Fundusz poręczeniowy FEP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz poręczeniowy FEP"

Transkrypt

1 W czerwcu 2006 roku Zosia Sapijaszka, członek Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (w skrócie FEP) zastanawiała się nad utworzeniem funduszu dla poręczenia kredytów studenckich dla zdolnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. FEP od 15 lat wspierała sektor edukacji poprzez realizację programów stypendialnych dla najlepszych studentów, sponsorowanie wydawnictw, organizowanie i wspieranie konferencji i konkursów, wspieranie akredytacji programów i uczelni, propagowanie aktywnych metod nauczania oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast. Fundusz poręczeniowy kredytów studenckich miał był kolejnym programem pomocowym Fundacji. Kredyty studenckie były udzielane od 1998 roku studentom uczelni państwowych i niepaństwowych, bez względu na rok studiów, studiującym w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia na zasadach preferencyjnych: 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku, maksymalnie przez 6 lat. Preferencyjny charakter kredytu wynikał z tego, że spłata następowała po dwóch latach od dnia ukończenia studiów, trwała co najmniej dwa razy dłużej, niż był pobierany kredyt, odsetki od momentu udzielenia kredytu do czasu rozpoczęcia spłaty pokrywał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, a także z tego, że stopa procentowa była o połowę niższa niż stopa redyskontowa NBP, która w czerwcu 2006 roku wynosiła 4,25% w skali rocznej. Więcej informacji o systemie kredytów studenckich można znaleźć w Załączniku 1. Kredytów udzielało siedem banków, z którymi BGK podpisał umowę o współpracę, głównie PKO BP (zob. Załącznik 2). Banki udzielające kredytu wymagały zabezpieczenia jego spłaty. Mógł to być weksel własny in blanco, poręczenie (głównie rodziców), blokada środków na rachunkach bankowych i inne. W akcji kredytowej w roku akademickim 2005/2006 banki zebrały wniosków kredytowych, z których , czyli aż 95,8% spełniało podstawowe kryterium, zawarte w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający zł. Do dnia 28 lutego 2006 r. po przeprowadzeniu ostatecznej weryfikacji dokumentów banki zawarły ze studentami umów kredytowych. Załączniki 4 i 5 przedstawiają liczbę udzielonych kredytów według lat i trybu studiów w latach Liczba studentów, którzy otrzymali kredyty studenckie w roku akademickim 2005/2006 stanowiła 72,6% liczby studentów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe 27,4% wniosków nie zostało rozpatrzonych pozytywnie. Według danych zebranych przez banki, studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z takich powodów jak np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów, zaś studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Z liczby kredytów udzielonych w roku akademickim 2005/2006, z poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (od 70% do 100% kredytu) skorzystało studentów, czyli 15,1% kredytobiorców, a 609 Przypadek biznesowy przygotowano do XI edycji konkursu Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Ma służyć jako materiał dydaktyczny do dyskusji; jego celem nie jest ocena efektywności prowadzonych przez firmę działań. Marian Moszoro: Magdalena Krzyżanowska: Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana bez zgody autorów. Ostatnie wydanie:

2 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zosia martwiła się wszystkimi tymi studentami in spe, którzy byli zdolnymi uczniami z ambicjami i marzeniami na lepsze jutro a którym nie udzielono kredytu z braku wymaganych poręczeń. Chociaż BGK pokrywał 70% poręczenia, dalsze 30% stanowiło problem dla nich. Zamiarem Zosi było utworzenie funduszu na zabezpieczenie tego poręczenia dla 100 studentów. Im bardziej zagłębiała się w materiały o kredytach, poręczeniach, stopach, wskaźnikach niewypłacalności, tym bardziej czuła, że zadanie zaczyna się komplikować. Zwróciła się więc o pomoc do zaprzyjaźnionego finansisty, Wiktora Bielskiego. Po pierwsze Witek poddał Zosi pod rozwagę wariant rozłożenia w czasie udzielania kredytów studenckich poręczonych przez FEP. W ten sposób, jak twierdził, można rozłożyć ryzyko kredytowe. Cała sztuka, według niego, polegała na myśleniu w kategoriach bankowca i stawianiu się w jego sytuacji. Niewypłacalność kredytów studenckich była bardzo mała w porównaniu z kredytami konsumpcyjnymi i wynosiła mniej niż 1% (zob. Załącznik 3 z danymi o obsługiwanych kredytów studenckich w latach ). Mimo to banki żądały od FEP zabezpieczenia na poziomie 5% kwoty kredytu. Będzie trudno ich przekonać. Chcemy pomóc, a spotykamy same trudności żaliła się Zosia. Jeżeli zażądają 5% zabezpieczenia, to cały projekt diabli biorą, ponieważ nie mamy takich pieniędzy. Z bankami nigdy nie ma nic nie do zmiany uspokajał Witek. To kwestia dobrego podejścia i uzasadnienia, dlaczego na tym nie tracą. 2

3 Załącznik 1. Podstawowe informacje o kredytach studenckich Co to są kredyty studenckie? Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. W wyniku zmian w przepisach dokonanych w 2004 roku, o kredyt mogą się ubiegać także: uczestnicy studiów doktoranckich, słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi. Na jaki okres udzielane są kredyty? Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł. W 2006 r. wprowadzono możliwość wnioskowania do banku o ratę kredytu w wysokości 400 zł. Zmiana ta dotyczy tylko nowoudzielanych kredytów i tylko tych banków, które wyrażą na to zgodę. Od roku akademickiego 2007/2008 niższą ratę kredytu będzie można otrzymać we wszystkich bankach. Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu? Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy. W jakich przypadkach kredyt może być umorzony? Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Gdzie można uzyskać informację na temat kredytów? Zgodnie z obowiązującymi przepisami rektor wraz z uczelnianym samorządem studenckim lub kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie organizują system informacji na temat kredytów studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, słuchaczy i doktorantów pierwszego roku studiów. Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów osoba ubiegająca się o kredyt powinna uzyskać w swojej uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, a następnie bardziej szczegółowe informacje w wybranym banku. Które banki udzielają kredytów studenckich? Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to: 1) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 2) Bank PEKAO S.A., 3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, 4) Bank Zachodni WBK S.A., 5) Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 6) Kredyt Bank S.A., 7) PKO Bank Polski S.A. Gdzie i do kiedy należy składać wniosek? Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2006/2007 upływa 15 listopada 2006 r. 3

4 Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt? Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie możliwy do oszacowania dopiero na początku grudnia 2006 r., po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt. Wspomniany próg będzie kalkulowany na podstawie: przekazanych przez banki danych na temat liczby złożonych wniosków kredytowych i wysokości dochodu studentów ubiegających się o kredyt, liczby kredytów kontynuowanych i nowych, możliwych do udzielenia przy określonej wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stóp procentowych. Dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił: 550 zł - w roku akademickim 1999/2000, 750 zł - w roku akademickim 2000/2001, 850 zł - w roku akademickim 2001/2002, zł - w roku akademickim 2002/2003, zł - w roku akademickim 2003/2004, zł - w roku akademickim 2004/2005, zł - w roku akademickim 2005/2006. Ile będę czekać na wypłatę kredytu? W roku akademickim 2006/2007 umowy kredytu są podpisywane do 31 marca 2007 r. Bank do dnia 15 lutego 2007 r. poinformuje studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy nie jest student może złożyć ponownie wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego 2007 r. Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia? W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących. W 2001 roku wprowadzono wspierane przez resort edukacji zmiany w przepisach, dające możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich. O poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ubiegając się o uzyskanie poręczenia Agencji należy w oddziale banku współpracującego z Agencją przedłożyć następujące dokumenty: wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR, dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie, zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi, zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100%). W zakresie udzielania poręczeń ARiMR zawarła umowy o współpracy z dwoma bankami: Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Źródło: 4

5 Załącznik 2. Udzielone kredyty w podziale na banki w roku akademickim 2005/2006 Bank Pekao 6,0% Bank Zachodni WBK 8,4% Kredyt Bank 4,0% Gospodarczy Bank Wielkopolski 0,5% Bank Polskiej Spółdzielczości 0,5% Bank Gospodarki Żywnościowej 7,6% PKO Bank Polski 73,0% Źródło: Załącznik 3. Liczba obsługiwanych kredytów studenckich w latach Skumulowana liczba udzielonych kredytow 0 Liczba obługiwanych kredytów Liczba spłaconych kredytów / / / / / / / /2006 Źródło: z drobnymi korektami autorów. 5

6 Załącznik 4. Liczba udzielonych kredytów według lat studiów (narastająco) 2004 / / / / / / / 1999 Razem I rok ,43% II rok I rok ,28% III rok II rok I rok ,35% IV rok III rok II rok I rok ,41% V rok IV rok III rok II rok I rok ,50% VI rok 72 V rok 769 IV rok III rok II rok I rok ,06% VI rok 44 V rok 716 IV rok III rok II rok I rok ,06% VI rok 46 V rok 768 IV rok III rok II rok ,78% VI rok 55 V rok 946 IV rok III rok ,56% VI rok 68 V rok IV rok ,95% VI rok 65 V rok ,45% VI rok ,16% % Źródło: Załącznik 5. Liczba udzielonych kredytów według trybu studiów (narastająco) Tryb studiów 2004 / / / / / / / 1999 Razem Dzienne ,94% Wieczorowe i zaoczne ,06% Razem % Źródło: 6

7 Fundusz poręczeniowy FEP Arkusz z pytaniami pomocniczymi i zadaniami 1. Jakie będzie skumulowane zadłużenie 100 kredytów studenckich poręczonych przez FEP? Jak duży musi być fundusz poręczeniowy? 2. Jakie rozwiązanie jest najlepsze: udzielenie 100 poręczeń kredytów studenckich w pierwszym roku, czy rozłożenie w czasie udzielania poręczeń, np. na 10 lat? Dlaczego? 3. Jakie są główne czynniki ryzyka kredytowego, a w konsekwencji poręczeniowego? Co może zrobić Zosia, aby je ograniczyć i zwiększyć wiarygodność kredytobiorców i zmniejszyć wymagany fundusz poręczeniowy? Przygotuj potrzebne wyliczenia i przedstaw całościową ofertę ze strony FEP skierowaną do wybranego banku lub banków partnerskich jednostronicowe streszczenie menedżerskie (Executive Summary) na znaków plus ewentualne załączniki (w sumie maks. 3 strony, znaków). 7

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011 Kredyt studencki Rok akademicki 2010/2011 Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM. Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej:

Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM. Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej: Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej: 1) Świadczenia stałe, zależne od sytuacji materialnej 2) Stypendium Specjalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Anna Gawęda, Piotr Kielak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 31.12.2014 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach edukacyjnych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce

Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce Zeszyty Naukowe Finanse Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 875 Kraków 2011 Katedra Prawa Publicznego Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%.

Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%. Kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu paostwa. Ma on służyd wsparciu osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąd lub kontynuowad studiów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Strzałkowo, marzec 2014 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WARUNKI UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r.

POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r. POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Podstawa prawna Art. 94 ust. 1 pkt. 7) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 1026

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 1026 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 1026 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

Szkoła mądrego pożyczania

Szkoła mądrego pożyczania L Szkoła mądrego pożyczania poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Szkoła mądrego pożyczania poradnik

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spis treści I. Od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... 5 II. Ewolucja działalności ARiMR w latach 1994-2004... 8 1. Instrumenty pomocy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo