W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45"

Transkrypt

1

2 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja mo liwa ju od 8 ) Powitanie uczestników i rozpoczêcie Hrmeeting Model przetargu biznesowego w rekrutacji na przyk³adzie innowacyjnej platformy internetowej. Monika Predkiel, B2B Recruitment Sp. z o.o Rekrutacja online - kluczowe zagadnienia. Prezentacja wyników badañ. Rafa³ Glogier-Osiñski, GazetaPraca.pl, Agora S.A Idea niezale nego multipostingu - nowoczesna rekrutacja online na przyk³adzie iexporter.pl. Arkadiusz Kuchto, iexporter.pl, Online Technologies Sp. z o.o. Sp. k Przerwa kawowa i poczêstunek + networking Wiem kogo zatrudniam testy online w rekrutacji. Tomasz Domañski, ALTA Sp. z o.o Pracodawca w sieci employer branding w Internecie XXI wieku. Marek Koz³owski, Ringier Axel Springier Polska Sp. z o.o Praktyczne wykorzystanie e-mediów w procesie wy³awiania talentów Anna Brzeziñska, Project Manager, Start People Sp. z o.o Losowanie nagród i zakoñczenie spotkania

3 Prelegenci: Model przetargu biznesowego w rekrutacji na przyk³adzie innowacyjnej platformy internetowej. Monika Predkiel, B2B Recruitment Sp. z o.o. To nowatorskie rozwi¹zanie ³¹czy interesy dwóch grup: pracodawców poszukuj¹cych pracowników na wolne stanowiska oraz agencji doradztwa personalnego oferuj¹cych rekomendacje kandydatów spe³niaj¹cych oczekiwania. Dziêki digitalizacji procesu wspó³pracy miêdzy partnerami zyskujemy: sprawn¹ dywersyfikacje wielu Ÿróde³, a co za tym idzie szybkoœæ dzia³ania i optymalizacjê kosztów. Monika Predkiel B2B Recruitment Sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Wroc³awskiego.Obecnie manager zespo³u rozwijaj¹cego innowacyjne narzêdzie wspieraj¹ce procesy rekrutacyjne, trener w kilku edycjach szkoleñ dedykowanych Rekruterom oraz zewnêtrzny konsultant wspieraj¹cy start-up'owe projekty na rynku HR. Wczeœniej Head-Hunter rekrutuj¹cy kadrê managersk¹ w bran ach: Finanse oraz HR. Rekrutacja online - kluczowe zagadnienia. Prezentacja wyników badañ. Rafa³ Glogier-Osiñski, GazetaPraca.pl, Agora S.A. Rekrutacja w wymiarze wizerunkowym oraz funkcjonal-nym w coraz wiêkszym stopniu wkracza w sferê online. Podczas wyst¹pienia zostan¹ zaprezentowane zebrane wyniki z badañ przeprowadzonych przez GazetaPraca.pl, dotycz¹cych najbardziej istotnych zagadnieñ wp³ywaj¹cych na skutecznoœæ rekrutacji online m.in.: preferencje kandydatów, obszary wp³ywaj¹ce na efektywnoœæ dzia³añ rekrutacyjnych, podejœcie kandydatów do rekrutacji, spójnoœæ dzia³añ firm w obszarze HR. Rafa³ Glogier-Olsiñski GazetaPraca.pl, Agora S.A. Socjolog, zwi¹zany z rynkiem doradztwa personalnego od 2006 r. W zespole GazetaPraca.pl odpowiada za badania i analizy rynku rekrutacyjnego oraz doradztwo biznesowe. Specjalizuje siê w rozwi¹zaniach doradczych z zakresu HR i Employer Branding, a tak e w badaniach jakoœciowych i iloœciowych rynku pracy. Autor wielu artyku³ów i badañ, w Polsce i za granic¹. Wielokrotnie prowadzi³ warsztaty oraz seminaria poœwiêcone rozwi¹zaniom HR.

4 Prelegenci: Idea niezale nego multipostingu - nowoczesna rekrutacja online na przykladzie iexporter.pl. Arkadiusz Kuchto, Online Technologies Sp. z o.o. Sp. k. Nowe technologie mog¹ znacz¹co u³atwiæ realizacjê i zarz¹dzanie projektami rekrutacyjnymi, gromadzenie w³asnych zasobów oraz kreowanie profesjonalnego wizerunku Pracodawcy. Automatyczna publikacja og³oszeñ w dowolnych mediach, obiektywne statystyki i raporty, budowanie w³asnych baz CV, automatyczna preselekcja, przydatne dzia³ania i komunikacja z kandydatami to tylko niektóre z funkcjonalnoœci jakie powinien posiadaæ nowoczesny system rekrutacji online. Arkadiusz Kuchto iexporter.pl, Online Technologies Sp. z o.o. Sp. k. Absolwent Informatyki na Politechnice Szczeciñskiej oraz Psychologii Zarz¹dzania na Uniwersytecie Szczeciñskim. Posiada 9 letnie doœwiadczenie na rynku us³ug rekrutacyjnych, w szczególnoœci us³ug doradztwa personalnego. W Online Technologies odpowiedzialny jest za rozwój iexporter.pl tj. systemu do multipostingu og³oszeñ rekrutacyjnych i rekrutacji online oraz za wspó³pracê z mediami rekrutacyjnymi. Wiem kogo zatrudniam testy online w rekrutacji. Tomasz Domañski, ALTA Sp. z o.o. Trafnoœæ decyzji rekrutacyjnych bezpoœrednio przek³ada siê na koszty firmy. Nowoczesne metody i narzêdzia rekrutacyjne umo liwiaj¹ obni enie tych kosztów poprzez rzeteln¹ i obiektywn¹ weryfikacjê kompetencji kandydatów. Szeroki wachlarz dostêpnych testów gwarantuje w³aœciwy dobór najlepszych rozwi¹zañ. Jak korzystaæ z testów i metod aby zwiêkszyæ zyski swojej firmy? OdpowiedŸ znajd¹ Pañstwo w trakcie wyst¹pienia Wiem kogo zatrudniam testy online w rekrutacji. Tomasz Domañski Alta Sp. z o.o. Psycholog biznesu i doœwiadczony manager, zwi¹zany z bran ¹ HR od 10 lat. Obecnie odpowiada za sprzeda i rozwój nowych produktów oraz za wspó³pracê ze œwiatowymi liderami bran y HRM. Wielki entuzjasta wykorzystywania nowoczesnych technologii internetowych w ocenie kompetencji. Pomys³odawca i wspó³twórca metod diagnostycznych. Z sukcesem wprowadzi³ na polski rynek wiele powszechnie stosowanych narzêdzi HR.

5 Prelegenci: Pracodawca w sieci employer branding w Internecie XXI wieku. Marek Koz³owski, Ringier Axel Springier Polska Sp. z o.o. Internet jest obecnie najwa niejszym Ÿród³em komunikacji z kandydatami poszukuj¹cymi informacji o pracodawcach. To zatem doskona³e miejsce na dzia³ania z zakresu budowania wizerunku, ze wzglêdu na nowe mo liwoœci technologiczne, a tak e swój zasiêg i precyzjê. Wiêkszoœæ pracodawców jest ju w Internecie, ale byæ to za ma³o. Podczas prelekcji zostan¹ omówione najnowsze sposoby dzia³ania wraz z przyk³adami najlepszych praktyk w tym zakresie. Marek Koz³owski Ringier Axel Springier Polska Sp. z o.o. Absolwent UW oraz studiów z zakresu ZZL w Szkole G³ównej Handlowej. Aktualnie Kierownik Zespo³u Employer Branding w Biurze Mediów Rekrutacyjnych Ringier Axel Springer Polska oraz autor programów z zakresu promocji marek pracodawców z wykorzystaniem ró nych kana³ów komunikacji. Realizowa³ projekty z zakresu rekrutacji, tworzenia strategii personalnych, a tak e budowania marek pracodawców. Autor wielu artyku³ów o employer brandingu. Praktyczne wykorzystanie e-mediów w procesie wy³awiania talentów Anna Brzeziñska, Start People Sp. z o.o. Dlaczego tak wiele firm nie wykorzystuje potencja³u jaki drzemie w mediach elektronicznych? Czy tradycyjny sposób pozyskiwania kandydatów ju nam nie wystarczy? Jakie szanse, a jakie zagro enia nios¹ za sob¹ nowoczesne metody poszukiwania kandydatów? Podjêliœmy decyzjê o korzystaniu z nowych technologii i co dalej? Jakie kolejne dzia³ania musimy wprowadziæ, aby móc skutecznie z nich korzystaæ? Anna Brzeziñska Start People Sp. z o.o. Od ponad szeœciu lat zwi¹zana jest z bran ¹ doradztwa personalnego zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Aktualnie w firmie Start People Sp. z o.o. zajmuje stanowisko Project Managera, a zakres jej obowi¹zków obejmuje dzia³ania na pograniczu HR i Marketingu. Absolwentka Biznesu Elektronicznego na Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów z zakresu Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdañskiej.

6 Organizatorzy: Exporter. pl Sponsorzy: Patronat: Patronat medialny: Partnerzy:

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE Szanowni Pañstwo! Zapewnienie du ej sprzeda y produktu na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym jest trudnym zadaniem, a zbudowanie skutecznego zespo³u przedstawicieli medycznych wymaga czasu i sporych

Bardziej szczegółowo

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Systemy informacyjne Kopera, Zarz¹dzanie Jerzy w Lewandowski zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi zasobami

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA KLUCZOWE: Inspiruj¹ce i kreatywne prelekcje osób znanych

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska ALTERNATYWNE FORMY ROCZNIKI KOMUNIKACJI NAUK ROLNICZYCH, KANCELARII SERIA PRAWNYCH G, T. 96, z. Z 4, GRUPAMI 2009 OTOCZENIA 215 ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT?

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? ORUM LIDERÓW Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? orum Wci¹ liderów rosn¹ce wymagania klientów, konkurencja na rynku i postêp technologiczny zmuszaj¹ firmy do wdra ania

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo