Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień 31.12.2010 roku"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2011 Zarządu BS w Łasinie z dnia r. Załącznik nr 2 do Zasad polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Łasinie Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień roku Część I. Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Łasinie z siedzibą w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień roku. 2. W 2010 roku BS w Łasinie prowadził działalność poprzez: LP PLACÓWKA ADRES 1 Centrala w Łasinie Łasin ul. Odrodzenia Polski 5 2 Oddział w Świeciu n/osą Świecie n/osą 3 Oddział w Radzyniu Chełmińskim Radzyń Chełm. ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 15 4 Oddział w Grudziądzu Grudziądz ul. Młyńska 6 5 Punkt Kasowy w Grucie Mełno Gruta 84 6 Punkt Kasowy w Rogoźnie Rogóźno 7 Punkt Kasowy w Grudziądzu Starostwo Powiatowe ul. Małomłyńska 1 8 Punkt Kasowy w Grudziądzu Urząd Gminy ul. Wybickiego 38 9 Punkt Kasowy w Grudziądzu Powiatowy Urząd Pracy ul. Parkowa 22 Działalność operacyjna prowadzona była również za pośrednictwem banku internetowego. 3. Bank Spółdzielczy w Łasinie na dzień r. nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją. Część II. Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami 1. BS stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego. 1

2 2. Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest w oparciu o opracowane w formie pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd wewnętrzne strategie i procedury, które odnoszą się do identyfikacji, pomiaru monitorowania i kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka. Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Łasinie określa również podstawowe zadania organów Banku w tym zakresie. Rada Nadzorcza Banku: 1) zatwierdza strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, obejmujące m.in.: a) specyfikę i profil działalności, b) możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku, c) założenia polityki w zakresie ryzyka braku zgodności, 2) zatwierdza procedury dotyczące procesów: a) szacowania kapitału wewnętrznego, b) planowania i zarządzania kapitałowego, 3) zatwierdza strukturę organizacyjną Banku dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka, 4) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku, 5) zapewnia wybór członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji, 6) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem występującym w działalności Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu, głównie poprzez zapoznawanie się z raportami i sprawozdaniami dotyczącymi oceny narażenia Banku na poszczególne rodzaje ryzyka (w tym ryzyka braku zgodności) i na ich podstawie dokonuje oceny stopnia efektywności i adekwatności zarządzania ryzykiem, 7) ocenia, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością Banku są skuteczne i zgodne z polityką Rady Nadzorczej. Zarząd Banku: 1) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych strategii oraz procedur dotyczących identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w zakresie: a) systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności, b) systemu kontroli wewnętrznej, 2

3 c) szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego, d) dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, 2) odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności, systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz za nadzór nad efektywnością tych procesów, 3) odpowiada za właściwe ustalenie całkowitego wymaganego poziomu kapitału na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka i jego jakościową ocenę, 4) wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka, 5) wprowadza podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej skutkującej podejmowaniem ryzyka przez Bank, 6) zatwierdza rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość dostosowaną do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku, 7) odpowiada za przejrzystość działań Banku, a w szczególności za: a)ujawnianie informacji na temat działalności Banku, pozwalających na ocenę skuteczności działania Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie zarządzania Bankiem, monitorowania bezpieczeństwa działalności Banku i na ocenę sytuacji finansowej Banku, b)zapewnienie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa, c)zapewnienie, że Bank prowadzi politykę służącą zarządzaniu wszystkimi istotnymi rodzajami ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w tym zakresie, 8) uwzględnia rezultaty badań prowadzonych przez komórkę audytu wewnętrznego oraz biegłych rewidentów przy podejmowaniu decyzji w ramach zarządzania Bankiem. 3. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, Bank zalicza: 1) ryzyko kredytowe, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne. Strategie oraz procesy zarządzania tymi ryzykami w Banku Spółdzielczym w Łasinie przedstawiają się następująco: 3

4 A. Ryzyko kredytowe 1) Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymanie stabilnego i na założonym w planie finansowym poziomie wyniku finansowego oraz adekwatnych do rodzaju i rozmiarów działalności funduszy własnych, zapewniających bezpieczeństwo Banku. 2) Przez zarządzanie rozumie się proces kształtowania struktury ilościowej (zróżnicowanie portfela aktywów) i jakościowej aktywów, w celu osiągnięcia optymalnego wyniku przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa Banku, jak również uniknięcia pośrednich i bezpośrednich strat wynikających z nieadekwatności lub błędów procesów, ludzi i systemów lub przyczyn zewnętrznych. 3) Stosowane przez Bank zasady zarządzania ryzykiem kredytowym są spójne z polityką prowadzenia działalności (Strategią Banku), wynikają ze szczególnych uwarunkowań związanych ze strukturą organizacyjną Banku i Zrzeszenia oraz są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i regulacjami Komisji Nadzoru Bankowego. 4) Zarządzanie ma całościowy i skonsolidowany charakter: Całościowy charakter zarządzania oznacza uwzględnienie wszystkich istotnych dla Banku zagrożeń dotyczących ryzyka kredytowego i zależności między nimi; Skonsolidowane zarządzanie ryzykiem kredytowym oznacza objęcie procesem zarządzania wszystkich jednostek Banku, z uwzględnieniem podmiotów powiązanych z Bankiem oraz zakłada agregację pozycji ryzyka Banku. Zakres odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem kredytowym Rada Nadzorcza Banku: Akceptuje Plan Strategiczny Banku, pełni funkcję kontrolną w odniesieniu do zarządzania ryzykiem kredytowym podejmowanym przez Bank. Zarząd Banku: 1) Odpowiada za stworzenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, oraz za realizację Planu Strategicznego Banku w zakresie ryzyka kredytowego, a także sprawuje nadzór nad efektywnym procesem zarządzania tym ryzykiem, 2) Dostosowuje strukturę organizacyjną Banku oraz stopień zaawansowania metod zarządzania ryzykiem kredytowym do skali i charakteru prowadzonej działalności, 3) Sprawuje kontrolę nad stworzeniem odpowiedniego systemu raportowania, 4

5 4) Odpowiada za dostosowanie rodzajów i wielkości ryzyka oraz procesu zarządzania do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka oraz za właściwe sformalizowanie i zaawansowanie tego procesu, 5) Odpowiada za przydzielenie adekwatnych środków technicznych (zapewniających sprawne gromadzenie i przetwarzanie informacji dla celów zarządzania ryzykiem kredytowym) oraz dobór personelu do zarządzania tym ryzykiem, 6) Przeprowadza przeglądy zasad zarządzania ryzykiem kredytowym oraz oceny mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania ryzykiem, wprowadzając w razie potrzeby (w razie poważnych zmian profilu działalności Banku lub zasadniczych zmian sytuacji rynkowej), niezbędne korekty i udoskonalenia, 7) Wyznacza osobę, wchodzącą w skład Zespołu ds. zarządzania płynnością i ryzykami bankowymi, która będzie odpowiedzialna za proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku. Osoba o której mowa powyżej, odpowiedzialna jest za: 1) Identyfikację zagrożeń mających wpływ na ryzyko kredytowe Banku, oraz dokonywanie pomiaru i kontroli ryzyka, zgodnie z procedurami ustalonymi przez Zarząd Banku, 2) Uczestnictwo w opracowaniu polityki prowadzenia działalności planu strategicznego Banku, 3) Uczestnictwo w opracowaniu planu finansowego, przy uwzględnieniu limitów ostrożnościowych. Zespół ds. zarządzania płynnością i ryzykami bankowymi: 1) Zarządza ryzykiem kredytowym, (w zależności od organizacji procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku), 2) Opracowuje limity dotyczące ryzyka kredytowego, Każdy pracownik Banku zobowiązany jest do: 1) Realizacji Planu Strategicznego Banku w zakresie pozyskiwania depozytów i udzielania kredytów, 2) Zgłaszania kierownictwu informacji o niepokojących sygnałach, mogących wpłynąć niekorzystnie na sytuację Banku (obserwacja zachowań klientów), 3) Dbania o jak najlepszy wizerunek Banku, oraz do rzetelnej obsługi klientów, 4) Kształtowania pozytywnych relacji z klientami Banku. 5

6 Lp. I Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za ryzyko kredytowe jest Prezes Zarządu. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym 1) Instrumentami zarządzania ryzykiem kredytowym Banku są następujące globalne limity ostrożnościowe, ograniczające to ryzyko: Wyszczególnienie Limity ograniczające ryzyko adekwatności kapitału Limit ustalony dla Banku 1. Współczynnik wypłacalności min 8 % 2. II Współczynnik adekwatności kapitałowej = fundusze własne / całkowity regulacyjny wymóg kapitałowy Limity koncentracji wierzytelności określone jako procent funduszy własnych Łączne środki finansowe wydatkowane na obejmowane lub nabywane akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych Łączna wartość wierzytelności w punkcie 1 w stosunku do jednego podmiotu 10% min 105 % - - wynikający z Prawa bankowego i regulacji nadzorczych min 8 % (art.128, ust.1 Prawa bankowego) max 60 % (art. 6, i art. 128 ust. 2 Prawa bankowego) max 15 % (art.6, i 128 ust. 2 Prawa bankowego) 2. Suma wierzytelności oraz udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie: 1) W przypadku gdy którykolwiek z podmiotów jest w stosunku do Banku podmiotem dominującym lub zależnym albo jest podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec Banku; 2) W przypadku gdy podmioty te nie są podmiotami powiązanymi z bankiem w sposób określony w pkt 1. max 20 % max 25 % max 20 % art.71, ust. 1.1 Prawa bankowego); max 25 % ( art Prawa bankowego) max 800 % max 800 % 3. Łączna w całym banku suma wierzytelności określonych w pkt. 2, przekraczających 10 % ale nie więcej niż 10% sumy (art. 71, ust.2 Prawa aktywów netto bankowego) 6

7 4. Suma kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych max 25 % lub poręczeń udzielonych członkom zarządu albo rady nadzorczej lub (art. 79a, ust. 4 osobom zajmującym kierownicze stanowiska w banku (art. 79a ust. 1 max 25 % Prawa Prawa bankowego) oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo bankowego) (art. 79a ust. 3) III Limity ograniczające ryzyko kredytowe 1. Kredyty i pożyczki - wartość bilansowa / Aktywa - wartość bilansowa max 70 % III III. 2 Kredyty preferencyjne - wartość brutto / Kredyty i pożyczki - wartość max 80 % brutto - Kredyty i pożyczki zagrożone - wartość brutto / Kredyty i pożyczki - wartość brutto max 10 % - Wskaźniki branżowe portfela kredytowego Udział kredytów i pożyczek udzielonych dla podmiotów gospodarczych w portfelu kredytowym - wartość brutto max -25% - Udział kredytów i pożyczek udzielonych dla osób prywatnych w portfelu kredytowym - wartość brutto max -15% - Udział kredytów i pożyczek udzielonych dla rolników indywidualnych max -75% w portfelu kredytowym - wartość brutto - Udział kredytów i pożyczek udzielonych dla pozostałych podmiotów max -15% gospodarczych w portfelu kredytowym - wartość brutto - Udział kredytów i pożyczek udzielonych dla podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych max -10% - Wskaźniki produktowe portfela kredytowego 1. Kredyty i pożyczki inwestycyjne max-45% 2. Kredyty i pożyczki obrotowe max -30% 3. Kredyty i pożyczki na nieruchomości max-20% Powyższe limity ostrożnościowe uwzględniają całościowe narażenie Banku na ryzyko kredytowe. Oprócz powyższych wskaźników podlegających limitowaniu ostrożnościowemu, Bank analizuje następujące wskaźniki: I Jakość kredytów i pożyczek 1. Udział kredytów i pożyczek normalnych w kredytach i pożyczkach ogółem [%] 2. Udział kredytów i pożyczek pod obserwacją w kredytach i pożyczkach ogółem [%] 3. Udział kredytów i pożyczek zagrożonych w kredytach i pożyczkach ogółem [%] 4. Udział kredytów i pożyczek poniżej standardu w kredytach i pożyczkach ogółem [%] 5. Udział kredytów i pożyczek wątpliwych w kredytach i pożyczkach ogółem [%] 6. Udział kredytów i pożyczek straconych w kredytach i pożyczkach ogółem [%] II Wskaźniki ryzyka sektora niefinansowego 7

8 1. Wskaźnik ryzyka w grupie należności od przedsiębiorstw i spółek państwowych - ogółem [%] 2. Wskaźnik ryzyka w grupie należności od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni - ogółem [%] 3. Wskaźnik ryzyka w grupie należności od przedsiębiorstw indywidualnych - ogółem [%] 4. Wskaźnik ryzyka w grupie należności od osób prywatnych - ogółem [%] 5. Wskaźnik ryzyka w grupie należności od rolników indywidualnych - ogółem [%] 6. Wskaźnik ryzyka w grupie należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych - ogółem [%] III Wskaźniki udziału podmiotowego w portfelu kredytowym [%] 1. Udział podmiotów sektora finansowego 2. Udział przedsiębiorstw i spółek państwowych 3. Udział przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni 4. Udział przedsiębiorstw indywidualnych 5. Udział osób prywatnych 6. Udział rolników indywidualnych 7. Udział instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 8. Udział podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych Bank analizuje też poniższe wskaźniki produktowe portfela kredytowego: 1. Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą 2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3. Kredyt konsumpcyjny 4. Pożyczki bankowe 5. Kredyty odnawialne w ROR 6. Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR 7. Kredyty mieszkaniowe 8. Kredyty studenckie 9. Gwarancje, poręczenia udzielone na zlecenie 2) Limity ostrożnościowe określane są w oparciu o analizy własne, oraz regulacje nadzorcze. 3) Limity ostrożnościowe ustala, weryfikuje i zatwierdza Zarząd Banku po konsultacjach z Zespołem ds. zarządzania płynnością i ryzykami bankowymi. 4) Zarząd Banku po zatwierdzeniu limitów ostrożnościowych, przedstawia je do akceptacji Radzie Nadzorczej. 8

9 5) W sytuacji, gdy Bank dokonuje istotnych zmian w skali lub zakresie swojej działalności, lub gdy zachodzą istotne zmiany uwarunkowań rynkowych, dokonywana jest weryfikacja istniejących limitów ostrożnościowych. B. Ryzyko płynności 1) Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest: zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty, zapewnienie utrzymania płynności bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej oraz długoterminowej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności, minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości, optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych. 2) Realizacja strategii zarządzania płynnością następuje poprzez równoczesne zarządzanie aktywami i pasywami oraz pozycjami pozabilansowymi Banku. 3) Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku ma charakter skonsolidowany i całościowy; oznacza to zarządzanie płynnością, zarówno w odniesieniu do pozycji bilansowych jak i pozabilansowych we wszystkich horyzontach czasowych ustalonych przez Bank i obejmuje wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Banku. 4) Struktura posiadanych przez Bank aktywów powinna umożliwiać elastyczne dostosowywanie się do potrzeb płynnościowych; w tym celu Bank dywersyfikuje swoje aktywa według następujących kryteriów i w podanej poniżej kolejności: płynności, bezpieczeństwa, rentowności 5) Bank inwestuje wszystkie swoje nadwyżki środków finansowych w Banku Zrzeszającym z wyłączeniem jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych. 6) Bank reguluje swoją płynność płatniczą poprzez wykorzystywanie szeregu instrumentów oferowanych przez Bank Zrzeszający i tak: po stronie aktywnej - rachunki bieżące i lokaty terminowe, które charakteryzują się wysoką płynnością (możliwość wycofania lokaty przed terminem), 9

10 po stronie pasywnej - kredyt w rachunku bieżącym oraz inne kredyty celowe oferowane przez Bank Zrzeszający, system współfinansowania konsorcjalnego z Bankiem Zrzeszającym, pożyczki podporządkowane na zasadach określonych w odrębnych regulacjach, transakcje sprzedaży wierzytelności z Bankiem Zrzeszającym. 7) Bank zakłada utrzymanie dotychczasowej struktury depozytów przyjętych od klientów Banku, gdzie głównym źródłem finansowania aktywów są depozyty podmiotów niefinansowych oraz sektora instytucji samorządowych. 8) Celem Banku jest wydłużenie średniego terminu wymagalności przyjmowanych depozytów, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków obcych stabilnych tak, aby Bank mógł otwierać po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym, przy czym Bank będzie dążył do takiego konstruowania produktów depozytowych, aby było to optymalne pod kątem ryzyka płynności uwzględniając przyjęte przez Bank limity koncentracji zakładające ograniczenia w zakresie uzależnienia od poszczególnych źródeł finansowania. 9) Z punktu widzenia zarządzania płynnością Banku najważniejsza jest analiza poziomu płynności w ujęciu krótkoterminowym i średnioterminowym; jednakże w celu posiadania pełnej oceny strukturalnej posiadanych aktywów i pasywów dokonuje się analizy we wszystkich przedziałach czasowych. 10) Kluczowe znaczenie dla Banku ma kształtowanie się płynności w okresie do jednego miesiąca, które wymaga stałej, bieżącej oceny i analizy. 11) Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez stosowanie systemu limitów, oraz odpowiednie kształtowanie struktury posiadanych aktywów i pasywów. 12) Bank dokonuje identyfikacji wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności oraz niebezpieczeństwem ukształtowania się nadzorczych miar płynności poniżej obowiązujących limitów i w zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia postępuje według określonych procedur awaryjnych. Zadania organów Banku w zarządzaniu ryzykiem płynności Rada Nadzorcza: 1) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka płynności z przyjętą strategią i planem finansowym, 2) zatwierdza poziom limitów ograniczających narażenie Banku na ryzyko płynności, 3) zatwierdza coroczny Program zarządzania bazą depozytową. 10

11 Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu informacje dotyczące aktualnego i przewidywanego poziomu płynności, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń w okresach kwartalnych w terminach wynikających z planów jej działania. Zarząd odpowiada za: 1) zarządzanie ryzykiem płynności w sposób zapewniający utrzymanie płynności bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej oraz długoterminowej, 2) opracowanie, wprowadzenie w życie oraz aktualizację pisemnych zasad zarządzania płynnością, 3) zorganizowanie skutecznego procesu zarządzania płynnością oraz monitorowanie efektywności tego procesu, 4) opracowanie struktury organizacyjnej Banku odpowiadającej profilowi działania Banku, która będzie wprowadzała podział realizowanych zadań w zakresie zarządzania płynnością, zapewniający niezależność pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, z której wynika podejmowanie ryzyka przez Bank, 5) przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę informacyjną w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, pozwalającą na ocenę skuteczności działania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności Banku i ocenę sytuacji finansowej. Ryzyko płynności analizowane jest na posiedzeniach Zarządu w cyklach miesięcznych. Na wniosek członka Zarządu nadzorującego Komórkę monitorującą, ryzyko płynności może być omawiane ze zwiększoną częstotliwością, na wskazanym posiedzeniu Zarządu. Zadania komitetów / jednostek / osób w procesie zarządzania ryzykiem płynności 1) Za zarządzanie ryzykiem płynności w Banku odpowiada Członek Zarządu Główna Księgowa. 2) Zadania związane z utrzymywaniem krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej płynności Banku wykonuje Komórka zarządzająca. 3) Zadania związane z pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem ryzyka płynności w Banku wykonuje Komórka monitorująca. 4) Oceny bieżącej i planowanej pozycji płynności płatniczej Banku dokonuje Zespół, mający charakter organu opiniodawczego i doradczego Zarządu. 5) Przedmiotem działań Komórki zarządzającej jest optymalne zarządzanie środkami Banku, w celu jak najbardziej rentownego ich zagospodarowania oraz 11

12 wywiązywanie się Banku z zawartych umów (zarówno kredytowych zabezpieczenie środków na akcję kredytową jak i środków na wypłaty depozytów, których termin wymagalności upłynął). 6) Codzienne czynności związane z bieżącym zarządzaniem aktywami i pasywami Banku, wykonywane przez Komórkę zarządzającą mające na celu utrzymanie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej płynności Banku, dotyczą w szczególności: sprawdzania stanu gotówki w kasach oraz skarbcach na początek dnia, sprawdzania większych planowanych wypłat z rachunku klientów, wypłat kredytów oraz wpłat w danym dniu i w dniu następnym, ustalania stanu gotówki pozostającej w dyspozycji Banku (kasy, skarbiec), uzyskiwania informacji z Banku Zrzeszającego o stanie rachunku bieżącego, ustalania stanu gotówki odprowadzanej do Banku Zrzeszającego na rachunek Banku lub określania zapotrzebowania na gotówkę, sporządzania zbiorczych zestawień uznaniowych i obciążeniowych z dokumentów własnych i przyjętych dyspozycji klientów z dnia poprzedniego oraz z dnia bieżącego, wyliczania stanu rachunku bieżącego, ustalania i zakładania kwot deklarowanych na lokatę typu O/N, ustalania i zakładania kwot deklarowanych na lokaty terminowe na okresy dłuższe. Komórka monitorująca ryzyko płynności odpowiada za: 1) opracowywanie zasad zarządzania ryzykiem płynności, 2) pomiar ryzyka płynności (w szczególności sporządzanie luki płynności i urealnionej luki płynności), 3) sporządzanie prognoz przepływów finansowych Banku, 4) wyznaczanie i monitorowanie poziomu nadzorczych miar płynności, 5) monitorowanie przestrzegania akceptowanego poziomu ryzyka płynności (kontrola przestrzegania limitów), 6) monitorowanie wskaźników ekonomicznych wpływających na ryzyko płynności, 7) analizę nowych produktów bankowych w zakresie potencjalnego wpływu na ryzyko płynności, 8) wydawanie rekomendacji mających na celu właściwe kształtowanie poziomu ryzyka płynności Banku, 9) raportowanie w zakresie poziomu ryzyka płynności dla Zespołu. 12

13 Do zadań Zespołu w zakresie ryzyka płynności należy: 1) opiniowanie strategii i zasad zarządzania ryzykiem płynności Banku, 2) opiniowanie systemu limitów, 3) kontrolowanie przestrzegania procedur i zasad polityki Banku, a także przepisów prawa i regulacji ostrożnościowych, 4) identyfikacja potrzebnych zmian w procedurach i strategii Banku, 5) monitorowanie i analiza poziomu ryzyka płynności występującego w Banku, w tym: analiza niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych w poszczególnych przedziałach czasowych, ocena urealnionych terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów, analiza prognoz przepływów pieniężnych, analiza wielkości aktywów płynnych, analiza koncentracji źródeł finansowania, analiza opłacalności pozyskiwanych środków, udzielanych kredytów, oferowanych stóp procentowych dla produktów bankowych, ocena poziomu nadzorczych miar płynności oraz ustalonych limitów płynności, limitów koncentracji, zobowiązań pozabilansowych, ocena portfela kredytowego pod względem spłacalności, ocena wskaźnikowa działalności Banku, analizowanie wpływu obecnej i przyszłej sytuacji na rynku międzybankowym i sytuacji ogólnogospodarczej na ryzyko płynności, analizowanie możliwości pozyskania dodatkowych środków pieniężnych potrzebnych do finansowania działalności Banku, sporządzanie informacji zawierającej ocenę ryzyka płynności wraz ze stosownymi wnioskami dla Zarządu i Rady Nadzorczej, zapewnienie opracowania planu awaryjnego utrzymania płynności. 6) Prawo do zgłaszania wniosków o przedstawienie raportów ukazujących stan płynności finansowej Banku przysługuje każdemu członkowi Zarządu, członkom Rady Nadzorczej i członkom Zespołu. 7) Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu oraz szczegółowy harmonogram rozpatrywania zagadnień określony jest w Regulaminie funkcjonowania Zespołu ds. zarządzania płynnością i ryzykami bankowymi. 13

14 C. Ryzyko stopy procentowej Strategia Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej 1) Celem strategicznym polityki Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej jest: - minimalizacja ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian na sytuację finansową Banku oraz - zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z ryzykiem stopy procentowej, z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania tym ryzykiem mających na celu eliminację zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych pozycji bilansowych na zmiany stóp procentowych, a przez to na różny poziom zmian przychodów i kosztów, co w konsekwencji ma pozwolić utrzymać zdolność do wywiązywania się w sposób optymalny z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych, jak i pozabilansowych, przy zapewnieniu pożądanego wyniku finansowego oraz realnej wartości posiadanych kapitałów. 2) Strategia Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej oparta jest m.in. na następujących zasadach: do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej, do oceny tego ryzyka Bank wykorzystuje również inne dodatkowe metody, np. badania symulacyjne zmian w przychodach odsetkowych, zmiany w kosztach odsetkowych i w konsekwencji zmiany w wyniku z tytułu odsetek, badaniu i ocenie podlega wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku, zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem przeszacowania, ryzykiem bazowym oraz na kontroli ryzyka opcji, 3) Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów. 4) Analiza luki polega na określeniu wielkości niedopasowania między wrażliwymi na zmiany stopy procentowej aktywami i pasywami w poszczególnych przedziałach czasowych, uwzględniających pierwszy możliwy termin zmian (przeszacowania) stóp procentowych. 5) Zakłada się, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat dla Banku; narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest z występującymi różnicami w wielkościach aktywów i pasywów przeszacowywanych w poszczególnych terminach. 14

15 6) Analiza luki jest miernikiem statycznym, odzwierciedlającym poniższe założenia: struktura bilansu i terminów przeszacowania nie zmieni się w przyszłości, zmiana stóp procentowych nie zostanie zniwelowana w przyszłości zmianą w odwrotnym kierunku, stopy procentowe wszystkich aktywów i pasywów zmieniają się o taką samą liczbę punktów procentowych.. 7) W celu utrzymania założonego w planach strategicznych i rocznych planach finansowych profilu ryzyka, Bank zmienia swoje narażenie na ryzyko stopy procentowej za pomocą określonych strategii wykonawczych: inwestowania (głównie poprzez sterowanie terminami zapadalności lokat o stałym oprocentowaniu deponowanych w Banku Zrzeszającym), kredytowania (ustalanie parametrów produktów kredytowych), finansowania zewnętrznego, ustalania oprocentowania, zarządzania terminami zapadalności / wymagalności oraz przeszacowania różnych portfeli. 8) Bank: prowadzi bieżący monitoring kształtowania się najważniejszych rynkowych stóp procentowych, dokonuje własnych prognoz w zakresie możliwych wariantów zachowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości, analizuje kształtowanie się oprocentowania poszczególnych, własnych produktów bankowych na tle stóp rynkowych oraz oferty konkurencyjnych banków, zarządza poszczególnymi grupami aktywów i pasywów w taki sposób, aby zapewnić realizację optymalnej, w danych warunkach, wysokości marży odsetkowej Banku. 9) W przypadku zniżkujących rynkowych stóp procentowych, Bank kształtuje rozmiar i znak niedopasowania w kierunku wielkości ujemnej, przyjmując m.in. następujące strategie działania: skraca terminy pozyskiwanych środków oprocentowanych stałą stopą, wydłuża terminy inwestycji, zakupuje papiery wartościowe, rozbudowuje portfel długoterminowych kredytów o stałym oprocentowaniu, dokonuje weryfikacji polityki kalkulacji cen kredytów, poprzez zwiększanie udziału marży stałej w stosunku do stóp bazowych przy ustalaniu stóp nominalnych, 15

16 10) W przypadku zwyżkujących rynkowych stóp procentowych, Bank kształtuje rozmiar i znak niedopasowania w kierunku wielkości dodatniej, przyjmując m.in. następujące strategie działania: wydłuża terminy pozyskiwanych środków (o stałym oprocentowaniu), skraca terminy papierów wartościowych, ogranicza portfel kredytów o stałym oprocentowaniu, zmniejsza udział stałej marży odsetkowej w relacji do stóp bazowych, przy kalkulowaniu nominalnych stóp procentowych dla kredytów. Jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie w Banku ryzykiem stopy procentowej są: Zarząd, Zespół Komórka monitorująca, Główny Księgowy, pozostałe komórki i jednostki organizacyjne Banku w ramach zadań przypisanych. Zarząd: 1) odpowiedzialny jest za stworzenie i zorganizowanie prawidłowego procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej, w tym za wdrożenie i aktualizowanie zasad polityki oraz procedury zarządzania tym ryzykiem. 2) sprawuje bieżącą kontrolę nad efektywnością procesu zarządzania ryzykiem w ramach swoich uprawnień statutowych. 3) w ramach procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej Zarząd: zatwierdza limity określające stopień narażenia Banku na ryzyko stopy procentowej, w przedziale zgodnym ze strategią zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, przyjmuje analizy ryzyka stopy procentowej i na ich podstawie podejmuje, w miarę potrzeby, odpowiednie decyzje operacyjne, kontroluje kształtowanie się parametrów związanych z ryzykiem stopy procentowej, odnosząc uzyskane wielkości do ustalonych limitów, przyjmuje prognozy podstawowych stóp referencyjnych, które stanowić będą podstawę do analizy ryzyka stopy procentowej w kolejnych przedziałach czasowych, przekazuje Radzie Nadzorczej informacje zawierające w szczególności dane dotyczące: charakteru i stopnia narażenia Banku na ryzyko stopy procentowej, możliwych odchyleń dochodu odsetkowego Banku, w zależności od kierunku i natężenia zmian stóp referencyjnych, 16

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.214 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 115 /V/215 z dnia 26.5.215 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU Pasłęk, maj 2013 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku EURO BANK SA na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Dane identyfikujące Bank... 4 1.2 Podstawa ujawnienia... 4 1.3 Okres

Bardziej szczegółowo

1) Polityka handlowa

1) Polityka handlowa Wprowadzone Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Banku z dnia 12.01.2012 roku i zatwierdzona Uchwałą Nr1/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17.01.2012 roku 1) Polityka handlowa 1 1. Celem strategicznym w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)

Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity) Załącznik do Uchwały nr 5/IX/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 17 kwietnia 2014 roku Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU (F (FILAR III) III) GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności

UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności Na podstawie art. 137 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW Uwaga terminologiczna: W rozdziale tym w szczególności stosowane będą trzy pojęcia o zbliżonym znaczeniu. Dla potrzeb niniejszego rozdziału należy rozumieć je następująco: rezerwa celowa rezerwa na jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 UCHWAŁA Nr 183/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczacej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance Warszawa, czerwiec 2014 r. Rekomendacja U Strona 1 z 38 Wstęp Rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków. WSTĘP Przedmiotem rozważań tej części podręcznika są operacje walutowe i ryzyko operacji walutowych. Ryzyko operacji walutowych 1 obejmuje ryzyko kursowe związane ze zmianą kursów oraz ryzyko operacyjne

Bardziej szczegółowo

Powyższej oceny dokonano na podstawie:

Powyższej oceny dokonano na podstawie: SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo