Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"

Transkrypt

1 Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu ZAMOŚĆ 2013

2 Spis treści: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [ 1-5] II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA [ 6-22] III. ORGANIZACJA R0KU AKADEMICKIEGO [ 23-27] IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) [ 28-30] V. ZALICZENIE ROKU [ 31-38] VI. WPIS WARUNKOWY I POWTARZANIE SEMESTRU LUB ROKU [ 39-42] VII. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW I WZNOWIENIE STUDIÓW [ 43-44] VIII. URLOPY [ 45-46] IX. PRACA DYPLOMOWA (LICENCJACKA LUB INŻYNIERSKA) [ 47-49] X. EGZAMIN DYPLOMOWY I UKOŃCZENIE STUDIÓW [ 50-60] XI. UCZESTNICTWO UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ [ 61 63] W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE [ 64-65] 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica, zwanej dalej Uczelnią, są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności: - ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz ze zm.), zwanej dalej Ustawą ; - Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, zwanego dalej Statutem ; - Regulaminu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, zwanego dalej Regulaminem studiów. 2. Regulamin studiów obowiązuje wszystkich studentów oraz pracowników Uczelni Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne. 2. Zasady i tryb przyjęcia na studia uchwala Senat. 3. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Tekst ślubowania zawarty jest w statucie Uczelni. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów. Indeks stanowi własność studenta Zwierzchnikiem wszystkich studentów w Uczelni jest Rektor. 2. W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów na Uczelni nieobjętych przepisami Regulaminu studiów decyduje Rektor Reprezentantem ogółu studentów w Uczelni jest Rada Samorządu Studentów, używająca skrótu RSS. 3

4 2. Reprezentantem studentów w Uczelni są także inne organy samorządu studenckiego, działające na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uczelni oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego. 3. Organy samorządu studenckiego uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania młodzieży na zasadach określonych w Statucie Uczelni oraz w Regulaminie studiów Uczelnia pobiera opłaty za świadczenie następujących usług: 1) Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 2) Kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, dla których jest to drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w art.170a ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 3) Kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, określonym w art.170a ust.2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 4) Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce; 5) Prowadzenie zajęć poza planem studiów; 6) Prowadzenie studiów podyplomowych i kursów dokształcających. 2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłat wymienionych w ust Zasady, tryb i terminy wnoszenia opłat oraz ich wysokość regulują uchwały Senatu oraz zarządzenia Rektora. 4. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a studentem. 4

5 II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 6 1. Student ma prawo do: a) poszanowania godności osobistej przez każdego członka społeczności akademickiej; b) rozwijania własnych zainteresowań w ramach możliwości organizacyjnych Uczelni; c) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz w zespołach artystycznych; d) ochrony zdrowia, pomocy materialnej, uzyskiwania nagród i wyróżnień na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie studiów oraz w odrębnych przepisach. 2. Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do Rektora za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna. Zadaniem opiekuna jest określanie, przedstawianie oraz dbanie o realizację szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. 7 W szczególności student ma prawo do: 1) studiowania poza swoim kierunkiem podstawowym również na innych wybranych przez siebie kierunkach, specjalnościach lub przedmiotach w Uczelni oraz na innych uczelniach krajowych i zagranicznych; 2) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania oraz indywidualnej organizacji studiów; 3) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów; 4) zgłaszania do organów Uczelni postulatów dotyczących planów studiów, programów kształcenia, toku studiów, procesu nauczania i wychowania, warunków socjalno - bytowych oraz wszystkich innych spraw dotyczących środowiska akademickiego; 5) otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki i osiągnięcia w nauce; 6) współuczestnictwa w decyzjach organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli studentów, będących członkami jej kolegialnych organów; 7) prowadzenia działalności samorządowej i społecznej; 5

6 8) zrzeszania się w kołach lub sekcjach naukowych oraz uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni; 9) zrzeszania się w organizacjach społecznych i politycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 10) ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych odrębnymi przepisami Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. Szkolenie prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z samorządem studenckim Uczelni. 2. Dla realizacji prawa do nauki student może korzystać z pomieszczeń, urządzeń i innych środków materialnych Uczelni oraz z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy. 9 Student ma obowiązek: a) postępować zgodnie z treścią ślubowania, Statutem Uczelni i Regulaminem studiów, w szczególności zdobywać i poszerzać wiedzę, dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni; b) wykorzystywać możliwości kształcenia stwarzane przez Uczelnię; c) przestrzegać dobrych obyczajów akademickich; d) szanować mienie Uczelni. 10 Student jest zobowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni, powiadomić Dział Nauczania i Spraw Studenckich o zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, a także warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie pomocy materialnej lub jej wysokość. W razie niepowiadomienia o zmianie nazwiska lub adresu, pisma wysyłane na ostatni podany adres, uważa się za doręczone. 6

7 11 1. Student jest zobowiązany do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych ujętych w planie studiów. 3. Nieobecność studenta na zajęciach może być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub innymi wiarygodnymi przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia. 4. Usprawiedliwienie nieobecności u prowadzącego zajęcia powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Prowadzący zajęcia określa wówczas sposób i termin wyrównania zaległości. 5. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach, lektoratach, seminariach oraz laboratoriach lub konwersatoriach z danego przedmiotu realizowanego w semestrze. Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność pociąga za sobą nieuzyskanie zaliczenia z tego przedmiotu / brak wpisu lub otrzymanie oceny niedostatecznej w I terminie/. 6. Prowadzący zajęcia może odmówić prawa wyrównania zaległości spowodowanych nieobecnością albo określić tryb odmienny od przewidzianego rozkładem zajęć, w szczególności jeśli wyrównanie zaległości wymagałoby zorganizowania dodatkowych zajęć. 7. Student może zdawać egzamin z danego przedmiotu dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń, lektoratów lub konwersatoriów objętych tym przedmiotem. 8. Student powinien stosować się do wszelkich poleceń związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym, wydawanych mu przez prowadzących zajęcia oraz decyzji i zarządzeń władz Uczelni. 9. Osoba skreślona z listy studentów powinna wypełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni, w szczególności złożyć legitymację studencką i kartę obiegową w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. 7

8 10. Osoba, która po zaliczeniu pierwszego lub wyższego roku studiów została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku. 11. Osoba, która została wydalona z Uczelni, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku, jeśli nastąpiło zatarcie kary na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 12. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje na wniosek studenta Rektor. Po wznowieniu studiów przez studenta Rektor określa semestr/rok, na który student zostaje przyjęty, oraz terminy i tryb wyrównania ewentualnych różnic w planie studiów i programie kształcenia, kierując się osiągniętymi przez studenta efektami kształcenia Student uczestniczący w pracach badawczych prowadzonych w Uczelni może na ich podstawie uzyskać zaliczenie niektórych zajęć z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest dana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na podstawie opinii prowadzącego dany przedmiot oraz kierownika prac badawczych, w których uczestniczył student. 2. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą zaliczenia w całości lub w części praktyki zawodowej lub wybranych zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na podstawie opinii opiekuna naukowego obozu oraz opiekuna praktyk studenckich lub prowadzącego wybrane zajęcia Student może przenieść się do innej uczelni za zgodą jej organów, o ile wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni. Spełnienie tych obowiązków potwierdza Rektor. 2. Student innej uczelni wyższej, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu na mocy decyzji Rektora, po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. 8

9 3. Wyrażając zgodę na przyjęcie, Rektor określa tryb i terminy wyrównania różnic wynikających z planu studiów i programu kształcenia, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia Student może, za zgodą Rektora, zmienić kierunek studiów. 2. Decyzje związane ze zmianą kierunku studiów lub uczelni winny być podjęte przed rozpoczęciem semestru/roku, na który student ma być wpisany. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, a także po uwzględnieniu wymagań procesu dydaktycznego, Rektor może podjąć decyzje związane ze zmianą kierunku studiów po rozpoczęciu semestru/ roku. 3. Warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości przez studenta zmieniającego kierunek studiów, wynikających z różnicy programów studiów, określa Rektor 4. Student może, za zgodą Rektora i po zaliczeniu I roku studiów, podjąć dodatkowo studia równoległe na innym kierunku /w przypadku kierunku FILOLOGIA na innej specjalności/, prowadzonym przez Uczelnię. 5. Rektor może cofnąć zgodę na studiowanie na innym kierunku/ specjalności w razie niewypełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym/ specjalności podstawowej Za zgodą Rektora student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne oraz ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. Przeniesienie to może nastąpić po zaliczeniu pierwszego semestru studiów i w przypadku osiągnięcia co najmniej dobrych wyników w nauce. 2. Warunki, terminy i sposób uzupełniania różnic w planach studiów i programach nauczania przez studenta, który otrzymał zgodę na zmianę formy studiów wynikających z różnicy programów, określa Rektor. 9

10 16 1. Student osiągający szczególnie dobre wyniki w nauce może wystąpić do Rektora, po ukończeniu pierwszego roku studiów, o zgodę na studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego spośród nauczycieli Uczelni. 2. Indywidualny plan i program studiów umożliwia wzbogacenie wiedzy studenta w ramach studiowanego kierunku lub kierunków pokrewnych oraz - jeśli to możliwe - udział studenta w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Uczelni. 3. Decyzje w sprawie przyznania indywidualnego planu i programu studiów podejmuje Rektor na wniosek studenta. 4. Indywidualny plan i program studiów jest realizowany pod kierunkiem opiekuna naukowego powołanego przez Rektora. Opiekunem naukowym studenta, studiującego według indywidualnego planu i programu studiów, może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy. 5. Rektor zatwierdza indywidualny plan i program studiów opracowany przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym. 6. Indywidualny plan i program studiów może określać: a) zamianę niektórych przedmiotów na inne, uwzględniając jednak wymagania wynikające z programów kształcenia. Łączna liczba obowiązkowych zaliczeń i egzaminów nie może w takim przypadku być niższa niż przewidziana zwykłym tokiem studiów; b) indywidualny harmonogram studiów, to znaczy określenie semestrów, w których obowiązują poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki zawodowe; c) skrócenie okresu studiów. 7. Student nierealizujący należycie indywidualnego planu i programu studiów może być, na wniosek opiekuna naukowego, skierowany przez Rektora na kontynuowanie studiów w zwykłym trybie. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania indywidualnego programu studiów. Rektor określa wówczas terminy uzyskania brakujących 10

11 zaliczeń i złożenia brakujących egzaminów oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych na danym kierunku studiów Rektor, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów. W szczególności może ona dotyczyć studentów studiujących na dwu kierunkach, odbywających część studiów poza Uczelnią, wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, korzystających z urlopu ze względów zdrowotnych oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 2. Rektor udziela zgody na indywidualną organizację studiów na okres danego semestru. Studentom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgoda może być udzielona na cały okres studiów. 3. Indywidualna organizacja studiów obejmuje każdorazowo okres nie dłuższy niż semestr i polega na realizowaniu przez studenta obowiązującego na danym kierunku lub specjalności programu studiów ale przy możliwości indywidualnej realizacji zajęć, w tym zwolnienia z uczestnictwa w części zajęć. O zwolnieniu z uczestnictwa w zajęciach z danego przedmiotu decyduje prowadzący dany przedmiot, przy czym zwolnienia takie nie mogą dotyczyć seminariów dyplomowych, przedmiotu praktyczna nauka języka oraz praktyk. Sposób realizacji przedmiotu, terminy uzyskiwania obowiązujących zaliczeń i składania egzaminów ujmuje przygotowany przez studenta harmonogram realizacji indywidualnej organizacji studiów. 4. Opiekuna naukowego oraz harmonogram realizacji indywidualnej organizacji studiów zatwierdza Rektor. 5. W przypadku nierealizowania harmonogramu indywidualnej organizacji studiów opiekun naukowy może wystąpić do Rektora o cofnięcie zgody na indywidualną organizację studiów. W przypadku cofnięcia wydanej zgody Rektor ustala studentowi dalszy tok studiów Student może, po złożeniu wniosku i za zgodą Rektora, odbyć część studiów w ramach krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów. 11

12 2. Przed wyjazdem na inną uczelnię student winien uzgodnić z Rektorem plan i program odbywanych studiów oraz warunki zaliczenia semestru lub roku. 3. Na podstawie dokumentu stwierdzającego zaliczenie przedmiotów wraz z wykazem ocen i liczbą osiągniętych punktów ECTS Rektor zalicza studentowi okres odbytych studiów do realizowanego kierunku studiów. 4. Osiągnięte wyniki studiów w ramach krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów uwzględniane są przy obliczaniu średniej ocen w danym roku i średniej ocen z całego okresu studiów. 19 Absolwent szkoły wyższej lub student, który zaliczył część programu kształcenia w innej szkole wyższej może ubiegać się, po złożeniu pisemnego wniosku i stosownej dokumentacji w postaci indeksu, o przepisanie zaliczenia końcowego lub oceny ze wskazanego przedmiotu. Decyzję w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii nauczyciela akademickiego prowadzącego w Uczelni dany przedmiot, podejmuje Rektor. Wpisu oceny do indeksu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący w Uczelni odpowiedni przedmiot lub Rektor. 20 Rektor określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z planów studiów i programów kształcenia w następujących przypadkach: 1) zmiany kierunku studiów; 2) zmiany formy studiów; 3) podjęcia studiów równoległych; 4) przeniesienia się studenta z innej uczelni; 5) powtarzania semestru lub roku; 6) wznowienia studiów; 7) udzielenia urlopu; 8) udzielenia zgody na wpis warunkowy. 12

13 21 1. Za szczególnie wyróżniającą się postawę i bardzo dobre wyniki w nauce student może otrzymać: 1) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 2) nagrody i wyróżnienia Rektora Uczelni; 3) nagrody ufundowane przez osoby prawne i fizyczne. 2. Absolwentom wyróżniającym się w trakcie studiów mogą być przyznawane nagrody w postaci: 1) wpisu do indeksu; 2) Lauru Uczelni. 22 Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy. III. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez Senat. Szczegółowy rozkład zajęć ustala Dział Nauczania i Spraw Studenckich, zatwierdza zaś Rektor. Plan i rozkład zajęć podawany jest do wiadomości studentom 7 dni przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, w tym na stronie internetowej Uczelni. Plan i rozkład zajęć zawiera wykaz zajęć dydaktycznych, wykaz obowiązkowych w danym semestrze zaliczeń, egzaminów, praktyk oraz innych obowiązków dydaktycznych wynikających z planów studiów i programów nauczania. 2. Dział Nauczania i Spraw Studenckich w ciągu semestru podaje do wiadomości studentów wzór wpisu do indeksu. 3. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić studentom na pierwszych zajęciach lub spotkaniu informacyjnym: a) opis przedmiotu, zawierający efekty kształcenia, program zajęć i 13

14 wykaz zalecanej literatury; b) regulamin zajęć, określający wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczania, formę egzaminu, zasadę ustalania oceny łącznej przedmiotu; c) terminy i miejsce konsultacji. Dane obejmować też powinny tryb i sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń. W tym zakresie zastosowanie może mieć m.in. informacja ustna dotycząca danego studenta, informacja ustna obejmująca grupę studentów, informacja pisemna obejmująca grupę studentów, informacja na stronie internetowej Uczelni. We wszystkich zastosowanych trybach i sposobach informowania o uzyskanych wynikach zaliczeń i egzaminów przestrzegane winny być zasady gwarantujące ochronę danych osobowych studenta. 4. Jeśli na kierunku studiów istnieją specjalności lub specjalizacje, student wybiera jedną z nich w terminie ustalonym przez Rektora. Jeśli względy organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na specjalność lub specjalizacje wszystkich chętnych, zasady przyjęć określa Rektor Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. 2. Rok akademicki obejmuje: 1) okres zajęć dydaktycznych podzielony na dwa semestry: semestr zimowy i semestr letni, każdy po 15 tygodni; 2) dwie sesje egzaminacyjne i dwie sesje poprawkowe, trwające łącznie nie krócej niż sześć tygodni: zimową - zamykającą semestr zimowy, letnią - zamykającą semestr letni oraz poprawkowe, po sesji zimowej oraz wakacjach letnich; 3) praktyki; 4) okresy wolne od zajęć dydaktycznych: zimowe, wiosenne i letnie trwające łącznie nie krócej niż dziesięć tygodni, w tym co najmniej jeden dzień przerwy międzysemestralnej oraz 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich. 3. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studenckiego i podaje do wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. 14

15 4. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć dydaktycznych W celu usprawnienia procesu dydaktycznego Rektor powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekunów poszczególnych lat studiów. Mogą być także powoływani opiekunowie grup studenckich. 2. Zakres obowiązków opiekunów ustala Rektor. 3. Opiekunowie zaznajamiają studentów z regulaminem studiów w Uczelni. Do zadań opiekunów należy również pomoc studentom w sprawach związanych z tokiem studiów i w potrzebach socjalno-bytowych. 4. Studenci wybierają ze swojego grona starostów roku i grupy i informują o swoim wyborze Dział Nauczania i Spraw Studenckich. 26 Czas trwania obowiązkowych praktyk określają plany studiów. 27 Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach takich jak w przypadku zajęć dydaktycznych w języku polskim. W języku obcym mogą być również przygotowywane prace dyplomowe, które podlegają procedurom przygotowywania i oceny jak w przypadku prac dyplomowych w języku polskim. IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Poza rozliczeniem merytorycznym, wykazanym wynikami wyrażonymi ocenami, okresy studiów w Uczelni są rozliczane za pomocą punktów ECTS. 2. Warunkiem zaliczenia semestru oraz ukończenia studiów jest uzyskanie liczby punktów ECTS określonej w programie studiów. Dla zaliczenia semestru wymaga się uzyskania minimum 30 punktów ECTS, ukończenia studiów licencjackich 180 punktów ECTS, a studiów 15

16 inżynierskich 210 punktów ECTS. Oferta dydaktyczna Uczelni może być szersza niż wymagana dla ukończenia studiów minimalna liczba punktów ECTS jak również może przewidywać zajęcia nieobjęte punktacją Wszystkie przedmioty realizowane w Uczelni mają przypisane punkty ECTS. 2. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów jest określana przez Senat Uczelni. 3. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez Uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualna pracę. 4. Student uzyskuje punkty za zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. 5. Student uzyskuje punkty ECTS także za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej. 6. Uzyskane punkty ECTS podlegają kumulacji Uczelnia gwarantuje studentowi korzystającemu z programów Erasmus, MOST lub innych programów wymiany uznanie uzyskanych osiągnięć (ocen i punktów ECTS) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni. 2. Dopuszczalny jest transfer punktów ECTS zdobytych przez studentów poza programami, o których mowa w u. 1, w innych uczelniach lub na innych kierunkach studiów prowadzonych w ramach Uczelni. Decyzję o zaliczeniu przedmiotu i uznaniu punktów podejmuje Rektor na wniosek studenta, po zapoznaniu się przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu 16

17 studiów odbytych na innych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni albo poza uczelnią macierzystą. 3. Uczelnia gwarantuje studentowi przenoszącemu się z innej szkoły wyższej, tak krajowej jak i zagranicznej, uznanie uzyskanych osiągnięć (ocen i punktów ECTS) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych Uczelni. 4. Uczelnia gwarantuje studentowi przenoszącemu się do innej szkoły wyższej, tak krajowej jak i zagranicznej, udostępnienie wykazu osiągnięć (ocen i punktów ECTS) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni. 5. Merytorycznego rozliczenia studenta w zakresie, o którym mowa w u. 1-3, dokonuje Rektor. V. ZALICZENIE ROKU Okresem zaliczeniowym jest semestr akademicki. 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć dydaktycznych i wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów dla danego semestru, łącznie z praktykami. Oceny zaliczeń i egzaminów są wpisywane do indeksu, protokołu zaliczeń i egzaminów oraz do kart okresowych osiągnięć studenta. 3. Rektor ustala terminy składania indeksów dla dokonania wpisu poświadczającego zaliczenie semestru. 4. Wszystkie realizowane zajęcia są wpisywane do dokumentów przebiegu studiów. 5. Wpis na kolejny semestr lub rok studiów uprawnia studenta do udziału we wszystkich formach zajęć dydaktycznych przewidzianych programem kształcenia. 17

18 32 1. Przy zaliczaniu egzaminów oraz przedmiotów, z których nie ma egzaminów / zaliczenie końcowe/, stosuje się następującą skalę ocen: 1) bardzo dobry (5,0); 2) dobry plus (4,5); 3) dobry (4,0); 4) dostateczny plus (3,5); 5) dostateczny (3,0); 5) niedostateczny (2,0). 2. Zaliczeniu podlegają wszystkie formy zajęć objęte planem studiów. 3. Przy zaliczaniu zajęć kontrolowanych (ćwiczeń, laboratoriów, lektoratów) z przedmiotów kończących się egzaminem stosuje się wpis zal potwierdzający uzyskanie zaliczenia lub wpis oceny według skali ujętej w u.1. Nieudzielenie zaliczenia z tych przedmiotów polega na odmowie wpisu zal lub wpisu oceny niedostatecznej (2,0) do indeksu. Ocena wpisana z tego typu zaliczenia nie jest wliczana do średniej studiów Zaliczenia, zaliczenia końcowe oraz egzaminy ujęte w programach studiów przeprowadzają nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z danego przedmiotu. 2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może w danym roku akademickim upoważnić do przeprowadzenia zaliczeń, zaliczeń końcowych oraz egzaminów także innych nauczycieli akademickich, którzy wykładają przedmioty pokrewne. 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu. 4. Przedstawiciele studentów ustalają w porozumieniu z prowadzącym zajęcia nauczycielem akademickim harmonogram zaliczeń, zaliczeń końcowych i egzaminów w sesji. Harmonogram powinien być zgłoszony do Działu Nauczania i Spraw Studenckich najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 5. Student lub grupa studentów, w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot nauczycielem akademickim, może przystąpić do tzw. egzaminu połówkowego lub zaliczenia końcowego 18

19 połówkowego oraz do tzw. egzaminu lub zaliczenia końcowego w terminie "zerowym"/ przed sesją egzaminacyjną/. 6. Zaliczenie, zaliczenie końcowe i egzamin z każdego przedmiotu przewidziane programem studiów odbywają się oddzielnie i podlegają osobnej ocenie. Jeżeli przedmiot jest wykładany przez więcej niż jednego nauczyciela akademickiego, zaliczają lub egzaminują oni kolegialnie i ustalają jedną ocenę lub zalicza lub egzaminuje jeden nauczyciel akademicki. 7. Rektor może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na przedłużenie terminu sesji zaliczeniowo egzaminacyjnej. 8. W uzasadnionych wypadkach Rektor może przywrócić termin zaliczeń, zaliczeń końcowych i egzaminów studentowi, który nie przystąpił do nich zgodnie z harmonogramem. Wniosek o przywrócenie terminu student powinien złożyć w terminie 7 dni od ustania przyczyny nieprzystąpienia do zaliczeń, zaliczeń końcowych i egzaminów. 9. Bezpośrednio po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych w danym okresie zaliczeniowym oraz po złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów student składa w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich kartę okresowych osiągnięć i indeks celem uzyskania zaliczenia semestru oraz wpisu na kolejny semestr. 10. Do zaliczenia każdego roku wymagane jest potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w formie pieczęci Biblioteki w indeksie Obowiązkowemu zaliczeniu podlegają praktyki studenckie, które stanowią część planu studiów. Praktyki są realizowane w oparciu o programy zatwierdzone przez Senat. 2. Organizacja praktyk pozostaje w gestii Biura Karier i Praktyk Studenckich zaś zalicza je opiekun praktyki, powoływany przez Rektora z grona nauczycieli akademickich, w ramach poszczególnych kierunków i specjalności. Zaliczenie praktyk wpisuje się do karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu, według wzoru ustalonego przez Rektora. 19

20 3. W uzasadnionych przypadkach student, po uzyskaniu opinii opiekuna praktyki, może ubiegać się o zgodę Rektora na przesunięcie obowiązku odbycia praktyki na inny termin lub rok akademicki. W takim przypadku student może zaproponować miejsce odbycia praktyki, przy czym podmiot przyjmujący na praktykę musi spełniać warunki niezbędne dla realizacji celów praktyki. 4. Opiekun praktyki może zaliczyć jako praktykę wcześniejszą pracę zawodową studenta odpowiadającą programowi praktyki. 5. Studenci proponują miejsce odbycia praktyki w podmiocie spełniającym warunki niezbędne dla realizacji celów praktyki. 6. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy aktualnie pracują zgodnie ze studiowanym kierunkiem lub specjalnością, mogą starać się o zaliczenie pracy jako realizację praktyki. Decyzję w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyki, podejmuje Rektor. 7. W stosunku do studenta, który nie uzyskał zaliczenia praktyki, Rektor podejmuje jedną z decyzji określonych w 39 ust Student, który na zaliczeniu, zaliczeniu końcowym i egzaminie nie otrzymał wpisu zal, uzyskał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do nich w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia nieobecności, ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych, dwóch zaliczeń końcowych poprawkowych lub składania dwóch egzaminów poprawkowych z tego przedmiotu. 2. Student nie traci prawa do składania egzaminu w pierwszym terminie lub w terminie poprawkowym, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu nieobecności egzaminatora. Wyznaczenie nowego terminu nie może kolidować z terminami innych egzaminów studenta przewidzianych planem sesji egzaminacyjnej. 3. Zaliczenia poprawkowe, zaliczenia końcowe poprawkowe oraz egzaminy poprawkowe nie mogą odbywać się w czasie innych obowiązkowych zajęć studenta. 20

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zał. do uchwały nr 98/X//2015 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 kwietnia 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zał. do uchwały nr 98/X//2015 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 kwietnia 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 98/X//2015 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 kwietnia 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawa, 14 lutego 2012 1 SPIS TREŚCI 1 Przepisy ogólne 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawa, 08 luty 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1 Przepisy ogólne 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. w Białymstoku. Rozdział l

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. w Białymstoku. Rozdział l Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku Rozdział l Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin stosuje się do kierunków studiów, poziomów kształcenia i form studiów wyższych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Przepisy ogólne II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne III. Czas trwania roku akademickiego

Spis treści I. Przepisy ogólne II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne III. Czas trwania roku akademickiego Spis treści I. Przepisy ogólne... 3 II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne... 3 III. Czas trwania roku akademickiego... 5 IV. Organizacja roku akademickiego... 5 V. Zaliczenia i egzaminy...

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW. w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne REGULAMIN STUDIÓW w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne 1 1. Przyjęcie w poczet studentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, zwanej dalej uczelnią następuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Warszawskiej Szkoły Filmowej z dn. 13 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności:

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności: Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Gdyni, zwanej dalej Akademią, następuje na zasadach określonych przez Senat. 2. Osoby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 19/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 19/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 25 kwietnia 2012 r. SR-0002-19/12 Uchwała nr 19/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof.

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. STANDARDY przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera 1. PRACA DYPLOMOWA Postanowienia ogólne 1 1. Każdy student

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A

REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A Regulamin uchwalony przez Senat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Regulamin. Studiów. REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Regulamin. Studiów. REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Regulamin Studiów REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01 REGULAMIN.indd 2 2009-01-07 15:06:01 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 3 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GNIEŹNIEŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ MILENIUM I. Przepisy ogólne 1 1. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba legitymująca się dyplomem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r.

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r. UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Działając na podstawie art. 62 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU Regulamin Studiów uchwalony przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniu 24.04.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2012 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bankowa we

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne 1 Osoba przyjęta na studia w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów, opracowany w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach (wprowadzony uchwałą Senatu WSAP nr 4/2003 z dnia 29 III 2003 r., zmiany: uchwała Senatu WSAP nr 17/2004 z dnia 19 XI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2015 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 13 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA. z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ

Strona 1 z 13 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA. z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ Strona 1 z 13 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN STUDIÓW POZNAŃ 2007 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI: strona ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Prawa i obowiązki studenta...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6.

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6. Drodzy Studenci! W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ Regulamin Studiów. Zmiany obowiązują od 1 października 2012 r. W procesie uchwalania Regulaminu Studiów aktywny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017) Na podstawie art. 160 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU

WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/63 Senatu z dnia 4 lipca 2014 r. R E G U L A M I N S T U D I Ó W WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W RADOMIU Przyjęty na posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego Tekst jednolity Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 38 z dnia 23.IV.2010 r., znowelizowane Uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów Uchwała nr Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem. Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzone na Radzie Wydziału Fizyki w dniu 11 czerwca 2012r. (tekst jednolity) 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Przyjęcie w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zwanej dalej uczelnią następuje z chwilą

Bardziej szczegółowo

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warszawa, 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A

SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A W CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytetu Warszawskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szczegółowe Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW VIAMODA SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW VIAMODA SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW VIAMODA SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie, zwanej dalej Uczelnią, określa prawa i obowiązki studentów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 W YŻSZA SZKOŁA T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Przepisy ogólne... 3 II. Prawa, obowiązki studenta, kary

Bardziej szczegółowo

ZALICZENIE SEMESTRU. 2. Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów ma prawo do:

ZALICZENIE SEMESTRU. 2. Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów ma prawo do: ZALICZENIE SEMESTRU 1. Kartę okresowych osiągnięć studenta student składa w dziekanacie Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego do końca sesji zimowej/letniej. 31 1. Student przystępuje do zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM.MIESZKA I 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, zwanej dalej uczelnią, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW 1. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW 1. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów wyższych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zwany w dalszej części regulaminem, określa całokształt zagadnień związanych z

Bardziej szczegółowo

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYZSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WYZSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu z dnia 18.04.2012 r. REGULAMIN WYZSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Październik 2012 REGULAMIN WYZSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Październik

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dalej jako: SWPS organizuje, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW SOPOT 2010 SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW Na podstawie uchwały Senatu Sopockiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Sopocie z dnia 23.06.2010 roku oraz decyzji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW Spis treści: 1. Przepisy ogólne... 1 2. Organizacja studiów... 2 3. Prawa i obowiązki studenta... 2 4. Zaliczanie semestru... 5 A. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/2014 z dn. 29.12.2014 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rzeszów, październik 2015 Spis treści

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA

S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytetu Warszawskiego sporządzono na podstawie Załącznika do obwieszczenia nr 6 Rektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN STUDIÓW OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN STUDIÓW OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Organizacja zajęć III. Zaliczenie roku studiów IV. Prace i egzaminy dyplomowe V. Studia według indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej (WSDG), zwana dalej Uczelnią, jest niepaństwową szkołą wyższą wpisaną pod nr 106 do rejestru uczelni niepaństwowych,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/09/2012 z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała NR AR 001-8 XII/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 roku ws. zmiany Uchwały NR AR001-3 VI/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU Poznań 2016 1 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin studiów wyższych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo