Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"

Transkrypt

1 Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu ZAMOŚĆ 2013

2 Spis treści: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [ 1-5] II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA [ 6-22] III. ORGANIZACJA R0KU AKADEMICKIEGO [ 23-27] IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) [ 28-30] V. ZALICZENIE ROKU [ 31-38] VI. WPIS WARUNKOWY I POWTARZANIE SEMESTRU LUB ROKU [ 39-42] VII. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW I WZNOWIENIE STUDIÓW [ 43-44] VIII. URLOPY [ 45-46] IX. PRACA DYPLOMOWA (LICENCJACKA LUB INŻYNIERSKA) [ 47-49] X. EGZAMIN DYPLOMOWY I UKOŃCZENIE STUDIÓW [ 50-60] XI. UCZESTNICTWO UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ [ 61 63] W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE [ 64-65] 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica, zwanej dalej Uczelnią, są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności: - ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz ze zm.), zwanej dalej Ustawą ; - Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, zwanego dalej Statutem ; - Regulaminu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, zwanego dalej Regulaminem studiów. 2. Regulamin studiów obowiązuje wszystkich studentów oraz pracowników Uczelni Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. 2. Zasady i tryb przyjęcia na studia uchwala Senat. 3. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Tekst ślubowania zawarty jest w statucie Uczelni. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów. Indeks stanowi własność studenta Zwierzchnikiem wszystkich studentów w Uczelni jest Rektor. 2. W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów na Uczelni nieobjętych przepisami Regulaminu studiów decyduje Rektor Reprezentantem ogółu studentów w Uczelni jest Rada Samorządu Studentów, używająca skrótu RSS. 3

4 2. Reprezentantem studentów w Uczelni są także inne organy samorządu studenckiego, działające na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego. 3. Organy samorządu studenckiego uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania młodzieży na zasadach określonych w Statucie Uczelni oraz w Regulaminie studiów Uczelnia pobiera opłaty za świadczenie następujących usług: 1) Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 2) Kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, dla których jest to drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w art.170a ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 3) Kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, określonym w art.170a ust.2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 4) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce; 5) Prowadzenie zajęć poza planem studiów; 6) Prowadzenie studiów podyplomowych i kursów dokształcających. 2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłat wymienionych w ust Zasady, tryb i terminy wnoszenia opłat oraz ich wysokość regulują uchwały Senatu oraz zarządzenia Rektora. 4. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a studentem. 4

5 II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 6 1. Student ma prawo do: a) poszanowania godności osobistej przez każdego członka społeczności akademickiej; b) rozwijania własnych zainteresowań w ramach możliwości organizacyjnych Uczelni; c) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz w zespołach artystycznych; d) ochrony zdrowia, pomocy materialnej, uzyskiwania nagród i wyróżnień na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie studiów oraz w odrębnych przepisach. 2. Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do Rektora za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna. Zadaniem opiekuna jest określanie, przedstawianie oraz dbanie o realizację szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. 7 W szczególności student ma prawo do: 1) studiowania poza swoim kierunkiem podstawowym również na innych wybranych przez siebie kierunkach, specjalnościach lub przedmiotach w Uczelni oraz na innych uczelniach krajowych i zagranicznych; 2) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania oraz indywidualnej organizacji studiów; 3) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów; 4) zgłaszania do organów Uczelni postulatów dotyczących planów studiów, programów kształcenia, toku studiów, procesu nauczania i wychowania, warunków socjalno - bytowych oraz wszystkich innych spraw dotyczących środowiska akademickiego; 5) otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki i osiągnięcia w nauce; 6) współuczestnictwa w decyzjach organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli studentów, będących członkami jej kolegialnych organów; 7) prowadzenia działalności samorządowej i społecznej; 5

6 8) zrzeszania się w kołach lub sekcjach naukowych oraz uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni; 9) zrzeszania się w organizacjach społecznych i politycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 10) ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych odrębnymi przepisami Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. Szkolenie prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z samorządem studenckim Uczelni. 2. Dla realizacji prawa do nauki student może korzystać z pomieszczeń, urządzeń i innych środków materialnych Uczelni oraz z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy. 9 Student ma obowiązek: a) postępować zgodnie z treścią ślubowania, Statutem Uczelni i Regulaminem studiów, w szczególności zdobywać i poszerzać wiedzę, dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni; b) wykorzystywać możliwości kształcenia stwarzane przez Uczelnię; c) przestrzegać dobrych obyczajów akademickich; d) szanować mienie Uczelni. 10 Student jest zobowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni, powiadomić Dział Nauczania i Spraw Studenckich o zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, a także warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie pomocy materialnej lub jej wysokość. W razie niepowiadomienia o zmianie nazwiska lub adresu, pisma wysyłane na ostatni podany adres, uważa się za doręczone. 6

7 11 1. Student jest zobowiązany do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych ujętych w planie studiów. 3. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub innymi wiarygodnymi przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia. 4. Usprawiedliwienie nieobecności u prowadzącego zajęcia powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Prowadzący zajęcia określa wówczas sposób i termin wyrównania zaległości. 5. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach, lektoratach, seminariach oraz laboratoriach lub konwersatoriach z danego przedmiotu realizowanego w semestrze. Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność pociąga za sobą nieuzyskanie zaliczenia z tego przedmiotu / brak wpisu lub otrzymanie oceny niedostatecznej w I terminie/. 6. Prowadzący zajęcia może odmówić prawa wyrównania zaległości spowodowanych nieobecnością albo określić tryb odmienny od przewidzianego rozkładem zajęć, w szczególności jeśli wyrównanie zaległości wymagałoby zorganizowania dodatkowych zajęć. 7. Student może zdawać egzamin z danego przedmiotu dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń, lektoratów lub konwersatoriów objętych tym przedmiotem. 8. Student powinien stosować się do wszelkich poleceń związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym, wydawanych mu przez prowadzących zajęcia oraz decyzji i zarządzeń władz Uczelni. 9. Osoba skreślona z listy studentów powinna wypełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni, w szczególności złożyć legitymację studencką i kartę obiegową w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. 7

8 10. Osoba, która po zaliczeniu pierwszego lub wyższego roku studiów została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku. 11. Osoba, która została wydalona z Uczelni, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku, jeśli nastąpiło zatarcie kary na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 12. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje na wniosek studenta Rektor. Po wznowieniu studiów przez studenta Rektor określa semestr/rok, na który student zostaje przyjęty, oraz terminy i tryb wyrównania ewentualnych różnic w planie studiów i programie kształcenia, kierując się osiągniętymi przez studenta efektami kształcenia Student uczestniczący w pracach badawczych prowadzonych w Uczelni może na ich podstawie uzyskać zaliczenie niektórych zajęć z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest dana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na podstawie opinii prowadzącego dany przedmiot oraz kierownika prac badawczych, w których uczestniczył student. 2. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą zaliczenia w całości lub w części praktyki zawodowej lub wybranych zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na podstawie opinii opiekuna naukowego obozu oraz opiekuna praktyk studenckich lub prowadzącego wybrane zajęcia Student może przenieść się do innej uczelni za zgodą jej organów, o ile wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni. Spełnienie tych obowiązków potwierdza Rektor. 2. Student innej uczelni wyższej, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu na mocy decyzji Rektora, po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. 8

9 3. Wyrażając zgodę na przyjęcie, Rektor określa tryb i terminy wyrównania różnic wynikających z planu studiów i programu kształcenia, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia Student może, za zgodą Rektora, zmienić kierunek studiów. 2. Decyzje związane ze zmianą kierunku studiów lub uczelni winny być podjęte przed rozpoczęciem semestru/roku, na który student ma być wpisany. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, a także po uwzględnieniu wymagań procesu dydaktycznego, Rektor może podjąć decyzje związane ze zmianą kierunku studiów po rozpoczęciu semestru/ roku. 3. Warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości przez studenta zmieniającego kierunek studiów, wynikających z różnicy programów studiów, określa Rektor 4. Student może, za zgodą Rektora i po zaliczeniu I roku studiów, podjąć dodatkowo studia równoległe na innym kierunku /w przypadku kierunku FILOLOGIA na innej specjalności/, prowadzonym przez Uczelnię. 5. Rektor może cofnąć zgodę na studiowanie na innym kierunku/ specjalności w razie niewypełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym/ specjalności podstawowej Za zgodą Rektora student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne oraz ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. Przeniesienie to może nastąpić po zaliczeniu pierwszego semestru studiów i w przypadku osiągnięcia co najmniej dobrych wyników w nauce. 2. Warunki, terminy i sposób uzupełniania różnic w planach studiów i programach nauczania przez studenta, który otrzymał zgodę na zmianę formy studiów wynikających z różnicy programów, określa Rektor. 9

10 16 1. Student osiągający szczególnie dobre wyniki w nauce może wystąpić do Rektora, po ukończeniu pierwszego roku studiów, o zgodę na studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego spośród nauczycieli Uczelni. 2. Indywidualny plan i program studiów umożliwia wzbogacenie wiedzy studenta w ramach studiowanego kierunku lub kierunków pokrewnych oraz - jeśli to możliwe - udział studenta w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Uczelni. 3. Decyzje w sprawie przyznania indywidualnego planu i programu studiów podejmuje Rektor na wniosek studenta. 4. Indywidualny plan i program studiów jest realizowany pod kierunkiem opiekuna naukowego powołanego przez Rektora. Opiekunem naukowym studenta, studiującego według indywidualnego planu i programu studiów, może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy. 5. Rektor zatwierdza indywidualny plan i program studiów opracowany przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym. 6. Indywidualny plan i program studiów może określać: a) zamianę niektórych przedmiotów na inne, uwzględniając jednak wymagania wynikające z programów kształcenia. Łączna liczba obowiązkowych zaliczeń i egzaminów nie może w takim przypadku być niższa niż przewidziana zwykłym tokiem studiów; b) indywidualny harmonogram studiów, to znaczy określenie semestrów, w których obowiązują poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki zawodowe; c) skrócenie okresu studiów. 7. Student nierealizujący należycie indywidualnego planu i programu studiów może być, na wniosek opiekuna naukowego, skierowany przez Rektora na kontynuowanie studiów w zwykłym trybie. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania indywidualnego programu studiów. Rektor określa wówczas terminy uzyskania brakujących 10

11 zaliczeń i złożenia brakujących egzaminów oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych na danym kierunku studiów Rektor, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów. W szczególności może ona dotyczyć studentów studiujących na dwu kierunkach, odbywających część studiów poza Uczelnią, wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, korzystających z urlopu ze względów zdrowotnych oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 2. Rektor udziela zgody na indywidualną organizację studiów na okres danego semestru. Studentom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgoda może być udzielona na cały okres studiów. 3. Indywidualna organizacja studiów obejmuje każdorazowo okres nie dłuższy niż semestr i polega na realizowaniu przez studenta obowiązującego na danym kierunku lub specjalności programu studiów ale przy możliwości indywidualnej realizacji zajęć, w tym zwolnienia z uczestnictwa w części zajęć. O zwolnieniu z uczestnictwa w zajęciach z danego przedmiotu decyduje prowadzący dany przedmiot, przy czym zwolnienia takie nie mogą dotyczyć seminariów dyplomowych, przedmiotu praktyczna nauka języka oraz praktyk. Sposób realizacji przedmiotu, terminy uzyskiwania obowiązujących zaliczeń i składania egzaminów ujmuje przygotowany przez studenta harmonogram realizacji indywidualnej organizacji studiów. 4. Opiekuna naukowego oraz harmonogram realizacji indywidualnej organizacji studiów zatwierdza Rektor. 5. W przypadku nierealizowania harmonogramu indywidualnej organizacji studiów opiekun naukowy może wystąpić do Rektora o cofnięcie zgody na indywidualną organizację studiów. W przypadku cofnięcia wydanej zgody Rektor ustala studentowi dalszy tok studiów Student może, po złożeniu wniosku i za zgodą Rektora, odbyć część studiów w ramach krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów. 11

12 2. Przed wyjazdem na inną uczelnię student winien uzgodnić z Rektorem plan i program odbywanych studiów oraz warunki zaliczenia semestru lub roku. 3. Na podstawie dokumentu stwierdzającego zaliczenie przedmiotów wraz z wykazem ocen i liczbą osiągniętych punktów ECTS Rektor zalicza studentowi okres odbytych studiów do realizowanego kierunku studiów. 4. Osiągnięte wyniki studiów w ramach krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów uwzględniane są przy obliczaniu średniej ocen w danym roku i średniej ocen z całego okresu studiów. 19 Absolwent szkoły wyższej lub student, który zaliczył część programu kształcenia w innej szkole wyższej może ubiegać się, po złożeniu pisemnego wniosku i stosownej dokumentacji w postaci indeksu, o przepisanie zaliczenia końcowego lub oceny ze wskazanego przedmiotu. Decyzję w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii nauczyciela akademickiego prowadzącego w Uczelni dany przedmiot, podejmuje Rektor. Wpisu oceny do indeksu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący w Uczelni odpowiedni przedmiot lub Rektor. 20 Rektor określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z planów studiów i programów kształcenia w następujących przypadkach: 1) zmiany kierunku studiów; 2) zmiany formy studiów; 3) podjęcia studiów równoległych; 4) przeniesienia się studenta z innej uczelni; 5) powtarzania semestru lub roku; 6) wznowienia studiów; 7) udzielenia urlopu; 8) udzielenia zgody na wpis warunkowy. 12

13 21 1. Za szczególnie wyróżniającą się postawę i bardzo dobre wyniki w nauce student może otrzymać: 1) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 2) nagrody i wyróżnienia Rektora Uczelni; 3) nagrody ufundowane przez osoby prawne i fizyczne. 2. Absolwentom wyróżniającym się w trakcie studiów mogą być przyznawane nagrody w postaci: 1) wpisu do indeksu; 2) Lauru Uczelni. 22 Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy. III. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez Senat. Szczegółowy rozkład zajęć ustala Dział Nauczania i Spraw Studenckich, zatwierdza zaś Rektor. Plan i rozkład zajęć podawany jest do wiadomości studentom 7 dni przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, w tym na stronie internetowej Uczelni. Plan i rozkład zajęć zawiera wykaz zajęć dydaktycznych, wykaz obowiązkowych w danym semestrze zaliczeń, egzaminów, praktyk oraz innych obowiązków dydaktycznych wynikających z planów studiów i programów nauczania. 2. Dział Nauczania i Spraw Studenckich w ciągu semestru podaje do wiadomości studentów wzór wpisu do indeksu. 3. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić studentom na pierwszych zajęciach lub spotkaniu informacyjnym: a) opis przedmiotu, zawierający efekty kształcenia, program zajęć i 13

14 wykaz zalecanej literatury; b) regulamin zajęć, określający wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczania, formę egzaminu, zasadę ustalania oceny łącznej przedmiotu; c) terminy i miejsce konsultacji. Dane obejmować też powinny tryb i sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń. W tym zakresie zastosowanie może mieć m.in. informacja ustna dotycząca danego studenta, informacja ustna obejmująca grupę studentów, informacja pisemna obejmująca grupę studentów, informacja na stronie internetowej Uczelni. We wszystkich zastosowanych trybach i sposobach informowania o uzyskanych wynikach zaliczeń i egzaminów przestrzegane winny być zasady gwarantujące ochronę danych osobowych studenta. 4. Jeśli na kierunku studiów istnieją specjalności lub specjalizacje, student wybiera jedną z nich w terminie ustalonym przez Rektora. Jeśli względy organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na specjalność lub specjalizacje wszystkich chętnych, zasady przyjęć określa Rektor Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. 2. Rok akademicki obejmuje: 1) okres zajęć dydaktycznych podzielony na dwa semestry: semestr zimowy i semestr letni, każdy po 15 tygodni; 2) dwie sesje egzaminacyjne i dwie sesje poprawkowe, trwające łącznie nie krócej niż sześć tygodni: zimową - zamykającą semestr zimowy, letnią - zamykającą semestr letni oraz poprawkowe, po sesji zimowej oraz wakacjach letnich; 3) praktyki; 4) okresy wolne od zajęć dydaktycznych: zimowe, wiosenne i letnie trwające łącznie nie krócej niż dziesięć tygodni, w tym co najmniej jeden dzień przerwy międzysemestralnej oraz 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich. 3. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studenckiego i podaje do wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. 14

15 4. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć dydaktycznych W celu usprawnienia procesu dydaktycznego Rektor powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekunów poszczególnych lat studiów. Mogą być także powoływani opiekunowie grup studenckich. 2. Zakres obowiązków opiekunów ustala Rektor. 3. Opiekunowie zaznajamiają studentów z regulaminem studiów w Uczelni. Do zadań opiekunów należy również pomoc studentom w sprawach związanych z tokiem studiów i w potrzebach socjalno-bytowych. 4. Studenci wybierają ze swojego grona starostów roku i grupy i informują o swoim wyborze Dział Nauczania i Spraw Studenckich. 26 Czas trwania obowiązkowych praktyk określają plany studiów. 27 Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach takich jak w przypadku zajęć dydaktycznych w języku polskim. W języku obcym mogą być również przygotowywane prace dyplomowe, które podlegają procedurom przygotowywania i oceny jak w przypadku prac dyplomowych w języku polskim. IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Poza rozliczeniem merytorycznym, wykazanym wynikami wyrażonymi ocenami, okresy studiów w Uczelni są rozliczane za pomocą punktów ECTS. 2. Warunkiem zaliczenia semestru oraz ukończenia studiów jest uzyskanie liczby punktów ECTS określonej w programie studiów. Dla zaliczenia semestru wymaga się uzyskania minimum 30 punktów ECTS, ukończenia studiów licencjackich 180 punktów ECTS, a studiów 15

16 inżynierskich 210 punktów ECTS. Oferta dydaktyczna Uczelni może być szersza niż wymagana dla ukończenia studiów minimalna liczba punktów ECTS jak również może przewidywać zajęcia nieobjęte punktacją Wszystkie przedmioty realizowane w Uczelni mają przypisane punkty ECTS. 2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów jest określana przez Senat Uczelni. 3. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez Uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualna pracę. 4. Student uzyskuje punkty za zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. 5. Student uzyskuje punkty ECTS także za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej. 6. Uzyskane punkty ECTS podlegają kumulacji Uczelnia gwarantuje studentowi korzystającemu z programów Erasmus, MOST lub innych programów wymiany uznanie uzyskanych osiągnięć (ocen i punktów ECTS) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni. 2. Dopuszczalny jest transfer punktów ECTS zdobytych przez studentów poza programami, o których mowa w u. 1, w innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów prowadzonych w ramach Uczelni. Decyzję o zaliczeniu przedmiotu i uznaniu punktów podejmuje Rektor na wniosek studenta, po zapoznaniu się przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu 16

17 studiów odbytych na innych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni albo poza uczelnią macierzystą. 3. Uczelnia gwarantuje studentowi przenoszącemu się z innej szkoły wyższej, tak krajowej jak i zagranicznej, uznanie uzyskanych osiągnięć (ocen i punktów ECTS) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych Uczelni. 4. Uczelnia gwarantuje studentowi przenoszącemu się do innej szkoły wyższej, tak krajowej jak i zagranicznej, udostępnienie wykazu osiągnięć (ocen i punktów ECTS) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni. 5. Merytorycznego rozliczenia studenta w zakresie, o którym mowa w u. 1-3, dokonuje Rektor. V. ZALICZENIE ROKU Okresem zaliczeniowym jest semestr akademicki. 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć dydaktycznych i wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów dla danego semestru, łącznie z praktykami. Oceny zaliczeń i egzaminów są wpisywane do indeksu, protokołu zaliczeń i egzaminów oraz do kart okresowych osiągnięć studenta. 3. Rektor ustala terminy składania indeksów dla dokonania wpisu poświadczającego zaliczenie semestru. 4. Wszystkie realizowane zajęcia są wpisywane do dokumentów przebiegu studiów. 5. Wpis na kolejny semestr lub rok studiów uprawnia studenta do udziału we wszystkich formach zajęć dydaktycznych przewidzianych programem kształcenia. 17

18 32 1. Przy zaliczaniu egzaminów oraz przedmiotów, z których nie ma egzaminów / zaliczenie końcowe/, stosuje się następującą skalę ocen: 1) bardzo dobry (5,0); 2) dobry plus (4,5); 3) dobry (4,0); 4) dostateczny plus (3,5); 5) dostateczny (3,0); 5) niedostateczny (2,0). 2. Zaliczeniu podlegają wszystkie formy zajęć objęte planem studiów. 3. Przy zaliczaniu zajęć kontrolowanych (ćwiczeń, laboratoriów, lektoratów) z przedmiotów kończących się egzaminem stosuje się wpis zal potwierdzający uzyskanie zaliczenia lub wpis oceny według skali ujętej w u.1. Nieudzielenie zaliczenia z tych przedmiotów polega na odmowie wpisu zal lub wpisu oceny niedostatecznej (2,0) do indeksu. Ocena wpisana z tego typu zaliczenia nie jest wliczana do średniej studiów Zaliczenia, zaliczenia końcowe oraz egzaminy ujęte w programach studiów przeprowadzają nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z danego przedmiotu. 2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może w danym roku akademickim upoważnić do przeprowadzenia zaliczeń, zaliczeń końcowych oraz egzaminów także innych nauczycieli akademickich, którzy wykładają przedmioty pokrewne. 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu. 4. Przedstawiciele studentów ustalają w porozumieniu z prowadzącym zajęcia nauczycielem akademickim harmonogram zaliczeń, zaliczeń końcowych i egzaminów w sesji. Harmonogram powinien być zgłoszony do Działu Nauczania i Spraw Studenckich najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 5. Student lub grupa studentów, w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot nauczycielem akademickim, może przystąpić do tzw. egzaminu połówkowego lub zaliczenia końcowego 18

19 połówkowego oraz do tzw. egzaminu lub zaliczenia końcowego w terminie "zerowym"/ przed sesją egzaminacyjną/. 6. Zaliczenie, zaliczenie końcowe i egzamin z każdego przedmiotu przewidziane programem studiów odbywają się oddzielnie i podlegają osobnej ocenie. Jeżeli przedmiot jest wykładany przez więcej niż jednego nauczyciela akademickiego, zaliczają lub egzaminują oni kolegialnie i ustalają jedną ocenę lub zalicza lub egzaminuje jeden nauczyciel akademicki. 7. Rektor może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na przedłużenie terminu sesji zaliczeniowo egzaminacyjnej. 8. W uzasadnionych wypadkach Rektor może przywrócić termin zaliczeń, zaliczeń końcowych i egzaminów studentowi, który nie przystąpił do nich zgodnie z harmonogramem. Wniosek o przywrócenie terminu student powinien złożyć w terminie 7 dni od ustania przyczyny nieprzystąpienia do zaliczeń, zaliczeń końcowych i egzaminów. 9. Bezpośrednio po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych w danym okresie zaliczeniowym oraz po złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów student składa w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich kartę okresowych osiągnięć i indeks celem uzyskania zaliczenia semestru oraz wpisu na kolejny semestr. 10. Do zaliczenia każdego roku wymagane jest potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w formie pieczęci Biblioteki w indeksie Obowiązkowemu zaliczeniu podlegają praktyki studenckie, które stanowią część planu studiów. Praktyki są realizowane w oparciu o programy zatwierdzone przez Senat. 2. Organizacja praktyk pozostaje w gestii Biura Karier i Praktyk Studenckich zaś zalicza je opiekun praktyki, powoływany przez Rektora z grona nauczycieli akademickich, w ramach poszczególnych kierunków i specjalności. Zaliczenie praktyk wpisuje się do karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu, według wzoru ustalonego przez Rektora. 19

20 3. W uzasadnionych przypadkach student, po uzyskaniu opinii opiekuna praktyki, może ubiegać się o zgodę Rektora na przesunięcie obowiązku odbycia praktyki na inny termin lub rok akademicki. W takim przypadku student może zaproponować miejsce odbycia praktyki, przy czym podmiot przyjmujący na praktykę musi spełniać warunki niezbędne dla realizacji celów praktyki. 4. Opiekun praktyki może zaliczyć jako praktykę wcześniejszą pracę zawodową studenta odpowiadającą programowi praktyki. 5. Studenci proponują miejsce odbycia praktyki w podmiocie spełniającym warunki niezbędne dla realizacji celów praktyki. 6. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy aktualnie pracują zgodnie ze studiowanym kierunkiem lub specjalnością, mogą starać się o zaliczenie pracy jako realizację praktyki. Decyzję w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyki, podejmuje Rektor. 7. W stosunku do studenta, który nie uzyskał zaliczenia praktyki, Rektor podejmuje jedną z decyzji określonych w 39 ust Student, który na zaliczeniu, zaliczeniu końcowym i egzaminie nie otrzymał wpisu zal, uzyskał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do nich w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia nieobecności, ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych, dwóch zaliczeń końcowych poprawkowych lub składania dwóch egzaminów poprawkowych z tego przedmiotu. 2. Student nie traci prawa do składania egzaminu w pierwszym terminie lub w terminie poprawkowym, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu nieobecności egzaminatora. Wyznaczenie nowego terminu nie może kolidować z terminami innych egzaminów studenta przewidzianych planem sesji egzaminacyjnej. 3. Zaliczenia poprawkowe, zaliczenia końcowe poprawkowe oraz egzaminy poprawkowe nie mogą odbywać się w czasie innych obowiązkowych zajęć studenta. 20

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo