Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r."

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r.

2 UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer w rzymskim rejestrze spółek, kod podatkowy i numer VAT Wpisany do rejestru bankowego Spółka matka Grupy Bankowej UniCredito Italiano Numer rejestru Grupy Bankowej: Członek Międzybankowego Funduszu Ochrony Depozytów Kapitał zakładowy: ,00 euro, w pełni wpłacony SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 2

3 Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r. 3

4 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 4

5 Rada Dyrektorów i Rada Biegłych Rewidentów Rada Dyrektorów Dieter Rampl Przewodniczący Gianfranco Gutty Pierwszy Wiceprzewodniczący Franco Bellei Wiceprzewodniczący Berardino Libonati Fabrizio Palenzona Anthony Wyand Alessandro Profumo Dyrektor Generalny Manfred Bischoff Dyrektorzy Vincenzo Calandra Buonaura Enrico Tommaso Cucchiani Donato Fontanesi Francesco Giacomin Piero Gnudi Friedrich Kadrnoska Max Dietrich Kley Marianna Li Calzi Salvatore Ligresti Luigi Maramotti Antonio Maria Marocco Carlo Pesenti Hans Jürgen Schinzler Nikolaus Von Bomhard Franz Zwickl Rada Biegłych Rewidentów Lorenzo Lampiano Giorgio Loli Sekretarz Spółki Przewodniczący Gian Luigi Francardo Siegfried Mayr Aldo Milanese Vincenzo Nicastro Stali Biegli Rewidenci Massimo Livatino Giuseppe Verrascina Rewidenci zastępczy Dyrektor odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdań Finansowych Spółki Ranieri de Marchis 5

6 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 6

7 Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r. Wstęp 8 Wstępne objaśnienia do raportu kwartalnego 8 Przeklasyfikowanie wybranych instrumentów finansowych 9 Wybrane dane finansowe 11 Skrócone sprawozdanie finansowe 12 Bilans 12 Rachunek zysków i strat 13 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 14 Trzeci kwartał 2008 r. 14 Dane kwartalne 15 Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz komentarze Dyrektorów 17 Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego 18 Znaczące rezultaty i wyniki 20 Udział Pionów w wynikach Grupy 24 Pion Bankowości Detalicznej 25 Pion Bankowości Korporacyjnej 29 Pion Bankowości Prywatnej 34 Pion Zarządzania Aktywami 38 Pion Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB) 42 Pion Rynków Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i Pion Rynków Polskich 47 Pion CEE 49 Pion Rynków Polskich 55 Wydarzenia po dacie bilansowej 57 Ocena sytuacji i perspektyw 58 Dalsze informacje 59 Oświadczenie Dyrektora odpowiedzialnego za sporządzenie Sprawozdań Finansowych Spółki 60 Uwagi W tabelach użyto następujących symboli standardowych:. (-) oznacza, że pozycja/dane nie istnieją;. dwie kropki (..) lub (n.s.), gdy wartości nie osiągnęły minimum uznawanego za istotne lub w każdym przypadku nie są uznawane za istotne ; N.A. oznacza, że wartość nie jest dostępna. O ile nie podano inaczej, wszystkie kwoty są wyrażone w milionach euro. 7

8 Wstęp Wstępne objaśnienia do raportu kwartalnego Niniejszy raport kwartalny, przygotowany zgodnie z artykułem 154-ter, paragraf 5 Rozporządzenia Legislacyjnego 58/98, został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), jak opisano w nocie znajdującej się na końcu nieniejszego raportu. Komunikaty prasowe odnoszące się do istotnych zdarzeń w tym okresie są dostępne na stronie internetowej UniCredit, razem z prezentacją naszych wyników za trzeci kwartał Od zakończenia roku finansowego 2007 najważniejszymi zmianami w zakresie konsolidacji były: Włączenie Grupy Ukrsotsbank; Włączenie w zakres konsolidacji 31 małych spółek kontrolowanych już wcześniej lecz nie konsolidowanych ze względu na istotność (20 należy do Grupy HVB a 11 do Grupy BA-CA ); oraz Wyłączenie z zakresu konsolidacji BPH i czeskiego banku Hypostavebni Sporitelna AS, a także FIMIT i Communication Valley z byłej Grupy Capitalia. Dalsze istotne zmiany w zakresie konsolidacji, które nastąpiły pomiędzy wrześniem a grudniem 2007 r. odnosiły się głównie do: Przejęcia Capitalia SpA przez UniCredit SpA z dniem 1 października 2007 r. Wstępna konsolidacja Grupy Capitalia miała miejsce od tej daty zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych. Włączenia w zakres konsolidacji Grupy Bankowej JSC ATF kupionej przez BACA w listopadzie 2007 r., a także czterech spółek specjalnego przeznaczenia emitujących papiery dłużne (tzw. conduits) sponsorowane przez HVB (BUFCO, Black Forest, Arabella i Salome) i funduszu nieruchomości Euro Immo Profil, które zostały włączone do zakresu konsolidacji w grudniu 2007 r. Wyłączenia z zakresu konsolidacji FMS Bank, sprzedanego przez HVB pod koniec grudnia 2007 r. Skrócony rachunek zysków i strat za rok 2007 r. zawarty w Śródrocznym raporcie z działalności dla celów porównawczych został przekształcony tak, jakby połączenie biznesowe z Grupą Capitalia miało miejsce na początku 2007 r. Dla celów porównawczych przekształcony rachunek zysków i strat przedstawia również: znormalizowane zmiany w stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy 2007 r., które uwzględniają zmiany zakresu konsolidacji (dodatkowo do Grupy Capitalia już ujętej w zestawieniu pro-forma ), różnice kursowe walut stosowanych do przeliczania rachunków zysków i strat spółek zależnych, a także efekty reformy TFR (włoski system płacenia odpraw) oraz wpływ zmian w Funduszu Emerytalnym BA-CA na koszty Płac w 2007 r. Należy zaznaczyć, że począwszy od raportu kwartalnego sporządzonego na dzień 31 marca 2008 r. format skróconego rachunku zysków i strat został zmodyfikowany w celu lepszego ujawnienia, w aspekcie biznesowym, wyników leasingu operacyjnego amortyzacja związana z leasingiem operacyjnym została przeklasyfikowana do innych przychodów operacyjnych netto, w którym czynsze dzierżawne były ujęte już wcześniej, oraz uniknięcia wpływu ekonomicznych skutków alokacji ceny zakupu w ramach połączenia z Grupą Capitalia na poszczególne pozycje rachunku zysków i strat. Ekonomiczne skutki alokacji ceny zakupu w ramach połączenia z dawną Grupą Capitalia zostały przeklasyfikowane do oddzielnej pozycji. Główne pozycje aktywów zaklasyfikowane w ramach MSSF 5 jako aktywa trwałe i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży w bilansie na dzień 30 września 2008 r. dotyczyły IRFIS-Mediocredito della Sicilia SpA i 184 oddziałów przeznaczonych do zbycia. Taka klasyfikacja warunkowała zezwolenie Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" (Włoski Urząd Konkurencji) na przejęcie Capitalia SpA przez UniCredit SpA Wyniki pionów (informacje dotyczące segmentów działalności) są przedstawione - tak jak w 2007 r. na podstawie struktury organizacyjnej zaakceptowanej przez Zarząd w lipcu 2007 r., tzn. dane siedmiu pionów biznesowych (Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, Zarządzania Aktywami, Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), Rynków Polski (PM) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (CEE)) w układzie sprawozdawczym do poziomu wyniku brutto. Dla Pionów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz Rynków Polski (PM) zaprezentowano również wynik netto za okres w oddzielnym rozdziale niniejszego raportu. W trzecim kwartale 2008, w ramach trwającej reorganizacji Grupy, zmieniono skład Pionów poprzez przeniesienie filii UniCredit w Nowym Jorku, Hong Kongu i Paryżu z Centrum Korporacyjnego do Pionu Bankowości Korporacyjnej, Infrastrukturę UniCredit przeniesiono z Pionu Bankowości Korporacyjnej do Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), a część działalności MCC z Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB) do Pionu Bankowości Korporacyjnej. Rachunki zysków i strat Pionów Bankowości Detalicznej, Bankowości Prywatnej i Leasingu również odnotowały wpływ reorganizacji korporacyjnej MCC i Banku Fineco, w wyniku której ich Centra Korporacyjne zostały zlikwidowane, oraz wystąpiły niewielkie zmiany w przypisaniu zakresu ich dzialności do poszczególnych Pionów. Rachunki zysków i strat Pionów dla okresów porównywalnych zostały przekształcone, by uwzględniały te zmiany. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 8

9 Przeklasyfikowanie wybranych instrumentów finansowych 15 października 2008 r. Komisja Europejska wydała Rozporządzenie 1004 uwzględniające zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które zezwalają, na określonych warunkach, na przeklasyfikowanie instrumentów finansowych wobec których nastąpiła zmiana w strategii zarządzania, z kategorii Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu lub Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży do innych kategorii. Zgodnie z tymi regulacjami Grupa przeklasyfikowała aktywa finansowe, których nie zamierza sprzedać, w wyniku obniżonej ich płynności i zawirowań rynkowych. Uznano, że najlepszą strategią, biorąc pod uwagę dobre wyceny fundamentalne, będzie utrzymywanie tych aktywów w najbliższej przyszłości. Strukturyzowane produkty kredytowe nie będące instrumentami pochodnymi i niektóre obligacje wyemitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe zostały przeklasyfikowane z pozycji Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu do pozycji Należności od banków i Należności od klientów. Rozpoznanie przeklasyfikowanych instrumentów finansowych w nowych pozycjach zostało dokonane 1 lipca 2008 r. według wartości godziwej. W trzecim kwartale 2008 r. przeklasyfikowanie instrumentów finansowych spowodowało, że straty kapitałowe wynoszące 866 milionów euro nie zostały ujęte w rachunku wyników. Nie dokonano zmiany klasyfikacji instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do kategorii Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Poniższa tabela prezentuje wartości przeklasyfikowanych aktywów w każdej z kategorii, a także ich wartość księgową na 30 września 2008 r. oraz stratę kapitałową, która by wystąpiła gdyby nie dokonano przeklasyfikowania. (w mln euro) KWOTA WARTOŚĆ WARTOŚĆ KAPITAŁOWE ZYSKI (STRATY) BAZOWA KSIĘGOWA NA GODZIWA NA NIE ROZPOZNANE W WYNIKU PRZEKLASYFIKOWANIA (PRZED OPODATKOWANIEM Strukturyzowane produkty kredytowe Pozostałe obligacje i skrypty dłuzne OGÓŁEM Po zmianie klasyfikacji instrumentów finansowych do pozycji Należności od banków oraz Należności od klientów powyższe instrumenty finansowe są obecnie wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu, z uwzględniem, gdzie jest to konieczne, spadku wartości w związku z oceną ryzyka kredytowego. Zastosowanie tych zasad rachunkowości zwiększyło w trzecim kwartale 2008 należne odsetki o 70 milionów euro i spowodowało odpisy w wysokości 80 milionów euro. Łączny wpływ na zysk brutto Grupy to 856 milionów euro. 9

10 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 10

11 Wybrane dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW (w mln euro ) PIERWSZE DZIEWIĘĆ MISIĘCY ZMIANA PRO-FORMA Przychód z działalności operacyjnej ,10% Koszty działalności operacyjnej ,10% Wynik na działalności operacyjnej ,20% Zysk brutto ,80% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Grupy ,80% WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI PIERWSZE DZIEWIĘĆ MISIĘCY ZMIANA PRO-FORMA ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego 1 ) 10,80% 18,10% -7,3 Wskaźnik koszty/przychody (C/I) 60,20% 53,70% 6,5 EVA (ekonomiczna wartość dodana) w mln euro GŁÓWNE POZYCJE BILANSOWE (w mln euro ) STAN NA ZMIANA Suma bilansowa ,10% Należności od klientów ,40% Zobowiązania wobec klientów i wyemitowane papiery wartościowe ,50% Kapitał własny ,90% WSKAŹNIKI KAPITAŁOWE STAN NA ZMIANA Core Tier 1(wskaźnik kapitałów podstawowych)/aktywa ważone ryzykiem ogółem Kapitał regulacyjny razem/aktywa ważone ryzykiem ogółem ,67% 5,71% -0,04 10,44% 10,36% 0,08 PERSONEL I ODDZIAŁY STAN NA ZMIANA Liczba pracowników 3 Liczba pracowników (proporcjonalna konsolidacja jednostek zależnych) Oddziały RATINGI ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA PERSPEKTYWA FITCH RATINGS Moody's Investors Service Standard & Poor's KRÓTKOTERMINOWE DLUGO I ŚREDNIO TERMINOWE UTRZYMANIA OCENY F1 A+ NEGATYWNA P-1 Aa3 STABILNA A-1 A+ NEGATYWNA Uwaga: rachunek wyników za 2007 proforma uwzględnia danegrupy Capitalia począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. 1. Dane wyrażone w ujęciu rocznym. Wskaźnik obliczony w oparciu o średni kapitał własny za rok obrotowy (z wyłaczeniem dywidendy, wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne), bez uwzględnienia wartości f 2. Ekonomiczna Wartość Dodana (Economic Value Added) odpowiadająca różnicy pomiędzy NOPAT (wynikiem netto z działalności operacyjnej) a kosztem kapitału. 3. Dane dotyczące etatów. Dane obejmują wszystkich pracowników jednostek zależnych skonsolidowanych metodą proporcjonalną, takich jak Koç Financial Services Group. Wzrost w stosunku do stanu na 31 grudnia 2007 r. wynika z włączenia Ukrsotsbank (9.881 prac 4. Dane te obejmują wszystkie oddziały jednostek zależnych objętych konsolidacją proporcjonalną, takich jak Koç Financial Services Group. Wzrost w stosunku do stanu na 31 grudnia 2007 r. częściowo wynika z włączenia Ukrsotsbank (461 oddziałów na 30 wrześn 11

12 Skrócone sprawozdanie finansowe BILANS SKONSOLIDOWANY (w mln euro) STAN NA ZMIANA (1) KWOTA % Aktywa Kasa i środki pieniężne ,20% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ,10% Należności od banków ,50% Należności od klientów ,40% Inwestycje finansowe ,20% Instrumenty zabezpieczające ,40% Rzeczowe aktywa trwałe ,70% Wartość firmy ,50% Pozostałe wartości niematerialne ,30% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,10% Aktywa trwałe i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży ,60% Inne aktywa ,90% Ogółem aktywa ,10% Pasywa i kapitał własny Zobowiązania wobec banków ,40% Zobowiązania wobec klientów i wyemitowane papiery wartościowe ,50% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu ,60% Zobowiazania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ,40% Instrumenty zabezpieczające ,30% Rezerwy na ryzyko i wydatki ,70% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,00% Zobowiązania dotyczące grup aktywów przeznaczonych do sprzedaży ,70% Inne zobowiązania ,10% Udziały mniejszości ,50% Kapitał własny Grupy ,90% - Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy ,20% - Kapitał z aktualizacji wyceny do wartości godziwej aktywów przeznaczonych do oraz instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń ,9% - Zysk netto ,6% Ogółem pasywa i kapitał własny ,10% (1) Zgodnie z instrukcjami Banca d'italia zmieniło się ujęcie leasingu środków trwałych w budowie oraz środków trwałych oczekujących na leasing. Zmiana stanu rezerw na ryzyko i wydatki, należności podatkowych oraz wartości firmy w stosunku do r. wynika z aktualizacji alokacji ceny nabycia związanej z połączeniem z Grupą Capitalia. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 12

13 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW (w mln euro) PIERWSZE 9 MIESIĘCY ZMIANA mln euro % SKORYGOWANY PRO-FORMA (1) Odsetki netto ,60% 11,80% Dywidendy i pozostałe przychody z tytułu udziałów ,80% -4,70% Wynik z tytułu odsetek ,40% 11,00% Opłaty i prowizje netto ,50% -13,60% Zyski i starty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat n.s. n.s. Saldo pozostałych przychodów/kosztów ,30% -10,30% Wynik z tytułu prowizji i inne ,00% -35,40% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ ,10% -9,50% Koszty wynagrodzeń ,30% -1,50% Pozostałe koszty działania ,40% 1,10% Zwrot poniesionych wydatków ,10% -4,20% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ,90% 2,80% Koszty operacyjne ,10% -0,20% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,20% -21,00% Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki ,00% -26,00% Koszty integracji ,60% -48,10% Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiazania ,30% 27,20% Zysk z inwestycji ,20% -87,60% ZYSK BRUTTO ,80% -35,90% Podatek dochodowy ,20% -45,70% ZYSK NETTO ,10% -31,40% Zysk (strata) z aktywów przeznaczoczonych do sprzedaży, po opodatkowaniu ZYSK (STRATA) ZA ROK OBROTOWY ,10% -31,40% Zysk przypadajacy na udziały mniejszości ,70% -30,30% ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PRZED ALOKACJĄ CENY NABYCIA (PPA) ,70% -31,50% Efekt alokacji ceny nabycia Capitalia (PPA) ZYSK NETTO PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY GRUPY ,80% -35,90% Uwaga: Rachunek wyników za 2007 r. pro-forma uwzględnia dane Grupy Capitalia począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. (1) Zmiany przy niezmienionym zakresie konsolidacji i kursie wymiany oraz bez uwzględniania wpływu kosztów funduszu odpraw pracowniczych i funduszu emerytalnego w Bank Austria na koszty wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2007 r. 13

14 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Trzeci kwartał 2008 r. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW (w mln euro) 3 kw. ZMIANA mln euor % SKORYGOWANY PRO-FORMA (1) Odsetki netto ,40% 13,40% Dywidendy i pozostałe przychody z tytułu udziałów ,90% 50,50% Wynik z tytułu odsetek ,40% 14,70% Opłaty i prowizje netto ,10% -15,30% Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat n.s. n.s. Saldo pozostałych przychodów/kosztów ,30% -9,50% Wynik z tytułu prowizji i inne ,00% -35,80% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ ,50% -5,20% Koszty wynagrodzeń ,30% 1,10% Pozostałe koszty działania ,40% 0,10% Zwrot poniesionych wydatków ,70% -19,80% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ,90% 0,90% Koszty operacyjne ,00% 1,50% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,00% -14,70% Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki ,60% -39,20% Koszty integracji ,40% -82,90% Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiazania ,80% 65,30% Zysk z inwestycji n.s. n.s. ZYSK BRUTTO ,70% -53,00% Podatek dochodowy ,20% -49,40% ZYSK NETTO ,50% -55,00% Zysk (strata) z aktywów przeznaczoczonych do sprzedaży, po opodatkowaniu ZYSK (STRATA) ZA ROK OBROTOWY ,50% -55,00% Zysk przypadajacy na udziały mniejszości ,10% -36,90% ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PRZED ALOKACJĄ CENY NABYCIA (PPA) ,30% -57,60% Efekt alokacji ceny nabycia Capitalia (PPA) ZYSK NETTO PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY GRUPY ,20% -62,60% Uwaga: Rachunek wyników za 2007 r. pro-forma uwzględnia dane Grupy Capitalia (1) Zmiany przy niezmienionym zakresie konsolidacji i kursie wymiany. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 14

15 Dane kwartalne SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW PRO-FORMA w mln euro 3 kw. 2 kw. 1 kw. 4 kw. 3 kw. 2 kw. 1 kw. Odsetki netto Dywidendy i pozostałe przychody z tytułu udziałów Wynik z tytułu odsetek Opłaty i prowizje netto Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Saldo pozostałych przychodów/kosztów Wynik z tytułu prowizji i inne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ Koszty wynagrodzeń Pozostałe koszty działania Zwrot poniesionych wydatków Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Koszty operacyjne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki Koszty integracji Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiazania Zysk z inwestycji ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO Zysk (strata) z aktywów przeznaczoczonych do sprzedaży, po opodatkowaniu ZYSK (STRATA) ZA ROK OBROTOWY Zysk przypadajacy na udziały mniejszości ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PRZED ALOKACJĄ CENY NABYCIA (PPA) Efekt alokacji ceny nabycia Capitalia (PPA) ZYSK NETTO PRZYPADAJACY NA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Uwaga: Rachunek wyników za 2007 r. pro-forma uwzględnia dane Grupy Capitalia począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. 15

16 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 16

17 17 Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz komentarze Dyrektorów

18 Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego Czynniki makroekonomiczne Zawirowania na rynkach finansowych, które zaczęły się w sierpniu 2007 r. w Stanach Zjednoczonych w wyniku kryzysu kredytów typu subprime, pogłębiły się w trzecim kwartale 2008 r. Latem stało się jasne, że restrukturyzacja bilansów banków będzie trwała dużo dłużej niż się spodziewano. Równocześnie wzrosły obawy dotyczące trwałej utraty wartości aktywów banków, a ich silna deprecjacja powodowała duże utrudnienia w procesie restrukturyzacyjnym. Na początku września Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych był zmuszony wspomóc finansowo dwóch gigantów na rynku kredytów hipotecznych: Fannie Mae i Freddie Mac. Tydzień później upadł Lehman Brothers, a AIG, największa grupa ubezpieczeniowa w Stanach Zjednoczonych, została w zasadzie znacjonalizowana. Również w Europie obserwowaliśmy interwencje rządowe mające na celu nacjonalizację banków i zasilanie kapitałowe rynku, aby rozwiązać poważne problemy z płynnością, tak jak w przypadku Dexii, Fortisa i Hypo Real Estate. Wydarzenia te zapoczątkowały utratę zaufania inwestorów do całego systemu bankowego, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. W obliczu szybko pogarszającej się sytuacji globalnej, banki centralne i rządy działały zgodnie, zapewniając płynność na rynkach finansowych, i redukując wspólnie stopy procentowe o 50 punktów bazowych w dniu 7 października, a także opracowując szeroko zakrojone plany ratunkowe chroniące banki i posiadaczy depozytów, przywracające zaufanie do rynków finansowych i zmniejszające wpływ kryzysu na realną gospodarkę, poprzez objęcie pomocą z funduszy publicznych najbardziej dotknięte kryzysem instytucje finansowe. Z uwagi na systemowy charakter kryzysu finansowego, pogorszenie środowiska makroekonomicznego wskazuje na zbliżającą się recesję. Jak pokazują ostatnie dane i badania ze Stanów Zjednoczonych (indeks ISM Manufacturing dla sektora przemysłowego spadł z 49,9 w sierpniu do 43,5 we wrześniu), po 2,8% wzroście w drugim kwartale 2008 rok do roku (w ujęciu rocznym) dzięki wyższemu eksportowi i wzrostowi konsumpcji krajowej ożywionej instrumentami fiskalnymi wprowadzonymi przez rząd. W trzecim kwartale 2008 r. można już zauważyć ujemny wzrost: kwartalny PKB Stanów Zjednoczonych wyniósł -0,3% w trzecim kwartale. Dodatkowo, gdy wpływ instrumentów fiskalnych słabnie, wydatki gospodarstw domowych wykazują spadek pomiędzy lipcem a wrześniem sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 1,2%. Biorąc pod uwagę coraz trudniejszy dostęp do kredytów oraz wzrost bezrobocia (wzrost o 1% od stycznia 2008 r.), gospodarstwa domowe i firmy prawdopodobnie ucierpią, podczas gdy rynek nieruchomości na razie nie wykazuje oznak stabilizacji. Gospodarki europejskie nadal tkwią w stagnacji po silnym wzroście (0,7%) odnotowanym w pierwszym kwartale 2008 r. Aktywność gospodarcza w strefie Euro spadła o 0,2% w drugim kwartale 2008 r. i nasze wstępne prognozy wskazują, że w trzecim kwartale 2008 r. będzie nieznacznie ujemna. Trendy w przemyśle (indeks PMI spadł we wrześniu do 45,0, najniższego poziomu od grudnia 2001 r.) wskazują na recesję w tym sektorze, a sytuacja na rynku nieruchomości kilku krajów Unii Europejskiej szybko się pogarsza, podczas gdy spadek popytu zagranicznego niekorzystnie odbija się na eksporcie. Po trzech latach stopniowego spadku, bezrobocie znów zaczęło wzrastać, osiągając 7,5% w sierpniu i wrześniu (w porównaniu do 7,2% w pierwszym kwartale 2008 r.), a ilość nowych miejsc pracy znacząco spadła. Ten trend nieuchronnie odbije się na konsumpcji krajowej. W tym samym czasie warunki kredytowe pogorszyły się w strefie Euro, gdzie płynność jest niska w wyniku rosnącej niechęci banków do wzajemnego pożyczania. Na przestrzeni trzech miesięcy trzy-miesięczny Euribor wyniósł średnio 5,27% w porównaniu z średnim w drugim kwartale 2008 r., który wynosił 4,95%, co wskazuje na dalsze obniżenie płynności. Z drugiej strony prognozy inflacyjne znacznie się polepszyły. Stopy inflacji osiągnęły 4% w czerwcu i lipcu, głównie dzięki wyższym cenom żywności i ropy, która w lipcu osiągnęła cenę 145 USD za baryłkę. Na tym tle, Europejski Bank Centralny podniósł w lipcu swoją podstawową stopę procentową o 25 punktów bazowych do 4,25%, ale wzrost ten został całkowicie zrekompensowany przez niedawne wspólne cięcie stóp procentowych przez główne banki centralne, które obniżyło podstawową stopę procentową do 3,75%. Dodatkowo, ceny ropy i towarów gwałtownie spadły w stosunku do lipcowych szczytów, gdzie cena ropy spadła z 145 USD za baryłkę w lipcu do niewiele ponad 80 USD za baryłkę na koniec września w obliczu pogarszających się prognoz ekonomicznych dla globalnej gospodarki. Oczywiście, spadek cen ropy spowolnił inflację, która w strefie Euro spadła do 3,6% we wrześniu, wpływając na prognozę inflacyjną, jedną ze zmiennych dokładnie monitorowanych przez Europejski Bank Centralny. Spowolnienie gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), które się zaczęło w pierwszej połowie roku, pogłębiło się w trzecim kwartale 2008 r. Konsumpcja i inwestycje nadal spadały w wyniku wyższych stóp procentowych i rosnącej presji inflacyjnej, a niższy popyt zagraniczny negatywnie wpłynął na eksport netto. Wzrost PKB ucierpiał najmocniej w krajach bałtyckich, zwłaszcza na Łotwie i w Estonii, których gospodarki są na skraju recesji. We wrześniu rynki Europy Środkowo-Wchodniej (CEE) również ucierpiały w wyniku zwiększonej zmienności rynków finansowych oraz globalnych ograniczeń płynności i obostrzeń kredytowych. Pomimo preferencji inwestorów dla tego regionu, spready w CDS (Credit Default Swap) wzrosły prawie wszędzie, osiągając na koniec września rekordowe poziomy we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Po raz kolejny najbardziej narażonymi gospodarkami okazały się być te, które charakteryzują się ekonomiczną i/lub polityczną nierównowagą, zwłaszcza Ukraina, gdzie spready w CDS wzrosły ponad 700 punktów bazowych na koniec kwartału. Zawirowania na rynkach finansowych również uderzyły w rynki SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 18

19 wymiany walut, które w ostatnich dwóch miesiącach weszły w trend spadkowy.. Polski złoty i korona czeska, które to w pierwszych siedmiu miesiącach roku cieszyły się trendem wzrostowym dzięki postrzeganiu ich jako bezpieczne waluty, teraz zanotowały korektę. Pomimo spadku cen na koniec trzeciego kwartału 2008 r. we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), inflacja nadal była wysoka, a banki centralne kontynuowały restrykcyjną politykę monetarną. W lipcu zwłaszcza banki centralne Rumunii i Turcji podnisły ich podstawowe stopy procentowe o odpowiednio 25 punktów bazowych i 50 punktów bazowych. Natomiast, na początku sierpnia bank centralny Czech obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych w celu osłabienia tempa aprecjacji kursu walutowego. Scenariusz dla rynków finansowych i sektora bankowego Pogarszający się kryzys i jego wpływ na realną gospodarkę zaczął negatywnie oddziaływać na popyt na pożyczki bankowe. Popyt ten pozostał jednakże relatywnie wysoki, pomimo odnotowania częściowego spowolnienia we wszystkich głównych gospodarkach strefy Euro. W czasie lata, łączny wzrost pożyczek w strefie Euro spadł stopniowo do poniżej 10% w sierpniu. Spadek ten najbardziej zauważalny był w segmencie konsumpcyjnym, ale również objął klientów korporacyjnych i podmioty niefinansowe. Spadek był szczególnie silny we Włoszech, gdzie pożyczki (w sektorze prywatnym) wzrosły tylko o 7,2% rok do roku we wrześniu 2008 r., w porównaniu z 9,8% w grudniu 2007 r. Pożyczki gospodarstw domowych spadły do 1,6% z 7,8% w końcu 2007 r. (w trzecim kwartale kredyty hipoteczne obniżyły się o 0,5% rok do roku), ale również popyt na pożyczki dla firm został ograniczony we wrześniu odnotowano wzrost o 10,7% rok do roku wobec 13,2% w grudniu 2007 r. W Niemczech popyt na pożyczki był nadal wysoki, dzięki silnemu rozwojowi sektora korporacyjnego. Zgodnie z danymi Europejskiego Banku Centralnego, łącznie pożyczki bankowe wzrosły we wrześniu o 4,2% rok do roku wobec 2,1% rok do roku w grudniu 2007 r. Pożyczki dla klientów korporacyjnych wzrosły o 11,3% rok do roku wobec 7,4% w grudniu 2007 r., zaś pożyczki dla gospodarstw domowych pozostały na poziomie ujemnym (-0,9% rok do roku we wrześniu 2008 r. z -1,3% na koniec 2007 r.). W Austrii, wolumen kredytów korporacyjnych ustabilizował się, gdzie w sierpniu podobnie jak i w lipcu łączny wzrost pożyczek wyniósł 8,8% rok do roku (wzrost o 8,1% rok do roku w grudniu 2007 r.), dzięki popytowi korporacyjnemu, który wzrósł o 10,8% (wzrost o 8,2% rok do roku w grudniu 2007 r.), a popyt na pożyczki konsumenckie spadł (+3,3% rok do roku w sierpniu z +6% w grudniu 2007 r.). W trzecim kwartale 2008 r. depozyty kontynuowały tendencję odnotowaną w poprzednich miesiącach, w całej Europie krótkoterminowe depozyty wzrosły w stosunku do rachunków bieżących. W sierpniu w Niemczech depozyty wzrosły o 7,1% rok do roku, w przypadku depozytów terminowych był to wzrost o 18,3% rok do roku, a rachunki bieżące wzrosły o tylko 0,3% rok do roku. Także w Austrii wzrost depozytów terminowych wpływał zasadniczo na wzrost depozytów bankowych. Jednakże we Włoszech, gdzie rachunki bieżące stanowią prawie 90% wszystkich depozytów, ogólny wzrost był niewielki (+3,2% rok do roku w sierpniu wobec +4,1% wzrostu rachunków bieżących), ponieważ klienci nadal preferowali obligacje wyemitowane przez banki, które w rezultacie wzrosły o 19,5% rok do roku z 12,1% w grudniu 2007 r. W trzecim kwartale 2008 r. stopy procentowe pożyczek bankowych i depozytów nadal rosły w trzech omawianych krajach. We wszystkich krajach, poza Niemcami, spready (różnica pomiędzy stopami procentowymi dla pożyczek i depozytów) nawet wzrosły w porównaniu do czerwca. W Niemczech spready uległy dalszemu zawężeniu, gdyż niemieckie stopy procentowe dla pożyczek są generalnie mniej elastyczne niż stopy procentowe depozytów. Dalsze spadki na rynku akcji znacząco pogorszyły wyniki funduszy inwestycyjnych w trzecim kwartale 2008 r. Europejskie giełdy papierów wartościowych, według indeksu MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe), spadły o 28,4% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. W tym okresie austryjacka giełda papierów wartościowych (ATX) odnotowała najgorsze wyniki spośród trzech krajów referencyjnych spadek o 38,7%. W tym samym okresie niemiecki rynek papierów wartościowych stracił 27,7%, a indeks włoski 33,8%. Jednostki wszystkich funduszy inwestycyjnych odnotowały negatywny wpływ strat na rynku akcji oraz dalszy znaczący odpływ kapitału, który uderzy szczególnie w akcje włoskiego przemysłu. Pomiędzy styczniem a wrześniem 2008 r. odpływ aktywów netto we Włoszech wyniósł 97,7 miliardów euro (odpływ 53 miliardów euro w 2007r.), a pomiędzy styczniem i wrześniem aktywów netto w Austrii wyniósł 10 miliardów euro (odpływ 2,7 miliardów euro w 2007 r.), jednakże w tym samym okresie w Niemczech odnotowano wpływ aktywów o wartości 16 miliardów euro (wyłączając fundusze instytucjonalne) (wpływ aktywów o wartości 28,7 miliardów euro w 2007 r.). 19

20 Trzeci kwartał 2008 r. znaczące rezultaty i wyniki Wyniki Grupy na 30 września 2008 r. odzwierciedlały wyjątkowy i utrzymujący się międzynarodowy kryzys finansowy, który wpłynął zwłaszcza na działalność Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB) oraz Pionu Zarządzania Aktywami. Tradycyjna bankowość komercyjna ma nadal dobre wyniki dzięki geograficznej i sektorowej dywersyfikacji modelu biznesowego Grupy. Zysk netto Grupy za pierwsze dziewięć miesięcy 2008 r. wyniósł miliony euro, co stanowiło spadek o 35,8% w stosunku do danych pro-forma za dziewięć miesięcy 2007 r. Rezultat ten można w dużej mierze przypisać negatywnemu wynikowi Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB). Wyłączając wyniki Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), zysk netto Grupy kształtował się na poziomie porównywalnym do wyniku pro-forma za dziewięć miesięcy 2007 r. (spadek o 1,7%), pomimo niesprzyjających warunków rynkowych. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 r. Grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości milionów euro, co stanowiło spadek o 20,2% (lub 21% w warunkach znormalizowanych ) 1 w stosunku do wyniku pro-forma za dziewięć miesięcy 2007 r. Tu również wpływ miał negatywny wynik Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), bez którego spadek zysku byłby nie wyższy niż 1,7%. Analiza wyników poszczególnych Pionów pokazuje z jednej strony bardzo dobre wyniki Pionu Europy Środkowo-Wschodniej 2, które odnotowały wzrost o 47,9% rok do roku lub 25,4% w warunkach znormalizowanych, a z drugiej strony ogólną poprawę zyskowności bankowości komercyjnej, Pion Bankowości Detalicznej zanotował wzrost o 6,6% rok do roku pro-forma, a Pion Bankowości Korporacyjnej zanotował w wysokości 5,0%. W trzecim kwartale 2008 r. zysk operacyjny wyniósł milionów euro wykazując ograniczony spadek rok do roku (spadek o 8,0% kwartał do kwartału pro-forma lub 14,7% kwartał do kwartału w warunkach normalizowanych). Na zysk operacyjny wpływ miały głównie wyniki Grupy: wynik na działalności bankowej, który wyniósł milionów euro za dziewięć miesięcy 2008 r., co stanowiło spadek o 7,1% rok do roku pro-forma lub spadek 9,5% rok do roku w warunkach znormalizowanych, podczas gdy trend wzrostowy przychodów z bankowości komercyjnej utrzymał się (wzrost o 8,3%) 3. W trzecim kwartale 2008 r. trend ten skutkował 9% wzrostem w obszarze bankowości komercyjnej generując przychód skonsolidowany w wysokości milionów euro, co dawało niewielki spadek o 1,5% kwartał do kwartału pro-forma pomimo, że w kwartale tym globalny kryzys nasilił się. Pierwsze dziewięć miesięcy 2008 r. charakteryzowały się dwucyfrowym wzrostem wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł milionów euro, co stanowiło wzrost o 13,4% rok do roku pro-forma lub 11% w warunkach znormalizowanych. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu wolumenu, zarówno w zakresie pożyczek klientów (które przekroczyły 624 miliardów euro wzrost o 8,4% w stosunku do 31 grudnia 2007 r.) 4, jak i depozytów klientów (które osiągnęły 411 miliardów euro wzrost o 5,3% w stosunku do końca 2007 r.). Zmiany stóp procentowych nadal mają pozytywny (choć ograniczony) wpływ. Pozytywna tendencja w zakresie wyniku z tytułu odsetek, ściśle powiązana z dobrymi wynikami na tradycyjnej działalności bankowej, umocniła się w trzecim kwartale 2008 r., odnotowując wzrost o 18,4% kwartał do kwartału pro-forma lub o 14,7% w warunkach znormalizowanych, i osiągnęła wynik 4 911milionów euro. 1 Połączenie z Capitalia miało miejsce 1 października 2007 r. i dlatego porównując dane za dziewięć miesięcy 2008 r. z dziwięcioma miesiącami 2007 r. użyto danych pro-forma za 2007 r. Wszelkie zmiany rok do roku są podane na zasadzie znormalizowanej, tj. przy zastosowaniu stałych kursów walutowych i przy niezmienionym zakresie konsolidacji oraz wyłączając wpływ reformy włoskiego systemu odpraw (TFR) oraz funduszu emerytalnego Banku Austria na koszty wynagrodzeń z pierwszego półrocza 2007 r. ( warunki znormalizowane ). 2 W przypadku Pionu Rynków Europy Środkowo-Wschodniej należy pamiętać, że uwzględniono jednostki nabyte na Ukrainie i Kazachstanie, nie ujęte wcześniej w 2007 r. 3 Skonsolidowany przychód odnoszący się do Pionów: Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, Pionu Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rynków Polskich 4 Wzrost należności od klientów był częściowo wynikiem zmian standardu MSR 39 bez jego uwzględnienia wzrost wyniósłby 5,9% SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R. 20

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe

Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca 2008 UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer Rejestrowy w Rzymskim Rejestrze Handlowym

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych

Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych Informacja prasowa 28 lutego 2014 r. Zysk netto Erste Group za 2013 rok wyniósł 61,0 mln EUR; poprawa we wskaźnikach kapitałowych NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Wynik z tytułu odsetek spadł do 4.858,1 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo