TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW"

Transkrypt

1 TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW Wpisy z zaliczeń są dokonywane przez prowadzących po zakończeniu ostatnich zajęć lub w uzgodnionym ze studentami terminie. Wpisy z egzaminów odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Dziekanaty nie pośredniczą w wymianie indeksów pomiędzy studentami a prowadzącymi. Pracownicy etatowi Uczelni posiadają swoje przegródki w recepcji. Informacje o możliwość skontaktowania się z pozostałymi prowadzącymi można uzyskać w Sekretariatach Instytutów prowadzących dany kierunek studiów. JAK DŁUGO TRWA SESJA EGZAMINACYJNA? Termin rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych określa J.M. Rektor DSW w Organizacji roku akademickiego. Terminy te są podane na stronie internetowej Uczelni oraz dostępne w Dziekanacie. Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym (rozpoczynającym się w październiku) rozpoczyna się po ostatnim w semestrze zjeździe i trwa 3 tygodnie, po czym następuje 3-tygodniowa sesja poprawkowa. W semestrze letnim sesja rozpoczyna się również po ostatnim zjeździe i trwa (razem z sesją poprawkową) do 30 września. Po zakończeniu sesji poprawkowej studenci mają obowiązek złożyć w Dziekanacie indeks do zaliczenia semestru i wpisu na kolejny semestr. DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ INDEKS PO SEMESTRZE ZIMOWYM? Sesja egzaminacyjna trwa 3 tygodnie od zakończenia ostatnich zajęć w semestrze zimowym. Sesja poprawkowa trwa 3 tygodnie od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po tym terminie należy oddać indeks i kartę egzaminacyjną do Dziekanatu. DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ INDEKS PO SEMESTRZE LETNIM? Indeks po zakończeniu semestru letniego należy zdać najpóźniej do 30 września. W przypadku studentów realizujących ostatni semestr studiów - termin ten upływa 30 czerwca.

2 MINĄŁ JUŻ TERMIN ZAKOŃCZENIA SESJI POPRAWKOWEJ, A NIE MAM JESZCZE W INDEKSIE WSZYSTKICH ZALICZEŃ. CO MAM ZROBIĆ? Po zakończeniu sesji poprawkowej student musi złożyć w Dziekanacie indeks. Jeśli w indeksie nie ma kompletu zaliczeń, student może starać się o warunkowe zaliczenie semestru i warunkowy wpis na kolejny semestr. W tym celu powinien wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną złożyć w Dziekanacie stosowne podanie. CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM ZŁOŻYĆ PODANIE Dziekan rozpatruje podania studentów dotyczące przebiegu kształcenia (podania o wpis warunkowy, urlop dziekański, przedłużenie sesji, egzamin komisyjny, itp.). Podania te należy składać w Dziekanacie wraz z indeksem i kartą/-ami egzaminacyjnymi. Podania dotyczące pracowników naukowo-dydaktycznych (prowadzących zajęcia) należy kierować do Dyrektora Instytutu prowadzącego dany kierunek studiów. Składa się je bezpośrednio w Sekretariacie Instytutu. Decyzje dotyczące płatności (odroczenie terminu płatności, rozłożenie zaległych płatności na raty, itp.) podejmuje J.M. Rektor DSW i do niego należy kierować podania w takich sprawach. Podania te przyjmuje Działa Nauczania. KIEDY MOGĘ SIĘ STARAĆ O WPIS WARUNKOWY NA KOLEJNY SEMESTR? Student może starać się o wpis warunkowy na kolejny semestr, jeśli nie zaliczył wszystkich przedmiotów w poprzednim semestrze oraz spełnia warunek zawarty w 25 Regulaminu studiów w DSW. Aby uzyskać wpis warunkowy należy złożyć w Dziekanacie kierowane do Dziekana Wydziału podanie wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną. JAK MOGĘ SPRAWDZIĆ, CZY MOGĘ ZOSTAĆ WARUNKOWO WPISANY NA KOLEJNY SEMESTR? 25 Regulaminu studiów w DSW mówi, że Podstawa do zaliczenia semestru w trybie warunkowym jest osiągniecie przez studenta minimum punktowego - wyrażonego iloczynem oceny dostatecznej plus (3,5 punktu) i liczby rygorów w semestrze, przewidzianych planem studiów. Oznacza to, że należy pomnożyć liczę ocen, jaką należało uzyskać w danym semestrze przez 3,5 (jest to minimum punktowe) oraz zsumować wszystkie uzyskane oceny. Student może uzyskać wpis warunkowy, jeśli suma uzyskanych ocen jest większa niż minimum punktowe. CZYM RÓŻNI SIĘ ZWYKŁY WPIS WARUNKOWY OD POWTARZANIA PRZEDMIOTU?

3 Wpis warunkowy oznacza, że student może realizować niezaliczony przedmiot w trybie indywidualnym i nie wiążą się z tym żadne dodatkowe opłaty. Jeśli student zostanie skierowany na powtarzanie przedmiotu, to powinien w kolejnym semestrze uczęszczać na zajęcia z tego przedmiotu i ponownie go zrealizować. Za powtarzanie przedmiotu jest naliczana dodatkowa opłata. ILE SIĘ PŁACI ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU? Opłata za powtarzanie przedmiotu jest wyliczana procentowo z opłaty za semestr studiów i jest uzależniona od tego, jaką część liczby godzin realizowanych w całym semestrze stanowi liczba godzin powtarzanego przedmiotu. MAM ZALICZONY PRZEDMIOT, ALE NIE MAM WPISANYCH OCEN DO KARTY EGZAMINACYJNEJ I DO INDEKSU. CO MAM ZROBIĆ? Potwierdzeniem zaliczenia przedmiotu są wpisy w karcie egzaminacyjnej i w indeksie, więc brak tych wpisów oznacza brak zaliczenia z danego przedmiotu. Fakt uczestniczenia w egzaminie/zaliczeniu i otrzymania oceny pozytywnej nie oznacza jeszcze zaliczenia przedmiotu student musi zadbać o to, aby oceny zostały wpisane do karty egzaminacyjnej i do indeksu. KIEDY MOGĘ SIĘ STARAĆ O EGZAMIN KOMISYJNY? O egzamin komisyjny student może się starać po uzyskaniu oceny niedostatecznej z egzaminu w terminie podstawowym i w terminie poprawkowym. Nie jest to jednak drugi egzamin poprawkowy o egzamin komisyjny mogą się starać studenci, którzy uważają, iż niesprawiedliwie otrzymali ocenę niedostateczną, co należy dokładnie uzasadnić w podaniu o organizację egzaminu komisyjnego. Dziekan może odmówić organizacji takiego egzaminu, jeśli uzna, że nie ma podstaw do jego organizacji. Podanie musi zostać złożone w Dziekanacie wraz z indeksem w ciągu 3 dni od uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego. CO TO JEST INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW? W uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zgodę na indywidualny tok studiów na okres jednego semestru. Warunkiem koniecznym uzyskania zgody jest złożenie podania skierowanego do Dziekana Wydziału z prośbą o indywidualny tok studiów. Po pozytywnej opinii Dziekana student musi uzyskać pisemną zgodę wszystkich prowadzących, którzy będą w danym semestrze prowadzili zajęcia z grupą, do której należy student. Indywidualny tok studiów oznacza, iż student nie musi uczęszczać na zajęcia kontaktuje się bezpośrednio z osobami prowadzącymi przedmioty i realizuje program na zasadach ustalonych z nimi na początku semestru. Nadal jednak obowiązują studenta wszystkie

4 terminy, czyli termin rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej i, w szczególności, termin złożenia indeksu do zaliczenia. Jeżeli student chce kontynuować studia w trybie indywidualnym, musi dopełnić tych samych formalności na początku każdego semestru. ZOSTAŁAM/-EM SKREŚLONA/-Y Z LISTY STUDENTÓW. CO MAM ZROBIĆ? W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o skreśleniu z listy studentów istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do J.M. Rektora DSW. W przypadku pozytywnej decyzji J.M. Rektora DSW student nie jest obciążany opłatą reaktywacyjną. Po upływie 14 dni student może zwrócić się do J.M. Rektora DSW z prośbą o ponowny wpis na listę studentów (reaktywację) w takim przypadku jest naliczana opłata reaktywacyjna. Skreślony student, który chce kontynuować naukę, powinien złożyć w Dziekanacie zaadresowane do J.M. Rektora DSW podanie z prośbą o anulowanie decyzji o skreśleniu/reaktywację. Podanie należy złożyć wraz z indeksem. CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM ZREZYGNOWAĆ ZE STUDIÓW. CO MAM ZROBIĆ? Student, który chce zrezygnować ze studiów powinien złożyć w Dziekanacie oświadczenie o rezygnacji ze studiów. Na podstawie takiego oświadczenia student zostanie skreślony z listy studentów. Płatności za studia będą wymagane do dnia złożenia w Dziekanacie oświadczenia o rezygnacji. ZOSTAŁEM SKREŚLONA/-Y Z LISTY STUDENTÓW I CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM ODEBRAĆ SWOJE DOKUMENTY. CO MAM ZROBIĆ? Dokumenty można odebrać w Dziale Nauczania. Przy odbiorze dokumentów wymagany jest zwrot legitymacji studenckiej oraz karta obiegowa podbita przez Bibliotekę DSW oraz Kwesturę DSW. Karta obiegowa jest dostępna w Dziekanacie i na stronie internetowej Uczelni (w dziale Pliki do pobrania).

5 URLOP DZIEKAŃSKI KIEDY MOGĘ SIĘ STARAĆ O URLOP DZIEKAŃSKI? Student może się starać o urlop dziekański, jeżeli skończył pierwszy rok studiów. W szczególnych przypadkach można uzyskać zgodę na urlop po ukończeniu pierwszego semestru. Podanie o urlop należy kierować do Dziekana Wydziału i należy odpowiednio uzasadnić konieczność przerwy w nauce. W czasie urlopu student zachowuje prawa studenta, nie wnosi jednak żadnych opłat oraz nie może korzystać z pomocy materialnej dla studentów na Uczelni (stypendia, zapomogi). Urlop dziekański jest przyznawany od dnia złożenia przez studenta podania w Dziekanacie, co oznacza, że płatności wymagane do tego dnia student musi uiścić. Student starający się o urlop dziekański musi się liczyć z tym, że po zakończeniu urlopu i po powrocie na studia może okazać się konieczne uzupełnienie różnic programowych. Studenta wracającego z urlopu obowiązuje plan studiów realizowany przez rocznik, na który wraca. Jeśli plan ten różni się od planu realizowanego wcześniej przez studenta pojawiają się różnice programowe. Termin uzupełnienia różnic wyznacza Dziekan. KOŃCZY MI SIĘ URLOP DZIEKAŃSKI. CO MAM ZROBIĆ? Student, któremu kończy się urlop dziekański i chce kontynuować studia, musi złożyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału z prośbą o ponowny wpis na listę studentów po urlopie dziekańskim. Jeżeli w okresie, w którym student przebywał na urlopie, zaszły zmiany w planach studiów, studentowi zostają wyznaczone różnice programowe, które należy uzupełnić, oraz termin ich uzupełnienia. Jeżeli student przed urlopem nie zaliczył wszystkich przedmiotów, Dziekan wyznacza także czas na ich zaliczenie. Jeżeli przedmioty te wypadły już z planu studiów, student zostaje zwolniony z obowiązku ich zaliczenia.

6 SEMINARIA I EGZAMINY KOŃCOWE ZMIANA PROMOTORA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO/MAGISTERSKIEGO W przypadku konieczności zmiany promotora należy złożyć podanie do Dyrektora Instytutu prowadzącego dany kierunek studiów. Na podaniu należy uzyskać zgodę na taką zamianę od dotychczasowego promotora oraz (jeśli student w podaniu sam proponuje następcę) przyszłego promotora. TERMIN OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ/LICENCJACKIEJ Student, który uzyskał wszystkie zaliczenia określone w planie studiów, może być dopuszczony do obrony. O terminie obrony decyduje promotor. PROCEDURA REJESTRACJI PRACY Procedura rejestracji pracy dyplomowej jest dostępna na stronie internetowej Uczelni w dziale Studenci->Egzaminy dyplomowe.

7 DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA ZGUBIŁAM/-EM INDEKS LUB LEGITYMACJĘ. CO MAM ZROBIĆ? Zgubienie legitymacji lub indeksu należy zgłosić w Dziekanacie lub w Dziale Nauczania oraz złożyć podanie o wydanie duplikatu. Konieczne może się okazać również dostarczenie dodatkowego zdjęcia zwłaszcza, jeśli wcześniej był już wystawiany duplikat indeksu lub legitymacji. Zdjęcie można dostarczyć w momencie odbioru duplikatu w Dziekanacie. ZMIENIŁAM/-EM NAZWISKO. CO MAM ZROBIĆ? W przypadku zmiany nazwiska należy złożyć w Dziekanacie kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska lub wyroku sądu wraz z indeksem w celu naniesienia w nim zmian. Aby otrzymać nową, aktualną legitymację należy dodatkowo złożyć podanie z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji ze względu na zmianę nazwiska. Starą legitymację należy zwrócić w momencie odbioru nowej. ZMIENIŁAM/-EM ADRES ZAMELDOWANIA. CO MAM ZROBIĆ? W przypadku zmiany adresu zameldowania należy złożyć w Dziekanacie kopię dowodu osobistego zawierającego aktualne dane adresowe (oryginał należy przedstawić do wglądu) oraz podanie o wydanie duplikatu legitymacji ze względu na zmianę adresu zameldowania. Starą legitymację należy zwrócić w momencie odbioru nowej. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE STUDENTA/KONTYNUACJI STUDIÓW? Zaświadczenie takie można uzyskać w Dziekanacie. Po zaświadczenie należy zgłosić się osobiście. Dziekanaty nie wystawiają zaświadczeń do banku (kredytu studenckiego) oraz do WKU. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE DO BANKU (KREDYTU STUDENCKIEGO) LUB WKU? Zaświadczeń takich nie wystawia Dziekanat prośbę o wydanie zaświadczenia należy zgłosić w Dziale Nauczania, który przygotuje zaświadczenie i poinformuje o terminie jego odbioru. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMYWANEGO STYPENDIUM?

8 Zaświadczenie takie jest wystawiane przez pracownika Dziekanatu zajmującego się pomocą materialną dla studentów. Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy zgłosić bezpośrednio temu pracownikowi lub wysłać em na adres wraz z informacją, kiedy student będzie chciał odebrać zaświadczenie.

9 RÓŻNE JAK MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z WYKŁADOWCĄ/PROWADZĄCYM? Pracownicy etatowi Uczelni mają wyznaczone terminy konsultacji na Uczelni. Z pracownikami nieetatowymi uczelni należy kontaktować się telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej. Informacji na temat terminów konsultacji i możliwości kontaktu z pracownikami udzielają Instytuty. GDZIE ZNAJDĘ INFORMABJĘ O TERMINACH KONSULTACJI? Informacje o terminach konsultacji pracowników zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni. Informacje te są również wywieszone na tablicach ogłoszeń przed Instytutami. ILE MOŻNA MIEĆ NIEOBECNOŚCI W JEDNYM SEMESTRZE? To prowadzący przedmiot decyduje, ile można mieć nieobecności w semestrze. Jeśli obecność na zajęciach jest jednym z kryteriów oceny, informacja taka powinna zostać przekazana studentom na pierwszych zajęciach. PRZENIESIENIE DO INNEJ GRUPY Jeżeli student chce zmienić grupę, powinien zgłosić się do Dziekanatu. Jeżeli w przypadku zmiany grupy nie powstaną duże dysproporcje w liczebności grup, taka zmiana zostanie dokonana. CZY MOGĘ PRZENIEŚĆ SIĘ DO DSW Z INNEJ UCZELNI? Istnieje możliwość przeniesienia się do DSW z innej uczelni. Osoba zainteresowana przeniesieniem powinna zwrócić się do Dziekana Wydziału z podaniem o przyjęcie na studia z informacją, na który kierunek, specjalność oraz semestr chciałaby zostać przyjęta. Do podania należy dołączyć indeks z zaliczeniami. Po porównaniu przedmiotów zrealizowanych przez kandydata na innej uczelni z planem studiów obowiązującym w DSW na wskazanym kierunku i specjalności i po wyznaczeniu różnic programowych, Dziekan podejmuje decyzję, czy i na który semestr kandydat może zostać przyjęty. W przypadku decyzji pozytywnej kandydat musi złożyć pozostałe dokumenty wymagane przy przyjęciu na studia (kwestionariusz danych osobowych, świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie, kserokopię dowodu osobistego, zdjęcia, itp.).

10 Przedmioty zaliczone na innej uczelni, które Dziekan uzna za zamienniki przedmiotów realizowanych w DSW, zostają zaliczone wpisem dziekańskim w nowym indeksie studenta wystawionym w DSW. Brane pod uwagę są tylko przedmioty z semestrów, które zostały przez studenta zaliczone na innej uczelni przedmioty z semestrów niedokończonych/niezaliczonych nie są brane pod uwagę.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice tel. (32) 207 27 00, fax (32) 207 27 05 www.swsm.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2015/2016 dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2015/2016 dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz Instrukcji Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo