYĆ Z moe bo nepradq est e ALKOHOLZMEM Reutat: mae efekty torą menć obecnqścą uro rnnych domoych ora ękse yroumaośc Treba statystykę tyko dekaroan akohocy Okaa tory akohoka B0 d k d d t o pony? o s atystyk nos te okaa która esa do sego obyczoju do styu życa cennego s!ota oka" poega tym k d " d b d e a 0 Jst o ro 0 ypc! Moe sę pojoc ke ch: domu pracy ucy rano poudne _deń nocy Gdybyśmy apyta sych rakó: pes panuąc to cy prypadkoo _ no peno poedą: prypadkoo" Poacy boem są " spntancr Okae tory :ęc 0 mom prekonu śadcy to popane ne oma akadó o ednym: o sabe dyscypne neym poome organocynym enętrne Pryrymy sę ake sytuace toarysą oka Zrobę Nektóry uażaą że est to skutek toeranc e strony kero to utro praca ne ucekne" nct eu akadó które a móą do sebe koedy dą no mast posugać sę paragrafem ednego" a ten eden" ma cę prykadoą ręc begędnoścą sto romary pó tra pó d prymykaą ocy da śętego pó nocy! Posk eden" końcy spokou tym momence musmy sę reguy spranym kacem" sobe poedeć: aprestane p Zastaam sę cęsto dacego ca rnescu pracy ne aeży ne możemy acać państa paa!jrafo prpagany tre mescu pracy ne tyko bu oscr?kdama k!ubo AA doach _ skąd reguy bsko do! cby breto do k cy tea: Ye"!"> r">"tt:7jo tru roproadonych pre qk 5e! d"!d """ aoe Zaeży kmatu pratjtjvv v\fvvv"jvvvjvv""""""""""" """""" ty Oca to ysok poom orvv\\"vvvvv\j"v"vvv\ "VVVVV\ "\ \ \V\ \ \ \ \"\ \f\\\ \ \ V\ \ "\ " "\ \ " Ja n oc pracy asne krytera a try eektron e sk y! ;a?::r ;kstatoanu efektu ekonomcnego popre spóarqdane Zroumae że obec ednostek które bagateuą ten kmat retene roboty poedą ń betroskm ZSBB 980 roku ma by6 gne panem ypruko matory automatycne poaaą sęgnęcem po kesek pryścem anych 380 md kh energ eektrycne Prae 80 proc bępto aosędene oko? do pracy no kacu" _ treba po de pocho eektron cepnych które pracuą ęgu rom kh nergd eektrycnej ro sużyć sę poednm paragrape ftoe ptysośc c cęść energ będe dasym ce dęk mnesenu strat fem cągu poche eektron cepnych ykorystuąc edk pa Odpoada to okoo 500 tys ton! J K o organcne udkość użya só pstaoy kapta gromapaa konencgnego Oscęd dony pre p;yrę cągu monó at ność ta ró est prukc trech takch eektron ak o Ska to do oscędnośc 7mu dycynych dęk cemu może żańska Eektro m sa do doskoe konstrukc est cne aoscędene ma XX Zadu KPZR O G : eektrycnych masyn pryrą terau defcytoego dó do ękse ch spra! ZSRR opracoano pto nośc Każdy yaek który drożono eu eektroch poaa barde oscędną pro nych cepnych noe trans dukcę ąaną energą eek formatory o ęksym spócyn trycną est bardo pożądany nku trnsformac które ne maą poenkó praktyce śa Sukcesem specastó radec toe Dęk nm może est kch est skonstruoane dro be datkoe transformac żene do energetyk potężnych u:yskon!e mocy generatora \ transformatoró automatycnych utrymane kontaktu mędy do ysokego pęca porónu ma systemam o różnym pęcu tradycynym o okoo 3 obn nomnym \ żaą one straty energ pry pre ysok poom techncny rasyanu e duże egośc deckch transforpatoró automaautomatycne transformatory y tycnych ysok stopeń neasokego pęca są cakoce no nośc ekspoatac spooym raem yposaże ener ay ek popyt ne ryngetycnego transformatore ku śatoym Eksportue sę e tradycynym energa eektryc do p 30 kraó śata prekaya est pęca yżobecne ZSRR ostay ońsego nżse pry pomocy poa cone prace d budamem magnetycnego Specaśc radec kompeksu transformatoro cy udon możość ceoość kv ora ropocęto ch astosoa transformatora auto prukcę seryną Moske matycnego którym sposób Zaporożu gosparce rotradycyny prekaya est ty d!>e pracue p 2000 transforko cęść energ eektrycne po matoró automatycnych o ącne ostaa aś bepośredno drogą mocy p 300 mn kva Efekt eektrycną Noość ta pooa ekonomcny uyskany dęk a astosoane uoe sy stosoanu uoych urądeń stemó magnetycnych mnese ynós 200 mn rub tyko mocy nż transformatorach tra kostach nestycynych Transfor J =Jedy a proektantó nestoró oże bechatoske choć asade skada s( trech pó ydobycych Bechatoa" Scercoa" Kameńska" cy sę ako e dno adane Gdy rusą eektro ne rusy transport suroca treba będe J>ogacto te em ekspoatca6 do samego końca Pobeństo óż aartego n h suroca cyn także prace stępne pry koenych kry kach pobnym adomo że Scercoe" pracoać będą te same to cy epse obecne dostępnych masyny że udostępne doża tneba będe (po dobne ak Bechatoe") ro pocąć ne pó a domo także źe eektro Be cható Osch będe uż koene fae pracy asa surocem 2; kryk Scercó" Da mego nżynera ŁODZMERZA ŻERKOSKEGO dau dokumentac techncne KB Becható" są to spray pene ak da a da ctery Gdy ataca oókem asęg prysych robót d apene noe gęboke pascyste pot ydo byce tak yraźne ak to uź cynne Paskach A Jedk m mo techncne ocystośc prysych prac to ydaren! będe hstor gospark kraoe deach kopancta kryk!ego ora tego regonu tak sa mo ażne preomoe ak n9:d: gryene" em bechatoskej pre pers koparkę kka at D temu Z dokumentó Zednoce ęga Brutnego ynka że udostępne Fot: A acn nos okoo 2:?00 kokaor kg ęga Obsar kryk scercoske rocąga sę dugośc ok 8 km (serokośc! 25 km) Zae ra asoby ynosące p 700 mn ton (Becható" 200 mn ton) Ustao doność ydoby ca stępne kryk ynos 2 n ton ęga rocne ( możoscą robudoy do 27 mn?n) >0 okrese penych donusc da ok 60 mn ton ęga ącne Bechatoem" Pryse prace pry budoe ko pan Scercó" amą obsar 4020 ha Preda do boru suroca te kryk będe eek tro Becható " Osch o mocy 260 M o 6 bo kach po 360 M możośc!\ robudoy do 8 bokó o ącnej mocy 2880 M Pto pe ::;::C::;Jdf:&;::::::v"" Tradycyne Już akace yuych uce sq okresem remontó renoac a begó kosmetycnych" obektó ucenych Gdy studenc roadq sę akacyne sak skońcr sę gorqaka" egamnó stęp nych auach aboratorach pracoch akademkach ropocy sę panoane mo ary tynkary eektrykó Pora śeżyć po mesce dokoć nebędnych pra preróbek A ponea budynk ódkch skó ysych ne eq ęksośc do Jno sych nooceśnesych pracy nch co nemara ach S$ S )< < mstępne go oża Zagęba Bec&a toskego p Scercoem ropo > cne sę ket 982 r Tak ( ak Bechatoe termn budoy te kopan uaeżnono rau astosoanych masyn ycono mesęcy Tak ęc pry dotrymanu panoa nyeh termnó persy scerco sk ęge ponen asć koty eektron 986 roku < Na rae da kopan te opra c coyane są aoże techncnoekonomcne Centranym Ośrku BadacoProektoym Górn cta Odkrykoego Potegor" e rocau Jaka będe ta stęp kopa cym będe da premysu energetycnego? Od < kryka Scercó" stano achną cęść oża ndkrytego yv atach seśćdesątych reo Bechatoa ęge aeg!j posta ednego pokadu o \Z sośc 20 do 40 mtró gębokośc 00 do 220 metró c spócynnk dkadu do ęga est tu pobne korystny ak Bechatoe ynos Z6 metra to n\cy metr ęga pone prypada 26 metra e; m artość opaoa ęga choe neco barde asarcmego y A Potechnce obęte są aśne Łódke renty caorocnym nemne akac stępue ch panem case sene Popredone to ostae dokonem osennego pregądu którego ynk decydqą o tym co eży robć pers! koenośc ak racone roożyć sy Odane poko akademkach bya sę yke case tra uk Ma to soe ogcne uasadnene yaś dyrektor admn;stracyny PŁ EDARD FLPAK Mau emy pokoe koenośc po ednym co asade ne akóca normanego toku życa studentó ape aś m akże potrebną pomoc ch strony pry sprątanu pomesceń A to da s uż bardo dużo oa tym eży pa mętać że każdego roku daemy e den ub da akademk Mędy roy Hote Studenck datego też musmy nch robó porądk cne ceśne To że roąane take est do pryęca adęcamy cne mere sprane po!osparsku daaące Bade Oseda Pt ostatnm okrese remontam ne mamy asade żadnych probemó Mne ęce pooę pracy ykonue aoga sego Zakadu BemontooBudo anego Qbecne amy prede systkm pomesce stoóek ora kubó bufetó tym że ase ed stoóka Jest cyn Maoane dużych audytoró pray duą cych sę nch sprętó byaą sę okrese fer moych e reśnu DZENNK POPUJ;ABNY nr 60 (904) kedy ne są one użytkoanu Remonty aboratoró pracon ukoych obęte są nnym cykem prae eże chmy" uż akś obekt robmy nm systko by pottm meć spokó kka at tym roku sakoń cyśmy też traącą 3 ata ymanę urądeń ośetenoych cae uce n Mamy tomast peen kopot V Domem Studenckm który da uż ymaga kaptanego remontu Chceśmy ropocąć go stycnu br by pry gotoany proekt gromado c cęść materaó ae nestetyżadne predsęborst które mogoby pąć sę tego sada ne mao o a doproadene cepe mne y do każdego pokou mernac tryskó maoane Noe trysk ( pncy) otryma róneż X DS Zgeru gde dokonya est też yma pokryca dachu poostaych akademkach proadone są tradycyne etne remonty: maoane korytary (pokoe maoane są sukcesyne cą gu caego roku choć tuta spópraca ad admnstracynych UŁ Radą Oseda ne ukada sę tak dobre ak PŁ) ęó santarnych bufetó kubó Odane są stoók obektach dydaktycnoukoych UŁ remonty renoace traą yke dże pochaą ęce śrkó Cas ken Aam Breck: Zameramy ró ne prystosoać se aue do ansta)oa nch noocesnych urądeń audouanych Na persy ogeń" pódą sae Katedre Archeoog nsty tuce Foog Poske Germańske Pred kku dm akońcyśmy mernacę pomesceń da ZaJdadu Technoog Chemcne pry u Nootk Damy że tym roku pr:econo PŁ remonty sumę p 22 mn a deń gotoośc systkch obektó pred noym rokem akademckm ycono 5 reś + Także Unersytece Łódkm ropocą sę uż remontoy scyt" który pochone tym roku sumę prae 25 mn otych Pobne ak atach poprednch eden akademkó pdany ostane remonto :eneranemu Jest to Dom Studenck Osedu m Lumumby Poneaż poch on roku 952 konec staa sę uż yma cae nstaac centranego ogre < 8 końcymy kompeksoą mernacą > pęda budynku prq!y a Koścusk 2 kontynuoany est remont kaptany ropocę ty roku ubegym Dęk życośc roumenu praconkó aaukoych moż tu proadć roboty pre cay rok mmo ż kuą one normanym tokem aęć unersyteckch Traą poa tym ntensyne prace paoch C" D" ydau EkonomcnoSocoogcnego pry u Arm Ludoe 35 gde yme sę nstaacę ną greną a także budynku pry a Koścusk 65 yme sę tuta dach maue sae ora restaurue eżyckę które panue sę urądene edyne Ł pracon astronomcne Już nedugo eżycce te poa sę egar pobne restą ak budynku rektoratu UŁ których to amarach uce cy pomoc ódkch remeśnkó Mó dyrektor budynku ydau Praa Prystąpśmy pto do a pomesceń BU SZSP maąc ednoceśne deę że otrymamy pokoe pętrt> pry u Narutoca 4 eo cne popraqby tuta trudną sytuacę okaoą 5 serp acymy adaptacę otrymane nych mocy preroboych Musmy ęc acekać prymne do styc roku prysego kedy to mamy deę ade asta uat m eene ykocy ramach prydanych pre ne corocnych mtó admnstracyny «nedano obektu pry ej 47 u źródo Ocaytośce ne dsą to systke prace remon e proa one obecne UŁ Cy ostaną one ykone ustaonym termne be konecnośc dokonyan a popraek aeży dużym stopnu pracy aog sego Zakadu RemontooBudoanego a także Prcdsęborsta Budoncta Komunego Sród meśce dkch Zakadó Remontoo\ontażoyeh Prem Lekkego Łódkego Predsęborsta Budoncta p::;s:k:::e > < :t: 0nnśmy remonty akademkach Oseda m Lumumby dg 5 reś a obek tach dydaktycnoukoych do 25 reś br (ptom) akońcyć > {

5 C t:j agc J :r ą r: tj :H m 3 x Mste kara konkurs!eps2e o:be!my budoncta ogólnego premysroego mes;kanoego L 978 r =ganoany pre redakcę Ex;preesu Uust"oanego" da ód:k SARP pry spóbpracy kego ośrka TV ocdau PZTB Jury p prebdnotem doc J Samuy a epsy budynek mestkany 978 r u:jo dom pry u Łukasń skego 48 (pro arch Danuta ateroa Mastoprcekt") budjncte premysoym msterem cstay ZPO Próchnk" (pro arch Jery Kurmanoc Bproók" budonde ogónym Pań s!joa y?;sa Sroa Stuk Pfastycnych (pro arch Boesa Kardasesk mer Noakosk Mastoproekt") Dypomy ręcy cepreydent J Neadomsk Roę archtektó budoanych orebudoe Ł!)Odkreś! SJom ystąpe nu obeany urocrystośc sekretar KŁ PZPR T Ceeh<>c () Troska a NeprZYpadkO\VO Łódź bya ego g09parem Puk Obrony Terytorane m L m Tadeusa Gąbskego uż 969 T due sę coóde ednootek PO ch obeone amue on mesce p gędem Ykó skoe booego a także pracach rec gospark roe Zere tego pu!ku praouą 44 budoach L a tatkże Bekhatoe Z oka 35e caym krau traą konferen0e samorądu robotnooego a których dokonue sę ay oceny ynkó pra0y pó roca ednoceśne ustaa programy bżse mesą0e atmosfere gospooarske trosk aangażoa predstacee kasy robotnce móą aróno o dorobku ak ne ykorystanych esa:ce możoścach sukaą sposobó preycęża trudnośc Zakońcene nac} DoJroru:> m& Ofgapoegaących ukade n ro kadach ady proadono także many g:n ropoc:yna końce pracy ódmch predsęborstaeh oo ca Ludoego oska Poskego Puk OT m Ł m T Gąb skego pą oboąane preµraooara cyne speeczym mec masta okoo 30 tys ro bocog:n śró< eu pronkó shżby puku tym mn yróżjaą sę doódca putoruu st s0ż Tadeus Se k!pr Bogusa Korsa case sobotnego Jotu ktorym uda ę aprooen gośr oe mn predstacee Do ód<ta PomQ"Skego Okręgu osko oeódkego Stabu oskoego Ło<: pro>ncy y:;ko a ednostek obrony terytqrane!j(jde sę som dośadcendam e sużby oskoe >rac yk{)yanych fabrykach paoach budoy Pkreś0no pry tym że s!uż::7a ednostkach OT dae moość 2dobyca specalne organcranych kursach pooukanych aó budoanych mn muraratynkar a ee uag; pośęcono róneż pmoom kuturanym ednym tyko Pu ku OT m L stneą 23 różno rne koa sekce anteresoań a sekca futografc p kerunkem ehor A Jakuboca dobya mesce Ogónopohs E Zmany trasach J n pn 55 u n ceu usprane ruchu autobusy n J" P" 55" bę dą dś kursoay poud pónoc cęścoo menoną trasą: do skrytoa uo Kopcńskego Narutoca be man a stępne ucam Kopcń skego Jaraca dae ak dotychcas Na noym cnku pnystanek da tych n est u Jaraca pry erboe Prystanck u Narutoca pry Tra;Daoe kdoano Pto u Kopcńskego pry Narutoca ostane okaoany prystanek da autobusó n: E" J" P" 55" Dotychcasoe prystank tym reone da autobusó adących kerunku u Arm Cerone Zostaną kdmvene m) nstytucach =ym sropnu u<;>prapreoy arynooocoe enne aopatrene sego masta oeód ta oeódka Spópośęcono spraom nestyc dena Ogc>dncoPseegesparce ateraoe arun arska kerue okoo 50 ton akom praey aog Móono o ry 3040 ton emkó poedanośo retenośc su Jak apeą hurtoncy d:> mennośc o gosparskm peś skepó moż dootareyć każdą cu do spra akadu soem żądaną ość aróoo emkó o dobre roboce która ak których apase est obecne pkreś sekretar KL PZPR Z ak ary Fańsk adecydue o reuta 400Odton d:ś oboąuą noe nk:s;e tach ake osągne MPK beżą ceny tak a kg emkó cym roku (k) cesnych pacmy 850 bura k6 cętych 6 me petnszk 5 seera c ą 25 kapusty 350 ybore 2 ybore 250graan<J!y pęcek march kostue 350 a pók!ogromoy : 7 P?< dostat_ke Jest te cebut arono obcęte] Jak e saypockem Za pomoory ekjarn<j!e ybore pa:cmy 58 _ 32 pooe tygrua ukaą sę per"sze pomdory mportu cene 50 a kg usankconoane stneących Ju at Zmame uegy ceny fas<j<ę kontaktó Umoa predue m n po groch Za fasoę aą Jasem" demoane spónych prac rea go _ spark spóną organac stu a eżnoom many NJasy dó pypomoych doktoranckch a padmy 37 do 50 r Za take a(emną rman4 nformac Pre ne gatunk róneq: aeżne due sę sp!)ne organoane kon kasy 050 u ft2j kooroa ferenc ukoatechncnych Pry P po mesaa kasa ) do 36 : (J)erstane Komtet Zakador NOT b _ _ ta ) Poroumene ppsa: rektor Pt pro! toa a uo JU<U>a dr hab EDARD GALAS prees Odda Pobne g;rochem którego ceny u Łódkego NOT dr KSAERY KRAS ahaą sę ae:mośo gasosk (pom) tunku kasy a kg uem case dyskus ee uag C pók 8 do 22 Neco ysa est ce grochu paekoamego (fp tuskany poeroany torebce paperoe kg 23 a pókogramoe 50 L) Gore oocam Truskak nestetf u ;ę skońcyy tym tygtu spo deany est scyt boró porecek cxarnych koorovch Ce kg portecek cxarnych 34 kooroych 20 Carne agy nestety dmy tyko u eskch kobet które a pó tra borą po 20 Perse_ abka speane sq dopero trece dekade pca Do e e dobega końca okresoy brak cytryn sobotę do r dotara dostaa 70 ton tych oocó drś ponny one noeć sę skepach dre est stępnych SO ton Cekamy te pcoe dostay 0 ton banó Cęść est u do rean est ec dea e ooce te tą sę skepach Jesce tym tygd Prypommy że aktuane cennk po nny noać sę e systkch skepa:h punktach detacnych prypadkach gdy spredaż bya sę po cech de tacnych vżs>yh cen mesconych cennku noey oadomć nspektorat PH (te 37924) oeódk nsoektoo: Kontro Spoecnych trzz (te Kas Na Retkn dano nedano do uytku noy cnek n tramaoe nego poroumena o spópracy uko o techncne mędry P a Radą Odda tódkego NOT które stano prane u Kotone emeryturę! Jesce tym rok dency Sródmeśoe ma uec $ kdac 9 okanych kot<y < Zastąpą e barfue nooces ne źróda cepa ódke eektrocepone NeStety ne sęde esce (r domach pry u ęokoskego 7 Senkeca Potrkoske 23 gury 6) aarto umoy YkO!racam preproadaącym nstaace sec ceponce poootaych 4 budynkach roboty PNY kdac kotq pąeanu do EC są uż dooyć aaransoane Są take oomy (u Narot 7 0 Lutego 5 PJot koska 52) których u&: do końca serp predue sę cakqte akońcene prac ceoorncych a ęc dugo ored ro2jp()c:ęcem seo!ru ogrecego (kr) My arya ooce unknes chorób akanych Gastronoma obecue popraę Dacego sef kuchn ne agą da do kaendara" pyta5my sych amach 2 cerca psąc o bard() ubogm ne ugędącym ry roku adoopse eu óach baró sybke obsug> restaurac OtrymaLśmy te sprae yaśnene ppsane pre Cesaa Fera dyrektora ód kego SS Spoem Od<a Gastronom Za dad Otarte Sec Gastronomome Cytamy nm mn: Probemy porusone artykue są centrum se uag są także predmotem sego oo nformace AŻNE dennego daa ąku roseronym upranem keronkó akadó gastronomcnych maą on mo2:jość ak oboąek uupe aopatre e asnym akrese Ne może ę< być prypadkó braku oferoanym asortymence popotra oocó ary cy nnych surocó Pcas kontro raea sę scegóną uagę poedn asortyment potra ugędnenem sekego roau chnkó up oocoych datkó do d&ń drugch ary deseró oocó śe źych Za nepmestregane tych ymogó (mnmum asortymentoego) stosuemy stosoać będe my ostre sankce sużboe stosunru do osób nnych tego rau anedbań Naąuąc do artykuu nformuemy że keronkom pegych m pacóek których sterdono brak potra seonoych adospse rócono ostre uag pśve ednoceśne oboąuąc ch do moż<>nego doru d pracą pegego personeu dopntane begęd nego achoa seonoośc adospsach" TELEFONY nformaca o usugach nformaca ){oeoa nformaca PKS: Dorec Centrany Dorec: Pónocny nformaca teefonc Komenda Meska MO centraa 6722 Pogotoe ceponce Pogotoe drogoe Pomobyt 0 Pogotoe energetycne 333 Reonu Pónoc 334ZS Reonu Poudne da borcó premysoych ośete uc Pogotoe gaoe 07 Pogot;e MO 09 Pogotoe Ratunkoe Pogotoe ocągoe Straż Pożar Pomoc drogoa PZMot Centraa nformacy PK TEATRY necynne MUZEA HSTOR RUCHU REOLUCYJNEGO (U Gdańska 3) g 97 BOLOGU EOLUCYJNEJ UŁ (park Senkeca) g 0& Poostae muea necynne * * LODZK!!ARK KULTURY YPOCZYNKU ( Zdrou) OGROD BOTANCZNY cynny g 0 do mroku oo cynne g 920 (kasa do 9) PALMARNA (u Arm cerone 3) cyn cenne opróc ponedakó g 07 LUNAPARK (u Konstantynoska 35) cynny g 42 KĄPELSKO FALA" (a Un 4) cynne 09 nedee ś<:ta gz 99 KNA aptek: o dyżurach aptek: Pabancach udea Apteka nr Arm Cerone 7 Zgeru udea Apteka Dąbroskego 0 Oorkoe udea Apteka nr µerżyńskego 2 DYŻURY SZPTAL POŁOŻNCTO SŹpta m Kopernka denca Gór Spta m H of _ denca Bauty ora dency Poese Porad K u Gdańska Kaspraka nstytut PoożncoGn AM (u Sternga 3) denca Sr6dmeśce gm Bróce ora dency Poese Porad K u Maa Spta m H Jorda (pooż ncto) denca de ora dency Poese Porad K u Srebryńska Spta m SkoskeCure Zgeru poożncto masto gm Zger Aeksandró Oorkó masto Konstantynó ora gm Andrespo Parę ce ora Łódź dency Poese Porad K u Ompska Forske Spta m Marcheskego Zgeru gnekooga masto gm Zger Aeksandró Oorkó masto Konstantynó gm Aeksandró Paręce eora Łódt dency Poese Pord K u Ompska Forske Spta m Berckego (Pabance) gm masto Pabance Spta Gone gm masto Gono Strykó ora gm Nooso Chrurga ogó Bauty Spta m Pasteura da prychn reonoe nr Spta m Barckego (Kopcńskego 22) cenne da prychn nr 7 Spta m Skoske Cure (Zger Paręceska 35) da prychn reonoych nr Spta m Marcheskego (Zger Dubos 7) cenne da m gm Zger Oorkó Aeksandró Paręce: Gór Spta m Brudńskego (Kos Gdyńskch 6) Poese Spta m Kopernka (Pabancka 62); Sródmeśce Spta m Pastem (gury 9); de So\ta m Sonenor ga (Penny 30) Mand!ngo" ( USA) at 8 g ANOO Mandngo" ( USA) at 8 gz POLONA Kot o de<:cu ogoch" () at 8 g Chrurga uraoa Spta m 5 75 Poedynek potoró" Radńskego (Drenoska 75) (ap} bo g 930 Neurochrurga : Spta m PRZEDOSNE Decy rekamy" (USAJ at Kopernka (Pabancka 62) 8 g : Laryngooga Spta tn ŁOKNARZ Decy 2 Barckego (Kopcńskego 22) rekamy" (USA) at 8 g ; Okustyka Spta m JonFm ers orygne) (cy schera (Monoa 4) ta sta daog) Zasady dochrurga aryngooga dem" (USA) g 2030; OLNOSC atr żagach" cęca nstytut Pedatr (Spor(rad) bo g 0; yspa ska nr nr 3650) ańcó" (meksyk) cd at 8 Chrurga scękootaroa g ; Spta m Barckego (KopSŁA Barroco" (fr) e at cńskego 22) 8 g ZACHĘTA Pregąd!mó Toksykooga nstytut Mearchanych: Trędoata" dycyny Pracy (Teresy 8) Ordyt Mchorosk" (po) enerooga Porad Der at 2 g 4 Cht;nvn" (USA) at 8 g matoogc (Zakąt 44) STYLOYLETNE necynne AMBULATORUM TATRYLETNE Dom p DORA:NEJ POMOCY ceroną atarną" g 25 CHRURGCZNEJ OLA DZEC ( dn nepogne kno necynne) Gabnet chrurgcny cynny ŁDK Pogark" (rad) bo g"530 (seans amknęty) caą dobę Łódź Arm Cerone esea ne będe" (po) 5 te 3436 e do 54 en 70 at 5 g STUDO ek up gangu NOCNA Ose" (duńsk) at 2 g POMOC LEKARSKA STYLOY Gra o abko" da poscegónych denc (cesk) at 8 g 545 cyn cenne g teefon centrany DKM necynne oe6dke Stac PogotoKOLEJARZ necynne a Ratunkoego Ł GDYNA Pregąd komed fmoych: Ae heca" (rad) b o NOCNA g 530; Smerć komputepojoc PELĘGNARSKA ra" (fr) at 5 g da poscegónych denc MŁODA GARDA Baka cyn cenne g Baada o króu Pecuchu" 205 g 2; Cafe p Mnogą" Bauty Spta m H of (po) bo g 3 Port otncy" gose abeg! domu cho77" (USAJ at 5 g 945 rego te Gór Spta m Jonschera MUZA Nech żyą duchy" Brudńskego; (cesk) bo g 530 Bra Spta m domu uroe porane" (USA) gose abeg chorego te at 8 g MAJA Sądź m MsPoese Spta m M Proka" (rad) b o g 530 Z goa Spta m Maduroca pnesonym coem" (USA) gose abeg domu at 5 g chorego te POKOJ eka próż Boka Sródmeśce gose a Loka" (po) bo g 530 beg domu chorego Spta g 8 seans amknęty ROMA Torba nkasenta" m L Pasteura te 864 (radz J at 2 g 25 de Spta m Z So Aca uceka po ra ostatn" gose abeg! (fr) at 5 g nenberga domu chorego te STOK Mmno" (rad bo OJEODZKA STACJA g 530: Nenne" (os) POGOTOA RA TUNKO\VEGO at OKA Abum posk" (po) Łódź u Senkeca at 2 g 3 Zabty te 09 śmerć" (USA) at 5 g OG0LNOŁ0DZK PUNKT POLESE necynne NFORMACYJNY POPULARNE necynne ENERGETYK Zoto da u dotycący pacoek sużby drochaych" (ug) bo g 630; a cynny caą dobę e sy Zapom mea" (po) stke dn tyg te 659 at 2 g 9 HALKA Superekspres nebepeceńste" (ap) at 5 g 7 95 PONER Dopók be egar" (rad) b o g 75 Ceść artysto" (fr) at 5 g 9 REKORD Skarb" (po) bo Mordersto g 55 Orent Expresse" (ang) at 5 g ST Gang Osea pada sa" (duńsk) rd at 2 g SOJUSZ necynne TATRY Fc story" (fr) at 8 g 0 % BAŁTYK ruchu uoh no egamnó ;vstepnych Umoa o spópracy NOT gamcyne emoce kandydnc studentó P maą uż a sobq Do pątku trać będe oe ycekane yesa ne st osób które otrtmoq tym roku ndeksy edke u dś o g 5 poaą s4 sty kandy dató który co prada da egamn stępny ae braku mesc ne mogą o stać pryęc ybrany are sebe k runek Mogą tomast ubegać s4 o pryęce mda mechancny ub ókennny gde sq fescxe one msca Treba sę edk pośpesyć decyą eży (ą pąć późne futro sobotę stąpo opsane eoet km Pregąde Ama>tonske Fotografcne Tórcośc Art)5tycne tym samym pubru espoy O{ane Ad Astra" Ad Rem" cobyay cne gry yró żn e Koobregu Pr eds ac ee DoódtJa Pomorsk ego Okręgu oskoego s erdecne pękoa ucestnkom 7otu a ch żonersk trud e roro<ym penenu sużby dda dobra mau (kr) Ł ot pronkó yskoe ednostek obrony trytorane Pomorskego Okręgu oskoego poedaność \Ta Po technce trud dyżury Apteka nr Aeksandró u Koścusk 6 Apteka nr Konstantyno u Sadoa 0 Apteka nr Gono u Locka 96 Pers sużbe pracy da socastycne ocyzny" p tym hasem sobotę by sę aó Stae KSR ub ty;gnu L7 konerence samorądu robotncego obradoay kku akadach Mn bya sę sesa KSR Meskm Predsęborste Komunkacynym które ucestncy Zbgne Fańsk sekrear KL PZPR Sterdono że pstaoe ada panoe pórp0a MPK ostay ykone Predsębor sto preoo 425 mn pasaże ró t o 26 mn ęee nż aogcnym okrese roku ubegego dokono tego edk ne be trudnośc takch ak np nedostatek taboru brak motorncych Lódke tramae autobusy są cnym stopnu Yekspoatoane co poue cęste aare pókoou br MPK bogaco sę o 77 autobus6 25 tram żonersk Stangradu 5 Ncar r 5 Gó 4 Dąb roskego 89 Lutomerska 46 Ompska 7 Zot pronkó yskoe ednostek OT Pomorskego Okręgu oskoego sobotę Kube Dennurooyśoe akońono OBRADUJĄ pęce D;ZuRY APTEK Obrońcó DARUJ KRE RATUJ ZYCE! (Jkr) DZENNK POPULARNY nr 60 (904) G

6 Ludk Sosk różnych stępach casu gośc neednokrotne teatrach ódkch tak prykad seone 9363 kreoa Teatre Meskm tytuoą roę stuce Noacyńske NAPRAD NEPRADA ĘC CZY TO PRADA ZE PRACE NAD REFORMĄ SZKOLNCTA ZAODOEGO KTÓRE TRLEBA PRZECJEZ DOBRZE DOPASOAC OO POSZECHN;;J DZESĘCOLAT K SĄ CĄGLE PROSZKU? CZY TO PRADA ŻF NOSK TEJ MERZE ZAARTE RAPORCE KO\TETU EKSPERTÓ POSZLY KĄT BO Mxobnych dużo ostru ate mse ;;\<\ta:ycu pytan oerajt:0 ;;poro cylemko hurycn buersoa JUZ ><ff akt prva<uema neronosc tu;ac per>ych (cn<x2 tu turane o termm programu matertyd reormoane skoe) ne móąc uż o takch probemac ąącycn st; budoa uaaa mento p ctest;c0jatke JąC u:statoame pradoe sec s;;kojnej nestyce prygoto<ju da koenych kas POdrecaukó poradnkó metycnych ora kadry ucvceske PO to by noe reformoane 52koe a móg :apanoać takż O stane tych fundamentó precden stopn<>ego draża noego svstemu e<ukac aroe (które ro:gpocne sę ak aaomo reśma br kasach persych skó pstaoych) mó se różne choć robono pradę ee by utrymay one pryjmne ceżar POcatkoycn adań Na prvsych absoentó desęeoatk także pryde esce oocekać sp?r? casu edkże myśeme u dsa o ch aoym ose cae ne est oocho!>vm ybeganem pry>ość To cy będemy me fachocó pre duźe cv pre mae ef" aeżeć będe aśne teo ak svbto sensoe >f7:y gotuemv fundamentv oejny scebe edukac maacej pryneść POżytek gosparce roe kuture me begać pry tvm e Potreb Leży prede m formaca o kerunkach reformv skoncta aoego prygotoa osem pre urędnkó mnsteranych ae daących : pór" nektorym ątpoścom cytenkó Mó sę ne boem ż proekt koncepc Ca może koncepca pqektu?) ksta ce aoego opracoany pre nstytut Kstace ZaoeE?o orv soópracv POednm departamentam Mnstersta Ośatv ychoa osta opart:v o postanoe uchay semoe paźdernka 973 o nosk raportu Komtetu Ekspertó a także o dotych casoe dośadce sejco skoncta aoego ora n nych kraó socastycnych" aożen Proekt ten bv także konsutoanv resortam e:osoarcym pacókam ukoobadacym: admnstraca terenoą ąkam aovm organacam potvcnym spoecnvm aoym" tym mescu każdy sceptyk cy rbnsta eotó dać że ak coś proekce ne ypa to ócas śród tyo poedanych trudno bedze eźć nnych" Być może ae pocesmy sę że sporo do Poede prv opracoanu noego meu kstace aoego maą także uvcee Dyskutoa uż ten temat som ogónoposkm kone:rese a oóźne także prymera se parokrotne do tematu Ta dyskusa ne ostaa esce µkońco ackoek mnstersto okreśa ż de Jest akońcyć boem prac d to cęca aożeń URZĘDNCY NSTERALN LEPEJ? TAK CZY TO PRADA ZE RÓC 8JĘ ZNO DO SYSTEMU KSZTALCENA FACHOCO OD JEDNEJ SRUBK KTORZY TYM LA TEJ BĘDĄ MOGL OLAC TO NE JA TO KOLEGA?! roku beżącym arunek roo0orygoto;;:nem mast kedyś cyć oraacyjnoprogramo vch drecnkó panó uca ora h:mvch materajnotechncnych fundamentó refor my Pryrymy sę rae pók cas pók moż esce formuoac:: uag postaty życe) co dać ż dsa a oym procktem koncepej" Predue on manoce że pstaoą droga dobya kafkac aoych bed\ kstacene pbudoe promoe posech ne skoy średne które aach ygaących opanoa ożonych umeetnośc ub serokch osta teoretvcn:vch trać bed\e 5 do 25 at Doyeyć to będe eksosc aó techncnych o serokm Profu aróno premvśe roncte ak usugaćh ooostavch aa<:h kstacene będe pro<:<done cvkach 05 do roku O::a to że okres kta ce be<fae aeża specyfk au Cue że tym momence ktoś uż spesv pytanem: Fano ae co se stane tym któr n ;d:n cefaru ma gan esęcoatk? Cy me ao by se ucć ch akegoś pożytecnego fachu uż ceśne a daryo sę to mne ę ce pred 75 aty P okm meska ne go uż caym śece tórcy oper: Manon Lescaut" Cyganer prebega gaeca ue krycąc: Grande fasco maestro Puccn"! Strasa kę ska adame Butterfy" ysta one La Sca" preraa upene askocya kompoyto3 który by prekony te pob ne Jak popredne róneż ta opera nese sukces Nestety! Gdy ora ośe uag pu y5taa oneta \\f Noym Jorku DomMoneta G!Verny po remonce nó otarty est da edaących Z te; oka nooorske Mueum Metropofan of Art organtoao tnteresu;ącą ekspoy cę 8 pócten maoanych pe Moneta Gverny ego bż se okocy życu Moneta epoka Gverny" traa 43 ata Artysta yska! tym case prydomek maara nego" maoa boem chętne r<mfy t potory o goach żab Jak edk do ystaa Monet róne chętne predstaa! sych pótch pentę ata upane ntebo katy penym rokce e&one róże Tematy te poracaą cyku Dom dany trony ogru" boem Monet yke eokrotne potara! nteresuący go moty Storysy cyk obraó ten sam temat chętne pokaya e spóne by moż byo {Oró ć tocę bar drobne s:egó roumae? Moż Drec:vć be oba o posądyne o rojc stosu nek do reformy Jak boem pr:y7)ae mnstersto poyżse aoże ksta ce praconkó średnejco d oru eża do temató żye że potrafą Jedk!yskutoan:vch cae dotych casoych spnró d koncepca rcform:v kstace aoeo!yymagaą dasych konsutad" Oby oocnych ogónesych ar sach ub tanjensy cotanrensó? rec borąc proponoany takch aśne osoych" system tstake ma a ypadkach proekt akada mopenć posechność uy żość kstace aoego ska kafkac aoych p!budoe p!ogramoe V pre me:! doros:vch ora kasy posechne skoy śred drohość umożhvaąca dobya ne Kstacene to ma trać ne cora yżsych kafkac 2 do 3 at rójeż Ueżno różnych formach kstace Ma śc specyfk au apenć take prygotoane a proektoanym systeme oe abv prysv praconk kstace aoeo predu p0traf sybko opanoać noe e s e możość dobva technooge technk a tym sakażdym ae cora YŻSych mym móg Ykorystyać soe kafkac sterdanych for umeetnośc eu stanomane pre dane pracovmko skach pracy Sużyć ma temu no poednego tvtuu np m Y system aó skonych sy monter starsv monter rrstn którym eksdonoać se bede atd y o serokm profu KstaTytuy kafk;cyjne vżsych cene praktvcr;ne bvać se bę sceb bedp moż uyskać de skotach akadach pracy akade pracv PO acenu o tym róneż roncte kreśonee:<> staźu pracy vkaranu remośe o<p<yednch umeetmośc aona konec pytane resume: doych ora ukońcenu kursó Cy to prada że pry(otoane specastycnych eentuanym reformy ksce aoego ożenu egamnu kafkacvfne vma(a roaa seregu progo Kstacene tecnnkó n bemó dotycących vpooaże n:vch praconkó t śre<jnee?o techn=ego s?jkó programó doru będe organoane orecnkó Poednee:o pry formach ośaty ustac2e gooa kadry ucyceske? Kstacene to beda mo:?»jąć O Drada prada r>racocv maacv eden vżsych sceb kafkacynych ZDZSLA SZCZEPANAK J N&ptknese 7 ae Ne ykuca se edk możośc kstace technkó okrese oonredaacym oece pracy aoe Cy systko es uż ru;ne EDZĄ earuące " bcnośc oµacay generaną ka pę Zro:pacony Puccn asęgną ady komtego dyrygenta Artu ro Toscannego który ośadcy mu ręc: Popeneś sereg bę dó a które tera poadas Po perse est to tuemec który mote sobe pooć agner ae ne Puccn a ęc treba to porądne skrócć Po druge potaras sę cytaem tę nescęsną partyturę preceż adoaeś tam cae fragmenty Cyganer" A po tre ce muss eźć kogoś kto śeżo be upredeń skres c toą Cocosan Mam et doku taką śpeackę To Saomea Krusencka pęk kobeta cudo artystka no gos obemuący try skae!" Puccn ocyśce spaą egotycną" śpeackę ukrań ską ttóra pba uż ee!toc a śród nch Paryż arsa ę gde ystępoaa pre cte ry ata Uaża edk źe b&rde pasue o do heron agne roskch Ae postano aryy sto osób Medoanu ę ksość s nch aby osatecne prekoć sę e may racę Y gduąc medoańską prapreme Ae bre ch predya nom Madame Butterfy" aaśa ekm baskem a śpe Krusencke yoa prad:&y entuam rę Saomea KruseµckaBccon at 80 mara 952 roku e Loe Naeżaa do ro komtych śpeacek śata Z e skem neroerane ąane są bure dee Madame Butterfy" śród c nycb parnątek eke artystk pocesne mesce amoaa foto grafa tórcy te opery asno żya ręcną dedykacą: Napęknese barde caruą0e Butterfy" Gacomo Puccn Torre de Lago go Fryderyk ek" Po predstaenu ub ócas ch ć race skromną koacykę do restaurac śneskego a późn e (choć rano staa bado ceśne) poaęsać sę trochę po meśce Nekedy toarysyem mu tych eskapadach Penego ecoru a race pene nocy uż po koac stary artysta ac ągną mne ucę Obrońcó Stangradu (ócesnft ucę Lstopada a esce dane Konstantynoską) Z tury romony tym raem by race mcący amyśony Uażne rogąda sę po ednopętroych kamenckach coś tam mruka p nosem aż rece acą Jak sę tu systk meno! em e to byo te okocy ae ne mogę uż eź domu którym gneźdem sę pred 60 aty kedy to ako my akto;us graem Ł teatre A;;taego Trapsy Zamyś sę da po ch Tca meskam Grand Hoteu" arunkach e tak poem uksusoych Moa katera tamtych at bya cne cne skromnesa Ae e pan co pane Mecysae? Chęt ne racam myśam do tamtych casó kedy to brać aktorska ę droaa esce oem Tespsa do tamtych ud do tamtych dareń Do oego epu Sosk ne raca uż potem dasych romoach e mną Jedkże po atach cytaąc ego spomne (anotoane pre Afreda oycckego) rae omaaącym pobyt mstra L roku 877 aem taką ego reacę: Zameskaem e starsym o desęć at koegą Gorkoskm anym da spcastego nosa Mrókoadem" Zameskaśmy po żone pdasu ok m róconym ku nebu po e enn ot e c mas goto n e e k ;feu żecka oc u co d ń d e ś"ey e 2a to be żadne okrasy cheb oto cay s ócesny maątek kące prycupną maeńk żeany pecyk ne ęksy samoa; póe Z stay ksążk: tomk po egempare stuk one ec cytaśmy e ośno t h b sad terackom3rof9orhe:<>a f!z d ko "a do s ego Se ągos a bu m a!y kam pobne maych debkach " Po eu atach kedy ędrony ó Tespsa sta sę uż achronmem a popraa sę sytuaca matera aktoró ódkch ( ne tyko ódkch) meska uż on arunkach cne dognesych Kamer JunosaStęposk opoada m kedyś że on a także kku nnych aktoró ora maary amoa pred oną ygne pr!emne meska kamęncy Pnkusa pry a Koś cusk Ne bya o Jedk domem aktorskm" pobne ak ne staa sę nm po ostatne one kamenca pry u Zakątne 24 ackoek różnych okresach casu meska tu Peranoska Jakubńska Tatarsk Żukosy Rybkoscy Skrydoska Sanceroe Axer Pasecka a późne róbesk Maek Gaos Peńkoska eu nnych Potaram że ne moż kamency te ać domem aktora" edkże meśce sym gde tak komce rorosy sę teatry prybyy ne (Teatr \_ek) cora barde paącą spraą stao sę budoame domu pemącego tę aśne funkcę A tak dęk poparcu ad budue sę obecne pry u Narutoca 43 Bżsych o tym nformac udea m dyrektor ydau Kutury Urędu Masta Ł L ocech Ekert nteresuący sę poyż są spraą bardo żyo energcne Nduo seną sę oceka śroska aktorskego nnych udkch srosk torcych poneaż ketnu pryse go roku Dom Aktora prekaany ostane do użytku Ocyce aey to budcanych eży ch rękach :>om ;Aktora będe hoteem chocaż a ta ne pen poada Jego prat_ycnemu prt>zcenu: meskać tam będą prede systkm artysc aangaoan seon ub goścnne Ocyśce bdą to góe mere ude teatru a aeży m tym aeby poykac stae gędne peen cas ybtne ndyd_uanosc tego kręgu Jest to gne tym co cynmy uż dusego casu Dom Aktora roąże stotny dotychcas probem store d;nch poednch arunkó do pracy ypocynku obekce tym dą sę 42 meska typu \f 24 typu M2 co bume a możość amska b!>ko 90 >Sobom Meskan będą yposaone e systke pstaoe urąd7e pry cym partere predane est róneż apece gastronomcne OrganZ\cyne Dom Aktora ącony osta do Teatru ekego ękse ódke nstytuc kuturane która ma dośadcen proadenu tego typu ednostek Naeży też dać że tak żyot spraa aką est postane Domu Aktora doch do skutku dę k aagażoanu d masta neątpe prycyn sę do ntegracj caego śroska aktorskego Ł tak organo:anym Domu Aktora meskać sę będe aktot0? km cme ygnę nż pred ekem Ludko Sosk_emu tamte mae debce pdasu Oby tyko pryso śc ao sę śród nch róneż kku noych Soskch MECZYSŁA 904" JAGOSZESK Synny moskesk cyrk aostatno noy ce kay program którego reżyse rem est Oeg Popo preentoa koać sa Pred tym edk ą sę preróbkę soe Butterfy" tak e po preso dócb mesącach gotoa bya e noa do dś gr& ersa Zmartychsta ne" opery mao stąpć nebyt daeko poożone Medoanu Bresc Zacęy sę próby udaem Krusencke Puccn psa ednym stó: Próby dą doskoe Krusencka Ś\e a cudone ma sobe tye dęku doskoe cuę te ro N : numer p Tancerka sme" ę " Na spektak dostać bety byo Bresc trudno mnó CAF Prybyo tytuem TASS bo prace d konceoca refoy aoego treba be kstace Noy konkurs TPŁ Toarysto Pryacó Ł Mueum Hstor Masta L o gosy konkurs pt :Zyce cenne an case okupac hteroske" Konkurs obemue spomne an pamętaą cych okres okupac hteroske sym meśce mogących peć sę uagam spomne m o życu Poakó tamtym case a scegónośc o arunkach życa meska aopatre ypocynku formach spóżyca o stosunku okupanta do Poakó akade pracy mescu ameska Na konkurs pryuadaą gry artośc 25 tys sekch bżsych nformac udea sekretarat TPŁ (Ogroa 5) cenne g :5 te ub Mecysa Kucner Mueum Hstor Masta Ł Od g B5 te M yce muycne koncentrue sę atem okó festa Nektóre nch maą bogatą tradycę ak np starsy Posce Festa Chopnosk Dusnkach organoany neprerane 946 r pobske KudoeZdrou tomast bya sę nedano uż po ra sedemsty festa pośęcony nnemu koryfeuso sego romantymu muycnego Stansao Monusce tym seone ta doc74a pcoa mprea prybraa neco menny kstat (ne ch bymne o ośe ą pogę) do cego prycyn sę ane e artystycny keronk nestrudo popuaryatorka muyk Monusk krat a grancą Mara Fotyn (spomnmy że Ko mtece Honoroym Festau eź sę m n: Henryk Cyż Kamer Demek Zyg munt Latosesk) Perse co musao róc uagę to scegóne staranny dobór ykocó Organatorom uda}o sę agarantopć DZENNK POPULARNY nr 60 (904) mesce aęy tu utory t kst e e Mckeca poety JbardeJ cenonego pre oa pose peśn! artystycnej orcę se] opery! uda koncertach yątko o duże ośc gad operoych perse ekośc śpe akó śatoe rang takch ak: Anton Kaecka Bar bara Neman Bog Sokorska Berrd Ładys esa Ochman Kamer Pusteak ecore baetoym tańcy: aś m ą: Barbara Raska roej o preentoanym dukrotme toarysenem espou Fharmon Oposke p dyr Marka Traca aram Natorru ast u k aanm hsto V monuskoskh e su! stroo"!y ""ecor poske] muyk poe3 okresu renes!nsu baroku tym punkce asuźo ne okask }era ódk Karnerany espo Muyk Poe DaneJ p keronctem K rys t of a G a an t a emon rycneo rdo; e kręgu pesn ar t Gruca Ne abrako też ro konferansera nego prasy tee pubcysty muycnego Bogusaa Kacyńskego Zreygnoano tym raem nscenac operoych ch mesce aproponoano sucha com scene apeącym saę koncertoą pene uroku muycnoteracke programy pośęcone Spenkom domoym" ąr;uące do danych tradyc muykoa rnnnego Upryeoane Hak" Strasnego doru" nnych oper Monusk a tak że Jego kompoycam orkestroym (śetne agra Baka") moż byo ysu chać koncerce pt Stansa Monusko tórcy ego epok" popuarnych fragmentó oper pryeżnych do XXecnych skó roych Bya to okaa do stystycnych poróń uchyce ąkó rmego kompoytora a muyką europesk4 truący subteną muykę strumentaną śpe recyta CJe a et eementy tańcó dorskch Skoro uż moa o ach pryemnoścą ypada no toać że końcącym ó UOmacony festa koncerce mych taentó okastvk aureató mędyroych konkursó muycnych ogóne cbe secu sostó preentuących se mnrecte e byo a troe ychoankó ódke PSM Prad y sukces neś da tenory: Gregor Caban Januss Marck dysponuący doraym nteresuącym p gędem bary gosam arto apamętać ch ska noym seone poęksą on uż restą grono sostó Teatru ekego Ł spomnmy esce o t mpreach toarysąch o ystae :::t:a temato Monusko a spó cesność" które uda ą róneż ybtny ca probematyk monuskoske autor seregu prac monografcnych prof t Rudńsk Porusono ee ąt kó Zastaano sę m n d spraam ne budącym optymmu ak nebyt esce seoka tecepca de M:musk a grancą cy też ne ase dostatecne pocuce poskośc sych kraoych teatrach muycnych Ae to uź goa temat osobny JANUSZ JANYST

7 Preoży Pructons Ltd 976 ko tą pe<jość aśne pred cha dostaem medtmek że tamte rampy ystreono próbną raketę ygąda to że ne b )"posażo goce booą ae Yądoaa kae brstoskm to 7!acY pooad rysta kometró Zmęcnym ruchem tar cmo m esca ystree Spada śrek konoru prybreżnego )ycero do Cardff Gdyby ne s;ybka reakca doódcy eskorty módb:vm se ngdy o tym e doedeć edt ;ego medku r<ąe: sę huk udere które bo górę koumnę y ysą systkch ake kedykoek da chocaż byo se to pene egośc konou t0 neee brakoao a YrÓcby sę eden kabortażocó ch ocy spotkay sę p0 cym Seaton : ec te c a)e\vne montuą stępną )ane marseku PradoP<Jdome Ubrooną staoną prad"ly ce Londyn Oca pryatare romate Bysnęy mu pred ocam cóm pube ondyńskch kobet Pracuących aqto k<mduktork "\f:obusach pocągach >"ZV fabryc2my<h masych Już est gotoa ceka pane komaryr rouźn sę Życę scęśca akc Neźe Zaaha sę mandore abua akby sę kto pyta! Zrot którego chopsko Kochane ę uśmechną seaton uy stresca soble caą ch robotę a yąca systkch ną ne ąanych Być może starsy ofcer ma ostatne ch akąś prośbę Tak cy oak ryao go to trochę Ód ada Sedąc kuck pedskakuącc faach mot<?róce śgaącym sę pómsku" ak Ją yano prebeg myśach soe osobste spray Lsty do Nny oca Lst do komandora Trenoetha upoażący go do roporą de Jego recam osobstym Neee ch byo ae mogy dać Nne cas pomóc e eźć esce edną deę scęśce amochem p górę krętą drogą do bay Gdy pospesne mja ahadoe dr pochyc soe bce ysokm ustre ByŁo coś neaścego tym że ygąda tak eegack?: noutk mundur ćcebny capka syk ramenm ak że syscy mog deć ego noy stope:t trudem sę po aet take ch poróco tamto N yrusaąca Jego starym mundurem żeby proadć Nemcó fa SZ7fY top cągnąć ch Bergen Móa tedy o ego denośc a cy o sama ne bya de? Ne sposób yobrć sohe ak!taaby e cerpeć ten reźnjj: SS Spo3ra preotme puste pók esak pred mesą ofcerską k medano pene mary:skch capek: brytyskch amerykakc! me;ną e systkch okupoanych kraó Zastaa sę gde są tera ch aśccee Sużbo:Y aproad go do cyegoś bura gde ku semu dumenm obacy marsaka otncta Ruthve popaącego kae toaryste doódcy bay ta Marsaek sta serdecne uścsną mu rekę my coeku ygąda pan ep nż ostatmm raem AUTOBUSY LN J" P" 55" kursoać będą poud pónoc cęścoo menoną trasą: do skryżoa uc KOPNARUTO m a n a stę CŃSKEGO CZA be pne ucą KOPCŃSKEGO JARACZA dae ak dotychcas N a noym cnku ustaono prystanek: da n J" P" 55 ucy JARACZA pry ERZBOEJ Lkdac uegne prystanek aqtobusoy u NARUTOCZA pry TRAMAJO\\EJ Pto ostane o k a oa ny u KOPCŃSKEGO pry pry NARUTOCZA da autobusó n s ta nek E" J P" 55 Dotychcasoe prystank tym reone da autobusó adą cych kerunku u ARM CZERONEJ u e g n ą k 976k d a c Seat0n dostrega drżene e ust ec eda że se e rooacr:e esce ne tera Będe se trymać do ch aż amkną sę a nm dr O epe nż nne a artość aką may da nego te ostatne che Da nch obo:a Na enątr ak ryk rannego ee b sę echem kaksoo Pęć mnut poedaa Tak ak se sedem dn Davd krótse nż cyekoek 242 AUTOMAT muycny a SPRZEDAM P70" ca OLNA katera studen596 g Te tom Potrkó!ośc ub cęśc chn kupę g B0 :m22 Tryb Smdta 3 m 8 M Łódt Mochckego Trómasto spredam amenę pomdoró BM 800 SADZONK spredam 4993 g ub spredam Te 487 skarnoych Bynoa b (pry Aek 4874" Prasa Potrkoska 505 g SYRENĘ 05" (976) ka 96 sandroske 94) ea3n!oy kuator MZ (Z pokoe) Pabance fa spredam Te baene SUKNE pobne amenę ąmne baste hurtoo ndy AŁ korboy 5 gó Ł 4865" Pracone _ Re nych panekach do Sm Potrkoska 96 duane spredaę ouc 905 r nr 5 pra k Aronde" kupę Ne M 3 teefonem M a5555 g dakoskego 20 <c;_ a menę M4 ub M: 5 (3a ofcy p pokooe) Zare ub nboroka car kaaga KUPĘ samochód po y ne Te 53!746 car dy!ska amurska Truskak pną padku 4933" ra ODSTĄPF; oka praconę (2S m) Andrespo ce po pporach Jak fa sa Potrkoska 96 neprer soa oocuące ane osny do my ARSZAĘ 223" górno ROkcnska 9 Truskaka goat _ oo aoroą (972) spredam POKOJU ne_k_r_ę_p_u c_y_m_ eścem posukuę Oferce ekośc pęśc dec Preaoa 0 m 38 ty 4 820" Prasa Potrkoka Spredaż sadonek yops gatunkó SPRZEDAM Fata 25p" ska 96 sy!koo ora upray po desa Rok prukc 974 Stan otych bardo dobry Te LOKALU pętstu nu praconę 4938 g kraecką terene Kon poctoym po g 20 ckam OgrBogdan Kndryk poukuę ar tantynoa 40" ro MOSKCZA Zacheme ncto prdam 4745" Prasa Potr M20" saę ca ] poste restante _ 96 oska g 4946 Te 6500 KOSMETYCZKA posukuf SLNK skrynę begó cęśc okau fryerskeau!omatycną nne cęśc go 478" Prasa spredam Potrkoska 96 Fata 24 S Prasa 4973" PANENKA pracuąca popotrkoska 96 sukue pokou subokator OŁGĘ" (ropk) s KAROSERĘ Syreny 05 skego Nachętne Łódź nkem Mercedesa" spre L" (976) spredam Te Chony 4923" Pra 530 g aam Te g sa Potrkoska 96 8 kad ;ra ODSTĄPĘ SKODĘ 00S (97) arskę" doe Sky (972) po 4977 g ypadku spredam Te saska a 4788 g 6728 MoPLNE spredam Fata 26p" skca 42" (972) HusarPRZYDZAŁ V karta amenę ska g ub karta g MOSKCZA 408" sprepo 20 dam Prymę amóe MOSKCZA 42" po ka śuby chrty samo OpemRekord ptanym remonce spre chem dam abryska 6 Te 700" Obyateska 64b 4945 g 493 g Kopka 3802 S00 (973) spre FATA 26 Skę nny Te po ypadku kupę dam Jaraca 02 m g comb "ARTBURG 04" Syreny okayne spredam SLNK u Fras spredam Bronsay 7 Nepoomncka 4830 g 4869 g (Chony) NOY aparat fotografc ka Sobca" ny akadoy yposażenem spredam SPRZEDAM Syrenę 03" SYRENĘ 05" noą a Łagencka 6 m 259 menę 25p" Te 5544 po g g g 4779" Prasa Potrkoska gę spredam kosem MZ GAZOY koco centra żaba 5 m 2 do g 0 SYRENĘ 05 (974 r) nego ogrea PG 2 budoaną DZAŁKĘ 5 Kossaka spredam spre koco Norma o po VOLKSAGEN _ Bauty 4777 g Ł 600" m 45 b g erchn ogreane 45 cterroy me 974 dam te 8754 _ spredam ogądać par SYRENĘ 03 snkem spredam te 5373 ony ygodomek Ko spredam 4826 g kng Cerony Rynek" do 05 Rude dam ogrem um te 49 po g 5 czenne g sprpdam CEGŁĘ spredam TraktoPabancke Prasa roa 37 m " 403" 4350 g MOSKCZA Potrkoska 06 e b 35 ARTBURG fabrycne Kusocńskego Bony noy spredam 6 pe b 48 m spredam DUŻĄ dakę budoaną TOKĄRKĘ kupę PKO spre ŁódźStok! Corstyń5ka 2 ŻUKA" po (okoce Ł) kaptanym 4775" Prasa Potrko492 g dam Bsko as a górny ka 96 snk remonce Te g 8 spredam skry 4978 g ZAKŁAD dearsk (poń Okręgoa 9 m g FATA 26p (974 kora) C>osncto) spredam _ spredam Te Prasa 493" okoca PLAC 600 m k 4783 g MERCEDES Dese 5 t y Potrkoska 96 do Juanoske spredam Anocyk Go derżae OCTAĘ" stan dono Skokoskego 6b 4982" Prasa Potrko AKUMULATOR 2 V Urędn903 g bry spredam ska g ca 2 m 6 U925" spredam sprearszaę 224 DOM 4boy abudoa Prasa Potrkoska!s dam Łagencka 902 po FATA 25p 500 spredam gosp;rce dakę UŻYANE: kuchnę gao g Traktoroa 57 m 0 te ogród oocoy spredam ą tapcan spredam 4789 g Oorkó Par:ceska 82 Te 7293 g 6 spredam MKRUSA" 8 Pabancka Bck eektroncny m 9 po g 6 94 g ZEGAREK kapę duosoboą SKODĘ spredam Te SYRENĘ 03" 4979 g dam g 8 spre495 g spre ARSZAĘ" docepą ub be (stan dobry) dam Te; po 9 kupę pne agrnk!klep ub kosk spoży arya ELKĄ Encykopedę Po pry Retkńske 9 corony Te sechną spredam kupę ooce 4897 g SYRENĘ 03" ora JuPotrko " Prasa Prybyka" spredam ska 96 do seskego 4 g 85 MASZYNĘ dugoą ora texas spn syca KOSK aryncy kufata 25p 500 (U72) sybkobe żną pę Traktoroa 76 m 28 stębnókę 4927 g Vertas" spredam or spredam ub amenę 4924 g 4922 g 26p Ro 356 ske 4a 29 PEC gao\\y c o kupę ) r ( FATA SPAARK; 220 ma%ynę Te Pabance 626 Zger Petrudearską 580 2goą spredam g 4957 syntetycne prearkę prędy over sńskego 2 KAMENE spredam p9da ock stębnókę 4ntkoą apredam spredam ub prystą SYRENS 04" nem ceny 486" Prasa 4983 pe do spók Te 7903 Te 3939 Potrkoska 96 POMPĘ gębnoą 55 = 5 = = F spredam M2" (73) Te ZAMENU! meskane pokó kuchną e rocau rónorędne Ł 42984" roca Prasa Pae 62 M k meska POSZUKUJF; 5456" Prasa Potr koska 98 YNAJMf ne Potrkoeka pokó samot448" Prasa 9e poada STAŻ DO ZASŁKU ST B: P rok temu mó mąż poruc pracę aka atrudnony pre ctery ata pynęe de którym by Obecne to obnżene ymaru uropu ypocynoego ekare skeroa ro do sptaa operacę Jak asek mąt: ponen otrymyać trakce choroby: 00procentoy ak dane cy tyko SOprocentoy? RED: O ysokośc asku choroboego decydue ak a domo staż pracy Ae ne ch tu ak nektóry myne są dą o neprerany okres atrudne ednym akade: nesenu do tego śadce bere sę p uagę systke ata pracy to be gędu dugość prer Jędy ednym a drugm okresem atrudne ora tryb (h) roąa stosunku pracy Dd6RadoJR PONEDZAŁEK A potem acne se kana Muse u? ść PoeZe!a Ruthven )sed do dr skaa a druge dr O tam ceka Maee peć mrut N staa pośrku po!rou :racskac ręce patrujac se n!eb!eskoeooym ocam dr rtastepjp sektnd!e by raem obemuąc sę tak mocno że s:vstko stao se nerecyste Ngdy ne śno m sę że mogę meć take scęśce se!)ą Unós doną e )Odbródek myśąc o tym syskm co sę medy nm ronęo De\Vcya ścągnęa sużboą cajpke kedy gaska ;pacam e osy aruca mu ręce syę Je :ZaPachu dotyku e caa duacesto se tuż p;ry e?:o cee ne b stane 7nscyć żaden mundur Będe cebe cekać Davd eaa sę A»tem będemy bezjpecjn będemy ży Raem MPK = NTU = = opatruące rannh Na to ygąda 24 aada m a że ceem usprane ruchu d 7 pca 978 roku Sporaa :cąco doódcę bay krótce musę racać do moe kryók Sussex żeby meć oko SY\SttO Kedy drug ofcer pch do dr da= Na panskch ramoch &!>OCZYa ek cężar ęksy nż mokoek maby prao żądać Gdybym sąd że Jest akś nny sposób rusy ramom Ae tera mamy uż ca A M Graboscy S Botbo Martme MŁODE mau:eństo con koe SM posukue meska 2 ata 4990" Prasa Potrkoska 96 DUPOKOJOE ygam! teefon centrum amenę pokó kuchną \ pokó ub pokó arunek te kuchną efon 4930" Pra96 Potrkosk;{ sa rok saposzukuję meska menego kaaerk 4980" Prasa Potrkoska 96 POSZUKUJĘ gardu okoce Ronda Ttoa Koe MoOboa Ha dreeska Cas 5 SŁUPSK 2 5 poko m kuchne ygy 35 k teefon centrum :tamenę 3 ub 4 pokoe ygy Ł TeefO g 320 LOKAL daący sę praconę 36 m t eśce pórka amenę oka meskany U po sch 27 m g poudnu 205 krau e śata 22 Moaka poskch me 245 RoPROGRAM V ncy kadrans 300 Rytmy mo 00 ad 205 akace meomadych 320 Na tycene suchacy 340 Kąck meoma 400 Studo 225 ad (Ł) 228 Cha mu425 yk (Ł) 230 ydare pogą Gama 4::0 Studo Reaks Studo Gama 500 ad 505 Ko dy refekse" magayn B Surpyt 300 respondenca agrancy 50 Stu go ta (L) 245 Geda do Gama 600 Tu Jedynka 730 Posenk ktora Koankoskego Radokurer S00 Tu Jedynka Tańce udoe Soac 330 Ne tyko a kerocó 833 Kon ru Studo Stereo (stereo) 400 Nae ukccy ronkom 45 Tu Stucert życeń 900 Dennk Gady poskkh do Stereo (stereo) 435 Muycny 95 carny estra<; 94! Poske espoy ao śat McCoya Tynera (stereo) 500 ad 505 Jeorach" 53> e 2000 ad :!OO: Sadem 540 Ksążk do sych nterenc 200 K:once<rt m\j Cha muyk racamy Dsneyand" 70 których at Mee 2()35 yt popuarne! ad 2!05 Kronka sportoa fragm po s Dygata 25 Preboe tre<:h pok 2200!ad 605 Graą poske kapee rez krau e śata 2220 Tu ra gone 625 Aud nformacy o do kerocó 2223 Krakó mu kursach ęyka acńskego 640! ycne antene 2300 ta as PQ Aktuanośc d (Ł) 655 Cha muyk (Ł) 700 Posenk Dem!sa ska magayn sonomuycny fabrycną Roussosa (Ł) 75 Za aud J Bąbńskego (Ł) bramą" PROGRAM koncert ro735 Let suta 800 Reportersk L30 ad 3 Postęp dom no rykoy (t) aud B Surgota (Ł) 0cesność U4 Muyka sp stre kakson" chy 205 akace meoma G<a kapea Janusa Każmer Cha muyk e<:aka (L) 825 Kaedookop uk 228 ad (Ł) (Ł) 230 ydare pogądy re 855 Cha muyk 900 SOS da B Surgota bosfe<ry Taemnce neśmerte fekse" magayn (Ł) 24 Tańce kompoytoró pe nych eor" 95 Lekca ę anskch 300 Syetka aud K Gą geskego 930 Jam sesson 205 koncertu Ork PR 30 M!ZYa nstru Odtorene soroske poskego baroku 3SO TV Krakoe (stereo) 255 Noe menta :>50 gra radoe kntetu Da caad 33 Ze s o s Kosmos PR Koncert grań Chóru PR TV mera" 226 Studo Krakoe 40 ęce epe no 2235 Bonton at 70 22!50 Peśn F oceśne 425 Muyka F Court Chop granu T :ZysGary r 530 Radofere 80 Muyka J Marchńskego 2255 ad 640 stuec!a ubego poska Aktuanośc d (t) 65 Cha TELEZJA muyk (Ło) 700 Bask cene mu PROGRA\ yk aurock 720 Notatnk kuturany 730 Rec o tórcośc s 430 akacyne Kno Mych Lema 800 rocask JCe Spray mych Sat se otorep 820 E E ry nedeę" ceń Muycmy fm fabuarny gar: Eega smyck op pr bug 600 Dennk 60 Pebscyt Studa Gama 630 Echa Obekty 63() Teefere Na spotka ndańske śceżce ora Therry d 840 Radoe Jak ęge ak me<t" 900 Re Smaek" 730 Dom my 745 Nacta grań ta Macużyń s kochan bźn" Cotec skego 940 DtękoY pakat re babca" fm pr TV NRD 900 kamoy 9N Preorny ase u Dobranoc 90 Sódemka Sado pane ecór dennkem 2030 Teatr bepecenoy!o Kontrapunkty TV: A Fredro: Damy huary" dyrektore! tygnk o muyce XX eku 230 ;reż O Lpńska Yk: M aadomośc nformace sportoe Kobusesk J cesk 40 Madrygay C Monteverdego Pokora Came2200 nn V Ksęg Z200 Jak ostać żur rata 2230 Dennk 2245 Spotkamagayn Afganstanem stą radoym 29" program 2300 Sad rostacny" mag "e pub rack :uo ad PROGRAM PROGRAM 030 Ekspresem nr%m ś!at 035 Z grań Sta Nassegarda 0! 30 :Zyc!e rnne magayn Za Dyskoteka p grusą 2 rokeroncą 300 Potórka ryk 3SO Ka::demu co mu sę c po L eży mat" Sdasc 400 Lato fharmon 8 ekó muoyk! posce 500 Ekspresem pre śat 505 akasngem Na poskch ce e estradach 540 Na oskm rynku pytoym 600 Reportaż Janckego pt Mrek" 620 Muyko brane 64 Nas rok Ekspresem pre śa>t 705 Muyc pocta UKF 740 Odkt rrone preboe 80 Potyka da sysbkch 825 Cas reaksu 900 C:enne J poeść yd dźękoym scęś Dugo Broskec e 930 Ekspresem pre śat 935 Opera tyg C Monte Studne 9O Orfeus" verd prrk6" c po J Chmeeske 2000 O mnut gek pansta s Rachnę 200 manno m tury różnych k<:>mzema" poytoró 240 Paneta gra C Nemen 2OO Fakty d kaaerk ub M2 te kraoe ZAGRANCZNE adresy matrymone y Asyam byskacne poo" Supsk skrytka 33 LOKALU opekunka POTRZEBNA do decka nfancka 3 a 550 g m 5 =a :anfta! NSTALOANE ANTEN TELEJZVJNVCH ykonue EKSPRESOO Specastyany Zakad PH te t Studo Bs 435 Spea Hee Vondrackova 440 Z archum Studa 2 50 Reaca turneu tensoego o Pucba\ Studa Sp!ea Bam 555 yścg samoco 625 doe formuy Seca Jeefon Studa Bs 630 Poradnk motoryoanego turysty 640 Haó ącach 700 Teefon Studa Bs 705 Zatryma kadre" Rysard óck predstaa fonofoto 720 mbedon 78 fragmenty gry póne Fbak Okker Femng McEnroe 735 Teefon Studa B<o 800 archum Studa Jepo rese Kryreportaż dy" styny ChonoskeLskec 850 Posenk mee Studa Teefon Studa Bs 90 adomośc (Ł) 930 ecór dennkem 2030 Z archum Studa 2 (montaż programó rorykoych J Reseskego udaem E śneke) 200 Z cyku: gady gadk gadeck spotkane U S!pń ską gny 245 Tyko da Predstaamy H ażnych 2205 Vondrackovą 2240 O programe D Muycnego Studa 2 nformue Stefan Truscyńsk mnut reaksu POMOC do doga dec NAPRAA óek Te U JBf55 nż ysock stae potreb 4223 g sch 40 Zaktd Krag 5043 eck SZPLK sanday rymk Ry44 PRZYJMUJEMY chętnych ęckoskego 5074 g do boru carne cer nesk one poreck Poq;hoKROTKE termny ykor4żych 37 (Noe Zotno) Zakad poeca 4455 g BacharS)to Spaancy RACONKO do gos SPUM Zakadoa g parsta ronego pryfrancsek Serba me Tu ce EKSPRESOA Tan bór praa o pońskę masyn do syca g Goss POSZUKUJĘ praconę remeśncą u Potrk<:>ske posukuę OferPotrty 504" Prasa koska 96 a208 Gada sedmju tecoro anda arska 225 Try kadranse au 2300 Baa g" ersu B Ostroske 7 LPCA PROGRAM ELEKTROMECHANKA Po urą Jadó nstaaca radoaarmoych deń ych ustaane aponu tp nt TaadaJ Drukar5565 g ska NAPRAA óek Kesc Zubroe U Zgo se Eektrometa" te 5090 " TAPETOANE maojadga ane meskań atkoska Łódź a Koś cusk 53 te g ub 2883 hosatkę drobną da docó erat futerko ych ora satkę ogreno4 ogre metazaka! ykonue oe Stok Susarsk Łódź 2 (róg Corstyńska u Teetoncme) Ła!k oken USZCZELNANE Te Stansask SZPLUrymk ęcko"kego 44 Hrynec teetyne POGOTOE Bedrek YDZERŻAĘ mage epecem prymę spó nka (kraecto ub nne) 488" Prasa Potrkoska 96 eektrycny eentuane spónka POSZUKUJĘ hoa udaoca erąt futerkoych Ofer ty 4809" Prasa koska 96 Potr carny kundezagnął ek (sucka) okocy Bytomske Ceka asmuco Magda Te g MARA ocechoska gu ba egtymacę studenck! nr ydan4 pre 4862 g UŁ SAMOTN! Cekae oferty proponue Buro MatrymoLne R" skryt SPECJALSTYCZNY Zespó Opek! Zdrootne Gruź poctoa ka cy Chorób Puc Tu 973 k Scecn 6 syne unteaż agubo Posce ną pecątkę o stępuą NAJSTARSZE Buro Matrymone Ma ce treśc: Specastyc6707 Poń ny Zespó Opek Zdrootżeństo" Chorób L beta 29 koary scę ne Gruźcy nfor Puc Tusyne te Tumażeństa ś e mace 0 ckamt po syn 5 Łódź Katk Odda Chrurg 940 k ctoym Persoe Nacyń 939 k NOOCZESNE usug mapsytrymone poeca choog Juno" Busko ZGUBONO żaket kos Zdró skrytka 92 cerono(ratumu 88 k tooba kratę ado6 te mość po BURO Matrymonatne 556 g Nagra An" roca skrytka poctoa 2054 poeca usug YK ALFKO AN\ bukaprymę kecarkę 5652 g te car dom YNAJMĘ pokoe śród asó d eorem daa ód s eonospecagórske Zapem yty KRAECTO prerate Sebn stycne Syce ene 495 bane reperaca dopasoyane eży damposzukujjs mesca ske męske nooc:camoche do Bukares ceśnese fasony tu pcu Te 5332\5 koskego 78 Chr3nopo g sk DZENNK POPULARNY nr 60 (904) r

8 R Surkosk Jesteśmy ycofa pó kroku pred nę bramkoą że by meć dogną sytuacę do apa pk która popre mur ankó mera akrytą cę!c bram k Kuka rob aśne te pó kro ku tym momence Nenho bardo mocno stre aśne tę cęść które on sta Rob systko co obronć ne móg ae tego strau ) móg m pyta cęsto też adaano mprea Dennka Ludoego" cy p:y stane :3 emy sansę :taay Góne LZS PZKo 25 popraene reutatu cy cyśmy yśc dookoa Posk tocy ę esce robene strat Myśę że p dyktando koary poskch spotkanu Brayą apacsmy Na rae umes caane perogromną cenę a ofensyny sty asym mescu predstacea Posk k po prere Pobne ak me kasyfkac ndyduane udae cu Argentyną!>ramk pady po sę pen boem ryaaca obrońcó PrY yraźnych będach druq:ynoa est uq: race presą druger pa pkę prosto p nog do koryść repreentacynego precnka kt óry tychmast stre teamu Tym samym poscy soso a dobtka bya tyko fornoś cy chcący ak \V poprednch acą Pobne pry trecm gou: ktoś tach egrać decyduącą roę ry >opreckę aac sę preróc_ stra (Stoarysene AOCC dobtka nó bya ce Pry sta mpre eoetapoych preproane :3 cuem ak uch e mne daące asną punktacę) reaua necu só pan ak do te pory Choć do końca poetre" poostao 30 mnut graśmy bardo pątkę" ambtne Staraśmy tuprocento e sytuace (Gorgoń Lato Dey) menć Mogy dne tyko cokoek 29 cerca (torek) 5 cerca (cartek) Samootep oskoym ecmy do Mendoy gde prygotoyać będemy sę do trudnych poedynkó Peru Brayą Na otnsku ta s duża grupa mescoe Poon stary om sprer ro ku Cuemy sę doskoe ŁaduZaemy sę sybko do autokaru meskamy Porteros 46 km Mendoy (ysokość 500 m npm) Ładny hote u unóża Andó urae cęty śata Pre 2 dn ne ne preecha tędy samochód spotkaem też żadnego obcego coeka Dookoa potężne góry które pooe otocone są <ame_m skaam Ne ma żadne rośnnosc ysoko śneg kóry eży pue ca y rok Otocene yśmence pasue do tego aby otrąsnąć sę po porażce Argentyną pobyć stessu <tóry peno s tk Jestem bar ao cekay poedynku Peruań cykam esym roku pokocy pobne będa śmy ch 3: tera? 6 cerca Poosta esce deń do arcyażd nnk nego mecu Brayą argentynske paą epse druesta e po roegranych żyny rundach E Carn" ba sę et ; taką samą pmktaę ak s katock Sport" po każdym mecu goym Ne byo esce maksymane noty: desę ć Po mecu Meksykem umescono mne Jedestce d Tera cytuę Naakę śród epsych nne gaf)ty koe mne argentyńske Ne umescaą soe u;ce pryąuę edk do tego żadne ag ; ne tryechaem preceż tuec grać p ta cytać prasy kę 2 cerca (śra) Jedemy trenng do Mendoy Organatory ne poaaą m trenoać góne pyce boska; możemy sę tyko po ne pt espaceroać Muraę choć est!ardo abk do pryróbym ad bardo cężko bega sę po takm bosku Nog sybce sę męcą daraą sę także skurce Pre::nk będ:e ma edk take same arunk gry Zapoada sę sume cężk mec 22 cerca (cartek) Spotkane ambasade poske Buenos Ares Smutne mny nkomu! ne 7 cerca (sobota) be Toseskego ostąp ko Ku chce sę żartoać 23 cerca Konferenca prasoa Porteros dennkry mnósto Nas dobry sume epsy do te pory ystęp mstrost<vach ecorem soe rob śata trener ogasa skad espou: granty (pątek) yrusamy porotną drogę do Posk samooce symboc bu teka sampa Preceż to menny Tomka Londyne żegmy sę kem Lubańskm Pryeżdża ka Tomek" edk cae ne Jest kontuoany sytuacę Cy gdyby mecach precko mec Brayą! eżdżamy Peru Bray gra romasesk stadon Znó grany be Tom uyskabyśmy barde konystne reka" Po dre dę ró:znotne utaty? Możńa rónym poe sęde nem a>ytać ak byby ynk mepakaty transparenty ps: Arrba Poo!" (Poska cu precrn RFN gdyby bosku pród!) To asmga argentynke by Bonek? Jest to gdybane" ne prasy która prypoma pred do sprade ecorem ogądamy mec Argen dżentemeńdeń mecu o se ske postae boskch RFN ty Peru Gopare yrgra 6:0! A poa tym se ycęsto pry Po tym spotkamu do ponycb go do dn nocnych fetoano ukces By mstrost g spary bża Kb to stny sa Maem rażene że upragn one ak o oto" ce brayscy też ne próżnuą: ude pad amok Tarasoa uce skaka samochy yba syby Suka prernych mne sposobó neroumaych da a>y okaać soe adooene sukcesu 8 cerca (nedea) s SO có yścg dobre krocy gó trasy A preceż ta mp:ea ma maa być ego benefsem by sę etap do ry sobotę Kryncy Ne prynós on asadnynk man kasynkac bocych em ostatrue ch doący Krynca Zakopane: V ETAPU do proadące coók T otas Jeże ch tb mast o ódkch ) Suka (Poska ) 3:5526 2) Ko3:&533 3) Mor ) (LZS opao koary to ne strac se poyc perse desątee predsta (ochy) 3: ) Breżny (Poska 5) Zaada (Komun) ) 3:5543 ce Komunych Dróżka Etap do Zakopanego by koeną 3:5543 6) Mytnk (Poska ) 3: km 7) Ebegge (Austra) 3:5543 8) PreLcy próbą gór ską nó prynóo manę dera Już sng (NRD> 3543 PO V ETAPACH: ) Charuck (Po o< startu Kryncy tray pejedk ska ) 8:437 2) Benek (Poska ) etone koarske harce" 3) Ceśak (Lega!) 8:33 8:56 stępoa ne atak decyduący (Lega ) 8:550 ) gdy pocątku 4) Skrypek Tak to bya trasy aące" prygotouą atak otas (Posk:; ) 8:604 6) Kooespo pao (LZS ) 8:62 da deró poscegónych (a sym) ó Dopero 60 km trasy udagrupe 3 koary sę ucecka a śród ne ao sę dóch ód PŁKARSK J<c ankó esy gór" ; yscgu Pokou K S ujka ube tuyścg JUDH>0! mstr Post gorocny dukrotny A Lech Poń poko to at aada śród ucekaących byt dobycę Pucharu mecu ryskm róneż H Charuck który tak do Druyścgu NRD FC Magdeburg 4:3 (:2) sę spsa skoe ge tomast porażk do p Meksyku spó kare NR_D e rocau meropocęa sę aem Skernecach akońcy sę koarsk da praca egość peetonu ę scoym Sąskem pregryaąc 0:2 Yścg tryetapovry unoró msych unoró star ksaa sę mgnenu oka by (0:2) & Precncy Zagęba runsych Doskoe organa m mece yneść 3 mnuty preagf de P2P pkare SS nnsbruck Ostat górska prema p Obdo daacy oeprea to astuga ódke Rady Zrese LZS o ą tuż pred Zakopanem prere pregra ostatnm mecu PuchaOrganacynego da sta)ę koary Sabs acę ru Lata Duką Praga 0:4 ra Komtetu A Natomast pkare MSV Du sktórego es m n yraźne padać pea s"! ró skad Chadomak prees ZSR M Ga neż mnese grupk cooka burg pqecmcy Lecha Puchaproadą ceoea skerneck Znó komtą kasą bysną K re UEFA decydoane a Mchaak dyrektor ydau Suka e Spoem który mponu se grupe Pucharu Lata etap któxeo sy ostatn! mecu pok o on Kutury Fycne ora J Ochrko ącym styu ygra Duą Rapd eden 3:0 meta bya usytuoa p prees SM A Pkare FC Bruegge prec?t unoró msych Kroką Koar Tramaara aryaacę 2325"5 ada upasoa sę tomast 4 ncy sy KPE t8;ryskm ygra Lseck (Spoem) pred P Bartkoskm (U _Les poyc cooe g: upce a mecu poko achnonemeck ( sę róneż der yś cgu H Cha espó KSV Hessen :0 (O:O) no) R esooskm & toaryskm mecu drugo" de Łódź) 2340 R Ducmaem ruck go""ych espoó Zagęb? Lubn dotychcasoą rypsumouąc (MZKL Raskó) J Syarsaske Poon ycęsto o< mańskm (Maose Teresn) aacę treba sterdć ż est Na poscegónych etapach trumfo o pradę emoconuąca Tyko neś gospare 3:2 & Pka e sy sparrngoym udao sę utrymac a: Lseck (Spoem) ada n T otao;o etapy mecu pckc ae 3: dydua cas (8 km) kry kosukę dera pre da ora esoosk Na każdym tomast meo sę terum (23 km) proncto (de) 73 km 35 Tour de Poogne Tegorocny starsych JUnoró Ryaacę ygra J Gońsk (Żyrardoan est prykadem tego ak pon trasa mt?rey ka) pred P Konecnym być ukstatoa (LKS żary) A Sadte eoetapoe] aśne gory40042 stym terene Mamy tedy pregąd (Żyrardoanka) ckm & Da b ą<oe medae doby Na poscegónych etapach ycę umeętnośc każdego koary apascy styu kasycne ytryma! poscy Trudó mprey sta neś P Konecny (Zdżary) ada ndydua cas komty posk rnar Rysard nym rogryanych Ouu meuropy unoró H (2 km) Gońsk (Zyrardoank<O Surkosk który obok Stansaa strostac kryterum (35 km) Konecny Boneckego Marka Kua ora!e Kerpac kategor 48 kg J Kau nnych ankó ycofa sę t:ny kate(or do 68 kg (s) 08 km (Zdżary) & sne obsade mędyro doe akońcy sę turne o puchar Koa pce ręcne męż Perse mesce doby cyn scyoc medaśc ompscy pornśc ZSRR który ostatnm poko Poskę 24: 22 poedynku (8r Q) Druży Posk aęa trece mesce mpree który aansoa A Fbak do fu turneu CT kortach "orresc Hs ne akafkoa sę do ryaac c perse mesce teoroc preg ryaąc poedynek rua ycęsto Predostatn poedynek żużocó perse Gard perse runde m nych rogrykach ygryając e tsem 2:6 3:6 unkty da strost \g! akońcy! sę pe Staą Resó 58:0 A Zycęcą n!ed negoo 6 etanym poenem Odneś on ód<ego espou doby: Gortat Drek po 0 Kostk Katko pu Tour de France osta Francu Jancuro 6 Poenter który ma też ystartosk po 9 Jatcak 8?>kobe 2 Kryża ać żóte kouce dera Ne Pakusk 3 k Maksymaną ość punktó g os sę on do kontro an tydotomast da gośc doby Zb Ją pngoe osta ukarany gryną 5 tys frankó ora presunęty der 5 ostatne mesce etape e straokaao sę ż eże ż:ocy tą 0 mn te sytuac derem dobre kasy est Zoetemek JHoanda) dysponuą Gard to ch umeętnośc ne sprętem są cae take mae ootrafą a snesym ak róny cyć rónym Prykadem tego by so Hamburgu rogryane są m botn ec e Staą Resó ay strosta ś\ata sermerce Ne cęsto końcu ostao yacoede sę nestety poskm repre ne po bardo cężke ace ae prycyn takego stanu recy entantom Do te pory roegrano da f eży upatryać fakce ż Kose foret kobet mężcy2n ne ścga s soe cteróay a sę nch ne żadnym oroe esake" aś Jancure predstace sego krau An Java" defektoaa po 5 yscysocańska doskoe acya poedynkach gu e systkch emcach ec decyduącycn traa bardo yró aka Na torach Spoem roegrano yżsosc ęksość begó końca se <euć musaa boach el<:e braa tomast rundę d użynoych mstrost Posych precncek Doskoe spt msoo kobet ucncte Perse sk poeynkacn róne: sya sę ankom mym sę eżą Ge Drek Skobe begu nom mesce y Jcya druży ResoArkadus emcynych Jedk on ne staną yso nym (da meżocó) ne V Resó 5580 pred Stea Kece poedynkach ś efektone ycęsto 5: Dę!8 pkt RKS Drukar arsaa pry ada kośc Garda skocya 546 pkt Carte byo Spoem k temu barażoych o eśce do foej bepecną egość rya że Lódź 589 pkt sóstk Naartoścose ynk eone dobędemy róneż medau by utrymać ą do końca Drek sa Los etkną bepośred restą eu begach astępoa! bou uyskay: Fruga (Resnva) pkt Mącyńska (Marymont) 207 ne ryaac o aka!fkoane s<bo eżdżącego Kryżaka do2()2 pkt śród unorek msycn sę do strefy medaoe J Pguę by on też obok Gortata ę<<: cemstra śata Budapestu są ość punktó da drużyny To bardo dory reutat uyskaa Stara) 55 J Berkoskego Bratobócy" po my oberuący ank Posa seska (Drukar edynek akońcy sę ycęstem da esce sporo brakó technc pkt Po dóch rundach tabe" g Berkoske;o 0:8 Jedk nych ae ak do te pory karera 0995 pkt pred proad Resova stępne ace m usa on uć yż ego roa sę pradoo Steą!085 Obunkem Prudnk Rumu Mrescu pregryasość sym) (a pkt 0726 ąc 8:0 postaę Lcymy epsą sych sermery ryaac dru ropomyśne ;Fotecś c żynoe pocę ak emcyne Poko koen<> randę 33 ran 3:3 NRD 8:8 (epsa różnca trafeń samym yacy Tym 67:6) aans do ćerćtu Dś (pątek) trasy Ogónoposk CH BOSK Z Be sukcesó Hamburgu Spoem V mescu ym Prosmy Cytenkó o Komunkat Totka" Dużv LOTEK keroane pytań do Zb S tudu TVP arsae gnea Bońka Prypom byy Dużego da osoana sę adres: Lotka osoanu które s my ygrane pynęo Popuarny" prypada kota :yoso Dennk ano stępuące numery dyscypn u Potrkoska 96 da sportoych: sportoy dopskem LOSOANE koperce: Pyta do!202:93847 d 2 Bońka" Zbgnea LOSOANE krótce poemy no 3 4 :M ne 0947 Końcóka bandero 9 cerca (ponedaek) goścśmy ecorem cora Porteros okoo ;>o osób mescoe Poon By spay stró spóne posenk Museśmy dużo rnnym krau opoadać o do masta yechaśmy Rano Trochę preypom m ńase pgórske mescoośc Tręner Gmoch tomast uda sę ra keronctem ekpy do centrum p;rasoe go Zaskocene byq ponoć ogrom ne cora późno nocy poróc! do krau pkare dea któr y p ą trenera r:qgr B agóry prebya Ząku RadZeckm prygotouąc sę do bża Opróc normanyen ącego seonu trenngó!{tóre byay sę cenne ódk espó ro{egra ró ctery sparrmoe spotka neż ystępe pegnym sym Moske eane poko spó Moskca 3: () uguracyny poedynek roegrano espoem Kubas Kemeroo który akocy s; porażką an :3 żesku de prestępne gra!spoem Zent e Zedą remsoa mescoym ora 2:3 Perm 2:2 ydanu gaety e torkoym scep?mformujemy cytenkó de tournee gooo o tum ryaac pred roo<"cem ekstrakase ma esce pane ror;erane kku sparrngoych mesę będą systke co Dś tomast asnym obekct> sta?one LKS pkare tego kubu meną sę toaryskm mecu Concordą (pocątek gód ) (sym) DZENNK POPULARNY dennk Robotn!ceJ SpódenJ ydance PrasaKsążka Rruch" ydaca: Lód2<e ydancto Prasoe RS Prasa KsążkaRuch" RedaguJ! Koegum Hec!akca k 9003 Łód Potrkoska 96 Adres poetoy: OP Lódź skrytka nt 69 Teefony: centraa ący e systkm daa! Redakt?r ceny Zca redaktora hacrrenego 0726 ne amóonych (ręttoosó Sekretar7 ooedany n sekretan 2)475 Day: mesk sportoy ekonomcny Jedk da stó tnterem Re!akea redakca ne traca); kuturany 6200 Panorom<" da spoeny fotoreportery 88" Da Osros?eń 350 (Za treśr ogmeń redakca nte poada) 09 termrh Ce prenumeraty rocne 32 oorqrnte 56 E!:ar tante 78 Ptenumeratę pnyjmua dzay RS PrasaKs tkaru<!h" ota uręry portoe doręr2v<ee Zatady pracy nstytuce organacje skadaą am>ena prenumeratę m!esroym popredaącego okres prenumeraty ttarta pórore ora cay rok do 0 katde!!:o mestąca dae RS a mescoośćach których ne ma tego dau urędach poctoych bąd u docczyceu Natoma prenumeratory ndyduan yącne urędach poetoycb bądt u doręcyce Egempare arcbta "Oenok" aą do byca kepe Ruc!u Ł6d:!: Potrkoska 95 rn DZENNK POPULARNY nr Skad druk: Prasoe Zakady RS PrasaKsą!:kaRuch" Łódź Arm Cerone 28 paper druk mat g 4 9

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki Kompresa fratalna obraów. Kopara welorotne reuuąca.. Zasaa ałana ana naprostse opar Koncepca opar welorotne reuuące Naprosts prła opar. Moel matematcn obrau opara cęś ęścowa. obra weścow opara obra wścow

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. r n or Konkursu s ru ro o o s o n n u -166 o n ń r y u run k 182 s n o r s ru r s ę orcó prowadzonego przez R ono y o n ń - No M s o W Wy ł

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

...,,f,', Y,,,, ', '::'':, ]]]]]]]']]').,.1:: ]]]]1,r]]1! ] :7:2 ; 'f *e Wsła pęne,.,,:! jerszu,m,- z ża.u,,jak stł z drzewa. Y;:,:::,,::#;:I:uł:u,;,,* C ch utko, j e d n ostaj n e śpewa, Ze Wsła płyne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Załącznk do uchały Nr 574/XXXIX/09 Rady Masta Płocka z dna 25 serpna 2009 roku REGULAMIN przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818 http://bpumtychypl/ndexphp?acton=poberplk&d=28818 DUK0914002702t09 Protokół kontrol planowej preprowadonej w Predskolu nr 11 w Tychach w dnu 10122009 r pre Agneskę o ak Głownego Specja stę Wydału Kontro

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

spinem elektronu związanym z orbitującymi elektronami H = H 0 +V ES +V LS + V ES

spinem elektronu związanym z orbitującymi elektronami H = H 0 +V ES +V LS + V ES Oałwane pn-obta: B' R ' popawka Thomaa R B' e pocho o magnet. momentu poowego, B wąanego e m pnem eektonu W poem magnet., B' wąanm obtującm eektonam mec W popawka enegetcna aeżna o c ) j m c chemat pężeń

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZAWIADOMIENIE dna 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotycy: pretargu neogranconego na organoane ypocynku letnego na terene kraju dla dec be abepecena socjalnego ojeódta łódkego. Na podstae

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Novosibirsk, Russia, September 2002

Novosibirsk, Russia, September 2002 Noobk, ua, Septebe 00 W-5 (Jaoewc) 4 lajdów Dyaka były tywej Cało tywe jego uch uch potępowy cała tywego uch obotowy cała tywego wględe tałej o obotu. oet bewładośc Dyaka cała tywego uch łożoy cała tywego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo