2.1 PRZEPISY REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.1 PRZEPISY REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA:"

Transkrypt

1 1. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250), prezydent miasta, na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ma obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analizę sporządzono na podstawie sprawozdań przekazywanych przez firmę MZO sp. z o.o. świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w ramach umowy obowiązującej od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wyłonioną w drodze przetargu jak również półrocznych sprawozdań przekazywanych przez przedsiębiorców odbierających odpady w ramach indywidualnych umów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (podmioty gospodarcze, jednostki użyteczności publicznej) wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (załącznik nr 1). Wykorzystano również materiały związane z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne w Urzędzie Miasta w Pruszkowie. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do roku W niniejszym opracowaniu wykorzystano również dane za lata 2013 i 2014 w celach porównawczych. Zakres analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje: 1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 4) liczbę mieszkańców; 5) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 6) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE PRUSZKOWA 2.1 PRZEPISY REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA: Uchwała Nr X Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 1

2 uchwała Nr XII Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów W uchwale doprecyzowano zapisy dotyczące ograniczeń w odbiorze odpadów pobudowlanych pochodzących z drobnych remontów W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 1 lutego 2015 r. zachodzi konieczność dostosowania uchwał do nowo obowiązującej podstawy prawnej uchwała nr XLV/427/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości uchwała nr XLV/428/2014 rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa uchwała nr XXVII/246/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.2 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA System gospodarki odpadami komunalnymi, którego obligatoryjne wprowadzenie od 1 lipca 2013 r. nakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmuje na terenie Miasta Pruszków wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Zarys zasad obowiązującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi od lipca 2013 i kontynuowanego w 2015 roku przedstawia się następująco: Nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki. W altanach śmietnikowych zabudowy wysokiej rozstawiono pojemniki na odpady zmieszane (1100l) oraz pojemniki na surowce wtórne zaś nieruchomości jednorodzinne wyposażono w pojemniki na odpady zmieszane (pojemność dostosowana do liczby osób zamieszkujących) i worki na odpady segregowane. Odbiór odpadów odbywa się według ustalonych harmonogramów. W sposób selektywny zbierane są odpady zielone, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane co 2 tygodnie, a odpady segregowane raz w miesiącu (surowce wtórne, szkło), odpady ogrodowe 2 razy w miesiącu Częstotliwość odbioru w zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane w zależności od potrzeb ustalona indywidualnie nie rzadziej niż raz w tygodniu, odpady zbierane selektywnie raz w tygodniu odpady zielone wg potrzeb na zgłoszenie Odbiór odpadów wielkogabarytowych, poremontowych (do 1 m 3 z gospodarstwa domowego rocznie), popiołu w ciągu całego roku przynajmniej raz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu PSZOK został utworzony na terenie MZO. Wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych 2

3 mogą własnym transportem dostarczyć tam odpady zbierane selektywnie Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na terenie gminy Pruszków znajdują się dwa mobilne punkty nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czynne dwa razy w miesiącu. Zbiórki prowadzone są przez firmę "AURAEKO" Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie) zbierane są w wyznaczonych punktach na terenie miasta np. w placówkach oświatowych, instytucjach użyteczności publicznej lub punktach handlowych, aptekach. 3. LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Według danych z wydziału ewidencji ludności UM w Pruszkowie liczba zameldowanych mieszkańców na dzień r. wynosiła Stan na dzień Liczba osób zameldowanych na terenie Pruszkowa Tab.1 Liczba osób zameldowanych na terenie Pruszkowa wg danych meldunkowych UM w Pruszkowie Analizując liczbę ludności na przestrzeni ostatnich dwóch lat zauważa się tendencję stałego wzrostu liczby mieszkańców. Podkreślić należy, że brak jest rzetelnych i udokumentowanych danych świadczących o faktycznej liczbie osób zamieszkujących na terenie gminy. Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami liczba mieszkańców, którzy zostali włączeni w system odbioru odpadów, na dzień r. wynosiła: w tym: mieszkańców zabudowy jednorodzinnej mieszkańców w zasobach Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkańców w zasobach TBS Zieleń Miejska w Pruszkowie mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych Różnica w liczbie osób zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach może wynikać m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku lub ze względu na wykonywaną pracę poza terenem gminy, jak również celowe zaniżanie wskazywanej liczby mieszkańców w deklaracjach 3

4 składanych przez właścicieli nieruchomości. Zadeklarowanie rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość jest istotne z uwagi na wnoszone do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami, a w dalszej kolejności wpływa to na samofinansowanie systemu. Zaniżenie liczby mieszkańców w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów skutkować może brakiem środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Weryfikacja faktycznej ilości osób zamieszkujących nieruchomość z podawanymi w deklaracji jest trudna. Ustawodawca w takim przypadku dał gminie możliwość oceny ilości osób zamieszkujących nieruchomość według ilości zużytej wody, co również jest sposobem wywołującym w praktyce kontrowersje. W celu wyjaśnienia istniejących rozbieżności prowadzone są kontrole i postępowania wyjaśniające. Postępowania dotyczą głównie nieruchomości, na których nie została złożona deklaracja lub są podstawy do stwierdzenia większej liczby mieszkańców niż zadeklarowana. 4. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH 4.1 ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 w strumieniu odpadów komunalnych wyróżnia się: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone (odpady z pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej i ogródków przydomowych tj., trawa, gałęzie, liście itp.), papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odzież, tekstylia, odpady niebezpieczne oraz odpady wytwarzane nieregularnie tj. np.: odpady wielkogabarytowe. Ponadto w strumieniu odpadów komunalnych znajduje się również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo budowlane. Zarówno ilość wytwarzanych odpadów, jak i zawartość poszczególnych frakcji jest ściśle związana z miejscem powstawania tych odpadów (gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury, inne) Zgodnie z wskaźnikiem masy wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa mazowieckiego który wynosi 0,263 Mg wg danych GUS, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na terenie Pruszkowa w 2015 roku (wg danych meldunkowych UM w Pruszkowie na dzień ) tj , ilość wytworzonych odpadów w 2015 roku powinna wynosić około ton. Natomiast przyjmując powyższy wskaźnik oraz liczbę mieszkańców zadeklarowanych w 2015 r. tj ilość wytworzonych odpadów powinna wynieść ton Biorąc pod uwagę faktyczne ilości odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców w tym okresie (z danych uzyskanych ze sprawozdań MZO - podmiotu odbierającego odpady komunalne od mieszkańców w 2015 r.) ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyniosła ,0 ton, jak również ilości wytworzonych odpadów obliczone na podstawie wskaźników oraz danych meldunkowych, faktyczne ilości wytworzonych odpadów są znacznie wyższe. Świadczy to o zaniżonej liczbie mieszkańców w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konkretnych nieruchomościach. 4

5 4.2 ILOŚĆ ODPADÓW ODEBRANYCH Z TERENU MIASTA PRUSZKOWA W 2015 R. Zgodnie z obowiązującymi w 2015 r. przepisami, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu miasta Pruszkowa zobowiązani są do składania półrocznych sprawozdań zawierających informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania. Ilości odebranych odpadów z terenu Pruszkowa w latach w podziale na fracje odpady budowlane odpady surowcowe odpady ulegające biodegradacji zmieszane odpady komunalne Ilość [Mg] W 2015 roku odebrano ,3 ton odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 6 342,4 ton odpadów o charakterze komunalnym z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady. Łącznie z terenu Pruszkowa w 2015 roku odebrano ,4 ton odpadów komunalnych. W porównaniu do danych dotyczących 2014 roku zaobserwowano wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych. Jednocześnie wzrosła ilość odbieranych odpadów zmieszanych przy jednoczesnym spadku ilości odbieranych odpadów segregowanych. W związku z powyższym w kolejnych latach należałoby zwiększyć nacisk na edukację mieszkańców w zakresie segregacji u źródła. Tabela nr 2 przedstawia ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Pruszkowa w 2015 roku na podstawie sprawozdań półrocznych podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Pruszkowa w rozbiciu na ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. 5

6 Rodzaj odpadów Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Kod odpadu* Ilość odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2015 r. przez MZO[Mg] Ilość odebranych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych [Mg] Ilość odpadów zebranych w PSZOK w 2015 r. [Mg] Łączna ilość odebranych odpadów z terenu Pruszkowa w 2015 r. [Mg] ,1 176,9 0,0 638, ,1 57,7 0,5 560, ,4 0,0 0,0 2, ,2 1,2 0,0 12, ,0 58,1 0,0 58, ,1 8,5 2,3 959,9 Zużyte opony ,5 0,1 5,2 8,8 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ,1 15,1 104,2 200,4 Gruz ceglany ,2 2,5 66,2 156,9 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w ,0 1935,0 100,4 2339,4 szkło ,9 1,8 3,3 7,0 Papier i tektura ,2 1,5 4,7 774,4 szkło ,0 0,8 0,0 0,8 odzież ex tekstylia ex Urządzenia zawierające freony Leki inne niż wymienione w Baterie i akumulatory Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 0,4 0,0 1,4 1,8 0,2 0,0 0,9 1, * 0,4 0,0 1,0 1, ,1 0,0 0,0 3, ,5 0,0 0,0 0, * 0,2 0,0 1,0 1, ,2 0,0 5,2 7,4 6

7 , i Drewno inne niż wymienione w ,3 0,0 16,5 37,8 Tworzywa sztuczne ,2 0,0 20,0 312,2 metale ,4 0,0 1,0 1,4 popiół ex ,8 0,0 0,8 4,6 Odpady ulegające biodegradacji Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady wielkogabarytowe ,9 148,4 30,8 720, ,4 3903,0 0, , ,0 31,8 23,3 671,6 Razem: 17194,3 6342,4 388, ,4 Tab. 2 Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Pruszkowa w 2015 roku w rozbiciu na ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, ilości odpadów zebranych w PSZOK. * - klasyfikacja według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) Największy strumień odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańców stanowią odpady komunalne zmieszane ponad 70%, odpady surowcowe to ponad 17 % oraz odpady ulegające biodegradacji (ogrodowe) i odpady poremontowe na podobnym poziomie 3 %. Natomiast w strumieniu odpadów o charakterze komunalnym odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiący ponad 26 % ogólnej masy odebranych odpadów komunalnych z terenu Pruszkowa w 2015 r. (23 925,4 tony), największy udział stanowią odpady zmieszane ponad 60% ilości odbieranych odpadów oraz odpady budowlane 30%, natomiast niewielki odsetek odbieranych odpadów to odpady surowcowe 4% i odpady ogrodowe ponad 2%. P r o c e n t o w y u d z i a ł p o s z c z e g ó l n y c h f r a k c j i o d p a d ó w k o m u n a l n y c h o d e b r a n y c h o d m i e s z k a ń c ó w P r u s z k o w a w r. 17,00% 3,00% 3,00% odpady 'surowcowe odpady biodegradowalne odpady budowlane odpady zmieszane 70,00% 7

8 P r o c e n t o w y u d z i a ł p o s z c z e g ó l n y c h f r a k c j i o d p a d ó w o d e b r a n y c h z n i e r u c h o m o ś c i n i e z a m i e s z k a ł y c h z t e r e n u P r u s z k o w a w r. 2,00% 4,00% 30,00% odpady 'surowcowe odpady biodegradowalne odpady budowlane odpady zmieszane 60,00% 4.3 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwany dalej PSZOK, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą pozostawić w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Punkt ten utworzony jest na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie przy ul. Bryły 6. Ilości zebranych odpadów w okresie 2015 roku w PSZOK zostały przedstawione w tabeli nr 2. W porównaniu do ubiegłego roku zaobserwowano spadek ilości odpadów oddawanych w PSZOK. Ilość zebranych odpadów w PSZOK w 2014 r. wynosiła 441,6 ton natomiast w 2015 r. 388,7 ton. Największy strumień odpadów zbieranych w PSZOK stanowią odpady budowlane (70,5 %), odpady biodegradowalne (ogrodowe) tj. gałęzie, liście, trawa stanowią około 8 % oddawanych do PSZOK odpadów, zebrane odpady surowcowe (papier, plastik, szkło, metale) 7 % Może to świadczyć o nadużywaniu przez mieszkańców możliwości oddawania w ramach opłaty za odpady komunalne odpadów typowo pobudowlanych, w związku z tym pod koniec 2015 r. uchwałą Nr XII Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia r wprowadzono limit ilościowy odbieranych w ramach opłaty ilości odpadów poremontowych ograniczenie do 1 m 3. 8

9 P r o c e n t o w y u d z i a ł f r a k c j i z e b r a n y c h o d p a d ó w w P S Z O K w r. 8,00% 7,00% odpady 'surowcowe odpady biodegradowalne odpady budowlane 70,00% 5. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA 5.1 WARSZAWSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI (REGIONALNE INSTALACJE PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat (WPGO) miasto Pruszków zaliczono do regionu warszawskiego. Region warszawski jest najliczniejszym regionem pod względem liczby mieszkańców. Zgodnie z art 9e ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub instalacji zastępczej w przypadku odmowy przyjęcia. Zgodnie z WPGO na terenie województwa mazowieckiego moce przerobowe funkcjonujących instalacji do przetwarzania odpadów zielonych, mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz składowisk instalacji posiadających status RIPOK są niewystarczające, nie mniej jednak biorąc pod uwagę jednocześnie wskazane instalacje do obsługi zastępczej znajdujące się na obszarze regionu, moce przerobowe wszystkich instalacji łącznie są wystarczające do przetworzenia odpadów wytworzonych na terenie województwa mazowieckiego. Na terenie regionu warszawskiego, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 205/14 z dnia 6 października 2014 r., zlokalizowanych jest 11 instalacji posiadających status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (załącznik nr 2) 9

10 6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających przekazywanych do składowania 6.1 ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE Wśród odebranych odpadów komunalnych z całej gminy w 2015 roku największy strumień stanowią zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne odebrane w ilości 16442,4 ton sklasyfikowanych według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) pod kodem Całość została poddana procesom odzysku (głównie w procesie mechanicznego sortowania). Nazwa instalacji BYŚ Zakład Odzysku Surowców Wtórnych ul. Wólczyńska 249, Warszawa instalacja MBP** MZO w Pruszkowie ul. Stefana Bryły 6, Pruszków - sortownia P.U. HETMAN Sp. z o.o., ul. Turystyczna 38, Nadarzyn instalacja MBP REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, Warszawa sortownia, instalacja MBP RAZEM: 16442,4 Masa odebranych zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie [Mg] 260,5 R12 *** 15661,8 R12 340,4 R12 179,7 R12 Sposób zagospodarowania odebranych odpadów * Tab. 3 Wykaz instalacji do których zostały przekazane zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Pruszkowa w 2015 r. *Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. ** - MBP instalacja mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów *** - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 R 11. Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1 R11. Proces mechanicznej segregacji prowadzony jest w celu przygotowania odpadów do odzysku w tym recyklingu aby pozyskać surowce wtórne, które w dalszych procesach zostaną wykorzystane w hutach szkła, papierniach, zakładach przetwarzających tworzywa sztuczne itp. Pozostałości powstałe po mechanicznobiologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych sklasyfikowane pod kodem (zgodnie z Katalogiem odpadów) w ilości 6 753,3 Mg zostały wykorzystane do produkcji paliwa alternatywnego, 5 166,9 [Mg] zostało poddanych obróbce biologicznej natomiast 335,7 Mg zostało przekazanych do składowania. Informacje o ilości na podstawie półrocznych sprawozdań przedsiębiorców odbierających odpady komunalne przedstawia tabela nr 4. 10

11 Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów MZO Pruszków Sp. z o.o. - instalacja do produkcji paliwa alternatywnego Masa przekazanych odpadów [Mg] 3769,3 R12 ** Sposób zagospodarowania * MZO Pruszków Sp. z o.o. - instalacja MBP Składowisko odpadów komunalnych Góra Żbikowska ul. Przejazdowa, Pruszków USKOM Sp. z o.o ul. Płocka 102, Mława Zakład odzysku i biostabilizacji Kosiny Bartosowe, Wiśniewo RAZEM: 12255,9 5166,9 D8 **** 335,7 D1***** 2984 R12 ** Tab. 4 Ilości i sposób zagospodarowania odpadów inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów * Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. **- Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 R 11. Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1 R11. *** - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania ) **** - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 D 12 *****- Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.) 6.2 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI Na terenie gminy Pruszków w 2015 roku, selektywnie odebrano 2121,3 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Największy udział w strumieniu odpadów ulegających biodegradacji miały odpady papieru i tektury (sklasyfikowane pod kodami: , zgodnie z Katalogiem odpadów) 66,4 %. Kolejne pod względem ilości odpadów ulegających biodegradacji to odpady z ogrodów stanowiące 32,5% odebranej masy. W 2015 roku nie zdeponowano na składowiskach selektywnie odebranych odpadów ulegających biodegradacji. Odpady tego typu zostały zagospodarowane w procesach mechanicznego i biologicznego przekształcania, kompostowania oraz recyklingu materiałowego. W tabeli nr 5 przedstawiono ilości oraz sposoby zagospodarowania odebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji w podziale na frakcje. 11

12 Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Kod odebranych odpadów * Opakowania z papieru i tektury Opakowania z drewna ,4 Papier i tektura ,7 odzież ,4 tekstylia ,2 Drewno ,3 Odpady ulegające biodegradacji (z ogrodów) Razem: 2121,3 Łączna masa odebranych odpadów [Mg] Tab. 5 Ilości z podziałem na rodzaje odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie z terenu Pruszkowa w 2015 roku Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zobowiązana jest osiągnąć poziom ograniczenia składowania masy komunalnych odpadów ulegających biodegradacji jak również odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w poszczególnych latach. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. przedstawia tabela nr 6. Poziomy te są coraz niższe, od 75 % w 2012 r., do 35% w roku 2020 r. Co istotne, przy obliczeniach poziomu należy odnieść się do roku bazowego 1995, przez co rzeczywiste dopuszczalne poziomy składowania są dla gmin dużo mniej korzystne (nie uwzględnia się różnicy w masie odpadów wytwarzanych w 1995 r. i obecnie). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz. 676) dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2015 roku wynosi 50 %. Op Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Rok lipca lipca Tab. 6 Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 12

13 Zamierzony zgodnie z rozporządzeniem cel zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów został osiągnięty i w 2015 roku wyniósł 2,13 %. 6.3 ODPADY SUROWCOWE Ilości odebranych odpadów surowcowych z terenu Pruszkowa w 2015 r. z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia tabela nr 7. Rodzaj odebranych odpadów Kod odebranych odpadów * Łączna masa odebranych odpadów [Mg] Masa odpadów poddanych recyklingowi **[Mg] Opakowania z papieru i tektury ,6 0 Opakowania z tworzyw sztucznych ,8 777,7 0,8 Opakowania z metali ,4 29,5 0 Zmieszane odpady opakowaniowe ,1 13,2 0 Opakowania ze szkła ,4 1292,7 0 Papier i tektura ,7 744,1 0 szkło ,8 0,6 0 Tworzywa sztuczne ,9 147,7 0 metale ,4 0 0 RAZEM: 3289,5 3543,1 0,8 Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia*** [Mg] Tab. 7 Ilości odpadów surowcowych odebranych z Pruszkowa w 2015 roku, ilości opadów poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia. * - Katalog odpadów ** recykling - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk wg Ustawa o odpadach (Dz. U poz. 21). Ilości określone w kolumnie uwzględniają odpady wysortowane ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych. *** ponowne użycie - rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystaniu produktów lub części produktów nie będących odpadami ponownie do tego samego celu do którego były przeznaczone wg Ustawa o odpadach (Dz. U poz. 21) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, gmina zobowiązana jest do osiągnięcia konkretnych poziomów w poszczególnych latach. Procentowy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami przedstawia tabela 8. 13

14 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Tab. 8 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wg rozporządzenia MŚ Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczony wg wzoru w Rozporządzeniu MŚ w 2015 r. na terenie Pruszkowa wyniósł 49,40 %. 6.4 ODPADY BUDOWLANE Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych na poszczególne lata wymagany w ww. rozporządzeniu przedstawia tabela 9. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Tab. 9 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] wg rozporządzenia MŚ W 2015 roku z obszaru gminy odebrano ogółem 2468,5 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które w całości wykorzystano w związku z tym wymagamy rozporządzeniem poziom został osiągnięty. 7. POTRZEBY INWESTYCYJNE Kierując się koniecznością zapewnienia wystarczających mocy przerobowych dla RIPOK-ów z terenu województwa mazowieckiego, samorząd województwa mazowieckiego monitoruje funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na Mazowszu, dokonując w uzasadnionych przypadkach zmiany uchwały w sprawie wykonania WPGO W 2014 r. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. uzyskał status Regionalnej instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Obecnie instalacja składa się z części mechanicznej sortowni zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych o mocy przerobowej Mg/rok i części biologicznej modułu biologicznego unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji zawartych 14

15 w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok. W 2015 roku odebrane z terenu gminy odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji zostały przekazane do regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów w regionie warszawskim. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych zostały wskazane w załączniku 3 do analizy. 8. KOSZTY ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 8.1. KOSZTY OBSŁUGI SYSTEMU Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 11 zł za osobę miesięcznie. Stawka opłaty za odpady zbierane jako zmieszane pozostała na poziomie 20 zł miesięcznie za osobę. Do kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należą koszty zapłaty za usługę Wykonawcy odbierającemu odpady, koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz koszty administracyjne. Zgodnie z założeniami system gospodarowania odpadami powinien się samofinansować. W ramach wnoszonej opłaty gmina zapewnia możliwość oddania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych tj. odpadów zmieszanych, segregowanych, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz ogrodowych. Założeniem docelowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest bilansowanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu. Zamknięty katalog celów na które mogą zostać wydatkowane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczony został w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustępem 2 tego artykułu z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego systemu, 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Jednocześnie, w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do art. 6r dodano nowy ustęp 2b-d stanowiący, 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym. 15

16 2d. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. Łączna wysokość wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r., wyniosła ,90 zł, w tym: koszt pojemników do segregacji odpadów ,60 zł koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami ,70 zł koszty administracyjne systemu, w tym: wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z prowadzeniem systemu (umowy o pracę, zlecenia),szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia biurowego (wyposażenie stanowisk pracy, koszty administracyjne, licencje, programy), koszty prowadzonych postępowań ,60 zł 8.2 OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtują się na następującym poziomie: 1) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku: ,67 zł 2) Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok: ,94 zł. Liczba właścicieli nieruchomości, zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. wynosiła PODSUMOWANIE Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszków funkcjonuje prawidłowo. System działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podjęto wymagane prawem uchwały. Środki finansowe uzyskane od mieszkańców pozwalają na realizację zadań związanych z odbiorem z nieruchomości wszystkich frakcji odpadów jakie narzucono przepisami prawa. Odbiór odpadów odbywa się z odpowiednią częstotliwością a Punkt Selektywnego zbierania Odpadów pozwala na swobodny dowóz nadmiaru odpadów. W analizowanym roku gmina osiągnęła wymagane przepisami poziomy recyklingu z zachowaniem dużego marginesu do granicznych wartości a także ograniczyła masę odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania. Moce przerobowe Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do których trafiają odpady są wystarczające dla prawidłowego przetworzenia strumienia odpadów z terenu gminy w latach następnych. Celem na kolejny rok powinno być doszczelnienie systemu, wprowadzenie szczegółowej weryfikacji złożonych deklaracji pod kątem zadeklarowanej liczby osób. W przyszłości nacisk położony być 16

17 przede wszystkim na rozwój selektywnej zbiórki. Priorytetowym zadaniem dla gminy Pruszków będzie dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 17

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA Opracował: Jarosław Oksiński insp. ds. infrastruktury i środowiska Męcinka, kwiecień 2015 r. 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsza Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. Kołbiel, dnia 29 kwietnia 2016r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. Kwiecień 2015 Spis treści 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy... 3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Masłów, kwiecień 2015 1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK 1. Podstawa prawna analizy. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r.

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2015 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2015 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 3 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 Chełmiec, dnia 29.04.2016r. 1 Spis treści: 1. Podstawa prawna oraz zakres analizy.3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Miejsca przekazywania komunalnych, ilość i sposób ich Miejsca niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych przez podmioty odbierające je od właścicieli nieruchomości w 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa za 2014 rok

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa za 2014 rok Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Pruszkowa za 2014 rok 1 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania...3 2. Podstawy prawne...3 2.1 Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu Wstęp Na terenie Miasta Dęblin od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2015 rok Masłów, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi...s.2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok Wstęp Na terenie Miasta Dęblin od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW Opracowała: Alina Woźnicka-Koch- Inspektor ds. ochrony środowiska i zabytków Mściwojów, kwiecień 2016 r. Analiza Stanu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2016 ROK Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLNYMI NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. na dzień r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLNYMI NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. na dzień r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLNYMI NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Podstawa prawna: na dzień 31.12.214r. Zgodnie z art. 3. ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO USTKA. Rodzaj odebranych odpadów. Urządzenia. zawierające freony. Baterie i akumulatory

GMINA MIASTO USTKA. Rodzaj odebranych odpadów. Urządzenia. zawierające freony. Baterie i akumulatory SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK - KOREKTA ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) POMORSKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ZAKLICZYN 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel i podstawowe założenia analizy 3 1.2. Podstawa prawna. 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zduńska Wola za rok 2015 Zduńska Wola 2016 r. WSTĘP Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA URZĄD GMINY CHORKÓWKA WIŚ.0640.5.2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA Chorkówka, kwiecień 2017 r. 1 Spis treści...str. 1. Cel i założenia analizy... 3 2. Regulacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MIRSK ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MIRSK ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MIRSK ZA ROK 2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Puławy, 30 kwietnia 2015 r. Wstęp Na terenie Gminy Puławy od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

Chęciny, dnia 12 kwietnia 2016 roku

Chęciny, dnia 12 kwietnia 2016 roku przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Chęciny, dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r. Urząd Miejski w Kartuzach ul. Gen. Hallera 1 83-300 Kartuzy Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r. Kartuzy, dn. 29.04.2016r. I. WPROWADZENIE Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016 Kwiecień 2017 rok SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. PODSTAWY PRAWNE 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 213 r. Analiza obejmuje obszar 6 gmin uczestników Związku Celowego Gmin MG-6: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok ZGOK.7035.13.2015.JL Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok Żory, 30.04.2015r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Mielno, kwiecień 2016 r. 1 I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014 Opracowanie: Barbara Saramonowicz Zatwierdził: Wójt Gminy Robert Pawlikowski Kwiecień 2015 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo