NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR"

Transkrypt

1

2 inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw... 6 DOBRE PRAKTYKI Skuteczne pobudzanie synergii w parku naukowo-technologicznym Adlershof...9 Klimat dla innowacji. Niematerialne wsparcie innowacji też jest potrzebne STREFA SPIN-OFF Sukces o podłożu genetycznym strategia rozwoju Centrum Badań DNA Advachemlab - długa droga do początku DO INNOWACJI PRZEZ AUTOMOTYWACJĘ Uwolnić marzenia zmieniając je w cele NOWOŚCI In this issue From editorial staff...2 INNO SUBJECT The role of science and technology parks initiated by science sector When science and business meet halfway GOOD PRACTICES Efficient stimulation of synergy in Adlershof science and technology park Climate for innovation. Immaterial support is also needed SPIN-OFF SPHERE Advachemlab a long way to the beginning Success with genetic basis development strategy of DNA Research Center TO INNOVATION THROUGH SELF-MOTIVATION To release dreams by reformulating them into goals NEWS REDAKCJA / EDITORIAL STAFF: Justyna Adamska (red.nacz.), Olga Szczepaniak PROJEKT, DRUK / DESIGN, PRINT: Expansja Advertising Sp. z o.o. KONTAKT / CONTACT: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza ul. Rubież 46, Poznań tel , fax Szanowni Państwo, W czasach budowania gospodarki opartej na wiedzy toczy się wiele dyskusji na temat efektywnego łączenia nauki z gospodarką. W Polsce istnieją zgodne opinie co do tego, iż wciąż brakuje chemii między środowiskiem akademickim a biznesowym. Kwartalnik Inno(moty)wacje, którego pierwsze wydanie właśnie do Państwa trafiło, ma na celu przybliżyć znaczenie transferu wiedzy, głównie poprzez ukazanie przykładów dobrych praktyk. Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) od 15-tu lat, krok po kroku, swoimi działaniami przekonuje przedstawicieli środowiska naukowego, że warto przenosić wyniki prac badawczych do rzeczywistości gospodarczej. Pierwsze artykuły ukazują wnioski z wieloletnich doświadczeń przedstawicieli PPNT. Ponadto w każdym wydaniu, oprócz polskich, zaprezentujemy też inne instytucje, dzięki którym bariery utrudniające proces transferu technologii, zostały zniwelowane. Do tej pory mogliście Państwo zetknąć się z redagowanym przez Zespół InQbatora Technologicznego PPNT kwartalnikiem IQ, który wydawany jest od 2007 roku. Niniejsza publikacja ma charakter komplementarny i będzie zorientowana przede wszystkim na zagadnienia dotyczące komercjalizacji wiedzy. Stałą sekcją kwartalnika będą konkretne przykłady spółek typu spin-off z różnych dziedzin, które oprócz sukcesów ujawnią Państwu również problemy, z jakimi borykały się na swojej ścieżce rozwoju. Nieco odmienny charakter będzie miała ostatnia część kwartalnika pn. Do innowacji przez automotywację. Będzie to seria tekstów z zakresu samorozwoju, których zadaniem jest udoskonalić Państwa kompetencje miękkie, jak również dostarczyć konkretną wiedzę z obszaru przygotowania biznesowego. Mamy nadzieję, że Inno(moty)wacje będą dla Państwa źródłem użytecznej informacji i inspiracji do działań. Zapraszamy do lektury. Justyna Adamska Redaktor Naczelna Dear Sirs, At the time of building knowledge-based economy there is a lot of discussion about the effective linking of science and economy. In Poland there are unanimous opinions that there is still no chemistry between the academic and business environments. Inno(moti)vations quarterly, the first issue of which You have just received, aims to bring closer the meaning of the transfer of knowledge, mainly through the presentation of the examples of good practices. Poznań Science and Technology Park (PSTP) for 15 years, step by step, has been convincing the representatives of scientific environment that it is worth transferring the results of research to the economic reality. The first articles present the conclusions drawn from long-term experiences of the representatives of PSTP. Moreover, in every issue, apart from the Polish ones, we will present also other institutions, thanks to which mental barriers, hindering the process of technology transfer, have been surmounted. So far You may have familiarized yourselves with IQ quarterly edited by the team of Technology InQbator of PSTP, which has been issued since This publication is of a complementary nature and will be oriented particularly on the problems of the commercialization of knowledge. The constant part of the quarterly will be formed with the examples of spin-off companies from different domains, that apart from successes will reveal You also some problems their founders had to face on their development path. A little different character will have the last part of the quarterly titled To innovation through self-motivation. This will be a series of texts from the area of self-development, the role of which is to improve Your soft competences, and to provide You with concrete knowledge from the field of business preparation. We hope that Inno(moti)vations will be a source of useful information and inspiration for You. We invite You to reading. Justyna Adamska Chief Editor ROLA PARKÓW NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI Idea parków naukowo-technologicznych, która pojawiła się w USA w latach pięćdziesiątych XX w. opiera się na wysoce efektywnych, a niekiedy spektakularnych (Dolina Krzemowa) zastosowaniach osiągnięć nauki w gospodarce, przyczyniając się do kształtowania współczesnej cywilizacji. Nazwa parki technologiczne nie jest precyzyjna, uwzględnia bowiem zarówno parki naukowe, badawcze, technologiczne oraz centra innowacji, jak również centra i inkubatory przedsiębiorczości, a także inkubatory nowych technologii z różnorodnymi wzajemnymi powiązaniami. W ciągu ponad pięćdziesięciu lat istnienia tej instytucjonalnej formy praktycznego wykorzystania nauki, przeszła ona ewolucję od centrów wytwarzania (center of manufacturing) do centrów doskonałości (center of excellence) w zakresie wysoko rozwiniętych technologii (high-tech). Prof. dr hab. Bogdan Marciniec THE ROLE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS INITIATED BY SCIENCE SECTOR The idea of science and technology parks that emerged in the U.S. in the 1950s is based on highly-effective, sometimes spectacular (Silicon Valley) applications of the achievements of science in economy, contributing to the creation of modern civilization. The name technology parks is not precise because it embodies science, research and technology parks, innovation centers and business centers and incubators as well as new technology incubators, with different mutual interrelationships. Within over fifty years of existence of this institutional form of practical use of science, it evolved from centers of manufacturing to centers of excellence within the domain of high-techs. 2 3

3 inno temat / inno subject Fot.: W. Kowaliński Poznański Park Naukowo- Technologiczny Różni twórcy, odmienne cele Inicjatorem tworzenia parków może być sektor nauki (uczelnie, instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe) lub administracji (centralna, regionalna, samorządowa), a także sektor przemysłu i handlu. Są one zawsze wspomagane przez instytucje finansowe (banki). W zależności od inicjatora, forma parku jest odmienna. Poszczególne sektory mają bowiem w gospodarce rynkowej własne interesy, a parki naukowe i technologiczne są ogniwem ich realizacji. Dla uczelni i instytutów naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych, formuła parku stwarza większe możliwości, zarówno efektywnego (i komercyjnego) wykorzystania własnych osiągnięć badawczych, jak również wzrostu zamówień na prace badawcze i badawczo-rozwojowe (tj. wzrostu finansowania pozabudżetowego), a także znalezienia nowych miejsc pracy dla swoich absolwentów, magistrów, inżynierów, doktorów. Administracja na szczeblu centralnym, regionalnym i samorządowym widzi w instytucji parków możliwość aktywizacji wzrostu gospodarczego w regionie, wzmocnienia nowoczesnych branż, poprawy konkurencyjności miejscowych firm i tworzenia nowych miejsc pracy (nawet kosztem zwolnienia z podatku dochodowego w ramach strefy ekonomicznej), a także organizowania warunków startu i rozwoju dla przedsiębiorstw zorientowanych na zaawansowane technologie. Niestety, autorami i właścicielami tych technologii z reguły nie są polscy uczeni, technicy, ani firmy. Z punktu widzenia przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych parki technologiczne to szansa rozpoznania rynku nowych technologii, bezpośredniej kooperacji oraz zmniejszenia ryzyka innowacyjnego, a także, niestety często, zbierania profitów jedynie z wynajmu infrastruktury przemysłowej. Aktywna polityka innowacyjna Według międzynarodowej oceny efektywności naukowej Polska zajmuje aktualnie 18. miejsce, a jej udział w puli publikacji wynosi 1%. Nasz udział w światowym nakładzie na B+R wynosi tylko 0,39%. Zadaniem państwa powinno być zatem wykorzystanie stosunkowo wysokiego potencjału i pozycji wielu placówek naukowych i badawczo-rozwojowych do znacznego podwyższenia innowacyjności polskiej gospodarki. Głównym zadaniem dla decydentów jest powiązanie polityki naukowej i naukowo-technicznej (programy strategiczne, programy rozwoju wysokozaawansowanych technologii) z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju, czyli stworzenie wspólnej koncepcji, którą można nazwać strategiczną polityką innowacyjną państwa. Pod tym pojęciem należy rozumieć uruchomienie instrumentów dla efektywnego współdziałania naukowców, inżynierów, menadżerów, specjalistów od marketingu, a także użytkowników w kie- runku innowacji pobudzających wzrost i konkurencyjność gospodarki. Istotnym elementem aktywnej polityki innowacyjnej jest stworzenie mechanizmów powodujących przyrost środków pozabudżetowych przeznaczonych na działalność naukową i badawczo-wdrożeniową. Analiza potencjału krajowych i regionalnych ośrodków naukowych oraz potrzeb rynku krajowego i międzynarodowego powinna zmierzać w kierunku: poszukiwania dobrych pomysłów o spektakularnym znaczeniu komercyjnym, zorientowania na nowe procesy i nowe produkty o specjalistycznych zastosowaniach (szczególnie high-tech), tworzenia wyspecjalizowanych centrów B+R w dziedzinach przemysłu, które nie posiadają zaplecza badawczego, powiązania zarówno z międzynarodowymi centrami (R+D) korporacji wielkoprzemysłowych, jak i małymi oraz średnimi firmami danego regionu. Unikatowy potencjał Parki naukowo-technologiczne są jedyną formą przenoszącą (wyciągającą) osiągnięcia badań podstawowych z sektora Celem poznańskiego modelu transferu wiedzy jest zbudowanie efektywnej relacji pomiędzy nauką (invention) w uczelniach i instytutach badawczych, a innowacjami (innovations) w parkach naukowo-technologicznych, realizowanej w formie centrów badawczo-rozwojowych, inkubatorów nowych technologii i przedsiębiorstw innowacyjnych typu spin-off i start-up. W czasopiśmie Inno(moty)wacje będziemy prezentować modelowe przykłady funkcjonowania poszczególnych ogniw, umożliwiających efektywne, a nawet spektakularne transfery wiedzy (w szczególności technologii). Najważniejszym celem tej serii jest jednak pokazanie możliwości transferu i komercjalizacji wiedzy (technologii) pochodzących z polskiego sektora nauki. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że w globalnej gospodarce rynkowej należy zabezpieczyć interes polskiego społeczeństwa w kraju, w którym przeważają koncerny międzynarodowe a interesy polskiej nauki to zapewnienie miejsca w sektorze naukowym przedsiębiorstw (państwowych, prywatnych, zagranicznych) dla polskiej kadry naukowej i dla innowacji tworzonych przez polskich naukowców i inżynierów. Wierzymy, że ukazanie wzorcowych przykładów relacji nauka-innowacje zachęci najwybitniejszych przedstawicieli młodej generacji do realizacji w Polsce swoich wielkich ambicji, zarówno w obszarze nauki, jak i biznesu typu high-tech. nauki do gospodarki i przemysłu. Szczególnie atrakcyjne wydają się dziedziny, w których przemysł jeszcze nie istnieje. Dolina Krzemowa jest tego najlepszym przykładem. Istotą tej działalności jest rola pośrednika pomiędzy badaniami naukowymi, a producentem i ostatnim ogniwem, jakim powinna być zawsze sprzedaż owoców twórczej działalności badawczej. Opracowanie technologii i przeniesienie skali wytwarzania przygotowujące do wdrożenia w przemyśle powinno odbywać się w inkubatorach nowych technologii, które mogą być częścią parku lub przemysłu. Nowe technologie powinny być zatem zalążkiem małych proinnowacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w roli inkubatorów technologii w parkach technologicznych i potrafiących transfero- Different founders, different objectives The initiator of the creation of parks can be science sector (universities, research institutes and research and development centers) or administration (central, regional, self-governments) as well as trade and industry sector. They are always supported by financial institutions (banks). Depending on the founder, the form of park is different. Particular sectors have their own interests in market economy and science and technology parks are the cell of their achievement. For universities and research institutes as well as research and development centers the formula of a park creates more possibilities both for effective (and commercial) use of own research achievements and for the increase of orders for research and development (that is for the increase of non-budgetary financing) and for finding new jobs for their graduates, masters, engineers and PhDs. Administration at central, local and selfgovernmental level sees in the institution of parks the possibility for activation of economic growth in the region, reinforcement of modern branches, improvement of competitiveness of local companies and creation of new jobs (even at the expense of income tax exemption within economic sphere), and for organization of starting and development conditions for high-tech-oriented companies. Unfortunately, usually the authors and owners of these technologies are not Polish researchers and technicians or the companies. From the point of view of production, trade and service companies technology parks are the chance for recognition of the market of new technologies, direct cooperation and limitation of innovative risk and also, unfortunately often, for gaining profits only from renting industry infrastructure. Active innovation policy According to international assessment of research effectiveness Poland currently ranks 18 and its share in the pool of publications accounts for 1%. Our share in the global expenditure on R&D accounts only for 0.39%. The task of the state should be therefore to use the relatively high potential and position of many scientific, as well as research and development institutes to significantly increase the innovativeness of the Polish economy. The main task for decision-makers is to combine scientific and technical policy (strategic programmes, programmes for the development of high-techs) with socio-economic development of the country, that is the creation of a common conception that may be called strategic innovation policy of the state. What should be understood under this notion is the development of instruments for effective cooperation of researchers, engineers, managers, marketing specialists and users in the direction of innovations stimulating growth and competitiveness of the economy. An important element of active innovation policy is the creation of mechanisms leading to the increase of non-budgetary resources devoted to scientific and research as well as implementation activities. The analysis of the potential of national and regional research centers and the needs of national and international market should follow in the direction of: searching for new ideas with spectacular commercial application, orientation on new processes and products with specialist application (in particular high-tech), creation of specialist R&D centers in the areas of industry that have no research background, combination both with international centers (R&D) of heavy-industry corporations and small and medium enterprises of a given region. Unique potential Science and technology parks are the only form transferring (withdrawing) the achievements of basic research from science sector to the economy and industry. Particularly attractive seem to be the areas where industry does not exist yet. The best example is Silicon Valley. The essence of this activity is an intermediary role between scientific research, producer and the last link, which should always be the sale of the results of creative research activities. Development of technology and transfer of the scale of production preparing to the implementation in industry should take place in new technology incubators, that may be a part of a park or industry. New technologies should be the germ of small pro-innovative enterprises functioning in the role of technology incubators in technology parks and being able to transfer these technologies to big companies. Activities in the field of technology marketing also belong to the tasks of science and technology parks. In concerns they are usually performed by research and development centers. The organizational form of a park should take the form of independent, separate non-budgetary units (scientific establishments as founders or/and co-owners) of non-profit type, cooperating with finan- The objective of Poznań model of the transfer of knowledge is the development of an effective relation between invention in universities and research institutes and innovations in science and technology parks, realized in the form of research and development centers, new technology incubators and innovative spin-offs and start-ups. In the magazine Inno(moti)vations we will present model examples of functioning of particular links, enabling effective and even spectacular transfers of knowledge (in particular technologies). The most important objective of this series is however to show the possibilities for transfer and commercialization of knowledge (technology) coming from Polish science sector. We should realize that in the global economy the interest of the Polish society should be secured in the country where international concerns prevail and the interests of Polish science is to ensure a place in the scientific sector of enterprises (national, private, foreign) for the Polish scientific staff and for innovations created by Polish researchers and engineers. We believe that showing model examples of science-innovation relations will encourage the most prominent representatives of the young generation to materialize their huge ambitions in Poland, both in the area of science and high-tech business. 4 5

4 inno temat / inno subject wać te technologie do dużego przemysłu. Działania z zakresu marketingu technologicznego należą również do zadań parków naukowo-technologicznych. W koncernach wykonują je zwykle ośrodki badawczo-rozwojowe. Formą organizacyjną parku powinny być samodzielne, odrębne jednostki pozabudżetowe (placówki naukowe jako założyciele lub/i współwłaściciele) typu non-profit, współdziałające z instytucjami finansowymi. Podmiotem organizacyjnym parku może być zarówno fundacja (tak jak w przypadku Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego), jak i stowarzyszenie, spółka prawa handlowego (konsorcjum przemysłowo-finansowo-badawcze), a także specjalna strefa ekonomiczna w przypadku parków technologiczno-przemysłowych. Ta ostatnia forma, zwana niekiedy technoparkiem, ma jednak odmienne zadania i wykracza poza klasycznie rozumiane pojęcia parków naukowych i technologicznych. Warto podkreślić, że chociaż inicjatorami omawianego typu parków naukowo-technologicznych są uczelnie i ośrodki naukowe, to ich funkcjonowanie jest uzależnione od aktywnego współdziałania z instytucjami pozanaukowymi, tj. przede wszystkim przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, a także z administracją centralną i regionalną oraz samorządami i niewątpliwie organizacjami kapitałowymi. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec Założyciel i dyrektor pierwszego w Polsce parku naukowo-technologicznego, prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, rektor UAM w latach Wybitny chemik, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek rzeczywisty European Academy of Arts, Sciences and Humanities i Polskiej Akademii Nauk. The founder and director of the first science and technology park in Poland, chairman of Adam Mickiewicz University Foundation, rector of AMU in the years Distinguished chemist, prize laureate of Foundation for Polish Science, full member of European Academy of Arts, Sciences and Humanities, as well Polish Academy of Sciences. cial institutions. The organizational entity of a park can be a foundation (as in the case of Poznań Science and Technology Park), an association, a commercial law company (industryfinance-research consortium) and also a special economic sphere in case of technology and industrial parks. However, the latter form, sometimes called techno park, has different tasks and goes beyond the classical understanding of science and technology parks. It is worth emphasizing that however the initiators of the discussed type of science and technology parks are universities and scientific centers, their functioning is dependent on the active cooperation with non-scientific institutions, that is most of all with production and trading companies and also with central and regional administration as well as self-governments and undoubtedly with capital organizations. GDY NAUKA I BIZNES WYCHODZĄ SOBIE NAPRZECIW W zmieniającej się szybko gospodarce innowacyjność jest jednym z głównych czynników gwarantujących sukces rynkowy. Innowacyjność to nie tylko technologiczne zaawansowanie produktu, które odróżnia go od pozostałych uczestników konkurencyjnego wyścigu, ale również prostota wykonania, cena, bezpieczeństwo wytwarzania oraz użytkowania. Dr Piotr Krzyżanowski WHEN SCIENCE AND BUSINESS MEET HALFWAY In the quickly changing economy innovativeness is one of the main factors that guarantee success in the market. Innovativeness is not only technological advancement of a product which differentiates it from other participants of the competition race but also the simplicity of work, price, safety of production and use. Innowacyjność warunek i miara powodzenia Innowacyjność, obok aktualnych wyników finansowych firmy, jest też ważnym wskaźnikiem dla inwestorów. Miarą innowacyjności firmy jest tzw. Vitality Index (VI) będący procentową wartością sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w ostatnich kilku latach do ogólnej wartości sprzedaży wszystkich produktów firmy. Wysoki wskaźnik VI można uzyskać inwestując we własne badania lub kupując coraz to nowsze technologie. Z ekonomicznego punktu widzenia prawidłowe zbilansowanie obu tych sposobów może być drogą do sukcesu. Innovativeness condition and measure of success Innovativeness, along with actual financial results of a company, is also an important indicator for investors. The measure of the innovativeness of company is the so called Vitality Index (VI) being a percentage value of sales of products launched into the market over several recent years to total value of sales of all company products. High VI indicator may be reached through investments in own research or by purchase of newer and newer technologies. From economic point of view proper balancing of these two methods may be a way leading to success. Kryterium firmy nowoczesnej Nowoczesne technologie rodzą się w laboratoriach badawczych, które stają się centralnym ogniwem systemu odbierania i przekazywania informacji między sprzedażą, marketingiem, finansami i wieloma innymi działami w korporacji. To w laboratorium tworzony jest PRODUKT finalny, będący efektem pracy wielu ludzi, a przede wszystkim naukowców i inżynierów biorących bezpośredni udział w jego opracowaniu. Specyficzne potrzeby każdej firmy wymagają specjalistycznej wiedzy, niekiedy z bardzo wąskiej dziedziny. Organizując laboratorium musimy określić kryteria, jakimi będziemy się kierowali w doborze ludzi o odpowiednim potencjale intelektualnym oraz sprzętu, jaki będzie niezbędny do prowadzenia projektów. Rachunek ekonomiczny wykaże, czy inwestycja w aparaturę badawczą się zwróci, czy też bardziej opłacalne będzie korzystanie z zaplecza akademickiego i współpraca z partnerami zewnętrznymi. Współczesna firma chcąc być konkurencyjna na rynku nie może pracować bez zaplecza intelektualnego, jakim jest nowoczesne centrum badawcze. Criterion of modern enterprise Modern technologies are born in research laboratories that become a central link in the system of receiving and transferring information between sales, marketing, finance and many other departments in corporation. This is laboratory where final PRODUCT is created, as the result of work of many people, mainly researchers and engineers who directly take part in its development. Specific needs of each company require specialist knowledge, sometimes from a very narrow area. While organizing a laboratory we have to set the criteria which we are going to base on in the process of selection of people with appropriate intellectual potential and equipment that will be indispensible to carry out projects. Economic calculation will show whether an investment in research apparatus will be repaid or whether it is more profitable to make use of academic background and to cooperate with external partners. Modern company aspiring to be competitive on the market cannot operate without intellectual background, the role of which is played by modern research center. Polska coraz atrakcyjniejsza W ostatnich 20 latach wiele zagranicznych firm inwestowało w Polsce w produkcję i sprzedaż, traktując nasz kraj jako miejsce taniej siły roboczej i wschodzący rynek zbytu. Od niedawna, a zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, obserwujemy coraz większe zainteresowanie zagranicznych koncernów inwestowaniem w naszym kraju w centra badawcze i rozwojowe. Sprzyja temu duża liczba dobrze wykształconych inżynierów i naukowców różnych dziedzin a także zaawansowane zaplecze aparaturowe polskich uczelni. Aby utrzymać ten trend, należy zapewnić potencjalnym inwestorom dostęp do przygotowanych pomieszczeń laboratoryjnych, które można łatwo zaadaptować do ich potrzeb oraz zapewnić im możliwość obsługi logistycznej tych przedsięwzięć. Urzeczywistnienie modelu współpracy Od 2007 roku na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego działa Laboratorium Innowacyjne Grace Construction Products, będące częścią W. R. Grace Co. & Conn., jednej z najstarszych spółek chemicznych notowanych na no- Poland more and more attractive Over the last 20 years many foreign companies have invested in Poland in production and sales treating our country as a place of cheap workforce and growing market. Recently, particularly after the accession of Poland to European Union we have noticed more and more interest of foreign concerns in investments in research and development centers in our country. A favorable conditions are created by a number of well-educated engineers and researchers from different areas as well as advanced apparatus background of Polish universities. In order to keep this trend potential investors should be provided with access to prepared laboratory rooms that can be easily adapted to their needs and with the possibility of logistic service for these undertakings. Materialization of cooperation model Since 2007 Innovative Laboratory Grace Construction Products, forming part of W. R. Grace Co. & Conn., one of the oldest chemical companies quoted at New 6 7

5 dobre praktyki / GOOD PRACTICES wojorskiej giełdzie. Decyzję o umieszczeniu w PPNT ośrodka innowacyjnobadawczego (pozostałe mieszczą się w Cambridge koło Bostonu i w Pekinie, jest też wiele laboratoriów świadczących tzw. Technical Support na lokalnych rynkach) podjęto po wielu wizytach w różnych placówkach w Polsce. O wyborze zdecydowało kilka czynników. Miasto Poznań było atrakcyjne ze względu na dobre połączenia lotnicze z Monachium i Frankfurtem. Sam ośrodek zaoferował nie tylko przygotowane laboratoria, możliwość korzystania z własnego zaplecza aparaturowego, ale także stworzył szansę współpracy z poznańskimi uczelniami i innymi instytucjami naukowymi. Podstawową zasadą, jaką należy kierować się w badaniach jest ocena własnych możliwości i podjęcie decyzji: czy dany projekt wykonujemy sami, czy we współpracy lub całkowicie zlecamy ekspertom z innych ośrodków badawczych. Laboratorium Innowacyjne Grace współpracuje z uczelniami i naukowcami z Poznania, Szczecina, Łodzi, Gdańska, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy i Monachium. Współpraca na linii firma-ośrodki akademickie generalnie układa się bardzo dobrze. Pewną barierą przy korzystaniu z bazy akademickiej lub państwowych instytutów badawczych są przeszkody nie o charakterze merytorycznym, ale organizacyjno-prawnym, takie jak np. kwestie wynagrodzeń, własność intelektualna wyników oraz partykularne interesy osób korzystających z danej aparatury, a nie uczestniczących w zamawianym projekcie. Są to jednak przypadki odosobnione. Znajomość polskiego środowiska naukowego i jego możliwości badawczych pozwala nam na koordynowanie projektów będących poza obszarem zainteresowań naszego laboratorium, ale znajdujących się w sferze zainteresowania W. R. Grace Co. & Conn. Budowanie zaufania poprzez realizację wspólnych projektów może skutkować w przyszłości dalszymi inwestycjami know-how, nie tylko ze strony Grace, ale też innych firm o zasięgu międzynarodowym. York Stock Exchange, has operated in the premises of Poznań Science and Technology Park. The decision about placing its innovation and research center (the others are located in Cambridge next to Boston and in Beijing, there are also many providing so called Technical Support on local markets) was taken after a lot of visits in different establishments in Poland. Several factors were decisive in the selection process. The city of Poznań was attractive because of good flight connections to Munich and Frankfurt. The center itself offered not only prepared laboratories, possibility of using own apparatus background but also it created a chance for cooperation with Poznań universities and other scientific institutions. The basic rule that should be applied in research is the assessment of own possibilities and taking decision: whether we carry out a given project by ourselves, in cooperation or completely commission it to experts from other research centers. Grace Innovative Laboratory cooperates with universities and researchers from Poznań, Szczecin, Łódź, Kraków, Rzeszów, Warszawa and Munich. Symbiotyczna wymiana korzyści Bardzo ważnym aspektem istnienia ośrodków badawczych dużego koncernu na terenie parków naukowo-technologicznych jest także możliwość wytyczania kierunków rozwoju badań naukowych. Firmy dysponują danymi na temat aktualnych i przyszłych trendów rynkowych i ekonomicznych, co pozwala ośrodkom akademickim na dostosowanie własnej tematyki badawczej do bieżących i przyszłych potrzeb, a co za tym idzie sprzedaż własnych dokonań zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Bardzo istotne jest też w tym kontekście przystosowanie kierunku kształcenia studentów do oczekiwań pracodawców. Realizacji tego celu służą wspólne seminaria naukowe, gdzie różne grupy badawcze przedstawiają zarys swoich badań. Wymaga to oczywiście ustalenia zakresu poufności w celu ochrony własności intelektualnej. Skupienie kilku firm w parku pozwala też na wymianę wiedzy i doświadczeń między nimi, skutkiem czego są wspólne projekty badawcze nad produktami będącymi w gestii zainteresowań różnych podmiotów. Cooperation on the line company-academic centers in general goes on very well. A kind of barrier while using academic base or national research institutes are obstacles, not of a substantial nature, but of organizational and legal nature, such as e.g. the issue of remuneration, intellectual property of the results and particular interests of people using a given apparatus and not participating in the commissioned project. However, these are isolated cases. Familiarity with Polish scientific environment and its research capacities lets us coordinate projects being beyond the area of interest of our laboratory but being within the sphere of interest of W. R. Grace Co. & Conn. Building trust through execution of common projects may result in the future in further knowhow investments not only from Grace but also from other companies with international range. Symbiotic exchange of benefits A very important aspect of placing a research center of a big concern within science and technology parks is the pos- Wreszcie, umiejscowienie laboratorium dużego koncernu w parku naukowo-technologicznym wpływa na pozytywny wizerunek firmy, a parkowi, oprócz wpływów z wynajmu laboratoriów i świadczenia usług, daje pewnego rodzaju prestiż, jakim jest zaufanie ze strony dużej, międzynarodowej korporacji. Korzyści są więc wzajemne. Pozostaje mieć nadzieję, że więcej parków naukowych będzie realizowało taki model współpracy, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności, a w konsekwencji podniesie jakość oferowanych usług oraz zdynamizuje rynek pracy dla dobrze wykształconych absolwentów polskich uczelni. Dr Piotr Krzyżanowski Absolwent Politechniki Poznańskiej, stopień dr. n. chem uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. W latach pracownik Działu Diagnostyki Medycznej Abbott Laboratories. Od 2006 roku kierownik Laboratorium Innowacyjnego W. R. Grace Co. & Conn. Grace Construction Products w Poznaniu. Graduate of the Poznań University of Technology, the Ph.D. degree in chemistry he received at the Faculty of Chemistry at Adam Mickiewicz University. In the years employee in Medical Diagnostics Department of Abbott Laboratories. Since 2006 the head of Innovation Laboratory W. R. Grace Co. & Conn. Grace Construction Products in Poznań. sibility of determining new directions in the development of scientific research. Companies have data on current and future market and economic trends, which allows academic centers to adjust their own subject of research to current and future needs, and what follows to sell their own achievements to the interested business entities. In this context it is also very important to adjust education of students to the expectations of employers. This aim is reached by joint scientific seminars where different research groups present an outline of their research. It requires of course to set the scope of confidentiality in order to protect intellectual property. Gathering of several companies in park allows also to exchange knowledge and experiences between them, the result of which are common research projects on products in which different entities are interested. Finally, placing a laboratory of a big concern in science and technology park influences the positive image of the company and also it gives the park, apart from revenues from renting laboratories and providing services, a kind of prestige, that is trust of a big, international corporation. Therefore benefits are mutual. It remains to have hope that more parks will implement such a model of cooperation, which will contribute to the increase of competitiveness and as a consequence, will enhance the quality of services offered and will make the labor market for well-educated graduates of Polish universities more dynamic. SKUTECZNE POBUDZANIE SYNERGII W PARKU naukowo- TECHNOLOGICZNYM ADLERSHOF Zjednoczenie Berlina po upadku Muru stanowiło kluczowe wydarzenie pod względem historycznym oraz ważny punkt zwrotny nie tylko dla miasta, ale również dla świata. Z perspektywy ekonomicznej była to jednakże, w większym lub mniejszym stopniu, katastrofa gospodarcza, zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części Berlina. Dr Helge Neumann, Carolin Domann EFFICIENT STIMULATION SYNERGIES OF IN ADLERSHOF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK The reunification of Berlin after the fall of the Wall was a crucial event in historical terms and an important turning point not only for the city but for the world. Nevertheless, from an economic perspective it was more or less an economic catastrophe both in the eastern and western part of Berlin. 8 9

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ?

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? NR 4 (14) GRUDZIEŃ 2009 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo