Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r."

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r.

2 UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer w rzymskim rejestrze spółek, kod podatkowy i numer VAT Wpisany do rejestru bankowego Spółka matka Grupy Bankowej UniCredito Italiano Numer rejestru Grupy Bankowej: Członek Międzybankowego Funduszu Ochrony Depozytów Kapitał zakładowy: ,00 euro, w pełni wpłacony SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 2

3 Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r. 3

4 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 4

5 Rada Dyrektorów i Rada Biegłych Rewidentów Rada Dyrektorów Dieter Rampl Przewodniczący Gianfranco Gutty Pierwszy Wiceprzewodniczący Franco Bellei Wiceprzewodniczący Berardino Libonati Fabrizio Palenzona Anthony Wyand Alessandro Profumo Dyrektor Generalny Manfred Bischoff Dyrektorzy Vincenzo Calandra Buonaura Enrico Tommaso Cucchiani Donato Fontanesi Francesco Giacomin Piero Gnudi Friedrich Kadrnoska Max Dietrich Kley Marianna Li Calzi Salvatore Ligresti Luigi Maramotti Antonio Maria Marocco Carlo Pesenti Hans Jürgen Schinzler Nikolaus Von Bomhard Franz Zwickl Rada Biegłych Rewidentów Lorenzo Lampiano Giorgio Loli Sekretarz Spółki Przewodniczący Gian Luigi Francardo Siegfried Mayr Aldo Milanese Vincenzo Nicastro Stali Biegli Rewidenci Massimo Livatino Giuseppe Verrascina Rewidenci zastępczy Dyrektor odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdań Finansowych Spółki Ranieri de Marchis 5

6 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 6

7 Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r. Wstęp 8 Wstępne objaśnienia do raportu kwartalnego 8 Przeklasyfikowanie wybranych instrumentów finansowych 9 Wybrane dane finansowe 11 Skrócone sprawozdanie finansowe 12 Bilans 12 Rachunek zysków i strat 13 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 14 Trzeci kwartał 2008 r. 14 Dane kwartalne 15 Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz komentarze Dyrektorów 17 Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego 18 Znaczące rezultaty i wyniki 20 Udział Pionów w wynikach Grupy 24 Pion Bankowości Detalicznej 25 Pion Bankowości Korporacyjnej 29 Pion Bankowości Prywatnej 34 Pion Zarządzania Aktywami 38 Pion Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB) 42 Pion Rynków Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Pion Rynków Polskich 47 Pion CEE 49 Pion Rynków Polskich 55 Wydarzenia po dacie bilansowej 57 Ocena sytuacji i perspektyw 58 Dalsze informacje 59 Oświadczenie Dyrektora odpowiedzialnego za sporządzenie Sprawozdań Finansowych Spółki 60 Uwagi W tabelach użyto następujących symboli standardowych:. (-) oznacza, że pozycja/dane nie istnieją;. dwie kropki (..) lub (n.s.), gdy wartości nie osiągnęły minimum uznawanego za istotne lub w każdym przypadku nie są uznawane za istotne ; N.A. oznacza, że wartość nie jest dostępna. O ile nie podano inaczej, wszystkie kwoty są wyrażone w milionach euro. 7

8 Wstęp Wstępne objaśnienia do raportu kwartalnego Niniejszy raport kwartalny, przygotowany zgodnie z artykułem 154-ter, paragraf 5 Rozporządzenia Legislacyjnego 58/98, został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), jak opisano w nocie znajdującej się na końcu nieniejszego raportu. Komunikaty prasowe odnoszące się do istotnych zdarzeń w tym okresie są dostępne na stronie internetowej UniCredit, razem z prezentacją naszych wyników za trzeci kwartał Od zakończenia roku finansowego 2007 najważniejszymi zmianami w zakresie konsolidacji były: Włączenie Grupy Ukrsotsbank; Włączenie w zakres konsolidacji 31 małych spółek kontrolowanych już wcześniej lecz nie konsolidowanych ze względu na istotność (20 należy do Grupy HVB a 11 do Grupy BA-CA ); oraz Wyłączenie z zakresu konsolidacji BPH i czeskiego banku Hypostavebni Sporitelna AS, a także FIMIT i Communication Valley z byłej Grupy Capitalia. Dalsze istotne zmiany w zakresie konsolidacji, które nastąpiły pomiędzy wrześniem a grudniem 2007 r. odnosiły się głównie do: Przejęcia Capitalia SpA przez UniCredit SpA z dniem 1 października 2007 r. Wstępna konsolidacja Grupy Capitalia miała miejsce od tej daty zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych. Włączenia w zakres konsolidacji Grupy Bankowej JSC ATF kupionej przez BACA w listopadzie 2007 r., a także czterech spółek specjalnego przeznaczenia emitujących papiery dłużne (tzw. conduits) sponsorowane przez HVB (BUFCO, Black Forest, Arabella i Salome) i funduszu nieruchomości Euro Immo Profil, które zostały włączone do zakresu konsolidacji w grudniu 2007 r. Wyłączenia z zakresu konsolidacji FMS Bank, sprzedanego przez HVB pod koniec grudnia 2007 r. Skrócony rachunek zysków i strat za rok 2007 r. zawarty w Śródrocznym raporcie z działalności dla celów porównawczych został przekształcony tak, jakby połączenie biznesowe z Grupą Capitalia miało miejsce na początku 2007 r. Dla celów porównawczych przekształcony rachunek zysków i strat przedstawia również: znormalizowane zmiany w stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy 2007 r., które uwzględniają zmiany zakresu konsolidacji (dodatkowo do Grupy Capitalia już ujętej w zestawieniu pro-forma ), różnice kursowe walut stosowanych do przeliczania rachunków zysków i strat spółek zależnych, a także efekty reformy TFR (włoski system płacenia odpraw) oraz wpływ zmian w Funduszu Emerytalnym BA-CA na koszty Płac w 2007 r. Należy zaznaczyć, że począwszy od raportu kwartalnego sporządzonego na dzień 31 marca 2008 r. format skróconego rachunku zysków i strat został zmodyfikowany w celu lepszego ujawnienia, w aspekcie biznesowym, wyników leasingu operacyjnego amortyzacja związana z leasingiem operacyjnym została przeklasyfikowana do innych przychodów operacyjnych netto, w którym czynsze dzierżawne były ujęte już wcześniej, oraz uniknięcia wpływu ekonomicznych skutków alokacji ceny zakupu w ramach połączenia z Grupą Capitalia na poszczególne pozycje rachunku zysków i strat. Ekonomiczne skutki alokacji ceny zakupu w ramach połączenia z dawną Grupą Capitalia zostały przeklasyfikowane do oddzielnej pozycji. Główne pozycje aktywów zaklasyfikowane w ramach MSSF 5 jako aktywa trwałe i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży w bilansie na dzień 30 września 2008 r. dotyczyły IRFIS-Mediocredito della Sicilia SpA i 184 oddziałów przeznaczonych do zbycia. Taka klasyfikacja warunkowała zezwolenie Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" (Włoski Urząd Konkurencji) na przejęcie Capitalia SpA przez UniCredit SpA Wyniki pionów (informacje dotyczące segmentów działalności) są przedstawione - tak jak w 2007 r. na podstawie struktury organizacyjnej zaakceptowanej przez Zarząd w lipcu 2007 r., tzn. dane siedmiu pionów biznesowych (Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, Zarządzania Aktywami, Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), Rynków Polski (PM) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (CEE)) w układzie sprawozdawczym do poziomu wyniku brutto. Dla Pionów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz Rynków Polski (PM) zaprezentowano również wynik netto za okres w oddzielnym rozdziale niniejszego raportu. W trzecim kwartale 2008, w ramach trwającej reorganizacji Grupy, zmieniono skład Pionów poprzez przeniesienie filii UniCredit w Nowym Jorku, Hong Kongu i Paryżu z Centrum Korporacyjnego do Pionu Bankowości Korporacyjnej, Infrastrukturę UniCredit przeniesiono z Pionu Bankowości Korporacyjnej do Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), a część działalności MCC z Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB) do Pionu Bankowości Korporacyjnej. Rachunki zysków i strat Pionów Bankowości Detalicznej, Bankowości Prywatnej i Leasingu również odnotowały wpływ reorganizacji korporacyjnej MCC i Banku Fineco, w wyniku której ich Centra Korporacyjne zostały zlikwidowane, oraz wystąpiły niewielkie zmiany w przypisaniu zakresu ich dzialności do poszczególnych Pionów. Rachunki zysków i strat Pionów dla okresów porównywalnych zostały przekształcone, by uwzględniały te zmiany. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 8

9 Przeklasyfikowanie wybranych instrumentów finansowych 15 października 2008 r. Komisja Europejska wydała Rozporządzenie 1004 uwzględniające zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które zezwalają, na określonych warunkach, na przeklasyfikowanie instrumentów finansowych wobec których nastąpiła zmiana w strategii zarządzania, z kategorii Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu lub Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży do innych kategorii. Zgodnie z tymi regulacjami Grupa przeklasyfikowała aktywa finansowe, których nie zamierza sprzedać, w wyniku obniżonej ich płynności i zawirowań rynkowych. Uznano, że najlepszą strategią, biorąc pod uwagę dobre wyceny fundamentalne, będzie utrzymywanie tych aktywów w najbliższej przyszłości. Strukturyzowane produkty kredytowe nie będące instrumentami pochodnymi i niektóre obligacje wyemitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe zostały przeklasyfikowane z pozycji Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu do pozycji Należności od banków i Należności od klientów. Rozpoznanie przeklasyfikowanych instrumentów finansowych w nowych pozycjach zostało dokonane 1 lipca 2008 r. według wartości godziwej. W trzecim kwartale 2008 r. przeklasyfikowanie instrumentów finansowych spowodowało, że straty kapitałowe wynoszące 866 milionów euro nie zostały ujęte w rachunku wyników. Nie dokonano zmiany klasyfikacji instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do kategorii Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Poniższa tabela prezentuje wartości przeklasyfikowanych aktywów w każdej z kategorii, a także ich wartość księgową na 30 września 2008 r. oraz stratę kapitałową, która by wystąpiła gdyby nie dokonano przeklasyfikowania. (w mln euro) KWOTA WARTOŚĆ WARTOŚĆ KAPITAŁOWE ZYSKI (STRATY) BAZOWA KSIĘGOWA NA GODZIWA NA NIE ROZPOZNANE W WYNIKU PRZEKLASYFIKOWANIA (PRZED OPODATKOWANIEM Strukturyzowane produkty kredytowe Pozostałe obligacje i skrypty dłuzne OGÓŁEM Po zmianie klasyfikacji instrumentów finansowych do pozycji Należności od banków oraz Należności od klientów powyższe instrumenty finansowe są obecnie wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu, z uwzględniem, gdzie jest to konieczne, spadku wartości w związku z oceną ryzyka kredytowego. Zastosowanie tych zasad rachunkowości zwiększyło w trzecim kwartale 2008 należne odsetki o 70 milionów euro i spowodowało odpisy w wysokości 80 milionów euro. Łączny wpływ na zysk brutto Grupy to 856 milionów euro. 9

10 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 10

11 Wybrane dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW (w mln euro ) PIERWSZE DZIEWIĘĆ MISIĘCY ZMIANA PRO-FORMA Przychód z działalności operacyjnej ,10% Koszty działalności operacyjnej ,10% Wynik na działalności operacyjnej ,20% Zysk brutto ,80% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Grupy ,80% WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI PIERWSZE DZIEWIĘĆ MISIĘCY ZMIANA PRO-FORMA ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego 1 ) 10,80% 18,10% -7,3 Wskaźnik koszty/przychody (C/I) 60,20% 53,70% 6,5 EVA (ekonomiczna wartość dodana) w mln euro GŁÓWNE POZYCJE BILANSOWE (w mln euro ) STAN NA ZMIANA Suma bilansowa ,10% Należności od klientów ,40% Zobowiązania wobec klientów i wyemitowane papiery wartościowe ,50% Kapitał własny ,90% WSKAŹNIKI KAPITAŁOWE STAN NA ZMIANA Core Tier 1(wskaźnik kapitałów podstawowych)/aktywa ważone ryzykiem ogółem Kapitał regulacyjny razem/aktywa ważone ryzykiem ogółem ,67% 5,71% -0,04 10,44% 10,36% 0,08 PERSONEL I ODDZIAŁY STAN NA ZMIANA Liczba pracowników 3 Liczba pracowników (proporcjonalna konsolidacja jednostek zależnych) Oddziały RATINGI ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA PERSPEKTYWA FITCH RATINGS Moody's Investors Service Standard & Poor's KRÓTKOTERMINOWE DLUGO I ŚREDNIO TERMINOWE UTRZYMANIA OCENY F1 A+ NEGATYWNA P-1 Aa3 STABILNA A-1 A+ NEGATYWNA Uwaga: rachunek wyników za 2007 proforma uwzględnia danegrupy Capitalia począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. 1. Dane wyrażone w ujęciu rocznym. Wskaźnik obliczony w oparciu o średni kapitał własny za rok obrotowy (z wyłaczeniem dywidendy, wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne), bez uwzględnienia wartości f 2. Ekonomiczna Wartość Dodana (Economic Value Added) odpowiadająca różnicy pomiędzy NOPAT (wynikiem netto z działalności operacyjnej) a kosztem kapitału. 3. Dane dotyczące etatów. Dane obejmują wszystkich pracowników jednostek zależnych skonsolidowanych metodą proporcjonalną, takich jak Koç Financial Services Group. Wzrost w stosunku do stanu na 31 grudnia 2007 r. wynika z włączenia Ukrsotsbank (9.881 prac 4. Dane te obejmują wszystkie oddziały jednostek zależnych objętych konsolidacją proporcjonalną, takich jak Koç Financial Services Group. Wzrost w stosunku do stanu na 31 grudnia 2007 r. częściowo wynika z włączenia Ukrsotsbank (461 oddziałów na 30 wrześn 11

12 Skrócone sprawozdanie finansowe BILANS SKONSOLIDOWANY (w mln euro) STAN NA ZMIANA (1) KWOTA % Aktywa Kasa i środki pieniężne ,20% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ,10% Należności od banków ,50% Należności od klientów ,40% Inwestycje finansowe ,20% Instrumenty zabezpieczające ,40% Rzeczowe aktywa trwałe ,70% Wartość firmy ,50% Pozostałe wartości niematerialne ,30% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,10% Aktywa trwałe i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży ,60% Inne aktywa ,90% Ogółem aktywa ,10% Pasywa i kapitał własny Zobowiązania wobec banków ,40% Zobowiązania wobec klientów i wyemitowane papiery wartościowe ,50% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu ,60% Zobowiazania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ,40% Instrumenty zabezpieczające ,30% Rezerwy na ryzyko i wydatki ,70% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,00% Zobowiązania dotyczące grup aktywów przeznaczonych do sprzedaży ,70% Inne zobowiązania ,10% Udziały mniejszości ,50% Kapitał własny Grupy ,90% - Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy ,20% - Kapitał z aktualizacji wyceny do wartości godziwej aktywów przeznaczonych do oraz instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń ,9% - Zysk netto ,6% Ogółem pasywa i kapitał własny ,10% (1) Zgodnie z instrukcjami Banca d'italia zmieniło się ujęcie leasingu środków trwałych w budowie oraz środków trwałych oczekujących na leasing. Zmiana stanu rezerw na ryzyko i wydatki, należności podatkowych oraz wartości firmy w stosunku do r. wynika z aktualizacji alokacji ceny nabycia związanej z połączeniem z Grupą Capitalia. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 12

13 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW (w mln euro) PIERWSZE 9 MIESIĘCY ZMIANA mln euro % SKORYGOWANY PRO-FORMA (1) Odsetki netto ,60% 11,80% Dywidendy i pozostałe przychody z tytułu udziałów ,80% -4,70% Wynik z tytułu odsetek ,40% 11,00% Opłaty i prowizje netto ,50% -13,60% Zyski i starty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat n.s. n.s. Saldo pozostałych przychodów/kosztów ,30% -10,30% Wynik z tytułu prowizji i inne ,00% -35,40% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ ,10% -9,50% Koszty wynagrodzeń ,30% -1,50% Pozostałe koszty działania ,40% 1,10% Zwrot poniesionych wydatków ,10% -4,20% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ,90% 2,80% Koszty operacyjne ,10% -0,20% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,20% -21,00% Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki ,00% -26,00% Koszty integracji ,60% -48,10% Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiazania ,30% 27,20% Zysk z inwestycji ,20% -87,60% ZYSK BRUTTO ,80% -35,90% Podatek dochodowy ,20% -45,70% ZYSK NETTO ,10% -31,40% Zysk (strata) z aktywów przeznaczoczonych do sprzedaży, po opodatkowaniu ZYSK (STRATA) ZA ROK OBROTOWY ,10% -31,40% Zysk przypadajacy na udziały mniejszości ,70% -30,30% ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PRZED ALOKACJĄ CENY NABYCIA (PPA) ,70% -31,50% Efekt alokacji ceny nabycia Capitalia (PPA) ZYSK NETTO PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY GRUPY ,80% -35,90% Uwaga: Rachunek wyników za 2007 r. pro-forma uwzględnia dane Grupy Capitalia począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. (1) Zmiany przy niezmienionym zakresie konsolidacji i kursie wymiany oraz bez uwzględniania wpływu kosztów funduszu odpraw pracowniczych i funduszu emerytalnego w Bank Austria na koszty wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2007 r. 13

14 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Trzeci kwartał 2008 r. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW (w mln euro) 3 kw. ZMIANA mln euor % SKORYGOWANY PRO-FORMA (1) Odsetki netto ,40% 13,40% Dywidendy i pozostałe przychody z tytułu udziałów ,90% 50,50% Wynik z tytułu odsetek ,40% 14,70% Opłaty i prowizje netto ,10% -15,30% Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat n.s. n.s. Saldo pozostałych przychodów/kosztów ,30% -9,50% Wynik z tytułu prowizji i inne ,00% -35,80% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ ,50% -5,20% Koszty wynagrodzeń ,30% 1,10% Pozostałe koszty działania ,40% 0,10% Zwrot poniesionych wydatków ,70% -19,80% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ,90% 0,90% Koszty operacyjne ,00% 1,50% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,00% -14,70% Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki ,60% -39,20% Koszty integracji ,40% -82,90% Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiazania ,80% 65,30% Zysk z inwestycji n.s. n.s. ZYSK BRUTTO ,70% -53,00% Podatek dochodowy ,20% -49,40% ZYSK NETTO ,50% -55,00% Zysk (strata) z aktywów przeznaczoczonych do sprzedaży, po opodatkowaniu ZYSK (STRATA) ZA ROK OBROTOWY ,50% -55,00% Zysk przypadajacy na udziały mniejszości ,10% -36,90% ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PRZED ALOKACJĄ CENY NABYCIA (PPA) ,30% -57,60% Efekt alokacji ceny nabycia Capitalia (PPA) ZYSK NETTO PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY GRUPY ,20% -62,60% Uwaga: Rachunek wyników za 2007 r. pro-forma uwzględnia dane Grupy Capitalia (1) Zmiany przy niezmienionym zakresie konsolidacji i kursie wymiany. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 14

15 Dane kwartalne SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW PRO-FORMA w mln euro 3 kw. 2 kw. 1 kw. 4 kw. 3 kw. 2 kw. 1 kw. Odsetki netto Dywidendy i pozostałe przychody z tytułu udziałów Wynik z tytułu odsetek Opłaty i prowizje netto Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Saldo pozostałych przychodów/kosztów Wynik z tytułu prowizji i inne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ Koszty wynagrodzeń Pozostałe koszty działania Zwrot poniesionych wydatków Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Koszty operacyjne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki Koszty integracji Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiazania Zysk z inwestycji ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO Zysk (strata) z aktywów przeznaczoczonych do sprzedaży, po opodatkowaniu ZYSK (STRATA) ZA ROK OBROTOWY Zysk przypadajacy na udziały mniejszości ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PRZED ALOKACJĄ CENY NABYCIA (PPA) Efekt alokacji ceny nabycia Capitalia (PPA) ZYSK NETTO PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Uwaga: Rachunek wyników za 2007 r. pro-forma uwzględnia dane Grupy Capitalia począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. 15

16 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 16

17 17 Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz komentarze Dyrektorów

18 Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego Czynniki makroekonomiczne Zawirowania na rynkach finansowych, które zaczęły się w sierpniu 2007 r. w Stanach Zjednoczonych w wyniku kryzysu kredytów typu subprime, pogłębiły się w trzecim kwartale 2008 r. Latem stało się jasne, że restrukturyzacja bilansów banków będzie trwała dużo dłużej niż się spodziewano. Równocześnie wzrosły obawy dotyczące trwałej utraty wartości aktywów banków, a ich silna deprecjacja powodowała duże utrudnienia w procesie restrukturyzacyjnym. Na początku września Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych był zmuszony wspomóc finansowo dwóch gigantów na rynku kredytów hipotecznych: Fannie Mae i Freddie Mac. Tydzień później upadł Lehman Brothers, a AIG, największa grupa ubezpieczeniowa w Stanach Zjednoczonych, została w zasadzie znacjonalizowana. Również w Europie obserwowaliśmy interwencje rządowe mające na celu nacjonalizację banków i zasilanie kapitałowe rynku, aby rozwiązać poważne problemy z płynnością, tak jak w przypadku Dexii, Fortisa i Hypo Real Estate. Wydarzenia te zapoczątkowały utratę zaufania inwestorów do całego systemu bankowego, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. W obliczu szybko pogarszającej się sytuacji globalnej, banki centralne i rządy działały zgodnie, zapewniając płynność na rynkach finansowych, i redukując wspólnie stopy procentowe o 50 punktów bazowych w dniu 7 października, a także opracowując szeroko zakrojone plany ratunkowe chroniące banki i posiadaczy depozytów, przywracające zaufanie do rynków finansowych i zmniejszające wpływ kryzysu na realną gospodarkę, poprzez objęcie pomocą z funduszy publicznych najbardziej dotknięte kryzysem instytucje finansowe. Z uwagi na systemowy charakter kryzysu finansowego, pogorszenie środowiska makroekonomicznego wskazuje na zbliżającą się recesję. Jak pokazują ostatnie dane i badania ze Stanów Zjednoczonych (indeks ISM Manufacturing dla sektora przemysłowego spadł z 49,9 w sierpniu do 43,5 we wrześniu), po 2,8% wzroście w drugim kwartale 2008 rok do roku (w ujęciu rocznym) dzięki wyższemu eksportowi i wzrostowi konsumpcji krajowej ożywionej instrumentami fiskalnymi wprowadzonymi przez rząd. W trzecim kwartale 2008 r. można już zauważyć ujemny wzrost: kwartalny PKB Stanów Zjednoczonych wyniósł -0,3% w trzecim kwartale. Dodatkowo, gdy wpływ instrumentów fiskalnych słabnie, wydatki gospodarstw domowych wykazują spadek pomiędzy lipcem a wrześniem sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 1,2%. Biorąc pod uwagę coraz trudniejszy dostęp do kredytów oraz wzrost bezrobocia (wzrost o 1% od stycznia 2008 r.), gospodarstwa domowe i firmy prawdopodobnie ucierpią, podczas gdy rynek nieruchomości na razie nie wykazuje oznak stabilizacji. Gospodarki europejskie nadal tkwią w stagnacji po silnym wzroście (0,7%) odnotowanym w pierwszym kwartale 2008 r. Aktywność gospodarcza w strefie Euro spadła o 0,2% w drugim kwartale 2008 r. i nasze wstępne prognozy wskazują, że w trzecim kwartale 2008 r. będzie nieznacznie ujemna. Trendy w przemyśle (indeks PMI spadł we wrześniu do 45,0, najniższego poziomu od grudnia 2001 r.) wskazują na recesję w tym sektorze, a sytuacja na rynku nieruchomości kilku krajów Unii Europejskiej szybko się pogarsza, podczas gdy spadek popytu zagranicznego niekorzystnie odbija się na eksporcie. Po trzech latach stopniowego spadku, bezrobocie znów zaczęło wzrastać, osiągając 7,5% w sierpniu i wrześniu (w porównaniu do 7,2% w pierwszym kwartale 2008 r.), a ilość nowych miejsc pracy znacząco spadła. Ten trend nieuchronnie odbije się na konsumpcji krajowej. W tym samym czasie warunki kredytowe pogorszyły się w strefie Euro, gdzie płynność jest niska w wyniku rosnącej niechęci banków do wzajemnego pożyczania. Na przestrzeni trzech miesięcy trzy-miesięczny Euribor wyniósł średnio 5,27% w porównaniu z średnim w drugim kwartale 2008 r., który wynosił 4,95%, co wskazuje na dalsze obniżenie płynności. Z drugiej strony prognozy inflacyjne znacznie się polepszyły. Stopy inflacji osiągnęły 4% w czerwcu i lipcu, głównie dzięki wyższym cenom żywności i ropy, która w lipcu osiągnęła cenę 145 USD za baryłkę. Na tym tle, Europejski Bank Centralny podniósł w lipcu swoją podstawową stopę procentową o 25 punktów bazowych do 4,25%, ale wzrost ten został całkowicie zrekompensowany przez niedawne wspólne cięcie stóp procentowych przez główne banki centralne, które obniżyło podstawową stopę procentową do 3,75%. Dodatkowo, ceny ropy i towarów gwałtownie spadły w stosunku do lipcowych szczytów, gdzie cena ropy spadła z 145 USD za baryłkę w lipcu do niewiele ponad 80 USD za baryłkę na koniec września w obliczu pogarszających się prognoz ekonomicznych dla globalnej gospodarki. Oczywiście, spadek cen ropy spowolnił inflację, która w strefie Euro spadła do 3,6% we wrześniu, wpływając na prognozę inflacyjną, jedną ze zmiennych dokładnie monitorowanych przez Europejski Bank Centralny. Spowolnienie gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), które się zaczęło w pierwszej połowie roku, pogłębiło się w trzecim kwartale 2008 r. Konsumpcja i inwestycje nadal spadały w wyniku wyższych stóp procentowych i rosnącej presji inflacyjnej, a niższy popyt zagraniczny negatywnie wpłynął na eksport netto. Wzrost PKB ucierpiał najmocniej w krajach bałtyckich, zwłaszcza na Łotwie i w Estonii, których gospodarki są na skraju recesji. We wrześniu rynki Europy Środkowo-Wchodniej (CEE) również ucierpiały w wyniku zwiększonej zmienności rynków finansowych oraz globalnych ograniczeń płynności i obostrzeń kredytowych. Pomimo preferencji inwestorów dla tego regionu, spready w CDS (Credit Default Swap) wzrosły prawie wszędzie, osiągając na koniec września rekordowe poziomy we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Po raz kolejny najbardziej narażonymi gospodarkami okazały się być te, które charakteryzują się ekonomiczną i/lub polityczną nierównowagą, zwłaszcza Ukraina, gdzie spready w CDS wzrosły ponad 700 punktów bazowych na koniec kwartału. Zawirowania na rynkach finansowych również uderzyły w rynki SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 18

19 wymiany walut, które w ostatnich dwóch miesiącach weszły w trend spadkowy.. Polski złoty i korona czeska, które to w pierwszych siedmiu miesiącach roku cieszyły się trendem wzrostowym dzięki postrzeganiu ich jako bezpieczne waluty, teraz zanotowały korektę. Pomimo spadku cen na koniec trzeciego kwartału 2008 r. we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), inflacja nadal była wysoka, a banki centralne kontynuowały restrykcyjną politykę monetarną. W lipcu zwłaszcza banki centralne Rumunii i Turcji podnisły ich podstawowe stopy procentowe o odpowiednio 25 punktów bazowych i 50 punktów bazowych. Natomiast, na początku sierpnia bank centralny Czech obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych w celu osłabienia tempa aprecjacji kursu walutowego. Scenariusz dla rynków finansowych i sektora bankowego Pogarszający się kryzys i jego wpływ na realną gospodarkę zaczął negatywnie oddziaływać na popyt na pożyczki bankowe. Popyt ten pozostał jednakże relatywnie wysoki, pomimo odnotowania częściowego spowolnienia we wszystkich głównych gospodarkach strefy Euro. W czasie lata, łączny wzrost pożyczek w strefie Euro spadł stopniowo do poniżej 10% w sierpniu. Spadek ten najbardziej zauważalny był w segmencie konsumpcyjnym, ale również objął klientów korporacyjnych i podmioty niefinansowe. Spadek był szczególnie silny we Włoszech, gdzie pożyczki (w sektorze prywatnym) wzrosły tylko o 7,2% rok do roku we wrześniu 2008 r., w porównaniu z 9,8% w grudniu 2007 r. Pożyczki gospodarstw domowych spadły do 1,6% z 7,8% w końcu 2007 r. (w trzecim kwartale kredyty hipoteczne obniżyły się o 0,5% rok do roku), ale również popyt na pożyczki dla firm został ograniczony we wrześniu odnotowano wzrost o 10,7% rok do roku wobec 13,2% w grudniu 2007 r. W Niemczech popyt na pożyczki był nadal wysoki, dzięki silnemu rozwojowi sektora korporacyjnego. Zgodnie z danymi Europejskiego Banku Centralnego, łącznie pożyczki bankowe wzrosły we wrześniu o 4,2% rok do roku wobec 2,1% rok do roku w grudniu 2007 r. Pożyczki dla klientów korporacyjnych wzrosły o 11,3% rok do roku wobec 7,4% w grudniu 2007 r., zaś pożyczki dla gospodarstw domowych pozostały na poziomie ujemnym (-0,9% rok do roku we wrześniu 2008 r. z -1,3% na koniec 2007 r.). W Austrii, wolumen kredytów korporacyjnych ustabilizował się, gdzie w sierpniu podobnie jak i w lipcu łączny wzrost pożyczek wyniósł 8,8% rok do roku (wzrost o 8,1% rok do roku w grudniu 2007 r.), dzięki popytowi korporacyjnemu, który wzrósł o 10,8% (wzrost o 8,2% rok do roku w grudniu 2007 r.), a popyt na pożyczki konsumenckie spadł (+3,3% rok do roku w sierpniu z +6% w grudniu 2007 r.). W trzecim kwartale 2008 r. depozyty kontynuowały tendencję odnotowaną w poprzednich miesiącach, w całej Europie krótkoterminowe depozyty wzrosły w stosunku do rachunków bieżących. W sierpniu w Niemczech depozyty wzrosły o 7,1% rok do roku, w przypadku depozytów terminowych był to wzrost o 18,3% rok do roku, a rachunki bieżące wzrosły o tylko 0,3% rok do roku. Także w Austrii wzrost depozytów terminowych wpływał zasadniczo na wzrost depozytów bankowych. Jednakże we Włoszech, gdzie rachunki bieżące stanowią prawie 90% wszystkich depozytów, ogólny wzrost był niewielki (+3,2% rok do roku w sierpniu wobec +4,1% wzrostu rachunków bieżących), ponieważ klienci nadal preferowali obligacje wyemitowane przez banki, które w rezultacie wzrosły o 19,5% rok do roku z 12,1% w grudniu 2007 r. W trzecim kwartale 2008 r. stopy procentowe pożyczek bankowych i depozytów nadal rosły w trzech omawianych krajach. We wszystkich krajach, poza Niemcami, spready (różnica pomiędzy stopami procentowymi dla pożyczek i depozytów) nawet wzrosły w porównaniu do czerwca. W Niemczech spready uległy dalszemu zawężeniu, gdyż niemieckie stopy procentowe dla pożyczek są generalnie mniej elastyczne niż stopy procentowe depozytów. Dalsze spadki na rynku akcji znacząco pogorszyły wyniki funduszy inwestycyjnych w trzecim kwartale 2008 r. Europejskie giełdy papierów wartościowych, według indeksu MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe), spadły o 28,4% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. W tym okresie austryjacka giełda papierów wartościowych (ATX) odnotowała najgorsze wyniki spośród trzech krajów referencyjnych spadek o 38,7%. W tym samym okresie niemiecki rynek papierów wartościowych stracił 27,7%, a indeks włoski 33,8%. Jednostki wszystkich funduszy inwestycyjnych odnotowały negatywny wpływ strat na rynku akcji oraz dalszy znaczący odpływ kapitału, który uderzy szczególnie w akcje włoskiego przemysłu. Pomiędzy styczniem a wrześniem 2008 r. odpływ aktywów netto we Włoszech wyniósł 97,7 miliardów euro (odpływ 53 miliardów euro w 2007r.), a pomiędzy styczniem i wrześniem aktywów netto w Austrii wyniósł 10 miliardów euro (odpływ 2,7 miliardów euro w 2007 r.), jednakże w tym samym okresie w Niemczech odnotowano wpływ aktywów o wartości 16 miliardów euro (wyłączając fundusze instytucjonalne) (wpływ aktywów o wartości 28,7 miliardów euro w 2007 r.). 19

20 Trzeci kwartał 2008 r. znaczące rezultaty i wyniki Wyniki Grupy na 30 września 2008 r. odzwierciedlały wyjątkowy i utrzymujący się międzynarodowy kryzys finansowy, który wpłynął zwłaszcza na działalność Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB) oraz Pionu Zarządzania Aktywami. Tradycyjna bankowość komercyjna ma nadal dobre wyniki dzięki geograficznej i sektorowej dywersyfikacji modelu biznesowego Grupy. Zysk netto Grupy za pierwsze dziewięć miesięcy 2008 r. wyniósł miliony euro, co stanowiło spadek o 35,8% w stosunku do danych pro-forma za dziewięć miesięcy 2007 r. Rezultat ten można w dużej mierze przypisać negatywnemu wynikowi Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB). Wyłączając wyniki Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), zysk netto Grupy kształtował się na poziomie porównywalnym do wyniku pro-forma za dziewięć miesięcy 2007 r. (spadek o 1,7%), pomimo niesprzyjających warunków rynkowych. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 r. Grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości milionów euro, co stanowiło spadek o 20,2% (lub 21% w warunkach znormalizowanych ) 1 w stosunku do wyniku pro-forma za dziewięć miesięcy 2007 r. Tu również wpływ miał negatywny wynik Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), bez którego spadek zysku byłby nie wyższy niż 1,7%. Analiza wyników poszczególnych Pionów pokazuje z jednej strony bardzo dobre wyniki Pionu Europy Środkowo-Wschodniej 2, które odnotowały wzrost o 47,9% rok do roku lub 25,4% w warunkach znormalizowanych, a z drugiej strony ogólną poprawę zyskowności bankowości komercyjnej, Pion Bankowości Detalicznej zanotował wzrost o 6,6% rok do roku pro-forma, a Pion Bankowości Korporacyjnej zanotował w wysokości 5,0%. W trzecim kwartale 2008 r. zysk operacyjny wyniósł milionów euro wykazując ograniczony spadek rok do roku (spadek o 8,0% kwartał do kwartału pro-forma lub 14,7% kwartał do kwartału w warunkach normalizowanych). Na zysk operacyjny wpływ miały głównie wyniki Grupy: wynik na działalności bankowej, który wyniósł milionów euro za dziewięć miesięcy 2008 r., co stanowiło spadek o 7,1% rok do roku pro-forma lub spadek 9,5% rok do roku w warunkach znormalizowanych, podczas gdy trend wzrostowy przychodów z bankowości komercyjnej utrzymał się (wzrost o 8,3%) 3. W trzecim kwartale 2008 r. trend ten skutkował 9% wzrostem w obszarze bankowości komercyjnej generując przychód skonsolidowany w wysokości milionów euro, co dawało niewielki spadek o 1,5% kwartał do kwartału pro-forma pomimo, że w kwartale tym globalny kryzys nasilił się. Pierwsze dziewięć miesięcy 2008 r. charakteryzowały się dwucyfrowym wzrostem wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł milionów euro, co stanowiło wzrost o 13,4% rok do roku pro-forma lub 11% w warunkach znormalizowanych. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu wolumenu, zarówno w zakresie pożyczek klientów (które przekroczyły 624 miliardów euro wzrost o 8,4% w stosunku do 31 grudnia 2007 r.) 4, jak i depozytów klientów (które osiągnęły 411 miliardów euro wzrost o 5,3% w stosunku do końca 2007 r.). Zmiany stóp procentowych nadal mają pozytywny (choć ograniczony) wpływ. Pozytywna tendencja w zakresie wyniku z tytułu odsetek, ściśle powiązana z dobrymi wynikami na tradycyjnej działalności bankowej, umocniła się w trzecim kwartale 2008 r., odnotowując wzrost o 18,4% kwartał do kwartału pro-forma lub o 14,7% w warunkach znormalizowanych, i osiągnęła wynik 4 911milionów euro. 1 Połączenie z Capitalia miało miejsce 1 października 2007 r. i dlatego porównując dane za dziewięć miesięcy 2008 r. z dziwięcioma miesiącami 2007 r. użyto danych pro-forma za 2007 r. Wszelkie zmiany rok do roku są podane na zasadzie znormalizowanej, tj. przy zastosowaniu stałych kursów walutowych i przy niezmienionym zakresie konsolidacji oraz wyłączając wpływ reformy włoskiego systemu odpraw (TFR) oraz funduszu emerytalnego Banku Austria na koszty wynagrodzeń z pierwszego półrocza 2007 r. ( warunki znormalizowane ). 2 W przypadku Pionu Rynków Europy Środkowo-Wschodniej należy pamiętać, że uwzględniono jednostki nabyte na Ukrainie i Kazachstanie, nie ujęte wcześniej w 2007 r. 3 Skonsolidowany przychód odnoszący się do Pionów: Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, Pionu Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rynków Polskich 4 Wzrost należności od klientów był częściowo wynikiem zmian standardu MSR 39 bez jego uwzględnienia wzrost wyniósłby 5,9% SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 20

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe

Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca 2008 UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer Rejestrowy w Rzymskim Rejestrze Handlowym

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012 (Warszawa, 1.02.2013) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo