Informator organizacyjny / /201. WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator organizacyjny /2014 2013/201. WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki"

Transkrypt

1 Informator organizacyjny WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki 2013/201 /2014 Wyłącznie do użytku wewnętrznego studentów i pracowników dydaktycznych WSH TWP w Szczecinie Szczecin 2013

2 SPIS TREŚCI Organizacja roku akademickiego 3 Władze uczelni 5 Centrum Obsługi Studenta 6 Biblioteka 7 Biuro Karier 8 Technologia informacyjna 9 Pracownie komputerowe 9 Języki obce 11 Samorząd studentów 12 Koła naukowe 13 Pomoc materialna 14 Stypendia 14 Kredyty studenckie 15 Czesne 16 Terminy opłat 17 Inne opłaty 18 WaŜne informacje 19 E-dziekanat 19 Dla studentów 1 roku 19 Dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia 21 Szkolenia dla studentów 23 Baza noclegowa 24 Kontakty. KsiąŜka adresowa 25 Dodatki 26 Regulamin Samorządu Studentów WSH TWP w Szczecinie 26 Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika Praw Studentów w WSH TWP 35 Regulamin pomocy materialnej dla studentów WSH TWP 36 Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki WSH TWP 49 Regulamin realizacji praktyk studenckich w WSH TWP 52

3 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPIEŃ Nr zjazdu Daty października października listopada listopada grudnia grudnia stycznia stycznia lutego lutego marca marca kwietnia kwietnia kwietnia maja maja czerwca czerwca

4 TERMINY ZJAZDÓW BLOKÓW WYRÓWNAWCZYCH Nr zjazdu Daty października października listopada listopada 1 grudnia stycznia stycznia 2 lutego lutego 2014 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA INDEKSÓW DO ZALICZENIA ROKU rok 1 i 2 studiów I stopnia: 30 czerwca 2014 r. w Centrum Obsługi Studenta ul. Monte Cassino 15 rok 3 studiów I stopnia i rok 2. studiów II stopnia: ostatni dzień zajęć dydaktycznych, Centrum Obsługi Studenta ul. Monte Cassino 15 Termin sesji poprawkowej września 2014 r. Termin złoŝenia indeksów dla studentów przystępujących do sesji poprawkowej 29 września 2014 r. UWAGA! Obowiązkiem studenta jest terminowe uzyskanie wszystkich wpisów w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć. NiezłoŜenie indeksu z kartą do 29 września 2014 r. powoduje skreślenie z listy studentów z powodu niezaliczenia roku. OBCIĄśENIA DNI ZJAZDOWYCH 1) Zajęcia w piątki * ) Zajęcia w soboty przerwa obiadowa** ) Zajęcia w niedziele * z zastrzeŝeniem moŝliwości, Ŝe niektóre seminaria dyplomowe będą się odbywać w piątki w godzinach wcześniejszych ** z zastrzeŝeniem wyjątkowych przypadków konieczności doplanowania zajęć podczas przerwy 4

5 WŁADZE UCZELNI J.M. Rektor prof. dr hab. Jan NIKOŁAJEW BIURO REKTORA ul. Monte Cassino 15, pokój nr 14 Pracownik Biura mgr Anna Filińska (91) Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz Prorektor prof. zw. dr hab. Kazimierz WENTA BIURO PROREKTORA ul. Broniewskiego 14, pokój nr 20 Kierownik Biura mgr Izabela Kumor (91) , , tel./faks Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz Dziekan dr Waldemar URBANIK BIURO DZIEKANA ul. Monte Cassino 15, pok. 14 Kierownik Biura mgr Agnieszka Pszonak (91) Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. organizacyjnych mgr Agnieszka Węglewska ul. Monte Cassino 15, pok. 18 (91) Kanclerz mgr Joanna GOLCZYK BIURO PIONU KANCLERSKIEGO ul. Potulicka 16 tel./faks (91) , Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz (przerwa ) 5

6 1. Rektorat ul. Monte Cassino 15, pokój 8 (91) tel./faks (91) CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA 2. Budynek administracyjno-dydaktyczny uczelni ul. Broniewskiego 14, pokój 4 (91) , , tel./faks (91) Kierownik COS Pracownicy mgr Monika Skierczyńska mgr Sylwia Matusow mgr Monika Urbanik-Pająk mgr inŝ. Sylwia Wójcik-Chabraszewska GODZINY OTWARCIA od poniedziałku do piątku w godzinach Dodatkowo w zjazdy studentów niestacjonarnych piątek sobota niedziela Centrum Obsługi Studenta doradza i pomaga studentom w sprawach formalnych i organizacyjnych dotyczących toku studiów. W Centrum między innymi: otrzymasz zaświadczenie o studiowaniu przedłuŝysz termin waŝności legitymacji studenckiej wyrobisz duplikat legitymacji lub indeksu zgłosisz zmianę nazwiska lub adresu złoŝysz indeks z kartą okresowych osiągnięć do zaliczenia roku otrzymasz, w razie potrzeby, potwierdzoną kserokopię świadectwa dojrzałości (tylko COS przy Monte Cassino 15) potwierdzisz kartę obiegową uzyskasz dostęp do planów zajęć i informacje o sposobie kontaktu z wykładowcami kupisz publikacje wydane przez WSHTWP uzyskasz informacje o fakultatywnych usługach edukacyjnych organizowanych przez uczelnię zapoznasz się z aktualna ofertą kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego OR TWP w Szczecinie. 6

7 BIBLIOTEKA Mieści się przy ul. Monte Cassino 15 (91) GODZINY OTWARCIA poniedziałek czwartek piątek sobota niedziela (zjazdy główne I i II stopnia) Dyrektor biblioteki Zastępca dyrektora Pracownik PRACOWNICY mgr Anna Skotarczak mgr Marta Wiśniewska mgr Joanna Siniakiewicz Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad woluminów, bieŝąca prenumerata to 80 tytułów czasopism, w tym 6 obcojęzycznych. Czytelnicy mają do dyspozycji czytelnię z ciągiem multimedialnym, tradycyjne katalogi biblioteczne, katalogi komputerowe i dostęp do Internetu. Najnowsza wersja programu komputerowego MOL Optivum umoŝliwia czytelnikom korzystanie z katalogów bibliotecznych wraz z rezerwacją ksiąŝek drogą internetową. Wydajemy Biuletyn Biblioteki, dostępny na stronie internetowej uczelni, zawierający m.in. aktualny stan księgozbioru oraz wykaz czasopism dostępnych w czytelni. Dla studentów pierwszego roku studiów w bibliotece są prowadzone obowiązkowe zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego, zaplanowane w celu ułatwienia sposobu poszukiwań materiałów potrzebnych do studiowania. Dodatkowo studenci mogą korzystać: z bibliotek pedagogicznych na terenie województwa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Szczecinie mieści się przy ul. gen. Sowińskiego 68, z czytelni Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Tarczyńskiego 1, z KsiąŜnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej 15/16, Koniecznie zapoznaj się z regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki! 7

8 ul. Broniewskiego 14, pokój nr 8 czynne od poniedziałku do piątku w godz Doradca zawodowy mgr Izabela Fras BIURO KARIER (91) , w.19 tel./faks (91) Nasz cel to rozwijanie samodzielności studentów i absolwentów uczelni w skutecznym poszukiwaniu pracy i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy oraz pogłębianie ich osobistego i zawodowego rozwoju. Przeprowadzamy testy preferencji zawodowych. Oferta skierowana do wszystkich, którzy nie potrafią zdecydowanie określić środowiska pracy oraz zawodów, w których czuliby się najlepiej. Organizujemy bezpłatne warsztaty. Podczas zajęć przygotujemy Cię do efektywnego poszukiwania pracy. U nas dowiesz się jak niebanalnie napisać list motywacyjny i jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Podczas symulacji interview zmierzysz się z trudnymi pytaniami i poznasz techniki autoprezentacji. Rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem. Pomagamy określić predyspozycje i gruntownie zaplanować karierę zawodową. Nasz trener pomoŝe Ci określić predyspozycje do wykonywania określonej pracy. Poznasz zawody przyszłości. Podniesiesz swoją motywację wewnętrzną i wiarę we własne siły. Gromadzimy informacje o rynku pracy. W informatorium biura znajdziesz informacje dotyczące rynku pracy: opisy pracodawców z regionu i całego kraju, informacje o moŝliwości zatrudnienia za granicą, wszystko, co dotyczy procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Gromadzimy katalogi i pozycje ksiąŝkowe dotyczące pracy i kariery oraz moŝliwości podnoszenia kwalifikacji oraz dokształcania. Prowadzimy bazę studentów i absolwentów poszukujących pracy i praktyk. KaŜdy student i absolwent naszej uczelni moŝe wypełnić ankietę on-line i znaleźć się w bazie danych osób poszukujących zatrudnienia. Udostępniamy oferty pracy, praktyk i wolontariatu. Posiadamy Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy potwierdzający wpis do rejestru nr 1000 jako agencji pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Prowadzimy doradztwo indywidualne. Podczas rozmowy doradczej moŝna w cztery oczy z doradcą porozmawiać o tym, jakie trudności napotykacie na rynku pracy, przygotować się do konkretnej rozmowy kwalifikacyjnej czy teŝ nakreślić indywidualną ścieŝkę kariery. Organizujemy spotkania z pracodawcami i przedstawicielami zawodów, podczas których dowiecie się jak funkcjonuje firma, jakich pracowników najchętniej zatrudnia, czym się zajmuje oraz jak wygląda proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. Przedstawiciele poszczególnych zawodów przedstawią Wam kulisy pracy oraz podpowiedzą, jakie formy dokształcania najlepiej wybrać, aby spełnić wymagania dzisiejszego rynku pracy. Pod egidą Biura Karier działa takŝe KLUB ABSOLWENTA WSH TWP w Szczecinie. Jego głównym celem jest utrzymywanie przez uczelnię stałych kontaktów z absolwentami, jak równieŝ pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej i pozazawodowej absolwentów. Członkostwo w Klubie Absolwenta wiąŝe się z uzyskaniem szeregu przywilejów m.in. moŝliwości korzystania z zasobów biblioteki, Biura Karier oraz ze zniŝką w opłatach w przypadku kontynuowania edukacji na WSH TWP w Szczecinie. 8

9 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Studenci wszystkich kierunków i specjalności studiów w pierwszym roku kształcenia przechodzą kurs informatyczny, realizowany w ramach zajęć z przedmiotu Technologia informacyjna. Zakres tego przedmiotu obejmuje cztery z siedmiu modułów ECDL Europejskiego Certyfikat Umiejętności Komputerowych: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (moduł 1 ECDL), Przetwarzanie tekstów (moduł 3 ECDL), Arkusze kalkulacyjne (moduł 4 ECDL), Grafika menedŝerska i prezentacyjna (moduł 6 ECDL), Zajęcia dydaktyczne przygotowują do uzyskania europejskiego certyfikatu ECDL Start, potwierdzającego nabycie podstawowych umiejętności informatycznych. Aby uzyskać certyfikat, naleŝy zdać co najmniej 4 egzaminy z wybranych 7 modułów ECDL. Dla studentów o wyŝszych aspiracjach lub zainteresowaniach informatycznych oferujemy moŝliwość uzyskania pełnego certyfikatu ECDL (7 egzaminów). Od studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy w ramach wykonywanego w przyszłości zawodu muszą mieć dobrze opanowane techniki informatyczne, będziemy oczekiwali uzyskania takiego certyfikatu w trakcie 3-letniego toku studiów. Egzaminy mogą być przeprowadzane na zajęciach (jako jedna z form zaliczenia przedmiotu) lub poza godzinami zajęć. W chwili obecnej na uczelni do dyspozycji studentów jest czterech egzaminatorów ECDL. Studenci niezainteresowani zdobyciem certyfikatu ECDL Start lub ECDL będą takŝe opanowywać ten sam zakres wiedzy informatycznej, ale nie będą musieli zdawać egzaminów ECDL przedmiot będą zaliczać w formie tradycyjnych zaliczeń. Na potrzeby przedmiotu opracowaliśmy i udostępniamy studentom materiały dydaktyczne wspomagające naukę. Są one przygotowane w formie multimedialnych lekcji (opis, narracja, animacje, ćwiczenia, zadania), których sumienne przerobienie gwarantuje zdanie poszczególnych egzaminów ECDL. Materiały są udostępniane wszystkim studentom pierwszego roku na internetowej platformie e-learningowej. Znajdują się tam równieŝ informacje odnośnie realizacji przedmiotu (regulamin, kontakty z wykładowcami, aktualności, itp.), procedura certyfikacji ECDL i wiele innych niezbędnych w nauce informatyki. PRACOWNIE KOMPUTEROWE Administratorzy sieci: mgr Marcin Zieliński, mgr Marek Hajdukiewicz Budynek przy ulicy Monte Cassino 15 2 pracownie komputerowe (+ 1 mobilna) Budynek przy ulicy Broniewskiego 14 1 pracownia komputerowa (+ 1 mobilna) Uczelnia posiada w pełni profesjonalne pracownie komputerowe. KaŜde stanowisko komputerowe pracuje pod kontrolą systemu WINDOWS XP lub WINDOWS 7 oraz posiada zainstalowany pakiet oprogramowania uŝytkowego MS OFFICE Pracownie funkcjonują w sieci kontrolowanej przez system NOVELL NetWare 5.1, a kaŝde stanowisko ma stały, szybki dostęp do Internetu. 9

10 W pracowniach odbywają się zajęcia dydaktyczne z przedmiotów informatycznych oraz szkolenia komputerowe poszerzające wiedzę uczestników. Nasi egzaminatorzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć i egzaminowania w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, ECDL-Advanced, e-obywatel, WebStarter, Zarządzania Projektami E-Urząd i E-Nauczyciel oraz prowadzenia zajęć z administrowania siecią NOVELL NetWare 5.1. WSH TWP w Szczecinie posiada równieŝ specjalistyczną pracownię dziennikarską umoŝliwiającą przygotowanie i emisję audycji radiowych oraz profesjonalne tworzenie materiałów prasowych (DTP). Pracownia jest wyposaŝona w nowoczesny system Digas (stosowany w studiach radiowych). Opiekunem pracowni jest mgr Marek Hajdukiewicz ZałoŜyciel uczelni Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL (PL-CE0013), a pracownie komputerowe WSH TWP otrzymały certyfikat laboratorium ECDL. W związku z rozwojem inicjatywy ECDL, nasza uczelnia postanowiła umoŝliwić uzyskanie certyfikatu ECDL swoim studentom w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu Technologia Informacyjna. Studenci mogą teŝ korzystać z komputerów z dostępem do Internetu w kawiarenkach internetowych, mieszczących się w klubach Dziupla (budynek przy Broniewskiego 14) i Dziupla bis oraz w czytelni (budynek przy Monte Cassino 15). Studenci i pracownicy mają teŝ do dyspozycji w obu budynkach Internet bezprzewodowy. Idea ECDL funkcjonuje juŝ w 146 krajach świata. Coraz częściej instytucje państwowe oraz firmy komercyjne w Polsce, jak i w Europie wymagają od pracowników dokumentów poświadczających ich wiedzę informatyczną. Wykorzystaj szansę i zdobądź taki certyfikat RAZEM Z NAMI! 10

11 JĘZYKI OBCE Zajęcia z języka obcego odbywają się na pierwszym i drugim roku studiów. KaŜdy student pierwszego roku wybiera język obcy i na podstawie wypełnionej ankiety dotyczącej poziomu zaawansowania języka obcego, zostaje przydzielony do grupy. Po pierwszym, jak i po drugim roku studenci zdobywają zaliczenia na ocenę. Ocena na zaliczeniu to średnia ocen uzyskanych za prace pisemne na zajęciach oraz za wykonywanie dodatkowych zadań w formie pracy własnej. Po drugim roku studenci przystępują do pisemnego egzaminu końcowego. Egzamin jest przeprowadzany dla wszystkich studentów na poziomie zgodnym z wymaganiami MNiSW. W ramach przygotowań do egzaminu końcowego, na pierwszym i na drugim roku przeprowadzamy testy pilotaŝowe. Studenci mają moŝliwość sprawdzania i trenowania swoich umiejętności za pomocą ćwiczeń e-learningowych, znajdujących się na platformie e-learningowej naszej uczelni. Dla studentów, którzy z uzasadnionych powodów nie mogli uczestniczyć w zajęciach, przeprowadzane są konsultacje. Terminy konsultacji poszczególnych lektorów są umieszczane na naszej stronie w okienku Ośrodka Kształcenia Języków Obcych. ZałoŜyciel Uczelni Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza wszystkich studentów do skorzystania ze specjalnej ofert kursów językowych w promocyjnej cenie 7,- zł za godzinę. Zajęcia prowadzi kadra lektorów pracujących w WyŜszej Szkole Humanistycznej TWP. Kursy odbywają się w budynku WSH TWP przy ul. Monte Cassino 15 w dni powszednie w godzinach popołudniowych lub w weekendy (w zaleŝności od potrzeb). Udział w dodatkowych zajęciach pomoŝe studentom osiągnąć poziom znajomości języka wymagany na egzaminie na II roku studiów. Do wyboru są cztery poziomy zaawansowania: A1, A2, B1, B2. KaŜdy z poziomów obejmuje dwa 60-godzinne semestry nauki, w tym 20 godzin prowadzonych jest e-learningowo. KaŜdy z uczestników otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej, która jest tematycznym uzupełnieniem materiału opracowanego na zajęciach. Stanowi dodatkową moŝliwość sprawdzenia swoich moŝliwości, ale równieŝ sprzyja lepszemu przygotowaniu się do egzaminu końcowego oraz do certyfikatów TELC na kaŝdym poziomie. Ćwiczenia oferowane na platformie trenują umiejętności słuchania czytania i pisania. Słuchaczom zapewniamy: naukę języków ze wspomaganiem. W cenie kursu m.in.: materiały e-learningowe, nowoczesny podręcznik, zdalną komunikację z lektorem, atrakcyjną cenę. Więcej informacji na stronie DODATKOWA OFERTA DLA NASZYCH STUDENTÓW! Ośrodek Kształcenia Językowego przy WSHTWP raz w roku przeprowadza egzaminy TELC na poziomach A1/A2/B1 oraz B2. Certyfikaty te są dokumentem uznawanym na całym świecie. Są odpłatne, a ich koszt jest uzaleŝniony od poziomu zaawansowania umiejętności językowych. Na kursach językowych przygotowujemy do skutecznego zdawania certyfikatów. Ośrodek Kształcenia Języków Obcych ul. Broniewskiego 14 pok. 30 (II p.) (91)

12 SAMORZĄD STUDENTÓW ul. Monte Cassino 15 Samorząd Studentów działa na podstawie Regulaminu Samorządu Studentów, zawierającego określone zadania oraz uprawnienia Samorządu, który bezpośrednio współpracuje z Dziekanem. Pełną informację o aktualnym składzie Zarządu, kontakt i aktualności znajdziesz na: Dla studentów Samorząd Studentów Zebrania Rady Samorządu Studentów będą się odbywać zgodnie z terminarzem przyjętym przez Radę. Wyboru członków Rady dokonają starostowie grup na październikowych zebraniach starostów. Starostowie grup pełnią waŝną rolę w uczelnianym systemie komunikacji i szybkiego reagowania na pojawiające się ewentualne problemy. Na spotkaniach starostów przedstawiciel kierownictwa uczelni omawia wszystkie sprawy istotne dla realizacji kształcenia oraz inne, szczególnie interesujące studentów. Na tym forum są teŝ przyjmowane i opiniowane postulaty, propozycje i uwagi studentów. RównieŜ niezbywalnym prawem starostów jest prawo do występowania z wnioskami do organów uczelni oraz organu samorządu studentów. 12

13 KOŁA NAUKOWE Chętni do poszerzania zainteresowań wykraczających poza program studiów mogą uczestniczyć w pracy kół naukowych. Koła działają na zasadzie pełnej autonomii, samodzielnie ustalają treści i formy swojej działalności. KOŁO NAUKOWE JĘZYKA NIEMIECKIEGO Jego cel to doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego poprzez spotkania w dyskusyjnym klubie filmowym, łączenie warsztatów fotograficznych z zajęciami komunikacji językowej, zajęcia pod hasłem Aktualne wydarzenia w krajach niemieckiego obszaru językowego oraz róŝne formy wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku niemieckim KOŁO NAUKOWE LOGIKÓW-PRAKTYKÓW ma na celu m.in. poszerzanie i propagowanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie logiki i jej zastosowań, rozwijanie Ŝycia naukowego wśród studentów oraz wdraŝanie ich do podjęcia własnej pracy badawczej. Organizuje warsztaty, seminaria, wystawy i konferencje, przygotowuje referaty, publikacje, uczestniczy w Ŝyciu naukowym uczelni. Członkami koła mogą być studenci pedagogiki i socjologii, a takŝe wszyscy sympatycy logiki. KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW stwarza warunki do pogłębiania wiedzy pedagogicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych, rozbudzania zainteresowań studentów pracą naukową i badawczą, przygotowywania ich do działalności naukowej, współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji, opieki i wychowania. Te zadania uczestnicy koła realizują m.in. poprzez uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych, warsztatach, szkoleniach, kursach, poprzez organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym, publikację artykułów o charakterze badawczym. KOŁO NAUKOWE SOCJOLOGII Salonik Socjologiczny angaŝuje studentów w projekty badawcze i organizację spotkań z osobami mającymi wpływ na Ŝycie społeczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego. W ramach koła odbywają się cykliczne spotkania w Saloniku socjologicznym (szczegółowych informacji o tematyce spotkań, ich terminach i gościach zaproszonych do udziału szukaj na stronie internetowej uczelni w zakładce Aktualności ). Koło realizuje swoje cele poprzez aktywizowanie środowiska studenckiego w zakresie: nauki (konferencje i sesje naukowe), prowadzenia badań naukowych, publikacji w ramach akademickich czasopism naukowych, kontaktów wewnątrz środowiska (dyskusje, spotkania, wspólne wyjazdy), kontaktów z naukowymi organizacjami studenckimi polskich ośrodków uniwersyteckich, kontaktów zagranicznych z organizacjami studenckimi i środowiskiem socjologicznym, współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym. W pracach koła mogą uczestniczyć wszyscy studenci i absolwenci uczelni. KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej, szczególnie w obrębie badań empirycznych, prowadzenie własnych badań empirycznych (i ich publikacja), propagowanie prawidłowych standardów pracy naukowej, rozwijanie zainteresowań studentów pracą naukową z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii stosowanej. Członkami koła mogą zostać studenci pedagogiki i socjologii oraz absolwenci WSH TWP. KOŁO NAUKOWE DEBIUTANTÓW NAUKOWYCH skupia studentów specjalności Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy; celem ich pracy w ramach koła jest opracowywanie publikacji naukowych, przygotowywanie referatów i wystąpień konferencyjnych. 13

14 POMOC MATERIALNA STYPENDIA UWAGA Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie moŝna się z nim zapoznać w niniejszym informatorze (zob. Dodatki ), w Centrach Obsługi Studenta, w biurze Pionu Kanclerskiego oraz na stronie uczelni STYPENDIUM SOCJALNE O stypendium socjalne mogą się ubiegać studenci stacjonarni i niestacjonarni, jego kryterium to miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta netto (dochód po odliczeniu składek ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne i podatku). Stypendium jest przyznawane na semestr i wypłacane miesięcznie do 20. dnia kaŝdego miesiąca. Formularze wniosków i informacja o wymaganych załącznikach są udostępniane z początkiem kaŝdego semestru w Centrum Obsługi Studenta, biurze Pionu Kanclerskiego oraz na stronach internetowych uczelni. Liczba i wysokość stypendiów jest określana odrębnie dla kaŝdego semestru i zaleŝy od liczby złoŝonych wniosków oraz przyznanych przez budŝet Państwa środków na ten cel. SPECJALNE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przysługuje studentom posiadającym grupę inwalidzką potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Dochód w rodzinie studenta nie ma wpływu na przyznanie tego stypendium. Jest ono przyznawane na rok akademicki lub do miesiąca roku akademickiego, w którym kończy się orzeczenie czasowe. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW MoŜe ubiegać się o nie student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią (co najmniej 4,80) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. O przyznanie tego świadczenia student moŝe ubiegać się nie wcześniej niŝ po zaliczeniu 1. roku studiów I stopnia. Prawo do ubiegania się o to świadczenie mają studenci 1. roku studiów II stopnia, o ile rozpoczną je nie później niŝ w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą być przyznane w liczbie nie większej niŝ 10% liczby studentów kaŝdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Wnioski (wraz z dokumentami) o stypendia naleŝy składać do dnia 31 października (na semestr zimowy) i do 31 marca (na semestr letni) w Centrach Obsługi Studenta (Monte Cassino 15, Broniewskiego 14) lub w siedzibie Pionu Kanclerskiego przy ul. Potulickiej 16. ZAPOMOGA MoŜe być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych (nagła choroba, wypadek, śmierć najbliŝszego członka rodziny itp.) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o jej przyznanie wraz z załącznikami dokumentującymi tę sytuację, student składa w Pionie Kanclerskim lub w Centrum Obsługi Studenta. Jej wysokość jest określana indywidualnie dla kaŝdego przypadku. UWAGA Wszystkie świadczenia pomocy materialne przyznawane są na wniosek studenta. Stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla najlepszych studentów student moŝe otrzymywać przez 9 miesięcy (od października do czerwca danego roku akademickiego) 14

15 Dodatkowo studenci moŝe ubiegać się o takie formy pomocy materialnej, jak stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. O wszystkich moŝliwościach uzyskania świadczeń pomocy materialnej dowiesz się ze strony Szkolnictwo wyŝsze Sprawy studentów i doktorantów System pomocy materialnej KREDYTY STUDENCKIE Do 15 listopada 2013 r. studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie udzielane przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budŝetu państwa. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez 6 lat, przez 10 miesięcy roku akademickiego miesięczna transza wynosi 600 zł. Warunkiem otrzymywania wypłat jest przedstawianie dwukrotnie w ciągu roku akademickiego (w terminach do 31 października i 31 marca danego roku) waŝnej legitymacji studenckiej. O kredyt studencki student moŝe się ubiegać w jednym z następujących banków: 1. PKO Bank Polski S.A. 2. Bank PEKAO S.A. 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 4. SGB-Bank S.A. Wnioski o udzielenie kredytu w oddziale wybranego przez studenta banku (wraz z informacją o wysokości miesięcznego dochodu w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym złoŝenie wniosku) moŝna składać od 1 października do 15 listopada danego roku kalendarzowego. Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązuje sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie, oparty na ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przy wyliczaniu tego dochodu są brane pod uwagę dochody netto. Sposób dokumentowania dochodów jest podobny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w uczelni, przez co studenci starający się zarówno o kredyt, jak i o stypendium mogą posługiwać się takimi samymi zaświadczeniami. W poprzednim roku akademickim 2012/2013 dochód na osobę w rodzinie studenta, który uprawniał do otrzymania kredytu, wynosił 2300 zł. Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta obowiązująca w bieŝącym roku akademickim zostanie ustalona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w grudniu Wiadomości na temat kredytów studenckich szukaj na stronie zakładki Szkolnictwo wyŝsze Sprawy studentów i doktorantów) Kredyty studenckie Szczegółowych informacji udzielają takŝe banki kredytujące. UWAGA: wniosek o wydanie zaświadczenia o studiach na potrzeby kredytu studenckiego naleŝy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem (2-3 dni) w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino

16 CZESNE Nasza uczelnia oferuje zróŝnicowany system opłat czesnego. W zaleŝności od swych moŝliwości finansowych, student moŝe opłacać czesne w wybranej przez siebie z dostępnych opcji liczbie rat: 1 rata czesne płatne za rok z góry 2 raty czesne płatne w 2 ratach semestralnych 4 raty czesne płatne po 2 raty w semestrze 10 rat czesne płatne w ratach miesięcznych Wybierając opłatę czesnego za rok z góry lub w dwóch ratach semestralnych student otrzymuje zniŝkę. Wybór większej (4 lub 10) liczby rat jest jednorazowo mniejszym obciąŝeniem domowego budŝetu, ale w ogólnym rozliczeniu student zapłaci czesne nieco wyŝsze niŝ w dwóch pierwszych wariantach. Studenci I roku deklaracje liczby rat składają podczas rekrutacji na studia. Studenci lat starszych wybory dokonują w systemie e-dziekanat. Wpłat naleŝy dokonywać na Indywidualne Konto Bankowe Studenta. Pismo z numerem Indywidualnego Konta Bankowego kaŝdy nowoprzyjęty student otrzymuje listownie na adres korespondencyjny. Raz przydzielone studentowi konto w okresie studiów nie ulega zmianie (równieŝ przy kontynuacji studiów na II stopniu). Rok 1 niestacjonarne 2 niestacjonarne 3 niestacjonarne Kierunek STUDIA I STOPNIA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Pedagogika Socjologia Pedagogika Socjologia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Pedagogika Socjologia STUDIA II STOPNIA Liczba rat / wysokość raty (zł) Pedagogika 1 niestacjonarne Socjologia niestacjonarne Pedagogika Socjologia OPŁATA ZA BLOKI WYRÓWNAWCZE (dot. studiów II stopnia) niestacjonarne Blok wyrównawczy

17 TERMINY OPŁAT Czesne naleŝy opłacać w terminach zaleŝnych od liczby zadeklarowanych wpłat. 1 rata (czesne płatne za rok z góry) raty (czesne w 2 ratach semetralnych) , raty (czesne po 2 raty w semestrze) , , , rat (raty miesięczne): , , , ; , , , , , UWAGA! Niedotrzymanie podanych terminów wpłat, zaleŝnych od wybranego przez studenta wariantu opłaty, powoduje skreślenie z listy studentów! W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi płatności czesnego przez studentów otrzymujących świadczenia stypendialne, informujemy: 1) Zgodnie z Regulaminem studiów obowiązkiem studenta jest terminowe wnoszenie obowiązujących opłat związanych z tokiem studiów. Przyznane świadczenia stypendialne mogą wspierać studenta w opłacie czesnego, natomiast nie stanowią podstawy do nieregularnych płatności czesnego. 2) W sytuacji oczekiwania studenta na rozpatrzenie przez Komisję Stypendialną jego wniosku o przyznanie stypendium, jest on zobowiązany do terminowego regulowania czesnego zgodnie z zadeklarowanym systemem płatności. W szczególnych, uzasadnionych i udokumentowanych, sytuacjach losowych moŝliwe jest złoŝenie do Kanclerza podania o przesunięcie terminu płatności do dnia wypłaty stypendium. 3) W sytuacji, gdy wysokość miesięcznego świadczenia jest niewystarczająca do pokrycia rat czesnego, konieczne jest terminowe uzupełnienie zaistniałej niedopłaty w czesnym. 4) W przypadku opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez MNiSW studenci, którzy zadeklarowali, Ŝe stypendia mają być przekazywane na poczet czesnego nie będą upominani za zaległość. Pozostali zobowiązani są do terminowego wpłacenia rat czesnego. 5) Studenci, którzy złoŝyli wniosek o przekazywanie stypendium na swoje konto osobiste są zobligowani do regulowania czesnego w terminach porządkowych. 6) Ewentualne nadpłaty w czesnym są zwracane studentowi na podstawie złoŝonego do Kanclerza podania. 17

18 INNE OPŁATY Ponowne przyjęcie na listę studentów 1. roku Ponowne przyjęcie na listę studentów 2. i 3. roku studiów ( reaktywacja ) Opłata za powtarzanie 1 przedmiotu Opłata za powtarzanie 2 przedmiotów Opłata za powtarzanie 3 i więcej przedmiotów Opłata za róŝnice programowe 1 przedmiot Opłata za róŝnice programowe 2 przedmioty Opłata za róŝnice programowe 3 przedmioty Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów Opłata za wydanie dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język obcy ponowna opłata wpisowa 240 zł 160 zł 240 zł 320 zł 240 zł 320 zł 400 zł 60 zł 40 zł 18

19 WAśNE INFORMACJE E-DZIEKANAT To nowoczesny sposób komunikowania się z naszym studentem. KaŜdy student posiada własne indywidualne konto w elektronicznym systemie systemie-dziekanatu, dzięki któremu z dowolnego komputera na całym świecie moŝe sprawdzić np. indywidualny numer konta bankowego, stan dokonanych przez siebie opłat czy zweryfikować swoje dane personalne posiadane przez uczelnię. Ponadto za pośrednictwem e-dziekanatu studenci dokonują wyboru promotora, wykładu do wyboru oraz deklarują liczbę rat, w której chcą opłacać czesne studia. Skrzynki Dla kaŝdego studenta nasza uczelnia zakłada skrzynkę elektroniczną, na które poszczególne biura przesyłają waŝne informacje dotyczące studentów i toku studiów. System e-dziekanat, e skrzynki owe e oraz strona internetowa uczelni to ważne źródła ź komunikacji ze studentami systematycznie z nich korzystaj! Dla studentów 1. roku W przypadku SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW podczas pierwszego roku studiów, ponowne wpisanie na listę studentów 1. roku jest moŝliwe po przejściu procedury rekrutacyjnej i wniesieniu ponownej opłaty wpisowej. Zanim wypełnisz INDEKS: Poczekaj, aŝ otrzymasz kartę okresowych osiągnięć! Wypełniaj indeks kolejno przedmiotami tak, by zachować tę samą kolejność, co na karcie okresowych osiągnięć! UWAGA: wyjątkiem jest wpisanie praktyki praktyki wpisujemy w indeksie na str. 82! Wypełniaj rubryki czytelnie, indeks jest dokumentem, z którym opuścisz uczelnię! Na kaŝdej stronie u góry wypełnij rubryki Imię i nazwisko oraz Rok studiów i Rok akademicki! W tej samej, jednej rubryce Nazwisko wykładającego wpisz nazwisko osoby prowadzącej wykłady i pod nią nazwisko osoby prowadzącej ćwiczenia. W rubryce Nazwa przedmiotu wpisz przedmiot na zasadzie jeden przedmiot w jednej rubryce. Koniecznie wypełnij rubrykę Liczba godzin (wykładów i ćwiczeń) informację o liczbie godzin z danego przedmiotu znajdziesz w Informatorze programowym. Pamiętaj! JeŜeli się pomylisz, przekreśl i napisz ponownie w indeksie nie wolno uŝywać korektorów! 19

20 Nazwisko wykładającego Wzór wypełnienia indeksu Imię i nazwisko...janina Kowalska... Rok studiów..pierwszy...rok akademicki / Nazwa przedmiotu Liczba godzin wykłady ćwiczenia prof. dr hab. J. Nowak mgr A. Kowalski Podstawy socjologii dr A. Bąbel mgr D. Kaczor Podstawy pedagogiki prof. zw. dr hab. A. Kowalska dr W. Nowak Metodologia badań prof. dr hab. A. Poniatowski Seminarium dyplomowe - 35 mgr W. Kowal Warsztaty specjalistyczne - 45 Zaliczenie semestru pieczęć imienna i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej LEGITYMACJA STUDENCKA Ten dokument student otrzymuje wyłącznie na czas pobytu w uczelni; legitymacja poświadcza, Ŝe osoba w nim wskazana jest uprawniona do korzystania z ulg i przywilejów przysługujących studentom szkół wyŝszych. Prawo do korzystania z legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów (dzień złoŝenia egzaminu dyplomowego), zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. W kaŝdym z tych przypadków osoba opuszczająca uczelnię jest zobowiązana do zwrotu legitymacji studenckiej. UWAGA! W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji naleŝy bezzwłocznie zawiadomić o tym uczelnię zgłosić w Centrum Obsługi Studenta i złoŝyć oświadczenie o utracie legitymacji. Na wniosek studenta uczelnia moŝe wystawić duplikat legitymacji za jego wydanie jest pobierana dodatkowa opłata (5,- zł). 20

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Rozdział 1. Zasady wnoszenia opłat obowiązujące kandydatów na studia lub podejmujących

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych Szczecin 2012 I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych. I. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Rektora nr 1/12/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 30 września 2010 r. Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Studenckie praktyki przewidziane w planach studiów i programach nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie procedury ukończenia studiów wyŝszych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI i ZARZĄDZANIA w POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI i ZARZĄDZANIA w POZNANIU REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI i ZARZĄDZANIA w POZNANIU OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 września 2014 roku Wprowadzony Zarządzeniem Kanclerza nr KRC/10/13/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 2. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

IV. Wybory przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni oraz do organów samorządu studenckiego

IV. Wybory przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni oraz do organów samorządu studenckiego SPIS TREŚCI: REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ I. Postanowienia ogólne II. Struktura samorządu III. Zadania organów samorządu studenckiego IV. Wybory przedstawicieli studentów

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2013/2014 POZNAŃ 2013 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2014/2015 POZNAŃ 2014 Strona 2 z 7 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM. I. Informacje ogólne REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM I. Informacje ogólne 1 1. Regulamin realizacji pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego ustala

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT za studiowanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 30 marca 2016 r. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Regulamin Indywidualnego Toku Studiów Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I Uwagi ogólne 1 1. Indywidualny Tok Studiów jest formą kształcenia uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia uczelnia). zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. 1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej I. Postanowienia ogólne. 1 1. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KĘPIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

REGULAMIN KĘPIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU REGULAMIN KĘPIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kępiński Uniwersytet Trzeciego Wieku nazywany dalej KUTW funkcjonuje w ramach stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 2014/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ORGANIZACJA NAUKI... 2 PRAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Studia Podyplomowe Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin Samorządu Studenckiego Regulamin Samorządu Studenckiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Samorząd Studencki Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy studenci Uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU ZARZĄDZENIE NR 5 KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU Z DNIA 27.06.2014 r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TOKIEM STUDIÓW. Postanawiam co następuje: Studenci

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11 1.

Bardziej szczegółowo

9. Odsetki ustawowe naliczane są od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty, nawet po skreśleniu z listy słuchaczy

9. Odsetki ustawowe naliczane są od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty, nawet po skreśleniu z listy słuchaczy Regulamin opłat związanych z przebiegiem nauki w Niepublicznym Studium Plastycznym -Aktywnym Studium Plastycznym Technik Teatralno-Filmowych w Warszawie 1 1. Kształcenie w Niepublicznym Studium Plastycznym

Bardziej szczegółowo

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2015 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w Uniwersytecie Wrocławskim Wprowadza się do stosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie Załącznik do uchwały Senatu WSAP nr 8 z dnia 20.10.2000 r REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie I. PRZEPISY OGÓLNE. l. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora,

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora, Załącznik nr 1 Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie W 7 ust. 1 pkt 4 zmieniono zapis: Zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU

ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU ZASADY SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ, ZDAWANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO, ODBIORU DYPLOMU 1. Student zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie wraz z oświadczeniem o samodzielności wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta

Bardziej szczegółowo