Suchy Bór (gmina/obec Chrząstowice) - Český Těšín / Czeski Cieszyn, r. (CC).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suchy Bór (gmina/obec Chrząstowice) - Český Těšín / Czeski Cieszyn, 2013-15 r. (CC)."

Transkrypt

1

2 S t r o n a 2

3 S t r o n a 3

4 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( ). Stowarzyszenie Education Talent Culture ( Suchy Bór (gmina/obec Chrząstowice) - Český Těšín / Czeski Cieszyn, r. (CC). Fotografie na stronie tytułowej / Fotografie na titulní straně: 1. Hlavní náměstí v Osoblaze. Autor: Stanislav Rada. CC BY SA Nysa - City Center. Autor: Jacek Halicki. CC BY SA 3.0.

5 S t r o n a 5

6 S t r o n a 6 Spis treści / Obsah: Spis treści / Obsah:... 5 Wykaz skrótów / Seznam zkratek: Wprowadzenie / Úvod Metodologia oraz cele i założenia dokumentu / Metodika cíle a záměry dokumentu Zgodność z dokumentami strategicznymi / Soulad se strategickými dokumenty Zakres terytorialny / Územní působnost Część analityczna / Analytická část Zasoby ludzkie i gospodarka / Lidské zdroje a hospodářství Transport / Doprava Infrastruktura techniczna / Technická infrastruktura Infrastruktura społeczna / Sociální infrastruktura Kultura, sport, rekreacja i turystyka / Kultura, sport, volný čas a turistika Analiza SWOT / SWOT analýza Propozycje projektów współpracy polsko-czeskiej na lata / Návrhy projektů polsko-české spolupráce na období Załącznik nr 1. Źródła dofinansowania projektów współpracy polsko-czeskiej / Zdroje financování projektů polsko-české spolupráce / Příloha č. 1. Zdroje financování projektů polsko-české spolupráce

7 S t r o n a 7

8 S t r o n a 8 Wykaz skrótów / Seznam zkratek: ČSÚ CZ EFRR EKUZ EU / UE EUWT FMP GUS JST LGD MIR MSK MŚP NFZ NGO OROT PL POIR Český statistický úřad (Czeski Urząd Statystyczny). Republika Czeska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. European Union (Unia Europejska). Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Główny Urząd Statystyczny. jednostka samorządu terytorialnego. Lokalne Grupy Działania. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP. Kraj Morawsko-Śląski małe i średnie przedsiębiorstwa. Narodowy Fundusz Zdrowia Non-governmental organization (organizacja pozarządowa). Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Polska. Program Operacyjny Infrastruktura i Rozwój.

9 S t r o n a 9 POWT RCz-RP PPP PTTK PUP RCz RP RPO SSD SWOT TEN-T Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata partnerstwo publiczno-prywatne. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Powiatowy Urząd Pracy. Republika Czeska. Rzeczpospolita Polska. Regionalny Program Operacyjny. Specjalna Strefa Demograficzna. analiza SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia). Trans-European Transport Networks (Transeuropejska Sieć Transportowa). WSSE UTK Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Urząd Transportu Kolejowego RP.

10 S t r o n a 10 ČSÚ CZ EFRR EKUZ EU / UE EUWT FMP GUS JST LGD MIR MSK MŚP NFZ NGO OROT PL POIR Český statistický úřad (Czeski Urząd Statystyczny). Česká republika. Evropský fond regionálního rozvoje. Evropský průkaz zdravotního pojištění. Evropská unie (Unia Europejska). Evropské seskupení pro územní spolupráci. Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. Centrální statistický úřad. Jednotka územní samosprávy. Místní akční skupiny. Ministerstwo Infrastruktury i Rozvoje RP. Moravskoslezský kraj Malé a střední podniky. Státní zdravotní fond Nevládní organizace (NGO). Opolská regionální turistická organizace. Polsko. Operační program infrastruktura a rozvoj.

11 S t r o n a 11 POWT RCz-RP PPP PTTK PUP RCz RP RPO SSD SWOT TEN-T WSSE UTK Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Polské sdružení turisticko - poznávací. Okresní úřad práce Česká republika. Polska republika Regionalní Operační program. Speciální demografická zóna. analýza SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby). Trans-European Transport Networks (Transevropská Dopravní síť). Wałbrzyská Zvláštní Ekonomická Zóna. Úřad železniční dopravy Polské republiky.

12 S t r o n a Wprowadzenie / Úvod. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Przekraczamy granice. Tento dokument je souhrnem činností realizovaných jako součásti projektu "Nová dimenze lokální spolupráce na polsko-českém pohraničí" a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika "Překračujeme hranice".

13 S t r o n a Metodologia oraz cele i założenia dokumentu / Metodika cíle a záměry dokumentu. Głównym założeniem niniejszej Strategii jest określenie celów rozwoju współpracy transgranicznej na analizowanym obszarze transgranicznym. Ponadto za pomocą niniejszego dokumentu chcieliśmy przekazać najważniejsze informacje dotyczące kraju sąsiedniego w odniesieniu do poszczególnych polityk realizowanych przez władze publiczne. Za pomocą niniejszego dokumentu chcielibyśmy zapoznać osoby zainteresowane rozwojem współpracy polsko-czeskiej z podstawami prawa oraz działalnością organów publicznych w kraju instytucji partnerskich. Służy temu dwujęzyczna, polsko-czeska struktura dokumentu, która ma na celu przekazanie informacji na temat kraju sąsiedniego w rodzimym języku. Mamy nadzieję, że lektura dokumentu zachęci instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe z obydwu stron granicy do realizacji projektów współpracy transgranicznej. Hlavním cílem této strategie je definování účelu přeshraniční spolupráce v analyzované příhraniční oblasti. Kromě toho, prostřednictvím tohoto dokumentu jsme chtěli sdělit nejdůležitější informace o sousední zemi ve vztahu ke konkrétní politice prováděné veřejnými orgány. Prostřednictvím tohoto dokumentu chceme dát lidem se zájmem o rozvoj česko-polské spolupráce se základy práva a činnosti orgánů veřejné moci v zemi smluvního partnera. Toho je dosaženo dvojjazyčnou polsko-české strukturou dokumentu, který má za cíl poskytnout informace o sousední zemi v rodném jazyce. Doufáme, že obsah tohoto dokument povzbudí veřejné instituce a nevládní organizace z obou stran hranice k realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Mateusz Huk Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych Mgr. Petra Slováček Rypienová Mgr. Veronika Křístková ETC EducationTalentCulture, z.s.

14 S t r o n a Zgodność z dokumentami strategicznymi / Soulad se strategickými dokumenty. Niniejsza Strategia została opracowana w oparciu o następujące dokumenty. - Komunikat Komisji Europejskiej Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. Bruksela 2010 r. Projekt przewodni: Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Punkt 3.1. Jednolity rynek XXI wieku. Punkt 3.2. Inwestowanie na rzecz rozwoju: polityka spójności, wykorzystanie budżetu UE i prywatnego kapitału. - Strategię Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej na lata Praga 2013 r. Priorytet 9. Wsparcie współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. - Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego : regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Obszar strategiczny 2: Zapewnienie spójności wewnętrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych. Problem przestrzenny d) Zwiększanie potencjału rozwojowego i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów. Cel horyzontalny Współpraca międzynarodowa. Cel 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. - Strategię Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, która została przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów. Warszawa 2012 r. Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. Cel globalny 4: Środowisko o wysokiej jakości i wysokich walorach kulturowych, usługi i infrastruktura dla celów życiowych, pracy oraz wizyt. Cel globalny 5: Efektywne zarządzanie sprawami publicznymi. - Strategie rozwoju czeskich krajów (Liberecki, Kralowehradecki, Pardubicki, Ołomuniecki, Morawskośląski). - Strategie rozwoju polskich województw (Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie).

15 S t r o n a 15 - Strategie rozwoju polsko-czeskich Euroregionów. - Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Tato strategie byla vytvořena na základě těchto dokladů. - Sdělení Evropské komise Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. KOM (2010) 2020 v konečném znění. Brusel, Stěžejní iniciativa: "Evropa účinněji využívající zdroje". Bod 3.1.Jednotný trh pro jedenadvacáté století. Bod 3.2. Investice do růstu: politika soudržnosti, mobilizace rozpočtu EU a soukromého kapitálu. - Strategie regionálního rozvoje České republiky na období Praha Priorita 9. Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni. - Národní strategie regionálního rozvoje : kraje, města, venkovské oblasti. Dokument schválený Radou ministrů dne 13. července Strategická oblast 2: "zajištění vnitřní soudržnosti v zemi. Prevence nadměrné územních rozdílů ".Problém území d) "Zlepšení rozvojového potenciálu a působení proti marginalizaci oblastí". Horizontální cíl "Mezinárodní spolupráce". Cíl 2.4. Překonání nevýhody spojené s umístěním pohraničních oblastí obzvláště podél vnějších hranic EU. - Národní rozvojová strategie Ministerstvo pro místní rozvoj. Varšava Priorita 6. Regionální rozvoj a zvyšování územní soudržnosti. - Národní Strategie národního rozvoje aktivní společnost, konkurenceschopná ekonomika, efektivní stát, která byla přijata dne 25. září Radou ministrů. Varšava Cíl III.3. Posílení mechanismů pro udržitelný rozvoj a územní integraci pro rozvoj a plné využití regionálních potenciálů. Globální cíl 4: Životní prostředí s vysokou kvalitou a vysokou kulturní hodnotou, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu. Globální cíl 5: Efektivní řízení veřejných záležitostí. - Strategie pro rozvoj českých krajů (Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský).

16 S t r o n a 16 - Strategie pro rozvoj polských krajů (Dolní Slezsko, Opole, Silesia). - Strategie pro rozvoj česko-polských Euroregionů. - Program přeshraniční spolupráce INTERREG VA Česká republika-polská republika

17 S t r o n a Zakres terytorialny / Územní působnost. Zakres terytorialny niniejszej strategii obejmuje gminy wymienione w ramach niniejszego podrozdziału. W celu uniknięcia przekazywania informacji powszechnie znanych a dotyczących własnego kraju Informacje na temat polskiej części zostały przedstawione w języku czeskim i odwrotnie. Územní působnost této strategie zahrnuje obce uvedené níže. Aby se zabránilo přenosu informací běžně známých o vlastní zemi, informace o polském území jsou prezentovány v češtině a naopak. Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Jindřichov, Zakres terytorialny niniejszej Strategii obejmuje: Po stronie czeskiej: Mikroregion Osoblazsko, w skład którego wchodzą gminy: Liptaň, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešna, Vysoká oraz dwa miasta: - Město Albrechtice, - Janov.

18 S t r o n a 18 Celem Mikroregionu Osoblazsko jest współpraca gmin członkowskich przede wszystkim w takich obszarach jak: - gospodarka, - sport, - współpraca transgraniczna, - kultura, - turystyka. Strona internetowa Dobrowolnego Związku Gmin Mikroregion Związek Gmin Ziemi Osobłoskiej (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska: Více zde: Źródło mapy: CRR RCz:

19 S t r o n a 19 Powierzchnia: 167 km 2. Ludność: ok osób. Gęstość zaludnienia: ok. 29 osób / km 2. Ziemia osobłoska jest położona w kraju morawsko-śląskim, w pasie ziemi pomiędzy Ziemią Prudnicką i Ziemią Głubczycką. Mapa okolic Osobłogi. Źródło zdjęcia satelitarnego: Wikimapia (CC).

20 S t r o n a 20 Fot. Niské jezero. Autor: Mzopw, Public domain. Územní rozsah této strategie zahrnuje: Na polské straně: A) obce: - Głuchołazy, - Kamiennik - Korfantów, - Łambinowice, - Nysa, - Otmuchów, - Paczków, - Pakosławice, - Skoroszyce. b) Okres Nysa (Powiat nyski). Mapa: Okres Nysa na mapě opolského kraje. Zdroj mapy: PetrusSilesius, CC BY-SA 3.0. Okres Nysa (Powiat nyski) - okres v jižní části opolského regionu. Jeho centrem je město Nysa. Jižní část hranice okresu je rovněž částečně státní hranicí. Rozloha: 1223,87 km2. Počet obyvatel: cca lidí. Hustota obyvatel: cca. 116 osob / km2. Pravomoci okresu podle zákona ze dne 5. června 1998 o okresní vládě (., Dz U. z roku č 0, pos 595) zahrnují, mimo jiné úkoly týkající se: - veřejného školství,

21 S t r o n a 21 - podpory a ochrany zdraví, - sociální výpomoci, - pro-rodinné politiky, - podpory osob se zdravotním postižením, - veřejné dopravy a veřejných silnic, - kultury a ochrany památek a péče o památky, - tělesné kultury a cestovního ruchu, - geodézie, kartografie a katastru, - správy nemovitostí. - architektonicko - stavební správy a administrace budov, - vodohospodářství - životního prostředí a ochrany přírody - zemědělství lesnictví a vnitrozemnského rybářství - veřejného pořádku a bezpečnosti občanů - ochrana před povodněmi včetně zařízení pro skladování a údržbu okresního protipovodňového vybavení, požární ochrany a prevence dalších mimořádných ohrožení života a zdraví lidí a životního prostředí - boje s nezaměstnaností a aktivaci místního trhu práce - ochrany práv spotřebitelů - údržby okresních budov a veřejných zařízení a administrativních budov - obrany - ochrany životního prostředí a přírody - propagace okresu, - spolupráce s nezisovými organizacemi. V obcich Kamiennik, Pakosławice a Skoroszyce pracuje místní akční skupina (Zlatá země). Webové stránky MAS Złota Ziemia:

22 S t r o n a 22 V obcich Głuchołazy, Nysa, Otmuchów a Paczków pracuje místní akční skupina Nyskie Księstwo Jezior i Gór (Niské Knížectví Jezer a Hor). Webové stránky MAS: Webové stránky okresu Nysa: Webové stránky obce Nysa: Webové stránky obce Głuchołazy:

23 S t r o n a 23 Webové stránky obce Kamiennik: Webové stránky obce Korfantów: Webové stránky obce Łambinowice: Webové stránky obce Otmuchów:

24 S t r o n a 24 Webové stránky obce Paczków: Webové stránky obce Pakosławice: Webové stránky obce Skoroszyce:

25 S t r o n a Część analityczna / Analytická část Zasoby ludzkie i gospodarka / Lidské zdroje a hospodářství. Liczba ludności oraz struktura wiekowa: wiek Liczba ludności razem lat lata lat i więcej 1626 Źródło danych: Czeski Urząd Statystyczny: Narodziny, zgony i migracje: rok narodziny zgony saldo nar./zg. saldo migracji saldo razem Źródło danych: Czeski Urząd Statystyczny: Zgodnie z powszechnie przyjętym w Republice Czeskiej podziałem gospodarkę narodową dzielimy na trzy sektory: - sektor pierwszy (rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo), - sektor drugi (przemysł przetwórczy i budownictwo), - sektor trzeci (usługi).

26 S t r o n a 26 Warunki przyrodnicze i dostępność gruntów ornych wysokiej jakości sprawiają, że czeska część analizowanego obszaru ma duże znaczenie dla rolnictwa w RCz. Rolnictwo jest dominującą, aczkolwiek nie jedyną gałęzią gospodarki na tym terenie. Duże znaczenie w tym zakresie mają również tradycyjne gałęzie przemysłu oraz branża budowlana. W czeskiej części analizowanego terenu usytuowane nie ma dużych zakładów przemysłowych. Na terenie czeskiej części analizowanego obszaru działają przede wszystkim następujące zakłady: - handel oraz naprawy samochodów i innych wyrobów przemysłu maszynowego (28% wszystkich firm), - leśnictwo i gospodarka leśna (27%), - branża hotelarska, gastronomia i turystyka (21%). W porównaniu z okolicznymi powiatami (okresami) analizowany teren cechuje niższa niż średnia krajowa w Rcz liczba firm świadczących usługi dla innych podmiotów gospodarczych. Najważniejszym czynnikiem powodujący taki stan rzeczy jest brak dużych ośrodków miejskich na analizowanym terenie (firmy tego typu preferują duże ośrodki miejskie jako miejsca swojej działalności). Jeśli chodzi o siłę nabywczą ludności czeskiej części analizowanego obszaru to jest ona mniejsza niż średnia krajowa. Ta część kraju jest uznawana za jedną z uboższych części Republiki Czeskiej. Kolejny ważny element stanowiący przedmiot niniejszej analizy to liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych [Registr ekonomických subjektů (RES)] oraz jej przeliczenie na tysiąc mieszkańców. W ostatnich latach liczba podmiotów gospodarczych w Republice Czeskiej stale rośnie. Pod koniec ostatniej dekady wieku corocznie przybywało w Czechach ok nowych podmiotów gospodarczych. Tendencja ta uległa wyhamowaniu w roku 2012, kiedy to liczba nowopowstających firm spadła do niespełna 25 tysięcy. Mniejsza liczba podmiotów gospodarczych odnotowana w ostatnich latach jest spowodowana przede wszystkim ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. W skali całej Republiki Czeskiej na 1000 mieszkańców przypada średnio 259 podmiotów gospodarczych. Wszystkie gminy należące do czeskiej części analizowanego obszaru charakteryzują się wskaźnikiem poniżej średniej krajowej. W czeskiej części analizowanego obszaru funkcjonuje jedna, specjalna strefa przemysłowa. Strefa ta znajduje się w miejscowości Třemešná.

27 S t r o n a 27 Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców: Łączna liczba podmiotów gospodarczych (wg ewidencji ARES) 1522 Liczba mieszkańców 9360 Źródło danych: Czeski Urząd Statystyczny: Przykłady dużych firm działających w czeskiej części analizowanego obszaru. Miejscowość Město Albrechtice Nazwa firmy Bosch Termotechnika Česká republika Innymi ważnymi pracodawcami w czeskiej części analizowanego obszaru są firmy państwowe o zasięgu ogólnokrajowym - np. Česká pošta [Poczta Czeska], České dráhy [Koleje Czeskie] a także jednostki administracji publicznej. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie polityki zatrudnienia w Republice Czeskiej jest ustawa nr 435 z 2004 roku o zatrudnieniu. Bezrobocie stanowi jeden z największych problemów w czeskiej części analizowanego obszaru. Na rozwój bezrobocia na analizowanym obszarze wpływają procesy następujące na rynku pracy, jakie jak: - umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawierane na czas określony, - letnio-jesienne prace sezonowe, - wchodzenie na rynek pracy absolwentów szkół średnich/wyższych po zakończeniu roku szkolnego/akademickiego. Liczba zarejestrowanych osób ubiegających się o zatrudnienie oraz wolne miejsca pracy: Rok Liczba bezrobotnych Źródło danych: Czeski Urząd Statystyczny:

28 S t r o n a 28 Počet obyvatel: Jednotka územního celku (stav ke konci roku) Głuchołazy Kamiennik Korfantów Łambinowice Nysa Otmuchów Paczków Pakosławice Skoroszyce Zdroj: Główny Urząd Statystyczny, Věková struktura (2014): Uzemní jednotka celkově V předproduktivním věku - 14 let a méně V produktivním věku: let ženy, let muži V postproduktivním věku Głuchołazy Kamiennik Korfantów Łambinowice Nysa

29 S t r o n a 29 Otmuchów Paczków Pakosławice Skoroszyce Zdroj: Główny Urząd Statystyczny, Počet narozených a zemřelých (2014) Počet narozených/ 1000 os. Počet zemřelých/ 1000 os. Saldo / 1000 os. Okres Nysa 7,9 10,43-2,5 Zdroj: Główny Urząd Statystyczny, Polská část území, které je předmětem této analýzy je charakterizována záporným saldem migrace. Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu věcí je nedostatek velkých městských a akademických center. V perspektivě do roku 2020 lze očekávat další ztrátu obyvatel. Vylidňování je také jednou z příčin strukturální změny na trhu práce. Věková struktura se z důvodu vzdělávání mění na nevyužitelnou. Většina mladých lidí, kteří opouštějí region, aby získali vzdělání, již se nevrací na místní trh práce. Migrace obyvatel (2014): Počet Počet vystěhovaných Saldo přistěhovaných Okres Nysa Zdroj: Główny Urząd Statystyczny, Nezaměstnanost a trh prace: Úkoly státu, pokud jde o politiku trhu práce v Polsku popisuje zákon ze dne 20. dubna 2004 na podporu zaměstnanosti a trhu práce institucí. Zákon stanoví úkoly státu v oblasti podpory zaměstnanosti, zmírnění dopadů nezaměstnanosti a odborné aktivizace. Tento zákon reformoval fungování institucí na trhu práce, jako jsou například: - Dobrovolné sbory práce, - pracovní agentury, - školící instituce, - veřejné pracovní úřady, - instituce sociálního dialogu a lokálního partnerství.

30 S t r o n a 30 Veřejné služby zaměstnanosti představují pracovní orgány spolu s okresními a krajskými úřady práce, úřadu ministra odpovědného za pracovněprávní záležitostí a krajskými úřady plnění úkoly stanovené zákonem. Na území polské strany analyzované oblasti je provozován jeden okresní úřad práce - PUP v Nyse. Počet hlášených nabídek zaměstnání od roku 2007: Okres Nysa Zdroj: Główny Urząd Statystyczny,

31 S t r o n a 31 Podíl nezaměstnaných registrován v populaci v produktivním věku (%): Průměr pro analizované území 19,0 21,4 20,2 16,9 (okres Nysa) Průměr pro celé 12,5 13,4 13,4 11,5 Polsko Zdroj: Główny Urząd Statystyczny, Podíl registrovaných nezaměstnaných v populaci v produktivním věku je cca. 16,9%, což je hodnota vyšší než celostátní průměr zaznamenaný v roce 2014 (polský národní průměr byl 11,5% v roce 2014). Tyto údaje nejsou zcela spolehlivé vzhledem k tomu, že v polské části zkoumané oblasti, existuje fenomén emigrace do západní Evropy (hlavní směry emigrace jsou Německo, Nizozemsko, Itálie, Rakousko a Spojené království).

32 S t r o n a 32 Hospodářství: Subjekty zapsané do registru REGON a fyzické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost (2013): Uzemní jednotka Subjekty zapsané do registru REGON na 10 tis. Obyvatel Głuchołazy 986 Kamiennik 672 Korfantów 589 Łambinowice 698 Nysa 1191 Otmuchów 854 Paczków 1000 Pakosławice 904 Skoroszyce 728 Průměr pro analizované 995 území (PL) Průměr pro celé Polsko 1057 Zdroj: Główny Urząd Statystyczny, V polské části zkoumaného území fungují zvláštní průmyslové zóny. Průmyslová zóna je samostatnou administrativní části polského území, určenou pro provoz obchodní aktivity za zvýhodněných podmínek. Podnikatel v takové zóně získává daňovou úlevu a další výhodou je skutečnost, že může začít pracovat na speciálně připraveném, vybaveném terénu. Do takové zóny lze zahrnout např. Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest Park v Nysie. Webové stránky podnikatelského inkubátoru v Nysie (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie) :

33 S t r o n a 33 Webové průmyslové zóny (WSSE) v Nyse :

34 S t r o n a 34 Najważniejsze konkluzje: 1. Na całym analizowanym obszarze zachodzi postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W perspektywie długoletniej nastąpi starzenie się populacji a także wrośnie liczba mieszkańców powyżej 65. roku życia i zmaleje liczba dzieci i młodzieży do 14. roku życia włącznie. 2. Cały analizowany region charakteryzuje ujemne saldo migracyjne. 3. Zdecydowana większość młodych ludzi opuszczających ten obszar w celu zdobycia wykształcenia, nie wraca na tutejszy rynek pracy. 4. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na 10 tys. ludności kształtuje się na poziomie niższym niż średnia krajowa (wyjątkiem w tym zakresie jest Nysa). 5. Cały analizowany obszar charakteryzuje się niższym poziomem siły nabywczej mieszkańców. 6. Średni udział bezrobotnych kształtuje się na poziomie wyższym od średniej krajowej. Klíčové závěry: 1. Na celém analyzovaném území dochází k postupnému procesu stárnutí. V dlouhodobém horizontu, bude docházet ke stárnutí populace a zvýšení počtu obyvatel nad 65 let věku a snížení počtu dětí a mladých lidí do 14 let včetně. 2. Celá analyzovaná oblast je charakterizována záporným zůstatkem migrace. 3. Převážná většina mladých lidí, kteří opouštějí oblast, s cílem získat vzdělání, se nevrací na místní trh práce. 4. Počet podnikatelských subjektů registrovaných v systému REGON na 10 tisíc. populace je na úrovni nižší než je celostátní průměr (s výjimkou města Nysa). 5. Celá analyzovaná oblast se vyznačuje nižší úrovní kupní síly obyvatel. 6. Průměrný podíl registrovaných nezaměstnaných osob představuje hodnotu vyšší, než je celostátní průměr.

35 S t r o n a 35

36 2.2. Transport / Doprava. Transport drogowy Drogi publiczne w Republice Czeskiej dzielimy na: - autostrady przeznaczone do połączeń dalekobieżnych, również o charakterze transgranicznym (np. autostrada A1); - drogi ekspresowe odpowiednik polskich dróg szybkiego ruchu o podobnym jak autostrada wyposażeniu technicznym; - droga I klasy służy przede wszystkim do transportu dalekobieżnego; - droga II klasy służy przede wszystkim do transportu pomiędzy powiatami (okresy); - droga III klasy przeznaczona do połączeń lokalnych i międzygminnych; - droga lokalna I klasy służy przede wszystkim do transportu na terenie gminy; - droga lokalna II klasy przede wszystkim służy do połączeń z nieruchomościami; - droga lokalna III klasy występuje przede wszystkim w postaci dróg dojazdowych; - droga lokalna IV klasy - drogi o znaczeniu lokalnym niedostępne dla pojazdów mechanicznych. Drogi w Republice Czeskiej struktura własności/zarządu: Rodzaj drogi Właściciel Zarządca Autostrada Droga ekspresowa Droga I klasy Republika Czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad RCz Droga II klasy Dyrekcja dróg danego Kraju (jednostka Kraj Droga III klasy samorządowa o znaczeniu regionalnym) Drogi lokalne I klasy Gminy, na Drogi lokalne II klasy których terenie Drogi lokalne III klasy leżą drogi. Drogi lokalne IV klasy Gminy lub ich jednostki budżetowe. Główną cześć sieci komunikacyjnej Ziemi Osobłoskiej tworzy droga I klasy I/57 (Słowacja- Nowy Jiczyn-Opava-Krnov- Město Albrechtice-granica z Polską). Wyniki badań wskazują, że intensywność ruchu na tym odcinku stale rośnie. Taki stan rzeczy negatywnie wpływa na bezpieczeństwo, płynność ruchu kołowego oraz zanieczyszczenie powietrza w gminach przez które przebiega wspomniany szlak komunikacyjny. System dróg II klasy obejmuje przede wszystkim drogę nr 457 (Petrovice-Osobłoga). Problemem zaobserwowanym na wspomnianych szlakach komunikacyjnych jest zwiększony ruch samochodów ciężarowych prowadzący do deformacji nawierzchni oraz skrajni dróg. W wielu przypadkach na analizowanym terenie można przystąpić do realizacji projektów mających na celu budowę chodników oraz ścieżek rowerowych. W czeskiej części analizowanego obszaru działa autobusowa komunikacja zbiorowa. Międzymiastową komunikację zbiorową na tym obszarze obsługuje kilku przewoźników prywatnych (m.in. Arriva Morava a.s. największy przewoźnik autobusowy w RCz).

37 S t r o n a 37 Analizowany obszar objęty jest Zintegrowanym Systemem Komunikacji (IDOS), który cechują jednolite warunki przewozowe a także koordynacja rozkładów jazdy pomiędzy różnymi środkami transportu oraz ofertami poszczególnych przewodników. W skład systemu IDOS w RCz wchodzi zarówno komunikacja kolejowa oraz międzymiastowa jak i miejska komunikacja zbiorowa. Połączenia stanowiące część systemu IDOS można sprawdzić na stronie: Transport kolejowy Najważniejszym organem administracji publicznej zajmującym się transportem kolejowym w Republice Czeskiej jest Ministerstwo Transportu RCz. Bieżącym zarządem zajmuje się państwowa jednostka budżetowa, która pełni rolę właściciela linii kolejowych. Jest nią Zarząd Transportu Kolejowego (Správa železniční dopravní cesty, s. o.). Jeśli chodzi o obsługę transportu kolejowego to w Czechach rolę tą pełni kilka firm przewozowych. Największą z nich są Koleje Czeskie SA (České dráhy, a.s.). Ważną rolę w tym zakresie odgrywają również tacy przewoźnicy jak: LEO Expres a.s. i RegioJet a.s. Najważniejszym przewoźnikiem w ramach towarowego transportu kolejowego jest firma czeskich kolei państwowych - ČD Cargo, a.s. Przez analizowany teren przebiega linia kolejowa numer 292 (Šumperk Krnov). Wspomniany szlak kolejowy ma znaczenie ponadlokalne i służy przede wszystkim zapewnieniu komunikacji kolejowej pomiędzy Krajem Morawsko-śląskim a Jesenikami. Duże znaczenie dla analizowanego obszaru posiada również linia koleji wąskotorowej nr 298 Třemešná ve Slezsku Osobłoga o długości ok. 20 km. Bardzo duże znaczenie dla analizowanego obszaru ma projekt przedłużenia wspomnianej linii kolejowej do Polski i połączenie jej z miejscowością Racławice Śląskie. Transport rowerowy i turystyka piesza Najważniejszą trasą rowerową na wspomnianym terenie jest trasa nr 55 prowadząca z Úvalna do Jeseníka. Drugorzędne znaczenie na analizowanym terenie ma trasa nr 6116 Města Albrechtice do Osoblahy. Większość ścieżek rowerowych na analizowanym obszarze stanowią trasy tzw. 4 kategorii.

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój

Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wspólna Placówka Kudowa Zdrój Prezentacja Wspólnej Placówki w Kudowie Zdrój dotycząca współpracy polsko czeskiej Seminarium Wisła

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wałbrzych, 21.11.2013 r. 2 Jak to się zaczęło... I połowa 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU

INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Nysie INFORMACJE O BEZROBOTNYCH WYŁĄCZONYCH Z REJESTRU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE Z TYTUŁU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2008 ROKU 2010 P O W I A T O W Y U R Z Ą D

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego W ramach niniejszego projektu przeprowadzono analizy: - ogólnodostępnych danych statystycznych z siedmiu zakresów tematycznych, - najważniejszych dokumentów programowych, planistycznych i strategicznych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Wrocław, 14.02.2017 r. fot. Jarek Patron, IRT Anna Bocian anna.bocian@irt.wroc.pl Robert Skrzypczyński robert.skrzypczynski@irt.wroc.pl Zadania Instytutu Rozwoju Terytorialnego w projekcie: Úkoly Instytut

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Środa z Funduszami dla instytucji kultury Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r. Ilona Kwiecińska Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu BUDŻET PROGRAMU - 226 mln EUR z EFRR Oś priorytetowa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

O R E G I O N P R A D Z

O R E G I O N P R A D Z Piotr Chrobak Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w celu poprawy i rozwoju infrastruktury szlaków turystycznych wybrane przykłady z terenu powiatu nyskiego E D EUR IA O R E G IO N P R A D Z

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Žadatel/ Wnioskodawca. Partner/ Partner. Koliba, o. s./ Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Natura"

Žadatel/ Wnioskodawca. Partner/ Partner. Koliba, o. s./ Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura Dne 25. června 2009 se v sídle české části Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński v Českém Těšíně konalo 3. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa 2014 2020

Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa Náchod 2014 2024 Strategie rozvoje evropského města Náchod Kudowa 2014 2020 Kudowa-Zdrój, Náchod 2013-2014 2 Spis treści Obsah Wstęp... 5 Úvod... 6 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r.

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r. 1 Perspektywa finansowa. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne Kłodzko, 27 listopada 2014 r. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Fundusz Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska Polska

Fundusz Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska Polska Fundusz Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska Polska Cieszyn, 27.10.2015r. MAŁE PROJEKTY, WIELKIE EFEKTY FOND MIKROPROJEKTŮ FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW RCz BESKYDY TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO SILESIA PRADĚD GLACENSIS

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu rynku pracy w obszarze powiatów nyskiego i prudnickiego

Analiza stanu rynku pracy w obszarze powiatów nyskiego i prudnickiego Zlaté Hory, 25.09.2013 Analiza stanu rynku pracy w obszarze powiatów nyskiego i prudnickiego Projekt pn. Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SEKTORA USŁUG KOMUNALNYCH W GMINIE

ANKIETA SEKTORA USŁUG KOMUNALNYCH W GMINIE ANKIETA SEKTORA USŁUG KOMUNALNYCH W GMINIE Oznaczenia podstawowe: 1) dane ankiety według stanu na dzień 31.12.2008 2) badany jest 2008 rok 3) źródła danych: a) BDR - dane Banku Danych Regionalnych Głównego

Bardziej szczegółowo