Wstęp Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Trudna sytuacja materialna...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna..."

Transkrypt

1 SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Trudna sytuacja materialna Orzeczona niepełnosprawność Zapomogi Odroczenie terminu płatności Uczelnia Liderów Kredyty studenckie... 6 Wstęp Nasza Uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny. Sporządzono różnego rodzaju programy stypendialne dla kandydatów, studentów i absolwentów. W ramach zajęć z PSS interesować nas będą tylko Programy Dla Studenta. Rozwiązanie testu zaliczającego tę część Podstaw Sprawnego Studiowania wymaga szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na platformie oraz na stronie: jak również w zakładce Stypendia na koncie isaps. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce, zapomogi. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 1

2 2. Stypendia dla studentów WSG 2.1. Trudna sytuacja materialna Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych). Wymienione stypendia ograniczone są wysokością miesięcznego dochodu netto przypadającego w roku 2010 na członka rodziny studenta. Próg graniczny to kwota 782,60 zł / m-c / na osobę. Ta kwota może ulec zmianie. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną (niezbędne dokumenty: Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą isaps do 31 października i / lub do 20 marca. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną oraz wydrukowany z isaps i podpisany wniosek trzeba będzie dostarczyć osobiście do Biura Stypendialnego (budynek G, pokój G22) w terminie do 31 października i / lub do 20 marca. Warunkiem koniecznym jest zalogowanie się na isaps. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendiów podejmowane są na rok akademicki. Natomiast kwoty stypendiów gwarantowane są na semestr zimowy (od października do lutego), w semestrze letnim (od marca do czerwca) kwoty mogą ulec zmianie. Studenci, którzy ubiegają się o ww. świadczenia, mają obowiązek odebrać osobiście decyzje na piśmie. Studenci mogą odwołać się od decyzji WKS do OKS. Wszystkie ww. stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta Orzeczona niepełnosprawność Studenci posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o ww. stypendia składa się drogą elektroniczną w isaps. Warunkiem koniecznym jest złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Biura Stypendialnego (budynek G, pokój G22). Termin składania wniosków do 31 października. W semestrze letnim wnioski studentów, którzy nie złożyli wniosków w semestrze zimowym oraz studentów z naboru zimowego, rejestrowane są do 20 marca. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 2

3 Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendiów podejmowane są na rok akademicki. Natomiast kwoty stypendiów gwarantowane są na semestr zimowy (od października do lutego), w semestrze letnim (od marca do czerwca) kwoty mogą ulec zmianie. Studenci, którzy ubiegają się o ww. świadczenia, mają obowiązek odebrać osobiście decyzje na piśmie. Studenci mogą odwołać się od decyzji WKS do OKS. Wszystkie ww. stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta. Studenci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z dodatkowego dofinansowania kosztów nauki w ramach programu STUDENT II. Szczegółowe informacje na stronie: lub w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (budynek G, pokój G22), tel Stypendia dla wszystkich studentów Wszyscy studenci WSG mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mógł otrzymać student, który ukończył pierwszy rok studiów oraz osiągnął wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia w ostatnim roku akademickim. Aby uzyskać stypendium rektora, trzeba złożyć wniosek drogą elektroniczną w ISAPS. Warunkiem koniecznym jest złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do Biura Stypendialnego (budynek G, pokój G22) w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2011 r. Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mogło otrzymać maksymalnie 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. Studenci, którzy przebywają na długoterminowych (min. 3 m-ce) praktykach zagranicznych, ww. wnioski mogą złożyć do 30 listopada konieczne jest potwierdzenie z Biura Praktyk. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu wszystkich stypendiów podejmowane są na rok akademicki. Natomiast kwoty stypendiów gwarantowane są na semestr zimowy (od października do lutego), w semestrze letnim (od marca do czerwca) kwoty mogą ulec zmianie. Studenci, którzy ubiegają się o ww. świadczenia mają obowiązek odebrać osobiście decyzje na piśmie. Studenci mogą odwołać się od decyzji WKS do OKS. Wszystkie ww. stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 3

4 Dla wybitnych studentów przewidziane jest: stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Szczegóły aktualizowane są na stronie: 3. Zapomogi Wszyscy studenci WSG mogą ubiegać się o zapomogę jednorazową. Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta z tytułu: śmierci członka najbliższej rodziny studenta (kserokopia aktu zgonu), choroby studenta lub członka najbliższej rodziny studenta (aktualne zaświadczenie lekarskie, dokumentacja medyczna), urodzenia dziecka tylko w przypadku trudnej sytuacji materialnej (kserokopia aktu urodzenia), zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody powodzi, pożaru itp. (zaświadczenie ze straży pożarnej, gminy, oświadczenie studenta o stratach materialnych), zdarzenia wypadkowego z poważnymi konsekwencjami zdrowotnym lub materialnymi (dokumentacja medyczna), nagłej utraty pracy zwolnienia strukturalne (świadectwo pracy, rozwiązanie umowy). Student zobowiązany jest potwierdzić występowanie zdarzenia losowego oraz udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej (oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za rok 2010 dla wszystkich pełnoletnich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym). Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę, z wyłączeniem ciężkiej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny studenta. Wniosek o zapomogę wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Stypendialnym, pokój G22, do dnia 15. każdego miesiąca. 4. Odroczenie terminu płatności Każdy student WSG może otrzymać ze środków własnych Uczelni zapomogę w postaci odroczenia terminów płatności opłat z tytułu czesnego oraz rozłożenia na raty. Student może otrzymać zapomogę co najwyżej jeden raz na semestr, na co najwyżej trzy miesiące. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 4

5 Aby otrzymać zapomogę, student musi złożyć wniosek do Finansowej Obsługi Studenta (Pałac, pokój 1A) do dnia 15. każdego miesiąca. 5. Uczelnia Liderów Program Uczelnia Liderów jest jedną z form systemu stypendialnego, którego celem jest wspieranie oraz motywowanie studentów do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce i aktywności w zakresie działalności badawczo-naukowej, społecznej, sportowej, artystycznej i administracyjnej. Liczba uczestników w programie UL jest określana na każdy rok akademicki Zarządzeniem Kanclerza WSG. Nie jest ona wyższa niż 25. Program UL skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekę nad studentami zakwalifikowanymi do programu UL sprawują instytuty albo katedry prowadzące odpowiedni kierunek studiów poprzez wyznaczonych nauczycieli akademickich zwanych tutorami. Listę tutorów zatwierdza Dziekan właściwego wydziału. Zasady kwalifikacji do programu UL ustala Prorektor ds. Kształcenia i Studentów w porozumieniu z Kierownikiem Biura Rekrutacji. Studentom zakwalifikowanym do programu UL termin płatności czesnego zostaje odroczony do 31 października w semestrze zimowym i do 31 marca w semestrze letnim. Wnioski składa się na formularzu W5 do Biura Rekrutacji: do 31 sierpnia dla kandydatów na studia I stopnia, do 30 września dla kandydatów na studia II stopnia w semestrze zimowym, do 20 lutego w semestrze letnim dla kandydatów obu stopni studiów. Warunki uczestnictwa studenta w programie UL: zaliczenie kolejnego semestru w regulaminowym (pierwszym) terminie, uzyskanie średniej ocen za semestr co najmniej 4,5; aktywna działalność w organizacjach studenckich oraz aktywność naukowa i pozanaukowa w Uczelni, udokumentowanie aktywności poprzez złożenie semestralnego pisemnego sprawozdania studenta do odpowiedniego instytutu albo katedry w terminie o do 5 października (za semestr letni), o do 15 marca (za semestr zimowy), udział w projektach międzynarodowych Program Międzynarodowy WSG. Uczestnik programu UL otrzymuje zniżkę czesnego na semestr studiów od 20% do 100%. O wysokości zniżki na każdy semestr decyduje Komisja Kwalifikacyjna, biorąc pod uwagę zaproponowaną przez tutora wysokość zniżki. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 5

6 Szczegóły aktualizowane są na stronie: 6. Kredyty studenckie Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci (w tym doktoranci) bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25. roku życia. O kredyt studencki student będzie mógł się ubiegać w jednym z następujących banków: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Szczegóły aktualizowane są na stronach: Kontakt Biuro Stypendialne Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 3 (budynek G, pokój G22) Bydgoszcz tel (w godzinach dyżurów) Godziny otwarcia: Poniedziałek: nieczynne Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Sobota: Niedziela: nieczynne Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 6

7 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 7

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM. Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej:

Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM. Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej: Formy pomocy materialnej dla Studentów UAM Studenci studiów I i II stopnia ma prawo do następujących form pomocy materialnej: 1) Świadczenia stałe, zależne od sytuacji materialnej 2) Stypendium Specjalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r.

POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r. POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Podstawa prawna Art. 94 ust. 1 pkt. 7) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓNE. 3. Ze środków funduszu pomocy materialnej student może ubiegad się o pomoc materialną w formie:

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓNE. 3. Ze środków funduszu pomocy materialnej student może ubiegad się o pomoc materialną w formie: Załącznik do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeo pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY?

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY dochód uprawniający do stypendium socjalnego 782 zł netto; rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniony zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budżetu państwa, którymi dysponuje Instytut

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo