Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny"

Transkrypt

1 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczn Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny Opracowanie: Karolina Majdzińska W tworzeniu tekstu brał udział zespół badawczy Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH w składzie: Prof. dr hab. Piotr Błędowski, dr Joanna Felczak, Justyna Gać, dr Ewa Gałecka-Burdziak dr Paweł Kubicki, Magdalena Maciejasz, dr Benedykt Opałka, Marta Styrc Sylwia Timoszuk Warszawa, 2014 Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, Warszawa; tel.: Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, Radom; tel.:

2 Spis treści Czym jest Kalkulator Społeczny?... 4 Dla kogo został stworzony Kalkulator Społeczny?... 5 Po co został stworzony Kalkulator Społeczny?... 6 Co pokazuje Kalkulator Społeczny?... 7 Jak używać Kalkulatora Społecznego?... 8 Co oznaczają poszczególne wyniki Kalkulatora Społecznego? Koszty zaniechania dla Twoich danych w poszczególnych latach wynoszą 18 Skumulowane wydatki do roku t Koszty działań obowiązkowych, jakie będziesz musiał/a ponieść w przyszłości w zależności do tego czy "dzisiaj" podejmiesz działania fakultatywne czy też ich nie podejmiesz (koszty w danym roku albo koszty liczone w latach od dzisiaj do roku...) Suma kosztów, jakie będziesz musiał ponieść w związku z wystąpieniem powiązanych problemów Liczba osób w powiązanych problemach przy braku (albo przy podjęciu) działań fakultatywnych w roku bazowym Korzyści z podjęcia działań fakultatywnych Oszczędności Liczba osób, które przestały korzystać z pomocy społecznej Przez kogo został stworzony Kalkulator Społeczny? Spis ramek i przykładów Słowniczek Koszty zaniechania Problem społeczny

3 Powiązany problem społeczny Poziomy nasilenia problemu społecznego Działania obowiązkowe (inaczej świadczenia o charakterze obowiązkowym) 34 Działania fakultatywne (inaczej świadczenia o charakterze fakultatywnym) Usługi społeczne Rok bazowy Prawdopodobieństwo wyjścia Prawdopodobieństwo migracji między poziomami Oszczędności brutto Oszczędności netto ANEKS Definicje problemów społecznych oraz ich poziomów używane w Kalkulatorze Społecznym Informacja organizacyjna Niniejsza instrukcja ma na celu przybliżyć użytkownikowi nie tylko samo narzędzie (aplikację informatyczną), ale również przedstawić pokrótce sposób jego działania, a przede wszystkim omówić wyniki możliwe do oszacowania za jego pomocą. W związku z tym jest ona dość długim dokumentem. Została ona podzielona na części, które mają za zadanie udzielić wybranych informacji. Użytkownik może więc bez większej szkody pomijać poszczególne części instrukcji, aby zapoznać się z tymi, które go w danym momencie interesują. 3

4 Czym jest Kalkulator Społeczny? Kalkulator Społeczny jest jednym z narzędzi powstałych w projekcie pt. Kalkulator Kosztów Zaniechania wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Jest on udostępniony w formie aplikacji informatycznej na stronie internetowej Podstawą Kalkulatora Społecznego jest koncepcja kosztów zaniechania w polityce społecznej. Można ją określić jako podejście wskazujące na swego rodzaju koszty alternatywne koszty, które będą musiały zostać poniesione w przyszłości na skutek teraźniejszego braku działań w zakresie przezwyciężania problemów społecznych. Kalkulator Społeczny służy do szacowania tych kosztów na poziomie lokalnym i tym samym wskazuje, jakie wydatki będzie musiała ponieść w przyszłości gmina lub powiat (aplikacja przedstawia perspektywę do 7 lat), jeżeli obecnie nie zostaną podjęte wybrane działania w zakresie pomocy społecznej. Narzędzie Kalkulator Społeczny (KS) opiera się na modelu, który powstał na podstawie określonych założeń. Wśród nich należy wskazać, że KS pozwala przeprowadzić symulacje dla każdego spośród następujących dziesięciu problemów społecznych: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 4

5 trudności w integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy albo ochrony uzupełniającej, alkoholizm lub narkomania. W trakcie kalkulacji przeprowadzanej za pomocą KS brany jest pod uwagę jeden wybrany problem społeczny oraz inne powiązane problemy społeczne, które z określonym prawdopodobieństwem mogą wystąpić na skutek nierozwiązania wskazanego problemu. Istotnym założeniem jest pominięcie współwystępowania problemów w punkcie startowym symulacji przeprowadzanej przez KS (rok bazowy). Oznacza to, że szacunki KS generowane są dla jednego (głównego) problemu społecznego. Podsumowując, Kalkulator Społeczny jest narzędziem powstałym w oparciu o model służący do szacowania potencjalnych korzyści i kosztów wynikających z przeprowadzenia albo nie przeprowadzenia działań mających na celu przezwyciężenie problemu społecznego. Dla kogo został stworzony Kalkulator Społeczny? Kalkulator Społeczny przeznaczony jest przede wszystkim dla władz samorządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy gmin i powiatów, skarbników gmin i powiatów, radnych, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. Inaczej mówiąc, Kalkulator Społeczny został stworzony jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji czy pozyskiwanie informacji dla trzech głównych grup: 5

6 przedstawicieli władz gmin i powiatów, którzy mogą KS wykorzystywać np. do oceny skutków finansowych polityki społecznej; pracowników jednostek pomocy społecznej jako np. pomoc w tworzeniu scenariuszy działań i ich optymalizacji; przedstawicieli pozostałych instytucji i obywateli zainteresowanych problematyką społeczną, którzy za pośrednictwem KS mogą mieć dostęp do generalnej oceny możliwości osiągania efektów działań pomocy społecznej w danych warunkach lokalnych. Informacje na temat kalkulacji są dostępne dla wszystkich osób, które odwiedzą stronę internetową narzędzia. Jednak korzystanie z KS, w tym przede wszystkim przeprowadzenie symulacji za jego pomocą, jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Uprawnieni do zalogowania są przedstawiciele władz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy jednostek pomocy społecznej, jak i liderzy innowacji społecznych. Po co został stworzony Kalkulator Społeczny? Kalkulator Społeczny został stworzony, aby przedstawić skutki finansowe podejmowania albo zaniechania wybranych działań w ramach pomocy społecznej. Za jego pomocą można uzyskać informacje o różnych scenariuszach kosztów, które wystąpią w przyszłości na skutek działań (lub ich braku) w teraźniejszości, czyli w roku początkowym symulacji, określanym też jako rok bazowy. Wśród działań pomocy społecznej wyróżniono dwie grupy: obowiązkowe i fakultatywne. Działania obowiązkowe są odpowiednikiem działań interwencyjnych, które w modelu określono jako takie, które mają charakter doraźnej pomocy i nie prowadzą wprost do trwałego przezwyciężenia problemu społecznego. Działania fakultatywne natomiast odpowiadają działaniom aktywizująco-wspierającym i prewencyjnym, które prowadzą do przezwyciężania problemu społecznego, a ich brak powoduje powstawanie kosztów zaniechania. Warto zaznaczyć, że ujęte w Kalkulatorze Społecznym działania należą do grupy 6

7 zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego i jako takie są finansowane z ich budżetów oraz świadczone w ramach pomocy społecznej. Szacunki KS pokazują możliwe skutki finansowe (koszty i korzyści) podejmowanych lub niepodejmowanych działań pomocy społecznej, dzięki czemu są pomocne osobom zajmującym się lokalną polityką społeczną w decydowaniu o wyborze konkretnych działań. W celu podjęcia optymalnej decyzji niezbędna jest jednak znajomość uwarunkowań lokalnych i wiedza na temat analizowanych problemów społecznych. Wyniki KS stanowią podstawę do dalszych szczegółowych analiz, ponieważ opierają się o model zbudowany na założeniach ustalonych na podstawie badań empirycznych i doświadczeń z praktyki 1. Mimo to nie są one w stanie idealnie oddać specyfiki każdej jednostki samorządu terytorialnego. Jednak dzięki KS dalsza analiza lokalnych uwarunkowań ulega uproszczeniu, gdyż wskazywane są jej kierunki. Należy jeszcze raz podkreślić, że Kalkulator Społeczny jest narzędziem wspierającym prowadzenie polityki społecznej na poziomie lokalnym. Opracowane narzędzie wspomaga proces decyzyjny, ale go nie zastępuje. Wyniki dostarczane w ramach KS mogą stanowić punkt wyjścia, dostarczać argumentów w dyskusji na temat środków przekazywanych na działalność związaną z pomocą społeczną. Zastosowanie KS może też przyczynić się do optymalizacji podejmowanych działań w lokalnej polityce społecznej oraz przejścia od polityki społecznej opartej na działaniach interwencyjnych do polityki opartej na działaniach aktywizująco-wspierających i prewencyjnych. Co pokazuje Kalkulator Społeczny? Kalkulator Społeczny pokazuje dwie rodzaje wyników: koszty i korzyści, które są szacowane na podstawie samodzielnie wprowadzanych parametrów, a odnoszą się do zastosowania lub niestosowania działań fakultatywnych w roku bazowym analizy. Kalkulator Społeczny dostarcza między innymi informacji na temat szacowanych środków finansowych potrzebnych na realizację wybranych 1 Wśród nich można wymienić m.in. wykonane w ramach projektu Badanie dotyczące występowania i stopnia nasilenia 10 problemów społecznych, przeprowadzone wśród pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie mazowieckim. 7

8 działań fakultatywnych, ich efektów w postaci liczby świadczeniobiorców wychodzących z problemu oraz czasu, w którym suma oszczędności uzyskanych na skutek podjętych działań fakultatywnych przekroczy ich koszty (kwotę kosztów wynikających z działań poniesionych na początku). Wyniki dotyczące kosztów przedstawiają szacowane wysokości wydatków, które przy wprowadzonych parametrach kalkulacji będą musiały być poniesione na rzecz danego problemu społecznego. Korzyści natomiast odnoszą się do kwot, które zostaną do dyspozycji w budżecie jednostki samorządu terytorialnego po zastosowaniu działań wskazanych w kalkulacji. Poniższy rysunek przedstawia podstawowe wyniki KS, które zostaną omówione w dalszej części opracowania. Rysunek 1. Podstawowe zmienne wynikowe szacowane przez Kalkulator Społeczny Koszty zaniechania Koszty działań obowiązkowych Koszty związane z powiązanymi problemami Koszt podjętych działań fakultatywnych Oszczędności netto i brutto Okres zwrotu (payback period) Źródło: Opracowanie zespołu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak używać Kalkulatora Społecznego? Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej po wcześniejszym kontakcie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (tel , mail: mcps.com.pl) uzyskuje dostęp do aplikacji informatycznej Kalkulatora Społecznego na stronie www Zalogowany użytkownik ma możliwość korzystania w pełni z KS, który wymaga samodzielnego wprowadzenia wartości wybranych zmiennych koniecznych do 8

9 przeprowadzenia symulacji. Dodatkowo, oprócz możliwości wykonania kalkulacji, po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do informacji na temat projektów, bazy wiedzy oraz źródeł finansowania projektów społecznych. Użytkownik niezalogowany może tylko przeglądać udostępnione kalkulacje i korzysta z ograniczonej funkcjonalności KS, głównie w zakresie informacyjnym. Jakie dane muszą zostać wcześniej przygotowane? Użytkownik powinien wcześniej przygotować przede wszystkim informację o liczbie osób, których dotyczy wybrany w kalkulacji problem społeczny, z uwzględnieniem podziału na trzy poziomy jego nasilenia (więcej informacji na temat poziomów w kolejnych ramkach). Liczba osób z niskiego, średniego i wysokiego poziomu nasilenia problemu będzie niezbędna do oszacowania kosztów zaniechania działań wobec tej grupy. Po uruchomieniu aplikacji KS odpowiedni algorytm dostosowuje listę działań pomocy społecznej właściwą dla powiatu lub gminy. Użytkownik samodzielnie wybiera jeden z dziesięciu podanych problemów społecznych. Krok 1. Wybór problemu na przykład problemu społecznego bezrobocie Następnie określa typ jednostki samorządu terytorialnego, dla którego chce przeprowadzić analizę (do wyboru są: gmina albo powiat). 9

10 Krok 2. Wybór typu samorządu na przykład gmina Kolejnym krokiem jest wprowadzenie zróżnicowania wysokości kosztów jednostkowych świadczeń pomocy społecznej. Dokonuje się tego poprzez wybór poziomu kosztów najbardziej odpowiadającego sytuacji lokalnej danej jednostki samorządu terytorialnego. Krok 3. Wybór poziomu kosztów na przykład koszty przeciętne Co oznaczają poziomy kosztów świadczeń pomocy społecznej? Z uwagi na znaczne zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego w woj. mazowieckim pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, za uzasadnione przyjęto dokonanie zróżnicowania kosztów jednostkowych świadczeń z zakresu cy 10

11 pomocy społecznej w zależności od warunków lokalnych poszczególnych powiatów i gmin. Zaproponowano podział na cztery kategorie: koszty niższe od przeciętnych w województwie; koszty przeciętne (ustalone na podstawie informacji statystycznych i sprawozdań jednostek pomocy społecznej); koszty wyższe od przeciętnych w województwie; koszty znacznie wyższe od przeciętnych w województwie (typowe np. dla metropolii). Koszty świadczeń jednostkowych pomocy społecznej w danej jednostce samorządu terytorialnego można porównać z wysokościami świadczeń przedstawionymi w podsumowaniu parametrów kalkulacji po jej wykonaniu. (W przypadku wątpliwości w trakcie wyboru poziomu kosztów można wybrać koszty przeciętne, które odpowiadają średniemu poziomowi kosztów w województwie mazowieckim.) Teraz należy wykorzystać przygotowane wcześniej liczebności (liczby) osób w każdym poziomie kalkulowanego problemu. Krok 4. Określenie liczby osób doświadczających problemu społecznego z podziałem na poziom niski na przykład 120 osób, średni na przykład 90 osób i wysoki na przykład 30 osób 11

12 Co oznaczają poziomy problemów społecznych? Podział na poziomy problemów społecznych wynika z założeń przyjętych w modelu, które określają występowanie zróżnicowań co do zakresu rodzajowego i intensywności świadczeń pomocy społecznej w zależności od nasilenia problemu społecznego doświadczanego przez daną osobę. Za główne kryterium różnicujące nasilenie problemu społecznego doświadczanego przez daną osobę przyjęto kryterium samodzielności klienta pomocy społecznej. W Kalkulatorze Społecznym zdefiniowano trzy poziomy nasilenia (niski, średni, wysoki), według których pogrupowane zostały zarówno działania obowiązkowe, jak też działania fakultatywne. Należy podkreślić, że świadczenia, które według ustawy o pomocy społecznej zalicza się do obowiązkowych i jako takie są realizowane w wymiarze podstawowym (określanym w projekcie jako interwencyjny), mogą występować również na innych poziomach jako fakultatywne, obejmując dodatkowe godziny lub będąc dłużej bądź intensywniej realizowane. Zróżnicowana intensywność świadczeń na poszczególnych poziomach, określa równocześnie ich odmienną wartość, a więc pozwala wyznaczyć odpowiednio poziom kosztów jednostkowych przyporządkowanych do każdego ze świadczeń, w zależności od tego na jakim poziomie jest ono realizowane. Aplikacja KS (na stronie internetowej) posiada opisy wszystkich poziomów z każdego problemu społecznego. Pojawią się one automatycznie w tworzonej kalkulacji nad polami wprowadzania liczby osób z poziomu niskiego, średniego i wysokiego (w parametrze 4 Liczba osób ). Użytkownik powinien traktować je jako wskazówki przy określaniu liczby osób dla każdego z poziomów. Kolejnym krokiem jest wybór działań fakultatywnych spośród wymienionych na liście. Są to działania, które pomoc społeczna może realizować wobec swoich klientów aktywizując ich oraz wspierając w dążeniach do zmiany swojej sytuacji. Kolorowe kropki przy nazwie działania oznaczają poziomy nasilenia problemu. Wskazują one działania, które będą brane pod uwagę w szacowaniu kosztów zaniechania w zależności od zastosowania ich wobec wybranych grup klientów pomocy społecznej w podziale na poziomy nasilenia problemu społecznego. 12

13 Brak możliwości wyboru działań fakultatywnych oznacza, że działania w zakresie wybranego problemu społecznego nie muszą być (zgodnie z prawem) realizowane w wybranym typie samorządu. Krok 5. Wybór działań fakultatywnych na przykład pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się ; praca socjalna dodatkowe godziny Co oznaczają działania fakultatywne? Na podstawie ustawy o pomocy społecznej świadczenia (w Kalkulatorze Społecznym określane jako działania) są realizowanie w ramach zadań obowiązkowych i fakultatywnych jednostek samorządu terytorialnego. Stanowiło to przesłankę przyjęcia analogicznego podziału na działania obowiązkowe i fakultatywne. W Kalkulatorze Społecznym w kategorii działań fakultatywnych zostały też ujęte takie działania, które według ustawy o pomocy społecznej są obowiązkowe. Są one jednak w takim przypadku realizowane tylko w wymiarze podstawowym (określanym w projekcie jako interwencyjny). Działania te jako fakultatywne obejmują natomiast dodatkowe godziny lub są intensywniej realizowane. Przykładem może być praca socjalna czy poradnictwo psychologiczne. W ostatnim kroku określamy liczbę osób objętych działaniami fakultatywnymi na każdym poziomie. 13

14 Krok 6. Określenie liczby osób wobec których podjęte zostaną działania fakultatywne z podziałem na poziom niski na przykład 90 osób, średni na przykład 60 osób i wysoki na przykład 10 osób Po wprowadzeniu tych danych można nacisnąć przycisk Policz, co spowoduje wygenerowanie kalkulacji odpowiedniej dla wcześniej wprowadzonych parametrów. Krok 7. Kliknięcie Policz i przygotowanie przez KS kalkulacji 14

15 Uwaga! W zależności od sprzętu komputerowego albo połączenia internetowego generowanie się kalkulacji może potrwać nawet kilka minut. Wyniki wygenerowanej kalkulacji zostaną przedstawione na dole strony pod klawiszem Policz. Warto też pamiętać, że można wyniki pobrać w formie pliku programu MS Excel poprzez kliknięcie na link Pobierz wynik w formacie xlsx znajdujący się po lewej stronie u dołu strony po rozwinięciu wyników znajdujących się w zakładkach: koszty czy korzyści. Krok 8. Analiza wyników Nad wynikami przedstawionymi w dwóch zakładkach (podzielonych na wyniki dotyczące kosztów lub korzyści) znajduje się podsumowanie w tabeli prezentującej dane kalkulacji. Zawarte są tam nie tylko wcześniej samodzielnie wybrane parametry, lecz także średnie koszty zapewnienia działań zarówno obowiązkowych (po naciśnięciu znaku zapytania można się zapoznać z listą 15

16 działań obowiązkowych, które zostały ujęte w podanym koszcie), jak i fakultatywnych. Koszty te dotyczą jednej osoby w ciągu jednego roku. Jak szacowano i skąd pochodzą przedstawione koszty świadczeń pomocy społecznej? W trakcie szacowania wartości kosztów świadczeń pomocy społecznej pominięto koszty stałe (np. utrzymania infrastruktury). Skupiono się jedynie na wysokości: wybranych świadczeń pieniężnych przekazywanych klientowi pomocy społecznej (np. w formie zasiłku stałego), wycenionej pomocy rzeczowej, bądź na wartości usług społecznych udzielanych danemu klientowi pomocy społecznej. Wszystkie koszty uwzględnione w narzędziu Kalkulator Społeczny odnoszą się do wielkości w ujęciu rocznym na osobę. Użytkownik natomiast w wynikach widzi w większości wypadków koszty działań na rok dla danej liczby osób. Podstawą wyznaczenia kosztów był przegląd literatury i informacje dotyczące kosztów wybranych świadczeń pomocy społecznej zawarte w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za lata 2011 i Następnie odniesiono się do sprawozdania MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach. Informacje zawarte w sprawozdaniu pozwoliły na analizę zakresu i struktury udzielanej pomocy, jak i umożliwiły wyznaczenie jednostkowego kosztu poszczególnych zadań z listy działań obowiązkowych i fakultatywnych. Ponadto, do źródeł szacunku kosztów zaliczyć należy sprawozdania MPiPS-01 i MPiPS-02, dane z GUS, badania zastane, doświadczenia z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz akty prawne (celem wyznaczenia wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne). W przypadku kilku różnych wartości odnoszących się do tego samego świadczenia wyznaczono wartość średnią na podstawie średniej arytmetycznej. Koszt pracy socjalnej został wyznaczony (w przeliczeniu na pracownika na miesiąc) na podstawie ilorazu wartości kosztu zatrudnienia i liczby pracowników socjalnych podanych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej w roku Podsumowując, koszty przedstawione w tabeli zostały ustalone na podstawie danych urzędowych (pochodzących ze sprawozdań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej składanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), a użytkownikowi pozwalają na porównanie z kosztami ponoszonymi lokalnie. 16

17 Pod tabelą znajdują się dwie zakładki: koszty i korzyści. Zakładka koszty prezentuje wyniki na podstawie szacunków KS takie jak: koszty zaniechania; wysokość kosztów działań obowiązkowych ponoszonych w kolejnych latach w dwóch wariantach: przy założeniu, że w roku bazowym zostały zastosowane wyłącznie działania obowiązkowe oraz przy założeniu, że w roku bazowym realizowane były działania obowiązkowe i fakultatywne; sumę kosztów związanych z wystąpieniem kolejnych, powiązanych problemów społecznych; liczbę osób w powiązanych problemach w dwóch powyżej wskazanych wariantach. Zakładka korzyści prezentuje natomiast wyniki takie jak: korzyści finansowe z podjęcia działań fakultatywnych; sumę oszczędności uzyskanych dzięki podjęciu w roku bazowym działań fakultatywnych; rok, w którym oszczędności uzyskane w wyniku zastosowania działań fakultatywnych zrównają się z wcześniejszymi wydatkami; 17

18 szacowaną liczbę osób, które przestaną korzystać z pomocy społecznej. Każda z zakładek może zostać rozwinięta po naciśnięciu przycisku Więcej szczegółów, co powoduje pokazanie pozostałych wyników. Każda z kategorii posiada opis, z którym można się zapoznać po kliknięciu w niebieski znak zapytania. Kalkulator Społeczny pozwala na wykonanie wielu kalkulacji oraz na ich eksportowanie do pliku programu MS Excel poprzez kliknięcie na link Pobierz wynik w formacie xlsx znajdujący się po lewej stronie u dołu strony po rozwinięciu wyników znajdujących się w zakładkach: koszty czy korzyści. Co oznaczają poszczególne wyniki Kalkulatora Społecznego? Koszty zaniechania dla Twoich danych w poszczególnych latach wynoszą Narzędzie Kalkulator Społeczny szacuje wysokość wydatków na działania obowiązkowe związane z: 1. wybranym problemem społecznym są to koszty wynikające bezpośrednio z analizowanego problemu społecznego, 2. pojawieniem się powiązanych problemów społecznych są to koszty, które powstały jako wynik wystąpienia nowego problemu społecznego w stosunku do wybranego wcześniej problemu społecznego. 18

19 Przykład: Koszt wybranego problemu społecznego a koszt pojawienia się powiązanych problemów społecznych Pan X jest osobą bezrobotną i korzystał w 2012 r. z pomocy społecznej. Do końca 2013 r. Pan X nie znalazł pracy, co spowodowało, że w 2013 r. jednostka samorządu terytorialnego poniosła wydatki z tytułu udzielenia świadczeń pomocy społecznej: 1. Panu X jako osobie bezrobotnej (wydatki bezpośrednio związane z analizowanym problemem społecznym), 2. rodzinie Pana X w ramach problemu społecznego ubóstwo, gdyż brak zatrudnienia Pana X doprowadził do trudnej sytuacji finansowej jego rodziny (wydatki powstałe w skutek pojawienia się powiązanego problemu społecznego). Opisane powyżej w przykładzie dwa typy wydatków są to wydatki, które trzeba będzie ponieść w przyszłości w danym roku w dwóch różnych sytuacjach, tj. w sytuacji: a) braku podjęcia wybranych działań fakultatywnych w roku bazowym, b) podjęcia wybranych działań fakultatywnych poniesionych w roku bazowym. Koszty zaniechania w odniesieniu do wybranych działań fakultatywnych w danym roku są wyrażone jako różnica wydatków ponoszonych w sytuacjach (a) i (b). Innymi słowy, jeśli x wydatki w sytuacji (a) z wydatki w sytuacji (b) to wówczas: Koszt Zaniechania = x z Koszty zaniechania są szacowane w odniesieniu do wybranych działań fakultatywnych i pokazują, ile w przyszłości będzie kosztował jednostkę samorządu terytorialnego nierozwiązanie problemu społecznego w sytuacji (a) (nie podjęto żadnych działań fakultatywnych) w porównaniu do sytuacji (b) (podjęto wybrane działania fakultatywne). 19

20 Wynik ten może być szczególnie przydatny przedstawicielom władz jednostek samorządu terytorialnego przy średnio- i długookresowym planowaniu wydatków. Wykonanie kalkulacji dla wszystkich występujących lokalnie problemów społecznych pozwala na ich porównanie i tym samym na uzupełnienie analizy o inne (wobec początkowo wybranego problemu społecznego) potencjalne koszty zaniechania. Skumulowane wydatki do roku t Wyniki przedstawione w tej części pokazują szacowaną wysokość wydatków ponoszonych w związku z analizowanym problemem, przy założeniu, że w stosunku do liczby klientów pomocy społecznej przyjętej dla celów prognozy, podjęto tylko działania obowiązkowe, a nie podjęto działań fakultatywnych w roku bazowym albo podjęto zarówno działania obowiązkowe jak i fakultatywne. Dodatkowo pokazują one po jakim czasie podjęcie działań fakultatywnych w stosunku do liczby klientów pomocy społecznej przyjętej dla celów prognozy przyniesie korzyści finansowe czyli, w którym roku skumulowane wydatki przy podjęciu działań fakultatywnych w roku bazowym będą niższe niż skumulowane wydatki przy braku działań fakultatywnych w roku bazowym. Podobnie jak wyniki przedstawiające koszty zaniechania również skumulowane wydatki mogą być szczególnie przydatne przedstawicielom władz jednostek samorządu terytorialnego przy średnio- i długookresowym planowaniu tych właśnie wydatków. 20

21 Koszty działań obowiązkowych, jakie będziesz musiał/a ponieść w przyszłości w zależności do tego czy "dzisiaj" podejmiesz działania fakultatywne czy też ich nie podejmiesz (koszty w danym roku albo koszty liczone w latach od dzisiaj do roku...) Obie grupy wyników zawartych w tabelach i przedstawione na wykresach są konsekwencją jednego z dwóch wariantów postępowania: podjęcia w roku bazowym jedynie działań obowiązkowych albo też podjęcia dodatkowo wybranych działań fakultatywnych w stosunku do liczby klientów pomocy społecznej przyjętej dla celów symulacji. Pokazują one szacunkowe wydatki, jakie trzeba będzie ponieść w przyszłości na działania obowiązkowe w ramach każdego z przyjętych wariantów. Przykład: dwa warianty szacowanych kosztów Gmina rozważa, jakie działania podjąć w stosunku do 20 bezdomnych osób. Analizowane jest podjęcie fakultatywnego działania Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się wobec 9 osób. Narzędzie Kalkulator Społeczny oszacuje koszty działań obowiązkowych (związane z wybranym problemem społecznym, tj. bezdomnością, oraz z pojawieniem się nowych problemów społecznych), które gmina będzie musiała ponieść wobec 20 bezdomnych w dwóch wariantach: wariant A: gdy nie zostanie podjęte żadne działanie fakultatywne, tj. oszacowany zostanie koszt działań obowiązkowych wobec 20 osób bezdomnych, (c.d. następna strona) 21

22 wariant B: gdy wobec 9 osób zostanie podjęte wybrane działanie fakultatywne Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się. Oszacowane zatem zostaną koszty będące sumą kosztów działań obowiązkowych wobec: (1) 11 osób, wobec których nie podjęto wybranego działania fakultatywnego oraz (2) 9 osób, wobec których podjęto wybrane działanie fakultatywne. Oszacowane wydatki pozwolą na ocenienie opłacalności podjęcia wybranego działania fakultatywnego. Wynik ten uzupełnia poprzedni wynik dotyczący jedynie kosztów zaniechania w odniesieniu do danych działań fakultatywnych, ponieważ wskazuje szacowany koszt, który będzie trzeba ponieść w zależności od przyjętego wariantu. Może być on szczególnie pomocny przy planowaniu wydatków budżetowych, gdyż pomaga określić rząd wielkości wydatków, które dana jednostka samorządu terytorialnego będzie musiała ponieść w kolejnych latach z tytułu wydatków na działania obowiązkowe. Suma kosztów, jakie będziesz musiał ponieść w związku z wystąpieniem powiązanych problemów Ten wynik pokazuje koszt tylko powiązanych problemów społecznych, które mogą wystąpić na skutek nieprzezwyciężenia wybranego przez użytkownika problemu społecznego (porównaj z przykładem Koszt wybranego problemu społecznego a koszt pojawienia się powiązanych problemów społecznych). Przyjęty do oszacowania tych wydatków koszt powiązanego problemu społecznego jest wysokością ryczałtową. 22

23 Przedstawienie osobno tego rodzaju kosztu pomaga we wskazaniu, ile jednostkę samorządu terytorialnego będzie w przyszłości kosztowało rozwiązywanie problemów społecznych, które są nowe (dochodzące) w stosunku do analizowanego problemu społecznego. Przykład: powiązane problemy społeczne Załóżmy, że osoba doświadcza problemu społecznego ubóstwo. Jeżeli ten problem nie zostanie u niej rozwiązany, to taka osoba nie tylko będzie mogła w przyszłości cały czas doświadczać tego problemu, ale także mogą się u niej pojawić powiązane problemy społeczne, np. alkoholizm lub narkomania, bezdomność, bezradność opiekuńczo-wychowawcza. Te nowe problemy społeczne będą generować zwiększone wydatki jednostki samorządu terytorialnego ponoszone w ramach pomocy społecznej. Omawiana wartość to także swoisty wskaźnik, użyteczny przy porównywaniu szacunków kosztów kilku problemów społecznych. Wskaźnik ten może podpowiadać, która sytuacja jest korzystna poprzez pokazanie, że wcześniejsze rozwiązanie pewnych problemów społecznych jest bardziej, a innych mniej kosztowne. Liczba osób w powiązanych problemach przy braku (albo przy podjęciu) działań fakultatywnych w roku bazowym 23

24 Wynik wskazuje, ile osób z początkowej grupy, dla których dokonywana jest analiza kosztów, w perspektywie 7 lat będzie doświadczać dodatkowych (powiązanych z analizowanym głównym problemem) problemów społecznych w poszczególnych latach. Uwaga! Liczba osób w powiązanych problemach jest szacowana. Wyniki pochodzące z szacunków modelu KS zostały zaokrąglone do pełnej jednostki, stąd suma liczby osób w kolejnych latach nie będzie równa liczbie osób z grupy początkowej. Informacje pochodzące z wyniku liczba osób w powiązanych problemach mogą być wykorzystane do dalszych analiz odnoszących się zmian grup osób potrzebujących i zapotrzebowania na wsparcie pomocy społecznej w kolejnych latach. Korzyści z podjęcia działań fakultatywnych Ta część pokazuje wynik kalkulacji pozwalający oszacować, po jakim czasie podjęcie wybranych działań fakultatywnych w stosunku do liczby klientów pomocy społecznej przyjętej dla celów prognozy przyniesie korzyści finansowe. 24

25 Inaczej mówiąc, odpowiada na pytanie, w którym roku skumulowane wydatki przy podjęciu wybranych działań fakultatywnych w roku bazowym będą niższe niż skumulowane wydatki przy braku tych działań fakultatywnych w roku bazowym. Wynik ten będzie szczególnie przydatny, aby pokazać, w którym roku wydatki poniesione na działania fakultatywne w roku bazowym zwrócą się (okres zwrotu). Oszczędności Grupa tych informacji dotyczy wyniku kalkulacji przedstawiającego szacowane oszczędności, które uzyska jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli podejmie wybrane działania fakultatywne wobec klientów pomocy społecznej w celu rozwiązania problemu społecznego. Oszczędności są pochodną kosztów zaniechania w odniesieniu do wybranych działań fakultatywnych. Oszczędności brutto odpowiadają kosztowi zaniechania w odniesieniu do wybranych działań fakultatywnych, natomiast oszczędności netto stanowią różnicę pomiędzy wartością oszczędności brutto a wysokością wydatków poniesionych w roku bazowym na te wybrane działania fakultatywne. 25

26 Przykład: oszczędności brutto a oszczędności netto Jednostka samorządu terytorialnego analizuje opłacalność podjęcia wybranych działań fakultatywnych wobec 15 osób doświadczających problemów z powodu Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Rozważane jest podjęcie dwóch działań fakultatywnych: działania A oraz działania B. Narzędzie Kalkulator Społeczny oszacował: Rok Koszt działań obowiązkowych przy niepodjęciu działań fakultatywnych Koszt działań obowiązkowych przy podjęciu działań fakultatywnych A i B Koszt zaniechania w roku t Koszt zaniechania skumulowany Oszczędności brutto X Z KZ = X - Z Skum(KZ) O=Skum(KZ) Rok Rok Rok Otrzymane wyniki oznaczają, że podjęcie wybranych działań fakultatywnych przez jednostkę spowoduje, że np. w roku 3 w sumie zaoszczędzi ona brutto PLN. Innymi słowy, jednostka do roku 3 włącznie będzie musiała ponieść o PLN mniej, jeżeli podejmie działanie fakultatywne A oraz B, niż jeśli tych działań nie podejmie. Wiemy jednak, że podjęcie działania A będzie kosztowało jednostkę PLN, natomiast koszt działania B to PLN. Oznacza to zatem, że faktyczne oszczędności jednostki wyniosą: = Otrzymany wynik PLN to szacowane oszczędności netto, jakie uzyska jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli podejmie działania fakultatywne. Wynik pokazuje wprost ile szacunkowo środków finansowych pozostanie jednostce samorządu terytorialnego do wykorzystania na inne cele. 26

27 Liczba osób, które przestały korzystać z pomocy społecznej Ostatni wynik prezentuje szacowaną liczbę osób, które w perspektywie 7 lat przestaną korzystać z pomocy społecznej w podziale na oba warianty (podjęcia albo niepodjęcia wybranych działań fakultatywnych w roku bazowym). Uwaga! Liczba osób jest szacowana. Wyniki pochodzące z szacunków modelu KS zostały zaokrąglone do pełnej jednostki. Wynik ten jest o tyle ważny, że może zostać zastosowany w planowaniu nie tylko wydatków budżetowych, lecz także działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Może być również pomocny w doborze i tworzeniu projektów pomocowych w większym stopniu dostosowanych do zmieniającej się sytuacji klientów pomocy społecznej. Przykład: wybrane wyniki Kalkulatora Społecznego na przykładzie jednego hipotetycznego klienta pomocy społecznej Pan X jest mieszkańcem gminy Y, która jest gminą o średniej wielkości. Pan X jest osobą bezrobotną. W 2012 r. korzystał on z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych oraz był pod opieką pracownika socjalnego, który spotykał się z nim sporadycznie. W roku 2012 Pan X aktywnie poszukiwał pracy i był gotowy podjąć zatrudnienie w ciągu dwóch tygodni, czyli był bezrobotnym zaliczanym do poziomu niskiego. (c.d. następna strona) 27

Kalkulator społeczny narzędzie umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających

Kalkulator społeczny narzędzie umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających Kalkulator społeczny narzędzie umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco-wspierających Warszawa, 15.05.2014 dr hab. prof. SGH Piotr Błędowski mgr Karolina Majdzińska mgr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty metodologii zastosowanej podczas prac nad Kalkulatorem Społecznym

Wybrane aspekty metodologii zastosowanej podczas prac nad Kalkulatorem Społecznym Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wybrane aspekty metodologii zastosowanej podczas prac nad Kalkulatorem Społecznym Opracowanie: Karolina

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NARZĘDZI MODELU KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA

PREZENTACJA NARZĘDZI MODELU KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA PREZENTACJA NARZĘDZI MODELU KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA COPYRIGHT BY MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 1 z 13 2017-02-06 13:33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Ignacego Daszyńskiego 3 44-300

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Załącznik do uchwały Nr XXII/105/2015 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 201 5 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016 2018 GMINA LUTOMIERSK

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią Tel. 52 386-08-04 Fax 52

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Załącznik Nr 1 Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie:

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, zwany dalej Ośrodkiem, stanowi samodzielna jednostkę organizacyjną gminy uprawniona do wykonywania zadań własnych Gminy i zadań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS- 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS- 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu: Zasady ogólne 2017-07-25 Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Innowacje w procesie realizacji wybranych zadań pomocy społecznej a ograniczenia autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Innowacje w procesie realizacji wybranych zadań pomocy społecznej a ograniczenia autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego Innowacje w procesie realizacji wybranych zadań pomocy społecznej a ograniczenia autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego Joanna Felczak, Justyna Gać, Benedykt Opałka, Sylwia Timoszuk, Szkoła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ MPiPS-03. za I-XII 2012 r. 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/ Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18, 17-100 BIELSK PODLASKI Tel. 857302006 Fax 857302006

Bardziej szczegółowo

Pomoc można otrzymać z GOPS

Pomoc można otrzymać z GOPS Pomoc można otrzymać z GOPS Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 170 /2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Kod kandydatki /kandydata:... (uzupełnia Koordynator projektu Lider) Dane kandydatki / kandydata

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Kod kandydatki /kandydata:... (uzupełnia Koordynator projektu Lider) Dane kandydatki / kandydata FORMULARZ REKRUTACYJNY... Data wpływu (uzupełnia osoba przyjmująca zgłoszenie) Kod kandydatki /kandydata:........ (uzupełnia Koordynator projektu Lider) Tytuł projektu Nr projektu,,pomysł na siebie Oś:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32)4342412 Fax (32)4343713 Powiat miejski Żory 44-24 Żory ul. Ks. Przemysława 2/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo