e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22]"

Transkrypt

1 Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz FIP e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22] Informacja zawarta w e-ulotce ekspres skierowana jest do polskich organizacji pozarządowych. Staramy się, aby do przekazywanych informacji nie wkradały się błędy merytoryczne, techniczne lub związane z tłumaczeniem unijnego Ŝargonu na język polski. Gdy taki błąd zostanie zauwaŝony, prosimy nas o tym niezwłocznie informować pod adresem Za skutki wynikające z błędów Program Europejski nie ponosi odpowiedzialności. W TYM WYDANIU: STR. 1. Wiadomości STR. 2. Aktualności unijne STR. 5. Aktualności z Polski STR. 6. P(P)P - Partner (Pilnie) Poszukiwany STR. 7. Czytelnia WIADOMOŚCI Finlandia ratyfikowała konstytucję UE Na początku grudnia 2006 r. Finlandia, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Unii Europejskiej, jako szesnasty kraj ratyfikowała konstytucję UE. Unijny traktat konstytucyjny miał wejść w Ŝycie 1 listopada tego roku. W ubiegłym roku odrzuciły go jednak w referendach Francja i Holandia. By traktat wszedł w Ŝycie, potrzeba zgody wszystkich 25, a wkrótce 27 członków Unii. 1 stycznia 2007 r. przewodnictwo w UE obejmują Niemcy, którzy, jak się oczekuje, zaproponują konkretne rozwiązania mające umoŝliwić Unii przyjęcie nowego traktatu reformującego instytucje UE. Więcej informacji znajduje się w serwisie PAP na stronie: 2&forum_id=6297&page=text Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich Na początku grudnia 2006 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich przedłoŝony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt określa zasady wsparcia obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w latach W ramach EFR Polska będzie mogła wykorzystać przez najbliŝsze 7 lat ponad 13 mld euro. Krajowe dofinansowanie wyniesie w tym okresie ok. 4 mld euro. Instytucjami odpowiedzialnymi za przekazywanie środków z Unii Europejskiej będą: minister rolnictwa i rozwoju wsi (rola zarządzająca) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jako agencja płatnicza). Część zadań zostanie przekazana samorządom wojewódzkim lub Agencji Rynku Rolnego. Projekt ustawy przewiduje, Ŝe pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na modernizację gospodarstw rolnych, renty strukturalne, szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, a takŝe na wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Więcej o informacji nt. projektu ustawy moŝna znaleźć na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 1

2 Fundusze UE najwięcej dla mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego W latach z budŝetu Unii Europejskiej do polskich regionów ma trafić ok. 16 mld euro. Podział funduszy przeznaczonych na rozwój infrastruktury i środowiska zakłada, Ŝe województwa mazowieckie, śląskie i dolnośląskie dostaną najwięcej pieniędzy - powyŝej 1,2 mld euro kaŝde. Najmniej - po ok. 0,4 mld euro - dostaną województwa opolskie i lubuskie. Najwięcej funduszy dostaną te regiony, które znajdują się obecnie na ostatnich miejscach jeśli chodzi o wydatkowanie otrzymanych środków. Z danych resortu wynika, Ŝe najgorzej wydają je województwa: łódzkie, mazowieckie, dolnośląskie i śląskie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla samorządów dotyczącymi wydatkowania funduszy, 40% z całości dostępnych środków dla regionu powinno zostać zainwestowane w sferze przedsiębiorczości, 20% w małe projekty infrastrukturalne, a pozostałe środki powinny zostać przekazane m. in. na ochronę zdrowia i współpracę między regionami. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: tm Fundusze UE oraz Mechanizm EOG i NMF: więcej środków na kulturę Na początku grudnia 2006 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, Ŝe pula środków unijnych na lata przeznaczonych dla Polski na kulturę zwiększyła się z 350 do ponad 490 mln euro. Z tych pieniędzy będą finansowane m. in. duŝe inwestycje infrastrukturalne. Z informacji ministerstwa wynika równieŝ, Ŝe drugi nabór wniosków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie otworzony w styczniu 2007 r. W ramach tych funduszy dostępnych będzie ponad 160 mln złotych. Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: AKTUALNOŚCI UNIJNE KONKURSY Promowanie procesów demokratycznych w Nigerii Do 8 stycznia 2007 r. moŝna składać w Delegacji Komisji Europejskiej w Nigerii wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy ds. Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Priorytetowe zagadnienia programu: rozwijanie i wzmacnianie demokratycznych procesów wyborczych; wzmacnianie podstaw dialogu społeczeństwa obywatelskiego i dyskursu demokratycznego. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje szkolnictwa wyŝszego i jednostki badawcze mające siedzibę w Nigerii. Projekt moŝe być realizowany w partnerstwie z innymi organizacjami. BudŜet programu to 800 tys. euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 50 tys., a maksymalna 100 tys. euro. Wysokość grantu nie moŝe być mniejsza niŝ 50% i nie moŝe przekraczać 95% kosztów całego przedsięwzięcia. Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie: 2

3 Wzmacnianie równości, tolerancji i pokoju w Nigerii Do 9 stycznia 2007 r. moŝna składać w Delegacji Komisji Europejskiej w Nigerii wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy ds. Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Priorytetowe zagadnienia programu: zapewnienie równych praw mniejszościom etnicznym i grupom dyskryminowanym; promowanie zrozumienia międzykulturowego, międzyreligijnego i międzyetnicznego; zagwarantowanie respektowania praw ludności autochtonicznej; wzmocnienie zaangaŝowania społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje szkolnictwa wyŝszego i jednostki badawcze mające siedzibę w Nigerii. Projekt moŝe być realizowany w partnerstwie z innymi organizacjami. BudŜet programu to 180 tys. euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 50 tys., a maksymalna 100 tys. euro. Wysokość grantu nie moŝe być mniejsza niŝ 50% i nie moŝe przekraczać 95% kosztów całego przedsięwzięcia. Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie: Promowanie procesów demokratycznych w Kazachstanie Do 12 stycznia 2007 r. moŝna składać w Delegacji Komisji Europejskiej dla Kazachstanu, Kirgistanu i TadŜykistanu wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy ds. Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR). Celem programu jest wzmacnianie demokratyzacji i społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie. Priorytetowe zagadnienia programu: rozwijanie i wzmacnianie demokratycznych procesów wyborczych; promowanie fundamentalnych praw w systemie demokratycznym; wolność zrzeszania się; wolność słowa. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające w Kazachstanie lub mające tam siedzibę. Projekt moŝe być realizowany w partnerstwie z innymi organizacjami. BudŜet programu wyniesie 650 tys. euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 10 tys., a maksymalna 100 tys. euro. Wysokość grantu nie moŝe być mniejsza niŝ 50% i nie moŝe przekraczać 90% kosztów całego przedsięwzięcia. Więcej informacji moŝna znaleźć na stronie: KALENDARIUM NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ 11 grudnia 2006 r. Konferencja: Social Security Employment and Mobility in the European Union - State of Affairs and Perspectives Organizator: European Social Insurance Platform (ESIP) Więcej informacji: grudnia 2006 r. INTRAC Conference on Civil Society and Capacity Building Miejsce: Oxford, Wielka Brytania Organizator: International NGO Training and Research Centre INTRAC Więcej informacji: 3

4 11-15 grudnia 2006 r. Tenth International NGOs & CBOs Summit on development Miejsce: Oxford, Wielka Brytania Organizator: International Development Fund Więcej informacji: 13 grudnia 2006 r. (zgłoszenia do 11 grudnia) Debata: Free Movement of Workers Organizator: Kangaroo Group Movement for Free Movement Więcej informacji: 14 grudnia 2006 r. Konferencja: Financing for Research & Development Organizator: Europejski Bank Rozwoju Więcej informacji: 14 grudnia 2006 r. Prezentacja raportu UNDP: As Poor as Africa? Development Challenges in the Former CIS Organizator: Centre for European Policy Studies (CEPS) Więcej informacji: grudnia 2006 r. Szkolenie: Financial Management of Interreg Programmes Organizator: INTERACT Secretariat Więcej informacji: grudnia 2006 r. Cultural Heritage Online - the challenge of accessibility and preservation Miejsce: Florencja, Włochy Organizator: Fondazione Rinascimento Digitale Więcej informacji: POSZUKUJĄ PRACOWNIKÓW Stanowisko: Danube-Carpathian Programme, Project Manager for the 2012 Protected Areas Programme The Carpathian Mountains Ecoregion Organizacja: WWF International Miejsce: Gland, Szwajcaria Więcej informacji: Aplikacje przyjmowane są do 10 grudnia 2006 r. 4

5 Stanowisko: EU Policy Officer Organizacja: Plan International Więcej informacji: Aplikacje przyjmowane są do 10 grudnia 2006 r. Stanowisko: Coordinator for the 2007 Campaign Organizacja: World Coalition Against the Death Penalty Miejsce: ParyŜ, Francja Więcej informacji: Aplikacje przyjmowane są do 10 grudnia 2006 r. Stanowisko: Assistant Project Officer Organizacja: Club of Madrid Miejsce: Madryt, Hiszpania Więcej informacji: Aplikacje przyjmowane są do 11 grudnia 2006 r. Stanowisko: Campaign Project Manager Organizacja: Amnesty International Miejsce: Londyn, Wielka Brytania Więcej informacji: Aplikacje przyjmowane są do 11 grudnia 2006 r. Stanowisko: Adviser: Rights and Rule of Law, Governance and Rights Unit Organizacja: International Rescue Committee Miejsce: Wielka Brytania Więcej informacji: Aplikacje przyjmowane są do 13 grudnia 2006 r. Stanowisko: Project Officer, Sustainable Procurement Organizacja: ICLEI - Local Governments for Sustainability Miejsce: Freiburg, Niemcy Więcej informacji: Aplikacje przyjmowane są do 13 grudnia 2006 r. AKTUALNOŚCI Z POLSKI KONKURSY Otwarte oraz planowane konkursy w ramach NPR W serwisie informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęconym Funduszom Strukturalnym moŝna znaleźć informacje na temat obecnie otwartych oraz planowanych naborów wniosków do programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych w ramach Narodowego Planu Rozwoju Zestawienie z 4 grudnia 2006 r. znajduje się na stronie: 5

6 KONFERENCJE I SZKOLENIA Konferencja konsultacyjna nt. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku grudnia 2006 r. w Warszawie odbędzie się konferencja rozpoczynająca konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku Więcej informacji oraz projekt dokumentu do konsultacji moŝna pobrać ze strony: Szkolenie: Zagadnienia horyzontalne w kontekście EFS - Katowice 13 grudnia 2006 r. w Katowicach odbędzie się szkolenie Zagadnienia horyzontalne w kontekście EFS organizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. Szkolenie dotyczyć będzie rozwoju lokalnego, równości szans kobiet i męŝczyzn, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zrównowaŝonego rozwoju, innowacyjności, partnerstwa i współpracy ponadnarodowej. Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Zgłoszenia naleŝy przesyłać do 11 grudnia. Więcej informacji znajduje się na stronie: Konferencja: Ludzka Twarz EFS - Łódź 14 grudnia 2006 r. w Łodzi odbędzie się konferencja Ludzka Twarz EFS, na którą zapraszają: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń przedłuŝono do 8 grudnia. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy moŝna znaleźć na stronie: P(P)P PARTNER (PILNIE) POSZUKIWANY Projekt dot. II wojny światowej - Francja Ośrodek dla dzieci i młodzieŝy z Reims we Francji poszukuje partnerów do projektu, w którym weźmie udział młodzieŝ w wieku lat. Uczestnicy chcą rozmawiać na temat II wojny światowej, deportacji i obozów koncentracyjnych. Wszelkich informacji udziela: Sonia Hamdi Program Comenius - Projekty Szkolne - Niemcy Grupa uczniów w wieku lat z Kriftel w Niemczech poszukuje partnerów do projektu Wieś i miasto. Celem projektu jest porównanie znaczenia rolnictwa i przemysłu w mieście i na wsi. Wszelkich informacji udziela: Manuela Becker Współpraca z organizacją społeczną - Ukraina Ukraińska organizacja społeczna Centrum wsparcia społecznych i kulturalnych inicjatyw poszukuje organizacji partnerskiej z Polski do projektu Infoklubu, mającego na celu wzmocnienie sektora społecznego w regionie Dnepropietrovskim i projektu Bądź aktywnym na korzyść społeczeństwa, promującego wolontariat i integrację młodzieŝy europejskiej. Wszelkich informacji udziela: Tatiana Barashkova 6

7 Program Comenius - Projekty Rozwoju Szkół - Bułgaria Szkoła średnia z Bułgarii, specjalizująca się w nauczaniu języków obcych, poszukuje partnerów do międzynarodowego projektu szkolnego poświęconego edukacji o Europie i aktywnym obywatelstwie przy zastosowaniu nowych technologii informatycznych. Wizyta przygotowująca ma się odbyć stycznia 2007 r. Wszelkich informacji udziela: Maya Arnaudova CZYTELNIA Zarządzanie projektami miękkimi współfinansowanymi z EFS - podręcznik Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało pod koniec listopada Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma on na celu przygotowanie czytelników do opracowania i zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS. Fundusz wspiera przedsięwzięcia miękkie, czyli akcje społeczne, cykle szkoleniowe, działania edukacyjno-badawcze i doradcze itp. Jest to specyficzna i trudna grupa projektów, wymagająca innego podejścia niŝ to, które sprawdza się przy przedsięwzięciach twardych, inwestycyjnych, takich jak np. zakup środków trwałych czy budowa drogi. Właśnie temu podejściu do przygotowania i realizacji projektów poświęcony jest Podręcznik. Aby otrzymać podręcznik w wersji ksiąŝkowej naleŝy przesłać na adres: Wersję elektroniczną podręcznika moŝna znaleźć pod adresem: B6D00F91F8C8/26250/podrecznikzarzadzaniaprojektamimiekkimi_EFS.pdf Działalność Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych współfinansowana jest ze środków Programu EURO-NGO 2006 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. 7

e-ulotka ekspres wrzesień 2006 [06/16]

e-ulotka ekspres wrzesień 2006 [06/16] Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz FIP e-ulotka ekspres wrzesień 2006 [06/16] Informacja zawarta w e-ulotce ekspres skierowana jest do polskich organizacji pozarządowych. Staramy się,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 9-10 marca III POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRA- NICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Zmiana harmonogramu naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 22 września 2008 r. Numer

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 grudnia POLITYKA REGIONALNA W KONTEKŚCIE KRYZYSU ORAZ NOWYCH WYZWAŃ - PREZEN- TACJA RAPORTÓW OPRACOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w ŁODZI JUBILEUSZ 10-lecia WSAP Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody,

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2010 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 01 (88)/2015 Poznań, styczeń 2015 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

solidarność, możliwości, współpraca

solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Raport podsumowujący I edycję w Polsce solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo