BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3"

Transkrypt

1 Głosuj na Piotra Kupichę, pomóż Hospicjum Cordis Więcej na str. 7 BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3 Ponad stan na koszt gminy WIĘCEJ NA STR. 9 Mysłowice - prawa m iejskie 1360 r. ^ ^ Tygodnik Lokalny 28 k w ie tn ia - 4 m a ja 2011 r. n r 1 7 /1 022 r o k X X I ce n a 2, 5 0 z ł w ty m 8 % V A T n r in d e k s u Tytuł pojaw ił się w roku 1798 ABY NASZE MIASTC) BYŁO LEPSZE C o T y d z t e n J W NUMERZE KARNE OPŁATY ZA NiEDOBOR SCiE- KÓW MNiEJSZE CZYTAJ NA STR. 2 SMiERTELNY WYPADEK MOTOCY KLiSTY CZYTAJ NA STR. 2 CHCfl SKATEPARKU NA CHOPiNA CZYTAJ NA STR. 2 NARKOTYKOWY DiLER W REKACH POLICJI CZYTAJ NA STR. 4 BĘDĄ ZWOLNiENiA, NOWE KOMORKi ORGANiZACYJNE i REMONTY. Na pierw szy ogień rem ontów poszła przychodnia na ul. Wyspiańskiego. Zakresem prac objęte będą naprawy m.in. odpadającej elewacji. Część prac zostanie zlecona na zew nątrz jako zamówienie publiczne DLA KONESERÓW PSYCHOPATYCZNY MORDERCA CZYTAJ NA STR. 15 NAD CUCHNĄCĄFOSA CZYTAJ NA STR. 15 REMONT BEZ OPOZNiEN CZYTAJ NA STR. 10 DLA FiRM, KTÓRE UCiERPiAŁY W POWODZi TARGi BEZPŁATNE CZYTAJ NA STR. 10 CHEŁM ŚLĄSKI ŁZY WYSTĄPIĄ NA DNIACH CHEŁMU? CZYTAJ NA STR. 11 O bcinanie n iera cjo n a ln ych w yd atk ów, w p ro w ad zen ie n o w ej struktury o rgan iz a cyjn e j i zm ianę sp o so b u ad m in istro w a n ia zap o w iad a now y d y rek tor M ie jsk ieg o Zarząd u G o sp odark i kom unalnej Z b i g n iew A u gu styn. Już u tw orzone zostało d odatkow e biuro ob słu g i m ieszk ań ca, trw a w y od ręb n ian ie n iezależn ej kom órki ds. w in d yk acji n a leż n o Na likwidację jedynki potrzeba 6 milionów By zatrzymać rosnące koszty likwidacji jedynki, gmina musi wydać 6 milionów złotych i jak najszybciej zakończyć proces jego likwidacji. WiESŁAWA KUSiAK OD 1 MAJA BĘDZiE NACZELNiKiEM w y d z ia łu SwiadczeN r o dzinnych W URZĘDZiE MiASTA. Była dyrektor UM zastąpi poprzednią naczelniczkę, która straciła pracę za brak nadzoru nad urzędniczką, Prezydent musi też zdecydować co zrobi z majątkiem jedynki. Do przygotowanych w tym zakresie propozycji, radni odnoszą się co najmniej sceptycznie. WiĘCEJ NA STR. 9 która wyprowadziła z kasy ratusza 100 tys. zł. Zwolniony został również inspektor nadzorujący bezpośrednio zatrzymaną kobietę. Do jego obowiązków należała kontrola zgodności dokumentacji z wypłatą świadczeń. ści, lik w id u je się n ieren tow n ą służbę cało d o b o w ego p o g o tow ia. - N asz zakład nie m oże być dobrym adm inistratorem zaso bów m ieszkaniow ych oraz je d nocześnie dobrą i tanią firm ą budow laną, dekarską, b lach arską, stolarską, kom iniarską itd. - m ów i A ugustyn. więcej NA STR. 3 Wandale na leśnym cmentarzu Wdrugi dzień świąt mieszkańcy, którzy wybrali się na spacer do lasu na granicy Wesołej i Ławek w okolicę leśnego cmentarza zauważyli na nekropolii ślady dewastacji. - Ktoś ukradł m etalowe krzyże ze słupków z symbolicznej bram y w ejściow ej, próbow ali też rozbić same słupki, żeby dostać się do m etalow ej rurki w środku - m ówi radny Leon Kubica. Najprawdopodobniej krzyże zostały skradzione przez złomiarzy. Radny Kubica w porozumieniu z władzami miasta zamierza Porządki przy garażach zgłosić kradzież i dewastację policji i prokuraturze. (as) SZCZEGÓŁY NA STR. 12 ISNN >17 PRZYŁĄCZENiOWY PROBLEM. Program budow y m iejskiej kanalizacji zakładał w ybudow anie 3,5 tys. now ych przyłączy, za pom ocą których pryw atne p osesje z południowych dzielnic w łączą się do m iejskiej sieci. Do dziś w ybudow ano ich zaledw ie 90 szt. Zdaniem radnych budow a przyłączy idzie opieszale, bo je st źle zorganizow ana. O późnienia grożą spółce utratą dotacji unijnej. Prezes MPW ik Jan Chm ielow ski nie widzi m ożliw o ści sfinansow ania budow y przyłączy z pieniędzy spółki. SZCZEGOŁY NA STR. 5 Tu przed W ielkanocą p racow nicy Zakładu O czyszczania M iasta porządkow ali dzikie w ysypisko w rejonie ul. Prusa. Uprzątnięto też n ielegalne składowisko w Dziećkowicach przy ul. Długiej. W ięcej o tym co jeszcze je st do napraw ienia i sprzątnięcia w Dzielnicowym kalejdoskopie. WiĘCEJ STR. 17

2 2 4 Aktualności dni zostały do rozliczenia się z fiskusem Co T y d z i e ń nr 17/1022 Karne opłaty za niedobór ścieków będą mniejsze Śmiertelny wypadek motocyklisty M y s ło w ic k i w o d o c ią g i będą o d b ie ra ły ścieki od k a to w ic k ie g o R P W ik -u. Z a w a rc ie u m o w y na o d b ió r k a to w ic k ic h ś c ie k ó w je s t p om ysłem na z m n ie js z e n ie płaco nych od ponad roku o p łat za g o to w o ść te c h n ic z n ą o c z y s z c z a ln i R adocha, k tó re j w ła ś c ic ie le m je s t so snow iecki R P W ik, a do k tó re j M y s ło w ic e z o b o w ią z a ły się d o s ta rc zać sw o je ś cie k i. SOSNOWiEC. Oczyszczalnia ścieków Radocha Około godziny w sobotę wielkanocną doszło do wypadku na trasie śródmiejskiej, na odcinku pomiędzy Leopoldem, a ulicą Nowolipową w Jaworznie. Motocyklista, 28-letni mysłowiczanin, poruszający się motocyklem marki Suzuki uderzył o krawężnik co spowodowało wywrócenie motocykla i w finale śmierć mężczyzny na miejscu. Próba reanimacji nie przyniosła efektów. Do zdarzenia został wezwany helikopter, gdy przyleciał nad Jaworzno jego interwencja nie była już potrzebna. Na miejscu stwierdzono zgon. Świadkowie zdarzenia twierdzą, iż dwa motocy- JAWORZNO. Młody mysłowiczanin zginął na trasie śródmiejskiej kle poruszały się ze znaczną prędkością od świateł przy stacji Statoil. Motocykl już bez kierowcy zatrzymał się około sto metrów za miejscem zdarzenia. Er W połowie kwietnia w tej sprawie spotkali się prezesi RPWiK katowickiego i sosnowieckiego oraz wiceprezydent Jan Wajant, który reprezentował nasze miasto. - Teraz trwa wymiana uwag i propozycji do złożonego Katowicom projektu umowy. Oceniane są propozycje ceny taryfowej jaką płacić będzie katowicki RPWiK za każdy metr3dostarczonych do nas ścieków. ^ katowickie ścieki naszymi sieciami popłyną do sosnowieckiej oczyszczalni i tym sposobem nie tylko będziemy mieli pieniądze na pokrycie opłaty za gotowość, ale i dodatkowe przychody - mówi Wajant. Po porannej kawie Pomysł na umowę z Katowicami, to też bezpieczeństwo wywiązania się za 14 miesięcy z efektu ekologicznego, jaki musimy wypełnić wobec unijnych komisarzy, by korzystać z przyznanej dotacji unijnej na budowę kanalizacji. A sprawa jest niebagatelna, bo dotyczy kilkudziesięciu milionów złotych. P rzyp o m n ijm y Zgodnie z zawartą umową, mysłowickie wodociągi od co najmniej roku powinny dostarczać do sosnowieckiej oczyszczalni m3ścieków na dobę. Do dziś dostarczają ich niewiele ponad m3. Niedobór każdego metra3kosztuje nas 0,60 zł opłaty za tzw. gotowość oczyszczalni. Brakujące ilości ścieków powinny popłynąć z kanalizacji wybudowanej w centrum miasta i południowych dzielnicach, gdzie do nowej sieci powinni włączyć się właściciele prywatnych posesji. Kto się huśta za nasze? Im dalej w las, tym więcej drzew. To stare porzekadło jak ulał pasuje do coraz nowych informacji związanych z poprzednią prezydenturą jakie docierają do opinii publicznej Mysłowic. Oto okazuje się, że prezesi spółek miejskich nie tylko zarabiali jak na prezesów przystało, ale mieli do dyspozycji samochody po 100 tys. zł każdy, specjalnie dla nich zakupione z naszych podatków. Część z nich była wzięta w leasing, więc nie można się ich pozbyć, aż nie upłynie czas zawartej umowy. Prezes MPWiK Kumór miał dodatkowy bonus. Kartę płatniczą spółki, z której bez skrępowania finansował prywatne zakupy. Teraz będzie ją spłacał po 5 tys. zł miesięcznie. Okazuje się więc, że mimo iż stan finansów miasta był katastrofalny, nie wszyscy zmuszani byli oszczędzać. Pomagierzy Grzegorza O. zwyczajnie huśtali się za nasze. Teraz nadeszła nowa, odpowiedzialna władza. Prezydent Edward Lasok zapowiedział, że wszystkie samochody, które można sprzedać, sprzeda. Sam jednak potrzebuje nowej wypasionej bryki. W końcu piastowanie funkcji prezydenta ma swoje przywileje. Na ostatniej komisji finansów przekonywał radnych, że wydanie 100 tys. zł z dziurawego budżetu na wozidełko dla prezydenta Lasoka to zakup ze wszech miar uzasadniony i konieczny. I smutno. Bo po zmianie władzy miało być inaczej, oszczędniej, bez rozpasania, merytorycznie i fachowo. Sprawdziłam, że leasingodawca wypasionych aut z MPWiK nie robi przeszkód w użyczeniu ich Jednak z żadnego z tych źródeł do dziś ścieki nie płyną, bo w centrum miasta sieci starej kanalizacji ogólnospławnej ciągle nie są przełączone do nowej, a w prywatnych posesjach trzeba wybudować przyłącza od granicy posesji do budynków n Konieczne przepięcie w centralnych dzielnicach miasta kosztować ma ok. 10 mln złotych. - Kończymy już wypełnianie wniosku kredytowego do WFOŚiGW. Procedury potrwać muszą ok. trzy miesiące. Uruchomienia kredytu spodziewamy się najdalej w końcu lipca. Teraz zabiegamy o poręczenie go przez gminę - mówi Zdzisław Krupiński wiceprezes MPWiK. Grażyna Haska prezydentowi. Ratusz ponosiłby tylko bieżące koszty ich eksploatacji, a rata leasingowa nadal płacona byłaby przez spółkę miejską. To czyste oszczędności i racjonalne wykorzystanie istniejących samochodów. Teraz pozostaje już tylko czekać, czy Edward Lasok się opamięta i wykorzysta istniejący tabor, czy jednak zażyczy sobie nowej zabawki na nasz koszt. Wynik tej zagadki to także test na racjonalne gospodarowanie publicznym groszem, bo nie ukrywam, zrobiło mi się kto nie ma szacunku dla 100 tys. zł nie będzie szanował milionów podatników. A to już niekoniecznie wróży najlepiej na następne lata prezydentury. Grażyna Haska Przetargi na naprawę świateł rozstrzygnięte Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął w kwietniu dwa przetargi: na konserwację sygnalizacji świetlnej oraz na konserwację oświetlenia w przejściach podziemnych i ulicznego na sieci gminnej. O światła na przejściach dla pieszych przez najbliższe sześć miesięcy będzie dbać mysłowicka firma Instalacje Elektryczne Adam Jaskółka. Zakład wygrał przetarg oferując za swoje usługi 40,8 tys. zł. Na ulicach miasta można już zauważyć ekipy, które czyszczą sygnalizatory. Przetarg na konserwację lamp w przejściach podziemnych oraz usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością miasta na cztery miesiące wygrał mysłowicki Elektroserwis, który złożył ofertę na kwotę 27 tys. zł. Firma ta miała je w opiece przez ostanie kilka lat. Wkrótce MZD rozstrzygnie również przetarg na pielęgnację drzewostanu. W ramach umowy wybrana firma będzie wycinać wytypowane przez pracowników MZD i wybrane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Niebawem okaże się też, kto będzie naprawiał w Mysłowicach wiaty przystankowe. (żet) Chcą skateparku na Chopina Członkowie Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła, które chce zbudować w Mysłowicach skatepark, w ubiegłym tygodniu wręczyli prezydentowi miasta list z propozycją jego lokalizacji. Zaangażowani w projekt chcieliby, aby miasto przekazało im teren przy ul. Chopina. Akcję wręczenia listu zorganizowano przed Urzędem Miasta. Ubrani w koszulki promujące projekt członkowie stowarzyszenia wywołali Edwarda Lasoka przed budynek. Prezydent zadeklarował, że zainteresuje inicjatywą radnych. Do końca kwietnia Przyjazna Szkoła prowadzi akcję Zbudujmy skatepark z 1 % dla mysłowickiej młodzieży. Wpływy z 1 procenta mają być jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji. Stowarzyszenie zapowiada, że będzie również w inny sposób pozyskiwać środki - w jaki, na razie nie podaje. (żet) Licencjonow any Z arząd ca N ieruchom ości. Bezpłatne porady dla zarządów i właścicieli mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych. Tel Pn - p t , /04/11

3 Co T y d z i e ń nr 17/1022 Aktualności uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II odbędzie się 3 1I maja Windy jak klatki śmiercionośne W ubiegły piątek w czesnym popołudniem nieznany sprawca zaatakował w windzie przy ul. W ysockiego mieszkankę w ieżow ca. 70-letnia kobieta nie miała szans w starciu z brutalnym napastnikiem - próbowała się bronić, ale została brutalnie pobita i okradziona. Kiedy kobieta wsiadła na parterze do windy i nacisnęła już przycisk piętra, w ostatniej chwili ktoś złapał za zamykające się drzwi. - Ale miał pan szczęście, że zdążył wsiąść - powiedziała do młodego blondyna nie przeczuwając tego, co miało się wydarzyć za kilka sekund. n Mężczyzna uderzył 70-latkę dwa razy pięścią w twarz. Zalała się krwią, która dławiła jej gardło. Kobieta upadła, ale nie dawała za wygraną, kiedy bandyta próbował wyszarpać jej torebkę. Trzymała uchwyty tak mocno, że sprawca oderwał od nich torbę. Zanim uciekł skopał jeszcze ofiarę po nogach. Mieszkanka chciała gonić bandytę, ale zanim pozbierała się z podłogi, ten zdążył już zamknąć windę, przytrzymać ją, by ta odjechała na zaprogramowane piętro i zniknął. Natychmiast wezwała policję. Po zeznaniach w szpitalu dokonano ob- dukcji obrażeń. Sprawca jest wciąż na wolności. W skradzionej torbie kobieta miała dokumenty i 600 zł, które chwilę wcześniej wypłaciła z banku na podróż do rodziny do Czech. - Te windy są niebezpieczne. Zamykające się powoli wewnętrzne drzwi można otworzyć i wtargnąć do środka, nawet jeśli już zostały zaprogramowane. Gdy to jest bandyta, nie ma szans na ucieczkę. Poprzednie zamykały się błyskawicznie i przy naciśniętym guziku piętra, nie można już było ich otworzyć - twierdzą mieszkańcy bloku. n - Czujemy się w nich jak w hermetycznych śmiercionośnych klatkach, nawet jeżeli ktoś by krzyczał, zza podwójnych drzwi nic nie słychać, nie ma szyby, przez którą można by zauważyć, że coś się w środku dzieje. - Nie działa też telefon komórkowy. Nie chcieliśmy nowych wind, nie rozumiemy, po co spółdzielnia je wymieniała? - mówią sąsiedzi napadniętej lokatorki. - Czulibyśmy się bezpieczniej, gdyby w bloku był chociaż domofon, ale spółdzielnia nie myśli o naszym bezpieczeństwie, tylko o swojej wygodzie. To jednak są nasze pieniądze i to my powinniśmy mieć prawo do decyzji na co je wydamy - dodają zbulwersowani. Napadnięta lokatorka zapowiada, że będzie od spółdzielni domagać się odszkodowania. (aa) Dyrektor każe oddać gabinet w stanie sprzed 14 lat, więc ordynator zdemontuje antresolę Dyrekcja Szpitala nr 2 zgodziła się, by były ordynator urazówki opuścił swój gabinet do 29 kwietnia, a nie - jak wcześniej żądała pod groźbą nawet wypowiedzenia umowy o pracę - do 22 kwietnia. Marek Łagodziński ma oddać pomieszczenie w stanie, w jakim przejął je 14 lat temu... Łagodziński był ordynatorem oddziału przez dwie kadencje - 12 lat. Ostatnia skończyła się z końcem marca, wtedy p.o. dyrektora lecznicy obowiązki szefa urazówki powierzył do czasu rozstrzygnięcia konkursu - wbrew, jak mówi Marek Łagodziński zapewnieniom poprzedniego szefa i niepisanej tradycji - innemu lekarzowi, nakazując mu opuszczenie gabinetu. Pokój wiele lat temu ordynator wyremontował i wyposażył na własny koszt, dlatego postawił warunek - zabierze swoje rzeczy albo przekaże je szpitalowi, ale wszystko musi się odbyć na drodze formalnej, z inwentaryzacją włącznie. Na 22 kwietnia p.o. dyrektora wyznaczył Markowi Łagodzińskiemu ostateczny termin wyprowadzki zaznaczając, że je śli tego nie zrobi, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje. Później dyrekcja przystała na nowy termin, zaproponowany przez lekarza - 29 kwietnia. Ma oddać gabinet w stanie, w jakim przejął go w 1996 roku, dlatego zabierze wszystko, łącznie z demontażem wybudowanej przez siebie antresoli. (as) Nowy dyrektor zapowiada porządki w MZGK UL. WYSPiAŃSKiEGO. M.in. w tej przychodni będzie naprawiana odpadająca elewacja W M ZG K wiosenne porządki. Trwa inwentaryzacja składników majątku trwałego i ruchomego. Chodzi oczyw iście 0 uchwycenie stanu początkowego 1 utworzenie listy pojazdów i maszyn zalegających w arsztaty i m agazyny celem ich upłynnienia. Zakład czeka jeszcze kontrola biegłego rewidenta i inne szczegółow e audyty. Rozpoczęły się rozm owy z wierzycielam i. Największym z nich jest... Urząd Miasta. R edukcja z a tru d n ie n ia i p o n o s zo n y c h s tra t Aby firma mogła dalej istnieć niezbędne jest jej oddłużenie w stosunku do gminy, restrukturyzacja długów zewnętrznych i redukcja kosztów własnych funkcjonowania. To oznacza dalszą redukcję zatrudnienia i obcinanie nieracjonalnych wydatków. - Jeden tylko budynek hotelu Gościniec generuje rocznie 300 tys. zł strat. To tyle ile potrzeba nam w MZGK na jednomiesięczną wypłatę pensji z pochodnymi. Obecnie, wspólnie ze służbami prezydenta, przygotowujemy się do opuszczenia tego obiektu i jego zwrotu na rzecz właściciela KHW S.A. - informuje dyr. Zbigniew Augustyn. S e z o n re m o n to w y Na pierwszy ogień poszły dwie przychodnie zdrowia, na ul. Powstańców i na Wyspiańskiego (zalecenia SANEPID). Zakresem prac objęte będą naprawy schodów wewnętrznych i zewnętrznych, kominów wentylacyjnych, obróbek blacharskich i odpadających elewacji. Część prac zostanie zlecona na zewnątrz jako zamówienie publiczne. Trwają rozmowy o partycypacji finansowej spółek lekarskich. Rozpoczęto też procedurę tworzenia dokumentacji technicznej rozbiórek najniebezpieczniejszych balkonów. Środków wystarczy tylko na projekty i na zabezpieczenie drzwi balkonowych specjalnymi balustradami. Na sam demontaż starych i budowę nowych balkonów gmina musiałaby wysupłać dodatkowe pieniądze. W kilkudziesięciu budynkach przeprowadzone zostaną drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych, pieców, schodów, instalacji wod.-kan. i rynien. To wyczerpuje bardzo skromną tegoroczną dotację zł w całości. N o w e k o m ó rk i o rg a n iz a c y jn e W samym zakładzie trwają prace nad nową strukturą organizacyjną i zmianą sposobu administrowania. Na parterze budynku głównego, obok kasy, utworzone zostało dodatkowe biuro obsługi mieszkańca, gdzie można omówić i załatwić każdą sprawę lokatorską. Trwa wyodrębnianie całkowicie niezależnej komórki ds. windykacji należności. Likwiduje się nierentowną służbę całodobowego pogotowia. Funkcję pogotowia nocnego przejmie firma zewnętrzna. Tak samo ma być z wykonawstwem robót budowlanych. U - Nasz zakład nie może być jednocześnie dobrym administratorem zasobów mieszkaniowych oraz dobrą i tanią firmą budowlaną, dekarską, blacharską, stolarską, kominiarską itd. Taka manufaktura była może dobra w socjalizmie, gdy nikt nie liczył kosztów. Dziś wolny rynek jest bezlitosny. Pozostawimy sobie jedynie dwie, trzy brygady szybkiego reagowania, a reszta zleceń pójdzie na przetarg - informuje dyrektor MZGK. Od kwietnia w zakładzie jest wakat na stanowisku zastępcy dyrektora. Nowy dyrektor Z. Augustyn zarządza firmą jednoosobowo. KAZ

4 4 Serwis informacyjny Co T y d z i e ń nr 17/1022 I N F O R M A T O R M y s ł o w ic e p o l ic j a Komenda Miejska, ul Starokościelna 2 Telefon zaufania Kierownik Rewiru Dzielnicowych s t r a ż p o ż a r n a tel. 997, , tel tel Państwowa Straż Pożarna, ul. Strażacka 7 tel. 998, , Miejskie Centrum Ratownicze, ul. Strażacka 7 tel. 112, Ochotnicza Straż Pożarna Dziećkowice, ul. Batalionów Chłopskich 45 tel Ochotnicza Straż Pożarna, ul. 27 Stycznia 11 tel Ochotnicza Straż Pożarna Kosztowy, ul. Kubicy 60 tel POGOTOWIA Pogotowie ratunkowe, ul. Powstańców 9 Pogotowie energetyczne, ul. Obrzeżna Północna 12 Pogotowie gazowe, ul. Katowicka 71 Pogotowie wodno-kanalizacyjne, ul. Sułkowskiego 3a u r z ę d y Urząd Miasta, ul. Powstańców 1 Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 4 Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mikołowska 4a Urząd Stanu Cywilnego, ul. Powstańców 1 Urząd Pocztowy M ysłowice 1, ul. Powstańców 11 Prokuratura Rejonowa, ul. Mikołowska 4a Sąd Rejonowy, ul. Krakowska 2 INFORMACYJNE Informacja PKP Informacja KZK GOP z d r o w ie tel. 999; tel. 991, , tel. 992; , tel tel , tel tel tel wew.211 tel tel , tel tel tel , SPZOZ, Szpital nr 1 im. św. Karola Boromeusza, ul. Mikolowska 1 tel SPZOZ, Szpital nr 2, ul. Bytomska 41 tel CENTRALE ZAKŁADÓW Pr a c y Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Partyzantów 21 tel Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Stadionowa 11, ul. Mikołowska 7 tel BANKI PKO S.A. O/Myslowice, ul. Mikolowska 6 tel k a s y SKOK Mysłowice, ul. Świerczyny 3 tel ,, i SKOK Wesoła, ul. Pocztowa 14 - tel , ul. Generała Ziętka 74 - tel , ul. Okrzei 3 - tel , ul. Grunwaldzka 20 - tel , ul. Kopalniana 5 - tel in s t y t u c j e m ie j s k ie Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Strumieńskiego 5 tel Wypożyczalnia Centralna, ul. Strumieńskiego 4 tel Miejskie Centrum Kultury, ul. Grunwaldzka 7 tel MOKIS - Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Laryska 5 tel Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. ks. N.Bończyka 32z tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczyny 1 tel w tym : Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Gwarków 24 tel Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Mikołowska 4a tel Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (czynny całą dobę) tel Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Fabryczna 10 tel , Straż Miejska, Pl. Wolności 7 tel , , s p o ł e c z n e in s t y t u c j e Zespół Opieki Hospicyjnej przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis ul. Cegielniana 7b tel Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. Strumieńskiego 4a tel Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Skarbek ul. Strumieńskiego 4a tel w.46 Polski Związek Niewidomych K/Mysłowice, ul. Katowicka 2 tel Z notatnika policmajstra 19 kwietnia Ul. S p a c e r o w a. P o u p r z e d n i m u z y s k a n iu h a s ł a u m o ż l i w i a j ą c e g o d o s t ę p d o g r y n i e z n a n y s p r a w c a d o k o n a ł k r a d z i e ż y item ó w o ł ą c z n e j w a r t o ś c i 2000 zł Z a p a l i ł a s i ę n a c z e p a s a m o c h o d u m a r k i M e r c e d e s na ul. K a t o w i c k ie j. W e d ł u g u s t a l e ń d o s z ł o d o s a m o z a p ł o n u o d in s t a l a c j i e l e k t r y c z n ej m i e s z c z ą c e j s ię w n a c z e p i e N a ul. M i k o ł o w s k i e j z a t r z y m a n o 21 - l e t n i e g o m i e s z k a ń c a M y s ł o w i c, p r z y k t ó r y m z n a l e z i o n o 0,5 g r a m a m a r i h u a n y. 20 kwietnia W e d ł u g z g ł o s z e n i a p o g o t o w i a r a t u n k o w e g o m ę ż c z y z n a g r o z i ł p o p e ł n i e n i e m s a m o b ó j s t w a na ul. K o r f a n t e g o. O k a z a ł o s i ę, ż e m ę ż c z y z n a te n j e s t z n a n y p o lic ji z w i e l o k r o t n y c h p o d o b n y c h g r ó ź b. B y ł p i ja n y i t r a fił d o iz b y w y t r z e ź w i e ń Wpadł narkotykowy diler Policjanci z m y s ło w ic k ie j p a tro ló w k i z a trz y m a li w nocy z w to rk u na środę w u b ie g ły m ty g o d n iu 2 3 -le tn ie g o m ysłow ic z a n in a, k tó ry m ia ł p rz y sobie a m fe ta m in ę o w a rto ś c i k ilk u ty s ię c y zło ty c h. U w a g ę fu n k c jo n a riu s z y z w ró c iła d w ó jka m ło dych m ężczyzn, któ rzy na w id o k rad io w o z u zaczęli u cie ka ć. O b y d w u szyb ko u d a ło się z a trz y m a ć. U je d n e g o z n ic h z n a leziono w oreczek zaw ierają cy kilka d z ie s ią t g ra m ó w a m fe ta m in y, u k ry ty w k a p tu rz e k u rtk i. Z ta k ie j ilo ś c i a m fe ta m in y m o żn a p rz y g o to w a ć p ra w ie 800 d ile rs k ic h d z ia łe k ". Za p o s ia d a n ie n a rk o ty k ó w m ę ż czyzna o d p o w ie przed sądem. MA N a p r o s t y m o d c i n k u d r o g i n a ul. K a t o w i c kie j k i e r u j ą c y m o t o r o w e r e m 14 - l a t e k u d e r z y ł w b o k s a m o c h ó d m a r k i A l f a R o m e o n a l e ż ą c e g o d o l e t n i e j m i e s z k a n k i K a t o w i c. D z i e c k o t r a fi ł o d o s z p i t a l a z l i c z n y m i p o t łu - c z e n i a m i. 21 kwietnia l e t n i p i j a n y m i e s z k a n i e c M y s ł o w i c n a W i e l k i e j S k o t n i c y z r z u c i ł z e s c h o d ó w l a t k ę. 20 kwietnia T e g o dnia strażacy pięć razy wyjeżdżali do pożarów traw. Poza tym z ul. Katowickiej zm yw ali plam ę oleju po kolizji, na ul. Piastowskiej wycinali nadłam any konar drzew a, na ul. Górniczej gasili płonący śmietnik. 21 kw ietnia W c z w a r te k w k o m en d zie P S P o d n o to w a n o na te re nie m iasta s z e ś ć p o ż a r ó w traw. S tr a ż a c y uwalniali r ó w n ie ż p a s a ż e r ó w z z e psutej w in d y w bloku przy ul. W y s o c k ie g o. D z i e w c z y n a d o z n a ł a u r a z u g ł o w y. N a ul. K o s z t o w s k i e j p o l i c j a n c i z a t r z y m a l i k i e r o w c ę f ia t a p, k t ó r y z ł a m a ł z a k a z p r o w a d z e n i a p o j a z d ó w. Z a k a z o b o w i ą z y w a ł g o d o m a j a 2011 r o k u. 22 kwietnia l e t n i m i e s z k a n i e c M y s ł o w i c j e c h a ł na ul. D w o r c o w e j r o w e r e m m a j ą c p r a w i e 2, 5 p r o m ila a lk o h o lu w w y d y c h a n y m p o w i e t r z u. 22 kwietnia Na ul. Kościelniaka ktoś podpalił opuszczony budynek gospodarczy, na A 4 palił się sam o ch ó d osobowy, kontener na śmieci na ul. Dzierżonia. Strażacy gasili też dw a pożary traw i pożar poszycia leśnego przy ul. N owochrzanowskiej. 23 kwietnia Poza trze m a pożaram i ś m ie tn ik ó w na ul. K rako w sk iej, B o c zn ej i K o s z t o w sk iej, w s z y s tk ie p o zo stałe s z e ś ć dotyczyły p ło n ą cy ch traw. BLIŻEJ PRAWA 23 kwietnia N a ul. K a t o w i c k i e j w r ę c e p o lic ji w p a d ł a 31 - le t n ia m y - s ł o w i c z a n k a, k t ó r a j e c h a ł a d a e w o o tic o, m a j ą c p r a w i e 2 p r o m i le a lk o h o lu w w y d y c h a n y m p o w i e t r z u. P o lic j a z a t r z y m a ł a p i j a n e g o 26- la tk a, k t ó r y o p r ó c z p r o w a d z e n i a s a m o c h o d u z p r a w i e p r o m i l e m a lk o h o lu w e k rw i m ia ł r ó w n i e ż n a r k o t y k i w k i e s z e n i. 24 kwietnia W hotelu G o ś c in ie c spaliło się z o s ta w io n e na g azie m ięso. Straż z a a la r m o w a ł m on itorin g p o żaro w y. N a ul. J a ś m i n o w ej zap aliły się sad ze w ko m inie, w rejonie ul. Długiej p łonęły trawy. 25 kwietnia M y s ło w ic c y stra ż a c y o d n otow ali trzy p o żary ś m ie ci - w k o n te n erze na ul. C h o p in a oraz w o p u s z cz o n y c h b u d y n k a c h przy ul. Biało b rzesk iej i R o b o t niczej. Ratujcie mnie i moją rodzinę zanim stracimy wszystko co mamy dyżur y szpita li Informacje o pełnionych w szpitalu dyżurach udziela Izba Przyjęć tel inne Telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi ul. Powstańców 15 od tel Zakład Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży, ul. Laryska 7 tel Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, ul. Gwarków 24 tel Dom Pomocy Społecznej, ul. M. Reja 54 tel Dom Dziecka, ul. Żeromskiego 2 tel u r z ę d y im ie l in Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, tel , , , fax Urząd Pocztowy Imielin, ul. Imielińska 83, tel , , fax in s t y t u c j e m ie j s k ie Dom Kultury Sokolnia, ul. Imielińska 29, s t r a ż p o ż a r n a c h e ł m ś l ą s k i tel Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Stacyjna 25a tel u r z ę d y Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, Urząd Pocztowy Chełm Śląski, ul. Śląska 68, in s t y t u c j e m ie j s k ie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Techników 25, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Śląska 44, Ośrodek Edukacji Środowiskowej, ul. Chełmska 193, POLICJA in s t y t u c j e w s p ó l n e tel , , fax tel tel tel tel Posterunek Policji, Imielin, ul. Dobra 2, tel u r z ę d y Powiatowy Urząd Pracy, Lędziny, ul. Lędzińska 8, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Lędziny, ul. Lędzińska 24, tel Znalazłam się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Co gorsza - całkowicie nie wiem, co mam z tym dalej zrobić. Mój małżonek jest alkoholikiem, a w dodatku nałogowym karciarzem. Pracuje dorywczo. Wychodzi gdzie chce, kiedy chce i do kogo chce, a kiedy go zapytam, dokąd się wybiera albo kiedy wróci, to wyzywa mnie wulgarnymi słowami. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, lecz my mieszkając pod jednym dachem nie jesteśmy w stanie normalnie zamienić ze sobą ani słowa. Mamy dom, który otrzymaliśmy już po naszym ślubie w darowiźnie od moich rodziców. Niestety - nieruchomość weszła do wspólności ustawowej, ponieważ została nam darowana jako małżonkom i należy do majątku wspólnego. Mój mąż niczego nie wniósł do tego majątku, lecz od lat m ieszkam y wspólnie. On po prostu ma połowę wszystkiego i tak figuruje w księdze w ieczystej nieruchomości - na podstawie wspomnianej darowizny od moich [nieżyjących już] rodziców. Ponadto mieszka z nami dwójka naszych małoletnich córek. Synowie już się pożenili i wyprowadzili. Mąż trwoni mnóstwo pieniędzy, zaciąga kredyty, pożyczki, rozmaite zobowiązania. W iem zapewne tylko o części je g o długów, ponieważ on mi nic nie mówi. Po prostu robi co chce i krzyczy, żebym się nie wtrącała, bo mnie to wszystko nie powinno obchodzić. Tym czasem mnie to martwi, ponieważ on defrauduje nasz wspólny majątek, zadłuża siebie i mnie, natomiast wszystkie te pieniądze przepadają. Dotychczas wiem o ponad dwustutysięcznym łącznym zadłużeniu, przy czym ani złotówki z tego mąż nie wydał na swoją rodzinę. Ja ani nasze dzieci z tych pieniędzy nie skorzystaliśmy. Obawiam się, co będzie dalej i co się stanie z domem. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak się zabezpieczyć? W bankach nie chcą mnie informować o sprawach męża, zasłaniając się ochroną danych osobowych i tajemnicą korespondencji. Tymczasem do nas pukają już zwykłe osoby, znajomi męża, i żądają zwrotu pieniędzy. Ja się ich po prostu obawiam. Jak zmusić męża do zmiany postępowania i jed n o czenie nie dopuścić do zaciągania przez niego kolejnych zobowiązań? Czy m ogę jakoś wpłynąć na banki, by nie udzielały mu kredytów i zabezpieczyć się przed nachodzącymi nas znajomymi męża? Jak ratować resztki tego, co jeszcze pozostało? Marek Niechwiej cdn. Biuro reklamy i ogłoszeń przy ul. W ojska Polskiego 3, tel./fax , reklam ct.m ysnet.pl A d re s re d a k c ji: C o ty d z ie ń O dd zia ł M y s ło w ic e, M ysło w ice, ul. W ojska Polskiego 3, R e d. o d p o w i e d z i a l n y z a w y d a n i e : tel ct.m ysnet.pl W y d a w c a : W y d a w n ic tw o G M sp.z o.o. Redaguje zespół: Józef Matysik (red. naczelny), Mirosława Matysik, Grażyna Haska W sp ó łp ra co w n icy: Magdalena Augustyn, Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Bernard Kopiec, Krystian Prynda, Dariusz Falecki, Marek Karkowski K ierow nik redakcji: Anna Starmach DTP: Kazimierz Gruszowski; K orekta : Krystyna Haberling D ru k: Agora Poligrafia sp. z 0.0., Tychy, ul. Tow arowa J a w o rz n o, ul. Ś w. B a rb a ry 7 Za t r e ś ć og ło sze ń re d a k c ja nie o d p o w iad a. M ate ria łó w n ie zam ó w io n ych nie zw racam y. Z astrzeg am y so b ie praw o d o ko n yw an ia w nich sk ró tó w, n a d a w a n ia w ła sn y c h ty tu łó w, itp. i Stowarzyszenie Gazet! Lokalnych N um er zam knięto 27 kw ietnia r.

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n Mysłowiczanie na placu św. Piotra WIĘCEJ Hi STB. 3 Obchody 90. rocznicy wybuchu iii Powstania śląskiego Więcej na str. 14 UCZCiliŚMY 3 MAJA Po m szy w in te n c ji O jczyzn y i w ła d z m iasta w k o ś

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciepły z Zespołu Administracji

Marcin Ciepły z Zespołu Administracji W tym numerze wszystko o Brzezince Tygodnik Lokalny 24 28 kwietnia 2014 r. nr 17/1178 rok XXIV cena 2,50 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 Tytuł pojawił się w roku 1798 Mysłowice prawa miejskie 1360 r.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele spółdzielni. się, w jaki sposób sprawdzić, który mieszkaniec segreguje, a który wrzuca wszystko do jednego

Przedstawiciele spółdzielni. się, w jaki sposób sprawdzić, który mieszkaniec segreguje, a który wrzuca wszystko do jednego od 2 lipca telewizja lokalna nadaje na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC Pokażmy, że pamiętamy o Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17.00 zawyją syreny alarmowe, a my zatrzymajmy się na minutę, aby uczcić

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Laureatce gratulujemy sukcesu! znalazł interesującą wiadomość. pozarządowych (zdjęcie obok) w centrum Jaworzna: Wycieczka do Cieszyna odwołana.

Laureatce gratulujemy sukcesu! znalazł interesującą wiadomość. pozarządowych (zdjęcie obok) w centrum Jaworzna: Wycieczka do Cieszyna odwołana. Michał Spisak Foto: arch. rodz. Od 14 września br. trwały w katowickiej Akademii Muzycznej przesłuchania do VI konkursu muzycznego im. M. Spisaka. W międzynarodowej stawce konkurs w grze na oboju wygrała

Bardziej szczegółowo

Listy do redakcji. Ten człowiek to legenda Niewolnicy śmieci CZYTAJ NA STR. 2 i 3

Listy do redakcji. Ten człowiek to legenda Niewolnicy śmieci CZYTAJ NA STR. 2 i 3 Integracja dróg dla rowerów Jaworzno bardziej przyjazne dla rowerzystów? CZYTAJ NA STR.3 Listy do redakcji Ten człowiek to legenda Niewolnicy śmieci CZYTAJ NA STR. 2 i 3 Portal jaw.pl w obecnej formie

Bardziej szczegółowo

od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC panowała beztroska, która do dzisiaj władz nie opuszcza.

od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC panowała beztroska, która do dzisiaj władz nie opuszcza. od 2 lipca telewizja lokalna na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 4 10 lipca 2012 r. nr 27/1084 rok XXII cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl

Bardziej szczegółowo

Czy te nogi. kibice podczas skandowania ratujcie Szczaksę usłyszeli od prezydenta krótkie: To idźcie ratować Szczaksę, ja wam życzę powodzenia.

Czy te nogi. kibice podczas skandowania ratujcie Szczaksę usłyszeli od prezydenta krótkie: To idźcie ratować Szczaksę, ja wam życzę powodzenia. Extra ct 6 listopada 2013 rok Rok XV ISNN 1505 8948 nr 1/31 Bezpłatny dodatek gazety Co tydzień Czy te nogi Listy do redakcji Próba sił na sesji RM Hipokryta Jest mi wstyd za mojego prezydenta Po co był

Bardziej szczegółowo

Prawo i Sprawiedliwość wystawiło Andrzeja Srokę i Marię

Prawo i Sprawiedliwość wystawiło Andrzeja Srokę i Marię Co Tydzień Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 7 13 września 2011 r. nr 36/1041 rok XXI cena 2,00 zł w tym 8% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl Tytuł pojawił się w roku 1798

Bardziej szczegółowo

*HX1232 200001}12. Pachnie nowoczesnością czytaj na str. 2. Monitoring namierzył grafficiarzy. Mogłem się nie obudzić czytaj na str.

*HX1232 200001}12. Pachnie nowoczesnością czytaj na str. 2. Monitoring namierzył grafficiarzy. Mogłem się nie obudzić czytaj na str. O N I Z O S T A W I L I Ś L A D N A J A W O R Z NI C K IE J Z I E M I nr 12/913 rok XIX ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Pachnie nowoczesnością czytaj na str. 2 Mogłem się nie obudzić czytaj na str. 2 Kościuszko

Bardziej szczegółowo

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki Zdobądź dźs sprawność ćfin finansową nso ąz Fortuną! Kampania wyborcza rozpoczęta Tygodnik Lokalny 3 9 kwietnia 2013 r. nr 14/1123 rok XXII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r.

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

Są działki, nie ma chętnych

Są działki, nie ma chętnych 1221KLęb3A Słabe występy Pogoni w Słupskiej Lidze Okręgowej 13 str. DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 8 WRZEŚNIA 2010 R. NR 8 (8)/2010 Są działki, nie ma chętnych str. 3 Lęborczanie nie chcą kupować

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo

Finał konkursu Talent i praca już 1 września. O skażeniu w Hutniku rozstrzygnie prokurator

Finał konkursu Talent i praca już 1 września. O skażeniu w Hutniku rozstrzygnie prokurator Szkoła pod żaglami, relacja już za tydzień Finał konkursu Talent i praca już 1 września od 2 lipca telewizja lokalna nadaje na kanale 360. w sieci cyfrowej UPC Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

Kolizja z udziałem radiowozu. śladem naszych publikacji. Dzień Strażaka. Liberackim. w Jaworznie. Sztandar huty wyprowadzić

Kolizja z udziałem radiowozu. śladem naszych publikacji. Dzień Strażaka. Liberackim. w Jaworznie. Sztandar huty wyprowadzić Sztandar huty wyprowadzić Dzień Strażaka w OSP Dąbrowa Narodowa Tygodnik Lokalny 8 14 maja 2013 r. nr 19/1128 rok XXIII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r. cena 2,00 zł w tym 8%

Bardziej szczegółowo

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice W poniedziałek godzina zero

cena 1,50 zł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 http://www.ct.jaworzno.pl nakład: 5.100 egz. Jaworzno + 4.100 egz. Mysłowice W poniedziałek godzina zero Dwukierunkowa Grunwaldzka, ulice: Kr. Jadwigi, Kolejowa i Pocztowa częściowo zamknięte dla ruchu. Po Rynku jeździć będziemy w obie strony. Szczegółowa mapa zmian str. 22 i 23 wydania Ct Co tydzień Tygodnik

Bardziej szczegółowo

CO TYDZIEŃ. Jarmark świąteczny. Światło zapalone w Grocie. Jakie są lasy Jaworzna? Koniec huty szkła Prezes zarządu spółki Szczakowa

CO TYDZIEŃ. Jarmark świąteczny. Światło zapalone w Grocie. Jakie są lasy Jaworzna? Koniec huty szkła Prezes zarządu spółki Szczakowa Wszystkie najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia swoim Czytelnikom i Reklamodawcom życzy redakcja Jakie są lasy Jaworzna? Jaworzno prawa miejskie 1901 r. Tygodnik Lokalny 21 27 grudnia 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA

PRZEZ OKNO WYSKOCZYŁA Z PŁONĄCEGO MIESZKANIA 9 WYBRANO NOWEGO SZEFA RAWICKIEJ LECZNICY Prezes szpitala spod Jarocina Tomasz Paczkowski, były szef jarocińskiego szpitala, posadę w Rawiczu ma objąć 1 marca. Został wybrany spośród sześciorga kandydatów,

Bardziej szczegółowo

XIII Festyn Elżbietański

XIII Festyn Elżbietański XIII Festyn Elżbietański Dziki niszczą park. Uwaga na dziury! CZYTAJ NA STR. 6 CZYTAJ NA STR. 11 CZYTAJ NA STR. 5 Tygodnik Lokalny 11 17 czerwca 2014 r. nr 23/1185 rok XXIV aby nasze miasto było lepsze

Bardziej szczegółowo

Dachy w centrum uwagi

Dachy w centrum uwagi MIESIĘCZNIK NR 2/167 LUTY 2006 W numerze: O zagrożeniach w bezpiecznym mieście, czyli 37. sesja Rady Miasta Jak dotrzymać umowy z Delitissue Do czego obliguje Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIOWA W KUTNIE!

MIESZKANIOWA W KUTNIE! nd 21.15 TVP 2 ziemia s. 6 pt 19.00 TVP 1 1 PAŹDZIERNIK 2012 cena 1 50 zł Nowy Tygodnik Ekologiczne dożynki w Sierakówku z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem i zaproszonymi gośćmi

Bardziej szczegółowo

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Święta z Paczką Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom Sochaczewa pragniemy

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

Nr 3/489 1 kwietnia 2012

Nr 3/489 1 kwietnia 2012 Nr 3/489 1 kwietnia 2012 Podczas targów edukacyjnych gimnazjaliści mogli zdobyć informacje z pierwszej ręki Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno- E l e k t r y c z n y c h i Z e s p o ł u S z k ó ł Technicznych

Bardziej szczegółowo