Informator organizacyjny / /201. WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator organizacyjny /2014 2013/201. WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki"

Transkrypt

1 Informator organizacyjny WyŜszej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki 2013/201 /2014 Wyłącznie do użytku wewnętrznego studentów i pracowników dydaktycznych WSH TWP w Szczecinie Szczecin 2013

2 SPIS TREŚCI Organizacja roku akademickiego 3 Władze uczelni 5 Centrum Obsługi Studenta 6 Biblioteka 7 Biuro Karier 8 Technologia informacyjna 9 Pracownie komputerowe 9 Języki obce 11 Samorząd studentów 12 Koła naukowe 13 Pomoc materialna 14 Stypendia 14 Kredyty studenckie 15 Czesne 16 Terminy opłat 17 Inne opłaty 18 WaŜne informacje 19 E-dziekanat 19 Dla studentów 1 roku 19 Dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia 21 Szkolenia dla studentów 23 Baza noclegowa 24 Kontakty. KsiąŜka adresowa 25 Dodatki 26 Regulamin Samorządu Studentów WSH TWP w Szczecinie 26 Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika Praw Studentów w WSH TWP 35 Regulamin pomocy materialnej dla studentów WSH TWP 36 Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki WSH TWP 49 Regulamin realizacji praktyk studenckich w WSH TWP 52

3 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPIEŃ Nr zjazdu Daty października października listopada listopada grudnia grudnia stycznia stycznia lutego lutego marca marca kwietnia kwietnia kwietnia maja maja czerwca czerwca

4 TERMINY ZJAZDÓW BLOKÓW WYRÓWNAWCZYCH Nr zjazdu Daty października października listopada listopada 1 grudnia stycznia stycznia 2 lutego lutego 2014 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA INDEKSÓW DO ZALICZENIA ROKU rok 1 i 2 studiów I stopnia: 30 czerwca 2014 r. w Centrum Obsługi Studenta ul. Monte Cassino 15 rok 3 studiów I stopnia i rok 2. studiów II stopnia: ostatni dzień zajęć dydaktycznych, Centrum Obsługi Studenta ul. Monte Cassino 15 Termin sesji poprawkowej września 2014 r. Termin złoŝenia indeksów dla studentów przystępujących do sesji poprawkowej 29 września 2014 r. UWAGA! Obowiązkiem studenta jest terminowe uzyskanie wszystkich wpisów w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć. NiezłoŜenie indeksu z kartą do 29 września 2014 r. powoduje skreślenie z listy studentów z powodu niezaliczenia roku. OBCIĄśENIA DNI ZJAZDOWYCH 1) Zajęcia w piątki * ) Zajęcia w soboty przerwa obiadowa** ) Zajęcia w niedziele * z zastrzeŝeniem moŝliwości, Ŝe niektóre seminaria dyplomowe będą się odbywać w piątki w godzinach wcześniejszych ** z zastrzeŝeniem wyjątkowych przypadków konieczności doplanowania zajęć podczas przerwy 4

5 WŁADZE UCZELNI J.M. Rektor prof. dr hab. Jan NIKOŁAJEW BIURO REKTORA ul. Monte Cassino 15, pokój nr 14 Pracownik Biura mgr Anna Filińska (91) Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz Prorektor prof. zw. dr hab. Kazimierz WENTA BIURO PROREKTORA ul. Broniewskiego 14, pokój nr 20 Kierownik Biura mgr Izabela Kumor (91) , , tel./faks Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz Dziekan dr Waldemar URBANIK BIURO DZIEKANA ul. Monte Cassino 15, pok. 14 Kierownik Biura mgr Agnieszka Pszonak (91) Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. organizacyjnych mgr Agnieszka Węglewska ul. Monte Cassino 15, pok. 18 (91) Kanclerz mgr Joanna GOLCZYK BIURO PIONU KANCLERSKIEGO ul. Potulicka 16 tel./faks (91) , Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz (przerwa ) 5

6 1. Rektorat ul. Monte Cassino 15, pokój 8 (91) tel./faks (91) CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA 2. Budynek administracyjno-dydaktyczny uczelni ul. Broniewskiego 14, pokój 4 (91) , , tel./faks (91) Kierownik COS Pracownicy mgr Monika Skierczyńska mgr Sylwia Matusow mgr Monika Urbanik-Pająk mgr inŝ. Sylwia Wójcik-Chabraszewska GODZINY OTWARCIA od poniedziałku do piątku w godzinach Dodatkowo w zjazdy studentów niestacjonarnych piątek sobota niedziela Centrum Obsługi Studenta doradza i pomaga studentom w sprawach formalnych i organizacyjnych dotyczących toku studiów. W Centrum między innymi: otrzymasz zaświadczenie o studiowaniu przedłuŝysz termin waŝności legitymacji studenckiej wyrobisz duplikat legitymacji lub indeksu zgłosisz zmianę nazwiska lub adresu złoŝysz indeks z kartą okresowych osiągnięć do zaliczenia roku otrzymasz, w razie potrzeby, potwierdzoną kserokopię świadectwa dojrzałości (tylko COS przy Monte Cassino 15) potwierdzisz kartę obiegową uzyskasz dostęp do planów zajęć i informacje o sposobie kontaktu z wykładowcami kupisz publikacje wydane przez WSHTWP uzyskasz informacje o fakultatywnych usługach edukacyjnych organizowanych przez uczelnię zapoznasz się z aktualna ofertą kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego OR TWP w Szczecinie. 6

7 BIBLIOTEKA Mieści się przy ul. Monte Cassino 15 (91) GODZINY OTWARCIA poniedziałek czwartek piątek sobota niedziela (zjazdy główne I i II stopnia) Dyrektor biblioteki Zastępca dyrektora Pracownik PRACOWNICY mgr Anna Skotarczak mgr Marta Wiśniewska mgr Joanna Siniakiewicz Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad woluminów, bieŝąca prenumerata to 80 tytułów czasopism, w tym 6 obcojęzycznych. Czytelnicy mają do dyspozycji czytelnię z ciągiem multimedialnym, tradycyjne katalogi biblioteczne, katalogi komputerowe i dostęp do Internetu. Najnowsza wersja programu komputerowego MOL Optivum umoŝliwia czytelnikom korzystanie z katalogów bibliotecznych wraz z rezerwacją ksiąŝek drogą internetową. Wydajemy Biuletyn Biblioteki, dostępny na stronie internetowej uczelni, zawierający m.in. aktualny stan księgozbioru oraz wykaz czasopism dostępnych w czytelni. Dla studentów pierwszego roku studiów w bibliotece są prowadzone obowiązkowe zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego, zaplanowane w celu ułatwienia sposobu poszukiwań materiałów potrzebnych do studiowania. Dodatkowo studenci mogą korzystać: z bibliotek pedagogicznych na terenie województwa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Szczecinie mieści się przy ul. gen. Sowińskiego 68, z czytelni Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Tarczyńskiego 1, z KsiąŜnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej 15/16, Koniecznie zapoznaj się z regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki! 7

8 ul. Broniewskiego 14, pokój nr 8 czynne od poniedziałku do piątku w godz Doradca zawodowy mgr Izabela Fras BIURO KARIER (91) , w.19 tel./faks (91) Nasz cel to rozwijanie samodzielności studentów i absolwentów uczelni w skutecznym poszukiwaniu pracy i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy oraz pogłębianie ich osobistego i zawodowego rozwoju. Przeprowadzamy testy preferencji zawodowych. Oferta skierowana do wszystkich, którzy nie potrafią zdecydowanie określić środowiska pracy oraz zawodów, w których czuliby się najlepiej. Organizujemy bezpłatne warsztaty. Podczas zajęć przygotujemy Cię do efektywnego poszukiwania pracy. U nas dowiesz się jak niebanalnie napisać list motywacyjny i jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Podczas symulacji interview zmierzysz się z trudnymi pytaniami i poznasz techniki autoprezentacji. Rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem. Pomagamy określić predyspozycje i gruntownie zaplanować karierę zawodową. Nasz trener pomoŝe Ci określić predyspozycje do wykonywania określonej pracy. Poznasz zawody przyszłości. Podniesiesz swoją motywację wewnętrzną i wiarę we własne siły. Gromadzimy informacje o rynku pracy. W informatorium biura znajdziesz informacje dotyczące rynku pracy: opisy pracodawców z regionu i całego kraju, informacje o moŝliwości zatrudnienia za granicą, wszystko, co dotyczy procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Gromadzimy katalogi i pozycje ksiąŝkowe dotyczące pracy i kariery oraz moŝliwości podnoszenia kwalifikacji oraz dokształcania. Prowadzimy bazę studentów i absolwentów poszukujących pracy i praktyk. KaŜdy student i absolwent naszej uczelni moŝe wypełnić ankietę on-line i znaleźć się w bazie danych osób poszukujących zatrudnienia. Udostępniamy oferty pracy, praktyk i wolontariatu. Posiadamy Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy potwierdzający wpis do rejestru nr 1000 jako agencji pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Prowadzimy doradztwo indywidualne. Podczas rozmowy doradczej moŝna w cztery oczy z doradcą porozmawiać o tym, jakie trudności napotykacie na rynku pracy, przygotować się do konkretnej rozmowy kwalifikacyjnej czy teŝ nakreślić indywidualną ścieŝkę kariery. Organizujemy spotkania z pracodawcami i przedstawicielami zawodów, podczas których dowiecie się jak funkcjonuje firma, jakich pracowników najchętniej zatrudnia, czym się zajmuje oraz jak wygląda proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. Przedstawiciele poszczególnych zawodów przedstawią Wam kulisy pracy oraz podpowiedzą, jakie formy dokształcania najlepiej wybrać, aby spełnić wymagania dzisiejszego rynku pracy. Pod egidą Biura Karier działa takŝe KLUB ABSOLWENTA WSH TWP w Szczecinie. Jego głównym celem jest utrzymywanie przez uczelnię stałych kontaktów z absolwentami, jak równieŝ pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej i pozazawodowej absolwentów. Członkostwo w Klubie Absolwenta wiąŝe się z uzyskaniem szeregu przywilejów m.in. moŝliwości korzystania z zasobów biblioteki, Biura Karier oraz ze zniŝką w opłatach w przypadku kontynuowania edukacji na WSH TWP w Szczecinie. 8

9 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Studenci wszystkich kierunków i specjalności studiów w pierwszym roku kształcenia przechodzą kurs informatyczny, realizowany w ramach zajęć z przedmiotu Technologia informacyjna. Zakres tego przedmiotu obejmuje cztery z siedmiu modułów ECDL Europejskiego Certyfikat Umiejętności Komputerowych: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (moduł 1 ECDL), Przetwarzanie tekstów (moduł 3 ECDL), Arkusze kalkulacyjne (moduł 4 ECDL), Grafika menedŝerska i prezentacyjna (moduł 6 ECDL), Zajęcia dydaktyczne przygotowują do uzyskania europejskiego certyfikatu ECDL Start, potwierdzającego nabycie podstawowych umiejętności informatycznych. Aby uzyskać certyfikat, naleŝy zdać co najmniej 4 egzaminy z wybranych 7 modułów ECDL. Dla studentów o wyŝszych aspiracjach lub zainteresowaniach informatycznych oferujemy moŝliwość uzyskania pełnego certyfikatu ECDL (7 egzaminów). Od studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy w ramach wykonywanego w przyszłości zawodu muszą mieć dobrze opanowane techniki informatyczne, będziemy oczekiwali uzyskania takiego certyfikatu w trakcie 3-letniego toku studiów. Egzaminy mogą być przeprowadzane na zajęciach (jako jedna z form zaliczenia przedmiotu) lub poza godzinami zajęć. W chwili obecnej na uczelni do dyspozycji studentów jest czterech egzaminatorów ECDL. Studenci niezainteresowani zdobyciem certyfikatu ECDL Start lub ECDL będą takŝe opanowywać ten sam zakres wiedzy informatycznej, ale nie będą musieli zdawać egzaminów ECDL przedmiot będą zaliczać w formie tradycyjnych zaliczeń. Na potrzeby przedmiotu opracowaliśmy i udostępniamy studentom materiały dydaktyczne wspomagające naukę. Są one przygotowane w formie multimedialnych lekcji (opis, narracja, animacje, ćwiczenia, zadania), których sumienne przerobienie gwarantuje zdanie poszczególnych egzaminów ECDL. Materiały są udostępniane wszystkim studentom pierwszego roku na internetowej platformie e-learningowej. Znajdują się tam równieŝ informacje odnośnie realizacji przedmiotu (regulamin, kontakty z wykładowcami, aktualności, itp.), procedura certyfikacji ECDL i wiele innych niezbędnych w nauce informatyki. PRACOWNIE KOMPUTEROWE Administratorzy sieci: mgr Marcin Zieliński, mgr Marek Hajdukiewicz Budynek przy ulicy Monte Cassino 15 2 pracownie komputerowe (+ 1 mobilna) Budynek przy ulicy Broniewskiego 14 1 pracownia komputerowa (+ 1 mobilna) Uczelnia posiada w pełni profesjonalne pracownie komputerowe. KaŜde stanowisko komputerowe pracuje pod kontrolą systemu WINDOWS XP lub WINDOWS 7 oraz posiada zainstalowany pakiet oprogramowania uŝytkowego MS OFFICE Pracownie funkcjonują w sieci kontrolowanej przez system NOVELL NetWare 5.1, a kaŝde stanowisko ma stały, szybki dostęp do Internetu. 9

10 W pracowniach odbywają się zajęcia dydaktyczne z przedmiotów informatycznych oraz szkolenia komputerowe poszerzające wiedzę uczestników. Nasi egzaminatorzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć i egzaminowania w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, ECDL-Advanced, e-obywatel, WebStarter, Zarządzania Projektami E-Urząd i E-Nauczyciel oraz prowadzenia zajęć z administrowania siecią NOVELL NetWare 5.1. WSH TWP w Szczecinie posiada równieŝ specjalistyczną pracownię dziennikarską umoŝliwiającą przygotowanie i emisję audycji radiowych oraz profesjonalne tworzenie materiałów prasowych (DTP). Pracownia jest wyposaŝona w nowoczesny system Digas (stosowany w studiach radiowych). Opiekunem pracowni jest mgr Marek Hajdukiewicz ZałoŜyciel uczelni Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL (PL-CE0013), a pracownie komputerowe WSH TWP otrzymały certyfikat laboratorium ECDL. W związku z rozwojem inicjatywy ECDL, nasza uczelnia postanowiła umoŝliwić uzyskanie certyfikatu ECDL swoim studentom w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu Technologia Informacyjna. Studenci mogą teŝ korzystać z komputerów z dostępem do Internetu w kawiarenkach internetowych, mieszczących się w klubach Dziupla (budynek przy Broniewskiego 14) i Dziupla bis oraz w czytelni (budynek przy Monte Cassino 15). Studenci i pracownicy mają teŝ do dyspozycji w obu budynkach Internet bezprzewodowy. Idea ECDL funkcjonuje juŝ w 146 krajach świata. Coraz częściej instytucje państwowe oraz firmy komercyjne w Polsce, jak i w Europie wymagają od pracowników dokumentów poświadczających ich wiedzę informatyczną. Wykorzystaj szansę i zdobądź taki certyfikat RAZEM Z NAMI! 10

11 JĘZYKI OBCE Zajęcia z języka obcego odbywają się na pierwszym i drugim roku studiów. KaŜdy student pierwszego roku wybiera język obcy i na podstawie wypełnionej ankiety dotyczącej poziomu zaawansowania języka obcego, zostaje przydzielony do grupy. Po pierwszym, jak i po drugim roku studenci zdobywają zaliczenia na ocenę. Ocena na zaliczeniu to średnia ocen uzyskanych za prace pisemne na zajęciach oraz za wykonywanie dodatkowych zadań w formie pracy własnej. Po drugim roku studenci przystępują do pisemnego egzaminu końcowego. Egzamin jest przeprowadzany dla wszystkich studentów na poziomie zgodnym z wymaganiami MNiSW. W ramach przygotowań do egzaminu końcowego, na pierwszym i na drugim roku przeprowadzamy testy pilotaŝowe. Studenci mają moŝliwość sprawdzania i trenowania swoich umiejętności za pomocą ćwiczeń e-learningowych, znajdujących się na platformie e-learningowej naszej uczelni. Dla studentów, którzy z uzasadnionych powodów nie mogli uczestniczyć w zajęciach, przeprowadzane są konsultacje. Terminy konsultacji poszczególnych lektorów są umieszczane na naszej stronie w okienku Ośrodka Kształcenia Języków Obcych. ZałoŜyciel Uczelni Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza wszystkich studentów do skorzystania ze specjalnej ofert kursów językowych w promocyjnej cenie 7,- zł za godzinę. Zajęcia prowadzi kadra lektorów pracujących w WyŜszej Szkole Humanistycznej TWP. Kursy odbywają się w budynku WSH TWP przy ul. Monte Cassino 15 w dni powszednie w godzinach popołudniowych lub w weekendy (w zaleŝności od potrzeb). Udział w dodatkowych zajęciach pomoŝe studentom osiągnąć poziom znajomości języka wymagany na egzaminie na II roku studiów. Do wyboru są cztery poziomy zaawansowania: A1, A2, B1, B2. KaŜdy z poziomów obejmuje dwa 60-godzinne semestry nauki, w tym 20 godzin prowadzonych jest e-learningowo. KaŜdy z uczestników otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej, która jest tematycznym uzupełnieniem materiału opracowanego na zajęciach. Stanowi dodatkową moŝliwość sprawdzenia swoich moŝliwości, ale równieŝ sprzyja lepszemu przygotowaniu się do egzaminu końcowego oraz do certyfikatów TELC na kaŝdym poziomie. Ćwiczenia oferowane na platformie trenują umiejętności słuchania czytania i pisania. Słuchaczom zapewniamy: naukę języków ze wspomaganiem. W cenie kursu m.in.: materiały e-learningowe, nowoczesny podręcznik, zdalną komunikację z lektorem, atrakcyjną cenę. Więcej informacji na stronie DODATKOWA OFERTA DLA NASZYCH STUDENTÓW! Ośrodek Kształcenia Językowego przy WSHTWP raz w roku przeprowadza egzaminy TELC na poziomach A1/A2/B1 oraz B2. Certyfikaty te są dokumentem uznawanym na całym świecie. Są odpłatne, a ich koszt jest uzaleŝniony od poziomu zaawansowania umiejętności językowych. Na kursach językowych przygotowujemy do skutecznego zdawania certyfikatów. Ośrodek Kształcenia Języków Obcych ul. Broniewskiego 14 pok. 30 (II p.) (91)

12 SAMORZĄD STUDENTÓW ul. Monte Cassino 15 Samorząd Studentów działa na podstawie Regulaminu Samorządu Studentów, zawierającego określone zadania oraz uprawnienia Samorządu, który bezpośrednio współpracuje z Dziekanem. Pełną informację o aktualnym składzie Zarządu, kontakt i aktualności znajdziesz na: Dla studentów Samorząd Studentów Zebrania Rady Samorządu Studentów będą się odbywać zgodnie z terminarzem przyjętym przez Radę. Wyboru członków Rady dokonają starostowie grup na październikowych zebraniach starostów. Starostowie grup pełnią waŝną rolę w uczelnianym systemie komunikacji i szybkiego reagowania na pojawiające się ewentualne problemy. Na spotkaniach starostów przedstawiciel kierownictwa uczelni omawia wszystkie sprawy istotne dla realizacji kształcenia oraz inne, szczególnie interesujące studentów. Na tym forum są teŝ przyjmowane i opiniowane postulaty, propozycje i uwagi studentów. RównieŜ niezbywalnym prawem starostów jest prawo do występowania z wnioskami do organów uczelni oraz organu samorządu studentów. 12

13 KOŁA NAUKOWE Chętni do poszerzania zainteresowań wykraczających poza program studiów mogą uczestniczyć w pracy kół naukowych. Koła działają na zasadzie pełnej autonomii, samodzielnie ustalają treści i formy swojej działalności. KOŁO NAUKOWE JĘZYKA NIEMIECKIEGO Jego cel to doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego poprzez spotkania w dyskusyjnym klubie filmowym, łączenie warsztatów fotograficznych z zajęciami komunikacji językowej, zajęcia pod hasłem Aktualne wydarzenia w krajach niemieckiego obszaru językowego oraz róŝne formy wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku niemieckim KOŁO NAUKOWE LOGIKÓW-PRAKTYKÓW ma na celu m.in. poszerzanie i propagowanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie logiki i jej zastosowań, rozwijanie Ŝycia naukowego wśród studentów oraz wdraŝanie ich do podjęcia własnej pracy badawczej. Organizuje warsztaty, seminaria, wystawy i konferencje, przygotowuje referaty, publikacje, uczestniczy w Ŝyciu naukowym uczelni. Członkami koła mogą być studenci pedagogiki i socjologii, a takŝe wszyscy sympatycy logiki. KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW stwarza warunki do pogłębiania wiedzy pedagogicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych, rozbudzania zainteresowań studentów pracą naukową i badawczą, przygotowywania ich do działalności naukowej, współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji, opieki i wychowania. Te zadania uczestnicy koła realizują m.in. poprzez uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych, warsztatach, szkoleniach, kursach, poprzez organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym, publikację artykułów o charakterze badawczym. KOŁO NAUKOWE SOCJOLOGII Salonik Socjologiczny angaŝuje studentów w projekty badawcze i organizację spotkań z osobami mającymi wpływ na Ŝycie społeczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego. W ramach koła odbywają się cykliczne spotkania w Saloniku socjologicznym (szczegółowych informacji o tematyce spotkań, ich terminach i gościach zaproszonych do udziału szukaj na stronie internetowej uczelni w zakładce Aktualności ). Koło realizuje swoje cele poprzez aktywizowanie środowiska studenckiego w zakresie: nauki (konferencje i sesje naukowe), prowadzenia badań naukowych, publikacji w ramach akademickich czasopism naukowych, kontaktów wewnątrz środowiska (dyskusje, spotkania, wspólne wyjazdy), kontaktów z naukowymi organizacjami studenckimi polskich ośrodków uniwersyteckich, kontaktów zagranicznych z organizacjami studenckimi i środowiskiem socjologicznym, współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym. W pracach koła mogą uczestniczyć wszyscy studenci i absolwenci uczelni. KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej, szczególnie w obrębie badań empirycznych, prowadzenie własnych badań empirycznych (i ich publikacja), propagowanie prawidłowych standardów pracy naukowej, rozwijanie zainteresowań studentów pracą naukową z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii stosowanej. Członkami koła mogą zostać studenci pedagogiki i socjologii oraz absolwenci WSH TWP. KOŁO NAUKOWE DEBIUTANTÓW NAUKOWYCH skupia studentów specjalności Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy; celem ich pracy w ramach koła jest opracowywanie publikacji naukowych, przygotowywanie referatów i wystąpień konferencyjnych. 13

14 POMOC MATERIALNA STYPENDIA UWAGA Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie moŝna się z nim zapoznać w niniejszym informatorze (zob. Dodatki ), w Centrach Obsługi Studenta, w biurze Pionu Kanclerskiego oraz na stronie uczelni STYPENDIUM SOCJALNE O stypendium socjalne mogą się ubiegać studenci stacjonarni i niestacjonarni, jego kryterium to miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta netto (dochód po odliczeniu składek ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne i podatku). Stypendium jest przyznawane na semestr i wypłacane miesięcznie do 20. dnia kaŝdego miesiąca. Formularze wniosków i informacja o wymaganych załącznikach są udostępniane z początkiem kaŝdego semestru w Centrum Obsługi Studenta, biurze Pionu Kanclerskiego oraz na stronach internetowych uczelni. Liczba i wysokość stypendiów jest określana odrębnie dla kaŝdego semestru i zaleŝy od liczby złoŝonych wniosków oraz przyznanych przez budŝet Państwa środków na ten cel. SPECJALNE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przysługuje studentom posiadającym grupę inwalidzką potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Dochód w rodzinie studenta nie ma wpływu na przyznanie tego stypendium. Jest ono przyznawane na rok akademicki lub do miesiąca roku akademickiego, w którym kończy się orzeczenie czasowe. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW MoŜe ubiegać się o nie student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią (co najmniej 4,80) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. O przyznanie tego świadczenia student moŝe ubiegać się nie wcześniej niŝ po zaliczeniu 1. roku studiów I stopnia. Prawo do ubiegania się o to świadczenie mają studenci 1. roku studiów II stopnia, o ile rozpoczną je nie później niŝ w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą być przyznane w liczbie nie większej niŝ 10% liczby studentów kaŝdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Wnioski (wraz z dokumentami) o stypendia naleŝy składać do dnia 31 października (na semestr zimowy) i do 31 marca (na semestr letni) w Centrach Obsługi Studenta (Monte Cassino 15, Broniewskiego 14) lub w siedzibie Pionu Kanclerskiego przy ul. Potulickiej 16. ZAPOMOGA MoŜe być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych (nagła choroba, wypadek, śmierć najbliŝszego członka rodziny itp.) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o jej przyznanie wraz z załącznikami dokumentującymi tę sytuację, student składa w Pionie Kanclerskim lub w Centrum Obsługi Studenta. Jej wysokość jest określana indywidualnie dla kaŝdego przypadku. UWAGA Wszystkie świadczenia pomocy materialne przyznawane są na wniosek studenta. Stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla najlepszych studentów student moŝe otrzymywać przez 9 miesięcy (od października do czerwca danego roku akademickiego) 14

15 Dodatkowo studenci moŝe ubiegać się o takie formy pomocy materialnej, jak stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. O wszystkich moŝliwościach uzyskania świadczeń pomocy materialnej dowiesz się ze strony Szkolnictwo wyŝsze Sprawy studentów i doktorantów System pomocy materialnej KREDYTY STUDENCKIE Do 15 listopada 2013 r. studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie udzielane przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budŝetu państwa. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez 6 lat, przez 10 miesięcy roku akademickiego miesięczna transza wynosi 600 zł. Warunkiem otrzymywania wypłat jest przedstawianie dwukrotnie w ciągu roku akademickiego (w terminach do 31 października i 31 marca danego roku) waŝnej legitymacji studenckiej. O kredyt studencki student moŝe się ubiegać w jednym z następujących banków: 1. PKO Bank Polski S.A. 2. Bank PEKAO S.A. 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 4. SGB-Bank S.A. Wnioski o udzielenie kredytu w oddziale wybranego przez studenta banku (wraz z informacją o wysokości miesięcznego dochodu w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym złoŝenie wniosku) moŝna składać od 1 października do 15 listopada danego roku kalendarzowego. Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązuje sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie, oparty na ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przy wyliczaniu tego dochodu są brane pod uwagę dochody netto. Sposób dokumentowania dochodów jest podobny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w uczelni, przez co studenci starający się zarówno o kredyt, jak i o stypendium mogą posługiwać się takimi samymi zaświadczeniami. W poprzednim roku akademickim 2012/2013 dochód na osobę w rodzinie studenta, który uprawniał do otrzymania kredytu, wynosił 2300 zł. Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta obowiązująca w bieŝącym roku akademickim zostanie ustalona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w grudniu Wiadomości na temat kredytów studenckich szukaj na stronie zakładki Szkolnictwo wyŝsze Sprawy studentów i doktorantów) Kredyty studenckie Szczegółowych informacji udzielają takŝe banki kredytujące. UWAGA: wniosek o wydanie zaświadczenia o studiach na potrzeby kredytu studenckiego naleŝy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem (2-3 dni) w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino

16 CZESNE Nasza uczelnia oferuje zróŝnicowany system opłat czesnego. W zaleŝności od swych moŝliwości finansowych, student moŝe opłacać czesne w wybranej przez siebie z dostępnych opcji liczbie rat: 1 rata czesne płatne za rok z góry 2 raty czesne płatne w 2 ratach semestralnych 4 raty czesne płatne po 2 raty w semestrze 10 rat czesne płatne w ratach miesięcznych Wybierając opłatę czesnego za rok z góry lub w dwóch ratach semestralnych student otrzymuje zniŝkę. Wybór większej (4 lub 10) liczby rat jest jednorazowo mniejszym obciąŝeniem domowego budŝetu, ale w ogólnym rozliczeniu student zapłaci czesne nieco wyŝsze niŝ w dwóch pierwszych wariantach. Studenci I roku deklaracje liczby rat składają podczas rekrutacji na studia. Studenci lat starszych wybory dokonują w systemie e-dziekanat. Wpłat naleŝy dokonywać na Indywidualne Konto Bankowe Studenta. Pismo z numerem Indywidualnego Konta Bankowego kaŝdy nowoprzyjęty student otrzymuje listownie na adres korespondencyjny. Raz przydzielone studentowi konto w okresie studiów nie ulega zmianie (równieŝ przy kontynuacji studiów na II stopniu). Rok 1 niestacjonarne 2 niestacjonarne 3 niestacjonarne Kierunek STUDIA I STOPNIA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Pedagogika Socjologia Pedagogika Socjologia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Pedagogika Socjologia STUDIA II STOPNIA Liczba rat / wysokość raty (zł) Pedagogika 1 niestacjonarne Socjologia niestacjonarne Pedagogika Socjologia OPŁATA ZA BLOKI WYRÓWNAWCZE (dot. studiów II stopnia) niestacjonarne Blok wyrównawczy

17 TERMINY OPŁAT Czesne naleŝy opłacać w terminach zaleŝnych od liczby zadeklarowanych wpłat. 1 rata (czesne płatne za rok z góry) raty (czesne w 2 ratach semetralnych) , raty (czesne po 2 raty w semestrze) , , , rat (raty miesięczne): , , , ; , , , , , UWAGA! Niedotrzymanie podanych terminów wpłat, zaleŝnych od wybranego przez studenta wariantu opłaty, powoduje skreślenie z listy studentów! W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi płatności czesnego przez studentów otrzymujących świadczenia stypendialne, informujemy: 1) Zgodnie z Regulaminem studiów obowiązkiem studenta jest terminowe wnoszenie obowiązujących opłat związanych z tokiem studiów. Przyznane świadczenia stypendialne mogą wspierać studenta w opłacie czesnego, natomiast nie stanowią podstawy do nieregularnych płatności czesnego. 2) W sytuacji oczekiwania studenta na rozpatrzenie przez Komisję Stypendialną jego wniosku o przyznanie stypendium, jest on zobowiązany do terminowego regulowania czesnego zgodnie z zadeklarowanym systemem płatności. W szczególnych, uzasadnionych i udokumentowanych, sytuacjach losowych moŝliwe jest złoŝenie do Kanclerza podania o przesunięcie terminu płatności do dnia wypłaty stypendium. 3) W sytuacji, gdy wysokość miesięcznego świadczenia jest niewystarczająca do pokrycia rat czesnego, konieczne jest terminowe uzupełnienie zaistniałej niedopłaty w czesnym. 4) W przypadku opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez MNiSW studenci, którzy zadeklarowali, Ŝe stypendia mają być przekazywane na poczet czesnego nie będą upominani za zaległość. Pozostali zobowiązani są do terminowego wpłacenia rat czesnego. 5) Studenci, którzy złoŝyli wniosek o przekazywanie stypendium na swoje konto osobiste są zobligowani do regulowania czesnego w terminach porządkowych. 6) Ewentualne nadpłaty w czesnym są zwracane studentowi na podstawie złoŝonego do Kanclerza podania. 17

18 INNE OPŁATY Ponowne przyjęcie na listę studentów 1. roku Ponowne przyjęcie na listę studentów 2. i 3. roku studiów ( reaktywacja ) Opłata za powtarzanie 1 przedmiotu Opłata za powtarzanie 2 przedmiotów Opłata za powtarzanie 3 i więcej przedmiotów Opłata za róŝnice programowe 1 przedmiot Opłata za róŝnice programowe 2 przedmioty Opłata za róŝnice programowe 3 przedmioty Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów Opłata za wydanie dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język obcy ponowna opłata wpisowa 240 zł 160 zł 240 zł 320 zł 240 zł 320 zł 400 zł 60 zł 40 zł 18

19 WAśNE INFORMACJE E-DZIEKANAT To nowoczesny sposób komunikowania się z naszym studentem. KaŜdy student posiada własne indywidualne konto w elektronicznym systemie systemie-dziekanatu, dzięki któremu z dowolnego komputera na całym świecie moŝe sprawdzić np. indywidualny numer konta bankowego, stan dokonanych przez siebie opłat czy zweryfikować swoje dane personalne posiadane przez uczelnię. Ponadto za pośrednictwem e-dziekanatu studenci dokonują wyboru promotora, wykładu do wyboru oraz deklarują liczbę rat, w której chcą opłacać czesne studia. Skrzynki Dla kaŝdego studenta nasza uczelnia zakłada skrzynkę elektroniczną, na które poszczególne biura przesyłają waŝne informacje dotyczące studentów i toku studiów. System e-dziekanat, e skrzynki owe e oraz strona internetowa uczelni to ważne źródła ź komunikacji ze studentami systematycznie z nich korzystaj! Dla studentów 1. roku W przypadku SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW podczas pierwszego roku studiów, ponowne wpisanie na listę studentów 1. roku jest moŝliwe po przejściu procedury rekrutacyjnej i wniesieniu ponownej opłaty wpisowej. Zanim wypełnisz INDEKS: Poczekaj, aŝ otrzymasz kartę okresowych osiągnięć! Wypełniaj indeks kolejno przedmiotami tak, by zachować tę samą kolejność, co na karcie okresowych osiągnięć! UWAGA: wyjątkiem jest wpisanie praktyki praktyki wpisujemy w indeksie na str. 82! Wypełniaj rubryki czytelnie, indeks jest dokumentem, z którym opuścisz uczelnię! Na kaŝdej stronie u góry wypełnij rubryki Imię i nazwisko oraz Rok studiów i Rok akademicki! W tej samej, jednej rubryce Nazwisko wykładającego wpisz nazwisko osoby prowadzącej wykłady i pod nią nazwisko osoby prowadzącej ćwiczenia. W rubryce Nazwa przedmiotu wpisz przedmiot na zasadzie jeden przedmiot w jednej rubryce. Koniecznie wypełnij rubrykę Liczba godzin (wykładów i ćwiczeń) informację o liczbie godzin z danego przedmiotu znajdziesz w Informatorze programowym. Pamiętaj! JeŜeli się pomylisz, przekreśl i napisz ponownie w indeksie nie wolno uŝywać korektorów! 19

20 Nazwisko wykładającego Wzór wypełnienia indeksu Imię i nazwisko...janina Kowalska... Rok studiów..pierwszy...rok akademicki / Nazwa przedmiotu Liczba godzin wykłady ćwiczenia prof. dr hab. J. Nowak mgr A. Kowalski Podstawy socjologii dr A. Bąbel mgr D. Kaczor Podstawy pedagogiki prof. zw. dr hab. A. Kowalska dr W. Nowak Metodologia badań prof. dr hab. A. Poniatowski Seminarium dyplomowe - 35 mgr W. Kowal Warsztaty specjalistyczne - 45 Zaliczenie semestru pieczęć imienna i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej LEGITYMACJA STUDENCKA Ten dokument student otrzymuje wyłącznie na czas pobytu w uczelni; legitymacja poświadcza, Ŝe osoba w nim wskazana jest uprawniona do korzystania z ulg i przywilejów przysługujących studentom szkół wyŝszych. Prawo do korzystania z legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów (dzień złoŝenia egzaminu dyplomowego), zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. W kaŝdym z tych przypadków osoba opuszczająca uczelnię jest zobowiązana do zwrotu legitymacji studenckiej. UWAGA! W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji naleŝy bezzwłocznie zawiadomić o tym uczelnię zgłosić w Centrum Obsługi Studenta i złoŝyć oświadczenie o utracie legitymacji. Na wniosek studenta uczelnia moŝe wystawić duplikat legitymacji za jego wydanie jest pobierana dodatkowa opłata (5,- zł). 20

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Filologie 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo