BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3"

Transkrypt

1 Głosuj na Piotra Kupichę, pomóż Hospicjum Cordis Więcej na str. 7 BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3 Ponad stan na koszt gminy WIĘCEJ NA STR. 9 Mysłowice - prawa m iejskie 1360 r. ^ ^ Tygodnik Lokalny 28 k w ie tn ia - 4 m a ja 2011 r. n r 1 7 /1 022 r o k X X I ce n a 2, 5 0 z ł w ty m 8 % V A T n r in d e k s u Tytuł pojaw ił się w roku 1798 ABY NASZE MIASTC) BYŁO LEPSZE C o T y d z t e n J W NUMERZE KARNE OPŁATY ZA NiEDOBOR SCiE- KÓW MNiEJSZE CZYTAJ NA STR. 2 SMiERTELNY WYPADEK MOTOCY KLiSTY CZYTAJ NA STR. 2 CHCfl SKATEPARKU NA CHOPiNA CZYTAJ NA STR. 2 NARKOTYKOWY DiLER W REKACH POLICJI CZYTAJ NA STR. 4 BĘDĄ ZWOLNiENiA, NOWE KOMORKi ORGANiZACYJNE i REMONTY. Na pierw szy ogień rem ontów poszła przychodnia na ul. Wyspiańskiego. Zakresem prac objęte będą naprawy m.in. odpadającej elewacji. Część prac zostanie zlecona na zew nątrz jako zamówienie publiczne DLA KONESERÓW PSYCHOPATYCZNY MORDERCA CZYTAJ NA STR. 15 NAD CUCHNĄCĄFOSA CZYTAJ NA STR. 15 REMONT BEZ OPOZNiEN CZYTAJ NA STR. 10 DLA FiRM, KTÓRE UCiERPiAŁY W POWODZi TARGi BEZPŁATNE CZYTAJ NA STR. 10 CHEŁM ŚLĄSKI ŁZY WYSTĄPIĄ NA DNIACH CHEŁMU? CZYTAJ NA STR. 11 O bcinanie n iera cjo n a ln ych w yd atk ów, w p ro w ad zen ie n o w ej struktury o rgan iz a cyjn e j i zm ianę sp o so b u ad m in istro w a n ia zap o w iad a now y d y rek tor M ie jsk ieg o Zarząd u G o sp odark i kom unalnej Z b i g n iew A u gu styn. Już u tw orzone zostało d odatkow e biuro ob słu g i m ieszk ań ca, trw a w y od ręb n ian ie n iezależn ej kom órki ds. w in d yk acji n a leż n o Na likwidację jedynki potrzeba 6 milionów By zatrzymać rosnące koszty likwidacji jedynki, gmina musi wydać 6 milionów złotych i jak najszybciej zakończyć proces jego likwidacji. WiESŁAWA KUSiAK OD 1 MAJA BĘDZiE NACZELNiKiEM w y d z ia łu SwiadczeN r o dzinnych W URZĘDZiE MiASTA. Była dyrektor UM zastąpi poprzednią naczelniczkę, która straciła pracę za brak nadzoru nad urzędniczką, Prezydent musi też zdecydować co zrobi z majątkiem jedynki. Do przygotowanych w tym zakresie propozycji, radni odnoszą się co najmniej sceptycznie. WiĘCEJ NA STR. 9 która wyprowadziła z kasy ratusza 100 tys. zł. Zwolniony został również inspektor nadzorujący bezpośrednio zatrzymaną kobietę. Do jego obowiązków należała kontrola zgodności dokumentacji z wypłatą świadczeń. ści, lik w id u je się n ieren tow n ą służbę cało d o b o w ego p o g o tow ia. - N asz zakład nie m oże być dobrym adm inistratorem zaso bów m ieszkaniow ych oraz je d nocześnie dobrą i tanią firm ą budow laną, dekarską, b lach arską, stolarską, kom iniarską itd. - m ów i A ugustyn. więcej NA STR. 3 Wandale na leśnym cmentarzu Wdrugi dzień świąt mieszkańcy, którzy wybrali się na spacer do lasu na granicy Wesołej i Ławek w okolicę leśnego cmentarza zauważyli na nekropolii ślady dewastacji. - Ktoś ukradł m etalowe krzyże ze słupków z symbolicznej bram y w ejściow ej, próbow ali też rozbić same słupki, żeby dostać się do m etalow ej rurki w środku - m ówi radny Leon Kubica. Najprawdopodobniej krzyże zostały skradzione przez złomiarzy. Radny Kubica w porozumieniu z władzami miasta zamierza Porządki przy garażach zgłosić kradzież i dewastację policji i prokuraturze. (as) SZCZEGÓŁY NA STR. 12 ISNN >17 PRZYŁĄCZENiOWY PROBLEM. Program budow y m iejskiej kanalizacji zakładał w ybudow anie 3,5 tys. now ych przyłączy, za pom ocą których pryw atne p osesje z południowych dzielnic w łączą się do m iejskiej sieci. Do dziś w ybudow ano ich zaledw ie 90 szt. Zdaniem radnych budow a przyłączy idzie opieszale, bo je st źle zorganizow ana. O późnienia grożą spółce utratą dotacji unijnej. Prezes MPW ik Jan Chm ielow ski nie widzi m ożliw o ści sfinansow ania budow y przyłączy z pieniędzy spółki. SZCZEGOŁY NA STR. 5 Tu przed W ielkanocą p racow nicy Zakładu O czyszczania M iasta porządkow ali dzikie w ysypisko w rejonie ul. Prusa. Uprzątnięto też n ielegalne składowisko w Dziećkowicach przy ul. Długiej. W ięcej o tym co jeszcze je st do napraw ienia i sprzątnięcia w Dzielnicowym kalejdoskopie. WiĘCEJ STR. 17

2 2 4 Aktualności dni zostały do rozliczenia się z fiskusem Co T y d z i e ń nr 17/1022 Karne opłaty za niedobór ścieków będą mniejsze Śmiertelny wypadek motocyklisty M y s ło w ic k i w o d o c ią g i będą o d b ie ra ły ścieki od k a to w ic k ie g o R P W ik -u. Z a w a rc ie u m o w y na o d b ió r k a to w ic k ic h ś c ie k ó w je s t p om ysłem na z m n ie js z e n ie płaco nych od ponad roku o p łat za g o to w o ść te c h n ic z n ą o c z y s z c z a ln i R adocha, k tó re j w ła ś c ic ie le m je s t so snow iecki R P W ik, a do k tó re j M y s ło w ic e z o b o w ią z a ły się d o s ta rc zać sw o je ś cie k i. SOSNOWiEC. Oczyszczalnia ścieków Radocha Około godziny w sobotę wielkanocną doszło do wypadku na trasie śródmiejskiej, na odcinku pomiędzy Leopoldem, a ulicą Nowolipową w Jaworznie. Motocyklista, 28-letni mysłowiczanin, poruszający się motocyklem marki Suzuki uderzył o krawężnik co spowodowało wywrócenie motocykla i w finale śmierć mężczyzny na miejscu. Próba reanimacji nie przyniosła efektów. Do zdarzenia został wezwany helikopter, gdy przyleciał nad Jaworzno jego interwencja nie była już potrzebna. Na miejscu stwierdzono zgon. Świadkowie zdarzenia twierdzą, iż dwa motocy- JAWORZNO. Młody mysłowiczanin zginął na trasie śródmiejskiej kle poruszały się ze znaczną prędkością od świateł przy stacji Statoil. Motocykl już bez kierowcy zatrzymał się około sto metrów za miejscem zdarzenia. Er W połowie kwietnia w tej sprawie spotkali się prezesi RPWiK katowickiego i sosnowieckiego oraz wiceprezydent Jan Wajant, który reprezentował nasze miasto. - Teraz trwa wymiana uwag i propozycji do złożonego Katowicom projektu umowy. Oceniane są propozycje ceny taryfowej jaką płacić będzie katowicki RPWiK za każdy metr3dostarczonych do nas ścieków. ^ katowickie ścieki naszymi sieciami popłyną do sosnowieckiej oczyszczalni i tym sposobem nie tylko będziemy mieli pieniądze na pokrycie opłaty za gotowość, ale i dodatkowe przychody - mówi Wajant. Po porannej kawie Pomysł na umowę z Katowicami, to też bezpieczeństwo wywiązania się za 14 miesięcy z efektu ekologicznego, jaki musimy wypełnić wobec unijnych komisarzy, by korzystać z przyznanej dotacji unijnej na budowę kanalizacji. A sprawa jest niebagatelna, bo dotyczy kilkudziesięciu milionów złotych. P rzyp o m n ijm y Zgodnie z zawartą umową, mysłowickie wodociągi od co najmniej roku powinny dostarczać do sosnowieckiej oczyszczalni m3ścieków na dobę. Do dziś dostarczają ich niewiele ponad m3. Niedobór każdego metra3kosztuje nas 0,60 zł opłaty za tzw. gotowość oczyszczalni. Brakujące ilości ścieków powinny popłynąć z kanalizacji wybudowanej w centrum miasta i południowych dzielnicach, gdzie do nowej sieci powinni włączyć się właściciele prywatnych posesji. Kto się huśta za nasze? Im dalej w las, tym więcej drzew. To stare porzekadło jak ulał pasuje do coraz nowych informacji związanych z poprzednią prezydenturą jakie docierają do opinii publicznej Mysłowic. Oto okazuje się, że prezesi spółek miejskich nie tylko zarabiali jak na prezesów przystało, ale mieli do dyspozycji samochody po 100 tys. zł każdy, specjalnie dla nich zakupione z naszych podatków. Część z nich była wzięta w leasing, więc nie można się ich pozbyć, aż nie upłynie czas zawartej umowy. Prezes MPWiK Kumór miał dodatkowy bonus. Kartę płatniczą spółki, z której bez skrępowania finansował prywatne zakupy. Teraz będzie ją spłacał po 5 tys. zł miesięcznie. Okazuje się więc, że mimo iż stan finansów miasta był katastrofalny, nie wszyscy zmuszani byli oszczędzać. Pomagierzy Grzegorza O. zwyczajnie huśtali się za nasze. Teraz nadeszła nowa, odpowiedzialna władza. Prezydent Edward Lasok zapowiedział, że wszystkie samochody, które można sprzedać, sprzeda. Sam jednak potrzebuje nowej wypasionej bryki. W końcu piastowanie funkcji prezydenta ma swoje przywileje. Na ostatniej komisji finansów przekonywał radnych, że wydanie 100 tys. zł z dziurawego budżetu na wozidełko dla prezydenta Lasoka to zakup ze wszech miar uzasadniony i konieczny. I smutno. Bo po zmianie władzy miało być inaczej, oszczędniej, bez rozpasania, merytorycznie i fachowo. Sprawdziłam, że leasingodawca wypasionych aut z MPWiK nie robi przeszkód w użyczeniu ich Jednak z żadnego z tych źródeł do dziś ścieki nie płyną, bo w centrum miasta sieci starej kanalizacji ogólnospławnej ciągle nie są przełączone do nowej, a w prywatnych posesjach trzeba wybudować przyłącza od granicy posesji do budynków n Konieczne przepięcie w centralnych dzielnicach miasta kosztować ma ok. 10 mln złotych. - Kończymy już wypełnianie wniosku kredytowego do WFOŚiGW. Procedury potrwać muszą ok. trzy miesiące. Uruchomienia kredytu spodziewamy się najdalej w końcu lipca. Teraz zabiegamy o poręczenie go przez gminę - mówi Zdzisław Krupiński wiceprezes MPWiK. Grażyna Haska prezydentowi. Ratusz ponosiłby tylko bieżące koszty ich eksploatacji, a rata leasingowa nadal płacona byłaby przez spółkę miejską. To czyste oszczędności i racjonalne wykorzystanie istniejących samochodów. Teraz pozostaje już tylko czekać, czy Edward Lasok się opamięta i wykorzysta istniejący tabor, czy jednak zażyczy sobie nowej zabawki na nasz koszt. Wynik tej zagadki to także test na racjonalne gospodarowanie publicznym groszem, bo nie ukrywam, zrobiło mi się kto nie ma szacunku dla 100 tys. zł nie będzie szanował milionów podatników. A to już niekoniecznie wróży najlepiej na następne lata prezydentury. Grażyna Haska Przetargi na naprawę świateł rozstrzygnięte Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął w kwietniu dwa przetargi: na konserwację sygnalizacji świetlnej oraz na konserwację oświetlenia w przejściach podziemnych i ulicznego na sieci gminnej. O światła na przejściach dla pieszych przez najbliższe sześć miesięcy będzie dbać mysłowicka firma Instalacje Elektryczne Adam Jaskółka. Zakład wygrał przetarg oferując za swoje usługi 40,8 tys. zł. Na ulicach miasta można już zauważyć ekipy, które czyszczą sygnalizatory. Przetarg na konserwację lamp w przejściach podziemnych oraz usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na cztery miesiące wygrał mysłowicki Elektroserwis, który złożył ofertę na kwotę 27 tys. zł. Firma ta miała je w opiece przez ostanie kilka lat. Wkrótce MZD rozstrzygnie również przetarg na pielęgnację drzewostanu. W ramach umowy wybrana firma będzie wycinać wytypowane przez pracowników MZD i wybrane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Niebawem okaże się też, kto będzie naprawiał w Mysłowicach wiaty przystankowe. (żet) Chcą skateparku na Chopina Członkowie Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła, które chce zbudować w Mysłowicach skatepark, w ubiegłym tygodniu wręczyli prezydentowi miasta list z propozycją jego lokalizacji. Zaangażowani w projekt chcieliby, aby miasto przekazało im teren przy ul. Chopina. Akcję wręczenia listu zorganizowano przed Urzędem Miasta. Ubrani w koszulki promujące projekt członkowie stowarzyszenia wywołali Edwarda Lasoka przed budynek. Prezydent zadeklarował, że zainteresuje inicjatywą radnych. Do końca kwietnia Przyjazna Szkoła prowadzi akcję Zbudujmy skatepark z 1 % dla mysłowickiej młodzieży. Wpływy z 1 procenta mają być jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji. Stowarzyszenie zapowiada, że będzie również w inny sposób pozyskiwać środki - w jaki, na razie nie podaje. (żet) Licencjonow any Z arząd ca N ieruchom ości. Bezpłatne porady dla zarządów i właścicieli mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych. Tel Pn - p t , /04/11

3 Co T y d z i e ń nr 17/1022 Aktualności uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II odbędzie się 3 1I maja Windy jak klatki śmiercionośne W ubiegły piątek w czesnym popołudniem nieznany sprawca zaatakował w windzie przy ul. W ysockiego mieszkankę w ieżow ca. 70-letnia kobieta nie miała szans w starciu z brutalnym napastnikiem - próbowała się bronić, ale została brutalnie pobita i okradziona. Kiedy kobieta wsiadła na parterze do windy i nacisnęła już przycisk piętra, w ostatniej chwili ktoś złapał za zamykające się drzwi. - Ale miał pan szczęście, że zdążył wsiąść - powiedziała do młodego blondyna nie przeczuwając tego, co miało się wydarzyć za kilka sekund. n Mężczyzna uderzył 70-latkę dwa razy pięścią w twarz. Zalała się krwią, która dławiła jej gardło. Kobieta upadła, ale nie dawała za wygraną, kiedy bandyta próbował wyszarpać jej torebkę. Trzymała uchwyty tak mocno, że sprawca oderwał od nich torbę. Zanim uciekł skopał jeszcze ofiarę po nogach. Mieszkanka chciała gonić bandytę, ale zanim pozbierała się z podłogi, ten zdążył już zamknąć windę, przytrzymać ją, by ta odjechała na zaprogramowane piętro i zniknął. Natychmiast wezwała policję. Po zeznaniach w szpitalu dokonano ob- dukcji obrażeń. Sprawca jest wciąż na wolności. W skradzionej torbie kobieta miała dokumenty i 600 zł, które chwilę wcześniej wypłaciła z banku na podróż do rodziny do Czech. - Te windy są niebezpieczne. Zamykające się powoli wewnętrzne drzwi można otworzyć i wtargnąć do środka, nawet jeśli już zostały zaprogramowane. Gdy to jest bandyta, nie ma szans na ucieczkę. Poprzednie zamykały się błyskawicznie i przy naciśniętym guziku piętra, nie można już było ich otworzyć - twierdzą mieszkańcy bloku. n - Czujemy się w nich jak w hermetycznych śmiercionośnych klatkach, nawet jeżeli ktoś by krzyczał, zza podwójnych drzwi nic nie słychać, nie ma szyby, przez którą można by zauważyć, że coś się w środku dzieje. - Nie działa też telefon komórkowy. Nie chcieliśmy nowych wind, nie rozumiemy, po co spółdzielnia je wymieniała? - mówią sąsiedzi napadniętej lokatorki. - Czulibyśmy się bezpieczniej, gdyby w bloku był chociaż domofon, ale spółdzielnia nie myśli o naszym bezpieczeństwie, tylko o swojej wygodzie. To jednak są nasze pieniądze i to my powinniśmy mieć prawo do decyzji na co je wydamy - dodają zbulwersowani. Napadnięta lokatorka zapowiada, że będzie od spółdzielni domagać się odszkodowania. (aa) Dyrektor każe oddać gabinet w stanie sprzed 14 lat, więc ordynator zdemontuje antresolę Dyrekcja Szpitala nr 2 zgodziła się, by były ordynator urazówki opuścił swój gabinet do 29 kwietnia, a nie - jak wcześniej żądała pod groźbą nawet wypowiedzenia umowy o pracę - do 22 kwietnia. Marek Łagodziński ma oddać pomieszczenie w stanie, w jakim przejął je 14 lat temu... Łagodziński był ordynatorem oddziału przez dwie kadencje - 12 lat. Ostatnia skończyła się z końcem marca, wtedy p.o. dyrektora lecznicy obowiązki szefa urazówki powierzył do czasu rozstrzygnięcia konkursu - wbrew, jak mówi Marek Łagodziński zapewnieniom poprzedniego szefa i niepisanej tradycji - innemu lekarzowi, nakazując mu opuszczenie gabinetu. Pokój wiele lat temu ordynator wyremontował i wyposażył na własny koszt, dlatego postawił warunek - zabierze swoje rzeczy albo przekaże je szpitalowi, ale wszystko musi się odbyć na drodze formalnej, z inwentaryzacją włącznie. Na 22 kwietnia p.o. dyrektora wyznaczył Markowi Łagodzińskiemu ostateczny termin wyprowadzki zaznaczając, że je śli tego nie zrobi, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje. Później dyrekcja przystała na nowy termin, zaproponowany przez lekarza - 29 kwietnia. Ma oddać gabinet w stanie, w jakim przejął go w 1996 roku, dlatego zabierze wszystko, łącznie z demontażem wybudowanej przez siebie antresoli. (as) Nowy dyrektor zapowiada porządki w MZGK UL. WYSPiAŃSKiEGO. M.in. w tej przychodni będzie naprawiana odpadająca elewacja W M ZG K wiosenne porządki. Trwa inwentaryzacja składników majątku trwałego i ruchomego. Chodzi oczyw iście 0 uchwycenie stanu początkowego 1 utworzenie listy pojazdów i maszyn zalegających w arsztaty i m agazyny celem ich upłynnienia. Zakład czeka jeszcze kontrola biegłego rewidenta i inne szczegółow e audyty. Rozpoczęły się rozm owy z wierzycielam i. Największym z nich jest... Urząd Miasta. R edukcja z a tru d n ie n ia i p o n o s zo n y c h s tra t Aby firma mogła dalej istnieć niezbędne jest jej oddłużenie w stosunku do gminy, restrukturyzacja długów zewnętrznych i redukcja kosztów własnych funkcjonowania. To oznacza dalszą redukcję zatrudnienia i obcinanie nieracjonalnych wydatków. - Jeden tylko budynek hotelu Gościniec generuje rocznie 300 tys. zł strat. To tyle ile potrzeba nam w MZGK na jednomiesięczną wypłatę pensji z pochodnymi. Obecnie, wspólnie ze służbami prezydenta, przygotowujemy się do opuszczenia tego obiektu i jego zwrotu na rzecz właściciela KHW S.A. - informuje dyr. Zbigniew Augustyn. S e z o n re m o n to w y Na pierwszy ogień poszły dwie przychodnie zdrowia, na ul. Powstańców i na Wyspiańskiego (zalecenia SANEPID). Zakresem prac objęte będą naprawy schodów wewnętrznych i zewnętrznych, kominów wentylacyjnych, obróbek blacharskich i odpadających elewacji. Część prac zostanie zlecona na zewnątrz jako zamówienie publiczne. Trwają rozmowy o partycypacji finansowej spółek lekarskich. Rozpoczęto też procedurę tworzenia dokumentacji technicznej rozbiórek najniebezpieczniejszych balkonów. Środków wystarczy tylko na projekty i na zabezpieczenie drzwi balkonowych specjalnymi balustradami. Na sam demontaż starych i budowę nowych balkonów gmina musiałaby wysupłać dodatkowe pieniądze. W kilkudziesięciu budynkach przeprowadzone zostaną drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych, pieców, schodów, instalacji wod.-kan. i rynien. To wyczerpuje bardzo skromną tegoroczną dotację zł w całości. N o w e k o m ó rk i o rg a n iz a c y jn e W samym zakładzie trwają prace nad nową strukturą organizacyjną i zmianą sposobu administrowania. Na parterze budynku głównego, obok kasy, utworzone zostało dodatkowe biuro obsługi mieszkańca, gdzie można omówić i załatwić każdą sprawę lokatorską. Trwa wyodrębnianie całkowicie niezależnej komórki ds. windykacji należności. Likwiduje się nierentowną służbę całodobowego pogotowia. Funkcję pogotowia nocnego przejmie firma zewnętrzna. Tak samo ma być z wykonawstwem robót budowlanych. U - Nasz zakład nie może być jednocześnie dobrym administratorem zasobów mieszkaniowych oraz dobrą i tanią firmą budowlaną, dekarską, blacharską, stolarską, kominiarską itd. Taka manufaktura była może dobra w socjalizmie, gdy nikt nie liczył kosztów. Dziś wolny rynek jest bezlitosny. Pozostawimy sobie jedynie dwie, trzy brygady szybkiego reagowania, a reszta zleceń pójdzie na przetarg - informuje dyrektor MZGK. Od kwietnia w zakładzie jest wakat na stanowisku zastępcy dyrektora. Nowy dyrektor Z. Augustyn zarządza firmą jednoosobowo. KAZ

4 4 Serwis informacyjny Co T y d z i e ń nr 17/1022 I N F O R M A T O R M y s ł o w ic e p o l ic j a Komenda Miejska, ul Starokościelna 2 Telefon zaufania Kierownik Rewiru Dzielnicowych s t r a ż p o ż a r n a tel. 997, , tel tel Państwowa Straż Pożarna, ul. Strażacka 7 tel. 998, , Miejskie Centrum Ratownicze, ul. Strażacka 7 tel. 112, Ochotnicza Straż Pożarna Dziećkowice, ul. Batalionów Chłopskich 45 tel Ochotnicza Straż Pożarna, ul. 27 Stycznia 11 tel Ochotnicza Straż Pożarna Kosztowy, ul. Kubicy 60 tel POGOTOWIA Pogotowie ratunkowe, ul. Powstańców 9 Pogotowie energetyczne, ul. Obrzeżna Północna 12 Pogotowie gazowe, ul. Katowicka 71 Pogotowie wodno-kanalizacyjne, ul. Sułkowskiego 3a u r z ę d y Urząd Miasta, ul. Powstańców 1 Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 4 Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mikołowska 4a Urząd Stanu Cywilnego, ul. Powstańców 1 Urząd Pocztowy M ysłowice 1, ul. Powstańców 11 Prokuratura Rejonowa, ul. Mikołowska 4a Sąd Rejonowy, ul. Krakowska 2 INFORMACYJNE Informacja PKP Informacja KZK GOP z d r o w ie tel. 999; tel. 991, , tel. 992; , tel tel , tel tel tel wew.211 tel tel , tel tel tel , SPZOZ, Szpital nr 1 im. św. Karola Boromeusza, ul. Mikolowska 1 tel SPZOZ, Szpital nr 2, ul. Bytomska 41 tel CENTRALE ZAKŁADÓW Pr a c y Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Partyzantów 21 tel Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Stadionowa 11, ul. Mikołowska 7 tel BANKI PKO S.A. O/Myslowice, ul. Mikolowska 6 tel k a s y SKOK Mysłowice, ul. Świerczyny 3 tel ,, i SKOK Wesoła, ul. Pocztowa 14 - tel , ul. Generała Ziętka 74 - tel , ul. Okrzei 3 - tel , ul. Grunwaldzka 20 - tel , ul. Kopalniana 5 - tel in s t y t u c j e m ie j s k ie Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Strumieńskiego 5 tel Wypożyczalnia Centralna, ul. Strumieńskiego 4 tel Miejskie Centrum Kultury, ul. Grunwaldzka 7 tel MOKIS - Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Laryska 5 tel Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. ks. N.Bończyka 32z tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczyny 1 tel w tym : Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Gwarków 24 tel Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Mikołowska 4a tel Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (czynny całą dobę) tel Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Fabryczna 10 tel , Straż Miejska, Pl. Wolności 7 tel , , s p o ł e c z n e in s t y t u c j e Zespół Opieki Hospicyjnej przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis ul. Cegielniana 7b tel Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. Strumieńskiego 4a tel Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Skarbek ul. Strumieńskiego 4a tel w.46 Polski Związek Niewidomych K/Mysłowice, ul. Katowicka 2 tel Z notatnika policmajstra 19 kwietnia Ul. S p a c e r o w a. P o u p r z e d n i m u z y s k a n iu h a s ł a u m o ż l i w i a j ą c e g o d o s t ę p d o g r y n i e z n a n y s p r a w c a d o k o n a ł k r a d z i e ż y item ó w o ł ą c z n e j w a r t o ś c i 2000 zł Z a p a l i ł a s i ę n a c z e p a s a m o c h o d u m a r k i M e r c e d e s na ul. K a t o w i c k ie j. W e d ł u g u s t a l e ń d o s z ł o d o s a m o z a p ł o n u o d in s t a l a c j i e l e k t r y c z n ej m i e s z c z ą c e j s ię w n a c z e p i e N a ul. M i k o ł o w s k i e j z a t r z y m a n o 21 - l e t n i e g o m i e s z k a ń c a M y s ł o w i c, p r z y k t ó r y m z n a l e z i o n o 0,5 g r a m a m a r i h u a n y. 20 kwietnia W e d ł u g z g ł o s z e n i a p o g o t o w i a r a t u n k o w e g o m ę ż c z y z n a g r o z i ł p o p e ł n i e n i e m s a m o b ó j s t w a na ul. K o r f a n t e g o. O k a z a ł o s i ę, ż e m ę ż c z y z n a te n j e s t z n a n y p o lic ji z w i e l o k r o t n y c h p o d o b n y c h g r ó ź b. B y ł p i ja n y i t r a fił d o iz b y w y t r z e ź w i e ń Wpadł narkotykowy diler Policjanci z m y s ło w ic k ie j p a tro ló w k i z a trz y m a li w nocy z w to rk u na środę w u b ie g ły m ty g o d n iu 2 3 -le tn ie g o m ysłow ic z a n in a, k tó ry m ia ł p rz y sobie a m fe ta m in ę o w a rto ś c i k ilk u ty s ię c y zło ty c h. U w a g ę fu n k c jo n a riu s z y z w ró c iła d w ó jka m ło dych m ężczyzn, któ rzy na w id o k rad io w o z u zaczęli u cie ka ć. O b y d w u szyb ko u d a ło się z a trz y m a ć. U je d n e g o z n ic h z n a leziono w oreczek zaw ierają cy kilka d z ie s ią t g ra m ó w a m fe ta m in y, u k ry ty w k a p tu rz e k u rtk i. Z ta k ie j ilo ś c i a m fe ta m in y m o żn a p rz y g o to w a ć p ra w ie 800 d ile rs k ic h d z ia łe k ". Za p o s ia d a n ie n a rk o ty k ó w m ę ż czyzna o d p o w ie przed sądem. MA N a p r o s t y m o d c i n k u d r o g i n a ul. K a t o w i c kie j k i e r u j ą c y m o t o r o w e r e m 14 - l a t e k u d e r z y ł w b o k s a m o c h ó d m a r k i A l f a R o m e o n a l e ż ą c e g o d o l e t n i e j m i e s z k a n k i K a t o w i c. D z i e c k o t r a fi ł o d o s z p i t a l a z l i c z n y m i p o t łu - c z e n i a m i. 21 kwietnia l e t n i p i j a n y m i e s z k a n i e c M y s ł o w i c n a W i e l k i e j S k o t n i c y z r z u c i ł z e s c h o d ó w l a t k ę. 20 kwietnia T e g o dnia strażacy pięć razy wyjeżdżali do pożarów traw. Poza tym z ul. Katowickiej zm yw ali plam ę oleju po kolizji, na ul. Piastowskiej wycinali nadłam any konar drzew a, na ul. Górniczej gasili płonący śmietnik. 21 kw ietnia W c z w a r te k w k o m en d zie P S P o d n o to w a n o na te re nie m iasta s z e ś ć p o ż a r ó w traw. S tr a ż a c y uwalniali r ó w n ie ż p a s a ż e r ó w z z e psutej w in d y w bloku przy ul. W y s o c k ie g o. D z i e w c z y n a d o z n a ł a u r a z u g ł o w y. N a ul. K o s z t o w s k i e j p o l i c j a n c i z a t r z y m a l i k i e r o w c ę f ia t a p, k t ó r y z ł a m a ł z a k a z p r o w a d z e n i a p o j a z d ó w. Z a k a z o b o w i ą z y w a ł g o d o m a j a 2011 r o k u. 22 kwietnia l e t n i m i e s z k a n i e c M y s ł o w i c j e c h a ł na ul. D w o r c o w e j r o w e r e m m a j ą c p r a w i e 2, 5 p r o m ila a lk o h o lu w w y d y c h a n y m p o w i e t r z u. 22 kwietnia Na ul. Kościelniaka ktoś podpalił opuszczony budynek gospodarczy, na A 4 palił się sam o ch ó d osobowy, kontener na śmieci na ul. Dzierżonia. Strażacy gasili też dw a pożary traw i pożar poszycia leśnego przy ul. N owochrzanowskiej. 23 kwietnia Poza trze m a pożaram i ś m ie tn ik ó w na ul. K rako w sk iej, B o c zn ej i K o s z t o w sk iej, w s z y s tk ie p o zo stałe s z e ś ć dotyczyły p ło n ą cy ch traw. BLIŻEJ PRAWA 23 kwietnia N a ul. K a t o w i c k i e j w r ę c e p o lic ji w p a d ł a 31 - le t n ia m y - s ł o w i c z a n k a, k t ó r a j e c h a ł a d a e w o o tic o, m a j ą c p r a w i e 2 p r o m i le a lk o h o lu w w y d y c h a n y m p o w i e t r z u. P o lic j a z a t r z y m a ł a p i j a n e g o 26- la tk a, k t ó r y o p r ó c z p r o w a d z e n i a s a m o c h o d u z p r a w i e p r o m i l e m a lk o h o lu w e k rw i m ia ł r ó w n i e ż n a r k o t y k i w k i e s z e n i. 24 kwietnia W hotelu G o ś c in ie c spaliło się z o s ta w io n e na g azie m ięso. Straż z a a la r m o w a ł m on itorin g p o żaro w y. N a ul. J a ś m i n o w ej zap aliły się sad ze w ko m inie, w rejonie ul. Długiej p łonęły trawy. 25 kwietnia M y s ło w ic c y stra ż a c y o d n otow ali trzy p o żary ś m ie ci - w k o n te n erze na ul. C h o p in a oraz w o p u s z cz o n y c h b u d y n k a c h przy ul. Biało b rzesk iej i R o b o t niczej. Ratujcie mnie i moją rodzinę zanim stracimy wszystko co mamy dyżur y szpita li Informacje o pełnionych w szpitalu dyżurach udziela Izba Przyjęć tel inne Telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi ul. Powstańców 15 od tel Zakład Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży, ul. Laryska 7 tel Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, ul. Gwarków 24 tel Dom Pomocy Społecznej, ul. M. Reja 54 tel Dom Dziecka, ul. Żeromskiego 2 tel u r z ę d y im ie l in Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, tel , , , fax Urząd Pocztowy Imielin, ul. Imielińska 83, tel , , fax in s t y t u c j e m ie j s k ie Dom Kultury Sokolnia, ul. Imielińska 29, s t r a ż p o ż a r n a c h e ł m ś l ą s k i tel Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Stacyjna 25a tel u r z ę d y Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, Urząd Pocztowy Chełm Śląski, ul. Śląska 68, in s t y t u c j e m ie j s k ie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Techników 25, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Śląska 44, Ośrodek Edukacji Środowiskowej, ul. Chełmska 193, POLICJA in s t y t u c j e w s p ó l n e tel , , fax tel tel tel tel Posterunek Policji, Imielin, ul. Dobra 2, tel u r z ę d y Powiatowy Urząd Pracy, Lędziny, ul. Lędzińska 8, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Lędziny, ul. Lędzińska 24, tel Znalazłam się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Co gorsza - całkowicie nie wiem, co mam z tym dalej zrobić. Mój małżonek jest alkoholikiem, a w dodatku nałogowym karciarzem. Pracuje dorywczo. Wychodzi gdzie chce, kiedy chce i do kogo chce, a kiedy go zapytam, dokąd się wybiera albo kiedy wróci, to wyzywa mnie wulgarnymi słowami. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, lecz my mieszkając pod jednym dachem nie jesteśmy w stanie normalnie zamienić ze sobą ani słowa. Mamy dom, który otrzymaliśmy już po naszym ślubie w darowiźnie od moich rodziców. Niestety - nieruchomość weszła do wspólności ustawowej, ponieważ została nam darowana jako małżonkom i należy do majątku wspólnego. Mój mąż niczego nie wniósł do tego majątku, lecz od lat m ieszkam y wspólnie. On po prostu ma połowę wszystkiego i tak figuruje w księdze w ieczystej nieruchomości - na podstawie wspomnianej darowizny od moich [nieżyjących już] rodziców. Ponadto mieszka z nami dwójka naszych małoletnich córek. Synowie już się pożenili i wyprowadzili. Mąż trwoni mnóstwo pieniędzy, zaciąga kredyty, pożyczki, rozmaite zobowiązania. W iem zapewne tylko o części je g o długów, ponieważ on mi nic nie mówi. Po prostu robi co chce i krzyczy, żebym się nie wtrącała, bo mnie to wszystko nie powinno obchodzić. Tym czasem mnie to martwi, ponieważ on defrauduje nasz wspólny majątek, zadłuża siebie i mnie, natomiast wszystkie te pieniądze przepadają. Dotychczas wiem o ponad dwustutysięcznym łącznym zadłużeniu, przy czym ani złotówki z tego mąż nie wydał na swoją rodzinę. Ja ani nasze dzieci z tych pieniędzy nie skorzystaliśmy. Obawiam się, co będzie dalej i co się stanie z domem. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak się zabezpieczyć? W bankach nie chcą mnie informować o sprawach męża, zasłaniając się ochroną danych osobowych i tajemnicą korespondencji. Tymczasem do nas pukają już zwykłe osoby, znajomi męża, i żądają zwrotu pieniędzy. Ja się ich po prostu obawiam. Jak zmusić męża do zmiany postępowania i jed n o czenie nie dopuścić do zaciągania przez niego kolejnych zobowiązań? Czy m ogę jakoś wpłynąć na banki, by nie udzielały mu kredytów i zabezpieczyć się przed nachodzącymi nas znajomymi męża? Jak ratować resztki tego, co jeszcze pozostało? Marek Niechwiej cdn. Biuro reklamy i ogłoszeń przy ul. W ojska Polskiego 3, tel./fax , reklam ct.m ysnet.pl A d re s re d a k c ji: C o ty d z ie ń O dd zia ł M y s ło w ic e, M ysło w ice, ul. W ojska Polskiego 3, R e d. o d p o w i e d z i a l n y z a w y d a n i e : tel ct.m ysnet.pl W y d a w c a : W y d a w n ic tw o G M sp.z o.o. Redaguje zespół: Józef Matysik (red. naczelny), Mirosława Matysik, Grażyna Haska W sp ó łp ra co w n icy: Magdalena Augustyn, Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Bernard Kopiec, Krystian Prynda, Dariusz Falecki, Marek Karkowski K ierow nik redakcji: Anna Starmach DTP: Kazimierz Gruszowski; K orekta : Krystyna Haberling D ru k: Agora Poligrafia sp. z 0.0., Tychy, ul. Tow arowa J a w o rz n o, ul. Ś w. B a rb a ry 7 Za t r e ś ć og ło sze ń re d a k c ja nie o d p o w iad a. M ate ria łó w n ie zam ó w io n ych nie zw racam y. Z astrzeg am y so b ie praw o d o ko n yw an ia w nich sk ró tó w, n a d a w a n ia w ła sn y c h ty tu łó w, itp. i Stowarzyszenie Gazet! Lokalnych N um er zam knięto 27 kw ietnia r.

5 Co T y d z i e ń nr 17/1022 Aktualności egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja 5 Z obrad komisji gospodarki Dzisiaj na sesji Problem przyłączeniowy Dzisiejsza sesja rady miasta rozpocznie się od uroczystości nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Mysłowice prezes stowarzyszenia Skarbek Oldze Szwemin. Porządek obrad przewiduje poza tym złożenie ślubowania przez Tomasza Szewczyka, który zajmie miejsca Zbigniewa Augustyna, przyjęcie informacji o realizacji budowy kanalizacji i o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta. Radni mają też zająć się nowymi opłatami za pobyt dziecka w żłobku - projekt uchwały przewiduje podwyżkę do 120 zł miesięcznie za pobyt i 5,5 zł za dzienne wyżywienie. Za każdą dodatkową godzinę dziennie powyżej 10 godzin rodzic będzie musiał zapłacić 17 zł. Rada ma rozpatrzyć projekt w sprawie udzielenia zgody prezydentowi na zaciągnięcie kre- SALA SESYJNA. Dzisiaj Tomasz Szewczyk (z prawej) złoży ślubowanie na radnego. Już we wtorek przyszły radny uczestniczył w obradach komisji finansów dytu w wysokości 2,8 mln zł, a także zarządzić powtórne wybory do rad osiedlowych w Morgach, Centrum i osiedlu Szopena - Wielka Skotnica. Początek sesji o godz (żet) Zmiany kadrowe w miejskich j'ednostkach URZĄD MIASTA. W posiedzeniu uczestniczyli prezes MPW ik Jan Chmielowski i jego zastępca Zdzisław Krupiński Program budowy miejskiej kanalizacji zakładał wybudowanie 3,5 tys. nowych przyłączy, za pomocą których prywatne posesje z południowych dzielnic włączą się do miejskiej sieci. Do dziś wybudowano ich zaledwie 90 szt. Zdaniem radnych budowa przyłączy idzie opieszale, bo jest źle zorganizowana. Opóźnienia grożą spółce utratą dotacji unijnej. Jednak na w ła sn y koszt Przyłącza miały zostać wybudowane na koszt MPWiK, taką obietnicę mieszkańcom złożył poprzedni prezydent - przypominali, podczas ostatniej komisji gospodarki, radni A. Zazakowny i D. Wojtowicz, domagając się zrealizowania obietnicy przez obecne władze MPWiK-u. Prezes Jan Chmielowski nie widzi jednak możliwości sfinansowania budowy przyłączy z pieniędzy spółki. Koszty oszacował na 8-9 mln złotych, na co w podupadłej finansowo spółce nie ma środków. Twiedzi też, że koszty ich budowy muszą ponieść właściciele posesji, bo tak mówi prawo. B ę d z ie d o fin a n s o w a n ie MPWiK przygotował specjalny program budowy, informując o obowiązkach odbiorcy i procedurze, który zawiera propozycje pokrycia przez spółkę i gminę koniecznych opłat administracyjnych, wykonania dokumentacji, odbioru technicznego i inwentaryzacji oraz naniesienia wybudowanych przyłączy do zasobów geodezyjnych. Takie wspomaganie m ieszkańców kosztować będzie spółkę ok. 700 tys. złotych, a utracone przychody z opłat administracyjnych na 632 tys. złotych. Do dziś nie wzbudza to jednak entuzjazmu u zainteresowanych. Zamiast rzetelnej informacji, jest dezinformacja, mówili radni. - Mieszkańcy złożyli już od ponad miesiąca wnioski o przyłączenie się do sieci. Miał ktoś z MPWiK się z nimi skontaktować - tak ogłaszano na spotkaniach w dzielnicach - i nikt się do tej pory tym nie interesuje z państwa spółki - mówiła podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki jej przewodnicząca Marcjanna Mądry. Dom agała się od prezesa MPWiK Jana Chmielowskiego ja snego określenia kiedy, gdzie i jak mieszkańcy mogą zacząć wreszcie budowę przyłącza, zarzucając podawanie przez pracowników spółki sprzecznych ze sobą informacji. B ę d z ie h a rm o n o g ra m w p ię ć i p rz e p ię ć Tymczasem na zainteresowanych czekają w spółce. Są gotowi do bezpłatnego wydawania warunków technicznych i innej pomocy związanej z budową przyłączy. - Zaraz po długim weekendzie będzie zaktualizowany harmonogram przepięć w centrum miasta ze starej kanalizacji do nowej i terminy wpięcia do sieci wybudowanych przyłączy - informuje Jan Wajant, wiceprezydent miasta. Grażyna Haska OGŁOSZENIE O O R G A N IZO W A N IU DRUG IEG O PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH P rz e ta rg o d b ę d z ie się w d n iu r. o g o d z w s ie d z ib ie U rz ę d u M ia s ta w M y s ło w ic a c h w sa li n r na I p ię trz e. II PRZETARG 1. S łu p e c k a 9 - p o w. 2 1,0 0 m 2, h a n d e l, s ta w k a w y w o ła w c z a 6,6 0 z ł/ m 2 w a d iu m w w y s o k o ś c i 2 7 7,2 0 z ł + k o s z ty m a n ip u la c y jn e w w y s. 1 0,0 0 zł. 2. R o b o tn ic z a 8 - p o w. 1 8,0 0 m 2, h a n d e l, s ta w k a w y w o ła w c z a 6,6 0 z ł/ m 2 w a d iu m w w y s o k o ś c i 2 3 7,6 0 z ł + k o s z ty m a n ip u la c y jn e 1 0,0 0 zł. T erm in w yw ie sze n ia : r. N a ta b lic y ogło szeń w sie d z ib ie U rzę d u M ia s ta M ysło w ice na II p ię trz e p o d a n y zo s ta ł d o p u b lic zn e j w iadom o ś ci w y k a z lo k ali u ż y tk o w y zn a jd u ją c y się w zasobach G m iny Mysłowice przeznaczony do w ynajęcia: 1) w t r y b ie p rz e ta rg u n ie o g r a n ic z o n e g o : - lo k a l u ż y tk o w y p rz y u l. S łu p e c k ie j 9 o p o w. 7 5,4 0 m 2, p rz y u l. H. K o łłą ta ja 7 o p o w. 2 3,0 0 m 2, p rz y u l. B y to m s k ie j 13 o p o w. 3 5,2 0 m 2 2) w t r y b ie b e z p rz e ta r g o w y m w d r o d z e n e g o c ja c ji lo k a le p o ło ż o n e p rz y u l. B y to m s k ie j 3 7 o p o w. 1 2,0 0 m 2 i p rz y u l. T o w a ro w e j 14 o p o w ,4 0 m 2. T e rm in w y w ie s z e n ia : r. dw dw D y re k to r M ie js k ie g o Z a rz ą d u D róg Anna Czagan-N iedbał złożyła w ypow iedzenie umowy o pracę z zachow aniem trzym iesięcznego okresu w yp o w iedzenia. Szefow a MZD została zawieszona do odwołania przez prezydenta Lasoka z końcem marca po przedstawieniu jej raportu z kontroli w MZD. O G Ł O S Z E N ia Od tej pory jej obowiązki pełni Piotr Guzik. A n d rz e j S ikora będzie kolejnym radnym, po Piotrze Oślizło, pracującym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Radny ma być zatrudniony na stanowisku dyspozytora. Prezydent Miasta Mysłowice informuje: Na ta b lic y ogłoszeń w Urzędzie M iasta M ysłow ice, na II piętrze, p od a n o d o p u b licznej w ia d o m o ś ci w yka zy n ie ru cho m ości sta n ow iących w łasność G m iny przeznaczonych do: 1 sprzedaży: a) w drodze u stn ego p rzetargu n ie o g ra n iczonego n ie ru chom ości przy ul. Laryskiej z przeznaczeniem na cele usługow o -handlow e Osoby, k tó ry m przysługuje pierw szeństw o w nabyciu p rzedm io to w e j nieruchom ości na pod staw ie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustaw y o gospodarce nieru chom ościam i z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), m ogą w te rm in ie 6 ty g o d n i, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o jej nabycie b) w d rodze u stn ego p rzetargu n ie o g ra n icz o n e g o n ie ru chom ości przy ul. J. Słow ackiego z przeznaczeniem na cele m ieszkaniow o -usługow e Osoby, k tó ry m przysługuje pierw szeństw o w nabyciu p rzedm io to w e j nieruchom ości na pod staw ie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustaw y o gospodarce nieru chom ościam i z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), m ogą w te rm in ie 6 ty g o d n i, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o jej nabycie termin wywieszenia: w ydzierżaw ienia : a) d o dnia r. przy ul. 3-go Maja - upraw y rolne b) na okres do trzech lat w rejonie ul. Partyzantów - rekreacja na okres trzech lat w rejonie ul. A. Krzywoń - rekreacja na okres trzech lat w rejonie ul. Bytom skiej - cele usługow o-handlow e na okres 10 lat u zbiegu ulic Obrzeżna Północna-Sosnowiecka pod studnie odpow ietrzającą i dojście do obiektu na czas nieoznaczony w rejonie ul. D ługiej pod zabudow ę, drogę dojazdową i rekreację c) na czas nieoznaczony przy ul. Huta Amalii, Katowickiej - rekreacja na czas nieoznaczony w rejonie ul. N iepodległości, S tokrotek 24, 28 - rekreacja na czas nieoznaczony przy ul. Świerczyny - cele produkcyjne termin wywieszenia: o ddania w u żytko w a n ie w ieczyste n ie ru chom ości w ra z z n ie o d p ła tn y m p rzeniesieniem w łasności garażu przy ul. K. M ia rki O s o b y, k tó r y m p r z y s łu g u je p ie rw s z e ń s tw o w n a b y c iu p r z e d m io to w e j n ie ru c h o m o ś c i n a p o d s ta w ie a rt. 3 4 u s t. 1 p k t. 1 i 2 u s ta w y o g o s p o d a r c e n ie ru c h o m o ś c ia m i z d n ia 21 s ie rp n ia r. (D z. U. z r. N r 102, p o z. 651 z p ó ź n. z m.), m o g ą w t e r m in ie 6 t y g o d n i, lic z ą c o d d n ia w y w ie s z e n ia w y k a z u, z ło ż y ć w n io s e k o je j n a b y c ie termin wywieszenia:

6 6 Zdrowie i uroda Co T y d z i e ń nr 17/1022 INFORMATOR ZDROWIA I URODY SALON FRYZJERSKI HENRYK ZAPRASZA Polecamy usługi: Strzyżenie i czesanie - wg aktualnej linii mody,, ^ M B H I * I ; b vhh I wszelkie., rodzaje trwałej, hswhmswffiśsi^ l i l i i M M I S S l &»uu# wszystkie specyfiki firm - ' W IIKS8B S ili zachodnich ipase^n^^a f u farbowanie, balleyage. Tel Mysłowice/U.Kafówkka 7 yi? C 2 Z A P R A S Z A M Y D O P O R A D N I P R Y W A T N Y C H : laryngolog dla dzieci i dorosłych (USG zatok) chirurg (dla dzieci i dorosłych) proktolog poradnia schorzeń piersi chirurg naczyniowy neurolog (dla dzieci i dorosłych) dermatolog - wenerolog okulista pediatra kardiolog stomatolog ginekolog lekarz internista lekarz medycyny pracy, badania kierowców psychoterapeuta logopeda chirurg stomatolog lekarz rodzinny PORADNIE NFZ: pielęgniarka i położna środowiskowo-rodzinna okulista ginekolog - położnik chirurg schorzeń piersi proktolog stomatolog reumatolog NOWOŚĆ - geriatria _ Gabinet dietetyki i masażu balance tel USG Doppl O ptyk ) Mysłowice - Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 74 c tel , ; NZOZ ORTO-MEDIC Mysłowice ul. Świerczyny 1 zaprasza do poradni: chirurgii ogólnej i proktologicznej, ch. urazowej, ch. dla dzieci, leczenia bólu, cukrzycowej, chorób piersi, medycyny sportowej, wad postawy, preluksacyjnej, rehabilitacyjnej rejestracja tel w godz. od 9.00 do NZOZ ORTO-MEDIC Mysłowice, ul. Świerczyny 1 zaprasza do poradni: Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i rehabilitacyjnej dla dzieci iiiraihssssr 1 Doktora n. med. Narcyza Wojtowicza Nowość!!! Badania stopnia złośliwości znamion skórnych przy pomocy dermatoskopu komputerowego przez specjalistę lekarza dermatologa NZOZ SilesiaMED opieka pielęgniarska kontakt: Mysłowice, Gen.Ziętka 74c tel. +48 (32) Bezpłatna opieka w domu pacjenta w ramach POZ i opieki długoterminowej. NZOZ Vita-Med Poradnie specjalistyczne w ramach NFZ: kardiologiczna ginekologiczna chirurgii ogólnej neurologii Poradnie specjalistyczne prywatne: laryngologia ortopedia kardiologia ginekologia Pozytywny Impuls do lepszego życia Pierwsze ogólnopolskie czasopismo poświęcone S T W A R D N IE N IU R O Z S IA N E M U Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej: S S S S EKG poradnia medycyny pracy USG (pełny zakres z Dopplerem) Holter EKG IRR G a b in e t s to m a to lo g ic z n y, A p te k a M ysłow ice ul. Orła Białego 29 tel. rejestracja tel. apteka P o r a d n ia c z y n n a o d d o 1 8. D0 Już 20 lat otaczamy Was opieką. Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis KRS pozytywny 1 m agazyn dlazainteresow anych stw ardnieniem rozsianym re je s tr a c ja te l Porady bezpłatne wykonywane w ramach umowy z NFZ tel. (22) ,

7 Co T y d z i e ń nr 17/1022 Aktualności 7 Dzień Flagi będzie obchodzony 2 maja Piotr Kupicha przyjechał do Mysłowic i zachęcał do wspierania jego drużyny w bitwie o nagrodę dla Hospicjum Cordis Pisankowy rekord pobity. Teraz walczymy o 100 tysięcy Hospicjum Cordis przed świętami prowadziło akcję malowania pisanek, które sprzedawane były w czasie Triduum Paschalnego na terenie mysłowickich i śląskich parafii oraz licytowane na antenie Radia Katowice. Udało się pobić rekord, bowiem kwota zebrana ze sprzedaży to ok. 65 tys. zł. Hospicjum Cordis bardzo serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego sukcesu. Dzięki ich ciężkiej pracy i ofiarności osób, które zakupiły pisanki, będzie możliwe wykończenie nowego domu hospicyjnego. L id e r g ru p y Fell s p o tk a ł się z w o lo n ta riu s z a m i i c h o ry m i To jednak nie wszystko. Piotr Kupicha wraz ze swoją drużyną z Bitwy na Głosy dostał się do ścisłego finału. Mało kto wie, że w jego ekipie jest dwóch uczestników z Mysłowic: Bogna Czekiel i Roch Mazur, który jest wokalistą rockowego zespołu The Radio. Gorąco zachęcamy wszystkich do oddawania głosów na drużynę Kupichy, gdyż ewentualna wygrana, czyli 100 tys. zł zostanie przeznaczona na rzecz Hospicjum Cordis. Fundusze te pomogą w wykończeniu kuchni, zakupie łóżek, materacy przeciwodleżynowych, koncentratorów tlenu, ciśnieniomierzy, pulsometrów i innych sprzętów, dzięki którym opieka nad chorymi będzie łatwiejsza i bardziej kompleksowa. Wczoraj Piotr Kupicha gościł w restauracji Orange Club w Brzezince, gdzie wraz ze swoją drużyną spotkał się z wolontariuszami z hospicjum oraz z chorymi. Jeszcze raz zaapelował o oglądanie programu na antenie telewizyjnej dwójki w każdą sobotę o godz i wspieranie jego drużyny w bitwie o nagrodę, która pomoże tak wielu chorym. MA Dzieci urodzone w Szpitalu nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach r> ^ ^ r IV ~ P Ú 1 K a r o lin a L a c h o r Z u z ia C e d z ic h U r o d z iła s ię 2 0 k w ie tn ia r. U r o d z iła s ię 2 0 k w ie tn ia r. W a g a g, w z r o s t c m W a g a g, w z r o s t c m C ó rk a A n n y i P a w ła C ó rk a B a r b a ry i A d a m a Bk * < j ' S z y m o n A n d r z e jc z y k B la n k a Z io b U r o d z ił s ię 1 9 k w ie tn ia r. U r o d z iła s ię 2 5 k w ie tn ia r. W a g a g, w z r o s t 5 4 c m W a g a g, w z r o s t c m Syn A n e ty i M ich a ła Córka Ju styny i M ariusza Dla Em ilii Gaździk Komunia dziś sprawiła, że się stałaś ukochanym dzieckiem Boga, jego łaskę otrzymałaś, z nią jest prosta każda droga, u fa j Bogu nie pytając co on w zamian dać ci może, swoje serce mu oddając wiesz, że zawsze ci pomoże. Z najlepszymi życzeniami ciocia Gabrysia, ciocia Ela i Mateusz. Uroczystości Z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja Prezydent Miasta Mysłowice zaprasza do wspólnego składania kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej w Mysłowicach i oddania hołdu Tym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości oraz utworzenia demokracji w naszej Ojczyźnie. godz. 9.3o - Msza św. za Ojczyznę w kościele NSPJ w Mysłowicach godz. 10.3o - składanie kwiatów - rozpoczęcie przy tablicy na Rynku Miasta

8 8 Wielkanoc WIELKA SOBOTA. W noc Zmartwychwstania obchodziliśmy W igilię Paschalną. Przed kościołem kapłan poświęcił ogień, od którego zapalił paschał - symbol Chrystusa Co T y d z ie ń nr 17/1022 DZIEĆKOWICE. Kilka amazonek przyjechało pod kościół w damskim siodle 8 kwietnia wypadnie Wielkanoc w 2012 roku Wielkie dni Triduum Konno ze święconką W Wielką Sobotę święciliśm y w kościołach pokarmy na wielkanocny stół. W Dziećkowicach ta tradycja ma wyjątkową oprawę - w konnym orszaku główną ulicą miasta amazonki z miejscowej stadniny Arabka, w stylowych strojach przyjeżdżają przed kościół konno. U r o c z y s to ś ć p r z y c ią g a na przykościelny plac w ielu dziećkow iczan, do dzielnicy zjeżdżają się rów nież m ieszkańcy innych dzielnic. W tym roku z koszyczkiem p rz y je chał do p ara fii W szystkich Św iętych również prezydent Edward Lasok. (as) WIELKI CZWARTEK. Po homilii odbył się obrzęd umywania nóg. Później wierni z parafii wręczyli kwiaty i upominki swoim kapłanom W czasie Triduum Paschalnego Kościół celebrował mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. W Wielki Czwartek wspominaliśmy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa sakramentalnego. W ielki Piątek był pamiątką męki i śmierci Chrystusa. W Wielką Sobotę uroczyście celebrowano W igilię Paschalną, podczas której ogłoszone zostaje zmartwychwstanie Chrystusa. WIELKI PIĄTEK. W tym dniu odbywa się odsłonięcie krzyża Historyczne stroje są nieodłącznym elementem tego wydarzenia

9 Co T y d z ie ń nr 17/1022 Aktualności 54 9 do wakacji pozostało jeszcze dni By zatrzym ać rosnące koszty likwidacji Szpitala nr 1, gmina musi w ydać 6 milionów złotych i jak najszybciej zakończyć proces jego likwidacji. Prezydent musi też zdecydow ać co zrobi z majątkiem jedynki. Do przygotowanych w tym zakresie propozycji, radni odnoszą się co najmniej sceptycznie. Na likwidację jedynki potrzeba 6 milionów SZPITAL NR 1 W LiKWiDACJi. Zakończenie likwidacji lecznicy jest szansą dla MCZ na nowe otwarcie - przekonywał radnych na komisji gospodarki wiceprezydent Grzegorz Brzoska Likwidacja szpitalnej jedynki jest konsekwencją permanentnie ponoszonych przez szpital strat i przekształcenia go w spółkę pod nazwą Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.(mcz), które do dziś działa na majątku dzierżawionym od likwidowanej jedynki. Skromne przychody szpitala z tego tytułu, na poziomie 0,5 miliona złotych rocznie, blokowane są przez komornika i w znaczącej części służą pokryciu kosztów jego obsługi. W tej sytuacji zaspokojenie wierzycieli szpitala musiałoby trwać kilka lat. Tym czasem je sz cze ty l ko do końca tego roku szpital ma szansę skorzystać z rządowej dotacji, która może pokryć szpitalne długi w sferze publiczno-prawnej. Mowa o 2 milionach złotych jakie szpital winien jest Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Urzędowi Skarbowemu z tyt. składek i podatków. Warunkiem jest jednak zakończenie w tym terminie procesu likwidacji. Zamknięcie likwidacji polegać ma na spłacie szpitalnych długów, które sięgają prawie 6 milionów złotych i przejęciu jego majątku przez gminę - jedynego właściciela szpitala. Skarbnik miasta Lidia Łazarczyk zadeklarowała, że pieniądze na pokrycie długów, miasto ma już zarezerwowane w budżecie. Co do losów szpitalnego majątku, propozycję złożył też radnym prezydent. Proponuje, by szpitalny sprzęt i wyposażenie, został przekazany do spółki MCZ w formie aportu, a nieruchomości - w postaci szpitalnych gruntów i budynków - zostały spółce wydzierżawione na kilka lat za kwotę 200 tys. złotych rocznie. Jak twierdzą magistraccy prawnicy, to najbardziej optymalna forma przekazania tego majątku spółce MCZ. Aport z nieruchomości kosztowałby gminę kolejne 2,5 mln złotych podatku vat jaki musiałaby za tą transakcję zapłacić. Opinie radnych co do proponowanych rozwiązań są jednak mocno sceptyczne. Członkowie komisji finansów i gospodarki nie poparli złożonej przez prezydenta propozycji. Ich opinia nie jest jednak wiążąca w głosowaniu podczas dzisiejszej sesji, jeśli taki projekt znajdzie się w porządku obrad. W następnym wydaniu więcej 0 kulisach likwidacji jedynki, dzisiejszym stanie finansowym MCZ 1 szansach spółki na przyszłość w rozmowie z Małgorzatą Kucytowską, wiceprezesem zarządu MCZ. Grażyna Haska P o n a d s t a n n a k o s z t g m i n y W e wtorek regionalna prasa doniosła 0 szkodliwych dla spółki decyzjach, jakie podejmowali byli prezesi Miejskiego Przedsiębiorstwa W odociągów 1 Kanalizacji. Tylko w ub. roku ponad 36 tys. zł kosztowały M PW ik służbowe podróże prezesa Krzysztofa Kumóra. Były szef spółki za miejskie pieniądze odwiedził m.in. M oskwę i Izrael. Na co dzień jeździł służbowym autem za blisko 10 0 tys. zł, a służbową kartą płatniczą zadłużył wodociągi na prawie 50 tys. zł. K o s z to w n e d e le g a c je W styczniu ub. roku Krzysztof Kumór w ramach delegacji wyjechał na Międzynarodowe Forum Gospodarcze do Izraela. Koszt podróży, za którą zapłaciła firma, to 24,4 tys. zł. Cztery miesiące później Kumór odbył razem z Grzegorzem Osyrą delegację do Moskwy, by uczcić 65. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Wyprawa prezesa (również na koszt firmy) kosztowała 6,7 tys. zł. W tym samym miesiącu były już szef wodociągów był jeszcze na targach i szkoleniu w Bydgoszczy i Bielsku - Białej (łącznie 5,2 tys. zł). Trochę mniejszą kwotą - 7,9 tys. zł zamknęły się koszty jego służbowych podróży za 2009 rok. - Wyjazd na targi w Izraelu zorganizowała Izba Wodociągi Polskie, której członkiem jest MPWiK. Je śli jest się prezesem takiej firmy trzeba podtrzymywać kontakty z innymi i na bieżąco wymieniać doświadczenia oraz śledzić nowości w sprzęcie i technologiach. Temu służył ten wyjazd - wyjaśnił były prezes. R e p re z e n ta c ja za ekstra 50 tys. zło tych To nie jedyne przywileje, z jakich korzystał w ostatnich latach. Od 2008 do 2010 roku Kumór miał do dyspozycji służbową kartę płatniczą, z której w 2008 r. pobrał 33,7 tys. zł. Zadłużenie razem z kosztami prowizji i odsetkami sięgnęło prawie 48 tys. zł. Teraz co miesiąc spółka potrąca BOZENIE WALCZAK, byłej od września ub. r. spółka spółka wykupiła polisę ubezpieczeniowa na życie i dożycie na sumę pół miliona zł, płacąc miesięczną składkę 1,5 tys. zł. z wynagrodzenia byłego prezesa za jego zgodą 5 tys. zł. - Funkcje reprezentacyjne jakie musiałem spełniać wymagały, by pokrywać wydatki reprezentacyjne, których nie chciałem dokumentować w kosztach spółki. Pokrywałem je kartą i powinienem wcześniej zadbać, by je spłacić - wyjaśnia Kumór, przypominając, że posądzanie go o korzyści osobiste i kurczowe trzymanie się stołka jest krzywdzące. - Sam zrezygnowałem z dawnej umowy, a nowa zwyczajna obowiązuje do końca tego roku - mówi. W ic e p re z e s z polisą na ż y c ie Krzysztof Kumór miał też do dyspozycji służbowego forda mondeo kombi bez limitu paliwa (MPWiK kupił go za 97 tys. zł), a jego zastępca Bożena Walczak poruszała się, również bez ograniczeń, na koszt miejskiej spółki firmowym fordem kuga (za 96 tys. zł). Byłej wiceprezes w lipcu ub. roku firma wykupiła też polisę na życie na pół miliona złotych ze składką ponad 1,5 tys. zł, a jej syn był przez trzy lata, do końca 2010 r. zatrudniony w MPWiK na umowę o dzieło - według dokumentów zajmował się wprowadzaniem danych do systemu komputerowego. Z a k u p o w e fa n ta z je Rozpasane i co najmniej kontrowersyjne wydatki obu szefów gminnej spółki dotyczyły nie tylko ich wygody. Mimo zapaści finansowej spółki, pod koniec grudnia ub. roku, Kumór kupił za 450 tys. złotych dla MPWiK połowę budynku od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów (MPUiM). Transakcja do dziś nie jest K rz y s z to f k u m ó r od 2008 r. zadłużył spółkę firmową kartą płatniczą na prawie 50 tys. zł, płacąc nią za tzw. wydatki reprezentacyjne zapłacona. W styczniu tego roku zdążył jeszcze ogłosić przetarg na jego remont za 800 tys. złotych. Jak tłumaczy swoją decyzję, budynek miał zostać wspólną bazą MPUiM i siedzibą spółki Marketer, która w listopadzie ub.r. została powołana do życia przez obie firmy. Zakup miał też obniżyć koszty utrzymania starej bazy. Tymczasem żeby dotychczasową siedzibę Marketera doprowadzić do dobrego standardu, wystarczyło wydać na jej remont najwyżej 150 tys. złotych, usłyszeliśmy w wodociągach. - Stara siedziba przy ul. Sułkowskiego miała być sprzedana Zakładowi Oczyszczania Miasta, by ten nie musiał wynajmować bazy od obcych - tłumaczy Kumór. Nowy wiceprezes Zdzisław Krupiński odwołał procedurę przetargową. Chce też odwrócić transakcję zakupu. Marketer, którego prezesem jest Marcin Gaweł (ten sam, który szefował inwestycji w ORO) ma za zadanie usuwanie wodociągowych awarii i miał budować przyłącza na prywatnych posesjach - jak planowano za gminne i spółkowe pieniądze. N atom iast n aw ierzch n ię po usuwanych awariach do stanu pierwotnego doprowadza do dziś MPUiM. To jak widać kolejna w łańcuchu gminnych firm, wygodna dla swoich szefów spółka, znęcona dobrą ceną usług na pewnym, bo gminnym rynku, w miejsce stresu i ryzyka wynikającego z przetargów, podczas których trzeba walczyć o roboty dla spółki by przetrwać. Teraz nowi szefowie MPWiK muszą wypowiadać zawarte umowy i ogłosić przetargi, by rzeczywiście zadbać o interes spółki. GH AA

10 10 7 Wiadomości z Imielina Co T y d z ie ń nr 17 /1022 rocznica w e jścia Polski do U n ii E u rop e jskie j przypada 1 maja Remont bez opóźnień UL. imielińska. - Ruch odbywa się wahadłowo i budowlańcy muszą często zmieniać jego organizację przechodząc do prac na kolejnym odcinku. To zabiera wiele czasu - zaznacza rzecznik ZDW Ryszard Pacer Już od pół roku trwają utrudnienia na DW 934 związane z przebudową drogi. Do zakończenia remontu ul. Imielińskiej pozostało jeszcze drugie pół roku. Choć przedsięwzięcie jest skomplikowane, to - jak zapewnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - przebiega zgodnie z planem. - Harmonogram jest napięty, bo przedsięwzięcie jest skomplikowane technicznie. Ze względu na dużą liczbę zjazdów do posesji przebudowa drogi powoduje wiele utrudnień dla mieszkańców. Żeby je zminimalizować zobowiązaliśmy wykonawcę do takiej organizacji pracy, by każdy zawsze miał dojazd i dojście do posesji - informuje rzecznik ZDW Ryszard Pacer. Prace prowadzone są na krótkich odcinkach, co wiąże się z częstą zmianą organizacji ruchu. Remont ul. Imielińskiej rozpoczął się w październiku ub. roku, jego koszt to 5,2 mln zł. Głównym inwestorem jest właściciel drogi, czyli Marszałek Województwa Śląskiego, który finansuje inwestycje w 90 proc. Imielin zapłacił za przygotowanie projektu przebudowy. Prace obejmą 1250 metrów drogi, rozpoczęły się od wiaduktu na granicy z Mysłowicami i idą w kierunku centrum miasta, docelowo do ul. Miarki. Remont drogi jest kompleksowy. Budowana jest nowa kanalizacja deszczowa i wymieniane na nowe wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, a zatem podbudowa z kruszywa, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna. Przebudowywane są także chodniki i zjazdy do posesji. (as) Dla firm, które ucierpiały w powodzi targi bezpłatne ^ ^ i 12 czerwca na terenie I I P.H.U. Metale w Imiełi- _JL _JL nie przy ulicy Hallera odbędą się VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii. Przedsiębiorcy z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego poszkodowani przez powódź mogą wziąć w nich udział nieodpłatnie. Imielińskie targi co roku przyciągają przedsiębiorców nie tylko z okolicznych gmin, ale i spoza powiatu. Imprezie towarzyszą również różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. W ubiegłym roku z powodu powodzi targi nie odbyły się, a pieniądze przeznaczone na ich organizację zostały przekazane na pomoc powodzianom. W tym roku firmy poszkodowane przez powódź, które chcą zaprezentować swoją ofertę w Imielinie, będą to mogły zrobić nieodpłatnie, bez wnoszenia opłaty za powierzchnię wystawową. (żet) P.H.U. METALE. W ubiegłym roku z powodu powodzi targi zostały odwołane (fot. arch.) Wspomnienia z 1945 roku Opamiętałem się o brzasku mokry od rosy i nadal przestraszony i bardzo zziębnięty, trzaskający zębami. Pozbyłem się sowieckiej bluzy, wytarłem nią twarz i mokre włosy, czapkę nie wiem kiedy zgubiłem. Z chwastów przydrożnych obserwowałem przechodzących drogą do pracy mężczyzn. Jedna trójka głośno rozmawiała. W ywnioskowałem z tego, że byli Ślązakami, poza tym nieśli na paskach górniczym zwyczajem przez piersi przewieszone torby. Odważyłem się ku nim wyjść i poprosić o pomoc. Powiedziałem im, że uciekłem z obozu. Pytali z którego. Wiedzieli też o tym mniejszym, jakimś pomocniczym, 0 którym i w obozie była mowa. Wiedzieli też o obozie przykopalnianym. Widząc mnie trzęsącego się z zimna i strachu dali mi się napić gorącej kawy zbożowej z piwnej butelki i pajdę chleba ze smalcem. Pomogli mi się uporządkować. Któryś z nich dał mi grzebień abym się uczesał, nie chciał go z powrotem, widocznie bał się moich wszów. Wskazali mi kierunek do przystanku tramwajowego i dali pieniądze na bilet. Któryś z nich mi doradził, abym nie wchodził do tramwaju tylko przystawał na platformie, bo ode mnie nieludzko pachnie. Z Mysłowic tramwajem nr 7 dojechałem do Piaśnik, tam przesiadłem się na linię nr 4, którą dojechałem do Chebzia. Gdy zobaczyłem swoją matkę rozpłakałem się 1 zacząłem się tulić do niej, matka również zaczęła płakać. Przez łzy mówiła mi, że ojca prawdopodobnie wywieźli do Rosji. W domu nie było mowy o jakiś ukrywaniu się, bo nawet nie było gdzie. Poza tym musiałem bezwarunkowo pójść do lekarza, u którego też nie dało się zataić krytycznego stanu mojej choroby świerzbowej. Poza tym potrzebowałem usprawiedliwienie na moją nieobecność do Szkoły Rzemieślniczej przy hucie Pokój, która mi dawała kartki na żywność dla całej rodziny i to od samego początku jej uruchomienia, bodajże w marcu 1945 roku. Matka ze swoją Volkslistą, chociaż pracowała, nie miała w pierwszych tygodniach po wojnie szans otrzymać kart żywnościowych. Ja posłużyłem się w szkole kłamstwem, że mój ojciec nie powrócił z wojny. Poza tym pomogli mi dwaj chłopcy Jan Bogdoł i Stazik, których ojcowie mieli czwórki i byli na robotach w Niemczech, a oni obaj mieli ogromne kłopoty z nauką za czasów niemieckich w tej szkole, a ja im pomagałem w odrabianiu lekcji i zaopatrzyłem ich w fałszywe legitymacje z HJ oraz odznaki, które w tej szkole musieliśmy nosić. Chłopcy też poświadczyli u kierownika warsztatów pana Lipki, że moi rodzice byli grzecznymi Ślązakami podczas okupacji i na pewno nie mieli Volkslisty jedynki ani dwójki. Bałem się przez te pierwsze dni mojego pobytu w domu każdego obcego, który się do naszych drzwi zbliżał. Bałem się zrobienia pierwszego kroku do szkoły zawodowej i tego czy mnie z niej nie wyrzucą, tak jak już przedtem tych chłopców, o których się dowiedzieli, że oni albo ich rodzice byli w jakiś stopniu Niemcami. Siedziałem w szkole z moim świerzbem przez bodajże dwa tygodnie wpierw na jednym półdupku gojąc te drugie, następnie odwrotnie, tak mi doradził dr Dyrek z Goduli. Ale i tak zaraziłem wielu chłopców ze szkoły. Bernard Kopiec Spotkanie z Łukaszem Dębskim Zokazji Światowego Dnia Książki Biblioteka Miejska w Imielinie zaprasza na spotkanie autorskie z Łukaszem Dębskim - prozaikiem, scenarzystą, autorem książek dla dzieci i dorosłych. Autor spotka się z czytelnikami z Imielina już dziś o godz i Jest zwycięzcą konkursu literackiego tygodnika Polityka pt. Pisz do Pilcha. Mieszka i pracuje w Krakowie, gdzie w artystycznej kawiarni Cafe Szafe organizuje spotkania i imprezy literackie. Dębski jest dyrektorem Stowarzyszenia Kabaretowego PAKA organizującego Festiwal Kabaretowy w Krakowie. (żet) Spółka komunalna ciągnie na lewo wodę z Mysłowic? Miejska Spółka Komunalna w Imielinie pobrała bezprawnie z mysłowickich wodociągów ponad 2 tys. metrów sześć. wody - wynika z danych przygotowanych przez MPWiK. Bezumowny pobór dotyczy okresu od do końca 03 br. MPWiK oszacował wartość wody i wysokość należności MSK wobec mysłowickiej spółki z tego tytułu na 22,5 tys. zł. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Więcej w następnym wydaniu. (aa)

11 Co T y d z ie ń nr 17/1022 Wiadomości z Chełmu Śl. m Dzień Strażaka obchodzony jest 11 maja Kolejna akcja Bezpieczny weekend Łzy wystąpią Wzwiązku ze zbliżającym się długim weekendem b ieru ń scy policjanci od 29 kwietnia do 3 maja przeprowadzą działania pod kryptonimem Bezpieczny weekend. W okresie tym należy spodziewać się na drogach powiatu zwiększonej liczby policjantów. Pierwsza część akcji została przeprowadzona w święta. Od 22 do 25 kwietnia na drogach powiatu bieruńsko-lędzińskiego doszło do dwóch wypadków drogowych, w których obrażenia odniosło pięć osób. Ponadto policjanci odnotowali pięć kolizji i zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego. (żet) na Dniach Chełmu? W hołdzie Ojcu Świętemu ZESPÓŁ ŁZY. Fot. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, muzyczną gwiazdą tegorocznych Dni Chełmu Śląskiego będzie zespół Łzy. Grupa miałaby wystąpić w gminie w ostatnią sobotę wakacji. Informację o występie można znaleźć już na oficjalnej stronie Łez w terminarzu koncertów. W gminie dowiedzieliśmy się, że rozmowy z zespołem trwają. Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, grupa zagra w Chełmie 27 sierpnia przy Szkole Podstawowej nr 2. Zespół Łzy istnieje od 1996 roku. Do 2011 r. liderką grupy była Anna Wyszkoni. Ich największe przeboje to Narcyz się nazywam, Oczy szeroko zamknięte, Gdybyś był. (as) W sobotę w sali na organistówce odbędą się dwa przedstawienia w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. W niedzielę księża z chełmskiej parafii zapraszają na czuwanie modlitewne. Chełmska młodzież przygotowała sztukę teatralną Drewniana miska oraz przedstawienie o poezji ks. Jana Twardowskiego. Widowisko będzie prezentowane 30 kwietnia, początek o godz W niedzielę o godz również w kościele Trójcy Przenajświętszej odbędzie się czuwanie modlitewne, podczas którego wierni podziękują Bogu za beatyfikację Jana Pawła II. Czuwanie rozpocznie się od uroczystej celebracji mszy świętej dziękczynnej ku czci Miłosierdzia Bożego. (aa) Urząd Gminy Chełm Śląski zaprasza na środowiskowy XV turniej siatkarski o Mistrzostwo Gminy Do udziału w rozgrywkach zapraszamy drużyny z Chełmu Śląskiego. Turniej odbędzie się 7 maja o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej przy gimnazjum. Zatrzymali pirata łapów karza Intensyw ny kurs języka niem ieckiego w Pforzheim Urząd Gminy w Chełm ie Śląskim dysp o nuje jednym miejscem na kurs intensywnej nauki ję zyka niemieckiego organizowany w Pforzheim w Niemczech. Spotkanie kwalifikacyjne dla chcących pouczyć się latem języka za granicą odbędzie się 5 maja w Urzędzie Gminy. Kurs organizowany jest w terminie od 24 lipca br. i jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 16 do 18 lat z bardzo dobrą znajom ością języka niem ieckiego. Koszty pobytu pokrywane będą przez organizatorów ze strony niemieckiej, natomiast uczestnicy ponoszą koszty przejazdu, tj. ok. 350 zł. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 maja r. (czwartek) o godz w Urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim przy ul. Konarskiego 2 w sali 008 na I piętrze. W celu udokumentowania wyników w nauce należy zabrać ze sobą świadectwo ukończenia poprzedniej klasy. IW Zgłoszenie drużyn należy potwierdzić telefonicznie do dnia 4 maja 2011 roku, pod numerem telefonu MAJÓWKA W KOPCiOWiCACH We wtorek, 3 maja przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kopciowicach odbędzie się majówka. Impreza rozpocznie się występem Gminnej Orkiestry Dętej. Później mieszkańcy zostaną zaproszeni na zabawę taneczną. Początek majówki o godz UL. ŚLAsKA. Policjanci zatrzym ali kierowcę za przekroczenie prędkości. Ten chciał przekupić mundurowych gotówką. (fot. arch.) WWielki Piątek policjanci z KPP w Bieruniu zatrzymali w Chełmie Śląskim kierowcę, który próbował wręczyć im łapówkę. Do zdarzenia doszło o godz na ul. Chełmskiej. Zatrzymanym do kontroli oplem kierował 38-letni mieszkaniec Chełmka. Powodem zatrzymania było przekroczenie prędkości - na ograniczeniu do 50 km/h, kierujący jechał 107 km/h. Policjant zaproponował mu mandat karny i poinformował 0 punktach karnych. W trakcie czynności 38-latek postanowił załatwić sprawę inaczej 1 zaproponował mundurowym 200 zł za przymknięcie oka na swoje przewinienia. Policjanci natychmiast powiadomili o tej korupcyjnej propozycji dyżurnego, a ten skierował do Chełmu kryminalnych. Pieniądze zostały zabezpieczone, a los kierowcy leży w rękach prokuratora i sądu. (aa)

12 12 T urystyka Co T y d z ie ń nr 17/ maja to światowy dzień Czerwonego Krzyża W kolebce wiślanego galarnictwa Spotkanie z historią naszego miasta Po uroczystościach Niedzieli Palmowej w Tokarni 1 7 kwietnia turyści z PTTK Mysłowice przyjechali autokarem do nadwiślańskiej wioski Łączany. Wybór tej miejscowości był nieprzypadkowy, bowiem w okresie swojej świetności miejscowi flisacy na swoich galarach dopływali Wisłą i Przemszą do Trójkąta Trzech Cesarzy, głównie po węgiel. Łączany były dawniej stolicą wiślanego galarnictwa, stąd wyprawa turystów do źródeł flisactwa. Wizyta mysłowickich turystów była wcześniej uzgadniana z sołtysem wioski Stanisławem Pielą, który przygotował się na ten przyjazd na szóstkę. W Łączanach oprócz sołtysa przywitał turystów wójt gminy Brzeźnica - Bogusław Antos z radnym Markiem Dziędzielem. Pyszne jesiotry na poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łączanach. Goście posłuchali o historii, którą wójt przedstawił w formie prezentacji multime ŁflCZflNY. W Domu Strażaka dialnej pt. Łączany kolebką wiślanego galarnictwa. Wystawa zdjęć i modele galarów - wypożyczone z izby regionalnej z Zespołu Szkół w Łączanach wzbogaciły cały przekaz historyczny. PTTK-owcy mogli także podziwiać stary sztandar - feretron z 1934 r. ufundowany przez łączańskich flisaków, a odnowiony w 1990 r. przez byłych marynarzy żeglugi. Jak się okazało w trakcie prezentacji uczestniczki w ycieczki panie M ałgorzata Kmiotek i jej mama Inga Stuka posiadają w rodzinnym archiwum fotografię z roku łączańskiego galara obsługiwanego przez ich dziadka i ojca Eryka Sikorę. Na zdjęciu tym rozpoznaw alny jest inny mysłowiczanin pan Antoni Przygoda - ojciec znanej gimnastyczki. Przyjazd turystów z M ysłowic może okazać się początkiem rozwoju galarnictwa w wersji turystycznej na trasie Mysłowice - Kraków. Marzeniem prezesa mysłowickiego PTTK jest odtworzyć przynajmniej centralne punkty dawnej trasy wodnych spływów i przypominać bogate flisackie tradycje. Łączańskie władze są zainteresowane. ZO MBP FiLiA 11. Atrakcją spotkania była m.in. możliwość przymiarki hełmu strażackiego kwietnia MBP filia I ^ ^ nr 11 zorganizowała _ L spotkanie dla młodzieży z pasjonatem historii Mysłowic, hobbistą, kolekcjonerem Dariuszem Faleckim, który zawodowo związany jest z Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. W spotkaniu u czestn iczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 klasy V z wychowawcami. Pan Falecki od lat interesuje się odkrywaniem historycznych miejsc w Mysłowicach oraz zbieraniem różnych pamiątek związanych z naszym miastem. W poszukiwaniu historycznych pamiątek i dokumentów odwiedza wiele giełd staroci. Młodzież dowiedziała się ciekawych informacji, mogła zobaczyć wiele unikatowych zdjęć z naszego regionu oraz dokumentów historycznych pochodzących z XIX wieku, m.in. mapy, dokumenty, dowody osobiste czy rachunki sklepowe - ciekawostką jest dowód osobisty konia czy też przepustki na przejściu granicznym. Porównywanie wyglądu ulic oraz budynków dawnych z teraźniejszymi, znaczenia nazw miejscowości oraz informacje dotyczące miasta i regionu to ciekawa lekcja historii w bibliotece. Dziękujemy panu Dariuszowi, który z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem swoje pasje historyczne chętnie przekazuje młodszemu pokoleniu. Młodzież dowiedziała się również o działalności Centralnego Muzeum Pożarnictwa, eksponatach, które można tam zobaczyć. Atrakcją była również możliwość przymiarki hełmu strażackiego oraz próba gry na trąbce strażackiej do nadawania sygnałów alarmowych. Teresa Kamela OGŁOSZENiE A U T O -H IT Mysłowice salon - ko m is - se rw is Muzealny czwartek na 90. rocznicę III Powstania Śląskiego AUTO -HIT oferuje: - naprawy płatne (rabaty dla klientów) - przeglądy okresowe - bezpłatne mycie samochodów - sprzedaż i wymiana opon - wyważanie kół - serwis klimatyzacji - promocyjne ceny części zamiennych - samochody zastępcze - szybki serwis samochodów wszystkich marek - pomoc drogowa AUTO-HIT MYSŁOWICE Mysłowice, ul. Mickiewicza 85 tel/fax: , tel Z okazji obchodzonej w tym roku 90. rocznicy III Powstania Śląskiego Muzeum Miasta Mysłowice przygotowało wernisaż w ystaw y i projekcję filmu. W przyszły czwartek, 5 maja w muzeum przy ul. Stadionowej zostanie otwarta wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach zatytułowana Wojciech Korfanty - współtwórca II Rzeczypospolitej". Wystawa w 15 odsłonach prezentuje życiorys niezwykłej postaci w dziejach najnowszych Górnego Śląska - przywódcy ludności polskiej, działacza politycznego, parlamentarzysty. Przygotowana została w formie wydruków rollupowych, co pozwala szerokiej publiczności zapoznanie się z ciekawymi dokumentami bez konieczności ich bezpośredniego eksponowania. Ma szeroki walor edukacyjny. Wystawa została przygotowana w związku z rokiem Wojciecha Korfantego w 2009 r. Swój wernisaż miała r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Wystawa prezentowana będzie w muzeum do 1 czerwca br. Podczas czwartkowego spotkania zostanie wyświetlony również film dokumentalny W pogardzie i chwale - Wojciech Korfanty przygotowany przez TVP Katowice w reż. Aleksandry Fudali i Macieja Muzyczuka, który prezentuje sylwetkę wybitnego polityka. Film jest zbiorem faktów i opinii historyków, bez oceny postaci Korfantego (czas 44 min). W dziale ekspozycji stałej zostaną zaprezentowane zbiory własne związane z tematyką powstań śląskich. Początek spotkania o godz Muzeum Miasta Mysłowice M u z e u m p o s z u k u je zd jęc ia czołgu Muzeum Miasta Mysłowice poszukuje zdjęć z pomnikiem Chwała Bohaterom Armii Radzieckiej" w Brzęczkowicach (czołg, który stał w tej dzielnicy Mysłowic do 1991 roku). Zdjęcie zostanie wykorzystane do wystawy i filmu Mysłowice ", które są przygotowywane przez pracowników MMM. Muzeum prosi o kontakt osoby, które są w posiadaniu takich zdjęć, tel wew. 5 1.

13 Co T y d z ie ń nr 17/1022 Kultura 13 Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 r. Linnea w ogrodzie Moneta Mysłowicka młodzież ma talent M iejskie Centrum Kultury w M ysłowicach ma przyjem ność zaprosić dzieci i rodziców na w yjątkow ą w ystaw ę edukacyjną pt. Linnea w ogrodzie M oneta" stw orzoną przez Fundację Sto Pociech" i W ydaw nictw o Zakam arki". 6 maja o godz. I6.00 odbędzie się wernisaż wystawy połączony z prezentacją multimedialną i warsztatami dla dzieci i rodziców. Wystawa została stworzona w oparciu o książkę Christiny Bjork Linnea w ogrodzie Moneta, pełną niezwykłych ilustracji Leny Anderson, reprodukcji obrazów Moneta i zdjęć z rodzinnego albumu malarza. Polskim wydawcą książki jest Wydawnictwo Zakamarki. Linnea, to dziewczynka, która bardzo kocha kwiaty. Całymi dniami obserwuje przyrodę, zwierzęta, rośliny. U zaprzyjaźnionego sąsiada, pana Blomkvista, emerytowanego ogrodnika, ogląda album z pracami Moneta i marzy... tak bardzo chciałaby znaleźć się w ogrodzie malarza. Czasami marzenia się spełniają! Pan Blomkvist zabiera dziewczynkę na krótką wycieczkę do Paryża, do różowego domu malarza, jego słynnego ogrodu w Giverny i muzeów. Piękne nenufary, japoński mostek, obrazy samego pana Moneta, to wszystko na wyciągniecie ręki! Zapraszamy na spotkanie z niezwykłą bohaterką. Świat przyrody, zabawy i sztuki czeka. Wstęp na wystawę oraz warsztaty jest wolny. Wystawa gościła m.in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz na Festiwalu Noradalia na Śląsku. Miejskie Centrum Kultury I LO. Katarzyna Zuchmańska nie kryła zaskoczenia z wygranej W poniedziałek, 18 kw ietnia w I LO im. Tadeusza Kościuszki odbył się I M ysłow icki Konkurs Talentów, adresowany do uczniów gim nazjów i szkół ponadgim n azjalnych. Na pomysł zorganizowania takiego konkursu wpadła przewodnicząca samorządu szkolnego, Aleksandra Głos, która zajęła się również żmudną organizacją i pozyskiwaniem sponsorów. - Taki konkurs to świetna okazja dla wszystkich tych, którzy chcieliby się podzielić z innymi swoim talentem. W końcu młodzież ma różnego rodzaju hobby. Festiwale, które były organizowane dotychczas pozwalały na zaprezentowanie się wokalistów i zespołów tanecznych. U nas wystąpić może każdy, niezależnie od tego, czy śpiewa, tańczy, przedstawia skecze, czy gra na akordeonie. W przygotowaniu przedsięwzięcia pomogła Młodzieżowa Rada Miasta, Urząd Miasta, Miejskie Centrum Kultury, ze strony szkoły pieczę sprawowała Dorota Konieczny-Simela. Do konkursu zgłosiło się 22 uczestników, którzy występowali zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Zwyciężyła Katarzyna Zuchmańska. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe zdjęcie ze swojego występu. MA MCK. Linnea spełnia swoje marzenia o odwiedzeniu ogrodu Moneta Mysłowice wczoraj i dziś M iejska Biblioteka Publiczna w M ysłowicach - filia nr 11 przy ul. M ikołow skiej 40 zaprasza na prezentację M o je M ysłow ice - W czoraj i dziś. Będzie to wystawa zdjęć, plakatów, historycznych planów miasta, starych dokumentów, wizerunków zabytków, dzięki którym każdy będzie mógł zaobserwować zmiany, które zaszły w mieście przez wiele lat i otrzyma odpowiedzi na rozmaite pytania, m.in.: jak wyglądał dworzec kolejowy i jego okolica przed przebudową, w którym miejscu stały bramy miejskie, co tak naprawdę wydarzyło się w Słupnej. Pomysłodawcą i autorem wystawy jest Leonard Czarnota, który w trakcie spotkań będzie opowiadał o zgromadzonych przez siebie eksponatach i historii Mysłowic. Wszystkich ciekawych swojego miasta mieszkańców zapraszamy do biblioteki w dniach 4 maja - 30 sierpnia. Więcej informacji na stronie internetowej biblioteki: MA 1 % dla Skarbka' S to w a rz y s z e n ie P o m o c y N ie p e ł n o s p ra w n y m S k a rb e k " w M y s ło w ic a c h je s t o rg a n iz a c ją p o ż y tk u p u b lic z n e g o d zia ła ją cą od 1992 r. O fia ro w a n e ś ro d k i p rz e z n a c z o ne b ę d ą na z a ję c ia te ra p e u ty c z ne d la o só b n ie p e łn o s p ra w n y c h in te le k tu a ln ie. S to w a rz y s z e n ie P o m o cy N ie p e łn o s p ra w n y m S k a rb e k " U l. S tru m ie ń s k ie g o 4a M y s ło w ic e KRS K o n to : PKO BP Kino Znicz zaprasza na film: Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł Seanse w dniach kwiecień 2011, godz Cena biletu: 12 zł MOKiS Trójkąt, ul. Laryska 5

14 jest N,e tylko reklama dni roboczych do przepracowania w maju Co T y d z ie ń nr 17/1022 OGŁOSZENIA Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mysłowicach informuje o wydłużonych godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Mysłowicach w zakresie przyjmowania rocznych zeznań podatkowych za 2010 rok, w następujących dniach: kwietnia 2011 r. (czwartek, piątek) w godz do Kasa Urzędu czynna: 8.00 do oraz do kwietnia 2011 r. (sobota) w godz do Kasa Urzędu czynna: 9.00 do maja 2011 r. (poniedziałek) w godz do Kasa Urzędu czynna: 8.00 do oraz do OGŁOSZENIA Obszerny bagażnik i dzielona tylna kanapa TATA MOTORS Owner o f Jaguar and Land Rover r L -ftii i" u - : y CENTRALNY k y ELEKTRYCZNE T WSPOMAGANIE POWIETRZNE X ZAMEK Z PILOTEM ^ SZYBY ^ KIEROWNICY H ASSISTANCE A P P - S e r w is A u to ry z o w a n y D e a le r i S e r w is S E R W I S Jaworzno, ul. Katowicka 19 b; tel. (32) ; T A T A Dealer samochodów marki TATA Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,9 do 5,9/1/100 km. Emisja C02 w cyklu mieszanym od 129 do 139 g /km. Informacje na tem at złomowania pojazdów, przydatności do odzysku i recyklingu dostepne pod adresem internetowym

15 Co Dla koneserów Q T y d z ie ń nr 17/ Dzień Unii Europejskiej obchodzony będzie 9 maja Z szafy prokuratora Psychopatyczny m orde Był skrzypkiem, pracował w filharmonii. Wiadomo, że jego pierwszą ofiarą był kolega ochroniarz, który pracował w banku. Drugą przypadkowy mężczyzna, którego wytypował w parku. Nie poniósł odpowiedzialności za te morderstwa, bo uznano go za niepoczytalnego. Poczuł się zupełnie bezkarny i zabił trzecią ofiarę. Niewykluczone, że zabójca 72-letniego Romana D. ma na koncie kilkanaście innych morderstw. Kiedy psychopatycznego mordercę - Stanisława M. - zatrzymali policjanci nie był zaskoczony. Podczas przesłuchania w prokuraturze, zbrodniarz przyznał się do zastrzelenia ofiary. Zabójca Romana D. to bardzo niebezpieczny psychopata, który już wcześniej zabił co najmniej dwie osoby. Policjanci mówią o nim piekielnie inteligentny, łatwo nawiązujący kontakty z innymi, wzbudzający zaufanie, przebiegła bestia w ludzkiej skórze. Jego pierwszą ofiarą był kolega, ochroniarz pracujący w banku. Drugą wybrał w parku - był nią przypadkowy przechodzień. 31-letni psychopata przez dłuższy czas pastwił się nad nim dźgając nożem, przecinając powieki, obcinając uszy. Po długim i mozolnym postępowaniu dochodzeniowym trafił na obserwację psychiatryczną. Biegli orzekli, że w chwili popełniania zbrodni jego umysł nie funkcjonował normalnie. Nie odpowiedział za te zbrodnie, bo sąd uznał, że jest niepoczytalny. W efekcie Stanisław M. trafił do zakładu psychiatrycznego. Nie było to, jak się okazało, miejsce marzeń mordercy. Wykorzystując nieuwagę personelu Stanisław M. przebrany w lekarski fartuch ucieka z zakładu. Znów trzeba kilkunastu tygodni, aby go wytropić i ująć. Kiedy się to wreszcie udaje nie wraca do szpitala, z którego uciekł. Niezrozumiałą dla obserwatorów decyzją sądu zostaje oddany pod opiekę ojca. Wraca do domu i tutaj nie niepokojony przez nikogo planuje kolejną zbrodnię. Na ofiarę wybiera emerytowanego szefa Polmozbytu. Roman D. po zakończeniu kariery zawodowej prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Z ustaleń policji i prokuratury wynika, że zabójca korzystał wcześniej z jego gościnności wraz ze swoją 19-letnią bratanicą i jej dzieckiem. Zdaniem śledczych, tym razem motywem zbrodni była chęć zysku. Bandyta zastrzelił właściciela gospodarstwa, prawdopodobnie z przywiezionej ze sobą broni. Następnie wyniósł z domu ofiary sprzęt RTV i inne kosztowności i uzbrojony po zęby w broń sportową i amunicję skradzione zabitemu, odjechał jego Volkswagenem Transporterem. Zabójcy towarzyszyła krewna. To w jej domu policjanci znaleźli sprzęt zrabowany zamordowanemu mężczyźnie. 19-latka zeznała, że wujek kilkakrotnie chwalił się, że zabija ludzi. Śledczy badają obecnie ten wątek sprawy. - Niewykluczone, że mógł zabić kilkanaście osób, o których nie wiemy, ale możliwe jest również, że to przechwałki. Te kwestie są obecnie sprawdzane - przyznaje prokurator, który przesłuchiwał zabójcę Romana D. - Mężczyzna przyznał się do winy, pozostaje nam jednak do rozwikłania sprawa broni jaką się posłużył. Nie do końca jasne jest bowiem, czy była to broń małokalibrowa, którą Stanisław M. przywiózł ze sobą, czy też posłużył się bronią ofiary - tłumaczy prokurator. Jak dodaje, policjanci zabezpieczyli podczas obławy na zwyrodnialca i przeszukania mieszkania jego bratanicy nie tylko broń należącą do ofiary, ale też inne jednostki broni. Dopiero po wykonaniu ekspertyz balistycznych będzie wiadomo, która z nich posłużyła do zabójstwa. 31-letniemu Stanisławowi M. został postawiony zarzut zabójstwa na tle rabunkowym. 19-latce zarzut paserstwa, gdyż to w jej mieszkaniu znaleziono skradzione przedmioty oraz zarzut niepowiadomienia o przestępstwie organów ścigania. Z ustaleń policji wynika, że krewniacy żyli w konkubinacie. Bratanica zabójcy prawdopodobnie nie pracowała. Pitawal Historia kolei w Mysłowicach <a 29) Długotrwałe walki w ostatnich miesiącach II wojny światowej skutkowały zniszczeniem infrastruktury kolejowej. Na południowo-zachodniej części Górnego Śląska zniszczeniu uległo 966 km torów, 238 mostów i wiaduktów. Niemcy wysadzili mosty kolejowe na Czarnej Przemszy w Sosnowcu, na Przemszy w Mysłowicach i na Białej Przemszy w Maczkach. Ponadto na Wiśle, Odrze, Sole, Brynicy i Kanale Gliwickim. Wycofując się, Niemcy wywozili sprzęt z warsztatów, parowozy i wagony. Po zajęciu Górnego Śląska przez Armię Czerwoną przystąpiono do układania torów przystosowanych do transportu sprzętu niezbędnego do kontynuowania ofensywy przeciwko Niemcom. Tory o szerokości 1524 mm ułożono m.in. na linii Katowice - Mysłowice - Szczakowa - Kraków. Linie szerokotorowe służyły też do transportu ludności polskiej w ramach repatriacji oraz do wywożenia maszyn, urządzeń i węgla na wschód z okupowanych przez Rosjan Niemiec i Polski. Rosjanie na dużą skalę eksploatowali linię kolejową Wrocław - Opole - Katowice - Mysłowice - Kraków - Przemyśl. Natychmiast po przejściu frontu grupa polskich kolejarzy przystąpiła do zorganizowania dyrekcji kolejowej w Katowicach. Za datę wznowienia działalności przyjmuje się 2 lutego 1945 r. Stacja Mysłowice podlegała tejże. Już 6 lutego Pociąg relacji Słupsk - Przemyśl Główny na tle kopalni Mysłowice, 2009 r. Fot. autor ruszyły pierwsze pociągi pasażerskie. Uruchomiono połączenia z Katowic do Krakowa przez Mysłowice. Z Mysłowic pociąg wyruszał o godz i Z Krakowa o godz i Dnia 19 lutego podjęto ruch kolejowy na trasie Katowice - Mysłowice, z przesiadką pod kopalnią Mysłowice. Z Katowic do Mysłowic pociągi wyruszały o: 6.21, 15.55, i Odjazd z Mysłowic: 8.00, i Powojenna rozbudowa kolei na Górnym Śląsku rozpoczęła się od 1949 r. i podyktowana była w głównej mierze transportem węgla. W 1949 r. oddano do użytku sześciokilometrową łącznicę normalnotorową pomiędzy Janowem Śląskim a Sosnowcem. Torowisko przebiegało przy granicy Mysłowic z Katowicami. Po minięciu wiaduktu pod ul. Katowicką torowisko prowadziło pod wiaduktem na ul. Świerczyny. Po czym linia przebiegała nasypem między wyrobiskami piasku i następnie zmierzała do stacji Sosnowiec Główny. Fragment nasypu zachował się do czasów współczesnych i obecnie oddziela dwa stawy Hubertus w Szopienicach. W 1953 r. oddano do użytku linię kolejową Janów Śląski - Sosnowiec Dańdówka - Dorota. Fragment linii przebiegał przez dzielnicę Szabelnia. Dariusz Falecki P R Z Y R O D A W O K O Ł N A S w * ^ ^ i Piotr Grzegorzek - Kustosz Muzeum w Chrzanowie Nad cuchnącą fosą Cuchnącą fosę, którą Mysłowice próbują się bronić przed Katowicami nazywam ciek, właściwie ściek zwany Bolina Południowa. Nie tak dawno przeszedłem się jej brzegami na trawersie ulicy Obrzeżna Zachodnia począwszy od skrzyżowania z ulicą Mikołowską. Było to 11 kwietnia. B ez z m ia n Nawiązując do słynnej powieści można powiedzieć, że na zachodzie bez zmian. Tym niemniej gwoli dziennikarskiej uczciwości trzeba powiedzieć, że tu zaszła Czysta Bolina częściowa zmiana. Główny dopływ ścieków wpadający do Boliny jest nieaktywny. Korytem rzeki, dość poszarpanym sączyła się przeźroczysta ciecz. Co jakiś czas trafiały się śmieci. To zrozumiałe, skoro pobocze ulicy to wielkie śmietnisko na całej długości. Jest ono ciągle odświeżane. Wnikliwy poszukiwacz znajdzie tam nawet opakowania po ekologicznych dodatkach do betonu oraz pozostałego asortymentu z kategorii budują, remontują, urządzają. Idąc z biegiem rzeki trafiamy w końcu na sporą polanę porośniętą trzciną. Miałem pewne obawy, przed przedzieraniem się przez jej łan i dlatego postanowiłem wyjść na drogę. Wówczas znalazłem kolejny cuchnący dopływ. Trzcinowisko pełni tutaj rolę filtra biologicznego. Co gęstszy osad zatrzymuje się na ich łodygach. Sporo substancji odżywczych jest ich budulcem, ale niestety, na wiele to nie pomaga. Janowski dopływ Boliny Od tej chwili dalszy sp a cer wzdłuż rzeki nie przebiegał w przyjemnej atmosferze, ponieważ idąc dalej natrafiałem na kolejne, analogiczne dopływy. Ale uczciwie trzeba wspom nieć, że od czasu do czasu były one rozcieńczane zastrzykami przeźroczystej cieczy, chociaż niewiele to pomagało. Czasami z cieczy wytrącały się związki żelaza, przez co dno wybetonowanych kanalików było wyraźnie rude. Rzeka na całej długości od czasu do czasu meandrowała, ale zasadniczo jest wpuszczona w kanał. K o n k lu z ja W tej sytuacji biorąc pod uwagę fakt, że cieszymy się z wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze wypada tylko przytoczyć cytat z jego zamojskiej homilii - Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło się nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie działania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło leży głębiej, w samej postawie człowieka. Bolina, ciąg dalszy Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam - oceniając nie tylko wasze zachowanie - odnoszę wrażenie, że nie wierzycie w to, iż ktoś z góry spogląda na oblicze Ziemi, tej ziemi. Wszak nasz nowy błogosławiony mówił w tej samej homilii - Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Na pełny fotoreportaż z tej wycieczki i pogłębioną refleksję zapraszam do sieci. Chociaż domyślam się, że wiele to nie zmieni, skoro mysłowickie MPWiK jest na skraju bankructwa, a stan realizacja zadań w zakresie gospodarki ściekowej jest oceniany negatywnie.

16 16 Informatory i ogłoszenia Co T y d z ie ń nr 17/1022 MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE USŁUGI POZNAJ SWOJEGO RADNEGO F I R M A P O G R Z E B O W A Radny Rady M iasta Piotr Oślizło -i zaprasza na sw oje dyżury w kancelarii Rady Miasta w poniedziałki w godzinach Nadto proponuje spotkania interw encyjne w term inach i m iejscach uzgodnionych z pracow nikam i Kancelarii Rady Miasta I W iceprzewodniczący Rady M iasta Bernard Pastuszka zaprasza m ieszkańców na sw oje dyżury, które pełni w każdy czwartek w godz w kancelarii Rady Miasta (Urząd Miasta M ysłowice, ul. Powstańców 1) Radny Rady M iasta M ysłowice Sebastian Roncoszek zaprasza m ieszkańców na sw oje dyżury, które pełni w każdy trzeci czwartek miesiąca od godz do w sali 216 w Urzędzie Miasta przy ul. P ow stańców t/: 11/04/11 12/04/11 ' r V * ^ û - OdAdo Z p o r c Mysłowice ul. Mickiewicza 4a (w podwórzu obok prosektorium) tel/fax (32) całą dobę MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH KREM ACJE, EKSH UM ACJE Mysłowice ul. Towarowa 11 Dom Pogrzebowy < _ Elegancja w w najniższych cenach w «. Trumny od 900 zł I W A T I Usługa pogrzebowa od 900 zł * l/u.ntw Kwiaty nath.mna na trumnę 150 1Crt zł Memento Mori Cakowity koszt pogrzebu 1950 zł + 7% VAT Realizujemy komkleksową usługę pogrzebu, Mysłowice, ul. Bytomska 35 tel/fax , kremację, stypę całodobowy Jesteśmy do Państwa usług USŁUGI T e l e w i z o r y - n a p r a w a u k lie n ta. Tel Transport. Tel PRAGA Zatrudnię pracowników do myjni ręcznej w Mysłowicach. Tel KUPNO- SPRZEDAZ Kupię części do starych motocykli i samochodów. Tel Kupię różne radia, w zm acniacze, kolumny itp., sprzęty A U D IO. Tel Kupię kolejki PIKO, H O, T T itp., klocki LEGO. Tel Kupię antyki, starocie, militaria i w iele innych. Tel NIERUGHOOSGI Sprzedam mieszkanie po remoncie 4 4 m 2 w centrum Mysłowic. Tel /D S p rzed am dom 110 m 2 z d ziałką m 2 z a tys. zł, Jaw orzno - C entrum. Tel /D Poszukuje garażu do w ynajęcia na terenie M ysłowic - Brzezinki. Tel /D ZAKŁAD POGRZEBOWY Górecki" kompleksowe usługi pogrzebowe międzynarodowy transport zmarłych rozliczenie zasiłku pogrzebowego ZUS w siedzibie firmy palma na trumnę z dowolnych kwiatów za 1 zł Mysłowice, ul. Matejki 2 (obok kościoła Mariackiego) Telefony całodobow e: , 'Ą ł / / 08Í04Í11 Pranie i czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej (również w domu Klienta), tapicerki samochodowej (kompleksowe mycie pojazdu z autokosmetyką). Wystawiamy faktury VAT Chełm Śląski tel , d.fr.pl informacja: Mysłowice-Brzezinka ul. Starowiejska 2 (Komis Meblowy) INFO-COIG KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE TANI I SZYBKI DOSTĘP DO INTERNETU Y) W CENTRUM POGRZEBOWE M ) P.Ulfig MYSŁOWICE ul. Katowicka 8 MYSŁOWICE KRASOWY, ul. Plebiscytowa 1, M i ę d z y n a r o d o w y tr a n s p o r t z m a r ły c h tel , tel. całodobowy Kancelaria Prawna ul. Lędzińska 175, Lędziny Tel , w w w.kg-kancelaria.pl W89Tn SKŁAD OPAŁOWY Jaw orzno, ul. W ysoki Brzeg 23 oferuje: - w ę g ie l - lu z e m i w o r k o w a n y, - m ia ły w ę g lo w e - lu z e m i w o r k o w a n e, - e k o g r o s z e k - lu z e m i w o r k o w a n y tel. 32/ ; Mysłowice, ul. Armii Krajowej 35 tel W SZYBKA POZYCZKA WKWOCIE zł bez bik!!! bez zaświadczeń!!! dyskretnie u ciebie w domu!!! Z A D Z W O Ń LUB N A P IS Z SM S O TREŚCI: P O ŻYCZK A na numer telefonu: SZYBKO ODDZWONIMY!!! S E R W IS k o s ia re k, p ila re k, kos, m a s z y n o g r o d n ic z y c h M y s ło w ic e, ul. K o s z to w s k a 59 t e l , SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH LUB USZKODZONYCH cena do uzgodnienia ZŁOMOWANIE POJAZDÓW Z A Ś W IA D C Z E N IA MOŻLIWOŚĆ ODBIORU WŁASNĄ LAWETĄ Sprzedaż części i o p o n s a m o c h o d o w y c h Skup złomu s ta lo w e g o i k o lo ro w e g o Likwidacja o b ie k tó w przem ysłow ych dołącz do największej sieci internetowej w mieście umn. I P rzz e g r y w a n i e t a ś m V H S n a p ł y t y D V D i C D Cyfryzacja płyt winylowych 12,20 zł brutto cyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min.15,00/20,00 zł brutto cyfryzacja kaset video VHS tel. 32/ ,00 zł brutto Ogłoszenie drobne do 10 słów tylko 1 zł + VAT K PUNKT SKUPU w Jaworznie: Ja w o rzn o ul. W a ryń skie g o 9, tel. 3 2 / STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW w Chełmku: C hełm ek, ul. P rzem ysłow a 6b, tel./fax: 3 3 / , te l. kom , E-m ail: z lo m m e in te ria.p l, w w w.z lo m -m e t.p l ogłoszenie własne ogłoszenie własne 300HH1

17 17 Co T y d z ie ń nr 17/1022 DZ1ELN1C.0W.Y_KALE1D_QS.KQE SŁUPNA Zaśmiecony las Plastikowe butelki i worki foliowe rozkładają się kilkaset lat, gumowa opona do 80 lat, metalowa puszka 10 lat, szklana butelka aż 4 tys. lat. Wysypiska są potencjalnym źródłem zagrożenia epidemiologicznego, a podczas rozkładu odpadów może dojść do zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych i podziemnych. Może te argumenty przekonają osoby, które podrzucają w lasach śmieci? Jeśli nie, to przypominamy, że takie zachowanie to nie tylko brak kultury, ale i wykroczenie. CENTRUM Rodzice już mogą się cieszyć Chodnik przy żłobku nareszcie zostanie naprawiony. Dojście do placówki jest w fatalnym stanie od lat, poprzednich władz miasta nie interesował fakt, że każdego dnia przez wyboje muszą się przedzierać mamy z wózkami. Wiceprezydent Wajant osobiście obiecał nowej dyrektor żłobka, że płytki zostaną ułożone. Rodzice mogą się już cieszyć z tej decyzji SŁUPNA Zniknął STOP ĆMOK Dla kogo te schody? Przejazd kolejowy w lesie na ul. Stadionowej. Od strony ul. Partyzantów przed torami nie ma znaku STOP. Zniknął i słupek, i tablica Chyba tylko dla akrobatów, bo przeciętny człowiek ma ogromne szanse na potknięcie i upadek na tych stopniach. Dobrze, że jest chociaż poręcz. Schody znajdują się przy garażach na ul. Prusa ĆMOK Porządki przy garażach < W Wielki Piątek pracownicy ZOMM porządkowali teren przy garażach w rejonie ul. Prusa. Miejsce słynie" z tego, że notorycznie tworzą się tutaj dzikie wysypiska śmieci. Jak długo będzie czysto, po przedświątecznym sprzątaniu? JANÓW Czyj ten bałagan? < Ul. Batorego. Przed lasem natrafiliśmy na niewielki budynek, za to z wielkim bałaganem wewnątrz. Gruz i stare opony składowane pod zadaszeniem robią złe wrażenie K O N K U R S Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na ciekawe lub śmieszne zdjęcie. Jeśli zauważyliście coś interesującego, prosimy o lub o dostarczenie odbitki do naszej redakcji (ul. Wojska Polskiego 3). Dla najlepszych zdjęć przewidujemy atrakcyjne nagrody. Sponsorem jest pizzeria Gruby Benek w Mysłowicach, Rynek 3, tel , Z A D Z W O Ń D O N A S s P roblem y, z k tó ry m i nie w iesz, g d z ie się zw ró cić, u w a g i na te m a t dzielnicy, w k tó re j m ieszkasz. W id zis z coś, c ze g o nie w id z ą inni. Od poniedziałku do piątku w godz Przyjedziemy na miejsce! Dla nas każda sprawa jest ważna W yślij e-m ail

18 1B w 1890 Aktualności roku ustanowiono w Polsce Święto Pracy Co T y d z i e ń nr 17/1022 CMP na targach w Zabrzu Jak wykonać kosz z w ikliny, w yrzeźb ić drew nianą figurkę lub nauczyć się kowalstwa artystycznego? W ten sposób prom ow ały się na II M iędzynarodow ych Targach Turystyki D ziedzictw a Przem ysłow ego nietypow e obiekty tu rystyczn e. Premiera spektaklu Z a p r a s z a m y n a p r e m i e r ę s p e k t a k l u f l K T 0 5 l H Organizatorem targów był Urząd Miasta i MOSIR Zabrze. W targach brali udział przedstawiciele obiektów dziedzictwa przemysłowego z Polski i Europy, do których należą m.in.: kopalnie otwarte dla ruchu turystycznego, obiekty poprzemysłowe, browary, winnice, a także szlaki techniki, rękodzieła artystycznego, fortyfikacje i jaskinie. Turystyka staje się jednym z głównych pomysłów na promocję Górnego Śląska. Od kilku lat funkcjonuje Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Targi służyły promocji i wymianie doświadczeń. Stoisko i miniekspozycję przygotowało w Zabrzu Centralne Muzeum Pożarnictwa. Mysłowicka placówka zaprezentowała samochód gaśniczy mercedes, mundury paradne i archiwalne fotografie. Muzeum przygotowało także nagrody w postaci gadżetów i ilustrowanych albumów, które rozlosowano wśród odwiedzających im- ZABRZE. Stoisko CMP na targach prezę. Ponadto organizatorzy targów przygotowali liczne atrakcje, w tym pokaz tańca tunezyjskiego, koncert orkiestry górniczej z Freiberga (Niemcy) i spotkania autorskie ze znanymi górnośląskimi pisarzami Krzysztofem Karwatem i Dariuszem Walerjańskim. Targi trwały od czwartku do soboty. DF Wystawę prac wykonanych przez uczestników kółka rękodzieła artystycznego w MOKiS Brzęczkowice pt. Ozdoby wielkanocne" do końca miesiąca można oglądać w Trójkącie" przy ul. Kawy 12. Fotografie rękodzieła artystycznego brzęczkowickiej filii można oglądać w internecie pod adresem Wieczorek poetycki poświęcony liryce Charlesa Baudelaire - poety i krytyka francuskiego w 190. rocznicę urodzin odbędzie się dzisiaj w filii bibliotecznej nr 9, Mysłowice przy ul. Kubicy 5. 7 m a ja 2011 r., g o d z. 1 9 :0 0 M i e j s k i e C e n t r u m K u l t u r y w M y s ł o w i c a c h G r u n w a l d z k a 7, tel. ( 3 2 ) u l. G r u n w a l d z k a Cena biletu: 6 PLN Bilety do nabycia w kasie MCK UWAGA: Wstęp od lat 16! wrww.dawkasmiertelnd-prv.pt G o ś c i n n i e w y s t ą p i Teatr IM AG IN ARIUM patronat medialny opuszczone $ m ie js k ie c e n tru m k u l t u r y O G Ł O S Z E N ie W ŁA S N E Od następnego numeru dodatkowy sposób zamieszczania ogłoszeń drobnych Ogłoszenia przez SMS Kody SMS * * poszczególnych rubryk ogłoszeniowych Jeśli ogłoszenie zawiera do 9 słów - max 120 znaków - koszt SMS 11,07 z VAT wysyłamy SMS pod nr Ogłoszenie ma od 10 do 20 słów - max 160 znaków - koszt SMS 23,37 z VAT wysyłamy SMS pod nr Jak zamieścić ogłoszenie przez SMS? najpierw wpisz ctm (cooznaczagazetę Cotydzień" w Mysłowicach), potemkropkę (.), po kropce kod rubryki z informacji obok, wbij spację, a po spacji treść ogłoszenia, co w całości wygląda tak: ctm.ms Fiat Panda 2005 r, pierwszy właściciel, tel. xxx xxx xxx NIERUCHOMOŚCI n s - nieruchom ości sprzedam n k - nieruchom ości kupię n w - nieruchom ości w ynajem n z - nieruchom ości zam ienię sn - szukam nieruchom ości d o w ynajęcia n p - nieruchom ości pośrednictw o, zarządzanie MOTORYZACJA m s - m o to ry z a cja sprzedam m k - m o to ry z a cja kupię c m - części m o to ry z a c y jn e u m - usługi m o to ry z a c y jn e JARMARK js - ja rm a rk sprzedam (rzeczy różne) j k - jarm ark kupię (rzeczy różne) PRACA d p - d a m pracę s p - szukam pracy t x - taxi z d - zdro w ie, uroda, relaks P r z y k ł a d : Z e w z g l ę d u n a m o ż l i w o ś c i o p e r a t o r ó w, S M S n i e m o ż e z a w ie r a ć w i ę c e j n i ż z n a k ó w l i c z o n y c h ł ą c z n i e z e z n a k a m i i n t e r p u n k c y j n y m i, g r a f i c z n y m i o r a z o d s t ę p a m i p o m i ę d z y z n a k a m i l u b w y r a z a m i i p r e f i k s a m i. S M S n i e m o ż e z a w i e r a ć t a k ż e p o l s k i c h z n a k ó w. O g ł o s z e n i a w y s ł a n e n a j p ó ź n i e j d o k a ż d e g o w t o r k u d o g o d z z o s t a n ą u m i e s z c z o n e w c z w a r t e k w g a z e c ie C o t y d z i e ń w y d a w a n e j w M y s ł o w i c a c h. W p r z y p a d k u b r a k u n u m e r u t e l e f o n u w t r e ś c i o g ł o s z e n i a, z o s t a n ie w n i m u m i e s z c z o n y n u m e r, z k t ó r e g o o g ł o s z e n i e w y s ła n o. Ogłoszenia będą wyróżnione na czarnym tle u b - u b ezpieczenia t u - tu rystyka k r - kre d yty in - in n e Redakcja nie ponosi odpow iedzialności za treść zam ieszczonych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do niepublikowania ogłoszeń, które są niezgodne z Regulam inem dostępnym w biurze ogłoszeń C o tydzień w Mysłowicach przy ul. Wojska Polskiego 7.

19 Co T y d z i e ń nr 17/ kwietnia 2011 roku.1 7 Sport 19 do rozpoczęcia m ysłow ickiego W orld Tour zostało K J dni TENIS STOŁOW Y - rozgrywki ligowe Pół na pół Zakończył się sezon ligowy dla drużyn tenisa stołowego. I-ligowy byt udało się utrzymać KTS-owi Mysłowice wśród pań, natomiast panowie z MOSiR pożegnają się z II ligą. Debiutujący w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet KTS miał niełatwe zadanie. Zespół oparty na doświadczonych Beacie Nowak i Patrycji Wszołek, jako uzupełnienie kadry miał utalentowaną, lecz niedoświadczoną w seniorskich rozgrywkach młodzież. Dodatkowo większą część sezonu Patrycja Wszołek spędziła na urlopie macierzyńskim, co skutecznie skomplikowało plany zespołu. Mysłowiczanki pokazały jednak po raz kolejny, że można na nie liczyć i z nieopierzonej młodzieży stały się ligowymi zawodniczkami na wyrównanym poziomie. Zapewnił on naszej ekipie pewne I liga kobiet, sezon 2010/2011 utrzymanie, do którego przyczyniła się wspomniana już Patrycja Wszołek, która w końcówce sezonu wróciła na dziesięć pojedynków i wszystkie wygrała. Nieco gorzej powiodło się panom z MOSiR. Prowadzeni przez Jurija Fomina swoją grę opierali na doświadczonym Adrianie Myszewskim. Jeden zawodnik, mimo że w lidze przegrywał rzadko nie był w stanie sam utrzymać zespołu w lidze. Niestety, wśród mężczyzn diamenciki mają dopiero po lat i nawet ich pomoc w trudnych rozgrywkach ligowych nic nie dała. Być może, gdyby mieli kilka lat więcej, ale gdybanie zostawmy do czasu kiedy Sebastian Baran czy Jan Urbańczyk podrosną. Wtedy będziemy mogli liczyć na naprawdę mocny ligowy zespół, o aspiracjach wyższych niż II liga. (mk) 1 KU AZS AJ D Częstochowa :19 2 KS GORCE Nowy Targ :44 3 MKSTS II Polkowice :95 4 KS BRO N O W IA N KA Kraków II :83 5 ULKS M oszczenica :98 6 KKTS Krosno :96 7 KTS M ysłow ice :108 8 LUKS GALUX Skrzyszów :111 9 JKTS Jastrzębie : KS ELTA Łódź :120 Legenda: miejsce, zespół, liczba spotkań, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans pojedynków II liga mężczyzn, sezon 2010/ AZS PWSZ Nysa : 52 2 KS Viret CMC Zawiercie : 54 3 LKS Rój Żory : 88 4 SKS LUKS N ow ogam es Nysa : 90 5 AKS M ikołów KU AZS AJ D Częstochowa LITS Anders Jedność Żywiec ULKS Tajfun Ligota Łabędzka UKS Wolej Ruda Śl MKS Skarbek Tarnowskie Góry TRO M EDIA LUKS MGOKSiR Korfantów KS Naprzód Borucin LKS Orzeł M irex Kozy MKS Sokół Orzesze MOSiR M ysłow ice KTS Lędziny Legenda: m iejsce, zespół, liczba m eczów, punkty, bilans pojedynków BOKS Przed drugą rundą Kamil Młodziński, 21-letni pięściarz z Mysłowic, przygotowuje się do swojej drugiej zawodowej walki. W najbliższym czasie walczący w kategorii 64 kg bokser wystąpi podczas gali w Budapeszcie. Nie jest jeszcze znany dokładny termin walki, gdyż organizatorzy gali mają problem z doborem rywala dla naszego zawodnika. W swoim debiucie Młodziński również walczył w stolicy Węgier wygrywając wtedy swoją pierwszą zawodową walkę. Urodzony w Tychach, trenujący w Jaworznie, a mieszkający w Mysłowicach bokser w ringu amatorskim osiągnął niemalże wszystko na krajowym podwórku. Był trzykrotnie mistrzem Polski, wygrał 123 ze 146 walk i jak wspomina na zawodowstwo przeniósł się dla pieniędzy: - Niestety w boksie amatorskim nie ma po prostu stałego i godnego sportowca zarobku. Podobnie jak moi koledzy muszę więc poszukać możliwości samodzielnego utrzymania. Poza tym wśród zawodowców będę mógł się sprawdzić na nieco mocniejszym tle - przyznaje bokser. Będziemy się uważnie przyglądać karierze tego utalentowanego sportowca, którego bliskim kolegą jest bardziej znany i utytułowany mysłowiczanin Grzegorz Proksa. (mk) SIATKÓ W KA KOBIET - wywiad Iwona Kandora: To był zaszczyt dla mnie pełnić rolę kapitana Iwona Kandora Silesia Volley już w połowie marca zakończył zmagania ligowe. Zespół odniósł historyczny sukces zajmując wysokie trzecie miejsce. Zarząd klubu rozpoczął rozm owy z zawodniczkami na temat przyszłego sezonu. Niestety, w sezonie 2011/2012 najprawdopodobniej w składzie nie zobaczymy Iwony Kandory. Tuż przed świętami udało nam się nią porozmawiać. W ubiegłym sezonie zasiliłaś skład Silesii Volley i jako kapitan poprowadziłaś zespół do trzeciego miejsca w lidze. Jaki był ten sezon? Iwona Kandora: To był zaszczyt dla mnie pełnić rolę kapitana, a to, że dziewczyny i trenerzy wybrali mnie do tej roli wielkim wyróżnieniem. Cały sezon był bardzo udany, równy, mogę wypowiadać się w samych superlatywach. Z PlusLigi przeszłaś do I ligi, nie było to dla Ciebie zbyt trudne? Poziom pierwszej ligi jest dużo wyższy niż w poprzednich latach, mimo że przeszłam z wyższej ligi do pierwszej włożyłam w ten sezon dużo pracy, pełniłam inną rolę niż dotychczas, ciążyła na mnie większa odpowiedzialność i grałam na przyjęciu, a w sezonie 2009/2010 na środku. To wszystko powodowało, że miałam wyzwanie i mobilizację do pracy. Bardzo się cieszę z tego trzeciego miejsca, a sezon wiele mnie nauczył i był bardzo udany. Granie na zapleczu ekstraklasy jest zupełnie inne. Jest niewiele inne, może mniej kibiców, mniej otoczki i zamieszania, trochę mniej stresu, ale ambicja i wola walki ta sama. Niestety, klub nie przedłużył z Tobą kontraktu. Jakie masz, zatem plany na przyszłość? Decyzja klubu mnie zaskoczyła, ale wysłuchawszy argumentów dyrektora rozumiem, że klub ma mniejszy budżet na kolejny sezon stąd nie zaproponowano mi przedłużenia umowy. Co do planów, to chcę grać w przyszłym sezonie w siatkówkę na jak najwyższym poziomie, w chwili obecnej nie mam żadnych planów, bo chciałam zostać na Śląsku, mój maż ma tutaj pracę i już podpisał kontrakt na kolejny sezon. Jak będziesz wspominać pobyt na Śląsku? Bardzo pozytywnie. Otaczali mnie tu wspaniali ludzie i miałam blisko do rodzinnego Bielska-Białej. W imieniu kibiców i swoim dziękuję Ci za miniony sezon. Będziemy się starać na bieżąco śledzić Twoja karierę i mocno trzymać kciuki za najbliższy sezon. Dziękuję. Ja chciałam w tym m iejscu bardzo podziękować wszystkim dziewczynom z zespołu Silesii Volley i trenerom oraz wszystkim, którzy wspierali ten zespół i byli z Nami. To był zaszczyt z Wami pracować. Rozmawiał Sławomir Pawlak, Silesia Volley W Y N IK I I TABELE IV liga, grupa I Kolejka 20, 23 kwietnia Unia Rędziny 0-3 Skra Częstochowa; Górnik Wesoła 2-0 Slavia Ruda Śląska;Victoria Jaworzno 0-3 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza (wo); LKS Kamienica Polska 0-2 Przyszłość Ciochowice; Olimpia Truskolasy 0-4 KS Częstochowa; Wyzwolenie Chorzów 4-1 Zieloni Żarki; Czarni Sosnowiec 1-2 Szczakowianka Jaworzno;Sarmacja Będzin 0-0 Górnik 09 Mysłowice 1 Skra Szczakowianka Wyzwolenie KS Częstochowa Wesoła Zagłębiak Sarmacja Unia Olimpia Przyszłość LKS Czarni Górnik Slavia Zieloni Victoria Liga okręgowa, grupa 1 Kolejka 20, 23 kwietnia Tempo Paniówki 3-5 Krupiński Suszec; Stal Chełm Śląski 1-2 GKS II Katowice; LKS Łąka 4-1 LKS Bełk; Pogoń Imielin 2-0 Znicz Jankowice; Czarni Piasek 0-3 MKS Lędziny; Leśnik Kobiór 1-1 Unia Kosztowy; Concordia Knurów 0-0 Unia Bieruń Stary;Sokół Wola 0-1 Iskra Pszczyna 1 Iskra Krupiński Unia Bieruń Stal Sokół MKS Lędziny Pogoń Leśnik GKS II Czarni Concordia LKS Bełk Tempo LKS Łąka Kosztowy Znicz Klasa A, Katowice Kolejka 15, kwietnia Sparta Katowice2-2 Lechia 06 Mysłowice; MKS II Siemianowice Śląskie FC Katowice (2); Strażak Mikołów 0-2 Jastrząb Bielszowice; Naprzód Lipiny 2-0 Pogoń Nowy Bytom; Orzeł Mokre 2-2 AKS II Mikołów; Rozwój II Katowice 1-1 Kolejarz 24 Katowice; 1 Rozwój Orzeł Jastrząb Strażak AKS Sparta Kolejarz Naprzód Pogoń MKS FC Lechia Klasa B, Katowice Kolejka 11, kwietnia Wawel II Wirek 0-1 Szopienice; Hetman 22 Katowice 2-2 II Ruda Śląska; Sparta II Katowice 1-2 Mikołów; Pogoń II Imielin 0-3 II Katowice; Urania II Ruda Śląska 3-0 ń II Nowy Bytom 1 Hetman Urania Slavia Imielin UKS Wawel Podlesianka Sparta Kamionka Nowy Bytom Klasa B, Tychy Kolejka 14, kwietnia Czapla Kryry 3-2 GTS II Bojszowy; Stal II Chełm Śląski 3-0 Josieniec Radostowice; KS Warszowice 6-1 LKS Krzyżowice; LKS Wisła Wielka 0-1 LKS Miedźna; LKS Czarków 1-1 Polonia Międzyrzecze; LKS Woszczyce 1-2 Piast Pawłowice Śląskie 1 Wisła GTS Polonia Miedźna Czapla Czarków KS Warszowice Josieniec Stal Piast Krzyżowice Woszczyce (mk)

20 20 SDort Co T y d z i e ń nr 17/ kwietnia 2011 roku ^ J r \ J zaw odniczek może w ystąpić w naszej edycji Grand Prix TENIS STOŁOW Y - w ojew ódzkie finały szkół podstawowych N a s i w c z o ł o w e j ó s e m c e W ubiegłym tygodniu rozegrano w ojew ódzkie finały szkół podstawowych w tenisie stołowym. Jak relacjonuje dla nas trener i opiekun uczniów Jurij Fomin były to bardzo udane dla M ysłow ic zawody: Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny były w Ligocie Łabędzkiej bezkonkurencyjne. Wszyscy nasi zawodnicy kończyli zawody w czołowej ósemce, dzięki czemu po raz kolejny wygraliśmy tą rywalizację. Dla mnie to zwycięstwo jest tym cenniejsze, że zostało odniesione w moje urodziny. Lepszego prezentu zrobić mi po prostu nie mogli - relacjonuje trener. Mysłowiczanie wystąpili podczas mistrzostw w następujących składach; dziewczęta: Klaudia Brudniok, Magda Sala, Julia Braś; chłopcy: Sebastian Baran, Patryk Krzemień, Mateusz Zawadzki. Julia Knap i Klaudia Baran wystartowały w Mistrzostwach Śląska Juniorów. Zawodniczki KTS LiGOTA ŁABEDZKA. Julia Knap i Klaudia Baran na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Śląska Mysłowice udowodniły, że należą do śląskiej czołówki zdobywając kilka medali. W singlu brązowy zdobyła Julia, w mikście Julia stanęła na najwyższym stopniu podium, natomiast Klaudia zdobyła srebro. Nic więc dziwnego, że w deblu nasze zawodniczki były bezkonkurencyjne i zdobyły złoty medal. Jurij Fomin jest nie tylko trenerem, który na co dzień pra- Najlepsi w tenisie stołowym uczniowie szkół podstawowych na Śląsku - Patryk Krzemień, Sebastian Baran, Mateusz Zawadzki, Julia Braś, Klaudia Brudniok, Magda Sala cuje z m ysłow icką m łodzieżą, ale także w każdej wolnej chwili sam podchodzi do stołu. W ostatnim czasie, jako zawodnik wziął udział w Grand Prix Weteranów, które nosiły rangę Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego. Pan Fomin wygrał PIŁKA N O ŻN A - IV liga Zero z tyłu całe zawody zdobywając jednocześnie przepustkę na finały MP. Życzymy wszystkiego dobrego. (mk) PIŁKA N O ŻN A - liga okręgowa Smutne Kosztowy Unia K osztow y zdobyła co prawda pierwszy punkt wiosną, jednak w dalszym ciągu jej szanse na utrzymanie ligowego bytu są znikome. Na drugim biegunie jest Pogoń Imielin, która bez porażki jest wiceliderem wiosennych rozgrywek. Stal przegrała pierwszy raz w tej rundzie. Leśnik Kobiór - Unia Kosztowy 1:1 (1:0) Bramka: Ptaszek Gol S e b a stian a Ptaszka to wszystko na co było dziś stać Unię Kosztowy. Mimo przewagi i kilku dobrych sytuacji nasza ekipa po raz kolejny nie potrafiła strzelić rywalom więcej niż jednego gola. Punkt, choć przełomowy, trzeba traktować jako porażkę, ponieważ rywale wystawili w sobotę skład ze średnią wieku 20,5 roku. Unia zremisowała więc z juniorami i nie da się tego ukrywać, że z taką grą szybko spadnie do A-klasy. Napastników po raz kolejny wyręczył obrońca. Stal Chełm Śląski - GKS II Katowice 1:2 (1:1) Chełmska Stal doznała pierwszej porażki na wiosnę. Rywalem naszej ekipy była druga drużyna GKS Katowice, tym razem wzmocniona czterema graczami pierwszego zespołu. Spotkanie otworzyła szybko zdobyta bramka dla Stali. Niestety, z czasem coraz częściej do głosu dochodzili goście, którzy jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. Po zmianie stron działo się sporo pod obydwiema bramkami, ale to goście zdołali umieścić piłkę w siatce i tym samym zainkasować trzy punkty. Stali nie udał się zatem atak na drugie m iejsce w tabeli. Pogoń Imielin - Znicz Jankowice 2:0 (1:0) Bramki: Stojak, Gajda Pewne zwycięstwo Pogoni nad autsajderem ligi przy Hallera. Gospodarze przeważali w każdej części boiska i tylko pechowi oraz dobrej dyspozycji bramkarza przyjezdnych zawdzięczają tak niskie rozmiary wygranej. Kolejnego gola w lidze zdobył Stojak, który powoli wkracza do czołówki ligowych strzelców. Pogoni udało się natomiast utrzymać wysokie miejsce w lidze oraz zbliżyć się do czołówki ligi. Nie ma jednak co ukrywać, że w najbliższych tygodniach czeka nas kilka ciężkich spotkań. (mk) Tradycyjnie w przedpołudnie Wielkiej Soboty mogliśmy obejrzeć kolejne mecze w czwartej lidze. Tym razem seria spotkań wypadła pozytywnie dla naszych zespołów: Wesoła wygrała u siebie ze Slavią, natomiast Kocina wywiozła punkt z Będzina. Górnik Wesoła - Slavia Ruda Śląska 2:0 (0:0) Bramki: Thiam, Smarzyński Pierwszy wiosenny mecz na odświeżonym stadionie Górnika nie wypadł zbyt okazale. Zaczęło się już przy bramkach, gdzie wyjątkowo skrupulatni ochroniarze potrafili przeszukać nawet dziecięcy wózek, a o wejściu z plastikową butelką wody można było pomarzyć. Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo przepisy bezpieczeństwa są jasne, z drugiej jeśli zaprasza się kibiców na rodzinny piknik, to nie wprowadza się zabezpieczeń jak przed meczem podwyższonego ryzyka. Tym bardziej że to czwarta liga, a i rywal niezbyt okazały. Niestety sami kibice, a w zasadzie ich niewielka garstka fanów potrafiła zepsuć w niewybredny sposób spotkanie Górnika i Szczakowianki. Na pierwszy wiosenny mecz oddano także nową trybunę na stadionie Wesołej. Nie jest to może mistrzostwo świata, jednak świeżo odmalowane podesty, kilkadziesiąt krzesełek oraz posprzątana okolica robią bardzo pozytywne wrażenie w porównaniu z wyglądem sprzed remontu. STADiON GÓRNIKA. Górnik Wesoła - Slavia Ruda Śląska Minusem całej sobotniej wyprawy była, niestety, najważniejsza rzecz podczas meczu, czyli gra piłkarzy. W poczynaniach podopiecznych Radosława Gabigi ciężko było dostrzec jakąś konkretną myśl, akcje rozwijały się bez składu. Tutaj także trzeba jednak usprawiedliwić gospodarzy. Był to ich pierwszy mecz u siebie na wiosnę, trzeci w tej rundzie i wiadomo, że pod presją zgrać się ze sobą może być naprawdę ciężko. Na pewno na takie usprawiedliwienie nie wpłynie fakt, że Wesoła zagrała zimą kilkanaście sparingów. Z tego też powodu obejrzeliśmy nudny mecz, z kilkoma celnymi strzałami na bramkę. Na szczęście dla gospodarzy dwa z nich znalazły drogę do siatki Slavii i to Wesoła cieszyła się z trzech oczek. Pierwszego gola przy Sportowej zdobył Koulaty Thiam, momentami będąc najjaśniejszym punktem swojej drużyny. Sarmacja Będzin - Górnik 09 Mysłowice 0:0 Drugi mysłowicki zespół wywalczył niezwykle cenny punkt w wyjazdowym spotkaniu z Sarmacją Będzin. Mecz nie był porywającym widowiskiem, głównie za sprawą mądrze broniących się gości. Sarmaci nie byli w stanie, mimo optycznej przewagi, sforsować szczelnego muru defensywy Kociny. Punkt daje podopiecznym Tomasza Wolaka dwa oczka przewagi nad miejscem barażowym. (mk)

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA WYDATKI EDUKACJA 115 746 675,47 42% WYDATKI 115 746 675,47 WYDATKI EDUKACJA Wynagrodzenia 88 223 091,69 Inwestycje 3 700 584,23 Bieżące utrzymanie 23 822 999,55 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA DOCHODY OGÓŁEM 274 511 287,10 Dochody własne 181 715 734,37 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Klub Radnych WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC

Klub Radnych WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC Klub Radnych MYSŁOWIC WYKAZ WNIOSKÓW RAD DZIELNIC, RADNYCH, MIESZKAŃCÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK B 9 Mysłowice, 11 września 2015 r. Lp. Wnioskodawca Treść wniosku Ujęto / nie ujęto w projekcie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się, by Ewangelia docierała do

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 83/17 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: ,69

Dotacja na realizację projektu Motywacja - Deklaracja - Praca, z tego: ,69 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty.

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty. Protokół Nr 25/11 Z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.07.2011r.o godz.16.30 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 1 października 2015 r. w godz. od 9 30 do 14 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r. Projekt z dnia 13 października 2016 roku zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 88 UCHWAŁA NR L/926/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Nowogród Bobrzański Listopad 2005 2003 * Budżet Gminy Nowogród Bobrzański

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo