Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji"

Transkrypt

1 E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji 3/2008

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Skąd się wzięła rewitalizacja Proces odpływu i wymiany ludności Wzrost wielkości i złożoności układu urbanistycznego Zmiany mechanizmów (gospodarczych i innych) napędzających życie i rozwój miast Proces degradacji Próby wyjścia z impasu 8 3. Gdzie tkwią korzenie rewitalizacji Dockland Kreuzberg Obserwacje ogólne O obecnej sytuacji rewitalizacji w polsce Dyskusja nad ramami prawnymi i organizacyjnymi rewitalizacji w Polsce Propozycje dla Warszawy Zakończenie 26

4 3/2008 Społeczny sens rewitalizacji 1. Wprowadzenie Rewitalizacja to słowo z długą historią. Niegdyś należało do słownika mieszkańców zaniedbanych dzielnic, aktywistów ruchów miejskich i postępowych urbanistów (cokolwiek słowo postępowy miałoby w danej chwili znaczyć). W wielu krajach doświadczenia heroicznej historii zamieniły się w standardy postępowania w stosunku do zaniedbanych dzielnic. Doświadczenia Polski w dziedzinie rewitalizacji można uważać za szczątkowe lub żadne. Ostatnio koncepcja rewitalizacji robi gwałtowną karierę w języku polskiej administracji publicznej. Jak zwykle bywa ze słowami kluczowymi, szybko stało się ono wytrychem do kasy. Na rewitalizację można dostać europejskie pieniądze. Jest to najlepszy początek do pozbawiania słów jakichkolwiek znaczeń. Dlatego celem niniejszego artykułu jest przypomnienie znaczeń. W Polsce brak podstawowych ram czy instrumentów, które ułatwiałyby prowadzenie dobrych rewitalizacji. Równocześnie standardowe instrumenty urbanistyczne, finansowe, zarządcze tworzą tak wiele ograniczeń, że dobre nawet chęci nie mogą być zrealizowane. Dlatego prezentujemy istniejące projekty instrumentów skutecznych. Warto wreszcie zwrócić uwagę, że tekst opisuje różne epoki i prezentuje różne perspektywy (planistyczną, władzy, obywateli, prawną). Jest raczej kompilacją niż tekstem autorskim. Stąd bierze się pewna niejednolitość, która może przysparzać trudności w lekturze. Należałoby w tym miejscu odwołać się do wartości czy oczekiwań, jakie wiążemy z koncepcją rewitalizacji. Polska 1, która jeszcze 25 lat temu była ikoną solidarności, ma obecnie najniższy w Europie wskaźnik tzw. kapitału społecznego Dzieje się tak za sprawą zaniku więzi społecznych, wymiany mieszkańców, anonimowości w znacznym stopniu wspomaganych przez prywatyzację (zawłaszczenie) przestrzeni publicznej. Brak kapitału społecznego nie tylko zmniejsza szanse rozwoju gospodarczego, ale też generuje liczne problemy społeczne (przestępczość, obojętność, brak pomocy wzajemnej) równolegle ograniczając też instrumenty ich rozwiązywania do tych, którymi dysponuje administracja (więcej policji, rozbudowane administracyjne metody rozwiązywania problemów społecznych etc.). Mamy też do czynienia z czymś w rodzaju zaniechania subsydiarności. Administracje zamiast wspierać, mobilizować obywateli i ich wspólnoty, często usiłują ich zastąpić; ubezwłasnowolniają ich i wpychają w apatię. Nie zmieni tego fakt, że od czasu do czasu (zazwyczaj przed wyborami) w dość paternalistycznym stylu miasto daje mieszkańcom np. plac zabaw czy nowy chodnik. Jednocześnie inwestowanie w miasto narusza często potrzeby (interesy) poszczególnych społeczności, środowisk małego biznesu, spontanicznych inicjatyw kulturalnych i innych. Czasem jest to nieuniknione, czasem wynika z arogancji i ignorancji urzędników, projektantów i inwestorów, których wspólną wadą jest ignorowanie interesariuszy (stakeholders) żyjącego miasta i nieobecność dialogu. Spektakularnym problemem jest trwające od lat napięcie między komunalnymi administracjami budynków a prywatnymi właścicielami mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych. Innym przykładem jest cykl życia starych obiektów, skrócony przez biurokratyczny styl zarządzania, w którym nie występuje zjawisko transformacji funkcji i sukcesji społecznej. Są one z reguły doprowadzane do śmierci technicznej, po której pozostaje teren udostępniany nowemu inwestorowi. Taki system zarządzania wyciera z mapy miasta całe obszary dziedzictwa. Śmierć techniczna budynków nie jest tu elementem jakiejś strategii lecz rezultatem jej braku. 1 Adaptowano fragment tekstu autorstwa Ireny Herbst, Kuby Wygnańskiego i Krzysztofa Herbsta: Obywatelska Rewitalizacja Warszawy, ze stycznia

5 Wprowadzenie 3/2008 Rozwój definiowany jest przede wszystkim w kategoriach infrastruktury technicznej, a mniej w kategoriach poprawy jakości życia. Wyścig idzie o to, ile (w szczególności europejskich) pieniędzy uda się wydać, a nie o to, jakie korzyści społeczne w istocie wydatki te przyniosą. Diagnoza i plany nie są formułowane w postaci wskaźników dotyczących jakości życia. Często nie są formułowane w ogóle i to nawet wtedy, kiedy jest taki obowiązek. W samej definicji rewitalizacji mówi się o społecznej akceptacji dla planów, mając zapewne na myśli to, żeby mieszkańcy nie oprotestowali kolejnych inwestycji. W istocie chodzi jednak o to, aby budować ze społecznościami lokalnymi i wspólnie z nimi tworzyć pomysły na organizację przestrzeni. Rewitalizacja daje szansę, żeby zamiast mobilizacji lokalnych społeczności przeciw pomysłom urzędników i deweloperów zintegrowały się one wokół wspólnego, partnerskiego obmyślania i urządzania przestrzeni. Występowanie szeregu bliskoznacznych terminów powoduje mnożenie definicji. Przytoczmy więc na początku rozbudowane ustalenia, jakie zaproponował P. Lorens 2 : Remonty to przywrócenie takiego stanu budynku lub zespołu zabudowy, jaki istniał na początku poprzedniego cyklu jego eksploatacji; Modernizacje to remonty uzupełnione o wprowadzenie nowych, lepszych, sprawniejszych lub nawet dodatkowych, podnoszących komfort, elementów wyposażenia; Rewaloryzacja to przywrócenie wartości, czyli remont lub modernizacja obiektów o szczególnej wartości zabytkowej co wymaga przeważnie dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, mających na celu wyeksponowanie wartości zabytkowych lub kulturowych budynków czy zespołów architektonicznych. Społeczne związane z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji społecznych, przeciwdziałaniem patologiom i wykluczeniu społecznemu, a także z poprawą stanu bezpieczeństwa; Ekonomiczne związane z ożywieniem gospodarczym, w tym z promocją przedsiębiorczości, rozwojem turystyki i realizacją nowych przedsięwzięć o charakterze komercyjnym; Środowiskowe związane z polepszeniem stanu środowiska naturalnego, likwidacją zanieczyszczeń i emisji. W sumie te cele ujmuje definicja K. Skalskiego, wykorzystana także przez dokumenty rządowe 3. Określa się tam rewitalizację jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych jak np. remonty z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest [...] mówić o»rewitalizacji«jednego budynku czy»rewitalizacji«placu miejskiego, jeśli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków. Natomiast rewitalizacja to pojęcie odnoszące się do kompleksowych, podejmowanych w obszarach miast, w szczególności w dzielnicach starych i na obszarach wybranych, akcji wiążących działania poprzednio wymienione z działaniem zmierzającym do ożywienia społecznogospodarczego. P. Lorens proponuje wyróżnienie następujących grup celów rewitalizacji: Urbanistyczno-architektoniczne związane z remontem i modernizacją lub czasami rewaloryzacją zespołów architektonicznych, w tym mieszkaniowych i poprzemysłowych, a także ze świadomym kształtowaniem krajobrazu kulturowego danego obszaru; Techniczne związane z poprawą jakości struktur miejskich w tym infrastruktury technicznej i drogowej; 2 Dr inż. arch. Piotr Lorens, Metodologia planowania działań rewitalizacyjnych, na Seminarium Rewitalizacja obszarów miejskich, Gdańsk 22 sierpnia 2006 r. 3 MGiP, Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, przemysłowych i powojskowych w ramach ZPORR finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych, Warszawa, październik

6 3/2008 Społeczny sens rewitalizacji 2. Skąd się wzięła rewitalizacja Skąd bierze się potrzeba rewitalizowania miast i jakie mechanizmy ją powodują? Pozwolimy tu sobie na bardzo uproszczony opis; na inny nie mamy miejsca. Trzeba jednak pokazać, że powstawanie obszarów wymagających rewitalizacji jest skutkiem ogólniejszych procesów rządzących rozwojem miast, charakterystycznych przynajmniej dla miast naszego kręgu cywilizacyjnego i realiów gospodarowania w naszych czasach. W Polsce procesy te występowały dotąd z mniejszym nasileniem. Zaliczamy do nich: 2.1. Proces odpływu i wymiany ludności Degradacji społecznej zawsze towarzyszy degradacja obiektów. Zmniejszają się wpływy z czynszów, maleje determinacja mieszkańców, mniej naciskane służby komunalne nie wypełniają swoich obowiązków. Mówi się: starzy ludzie mieszkają w starych mieszkaniach. Starzy, wykluczeni, zmarginalizowani, słabsi. Opuszczanie dzielnicy przez silniejsze grupy obywateli przesądza o jej powolnej śmierci technicznej Wzrost wielkości i złożoności układu urbanistycznego Zatłoczone i zanieczyszczone oraz nie bardzo bezpieczne centra przegrywają w konkurencji z przedmieściami i dzielnicami rezydencyjnymi. Mamy do czynienia z tendencją wyprowadzania się ludzi średniozamożnych i zamożnych ze ścisłego centrum. Pozostają w nich ci, których nie stać na kupno czy zamianę mieszkania osoby biedne, starsze, mało zaradne. Równocześnie w Polsce toczy się proces zasiedlania centrum przez ludzi bardzo zamożnych, których stać na apartamenty w nowych albo całkowicie wyremontowanych budynkach, z ochroną, podziemnymi garażami i tarasami na wysokich dachach 4. Inne procesy toczą się na terenach, które utraciły atrakcyjność. Do klasycznych przykładów należy degradacja osiedli wielkich, prefabrykowanych bloków. Za sprawą wzrostu wymagań co do standardu mieszkań i wzrostu zamożności pierwotnych mieszkańców są one porzucane, następuje selekcja i napływ grup słabszych. Przykładem może tu być warszawskie osiedle Za żelazną bramą. 4 Tendencje zasiedlania i wyludniania (wymiany) składu społecznego centrum mają charakter cykliczny. Rozwijające się miasto to także stare budynki i zespoły zabudowy, które nie przystają do współczesnych potrzeb albo norm budowlanych. To stu-letnie i starsze instalacje, nie zawsze do końca zinwentaryzowane. Narastające trudności budowania i przebudowywania obiektów tkwiących w gęstej zabudowie miejskiej, wśród zawiłych sieci infrastruktury naziemnej, podziemnej, a nawet napowietrznej, czynią czasem inwestowanie trudnym lub nieopłacalnym. Inwestorom łatwiej wtedy porzucić stare dzielnice i wejść w tereny niezabudowane ( greenfields ). Zmiany sieci drogowej i ulicznej mogą zdecydować, że jakiś fragment miasta zaczyna zamierać. Za sprawą decyzji planistów (a czasem wojny) nowe trasy omijają kwitnący niegdyś kwartał. Przykładem takiej sytuacji jest Plac Teatralny. Przed wojną tętniące życiem serce miasta stało się po zmianie układu komunikacyjnego peryferią w centrum Warszawy. Zmiany sieci ulicznej mogą spowodować, że dojazd do pracy staje się uciążliwy albo hałas nie pozwala wytrzymać w przytulnym niegdyś mieszkaniu. Nowa bocznica kolejowa czy autostrada może odciąć kawałek miasta od macierzystej dzielnicy. Czasem opóźnienia w realizacji planowanych tras są przyczyną spadku wartości nieruchomości (np. opóźnienia w budowie Trasy Siekierkowskiej po- 6

7 Skąd się wzięła rewitalizacja 3/2008 gorszyły czas dojazdu do centrum i spowodowały w swoim czasie spadek cen nieruchomości w podwarszawskim Aninie i Radości). Miasto nie jest strukturą do ostatka świadomie zaplanowaną i kontrolowaną. Prowizoryczne baraki budowniczych Pałacu Kultury przemieniły się w nieplanowane miasteczko akademickie. Na terenach ogródków działkowych zaczęły wyrastać całoroczne domki. Z wioską dzikiej zabudowy pod Królikarnią Warszawa walczyła przez dziesiątki lat, blokując dołączenie wodociągu czy światła. Czasem takie samowole wrastają w normalną tkankę miejską. Czasem przemieniają się w slumsy. Osłabły organiczne mechanizmy rozwoju miast, gdzie dopasowywanie się przestrzeni, potrzeb gospodarczych i społecznych było rozłożone w czasie i dawało szanse na autokorektę. Od dziesięcioleci mamy do czynienia z jednoczesnym projektowaniem i planową zabudową obszarów wielkości niejednego miasta. Dobitnym przykładem jest warszawski Ursynów zespół wielkości miasta wojewódzkiego. A przykładów osiedli wielkości miasta powiatowego jest moc 5. Błędny model urbanistyczny, pomyłki w projekcie czy ambicjonalne ekscesy projektanta dają w efekcie nieakceptowane środowisko miejskie. W wielu krajach już w latach 60. doszło do wyburzania zespołów domów w technicznie dobrym stanie dlatego, że nie chciał tam mieszkać nikt oprócz ludzi, których na inne schronienie nie było stać. Błyskawicznie zmieniały się one w getta biedy, marginesu i przestępczości. Permanentny kryzys mieszkaniowy w Polsce łagodził takie procesy segregacyjne. Nie pozwalał między innymi na wyburzanie nawet zdecydowanie nieakceptowanych zespołów architektonicznych. Niemniej jednak zła sława Przyczółka Grochowskiego, Bródna, Tarchomina czy Osiedla Za Zelazną Bramą spowodowała wymianę składu mieszkańców na społecznie słabszy lub mniej stabilny Zmiany mechanizmów (gospodarczych i innych) napędzających życie i rozwój miast Zmiany mechanizmów miastotwórczych mają często bardzo daleko idący wpływ na życie miasta. Czasem są one bardzo gwałtowne, zwykle ich efekty są również odczuwane w wielu kwestiach. gospodarczymi. Dla potrzeb tej działalności kształtowane były parcele pod zabudowę (wielkość działek i ich kształt): 6 tworzono wielkie podwórza i oficyny, kopano głębokie piwnice na magazyny, zapewniano lokale dla warsztatów i urzędów. Powstawały dzielnice przemysłowe, bocznice kolejowe mające umożliwić dowóz towarów i inne elementy tkanki materialnej. Kiedy rozwijał się transport rzeczny i morski, rozwijały się również porty i stocznie. Na terenie Portu Praskiego znajdowała się na przykład wielka rzeźnia. Piękne spichrze w Kazimierzu nad Wisłą służyły transportowi zboża. Doki w Londynie obsługiwały transport towarów do, i z całego Imperium. Potrzeby militarne skutkowały powstawaniem fortyfikacji, takich jak twierdza w Modlinie, Cytadela albo pierścień fortów broniących dostępu do całej Warszawy, fort Boyen w Giżycku czy Christiania w Kopenhadze. Wiele miast żyło w symbiozie z ogromnymi garnizonami (np. Kraków w cesarstwie Austro-Węgierskim). Powstawały obiekty i instalacje przeznaczone specjalnie dla potrzeb armii. Rosły zespoły koszarowe i mieszkaniowe, utrzymywano place i ulice przeznaczone do ćwiczeń i parad wojskowych (typowa nazwa: Pole Marsowe) 7. Można też wskazać na znaczenie funkcji polityczno-administracyjnych dla rozwoju miast 8. Miasta, które utraciły rolę stolicy województwa w 1998 roku, doświadczyły trudności w zagospodarowaniu pozostałych po administracji obiektów. Jeszcze dziś w niejednym byłym mieście wojewódzkim rzuca się w oczy rozbieżność pomiędzy formą a przeznaczeniem budynków. Do współczesnych mechanizmów zmieniających sytuację polskich miast należą przede wszystkim: zmiany gospodarcze (upadek górnictwa, wyczerpanie zapasu kopalin, zaprzestanie produkcji lub przeniesienie jej do innych krajów) w skali lokalnej, krajowej, światowej; zmiany organizacji produkcji skłaniające do wznoszenia lekkich hal parterowych i czyniące bezsensownym używanie starych wielopiętrowych budynków; upadek pewnych form czy gałęzi produkcji (PGR, górnictwo, hutnictwo); pojawienie się nowych technologii, które zabiły dawne zawody, a nawet całe przemysły (inaczej działa dziś przemysł metalurgiczny, stoczniowy, elektroniczny); zmiany doktryny militarnej, sposobu prowadzenia wojen uczyniły zbędnym fortyfikowanie miast, zredukowano liczebność armii na rzecz jej profesjonalizacji. Te i inne zmia- Miasto, jego budynki, ulice i instalacje służą nie tylko do mieszkania i zakupów. Były one i są potężnymi organizmami 5 I nie należy ich utożsamiać wyłącznie z błędami i w wypaczeniami minionej epoki. Dzieją się także dzisiaj czasem w sposób bardziej bezwzględny. 6 Wystarczy popatrzeć na wielkość działki i odległości ulic tworzących siatkę starych miast. Są zbyt wąskie i głębokie bo miały pomieścić takie aktywności, które nie wymagają albo i nie lubią bezpośredniego kontaktu z frontem, fasada, ulicą) 7 Takie było np. przeznaczenie Pola Mokotowskiego w Warszawie. 8 Między innymi dotyczyło to pola elekcyjnego w Warszawie. W ogóle historia Warszawy dostarcza przykładów działania swoistego oscylatora, gdzie funkcje ważniejsze w danym czasie wypychały na peryferie funkcje słabsze z powodu braku terenów w zbyt ciasnym centrum. 7

8 3/2008 Społeczny sens rewitalizacji ny spowodowały też usunięcie się armii z pola codziennej obserwacji. Jednostki znikły w zielonych garnizonach ; do wielkich miast przyjeżdżają głównie na defilady. Funkcje, aktywności znikły, ale budynki pozostały. Pozostali też ludzie, których życie straciło siłę napędową. Przykładami są osiedla PGR, miasta zdominowane niegdyś przez wojsko (z najsławniejszym Bornem Sulinowem), osiedla Romów na Słowacji, Cytadela w Warszawie, twierdza w Modlinie. Przykłady można mnożyć. Pauperyzacja dotyka całych kwartałów, dzielnic, a nawet miast. Sławny jest przypadek Dzierżoniowa, którego status gospodarczy zmienił się dramatycznie po likwidacji produkcji na rzecz Układu Warszawskiego. Podobny mechanizm stał się źródłem zapaści terytorium doków (Dockland) w Londynie Proces degradacji Oparte na działaniu opisanych wyżej czynników, różnorodne dzieje indywidualne składają się na wspólną historię. Powtarza się schemat spirali degradacji. Następuje pogarszanie się jakości budynków, statusu mieszkańców, możliwości wykorzystania kwalifikacji, rozpoczyna się zastępowanie gorszymi zamiennikami jednostek handlu i usług, a nawet produkcji. Nasilają się zjawiska wyludniania i pogarszania składu społecznego, obniżania standardów technicznych, pogarszania opinii (wizerunku) obszaru powodujące, że chętni do zamieszkania w tym obszarze są coraz mniej liczni i coraz słabsi, tak ekonomicznie jak i pod względem pozycji społecznej. W efekcie następuje obniżenie atrakcyjności i wartości rynkowej nieruchomości w danym obszarze, a w konsekwencji dalsza pauperyzacja. Znaczną rolę w zapoczątkowaniu spirali degradacji gra mechanizm psychologiczny, taki sam, jaki powoduje spadki kursów akcji spółek na giełdzie. Ten mechanizm znany jest m.in. z miast amerykańskich. Uważano, że w Polsce, z powodu ogólnego niedoboru mieszań i trudności w ich wymianie, zjawisko to nie występuje lub występuje w stopniu ograniczonym. Wydaje się, że tę przewagę gospodarki socjalistycznej mamy już za sobą. Wszyscy agenci nieruchomości, ale i zwykli mieszkańcy, wiedzą, że w miastach są dzielnice złe i dobre oraz działki tanie i drogie. Miasta amerykańskie niejednokrotnie podejmują inicjatywy zmierzające do przerwania tej spirali poprzez współpracę sąsiedzką i pomoc miasta dla osób, które nie są w stanie utrzymać swoich nieruchomości na poziomie sąsiadów. Z czasem na degradującym się terenie pojawiają się wszystkie komponenty slumsu: przestępczość, wobec niemożności korzystania z usług nastawienie mieszkańców na samozaradność, zbieranie odpadków, składowanie różnych rzeczy w komórkach i garażach (cechą biedy jest gromadzenie zapasów o nieokreślonej użyteczności), ogródki, hodowla drobiu, a nawet trzody itp. Pojawia się silne wzajemne uzależnienie członków społeczności od innych swoisty homeostat. W wielkim mieście, wśród dziesiątków tysięcy innych ludzi mieszkańcy slumsów znajdują się w sytuacji braku korzeni, ściany, o którą można się oprzeć, światełka w ciemności. Mają też całkowitą świadomość, że tak jak Eskimos w pojedynkę nie przeżyją. Dlatego oczywiste, zadawałoby się, próby relokacji do lepszych mieszkań spotykają się z protestem. Mieszkanie może i lepsze, ale traci się cały system współpracy. Gwałtowne napięcie i konflikty może spowodować prosty mechanizm rynkowy: ogólna suma wpływów czynszowych zbieranych w danym obszarze okazuje się znacznie niższa od tego, co dałoby się uzyskać przy innej zabudowie (np. wymieniając stare czynszówki na nowoczesne biurowce i apartamentowce). Prosta analiza pokazuje, że opłaca się wyburzyć stare i zbudować nowe. Zaczyna się więc proces rugowania dotychczasowych użytkowników. Takie procesy znamy już z wielu miast Polski. Silniejsi odchodzą sami. Kiedy pogarszają się warunki ich życia, sami znajdują korzystniejszą lokalizację. Natomiast pomieszczeń o niskim czynszu nie znajduje się łatwo. Na dodatek mechanizm społecznego homeostatu każe trzymać się swoich. Na miejscu zostają więc słabi. Znane wypadki walk przeciw wysiedleniu z przebudowywanych kwartałów dotyczą właśnie tych ostańców Próby wyjścia z impasu Z terenami, na których zamiera aktywność gospodarcza, które wyludniają się czy zamieniają w slumsy albo w getto, trzeba coś zrobić. Jest to konieczność gospodarcza (wykorzystanie zasobów, zwiększenie przychodów), społeczna (likwidacja obszarów nędzy i patologii) i urbanistyczna (przywrócenie ładu przestrzennego). Czasem chodzi o poświęcenie całkiem zdrowego fragmentu miasta, aby rozwiązać ogólniejszy problem ważny dla jego funkcjonowania (muzeum, pomnik czy nowe trasy). Czasem główną sprężyną tych działań jest władza miejska, a czasem prywatni inwestorzy. Praktycznie za każdym razem pojawia się w takiej sytuacji napięcie albo otwarty konflikt pomiędzy obecnymi mieszkańcami czy użytkownikami (czasem występują tu obrońcy wartości nadrzędnych ekologowie, miłośnicy pamiątek itp.) a inwestorem kimkolwiek on jest. Niezależnie od przyczyn czy procesów opisanych powyżej u podstaw konfliktu leży przekonanie, że poprzez daną inwestycję naruszone zostały czyjeś prawa. Wiele uczestniczących stron 8

9 Skąd się wzięła rewitalizacja 3/2008 mówi wtedy mniej lub bardziej wprost: te plany realizuje się naszym kosztem, to nasz teren!. Wydawałoby się, że prawo precyzyjnie rozstrzyga kwestie własności, a więc i prawa do decydowania. W mieście okazuje się to w istocie złudne. Mamy tu bowiem do czynienia z różnymi odmianami własności. A są to: własność (własność hipoteczna, dzierżawa). Instrumenty regulacyjne (ograniczenia użytkowania i zabudowy służebności 9, obciążenia finansowe na finansowanie przedsięwzięć wspólnych, ograniczenie korzyści (tzw. podatek od korzyści planistycznych czyli zmiany przeznaczenia terenu z niebudowlanego na budowlany lub innej zmiany), planistyczny, wykup lub wywłaszczenia na cele publiczne); władanie społeczne. Urbaniści, ale także prawo, znają pojęcie przestrzeni publicznej. Często operuje się także terminem przestrzeń półpubliczna na określenie terytorium znajdującego się we władaniu grupy terytorialnej, niedostępnego dla wszystkich (społeczność podwórka). Czasem ten termin stosuje się dla przestrzeni przejściowych pomiędzy terytorium prywatnym a publicznym (klatka schodowa). Czytelnik Boso, ale w ostrogach Stanisława Grzesiuka pozna poczucie społecznej własności dzielnicy; znany jest fenomen obcego w dyskotece czy na meczu. Swoje terytoria mają motocykliści. W języku zachowały się jeszcze takie pojęcia, jak angielskie commons, spiskie urbar czy polskie wiejskie wygon. Niestety, w praktyce gospodarowania miastem zanikły uregulowania dla terenów wspólnych, przed wszystkim brak możliwości instytucjonalizacji utrwalonej społecznie obecności, władania symbolicznego; dziedzictwo powiązane z wartościami architektury i innymi pozostałościami kultury materialnej. Dziedzictwo to symboliczna własność narodu. Świadczy o jego historii, obyczajach, tradycjach, sposobie życia. Dotyczy nie tylko szacownych zabytków wpisanych do rejestrów. I to sprawia pewne trudności służbom konserwatorskim i architektonicznym. Łatwo zauważyć, że strona inwestująca czy urzędnik administracji miejskiej woleliby widzieć tylko jedną formę własności. Także prawodawcy chętnie przymykają oczy na istnienie różnorodnych aspektów własności i władania. 9 Np. konieczność zapewnienia dojazdu sąsiadowi 9

10 3/2008 Społeczny sens rewitalizacji 3. Gdzie tkwią korzenie rewitalizacji Obserwujemy dziś powrót pomysłu na rewitalizację w rozmaitych wariantach i pod różnymi nazwami. Szerzej będziemy o tym mówić w dalszej części artykułu. Sam pomysł, termin i charakterystyczne sposoby działania utarły się historycznie. Proces owego ucierania miał czasami gwałtowny charakter. Jak łatwo zauważyć dzięki charakterystyce zamieszczonej w poprzednich rozdziałach, w grę wchodziły bardzo poważne interesy skonfliktowanych stron. Charakter, a także siłę tych napięć i ich efekty, najłatwiej przedstawić na przykładach. Użyjemy do tego celu dwóch ikon urbanistyki: londyńskiego terenu doków i berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Dockland można nawet uważać za ilustrację klęski wartości społecznych w gospodarowaniu miastem. Wydaje się, że właśnie dzięki temu łatwiej będzie pokazać istotne wartości i zagrożenia zastosowanego wówczas modelu. Jest to o tyle ważne, że jego dzisiejszy come-back nie wydaje się wolny od błędów oryginału Dockland 10 W historii Dockland można odczytać zróżnicowane i wyraziste interesy: rządu, właścicieli terenów, związane z rozwojem komercyjnym, mieszkańców, lokalnych planistów. Na początku lat 70. Dockland był największym terenem przebudowy miejskiej w Europie. Skala zaangażowanych tu interesów oraz liczna społeczność aktywnych mieszkańców 10 Korzystałem głównie z broszur Londyńskiej LDDC (London Dockland Development Corporation), ulotek organizacji społecznych toczących batalię o inną politykę rozwoju tego terytorium oraz z książki Petera Ambrose: Whatever happened to planning?, Methuen, New York. London broniących zorientowanego na potrzeby lokalne (obecnych mieszkańców i użytkowników) lokalnego przedsięwzięcia, tzw. Planu Abercrombiego, stworzyły sytuację o niezwykłej złożoności, mającą charakter raczej problemu politycznego niż racjonalnego wyboru planistycznego. Obszar doków i ich obrzeża nad Tamizą był zamieszkany przez pracujących tam robotników. Był to rejon imigracji, biedy, chorób i przykładowych, szeroko opisywanych w okresie narodzin epoki przemysłowej zagrożeń powodowanych przez masową urbanizację (np. The Housing Horrors of London, 1933). Szczególny kontrast tworzyło położenie w sercu stolicy najbogatszego imperium ówczesnego świata. Był to też teren stosunkowo nikłych (w porównaniu z innymi miastami ówczesnej Europy) wysiłków w dziedzinie budownictwa społecznego. Niemieckie bombardowania w czasie II wojny światowej były skierowane głównie przeciw terenom przemysłowym, dlatego teren doków ucierpiał znacznie bardziej od typowych dzielnic mieszkalnych. W efekcie mnóstwo budynków stanowiły prowizorki i obiekty nadające się tylko do wyburzenia. Następny cios zadały dokom zmiany w technologii transportu. Konteneryzacja premiowała głębokowodne instalacje w dole Tamizy. Pierwszy East India Dock został zamknięty w 1967 roku, a za nim poszły inne. Tymczasem w zagęszczonym Londynie był to jeden z niewielu terenów przydatnych dla wielkich inwestycji. Miał więc znaczenie regionalne i krajowe. Najpierw powstał plan Abercrombiego (z 1944 roku), przewidujący działania zaspokajające potrzeby obecnych mieszkańców, przyrost przestrzeni publicznej i rozwój publicznych zasobów mieszkaniowych, uznający jurysdykcję władz lokalnych nad Dokami. Za planem tym nie szły jednak decyzje o organizacji, finansowaniu czy innych niezbędnych instrumentach. Znamienne, że koszt całej inwestycji równałby się kosztom prowadzenia wojny przez następnych kilka tygodni. 10

11 Gdzie tkwią korzenie rewitalizacji 3/2008 Z kolei Greater London Development Plan, przyjęty w 1969 roku, proponował kontynuację funkcji terenu przemysłowego i handlowego. W tym czasie wzrost przeludnienia mieszkań i intensywne wykorzystanie terenów doprowadziły do wyczerpania rezerwy parcel budowlanych w Londynie. Budownictwo nowych mieszkań stało się możliwe tylko na drodze wyburzenia starej substancji lub inwestowanie w okolicznych miastach. Teren stał się cenny. W tej sytuacji wizja planu zderzyła się z interesami właścicieli gruntów i inwestorów; plan nie spełnił tu roli mediacyjnej. Władze lokalne były rozdarte pomiędzy obowiązkiem wymiany mieszkań licznej grupy ubogich mieszkańców a pragnieniem przyciągnięcia mieszkańców o wysokim statusie. Potrzeby budownictwa społecznego zderzyły się więc z oczekiwaniami wyższych zysków i innych efektów osiedlania się ludzi zamożnych, kupujących mieszkania na własność. Praktycznie niezależna od władz lokalnych administracja Portu, posiadająca znaczną ilość terenów, dążyła do rozwoju spekulacyjnego. Wszyscy zdawali sobie sprawę z konieczności budowy rozległej infrastruktury, mieli świadomość, że nakłady na nią nie mogą się zwrócić w krótkim czasie. Także kolejne propozycje przedstawione przez konsultantów w 1973 roku nie zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców. W wyniku pracy szeregu grup lokalnych zdecydowano o powołaniu Wspólnego Komitetu Rady Wielkiego Londynu i pięciu władz lokalnych (Borough) obejmujących teren Doków, który opracował w 1976 roku Plan Strategiczny Dockland. Plan ten wywołał ostre podziały pomiędzy zwolennikami jakiegokolwiek rozwoju (bo obiecywał miejsca pracy), a zwolennikami utrzymania struktury zatrudnienia odpowiadającej tradycjom obszaru. Nie zniwelował też różnic między zwolennikami bardziej spekulacyjnego i bardziej socjalnego budownictwa mieszkaniowego. Niektóre władze lokalne, zachęcone dotacjami, wznosiły tymczasem wysokie budynki mieszkalne, które wkrótce ulegały degradacji i wymagały intensywnych remontów lub rozbiórki. Opozycja mieszkania czy biura przenikała każdą dyskusję. W podtekście leżało pytanie, kto kontroluje zasoby i potencjały. Pytano, kto reprezentuje wspólnotę legalnie wybrani przedstawiciele czy liderzy grup lokalnych; kto powinien odpowiadać za decyzje miejscowi planiści czy nieokreślone siły w City, jak dostać więcej pieniędzy od państwa bez wzrostu zewnętrznej kontroli, jak zwiększyć wpływy bez zdominowania terytorium przez aktywności (funkcje) nieodpowiadające lokalnym potrzebom i jak zapewnić prawdziwą partycypację miejscowej ludności. W końcu lat 70. utworzył się z tych pytań istny węzeł gordyjski. Utworzenie prawicowego rządu Margaret Thatcher doprowadziło do jego przecięcia. Prywatne inwestowanie uznano za jedyne rozwiązanie. Stworzono warunki do powstawania agencji rozwoju z centralnie mianowanymi władzami i dostępem do państwowego finansowania, których zadaniem było przyciągnięcie inwestorów i minimalizacja interwencji publicznej. Zmiany prawa prowadziły do rozluźnienia kontroli planistycznej, sprzedaży gruntów publicznych, skierowania pieniędzy publicznych do centralnie powołanych korporacji, a nie do demokratycznie wybranych władz lokalnych. Lokalne interesy zostały podporządkowane centralnej wizji rozwoju. Wszystko działo się w atmosferze konfliktu między prawicową władzą centralną i parlamentem a lewicową Radą Wielkiego Londynu (GLC). W konsekwencji w 1980 roku powstały przepisy umożliwiające powstanie agencji rozwoju (Urban Development Corporations) i stref przemysłowych (Enterprise Zones) w celu rozwoju przedsiębiorczości i przyciągnięcia kapitału prywatnego dla regeneracji obszarów budzących kontrowersje. Osłabiono wpływ regulacji planistycznej i demokratycznej oraz rolę lewicowych władz lokalnych preferujących programy prospołeczne. London Dockland Development Corporation (LDDC) realizowała strategię rynkową, zorientowaną na popyt. Przejęła ona przygotowane tereny i sprzedała deweloperom za połowę ceny rynkowej, pod budownictwo o dosyć niskich cenach, ale i niewysokich standardach. Skoro jedynie 4% ogółu zasobów stanowiły mieszkania zamieszkane przez właścicieli, to łatwiejsze stawały się inwestycje przemysłowe. Zezwolono także na budownictwo luksusowych apartamentów nad samą rzeką. Lekka kolej miejska miała dowozić pracowników do miejsc pracy w City. Zaplanowano również budowę lokalnego lotniska dla osób często latających samolotem. Nie zadbano natomiast o sprawny transport lokalny. Struktura własności terenów w Dockland była odmienna niż innych miejscach w Wielkiej Brytanii. Zidentyfikowano 4 główne kategorie właścicieli terenów: władze lokalne (Boroughs), British Gas, British Rail (kolej) i LDDC (korporacja rozwoju) wraz z administracją portu. Każdy posiadał około 1/5 terenów; ponadto GLC (Rada Wielkiego Londynu) posiadała ich ok. 10%. Tak więc praktycznie cały teren był własnością publiczną. Nie miało to wpływu na rynkową orientację inwestowania czy bardziej oświecony mechanizm rozwoju. Każda z organizacji miała swoje cele ekonomiczne, a ich osiągnięcie zależało od zasobów sektora prywatnego. W tej sytuacji nominalnie publiczne korporacje zachowywały się jak prywatni przedsiębiorcy. Ponowne inwestowanie w rozwój terenów miejskich czy przemysłowych (brownfields) jest zawsze bardziej skomplikowane niż wchodzenie na nowe terytoria (greenfields). Ogólnie rzecz biorąc, warunki inwestowania przypominały bardziej greenfields niż brownfields. Innymi słowy, zwa- 11

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wprowadzenie 4 Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Partycypacja Blues. Krzysztof Herbst

Rewitalizacja Partycypacja Blues. Krzysztof Herbst Rewitalizacja Partycypacja Blues Krzysztof Herbst Spirala degradacji A) Załamanie głównej dziedziny produkcji Ginie zapotrzebowanie na specjalistów czołowych niegdyś zawodów. Oprócz zarobków ludzie tracą

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast

Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego. dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja źródłem zrównoważonego rozwoju społecznego dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Skala i rodzaje potrzeb rewitalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawy. zadaniowanie perspektywa grosza vs. zadania publicznego Separacja partnerów

Warszawy. zadaniowanie perspektywa grosza vs. zadania publicznego Separacja partnerów Społeczeństwo Obywatelskie Warszawy Df. S.O. Powszechny pogląd o złym stanie SO Wymiana ról instytucji społecznych na zadania administracji publicznej ( rynku ) Słabość wszystkich aktorów / partnerów Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Olgierd Dziekoński Kraków 22.02.2016 1 Rynek wobec przestrzeni miasta; ustawa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata Warsztat konsultacyjny. Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata Warsztat konsultacyjny. Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 Warsztat konsultacyjny Lutowiska, 12 kwietnia 2017 r. Wprowadzenie Celem pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE Zespół opracowujący GPR składający się z pracowników UAM oraz Biura Rewitalizacji UMK PLAN PREZENTACJI 1. Wstęp 2. Przebieg procesu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowsko realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich Czym jest KARTA? Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017 2023 Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. REWITALIZACJA - definicja Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji gminy Suchy Las

Gminny Program Rewitalizacji gminy Suchy Las Gminny Program Rewitalizacji gminy Suchy Las 2017-2025 Trochę historii Pojęcie rewitalizacji przywoływane było w dyskursie transformacyjnym od początku lat 90. ubiegłego wieku, Program Mała Ojczyzna tradycja

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

ROZWOJ MIEJSKI. Standardy unijne i propozycje modelowe

ROZWOJ MIEJSKI. Standardy unijne i propozycje modelowe ROZWOJ MIEJSKI Standardy unijne i propozycje modelowe UNIA EUROPEJSKA UNIJNA POLITYKA SPOJNOSCI UNIJNA POLITYKA ROZWOJU MIAST ZROWNOWAZONY ROZWOJ Ochrona terenów przed ekstensywną zabudową (rozlewanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. dr Małgorzata Zięba

Rewitalizacja. dr Małgorzata Zięba Rewitalizacja dr Małgorzata Zięba To się w Unii nazywa Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego albo rewitalizacja. Weźmy Roztocze. Kostką zrewitalizowano już centrum wsi Różanka, park wiejski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 1 BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA S t r o n a 2 1. Wprowadzenie Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza wywołane procesem globalizacji oraz transformacją

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

newss.pl Małe mieszkania będą bardziej poszukiwane

newss.pl Małe mieszkania będą bardziej poszukiwane Mieszkanie o powierzchni nie większej niż 20 m2 zlokalizowane w Krakowie można kupić za kwotę nie przekraczającą 130 000 zł. Niska cena stanowi dla wielu potencjalnych nabywców podstawowe kryterium zakupu

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA 2015-2023 REWITALIZACJA W PROGRAMOWNIU 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1777). Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Klaudia Swat Dominika Kochanowska 6 październik 2016 rok Rewitalizacja do 2013 roku: Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni) Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku styczeń 2015 O dokumencie ZPROF wprowadzenie Dokument Zintegrowany Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Jaka polityka miejska

Jaka polityka miejska Jaka polityka miejska wobec współczesnych procesów urbanizacyjnych? Iwona Sagan Iwona Sagan 29 lutego 2016 Problemy 1. Globalna urbanizacja i neoliberalny model gospodarki 2. Dylematy polityki miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. O REWITALIZACJI Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

potrzeby vs. ograniczenia środowiskowe,

potrzeby vs. ograniczenia środowiskowe, Rozwój zrównoważony rozwój podtrzymywalny rozwój trwały ekorozwój sustainable development Takie gospodarowanie środowiskiem przez żyjące pokolenie, aby respektować interesy przyszłych pokoleń, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Główne dźwignie finansowe dla obszarów chronionych we Francji (dla starych budynków)

Główne dźwignie finansowe dla obszarów chronionych we Francji (dla starych budynków) Główne dźwignie finansowe dla obszarów chronionych we Francji (dla starych budynków) Warszawa, 20 maja 2015 Jacky Cruchon konsultant Urbanistyka & Dziedzictwo jacky.cruchon@wanadoo.fr +33 (0)6 80 38 10

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto Projekt Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 oraz budżetu Państwa. Spotkanie konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Bytom Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program warsztatów dzień 2 Sesja

Bardziej szczegółowo

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni miejskiej w Toruniu

Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni miejskiej w Toruniu Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI

SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI SPOŁECZNY UDZIAŁ W PROCESIE REWITALIZACJI Pojęcie rewitalizacji - rewitalizacja sama w sobie składa się z kilku płaszczyzn. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Adam Kowalewski Architekt, dr nauk ekonomicznych Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna DOSTĘPNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Przedsięwzięcia rewitalizacyjne Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Rewitalizacja definicja Struktura prezentacji Plan rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA NOWE PODEJŚCIE. Jędrzejów 3 marca 2016 r.

REWITALIZACJA NOWE PODEJŚCIE. Jędrzejów 3 marca 2016 r. REWITALIZACJA NOWE PODEJŚCIE Jędrzejów 3 marca 2016 r. Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei Św. Augustyn Założenia wstępne Odniesienie do dokumentów 1. Narodowy Plan

Bardziej szczegółowo

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO W SENSIE STATYCZNYM - JAKO STAN BRAKU ZAGROŻEŃ DLA PODMIOTU,

Bardziej szczegółowo

Lublin, 21 września 2016 r. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań rewitalizacyjnych

Lublin, 21 września 2016 r. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań rewitalizacyjnych Lublin, 21 września 2016 r. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań rewitalizacyjnych Rewitalizacja prowadzony w sposób kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA,

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, MAREK WĘGLARZ TEMAT: Zieleń jako 'tworzywo' w kompozycji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nowi mieszkańcy starej dzielnicy Gdańska i ich udział w procesach rewitalizacji oddolnej

Nowi mieszkańcy starej dzielnicy Gdańska i ich udział w procesach rewitalizacji oddolnej Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Nowi mieszkańcy starej dzielnicy Gdańska i ich udział w procesach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. City of Warsaw BIURO POLITYKI LOKALOWEJ

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. City of Warsaw BIURO POLITYKI LOKALOWEJ Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Ustawa o ochronie praw lokatorów ( ) obowiązki gminy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia

Bardziej szczegółowo

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO PROBLEM SUBURBANIZACJI W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Dr inż. arch. Natalia Przesmycka Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA

REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA REWITALIZACJA A ROZWOJ MIASTA Andreas Billert Dresden-Drezno CELE REFERATU Celami referatu są: Wskazanie na unijną politykę rozwoju miast jako podstawę dla skutecznej realizacji zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas

Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Joint European Support for Suistainable Investment in City Areas Oficjalnie zapoczątkowana w dniu 30 maja 2006 r. porozumieniem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowej na potrzeby rewitalizacji obszarów kryzysowych

Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowej na potrzeby rewitalizacji obszarów kryzysowych Lokalne instrumenty polityki mieszkaniowej na potrzeby rewitalizacji obszarów kryzysowych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska III KONGRS RWITALIZACJI MIAST KRAKÓW 4-6 czerwca 2014 Projekty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2315/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta WSTĘP Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta 333 str. 4 Wstęp Rewitalizacja (łac. re+vita, dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŝywienie) obszarów miejskich jest wieloletnim,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 2017-2025 Szanowni Państwo! Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Cele rewitalizacji i kierunki działań służące ograniczeniu negatywnych zjawisk

Cele rewitalizacji i kierunki działań służące ograniczeniu negatywnych zjawisk Cele rewitalizacji i kierunki działań służące ograniczeniu negatywnych zjawisk Osiągnięcie oczekiwanego stanu obszaru rewitalizacji w Nowogrodźcu wymaga podjęcia szeregu działań zmierzających do przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy.

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. VI konferencja Krakowska, Kraków 17-18.06.2013 r. Dlaczego trzeba szukać nowej nazwy

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030

Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Nowocześnie zarządzana metropolia Warsztaty 26.09.2016 Resume Ekspert: prof. Ewa Okoń-Horodyńska Moderator: Tomasz Bukalski Niniejszy dokument stanowi podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo